Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii w obiekcie budowlanym

advertisement
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
im. Stanisáawa Staszica
w Krakowie
Wydziaá
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Kierunek
Elektrotechnika
àukasz Mruk
„Analiza moĪliwoĞci wykorzystania
niekonwencjonalnych Ĩródeá energii w obiekcie
budowlanym”
Opiekun
Prof. dr hab. inĪ.
Romuald Wáodek
Kraków 2004
Spis treĞci
Spis treĞci
Przedmowa ..........................................................................................................
4
1. WstĊp ..............................................................................................................
5
2. Cel i zakres pracy ..........................................................................................
7
3. PojĊcie „ZrównowaĪonego rozwoju energetycznego” w odniesieniu do
rozwoju energii odnawialnej w Polsce ........................................................
8
4. Energia geotermalna ....................................................................................
12
4.1. Wprowadzenie .........................................................................................
12
4.2. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej .........................................
17
4.3. Charakterystyka wód geotermalnych .......................................................
21
4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej ....................................... 25
4.5. Charakterystyka warunków geotermalnych w Polsce .............................
28
4.5.1. Zarys warunków geotermicznych Polski ......................................
29
4.5.2. Zasoby wód geotermalnych w Polsce ...........................................
30
5. Charakterystyka elementów i systemów pozyskiwania i wykorzystania
energii geotermicznej ..................................................................................
32
5.1. Ogólna klasyfikacja .................................................................................
32
5.2. Podstawy wymiany ciepáa w geotermalnych wymiennikach ciepáa .......
34
5.3. Sposoby wykorzystania przypowierzchniowej energii geotermicznej ...
38
5.4. Geotermalne systemy wydobywczo – przetwarzające ...........................
49
6. Technologie wykorzystania energii geotermalnej w ciepáowniach i
elektrowniach ...............................................................................................
56
6.1. Podstawowe ukáady systemów energii geotermalnej w ciepáownictwie.
60
6.2. Podstawowe schematy ciepáowni geotermalnych ..................................
63
6.3. Wykorzystanie energii geotermalnej w elektrowniach i
elektrociepáowniach ..............................................................................
66
6.4. Przegląd udanych przedsiĊwziĊü ze Ĩródeá geotermicznych w Polsce ..
69
7. Porównanie geotermalnego Ĩródáa ciepáa ze Ĩródáem
konwencjonalnym ........................................................................................
73
Podsumowanie ...................................................................................................
79
DODATKI ..........................................................................................................
82
2
Spis treĞci
A. Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania wód geotermalnych
w Maáopolsce - zarys .............................................................................
83
A.1. WystĊpowanie wód geotermalnych w Maáopolsce .........................
83
A.2. Wytypowane strefy do wykorzystania energii geotermalnej ..........
87
B. Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu ..............................
93
B.1. Charakterystyka hydrogeotermalna niecki podhalaĔskiej ..............
93
B.2. Zarys historyczny zagospodarowania wód geotermalnych
na Podhalu ......................................................................................
95
B.3. Geotermalny system ciepáowniczy na Podhalu ..............................
100
B.3.1. Geneza projektu .....................................................................
100
B.3.2. Aspekt techniczny .................................................................
101
B.3.3. Efekt ekologiczny ..................................................................
105
Spis literatury ..................................................................................................
108
3
Prace dyplomowe są końcowym etapem edukacji na studiach wyższych. Są one znaczącym
przejawem umiejętności badawczych, analizy i krytycznego myślenia studenta. W zależności od
dyscypliny naukowej, prace dyplomowe przybierają różne formy i poruszają różnorodne tematy,
od praktycznych do teoretycznych, od konkretnych do abstrakcyjnych. Wybór tematu, zebranie i
analiza danych, tworzenie wniosków - wszystko to jest nieodzowną częścią procesu tworzenia
pracy dyplomowej.
Pierwszym przykładem, który warto rozważyć, są prace z teologii. W takich pracach student może
badać wpływ wiary na społeczeństwo, relacje między religią a nauką, lub analizować interpretacje
i znaczenia konkretnych tekstów religijnych.
Kolejnym obszarem zainteresowania mogą być prace o prawach człowieka. Tutaj studenci mogą
zająć się badaniem historii praw człowieka, analizować różne przypadki naruszeń tych praw, lub
zbadać jak prawa człowieka są przestrzegane w różnych częściach świata.
Prace z negocjacji to z kolei prace, które koncentrują się na strategiach negocjacyjnych, procesach
decyzyjnych, czy wpływie kultury na negocjacje. W praktyce mogą one obejmować studia
przypadków, symulacje, czy analizę transkryptów rzeczywistych negocjacji. Warto też zauważyć,
że polskie prace dyplomowe nie ustępują jakością tym tworzonym za granicą. Niezależnie od tego,
czy dotyczą one kampanii społecznych, zagadnień związanych z prawem czy bankowością, są one
z reguły dobrze napisane i gruntownie zbadane. Prace o kampaniach społecznych mogą obejmować
analizę skuteczności konkretnej kampanii, badać wpływ mediów społecznościowych na kampanie
społeczne, czy porównać różne strategie używane w kampaniach społecznych.
Śląsk to wyjątkowy region, o bogatej historii i kulturze, więc prace o Śląsku mogą dotyczyć
różnych aspektów, od historii gospodarczej regionu, przez analizę dialektów śląskich, do badań
społeczno-kulturowych. W dziedzinie bankowości, prace dyplomowe mogą obejmować analizę
ryzyka kredytowego, badanie innowacji w usługach bankowych, lub analizowanie skutków
kryzysów finansowych na sektor bankowy. Prace z prawa to z kolei obszar, który może obejmować
szerokie spektrum tematów, od badań konkretnych przypadków, przez analizę ustaw, po badanie
wpływu prawa na społeczeństwo.
Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy oraz komisję egzaminacyjną na podstawie
jej treści, jakości wykonania, oryginalności, umiejętności analizy i wnioskowania oraz sposobu
prezentacji. Praca dyplomowa ma duże znaczenie dla studentów, ponieważ może mieć wpływ na
ocenę końcową oraz być podstawą do dalszej kariery zawodowej lub podjęcia dalszych studiów.
Przedmowa
Przedmowa
Niniejsza praca „Analiza moĪliwoĞci wykorzystania niekonwencjonalnych
Ĩródeá
energii
w
obiekcie
budowlanym”
zostaáa poĞwiĊcona jednemu
z odnawialnych Ĩródeá energii którym jest szeroko rozumiana energia
geotermiczna. PodjĊcie siĊ pisania takiego tematu na wydziale elektrycznym,
z jednej strony moĪe byü ciekawym uzupeánieniem wiedzy, w trochĊ innym
zakresie niĪ ta zdobyta w trakcie realizacji studiów, z drugiej jednak strony
stanowi pewne wyzwanie, z uwagi na koniecznoĞü szukania nowych Ĩródeá
informacji. Decyzja o podjĊciu pisania pracy magisterskiej na taki wáaĞnie
temat, wynikáa z zainteresowania odnawialnymi Ĩródáami energii, jak równieĪ
z sentymentu dla Podhala, gdzie obok wspaniaáej górskiej przyrody, istnieje
jeszcze jedno naturalne bogactwo tego regionu – energia geotermalna.
W trakcie poszukiwaĔ materiaáów potrzebnych do realizacji niniejszej
pracy, na „geotermalnym szlaku” pojawiali siĊ Īyczliwi ludzie, sáuĪący swoją
radą i pomocą. Dlatego w tym miejscu autor skáada serdeczne podziĊkowania, w
szczególnoĞci Panu Dr inĪ. Wiesáawowi Bujakowskiemu, Kierownikowi
Zakáadu Energii Odnawialnej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, Pani Dr Beacie KĊpiĔskiej, Kierownikowi Laboratorium
Geotermalnego PAN w Biaáym Dunajcu oraz Panu Mgr inĪ. Tomaszowi
Misarko, pracownikowi PEC Geotermia PodhalaĔska S.A., za okazaáą pomoc,
oraz cenne uwagi i wskazówki. PragnĊ równieĪ serdecznie podziĊkowaü
opiekunowi pracy, Panu Prof. dr hab. inĪ. Romualdowi Wáodkowi, za
poĞwiĊcony czas, ĪyczliwoĞü i opiekĊ naukowo – techniczną.
Kraków, czerwiec 2004
àukasz Mruk
4
WstĊp
1. WstĊp
ĝwiat początku XXI wieku nastawiony jest na konsumpcyjny styl Īycia,
równieĪ w dziedzinie energetyki. ZwiĊkszające siĊ potrzeby energetyczne
i związane z tym szybkie wyczerpywanie siĊ surowców mineralnych, to objaw
postĊpu technologicznego, który w porĊ nie skierowany na odpowiednie tory moĪe
przyczyniü siĊ do nieodwracalnych zmian globalnego klimatu Ziemi. Rabunkowa
gospodarka zasobami paliw kopalnych, zagraĪa nie tylko stabilnoĞci energetycznej
przyszáych pokoleĔ, ale przede wszystkim związana jest z ogromną dewastacją
i zatruwaniem Ğrodowiska naturalnego. Trzeba otwarcie powiedzieü, Īe znaczący
w tym udziaá ma Ğwiatowa energetyka zawodowa i przemysáowa, oparta wáaĞnie
w przewaĪającym stopniu na spalaniu paliw kopalnych w tym wĊgla – najwiĊkszego
„truciciela”
naszej
ziemskiej
atmosfery.
Dalsza
eksploatacja
paliw
konwencjonalnych w obecnym stopniu, moĪe doprowadziü w przyszáoĞci do
realnego kryzysu paliwowego oraz do przekroczenia bariery ekologicznej
o niewyobraĪalnych skutkach klimatycznych. Jedynym lekarstwem wydaje siĊ wiĊc
wprowadzanie
technologii
energooszczĊdnych
oraz
zastĊpowanie
paliw
konwencjonalnych – niekonwencjonalnymi, odnawialnymi Ĩródáami energii.
