OCR Document

advertisement
PRAWO ADMINISTRACYJNE CZĘŚĆ OGÓLNA
I. Zagadnienia ogólne. wprowadzaiace do problematyki prawa administracyinego
1. Pojęcie administracji publicznej
2. Podstawowe cechy administracji publicznej
3. Funkcje administracji ijej podziały
4. Pojęcie prawa administracyjnego
5. Prawo administracyjne a inne gałęzie prawa
6. Norma prawa administracyjnego
7. Stosunek administracyjnoprawny
a) pojęcie stosunku administracyjnoprawnego
b) podstawowe elementy konstrukcyjne stosunku administracyjnprawnego
c) cechy stosunku administracyjnoprawnego
d) powstanie, zmiana i ustanie stosunku administracyjnoprawnego
e) klasyfikacje (rodzaje) stosunkówadministracyjnoprawnych
8. Sytuacja administracyjnoprawna
9. Władztwo administracyj ne
a) istota władztwa publicznego
b) jednostronny charakter władztwa
c) władztwo wewnętrzne i zewnętrzne
II. Źródła prawa administracyinego
1. Istota i cechy źródeł prawa publicznego
2. Cechy charakterystyczne (swoiste) źródeł prawa administracyjnego
3. Konstytucyjne źródła prawa powszechnie obowiązującego
4. Inne klasyfikacje źródeł prawa administracyjnego
5. Źródła prawa UE w systemie źródeł polsliego prawa
6. Konstytucja, umowy międzynarodowe (w tym: prawo międzynarodowe a pra' administracyjne),
ustawa, rozporządzenie wykonawcze, prawo miejscowe
7. Konstytucyjne źródła prawa wewnętrznego
a) res internae - istota
b) istota prawa wewnętrznego
c) rodzaje źródeł prawa wewnętrznego
d) dylematy prawa wewnętrznego
8. Akty kierownictwa wewnętrznego
a) statut, regulamin
b) wytyczne, instrukcje, okólniki
c) polecenie służbowe
9. Ogłaszanie aktów normatywnych. Problemy zamkniętego katalogu źródeł prawa
III. Prawne formy działania administracii publicznei
1. Pojęcie prawnych form działania administracji
2. Podziały (klasyfikacje) form działania administracji
3. Akty normatywne
4. Akt generalny stosowania prawa
5. Akty administracyjne
- pojęcie
- podział aktów administracyjnych
- decyzja administracyjna jako podstawowy akt administracyjny
- wadliwość aktów administracyjnych
- trwałość i wzruszalność aktów administracyjnych
- tzw. nieakty (akty pozorne)
6. Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyj]
umowy cywilne
Download