Harmonogram egzaminów na kierunku ARCHEOLOGIA

advertisement
Harmonogram egzaminów na kierunku ARCHEOLOGIA
Rok akademicki 2016/2017
(sesja zimowa)
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Rok
Egzaminator
Przedmiot
Data
Data
egzaminu poprawki
Archeologia I
I
Prof. Danuta Minta-Tworzowska
Wstęp do archeologii
08.02
15.02
I
Prof. Arkadiusz Marciniak
Prof. Janusz Czebreszuk
Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej I
10.02
17.02
I
Dr hab. Jacek Wierzbicki
Wstęp do pradziejów powszechnych I
06.02
13.02
Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna
II
Dr Katarzyna Pyżewicz
Archeologia Powszechna I (paleolit, mezolit)
02.02
13.02
II
Dr hab. Jacek Wierzbicki
Archeologia powszechna II (neolit)
09.02
16.02
II
Prof. Janusz Piontek
Antropologia fizyczna
07.02
14.02
III
Prof. Danuta Minta-Tworzowska
Podstawy historii i metodologii archeologii
09.02
16.02
III
Dr Artur Różański
Archeologia powszechna VI (średniowiecze)
06.02
13.02
Archeologia Orientalna i Antyczna
II
Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak Epoka kamienia obszarów śródziemnomorskich
10.02
17.02
II
Prof. Rafał Koliński
Archeologia i sztuka Bliskiego Wschodu
02.02
08.02
II
Prof. Janusz Piontek
Antropologia fizyczna
07.02
14.02
III
Prof. Danuta Minta-Tworzowska
Podstawy historii i metodologii archeologii
09.02
16.02
III
Dr Ewa Bugaj
Archeologia i sztuka starożytnego Rzymu
10.02
17.02
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Rok
Egzaminator
Przedmiot
Data
Data
egzaminu poprawki
Archeologia - moduł obowiązkowy
I
I
I
Dr hab. Jacek
Wierzbicki,
Dr Danuta
Żurkiewicz
Prof.
Janusz
Czebreszuk,
Prof. Maciej
Kaczmarek
Dr hab. Andrzej
Michałowski
Prof. Hanna
Kóčka-Krenz
Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej i Wschodniej:
1.1 paleolit - neolit
1.2 neolit - eneolit
08.02
15.02
Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej:
1.3 wczesny brąz
1.4 epoka brązu i wczesnego żelaza
07.02
13.02
Węzłowe problemy archeologii w Europie Środkowej:
1.5 okres przedrzymski w wpływów rzymskich
1.6 średniowiecze
03.02
17.02
I
I
II
II
II
II
II
II
II
Prof. Rafał
Węzłowe problemy archeologii śródziemnomorskiej:
Koliński
1.7 orient
14.02
Dr Ewa Bugaj
1.8 antyk
Prof. Danuta
Współczesna refleksja metodologiczna
Minta10.02
i teoretyczna w archeologii
Tworzowska
Spec. Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna, moduł 2a:
"Archeologia środkowoeuropejskiego Barbaricum"
Dr hab. Andrzej
Michałowski
Przemiany kulturowe w epoce żelaza
02.02
Dr Milena
Źródła pisane a archeologia Barbaricum
07.02
Teska
Spec. Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna, moduł 2b:
"Archeologia średniowieczna Europy Środkowej"
Prof. Hanna
Europa w 2. połowie I tysiąclecia
03.02
Kóčka-Krenz
Dr Artur
Archeologia historyczna
06.02
Różański
Spec. Archeologia Orientalna i Antyczna, moduł 2b:
"Archeologia średniowieczna Europy Środkowej"
Prof. Rafał
Siła obrazu - sztuka Mezopotamii w świetle badań ikonologicznych
07.02
Koliński
Dr Andrzej
Kultura starożytnego Egiptu
01.02
Ćwiek
Spec. Dziedzictwo Archeologiczne, moduł 2:
"Metodyczne podstawy ochrony dziedzictwa archeologicznego w Europie"
Prof.
Praca na ocenę na prawach egzaminu z przedmiotów składowych
Włodzimierz
kursu dotyczących sposobów i metod pozyskiwania danych z
16.02
Rączkowski
zakresu dziedzictwa archeologicznego, zarządzania danymi,
z zespołem
integracji danych oraz praktyki konserwatorsko-muzealnej
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
Rok
Egzaminator
Przedmiot
Data
egzaminu
Data
poprawki
Dr Michał Krueger
Półwysep Iberyjski w epoce żelaza
10.02
17.02
Dr Michał Krueger
Arqueologia e historia de Poznań
01.12
16.02
Dr Michał Krueger
Ręczny spektrometr XRF w archeologii
10.02
17.02
Prof. Włodzimierz
Rączkowski
Metody teledetekcyjne w archeologii
07.02
14.02
Dr hab. Grażyna Liczbińska Demografia historyczna Europy
29.11
13.12
Dr Andrzej Ćwiek
02.02
09.02
Hieroglify
19.02
17.02
16.02
14.02
17.02
13.02
14.02
0.02
21.02
Download