Uzyskany w ten sposób cel, ograniczenia rabunkowej gospodarki zasobami
kopalnymi i zmniejszenia zanieczyszczenia Ğrodowiska, powinien byü realizowany
jak najszybciej. Tak rozumiana proekologiczna modernizacja sektora paliwowo –
energetycznego jest jak najbardziej poĪądana, i na szczĊĞcie zauwaĪa siĊ coraz
wiĊksze zainteresowanie i dziaáania zmierzające ku temu celowi. Obecnie wiele
paĔstw na Ğwiecie zdaáo sobie sprawĊ z dobrodziejstw wynikających ze stosowania
odnawialnych Ĩródeá energii (OħE) i coraz czĊĞciej siĊgają po ten typ energii, jako
alternatywĊ dla Ĩródeá konwencjonalnych.
Polska jako kraj czáonkowski Unii Europejskiej, zobowiązany jest do
ograniczenia udziaáu paliw konwencjonalnych w bilansie energetycznym kraju, na
rzecz energii pozyskiwanej z OħE na poziomie 12% w 2010 roku. Fakt ten
wymusza wiĊc podejmowanie konkretnych dziaáaĔ zmierzających do zrealizowania
naszych zobowiązaĔ wobec UE pod tym wzglĊdem. Jest to powaĪne wyzwanie, ale
mimo wszystko realne do osiągniĊcia, bowiem wedáug licznych analiz, krajowe
zasoby OħE moĪliwe do pozyskania pod wzglĊdem technicznym i ekonomicznym
wynoszą 25 ÷ 30%, w odniesieniu do caákowitego bilansu energetycznego Polski.
5
WstĊp
WĞród zasobów energii odnawialnych w Polsce, znaczący udziaá ma energia
geotermalna, bowiem jak udokumentowano, na obszarze niemal 90% naszego kraju,
wystĊpują zbiorniki wgáĊbnych wód termalnych. Najbardziej zasobne i korzystne
pod wzglĊdem parametrów geotermalnych są obszary NiĪu Polskiego oraz Podhala
gdzie juĪ obecnie istnieje kilka zakáadów geotermalnych, zapewniających
ogrzewanie i ciepáą wodĊ uĪytkową okolicznym miastom. Na Ğwiecie ten rodzaj
energii równieĪ rozwija siĊ w szybkim tempie i oprócz wykorzystania do celów
grzewczych, energia geotermalna znajduje zastosowanie w róĪnych dziedzinach,
w tym równieĪ, przy odpowiednich warunkach do produkcji prądu elektrycznego.
Zagadnienia wykorzystania energii geotermalnej, są obecnie realizowane w ramach
specjalistycznego dziaáu energetyki zwanego geoenergetyką.
W niniejszej pracy energia geotermalna stanowi przedmiot zainteresowania
pod wzglĊdem moĪliwoĞci jej wykorzystania w warunkach polskich do celów
grzewczych w budownictwie.
6
Cel i zakres pracy
2. Cel i zakres pracy
Celem pracy jest przedstawienie rozwiązaĔ umoĪliwiających wykorzystanie
niekonwencjonalnych Ĩródeá energii w obiekcie budowlanym, na przykáadzie
energii geotermicznej, ze szczególnym uwzglĊdnieniem energii geotermalnej. W
pracy zwrócono gáównie uwagĊ na moĪliwoĞci pozyskania i wykorzystania energii
geotermalnej do celów grzewczych, i związanego z tym efektu ekologicznego
z tytuáu zastąpienia energią odnawialną i czystą, konwencjonalnych Ĩródeá energii
opartych na spalaniu paliw kopalnych.
Zakres pracy obejmuje zatem:
-
zagadnienia geologiczne związane z energią geotermiczną,
-
ogólną
charakterystykĊ
hydrogeologiczną
wystĊpowania
energii
geotermalnej na obszarze Polski z uwzglĊdnieniem potencjalnych zasobów
wód podziemnych i moĪliwej do pozyskania z nich energii,
-
przegląd
róĪnych
sposobów
pozyskiwania
i
wykorzystania
przypowierzchniowej energii geotermicznej i wgáĊbnej energii geotermalnej,
-
rodzaje i rozwiązania techniczne ciepáowni geotermalnych z uwzglĊdnieniem
przystosowania do nich odbiorców ciepáa,
-
efekt ekologiczny związany z wycofywaniem ciepáowni konwencjonalnych
na rzecz ciepáowni geotermalnych,
-
zarys udanych przedsiĊwziĊü geotermalnych w Polsce,
-
analizĊ moĪliwoĞci wykorzystania wód geotermalnych w Maáopolsce,
-
charakterystykĊ zagospodarowania geotermii na Podhalu.
7
PojĊcie zrównowaĪonego rozwoju...
3. PojĊcie „ZrównowaĪonego rozwoju energetycznego”
w odniesieniu do rozwoju energii odnawialnej w Polsce
PojĊcie „ZrównowaĪonego rozwoju energetycznego” zrodziáo siĊ z rosnącej
ogólnoĞwiatowej troski o ujemne skutki jakie niesie za sobą zaspakajanie coraz
wiĊkszych potrzeb ludzkoĞci w zakresie zaopatrzenia w energiĊ, jaka zarysowaáa
siĊ w koĔcu XX wieku [3].
Coraz wiĊksze zapotrzebowanie na energiĊ pierwotną uwarunkowane
rozwojem gospodarczym i przyrostem ludnoĞci na Ziemi, powoduje wyczerpywanie
siĊ konwencjonalnych surowców energetycznych, jakimi są paliwa kopalne. Jednak
nie wyczerpywanie siĊ naturalnych zasobów paliw konwencjonalnych, lecz globalne
skaĪenie Ğrodowiska naturalnego produktami ich spalania: pyáami, tlenkami siarki,
azotu i wĊgla, jest najwiĊkszym zagroĪeniem dla ludzkoĞci. Bez wprowadzania
Ğrodków
zaradczych
polegających
na
oszczĊdzaniu
energii,
zastĊpowaniu
tradycyjnych noĞników innymi, bardziej przyjaznymi dla Ğrodowiska naturalnego,
trudno bĊdzie zahamowaü dalszą degradacjĊ otaczającego nas ĝwiata. Problematyka
ta omawiana byáa na wielu konferencjach miĊdzynarodowych, m.in. na Szczycie
Ziemi w Rio De Janeiro, oraz ĝwiatowym Szczycie Klimatycznym w Kioto w 1997
roku, jak równieĪ na wielu ĝwiatowych Kongresach Energetycznych. Polityka
energetyczna staáa siĊ wiĊc jedną z waĪnych zasad zrównowaĪonego rozwoju
energetycznego, który umoĪliwia zaspokojenie potrzeb energetycznych, nie bĊdąc
równoczeĞnie szkodliwym dla Ğrodowiska.
Idea zrównowaĪonego rozwoju energetycznego obejmuje dwa podstawowe
kierunki dziaáaĔ polegające na:
x zapewnieniu dostatecznej iloĞci energii obecnie i w przyszáoĞci,
x zmniejszeniu szkodliwoĞci oddziaáywania paliw na Ğrodowisko naturalne.
Biorąc pod uwagĊ wyczerpywalnoĞü paliw kopalnych oraz ich szkodliwy
wpáyw na otaczające nas Ğrodowisko, podejmuje siĊ odpowiednie kierunki dziaáaĔ,
mające tym zagroĪeniom zaradziü poprzez [3]:
x zwiĊkszenie udziaáu odnawialnych Ĩródeá energii (biomasa, energia
geotermalna, energia wiatru, sáoĔca, wody) w globalnym bilansie
energetycznym,
x zwiĊkszenie
efektywnoĞci
wykorzystania
energii
(technologie
energooszczĊdne), tak by, zuĪywając mniej energii, moĪna byáo zapewniü
8
PojĊcie zrównowaĪonego rozwoju...
odpowiedni poziom usáugi energetycznej (komfort cieplny, poziom
oĞwietlenia itp.)
KoniecznoĞü oszczĊdnego traktowania zasobów kopalnych w Ğwiecie,
a szczególnie ochrony naszego naturalnego Ğrodowiska, to wymogi stawiane
ludzkiej dziaáalnoĞci politycznej i gospodarczej. RównieĪ z koniecznoĞcią takiej
dziaáalnoĞci mamy do czynienia w Polsce, gdzie najwiĊkszy udziaá w bilansie emisji
zanieczyszczeĔ Ğrodowiska, zwáaszcza emisji SO2, ma energetyka zawodowa (rys.
3.1.). Zmniejszenie emisji SO2, jak równieĪ CO2 i NOX, bĊdzie moĪliwe tylko
wtedy, gdy zostaną podjĊte odpowiednie kroki w zakresie oszczĊdnego
wykorzystywania energii i jej pozyskiwania ze Ĩródeá odnawialnych.
ħródáa zanieczyszczeĔ powietrza w Polsce
2500
2368
[tys. ton]
2000
1500
1195
1250
1154
1000
406
500
623
521
360
200
470
417
157
128 118 131
46
0
0
0
SO2
NO2
Pyá
Rodzaj zanieczyszczenia
Ogóáem
En.zawodowa
En.przemysáowa
Tech.przemysáowe
Inne Ĩródáa stacjonarne
ħródáa mobilne
Rys. 3.1. Zestawienie Ĩródeá zanieczyszczeĔ powietrza w Polsce
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie [13]
Poprawa
stanu
Ğrodowiska
naturalnego
poprzez
wykorzystywanie
odnawialnych Ĩródeá energii (OħE), uzaleĪniona jest w duĪej mierze od tego
w jakim
stopniu
polityka
ekologiczna,
zostanie
zintegrowana
z
polityką
gospodarczą, co leĪy obecnie w kwestii Rządu. MoĪna jednak powiedzieü, Īe
energetyka odnawialna, jak do tej pory, nie miaáa priorytetu w polityce gospodarczej
paĔstwa, a pojedyncze zapisy dotyczące tej energii miaáy raczej charakter
9
PojĊcie zrównowaĪonego rozwoju...
