Zalacznik1

advertisement
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
39-200 Dębica ul. Rzeczna 1A
www.mpec-debica.pl
e-mail: [email protected]
ZMIANA
TARYFA
dla
CIEPŁA
Dębica, 2010r.
W taryfie dla ciepła nr 9 ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki Nr OKR-4210-17(10)/2010/221/IX/WS z dnia 12 sierpnia 2010r. wprowadza się
następujące zmiany:
„CZĘŚĆ 4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.” otrzymuje brzmienie:
CZĘŚĆ 4.
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
W niniejszej taryfie dla ciepła przedstawione ceny i stawki opłat netto nie zawierają podatku
od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.1. Grupy taryfowe A0, A1, A2, A3.
Źródło ciepła
Grupa taryfowa
1
A0
2
3
netto
4
netto
5
netto
6
netto
52 393,44
52 393,44
52 393,44
52 393,44
4 366,12
4 366,12
4 366,12
4 366,12
24,03
24,03
24,03
24,03
14,99
14,99
14,99
14,99
-
14 368,80
24 262,92
26 834,16
-
1 197,40
2 021,91
2 236,18
-
6,87
12,61
12,69
Ceny i stawki opłat
Cena ciepła
zł/MW/ro
k
zł/MW/
/miesiąc
zł/GJ
Cena nośnika ciepła
zł/m3
Cena za zamówioną
moc cieplną
Rata miesięczna
zł/MW/
rok
zł/MW/
/miesiąc
Stawka opłaty zmiennej zł/GJ
za usługi przesyłowe
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
Rata miesięczna
Kotłownia przy ulicy Rzeczna 1A
A1
A2
j.m.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
39-200 Dębica ul. Rzeczna 1A
A3
2
4.2. Grupy taryfowe B1, B2, B3, B4, B5.
Źródło ciepła
Kotłownia przy ulicy
Sobieskiego 13
j.m.
Grupa odbiorców
1
2
Ceny i stawki opłat
Cena za zamówioną moc
cieplną
Rata miesięczna
Cena ciepła
B1
B2
Kotłownia
Straż. 10,
Mościck. 21,
Sobiesk. 6
Rzesz.20 i46
B3
B4
B5
3
netto
4
netto
5
netto
6
netto
7
netto
56 954,40
-
70 279,44
70 279,44
4 746,20
-
5 856,62
5 856,62
51,54
-
55,93
55,93
14,99
14,99
-
14,99
14,99
-
13 363,68
-
-
13 996,80
-
1 113,64
-
-
1 166,40
-
7,15
-
-
7,79
-
-
5 597,68
-
-
-
-
58,09
-
-
zł/MW/
56 954,40
rok
zł/MW/
4 746,20
/miesiąc
zł/GJ
51,54
zł/m
Cena nośnika ciepła
Kotłownia przy ulicy
Batorego 14
3
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
Rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe
Stawka opłaty
miesięcznej za
zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło
zł/MW/
rok
zł/MW/
/miesiąc
zł/GJ
zł/MW/
/miesiąc
zł/GJ
4.3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Średnica
mm
Stawka opłaty za przyłączenie opłat
zł/mb
netto
1
2
Dn 20
86,97
Dn 32
74,64
Dn 32 wraz z węzłem indywidualnym
328,28
Dn 50
159,09
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
39-200 Dębica ul. Rzeczna 1A
3
Download