Zadania – budowa atomu - Grupa krasnoludka - chemia

advertisement
Zadania – budowa atomu
Zadanie 1 Określ liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomach pierwiastka X o
liczbie atomowej Z= 5 i liczbie masowej A= 11.
Zadanie 2 Ile neutronów i protonów zawiera jądro atomu o ładunku:
a) + 38 i liczbie masowej 88,
b) + 51 i liczbie masowej 122.
Ile elektronów ma atom każdego z tych pierwiastków? Jakie to pierwiastki?
Zadanie 3
Oblicz, ile elektronów ma:
a) atom pierwiastka zawierający 13 protonów w jądrze,
b) atom pierwiastka o Z=47,
Zadanie 4
Podaj symboliczny zapis atomów następujących pierwiastków:
a) chromu – 24p,28n,
b) siarki – 16p,16n,
c) fluoru – 9p,10n,
Zadanie 5
Pierwiastek o konfiguracji elektronowej [ 2,8,1] w układzie okresowym
zajmuje miejsce w: grupie: ….., okresie:……. i ma liczbę atomową równą : …..
Zadanie 6
Pierwiastki należące do drugiego okresu mają:
a) 2 protony w jądrze atomowym;
b) 2 elektrony walencyjne;
c) 2 powłoki elektronowe;
d) 2 neutrony w jądrze atomowym.
Zadanie 7
Pierwiastki należące do trzeciej grupy głównej mają:
a) 3 protony w jądrze atomowym;
b) 3 elektrony walencyjne;
c) 3 powłoki elektronowe;
d) 3 neutrony w jądrze atomowym.
Zadanie 8 Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków chemicznych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
A
2
E
X
Y
3
Z
4
Q
Na podstawie położenia pierwiastka A-Z w układzie okresowym określ, który z nich:
a) ma 2 elektrony na zewnętrznej powłoce ;
b) ma w atomie trzy powłoki elektronowe;
c) ma 5 elektronów walencyjnych;
d) ma taką konfigurację elektronową [ 2,8,1];
e) jest metalem;
f) jest niemetalem;
g) ma dwa protony w jądrze.
Podaj nazwy pierwiastków A-Z.
Zadanie 9
Zapisz konfigurację elektronową pierwiastka zajmującego 35 miejsce w
układzie okresowym pierwiastków.
Zadanie 10 Podaj liczbę masową i atomową pierwiastka, który w atomie posiada 18
elektronów i 20 neutronów w jądrze.
Zadanie 11 Podaj położenie glinu i potasu w układzie okresowym pierwiastków.
Download
Study collections