Uploaded by filipektwarowski

Dokument

advertisement
UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGOZawarta w dniu .................. w ..............
.................................................. ......pomiędzy1. .................................. legitymizujący się
osobistym nr ..... ..................................,przyszedłem przez .................................., zamieszkałem
w ....... ..................................przy ul. .................................................. ............. gumowanie w
treści umowy „Wynajmukim”, a2. ..................................legitymujący się osobistym nr .....
..................................przyszedłem przez .................................., zamieszkałem w ......
..................................przi ul. .................................................. .. pobieram w treści umowy
"Najemcą", o wyjaśnijtreść:§ 1.Wynajmujący świadectwo, że jest mieszkanie położone na
............. piętrze(parterze) w budynku znajdującym się w ................................. przy ul.
..................................nr ............., a kompatybilnego się............ z pokoi, kuchni, łazienki oraz
.............. ...........................,o dostęp do powierzchni ............. m2.§ 2.1.Wynajmujący wynajmuje
i oddaje w najemcy dalszy dostęp w§ 1 lokalwraz z wyposażeniem (meble, sprzęt RTV, sprzęt
gospodarstwa domowego).2.Wykaz zastosowania w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww.
miejsce istniejeZapalił nr 1 do niniejszej umowy.3.Obejmij przedmiot najmu Najemca nie ma
zastrzeżeń do jego stanu technicznego.§ 3.1.Czynsz najmu strony ustalają w wysokości .............
zł (słownie ............... ............................................. złotych) miesięcznie.2.Czynsz najmu płatny
będzie z góry do dnia ............. każdego miesiąca do rąkWynajmującego (przelewem na jego
konto osobiste).§ 4.Strony ustalają, jakie są ewentualne koszty i możliwość korzystania z
funkcjonalnościmieszkalnego, przez czasPrzedłużenie umowy, poniesie Najemca.§ 5.Najemcy
nie mogą oddawać przedmiotu najmu w ramach bezpłatnego korzystania z niegomusiał.§ 6.
Download