rezerwaty przyrody powiatu rzeszowskiego

advertisement
Rezerwat faunistyczno-florystyczny „Mójka”
Przedmiotem ochrony jest las bukowojodłowy stanowisko bobra europejskiego.
Utworzony został 23 września 1997r. Zajmuje
obszar 285,56 ha.
Rezerwat leśny „Wilcze”
Został utworzony 23 września 1997r. ze
względu na kompleks jedliny podgórskiej ze
znacznym udziałem buka. Zajmuje obszar
342 ha. Położony jest między Kąkolówką a
Woźnicą

Rezerwat leśny „Wielki Las”
Na powierzchni 70,75 ha chroniony jest
kompleks leśny z licznym udziałem
starodrzewia bukowego. Występują tutaj
stanowiska kłokoczki południowej oraz
obrazków plamistych. Utworzony został 9
września 1997r. Znajduje się on w gminie
Czudec w powiecie rzeszowskim.

Rezerwat leśno-faunistyczny „Zabłocie”
Zajmuje obszar 539 ha położonych w Nadleśnictwie
Głogów. Utworzony został w 7 grudnia1999r na
terenie administrowanym przez gminy: ropczyckosędziszowską w powiecie rzeszowskim oraz Głogów
Małopolski Kolbuszową, Sędziszów Małopolski i
Świlczę w powiecie kolbuszowskim . Podmiotem
ochrony są tutaj cenne gat. roślin i zwierząt oraz
zbiorowiska roślinne dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność 160
gatunków ptaków m.in przedstawicieli drapieżnych:
orlika krzykliwego, bielika, oraz bocian czarnego i
kureczkę nakrapianą. Idealne warunki do rozwoju
ptactwa wodnego stwarzają kompleksy stawów w
otoczeniu cennego drzewostanu.
Rezerwat leśny „Bór”
Utworzony został w 14 lipca 1996r, celem
ochrony siedliska boru mieszanego z
udziałem stuletnich drzew z cennymi
gatunkami flory i fauny. Na powierzchni 368
ha, znajduje się mogił i miejsca straceń z
okresu II Wojny Światowej. Rezerwat znajduje
się na terenie administrowanym przez gminy
Głogów Małopolski i Trzebownisko w
powiecie rzeszowskim.
Rezerwat leśny „Lisia Góra”
Na obszarze 8 ha w granicach
administracyjnych stolicy województwa
podkarpackiego chroni starodrzew dębowy z
licznymi osobliwościami dendrologicznymi,
występują tu liczne okazy dębu
szypułkowego o rozmiarach drzew
pomnikowych. Utworzony 31 grudnia 1997 r.
Download