deklaratywny. Nie mniej jednak wprowadzenie w Īycie przez Sejm RP w 2001 roku
„Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce”, byáo waĪnym momentem
dla przyszáego rozwoju Ĩródeá odnawialnych w Polsce. W/w dokument zakáada
zwiĊkszenie udziaáu energii ze Ĩródeá odnawialnych w bilansie paliwowo –
energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w roku 2020. Kolejnym
krokiem sprzyjającym rozwijaniu siĊ energetyki niekonwencjonalnej w Polsce, byáo
uchwalenie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
30 maja 2003 roku, w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepáa
z odnawialnych Ĩródeá energii, oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu
z wytwarzaniem ciepáa. Fakt ten, jak równieĪ nasze zobowiązania wobec Unii
Europejskiej (12% w 2010 r) w tym temacie, przyczyniáy siĊ do wiĊkszego
zainteresowania wprowadzeniem odnawialnych Ĩródeá energii w Polsce, w tym
równieĪ technologią pozyskiwania energii geotermalnej. Jednak zaáoĪenia musiaáy
zostaü skonfrontowane z aktualnymi moĪliwoĞciami pozyskiwania energii
odnawialnych w Polsce. Na przeáomie kilku ostatnich lat dokonano szeregu analiz,
dotyczących oszacowania potencjaáu technicznego OħE na terenie naszego kraju. W
prace
zaangaĪowane
byáy
miĊdzy
innymi:
Europejskie
Centrum Energii
Odnawialnej przy Instytucie Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
(EC BREC), oraz Bank ĝwiatowy. Istnieją jednak pewne rozbieĪnoĞci w ocenie
potencjaáu technicznego OħE wystĊpujących w Polsce wg poszczególnych
ekspertyz, nie mniej jednak moĪna stwierdziü, Īe okoáo 30% rocznego
zapotrzebowania na energiĊ pierwotną w Polsce (na rok 2000) moĪna uzyskaü
z odnawialnych Ĩródeá energii (rys. 3.2.). Z danych zawartych w na rysunku 3.2.,
wynika Īe najwiĊkszy potencjaá energetyczny posiada biomasa, okoáo 810 PJ, a
z pozostaáych OħE moĪe z nią konkurowaü wáaĞciwie tylko energia geotermalna.
Energia geotermalna prócz tego Īe zajmuje drugie miejsce wĞród odnawialnych
Ĩródeá energii pod wzglĊdem potencjaáu technicznego (200 PJ) , posiada równieĪ
inna waĪną cechĊ dającą jej przewagĊ nad pozostaáymi OħE. Energia geotermalna
jest mianowicie pozbawiona zaleĪnoĞci od zmiennych warunków pogodowych
i klimatycznych, co w porównaniu np. z energią wiatrową czy sáoneczną daje jej
znaczną przewagĊ , jeĪeli chodzi o stabilnoĞü energetyczną.
10
PojĊcie zrównowaĪonego rozwoju...
Energia [PJ]
Udziaá OħE w bilansie energetycznym kraju *)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
810
200
55
50
36
Odnawialne Ĩródáa energii
Biomasa 70,38%
En.geotermalna 17,38%
En.wodna 4,34%
En.wiatrowa 3,12%
En.sáoneczna 4,78%
Rys. 3.2. Potencjaá energetyczny OħE w Polsce, moĪliwy do wykorzystania pod
wzglĊdem techniczno – ekonomicznym
*) - Energia z OħE moĪliwa do pozyskania wynosi ok. 1151 PJ co stanowi ok.
30% rocznego zapotrzebowania na energiĊ pierwotną w Polsce (ok. 4000 PJ 2000r), 1 PJ = 1015 J
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie [13], [35]
W Polsce istnieją znaczne zasoby odnawialnych Ĩródeá energii, których
wykorzystanie w przyszáoĞci moĪe zrealizowaü plan energetyczny kraju, zawarty
w „Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce”, co z pewnoĞcią przyczyni
siĊ równieĪ do polepszenia komfortu Īycia ludzi przez ograniczenie emisji do
atmosfery szkodliwych dla zdrowia gazów. Jednak aby tak siĊ staáo, potrzebna jest
wiĊksza ĞwiadomoĞü i przekonanie ludzi do takiej formy energii, ale przede
wszystkim konkretne dziaáania Rządu, wspierające rozwój OħE.
11
Energia geotermalna
4. Energia geotermalna
4.1. Wprowadzenie
Energia geotermiczna jest wewnĊtrznym ciepáem Ziemi, zgromadzonym
w magmie, skaáach i páynach (woda, para wodna, ropa naftowa, gaz ziemny itp.)
wypeániających pory i szczeliny skalne. Energia geotermalna obejmuje natomiast
czĊĞü energii geotermicznej zawartej w wodzie, parze wodnej oraz gorących
suchych skaáach.
Ciepáo wnĊtrza Ziemi pochodzi czĊĞciowo z procesów formowania siĊ naszej
planety w przeszáoĞci, a czĊĞciowo jest ciepáem pochodzącym z innych
wewnĊtrznych Ĩródeá ciepáa, do których naleĪą procesy naturalnego rozkáadu
pierwiastków promieniotwórczych (uranu, toru, potasu), oraz procesy cieplne
zachodzące w jądrze ziemi.
Ciepáo Ziemi nagromadzone w jej wnĊtrzu jest ogromne. Do gáĊbokoĞci
okoáo 10 km przekracza 50 000 – krotnie iloĞü ciepáa, jaką moĪna uzyskaü ze
wszystkich záóĪ paliw tradycyjnych, czyli ropy naftowej, wĊgla i gazu ziemnego
oraz z pierwiastków promieniotwórczych wykorzystywanych w energii
atomowej.
Zachodzący nieustannie proces przepáywu ciepáa od wnĊtrza Ziemi ku
powierzchni warstw skorupy, spowodowany strumieniem cieplnym, jest ciągáym
Ĩródáem ciepáa dla formacji skalnych, od których z kolei nagrzewa siĊ woda
wypeániająca ich wolne przestrzenie – zwana wodą geotermalną.
ZagáĊbiając
siĊ
w
gáąb
Ziemi,
temperatura
wzrasta,
osiągając
w wewnĊtrznym jądrze wartoĞü nawet 6200 °C (rys. 4.1.).
Km:
0 – 100
100 – 2900
2900 – 5100
5100 – 6300
ok. 1000 °C
ok. 2800 °C
do 6200 °C
12
Rys. 4.1. Budowa wnĊtrza Ziemi
ħródáo: [33]
Energia geotermalna
Ten przyrost temperatury związany ze zmianą gáĊbokoĞci nosi nazwĊ gradientu
geotermicznego lub stopnia geotermicznego i jest czynnikiem decydującym
o lokalnych wartoĞciach temperatury skaá a tym samym o temperaturze wody
wypeániającej pory i szczeliny skalne. Temperatura ziemi bezpoĞrednio w pobliĪu
jej powierzchni (do ok. 10 km) zmienia siĊ w przybliĪeniu liniowo wraz
z gáĊbokoĞcią i wzrasta Ğrednio o ok. 33 °C na 1 km, tak Īe na gáĊbokoĞci 3 km –
wynosi w przybliĪeniu 100 °C.
Gradient geotermiczny nie jest taki sam na caáym obszarze Ziemi. W róĪnych
rejonach geograficznych naszego globu moĪe on osiągaü znaczne anomalie zarówno
dodatnie jak i ujemne w porównaniu z wartoĞcią Ğrednią. Przykáadem anomalii
dodatnich są rejony duĪej aktywnoĞci wulkanicznej (gdzie gradient osiąga wartoĞci
nawet 60 °C/km), a anomalii ujemnych – strefy wiecznej zmarzliny, gdzie ujemna
temperatura siĊga nawet gáĊbokoĞci 1 kilometra. W Polsce Ğrednia wartoĞü gradientu
geotermicznego wynosi okoáo 30 °C/km.
Szczególnie
sprzyjające
warunki
do
powstawania
systemów
geotermalnych, wystĊpują w obrĊbie krawĊdzi páyt litosfery (rys. 4.2.) w tzw.
strefach ryftowych i strefach subdukcji.
Rys. 4.2. Dynamika Ziemi
ħródáo: [33]
13
Energia geotermalna
Strefy ryftowe stanowią miejsca o mniejszych miąĪszoĞciach skorupy i litosfery, do
których dopáywa gorąca materia z gáĊbi Ziemi. W strefach subdukcji tworzy siĊ
skorupa kontynentalna, dziaáają intensywne procesy tektoniczne
powodujące
spĊkania. W miejscach tych mamy do czynienia z wulkanizmem i wysokim
strumieniem cieplnym. ħródáem ciepáa są tutaj gorące skaáy magmowe, których
temperatura osiąga wartoĞci kilkuset stopni Celsjusza, co przyczynia siĊ do
wystĊpowania takich zjawisk jak gorące Ĩródáa czy gejzery. Dla istnienia takich
zjawisk, prócz gorących skaá wulkanicznych blisko powierzchni, potrzebne są
równieĪ wody z opadów zasilające skaáy wodonoĞne, którym to skaáy magmowe
oddają swoje ciepáo (rys. 4.3.). Do obszarów bogatych w takie zjawiska naleĪą
miĊdzy innymi: Islandia, Nowa Zelandia, Japonia, Filipiny, Indonezja i zachodnie
wybrzeĪe Stanów Zjednoczonych – gdzie wystĊpują záoĪa energii geotermalnej
o wysokich temperaturach na nieduĪych gáĊbokoĞciach. ZáoĪa tego typu systemów
geotermalnych, mają ograniczony zasiĊg i wystĊpują przewaĪnie na obszarach sáabo
zamieszkaáych i mniej dostĊpnych.
Rys. 4.3. Schemat systemu geotermalnego z dominującym udziaáem pary
ħródáo: [33]
14
Energia geotermalna
Biorąc pod uwagĊ wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ludzkoĞci,
znaczenia nabierają záoĪa geotermalne w postaci par lub wód, które nadają siĊ do ich
praktycznego wykorzystania. To praktyczne wykorzystanie dotyczy wód, które
znajdują siĊ na gáĊbokoĞciach umoĪliwiających ich opáacalną ekonomicznie, oraz
moĪliwą technicznie eksploatacjĊ. Obecnie uwaĪa siĊ, Īe taka praktyczna
eksploatacja, za pomocą otworów wiertniczych, moĪliwa jest dla gáĊbokoĞci
wynoszącej do 3 ÷ 4 km.
