Wymagania na zaliczenie

advertisement
Wymagania na zaliczenie
• Potrafi zastosować odpowiednią miarę tendencji
centralnej i obliczyć miary zmienności
• Potrafi poprawnie zdefiniować hipotezę zerową
• Zna i rozumie założenia testów statystycznych
• Potrafi dobrać odpowiedni test do struktury danych
• Potrafi podać wartość krytyczną danej statystyki
oraz odczytać błąd I rodzaju
• Potrafi podjąć decyzję statystyczną i podać
interpretacje
• Potrafi zinterpretować wartość r i współczynniki
regresji
Download