MATURA Z INFORMATYKI 2015 – CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

advertisement
MATURA 2015 Z INFORMATYKI
POD LUPĄ – OD IDEI DO ZMIAN
ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH
Dorota Roman-Jurdzińska
WROCŁAW 2014
Plan wystąpienia
Idea zmian
Wyniki matury 2014
Zadania „pod lupą”
Dyskusja
2
Najważniejsze zmiany
nowa formuła sprawdzianu obowiązuje od 2014/2015
nowa formuła matury obowiązuje od 2014/2015
w liceach oraz 2015/2016 w technikach
absolwent musi wybrać przynajmniej jeden
egzamin z przedmiotu dodatkowego
matura na poziomie dwujęzycznym z języka obcego
dostępna dla wszystkich
wyniki egzaminu podawane w procentach i na skali
centylowej – zmianie ulegnie świadectwo
dojrzałości
3
Nowa Podstawa Programowa - idee zmian
Kluczowe
kompetencje
Zasada
kumulatywności
Egzamin maturalny
Badanie umiejętności
złożonych
Ocenianie holistyczne
4
Egzamin maturalny z informatyki
od roku szkolnego 2014/2015 – ZMIANY
• „stara” podstawa
programowa +
standardy
• „nowa” podstawa
programowa
• Informatyka
– PP i PR
• Informatyka - PR
Zmiana
wymagań
ogólnych
i
nauczanych
treści
Zmiana
zakresu
poziomu
Zmiana
formy
wyniku
Zmiana
czasu
trwania
• w procentach
• PP – 195 minut
• PR – 240 minut
• w procentach
i centylach
• PR – 210 minut
5
Egzamin maturalny z informatyki w 2015 roku
KIEDY?
6
W jakiej sytuacji jesteśmy?
1. Podstawa programowa (27.08.2012)
2. Zmienione rozporządzenie o ocenianiu i klasyfikowaniu …
(25.04.2013)
3. Informator maturalny (16.07.2013)
4. Przykładowy arkusz (grudzień 2013)
5. Próbna matura (grudzień 2014)
Arkusze z lat ubiegłych?
7
Jak było w 2014 roku
Liczba
zdających
Minimum
(%)
Maksimum
(%)
Mediana
(%)
Modalna
(%)
Średnia
(%)
POZIOM PODSTWOWY
DOLNY
ŚLĄSK
LO – 26
101
T – 75
4
90
40
40
41,2
OPOLSKIE
LO – 23
T – 54
31
2
80
40
48
37,1
POZIOM ROZSZERZONY
DOLNY
ŚLĄSK
LO – 124
T –157
33
0
100
50
50
53,4
OPOLSKIE
LO – 24
T – 37
13
2
100
34
24
42,7
Poziom wykonania zadania (%) na poziomie podstawowym
89
82
79
75
69
68
67
68
60
60
55
55
49
48
43
43
40
33
6
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4a
4b
4c
33
8
1
2
5a
5b
5c
6a
6b
6c
6d
Poziom wykonania zadania (%) na poziomie rozszerzonym
86
83
82
70
65
68
67
65
62
58
57
61
55
54
48
44
40
33
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
3d
3e
4a
4b
40
38
4c
4d
5a
37
32
5b
5c
6a
6b
6c
6d
Przykładowy arkusz – grudzień 2013
Rozwiązania uczniów
11
Zadanie. – Progi i schody
12
S C H O DY D O D O Ł U
DŁUGOŚĆ SCHODÓW
LICZBA PROGÓW
2,2,2
3
0
3,1,1
3
1
3,3,1
3
1
11,7,7,6
4
2
7,7
2
0
9,9,7
3
1
13
Jak analizować i rozwiązywać zadanie?
?
14
15
?
16
17
?
18
Algorytmy w praktyce
223
232
19
Rozwiązujemy zadanie a.
Co musimy wiedzieć o każdej parze liczb?
Czy w obydwu liczbach występują te same cyfry
oraz ich liczba jest taka sama!!
Sposób I.
Sortujemy cyfry w liczbach i porównujemy.
Sposób II.
Zliczamy występowanie cyfr w liczbach i
porównujemy.
20
Rozwiązujemy zadanie a.
21
Rozwiązujemy zadanie a. Ale…
22
Dobry pomysł i ...
?
23
Rozwiązujemy zadanie b.
Wiemy, które pary są anagramami cyfrowymi. Co
musimy obliczyć?
Maksymalną liczbę liczb, które wzajemnie są swoimi
anagramami.
Sposób I.
Dla znalezionego anagramu przeglądamy pozostałe
wiersze w poszukiwaniu liczby będącej jego anagramem.
Sposób II.
Tworzymy tablicę anagramów i zliczamy liczby będące
wzajemnie anagramami.
24
Rozwiązujemy zadanie b.
25
Rozwiązujemy zadanie b. Ale…
26
27
Przygotowanie do matury wymaga od nauczyciela:
Zwrócenia uwagi na zapis celów kształcenia – wymagania ogólne:
III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z
wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia
algorytmicznego.
Ten zapis dotyczy metodycznego podejścia do rozwiązywania
problemów z pomocą komputera. W przypadku IV etapu odnosi
się to głównie do algorytmiki i programowania.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe.
Główny nacisk położono na III punkt wymagań ogólnych,
zapisanych jako wymagania szczegółowe w punkcie 5.
Kłaść równy nacisk na teorię, jak i praktykę.
28
www.oke.wroc.pl
www.cke.edu.pl
29
Dziękuję
30
Download