Ze wzglĊdu na charakter noĞnika energii, záoĪa geotermalne dzielimy na:
Ɣ záoĪa par geotermalnych – wystĊpujących w obszarach wspóáczesnej lub
niedawnej dziaáalnoĞci wulkanicznej, gdzie Ĩródáem ciepáa ogrzewającym wody,
która przechodzi w stan pary, są komory i ogniska magmowe zalegające páytko pod
powierzchnią terenu (1 ÷ 3 km). Temperatury w záoĪu par na gáĊbokoĞci 1 km
przekraczają 150 ÷ 200 °C,
Ɣ záoĪa wód geotermalnych – których wystĊpowanie charakteryzuje siĊ znacznie
wiĊkszym rozprzestrzenieniem niĪ záoĪa par. Ciepáo ogrzewające wody geotermalne
pochodzi gáównie z jądra Ziemi, dlatego ich wystĊpowanie nie ogranicza siĊ jedynie
do obszarów wulkanicznych. Temperatura w záoĪach par na gáĊbokoĞci 1 km jest
oczywiĞcie niĪsza od 150 °C, ale záoĪa te są áatwiejsze w eksploatacji, odbiorze oraz
przesyle energii cieplnej. Ocenia siĊ, Īe okoáo 70 krajów dysponuje zasobami wód
geotermalnych, które mogą byü wykorzystywane w sposób ekonomicznie opáacalny.
Na terenie Polski záoĪa par geotermalnych nie wystĊpują, są natomiast
znaczne zasoby wód geotermalnych wystĊpujących w basenach sedymentacyjnych
i strukturalnych, które w wielu miejscach charakteryzują siĊ odpowiednimi
warunkami do ich ekonomicznego wykorzystania.
Ocena moĪliwoĞci wykorzystania energii záóĪ geotermalnych, jest zazwyczaj
poprzedzona szczegóáowymi badaniami geosynoptycznymi, które mają na celu
oszacowanie tzw. zasobów energii geotermalnej.
Caákowite zasoby energii geotermalnej pochodzącej z wnĊtrza Ziemi są
ogromne, jednak tylko niewielka ich czĊĞü moĪe byü wykorzystana w celach
uĪytkowych, ze wzglĊdu na ograniczenia techniczne i opáacalnoĞü ekonomiczną
aktualnych technologii pozyskiwania energii z wnĊtrza Ziemi.
Przedstawiając zasoby energii geotermalnej, dokonuje siĊ pewnego ich
podziaáu ze wzglĊdu na sposób pozyskiwania tej energii, oraz podziaáu
uwzglĊdniającego ich wartoĞü pod kątem objĊtoĞciowo – energetycznym.
15
Energia geotermalna
Biorąc pod uwagĊ sposób pozyskiwania energii geotermalnej, jej zasoby
dzieli siĊ na dwa rodzaje [10]:
x Zasoby hydrogeotermalne – gdzie noĞnikiem ciepáa są naturalne, wolne
wody podziemne, eksploatowane otworami wiertniczymi,
x Zasoby petrogeotermalne – czyli energia suchych skaá, lub skaá wysadów
solnych, które pozyskuje siĊ przez wprowadzenie wody otworami
wiertniczymi do gorących formacji skalnych.
Drugi podziaá objĊtoĞciowo – energetyczny, zasobów geotermalnych
obejmuje [10], [22]:
x Caákowite zasoby geotermalne – caákowita iloĞü ciepáa nagromadzonego
w skorupie ziemskiej do pewnej gáĊbokoĞci (zwykle do 10 km), odniesiona
do Ğredniej temperatury rocznej na powierzchni terenu. Caákowite zasoby
obejmują zarówno zasoby hydrogeotermalne jak i pertogeotermalne,
x DostĊpne zasoby geotermalne – czĊĞü zasobów caákowitych udostĊpnionych
wierceniami. Ten typ zasobów przyjĊto obliczaü do gáĊbokoĞci maksymalnie
7 km, oraz dwóch gáĊbokoĞci poĞrednich, w zaleĪnoĞci od wystĊpowania
piĊter hydrogeologicznych (np. 3 i 5 km),
x Statyczne (potencjalne) zasoby geotermalne – caákowita objĊtoĞü wody
wolnej lub iloĞü energii w niej zawartej, wystĊpującej w porach i szczelinach
skalnych danego zbiornika geotermalnego, moĪliwa technologicznie do
wyprowadzenia otworami wiertniczymi na powierzchniĊ Ziemi,
x Dynamiczne zasoby geotermalne – objĊtoĞü wody przepáywającej przez
przekrój poprzeczny poziomu wodonoĞnego w jednostce czasu lub naturalny
drenaĪ wód wzdáuĪ profilu struktury,
x Dyspozycyjne
zasoby
geotermalne
–
zasoby
wszystkich
warstw
wodonoĞnych, wystĊpujących w skali regionalnej. Są to zasoby moĪliwe do
gospodarczego wykorzystania w okreĞlonym czasie, których pobór nie
wpáynie na iloĞü i jakoĞü ogólnych, staáych zasobów wody podziemnej,
x Zasoby eksploatacyjne – udokumentowana czĊĞü zasobów geologicznych,
definiowana przez iloĞü wody moĪliwą do wydobycia ze záoĪa w sposób
racjonalny i ekonomicznie uzasadniony, w warunkach okreĞlonego reĪimu
eksploatacji.
Praktycznie
zasoby
eksploatacyjne
obejmują
wody
o minimalnej temperaturze 50 °C, siĊgające do gáĊbokoĞci okoáo 3000
metrów.
16
Energia geotermalna
Traktując wody podziemne jako naturalne Ĩródáo energii, najwaĪniejszą
sprawą jest ocena iloĞci tej energii, która w przyszáoĞci moĪe byü wykorzystana.
NajproĞciej iloĞü energii cieplnej zakumulowanej w wodach geotermalnych
moĪna oszacowaü mnoĪąc objĊtoĞü wód przez róĪnicĊ ǻT pomiĊdzy temperaturą
záoĪową TZ i temperaturą koĔcową TK. Dokonując szacunków iloĞci zasobów
energii geotermalnej, jako temperaturĊ koĔcową TK przyjmuje siĊ zazwyczaj
temperaturĊ równą 20 °C, lub odnosi siĊ do Ğredniej temperatury powietrza [26_e].
IloĞü ciepáa zakumulowanego w wodach wystĊpujących na powierzchni
1km2, wokóá otworu wykonanego lub projektowanego, moĪna oszacowaü na
podstawie poniĪszego wzoru [26_e]:
n
q
¦
m i ˜ h i ( Tzi - Tk )
(4.1)
1
gdzie:
q – iloĞü ciepáa zawartego w wodach wystĊpujących w n – warstwach [Mcal/m2],
m – wspóáczynnik porowatoĞci,
h – miąĪszoĞü warstwy [m],
TZ – temperatura záoĪowa [°C],
TK – temperatura koĔcowa wód zuĪytych [°C],
n – liczba warstw.
4.2.
Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej
W zaleĪnoĞci od miejsca wydobywania i przetwarzania energii geotermicznej
na inne rodzaje energii, moĪna dokonaü podziaáu na:
1. Technologie przetwarzania energii geotermicznej bezpoĞrednio w ziemi tj:
-
geotermoelektryczne – uzyskiwanie energii elektrycznej za pomocą
póáprzewodnikowych ogniw termoelektrycznych, umieszczonych
bezpoĞrednio w magmie lub wysokotemperaturowym páynie,
-
geotermochemiczne – prowadzenie procesów chemicznych takich
jak: polimeryzacja czy fermentacja za pomocą specjalnych reaktorów
umieszczonych w gorących páynach,
17
Energia geotermalna
-
geotermomineralne – polegające na wytworzeniu poĪądanych záóĪ
w wyniku procesu krystalizacji poprzez wprowadzanie do záoĪa
odpowiednich reagentów.
2. Technologie wykorzystania energii geotermicznej polegające na jej
przetworzeniu juĪ na powierzchni ziemi, na energiĊ cieplną, elektryczną lub
wykorzystane
w
innych
procesach
technologicznych
za
pomocą
odpowiedniego noĞnika ciepáa, którym moĪe byü:
-
woda geotermalna,
-
przegrzana woda geotermalna w postaci pary,
-
gorące suche skaáy.
Biorąc pod uwagĊ technologie przetwarzania energii geotermicznej
wymienione w punkcie 1., naleĪy je traktowaü raczej jako przyszáoĞciowe, bowiem
obecnie są to procesy o jeszcze stosunkowo maáym rozeznaniu. Technologie
wymienione w punkcie 2., naleĪy zaliczyü do technologii wykorzystania
i przetwarzania energii geotermalnej a wiĊc czĊĞci energii geotermicznej zawartej
w wodzie, parze wodnej, oraz gorących suchych skaáach.
Technologie przetwarzania energii geotermalnej, biorąc pod uwagĊ aktualny
stan techniki, są moĪliwe do przeprowadzenia, jednak o ich praktycznym
wykorzystaniu, decydują zasoby energii geotermalnej na danym obszarze, parametry
tych zasobów, ale przede wszystkim zapotrzebowanie na ten rodzaj energii
i opáacalnoĞü ekonomiczna takich inwestycji.
Systemy pozyskiwania energii geotermalnej sáuĪące do jej wydobywania z
wnĊtrza Ziemi na jej powierzchniĊ, obejmują najczĊĞciej nastĊpujące elementy [10]:
x znajdujący siĊ na okreĞlonej gáĊbokoĞci górotwór, z naturalnie lub
sztucznie wytworzonymi strukturami otwartych porów, wydrąĪeĔ,
szczelin i pĊkniĊü o okreĞlonej przepuszczalnoĞci, speániający funkcjĊ
skalnego wymiennika ciepáa,
x kanaáy áączące roboczy poziom skalnych wymienników ciepáa
z powierzchnią Ziemi,
x ruchomy páynny noĞnik ciepáa (woda),
x naziemny
zespóá
urządzeĔ
technicznych
do
przetwarzania
i wykorzystania energii geotermalnej.
18
Energia geotermalna
Systemy eksploatacji energii geotermalnej (rys. 4.4. a ÷ g), ze wzglĊdu na
rodzaj záoĪa, jego poáoĪenie i parametry moĪemy podzieliü na [10]:
a.) jednootworowy system eksploatacyjny z samoczynnym wypáywem sáabo
zmineralizowanej wody geotermalnej i ciĞnieniu artezyjskim,
b.) jednootworowy system eksploatacyjny sáabo zmineralizowanej wody
geotermalnej
z
poziomu
wodonoĞnego
o
ciĞnieniu
subartezyjskim,
z wykorzystaniem pompy gáĊbinowej PG ,
Zespóá urządzeĔ
wydobywczo eksploatacyjnych
Rys. 4.4.
a.)
b.)
PG
Strop
Warstwa wodonoĞna
Spąg
c.) Jednootworowy otwarty system eksploatacyjny sáabo zmineralizowanych
wód geotermalnych, z wykorzystaniem pomp gáĊbinowych, ze sztucznie
podwyĪszoną przepuszczalnoĞcią záoĪa w pobliĪu otworu wydobywczego,
d.) jednootworowy
z zastosowaniem
system
eksploatacyjny
wymiennika
ciepáa
záoĪa
zanurzonego
geotermalnego
w
warstwie
zmineralizowanej wody geotermalnej. Czynnikiem obiegowym moĪe byü
woda cyrkulująca w oddzielnym obiegu z odpowiednimi odbiornikami
ciepáa,
e.) jednootworowy system wydobywczo – zatáaczający stosowany w przypadku
zmineralizowanych wód geotermalnych; woda geotermalna pobierana jest ze
záoĪa poáoĪonego niĪej i zatáaczana jest do záoĪa poáoĪonego wyĪej,
19
Energia geotermalna
c.)
d.)
PG
f.) dwuotworowy system zamkniĊty z otworami wydobywczym
i zatáaczającym, z wymuszoną cyrkulacją, stosowany w przypadku
zmineralizowanych wód geotermalnych,
g.) dwuotworowy system wykorzystania energii geotermalnej gorących skaá
na duĪych gáĊbokoĞciach ze sztucznie wytworzoną przepuszczalnoĞcią
w wyniku eksplozji áadunków wybuchowych duĪej mocy. Odbieranie
ciepáa od gorących (zeszczelinowanych) skaá odbywa siĊ w wyniku
wymuszonej cyrkulacji wody. W przypadku temperatury skaá znacznie
przewyĪszających temperaturĊ 100 °C, cyrkulująca w gorącym záoĪu
woda zmienia siĊ w parĊ wodną.
e.)
f.)
20
Energia geotermalna
g.)
O wyborze jednego z w/w systemów pozyskiwania energii geotermalnej
decydują: rodzaj záoĪa, poáoĪenie oraz stopieĔ mineralizacji – w przypadku záóĪ
wód geotermalnych. Technologie pozyskiwania energii geotermalnej z gorących
suchych skaá na obecnym etapie mają raczej charakter badawczy i doĞwiadczalny, a
z racji koniecznoĞci wykonywania kosztownych zabiegów w odwiertach są bardzo
drogie, wiĊc w najbliĪszych latach nie naleĪy powaĪnie rozpatrywaü ich
zastosowania. Inaczej jest natomiast w przypadku technologii wykorzystania záóĪ
wód geotermalnych, które to obecnie znalazáy zastosowanie w kilkudziesiĊciu
paĔstwach na Ğwiecie. Polska równieĪ posiada bogate zasoby wód geotermalnych
o niskiej i Ğredniej entalpii, które w wielu rejonach naszego kraju mogą stanowiü
lokalne czyste Ĩródáo energii, moĪliwe do wykorzystania w ekonomicznie opáacalny
sposób. W dalszej czĊĞci pracy przedstawiono moĪliwoĞci wykorzystania
przypowierzchniowej energii geotermicznej (ciepáa gruntu i wody gruntowej), oraz
wgáĊbnej energii Ziemi w postaci wód geotermalnych.
4.3.
Charakterystyka wód geotermalnych
Wody geotermalne – są to wody wystĊpujące w gáĊbi Ziemi, wypeániające
przestrzenie porowe lub szczelinowe skaá przepuszczalnych, od których odbierają
ciepáo. Umownie moĪna stwierdziü, Īe wody geotermalne są wodami, które mogą
21
Energia geotermalna
byü wykorzystane do produkcji ciepáa, a wiĊc takie, które po wydobyciu na
powierzchniĊ Ziemi mają temperaturĊ wyĪszą od 20 °C.
Wody geotermalne w zaleĪnoĞci od temperatury dzieli siĊ na [26_c]:
x wody ciepáe (niskotemperaturowe) – 20 ÷ 35 °C,
x wody gorące (Ğredniotemperaturowe) – 35 ÷ 80 °C,
x wody bardzo gorące (wysokotemperaturowe) – 80 ÷ 100 °C,
x wody przegrzane (bardzowysokotemperaturowe) – powyĪej 100 °C.
Woda geotermalna wypáywająca na powierzchniĊ Ziemi ma temperaturĊ
niĪszą od temperatury w záoĪu, czego przyczyną jest jej wycháadzanie
w przypowierzchniowych warstwach Ziemi. Zmiana temperatury wody związana
z gáĊbokoĞcią jej wystĊpowania, uzaleĪniona jest od gradientu geotermicznego, co
przedstawiono na rysunku 4.5.
Temperatura wody geotermalnej na danej gáĊbokoĞci okreĞlona jest za
pomocą nastĊpującej zaleĪnoĞci:
T TĝR B ˜ H [qC]
(4.2.)
gdzie:
H – gáĊbokoĞü [km],
B – gradient geotermiczny [°C/km],
TĝR – Ğrednia temperatura gruntu na powierzchni Ziemi [°C]
Rys. 4.5. Ilustracja zmian temperatury wód podziemnych ze zmianą gáĊbokoĞci
ħródáo:[10]
22
Energia geotermalna
Wody geotermalne nagromadzone w gáĊbi Ziemi wystĊpują na obszarach
tzw. záóĪ geotermalnych, – czyli naturalnych nagromadzeĔ wód w wydrąĪeniach,
szczelinach, pĊkniĊciach lub porach skaá przepuszczalnych, otoczonych skaáami
nieprzepuszczalnymi, wystĊpujących na gáĊbokoĞciach umoĪliwiających ich
opáacalną eksploatacjĊ. W záoĪu geotermalnym, przepáywający przez warstwĊ
przepuszczalną
páyn
(woda),
przejmuje
energiĊ
na
sposób
ciepáa
od
przepuszczalnego záoĪa, które to z kolei odbiera ciepáo od nieprzepuszczalnego
masywu skalnego o wysokiej temperaturze.
ZáoĪe przepuszczalne dla przepáywającej wody moĪna traktowaü jako swego
rodzaju wymiennik ciepáa, w którym iloĞü przekazywanej energii na sposób ciepáa,
zaleĪy miĊdzy innymi od porowatoĞci, miąĪszoĞci i intensywnoĞci przepáywu páynu
w samym záoĪu, oraz od warunków termicznych skaá nieprzepuszczalnych
otaczających to záoĪe [10].
Naturalne
záoĪa
wód
geotermalnych,
w
zaleĪnoĞci
od
warunków
wytwarzania siĊ przestrzeni przepuszczalnych, mogą przyjmowaü róĪne formy pod
wzglĊdem usytuowania, zalegania i miąĪszoĞci, co pokazano na rysunku 4.6.
b.)
d.)
Rys. 4.6. NajczĊstsze przypadki naturalnych záóĪ geotermalnych:
a.– dwie warstwy przepuszczalne (wodonoĞne) miĊdzy warstwami nieprzepuszczalnymi,
b.– zaklĊĞniĊcie warstwy przepuszczalnej,
c.– warstwy przepuszczalne o obrĊbie uskoków tektonicznych,
d.– soczewki skaá przepuszczalnych
PoáoĪenie záoĪa wód geotermalnych ma istotny wpáyw na moĪliwoĞci jego
eksploatacji, bowiem jest ona opáacalna, jeĪeli w pobliĪu istnieją potencjalni
odbiorcy ciepáa.
Obszary wystĊpowania záóĪ wód geotermalnych moĪna podzieliü na
nastĊpujące formacje[10], [26_c]:
x Zbiornik geotermalny – jest to zespóá skaá porowatych i przepuszczalnych
wypeániony wodami lub parami o mineralizacji umoĪliwiającej ich
23
Energia geotermalna
praktyczne wykorzystanie, ograniczony warstwami nieprzepuszczalnymi od
góry (stropem) i od doáu (spągiem),
x Basen geotermalny – jest zespoáem zbiorników geotermalnych typu
warstwowego, uáoĪonych przewaĪnie jeden na drugim, o ksztaátach
zbliĪonych do niecek,
x Subbasen geotermalny – jest czĊĞcią basenu geotermalnego tworzącego
odrĊbny zespóá obniĪeĔ strukturalnych, ograniczony od innych subbasenów
strukturami utrudniającymi przepáyw wód pomiĊdzy poszczególnymi
subbasenami,
x Niecka geotermalna – obniĪona strukturalnie czĊĞü basenu lub subbasenu,
otoczona strukturalnymi podniesieniami utrudniającymi przemieszczanie siĊ
wód,
x Region geotermalny – jest to obszar usytuowany przewaĪnie miĊdzy
basenami, zawierający zbiorniki wód geotermalnych typu szczelinowego, lub
maáe zbiorniki typu warstwowego,
x Prowincja geotermalna – jest to zespóá basenów uáoĪonych nad sobą lub
obok siebie, zbudowanych z wystĊpujących na przemian skaá zbiornikowych
i uszczelniających. Prowincja posiada jednolity system hydrodynamiczny, ale
kaĪdy basen, subbasen czy niecka zachowują swoją specyfikĊ.
Zasadniczymi
parametrami
charakteryzującymi
dane
záoĪe
wód
geotermalnych, decydującymi równoczeĞnie o sposobie eksploatacji tego záoĪa jak
równieĪ o kosztach pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej są:
x temperatura wody na wypáywie [°C],
x mineralizacja wody (stopieĔ zasolenia) [g/dm3],
-
sáabo zmineralizowane 1 ÷ 3 [g/dm3],
-
Ğrednio zmineralizowane 3 ÷10 [g/dm3],
-
silnie zmineralizowane 10 ÷ 35 [g/dm3],
-
solanki – powyĪej 35 [g/dm3],
x wydajnoĞü wypáywu [m3/h],
x ciĞnienie wypáywu [Pa],
-
artezyjskie (samowypáyw),
-
subartezyjskie,
x miąĪszoĞü skaá wodonoĞnych [m],
x gáĊbokoĞü stropu zbiornika wodonoĞnego [km],
24
Energia geotermalna
x przepuszczalnoĞü,
x filtracja [m/s]
4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej
BezpoĞrednie wykorzystanie energii wód geotermalnych w gospodarce
obejmuje bardzo szeroki zakres zastosowaĔ praktycznych (rys.4.7.).
Zasadniczym parametrem decydującym o moĪliwoĞci wykorzystania ciepáa wód
geotermalnych w konkretnej dziedzinie gospodarki jest temperatura wody na
wypáywie. RóĪnorodnoĞü zastosowaĔ noĞnika ciepáa geotermalnego w zaleĪnoĞci od
jego temperatury przedstawiono na diagramie Lindal’a (rys.4.8.). Diagram Lindal’a
wskazuje na ogromną liczbĊ zastosowaĔ geotermi w realizacji róĪnych procesów,
które znalazáy praktyczne zastosowanie w wielu krajach i zostaáy uznane za
ekonomicznie opáacalne.
Dziedziny wykorzystania geotermii
35%
Ogrzew anie 34%
Udziaá procentowy
30%
Balneologia 14%
25%
Szklarnie 14%
20%
Pompy ciepáa 13%
Chodow la ryb 12%
15%
Przemysá 9%
10%
Inne 2%
Suszarnie 1%
5%
Odladzanie 1%
0%
1
Rys. 4.7. Wykres uporządkowany struktury wykorzystania energii geotermalnej na
Ğwiecie
ħródáo: [33]
W
polskich
warunkach
wystĊpowania
záóĪ
wód
geotermalnych
o temperaturze praktycznie nie przekraczającej 90 °C, geotermia moĪe byü
wykorzystana w mniejszej liczbie procesów (obszar zakreskowany na diagramie
Lindal’a), nie mniej jednak jest to równieĪ szeroki zakres zastosowaĔ.
25
Energia geotermalna
Najprostszym a zarazem najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania energii
wód geotermalnych jest jej bezpoĞrednie zagospodarowanie do celów grzejnych, na
przykáad w:
x gospodarce komunalnej (ogrzewanie pomieszczeĔ i przygotowanie ciepáej
wody uĪytkowej),
x rolnictwie (agrotermia, suszenie páodów rolnych, hodowla, ogrzewanie
szklarni),
x rekreacji (ogrzewanie wody w basenach),
x przemyĞle (niskotemperaturowa woda technologiczna).
Woda
Para wodna
°C 200
Konwencjonalna produkcja energii elektrycznej
190
Procesy przy produkcji papieru
180
Odparowanie wysoko skoncentrowanych roztworów
170
Produkcja ciĊĪkiej wody, suszenie wodorostów
160
Suszenie mączki rybnej , suszenie drewna budowlanego
150
Produkcja aluminium w procesie Bayer'a
140
Suszenie produktów rolniczych, produkcja rolnicza i przemysáowa
130
Rafinacja cukru, odzysk soli przez parowanie, konserwacja poĪywienia
120
Produkcja wody pitnej przez destylacjĊ, koncentracja roztworów solnych
110
Suszenie lekkich struktur betonowych
100
Suszenie jarzyn, mycie i suszenie weány
90
Suszenie ryb, intensywne rozmraĪanie, ogrzewanie mieszkaĔ
80
Ogrzewanie szklarni
70
Przygotowanie c.w.u., przemysá spoĪywczy, miĊsny, owocowo - warzywny
60
Hodowla zwierząt, ogrzewanie szklarni
50
Uprawa grzybów, belneologia, hydroterapia, rozkáad biomasy
40
Suszenie gleby, ogrzewanie podáogowe, baseny kąpielowe
30
WylĊgarnie i hodowla ryb, odladzanie, biodegradacja, ogrzewanie gleby
20
Hodowla ryb
Rys. 4.8. Diagram Lindal'a wykorzystania energii geotermalnej z zaznaczoną strefą na warunki polskie
ħródáo: [10], z uzupeánieniem wáasnym
Biorąc pod uwagĊ opáacalnoĞü ekonomiczną przedsiĊwziĊü geotermalnych
najkorzystniejszym wykorzystaniem energii wód geotermalnych jest tzw. system
26
Energia geotermalna
kaskadowy. System kaskadowy jest ukáadem záoĪonym z kolejno wystĊpujących po
sobie odbiorców ciepáa w kolejnoĞci malejącego zapotrzebowania na temperaturĊ
medium grzewczego. Taki system wykorzystania ciepáa pozwala na poprawienie
rentownoĞci przedsiĊwziĊcia geotermalnego i skrócenie czasu zwrotu nakáadów
inwestycyjnych, pozwala bowiem na optymalne odebranie ciepáa od záoĪa
geotermalnego.
System kaskadowy obejmuje nastĊpujące przedziaáy temperaturowe odbioru
ciepáa[20]:
x przedziaá I – obejmuje zakres temperaturowy poniĪej 20°C,
x przedziaá II – zakres temperaturowy od 20°C do 45°C,
x przedziaá III – zakres temperaturowy od 45°C do 65°C,
x przedziaá IV – zakres temperaturowy od 65°C do 90°C,
x przedziaá V – obejmuje zakres temperaturowy powyĪej 90°C
Na rysunku 4.9. przedstawiono przykáadowy system ciepáowniczy, w którym
zgodnie z ideą kaskadowego wykorzystania ciepáa, instalacja ciepáownicza zostaáa
podzielona
na
poszczególne
etapy
wykorzystania
ciepáa,
o
parametrach
dostosowanych do zapotrzebowaĔ poszczególnych odbiorców. Woda geotermalna
po wydobyciu na powierzchniĊ otworem eksploatacyjnym i oddaniu ciepáa wodzie
obiegu technologicznego w wymienniku ciepáa, jest z powrotem wprowadzana do
záoĪa otworem zatáaczającym. KrąĪąca w obiegu technologicznym woda sieciowa,
kierowana jest najpierw do odbiorców o najwiĊkszym zapotrzebowaniu na ciepáo.
Po oddaniu swojej energii woda sieciowa kierowana jest kolejno do nastĊpnych
odbiorców, o coraz niĪszych wymaganiach cieplnych. Odpowiednie usytuowanie
„stopni” kaskady w obrĊbie sieci ciepáowniczej, o zróĪnicowanym zapotrzebowaniu
na temperaturĊ wody w róĪnych procesach, pozwala na optymalne wykorzystanie
ciepáa zawartego w wodzie geotermalnej. Zastosowanie w najniĪszym stopniu
kaskady,
sprĊĪarkowej
pompy
ciepáa
umoĪliwia
wykorzystanie
wody
o temperaturze mniejszej od 20 °C , jako dolnego Ĩródáa ciepáa dla tej pompy
i ponowne jej wykorzystanie. Woda sieciowa po oddaniu ciepáa w caáym obiegu
kaskady, posiada juĪ odpowiednio niską temperaturĊ i jest kierowana na wymiennik
ciepáa, gdzie ponownie siĊ ogrzewa od wody geotermalnej i caáy cykl obiegu wody
w sieci powtarza siĊ.
27
Energia geotermalna
ok.100°C
Suszenie materiaáów
organicznych
80 do 90°C
II
Ogrzewanie mieszkaĔ
55 do 65°C
Wymiennik
ciepáa
ok.30°C
Ogrzewanie szklarni
35 do 45°C
Ogrzewanie wody w
basenach
ok. 30°C
ok. 105°C
I
do 20°C
25 do 35°C
Przygotowanie wody
technologicznej z
udziaáem pompy ciepáa
OW
OZ
Rys. 4.9. Przykáad kaskadowego systemu odbioru ciepáa
I - obieg wody geotermalnej, II - obieg wody technologicznej
OW - otwór wydobywczy, OZ - otwór zatáaczający
4.5. Charakterystyka warunków geotermalnych w Polsce
Polska naleĪy do krajów posiadających bogate zasoby wód geotermalnych
o niskiej i Ğredniej entalpii. Wody te wystĊpują w przestrzeniach porowych lub
szczelinowych skaá osadowych, wchodzących w skáad skorupy ziemskiej.
Temperatura i stopieĔ zasolenia wód podziemnych, zaleĪą na ogóá od gáĊbokoĞci
zalegania skaá tworzących zbiorniki wód wgáĊbnych, ogrzanych ciepáem z wnĊtrza
Ziemi [10].
Potencjaá energetyczny wód wgáĊbnych wystĊpujących na terenie Polski,
zostaá opracowany na podstawie danych uzyskanych z gáĊbokich otworów
wiertniczych, na przestrzenie wielu lat.
Warunki geotermiczne na terenie Polski przedstawiono w [11] S.Plewy,
natomiast wystĊpowanie wód geotermalnych w Polsce i potencjalne zasoby zawartej
w nich energii, zostaáy szczegóáowo omówione w pracy [22] J. Sokoáowskiego.
28
Energia geotermalna
4.5.1. Zarys warunków geotermicznych Polski
Obszar Polski charakteryzuje siĊ zmiennymi parametrami geotermicznymi,
ze wzglĊdu na zmienną budowĊ tektoniczną wnĊtrza ziemi. ZróĪnicowanie tych
parametrów spowodowane jest wystĊpowaniem na terenie naszego kraju, kilku stref
tektonicznych
graniczących
ze
sobą
tj.:
prekambryjskiej
platformy
wschodnioeuropejskiej, platformy paleozoicznej oraz oregonu karpackiego [11].
Zmienna budowa geotektoniczna, powoduje zmiany gĊstoĞci strumienia
cieplnego, które to na obszarze Polski przedstawiono na rys. 4.10.
Uproszczoną analizĊ zmian gĊstoĞci strumienia cieplnego, oraz gradientu
geotermicznego na terenia Polski zestawiono w tab. 4.1.
Tab. 4.1. Podstawowe parametry geotermiczne w Polsce.
Formacja
geotektoniczna
Platforma prekambryjska
Platforma paleozoiczna
Strefa Teisseyre’a
– Tornquista
StrumieĔ cieplny [mW/m2]
Gradient geotermiczny
[°C/100m]
2,38 ÷52
1,96 ÷ Ğrednio
62,4 ÷ Ğrednio, do pow. 80
2,35 ÷ Ğrednio
31,1 ÷ 90
2,16 – Ğrednio, do 3,55
ĩródáo: Zestawienie wáasne na podstawie: [11], [18]
Rys. 4.10. Mapa zmian gĊstoĞci strumienia cieplnego Ziemi na
obszarze Polski. Izolinie strumienia wyraĪone w [mW/m2]
ħródáo: [11]
29
Energia geotermalna
4.5.2. Zasoby wód geotermalnych w Polsce
Na obszarze Polski zasoby wód geotermalnych wystĊpują w basenach
sedymentacyjnych, rozmieszczonych na przestrzeni trzech gáównych prowincji
geotermalnych:
x Prowincji Ğrodkowoeuropejskiej,
x Prowincji przedkarpackiej,
x Prowincji karpackiej.
Rozmieszczenie tych zasobów na znacznym obszarze kraju jest doĞü
równomierne, w poszczególnych prowincjach i okrĊgach geotermalnych (rys. 4.11.).
Z danych hydrogeologicznych wynika, Īe ponad 90% zasobów wód wgáĊbnych
znajduje siĊ na obszarze NiĪu Polskiego, w polskiej czĊĞci geotermalnej prowincji
Ğrodkowoeuropejskiej [10].
Subbasen
podhalaęski
Rys. 4.11. Prowincje i okrĊgi geotermalne w Polsce
ħródáo: [22]
30
Energia geotermalna
Potencjalne zasoby wód geotermalnych w Polsce, oszacowane z ich objĊtoĞci
i temperatury w poszczególnych jednostkach geostrukturalnych, przedstawiono w
tabeli 4.2. Jak widaü zasoby te, wyliczone na ponad 34 mld ton paliwa umownego
(ok. 1000 EJ), stanowią ogromny zasób energii. NaleĪy tutaj jednak zaznaczyü, Īe są
to zasoby potencjalne, i tylko niewielka ich czĊĞü moĪe byü wykorzystana do celów
energetycznych. Ocenia siĊ, Īe tylko (lub aĪ) okoáo 7 mln tpu (200 PJ) zasobów wód
geotermalnych na terytorium Polski, jest moĪliwa do wykorzystania pod wzglĊdem
ekonomicznym. WartoĞü ta stanowi równowartoĞü zasobów energii dla okoáo 400
instalacji geotermalnych, z których kaĪda produkuje rocznie 500 TJ ciepáa.
Analiza záoĪowo – geologiczna wykazaáa, Īe najbardziej korzystne warunki
temperaturowe, chemiczne, wielkoĞci dopáywu wód, porowatoĞci i miąĪszoĞci skaá
zbiornikowych wykazują kompleksy kredowe i jurajskie w okrĊgach NiĪu
Polskiego, prowincji Ğrodkowoeuropejskiej[18]. Poza tym obszarem na szczególną
uwagĊ zasáuguje Subbasen podhalaĔski, który wykazuje unikalne w skali kraju
warunki geologiczno – záoĪowe, pod wzglĊdem wydajnoĞci, temperatury,
mineralizacji i ciĞnienia wód geotermalnych.
Tab. 4.2. Potencjalne (statyczne) zasoby wód geotermalnych w Polsce
Prowincje i okrĊgi
Obszar
[tys. km2]
Prowincja Ğrodkowoeuropejska
w tym:
• okrĊg grudziądzko – warszawski
• okrĊg szczeciĔsko – áódzki
• okrĊg przedsudecko –
póánocnoĞwiĊtokrzyski
• okrĊg pomorski
• okrĊgi lubelski
• okrĊg przybaátycki
• okrĊg podlaski
222
ObjĊtoĞü
Zasoby
zbiornika
[mln.tpu]
3
[km ]
6225
32 458
Ğr. gĊstoĞü
wód
[mln.m3/m2]
28
Ğr. gĊstoĞü
energii
[tys.tpu/km2]
146
70
67
3110
2854
11 942
18812
44
42
170
280
39
12
12
15
7
155
21
30
38
17
995
162
193
241
113
4
1,75
2,5
2,5
2,5
25,5
13,5
16
16
16
Prowincja przedkarpacka
16
362
1555
23
97
Prowincja karpacka
13
100
714
8
55
Razem
251
6687
34 727
26,5
138
ħródáo: [22]
tpu – ton paliwa umownego; 1 tpu = 29,3 GJ
31
Charakterystyka elementów i systemów...
5. Charakterystyka elementów i systemów pozyskiwania
i wykorzystania energii geotermicznej
5.1. Ogólna klasyfikacja
Do sposobów wykorzystania energii geotermicznej, dla celów grzejnych
zalicza siĊ systemy, w których urządzeniem odbierającym ciepáo, jest odpowiedni
wymiennik ciepáa [10].
Wymienniki ciepáa są urządzeniami sáuĪącymi do przekazywania ciepáa
pomiĊdzy róĪnymi czynnikami (noĞnikami ciepáa), o róĪnych temperaturach.
NoĞnikiem ciepáa są zarówno czynniki gazowe, jak i ciekáe. W przemysáowych
wymiennikach najczĊĞciej stosuje siĊ takie noĞniki ciepáa jak: gorąca woda i para
wodna, ale wykorzystuje siĊ równieĪ spaliny i podgrzane powietrze. Wymienniki
ciepáa wystĊpują w róĪnych dziedzinach techniki i czĊsto noszą nazwy okreĞlające
ich przeznaczenie np.: cháodnice, skraplacze, wytwornice pary, podgrzewacze,
przegrzewacze, parowniki itp. [4], [15].
W wymiennikach ciepáa moĪe wystĊpowaü zarówno ustalona jak i nie
ustalona wymiana ciepáa. Ustalona wymiana ciepáa moĪe wystĊpowaü tylko w
wymiennikach o dziaáaniu ciągáym. Wymienniki ciepáa o dziaáaniu nieciągáym mogą
realizowaü procesy wymiany ciepáa jednorazowo lub okresowo, gdzie wystĊpują
tylko nieustalone pola temperatury [15].
Zasadniczym podziaáem wymienników ciepáa jest ich klasyfikacja ze
wzglĊdu na zasadĊ dziaáania na:
x Przeponowe (rekuperatory) – gdzie oba czynniki, ogrzewający i ogrzewany
oddzielone są przegrodą która stanowi powierzchniĊ wymiany ciepáa. Ten
typ wymiennika pracuje w sposób ciągáy, a ciepáo jest odbierane od czynnika
cieplejszego i przekazywane do czynnika zimniejszego w sposób zazwyczaj
ustalony , a temperatury wówczas są ustalone i niezmienne w czasie.
x Regeneratory – są to wymienniki które dziaáają w ten sposób Īe, posiadają
one powierzchniĊ wymiany ciepáa z materiaáów ceramicznych lub metali
(cegáy, blachy, siatki, itp.) do której najpierw wprowadzany jest gorący
czynnik od którego odbierane jest ciepáo i akumulowane w tym wypeánieniu,
a nastĊpnie wprowadzani jest zimniejszy páyn który z kolei odbiera ciepáo od
32
Charakterystyka elementów i systemów...
powierzchni wypeánienia. Takie wymienniki dziaáają w sposób nieciągáy,
ruch ciepáa jest nieustalony, a temperatury są zmienne w czasie.
x Bezprzeponowe (mieszalniki) – są to wymienniki ciepáa o dziaáaniu
bezpoĞrednim, w których wymiana ciepáa odbywa siĊ na zasadzie
bezpoĞredniego wymieszania siĊ dwóch noĞników o róĪnych temperaturach,
a wiĊc oprócz wymiany ciepáa wystĊpuje w nich równieĪ wymiana
substancji. Ruch ciepáa przebiega tutaj w sposób ciągáy i ustalony, a wiĊc
temperatury nie zmieniają siĊ w czasie.
Inny podziaá wymienników ciepáa dotyczy:
x liczby páynów biorących udziaá w wymianie ciepáa – dwuczynnikowe lub
wieloczynnikowe,
x kierunku ruchu noĞników ciepáa – wspóáprądowy, przeciwprądowy,
krzyĪowy, równolegáo – mieszany, krzyĪowo – mieszany,
x liczby dróg przepáywu – dwudroĪne, wielodroĪne.
W systemach geotermicznych, jak równieĪ w cieplnych instalacjach
przemysáowych znajdują zastosowanie rekuperatory czyli przeponowe wymienniki
ciepáa, które ze wzglĊdu na miejsce usytuowania w systemie geotermicznym
moĪemy podzieliü na:
a.) Powierzchniowe:
x páytowe,
x rurowe,
x páaszczowe,
b.) Przypowierzchniowe:
x páytkie pionowe sondy ciepáa (gáĊbokoĞü zakopania 150 ÷ 200m),
x poziome kolektory ziemne (gáĊbokoĞü zakopania okoáo 2 m),
c.) GáĊbokogruntowe (geotermalne):
x naturalne,
-
otwory wydobywcze,
-
otwory zatáaczające,
x gáĊbokie pionowe sondy ciepáa (gáĊbokoĞc zakopania powyĪej
2km),
-
geotermalne wymienniki z elementem Fielda,
-
geotermalny wymiennik Ğrubowy.
33
Charakterystyka elementów i systemów...
5.2. Podstawy wymiany ciepáa w geotermalnych wymiennikach ciepáa
Procesy wymiany ciepáa w systemach geotermalnych, dotyczą przede
wszystkim procesów zachodzących pod powierzchnią Ziemi, a wiĊc zagadnieĔ
odbierania ciepáa od gruntu bądĨ záóĪ geotermanlych. Czy bĊdzie to páytki kolektor
gruntowy, czy gáĊboki otwór wydobywczy wody geotermalnej, zawsze mamy do
czynienia z obiegiem w którym noĞnikiem jest páyn lub para, odbierający ciepáo
geotermiczne, w celu wykorzystania tego ciepáa na powierzchni Ziemi.
Warunki wymiany ciepáa w elementach systemu geotermalnego, takich jak
gruntowe wymienniki ciepáa, zwáaszcza w systemach gáĊbokootworowych są bardzo
trudne do precyzyjnego okreĞlenia, ze wzglĊdu na swoja záoĪoną istotĊ. ZáoĪonoĞü
tych procesów wynika z tego, iĪ pewne wielkoĞci związane z wymianą ciepáa mogą
ulegaü zmianie w czasie (temperatura i strumieĔ objĊtoĞciowy czynnika), a inne
mogą byü zmienne wraz z gáĊbokoĞcią, ze wzglĊdu na niejednorodnoĞü záoĪa
(gĊstoĞü, ciepáo wáaĞciwe, przewodnoĞü cieplna itp.). ZáoĪonoĞü procesów wymiany
ciepáa,
powoduje
Īe
są
one
opisane
skomplikowanymi
zaleĪnoĞciami
matematycznymi, których rozwiązanie w wielu przypadkach moĪliwe jest jedynie
za pomocą obliczeĔ numerycznych. Dokáadna prezentacja i szczegóáowe opisywanie
zasad wymiany ciepáa w elementach systemu geotermalnego, znacznie wybiega
poza zakres i cel niniejszej pracy, dlatego zostanie zaprezentowana tutaj jedynie
sama istota wymiany ciepáa, oraz charakterystyki temperaturowe podstawowych
gruntowych wymienników ciepáa.
NajczĊĞciej geotermalne wymienniki ciepáa są typu „rura w rurze”, czyli do
zewnĊtrznej rury wprowadzana jest wewnĊtrzna rura. Wymiennik taki posiada wiĊc
dwa kanaáy przepáywu, zewnĊtrzny – pierĞcieniowy oraz wewnĊtrzny –
cylindryczny. Czynnikiem przepáywu jest tutaj páyn (woda), który w jednym kanale
páynąc oddaje ciepáo, a w drugim je odbiera. Wymiana ciepáa miedzy czynnikami
zaleĪy od rozkáadu temperatury páynów wzdáuĪ powierzchni wymiany ciepáa,
a rozkáad temperatury zaleĪy od kierunku przepáywu páynów oraz od strumieni
pojemnoĞci cieplnych. Wzajemne usytuowanie kierunku przepáywu czynników jest
jednym z kryteriów klasyfikacji wymienników ciepáa, a zarazem decyduje
o wydajnoĞci cieplnej tego urządzenia. Najprostszym przypadkiem jest równolegáy
przepáyw páynów, charakterystyczny dla tzw. wymienników równolegáoprądowych,
w którym istnieją dwie moĪliwoĞci:
x wspóáprąd – czyli przepáyw obu czynników w tym samym kierunku,
34
Charakterystyka elementów i systemów...
x przeciwprąd – czyli przepáyw czynników w kierunkach przeciwnych.
Na rysunku 5.1. przedstawiono rozkáad temperatury w obydwu typach
wymienników. W przeciwprądowym wymienniku ciepáa wydajnoĞü cieplna (moc)
jest wiĊksza niĪ we wspóáprądowym o tej samej powierzchni, moĪna wiĊc czynnik
1 scháodziü lub czynnik 2 podgrzaü w wiĊkszym stopniu. Stosowanie ukáadu
przeciwprądowego jest wiĊc czĊstszym przypadkiem, jednakĪe ukáad wspóáprądowy
jest równieĪ niekiedy bardzo poĪądany, gdyĪ rozwiązanie to zapewnia bardziej
wyrównany rozkáad temperatury przegrody w wymienniku oraz niĪsze wartoĞci
maksymalnej temperatury Ğcianki, co jest istotnym czynnikiem konstrukcyjnym.
T22
T21
T11
T12 T11
T12
T21
T22
T
Tk
Tp
T12
T11
T22
T2
T2
T22
T21
T12
Tk
T1
T11
PRZECIWPRĄD
T1
WSPÓàPRĄD
Tp
T
T21
A
A
Rys. 5.1. Porównanie zmian temperatury páynów we wspóáprądowym
i przeciwprądowym wymienniku ciepáa
Podstawą wszelkich obliczeĔ wymienników ciepáa są równania wymiany ciepáa oraz
bilansu energii:
1.) Równanie wymiany ciepáa (Prawo Pecleta):
Q
kA'T
(5.1)
gdzie:
Q – wymieniane ciepáo [W],
k – wspóáczynniki przenikania ciepáa [W/m2K],
A – powierzchnia wymiany ciepáa [m2],
35
Charakterystyka elementów i systemów...
ǻT – róĪnica temperatur [K].
2.) Równania bilansu energii:
Q1
mc p1 (T11 T12 )
(5.2)
Q2
mc p 2 (T22 T21 )
(5.3)
gdzie:
Q1 – ciepáo oddane przez czynnik „1” (cieplejszy) [W],
Q2 – ciepáo pobrane przez czynnik „2” (zimniejszy) [W],
m1 – przepáyw masowy czynnika „1” [kg/s],
m2 – przepáyw masowy czynnika „2” [kg/s],
cp1 – ciepáo wáaĞciwe czynnika „1” [J/kgK],
cp2 – ciepáo wáaĞciwe czynnika „2” [J/kgK],
T11 – temperatura na wlocie czynnika „1” [K],
T12 – temperatura na wylocie czynnika „1” [K],
T22 – temperatura na wylocie czynnika „2” [K],
T21 – temperatura na wlocie czynnika „2” [K].
W równaniu Pecleta (5.1) wystĊpuje róĪnica temperatur ǻT. Ze wzglĊdu na
nieliniowy
rozkáad
temperatury,
dla
wymienników
dwuczynnikowych
równolegáoprądowych przyjmuje siĊ Ğrednią logarytmiczną róĪnicĊ temperatur na
wlocie i wylocie z wymiennika ǻTĞrlog:
'TĞr log
'T p 'Tk
'T p
ln
'Tk
(5.4)
gdzie:
ǻTp – początkowa róĪnica temperatur (na wlocie) [K],
ǻTk – koĔcowa róĪnica temperatur (na wylocie) [K].
W przypadku przepáywów mieszanych (nierównolegáoprądowych), jak np.
przepáyw krzyĪowy, równieĪ stosuje siĊ wzór (5.4), ale ze wspóáczynnikiem
poprawkowym İǻT.
36
Charakterystyka elementów i systemów...
'TĞr log
H 'T
'T p 'Tk
'T p
ln
'Tk
(5.5)
İǻT odczytuje siĊ z nomogramów dostĊpnych w literaturze [5].
Aby móc odczytaü wartoĞci İǻT naleĪy najpierw wyznaczyü ǻTĞrlog, jak dla
wspóáprądu, oraz wielkoĞci P i R, obliczone ze wzorów:
P
T22 T21
T11 T21
'T2
'Tmax
(5.6)
R
T11 T12
T22 T21
'T1
'T2
(5.7)
Istnieje równieĪ inna metoda do obliczania wymienników o záoĪonym
przepáywie czynników, tzw. metoda efektywnoĞci cieplnej. EfektywnoĞü cieplna
wymiennika İ jest definiowana jako stosunek aktualnej mocy cieplnej do mocy
cieplnej maksymalnej moĪliwej, czyli:
H
Q
Qmax
(5.7)
Maksymalna moĪliwa wielkoĞü Qmax jest w rekuperatorze ograniczona maksymalną
róĪnicą temperatur czynników na wlocie ǻTmax = T11 – T21, czyli:
Qmax
Wmin (T11 T21 )
(5.8)
gdzie:
Wmin – mniejsza z pojemnoĞci cieplnych W1 i W2.
Rzeczywista moc cieplna wynosi zatem:
Q H ˜ Qmax
H ˜ Wmin (T11 T21 )
(5.9)
37
Charakterystyka elementów i systemów...
dla W1<W2, (Wmin = W1 i Wmax = W2)
H
T11 T12
T11 T21
'T1
'Tmax
(5.10)
'T2
'Tmax
(5.11)
dla W1>W2, (Wmin = W2 i Wmax = W1)
H
T22 T21
T11 T21
W zaleĪnoĞci od İ i stosunku Wmin/Wmax wyznacza siĊ NTU („Number of heat
Transfer Units”– liczba jednostek przepáywu ciepáa).
NTU
kA
Wmin
(5.12)
W wymiennikach páaszczowo – rurowych zaopatrzonych w przegrody zasada
przeciwprądu jest równieĪ naruszona, gdyĪ w przestrzeni miĊdzyrurkowej páynie
czynnik prostopadle do pĊku rur. Na skutek jednak wiĊkszej iloĞci skrzyĪowaĔ
(przegród) wartoĞü İ jest najczĊĞciej tak bliska jednoĞci, Īe moĪna jej wpáyw
pominąü.
5.3. Sposoby wykorzystania przypowierzchniowej energii geotermicznej
Energia zakumulowana w przypowierzchniowej warstwie gruntu (do
gáĊbokoĞci okoáo 10 m) jest wynikiem pocháaniania energii promieniowania
sáonecznego oraz wymiany ciepáa z otaczającym powietrzem. WartoĞü energii
zgromadzona w tej wierzchniej warstwie gruntu, uzaleĪniona jest od zmian
temperatury gruntu. Temperatura gruntu zmienia siĊ wraz z gáĊbokoĞcią
w przybliĪeniu sinusoidalnie, z malejącą amplitudą w miarĊ wzrostu gáĊbokoĞci
(rys. 5.2.).
38
Charakterystyka elementów i systemów...
ǻTzp
ǻTzx
X
Rys. 5.2. Rozkáad zmian temperatury w gruncie
Rozkáad temperatury w gruncie moĪna opisaü nastĊpującą zaleĪnoĞcią:
'TZX
'TZP ˜ e
Z
2˜kz
˜x
·
§
Z
˜ cos¨¨ Zt ˜ x ¸¸
2kz ¹
©
(5.13)
gdzie:
kz
1
- dyfuzyjnoĞü cieplna gruntu [cm2/s] ; przykáadowa wartoĞü wynosi
ȡ cz ˜ C cz
kz § 0,0046 [cm2/s],
ȡcz – opornoĞü cieplna wáaĞciwa gruntu [cmK/W],
Ccz – pojemnoĞü cieplna wáaĞciwa gruntu [Ws/cm3K],
Ȧ = 2ʌf = 2ʌ/IJ,
IJ – okres zmian [s],
ǻTzp – amplituda zmian temperatury powierzchni gruntu [K],
x – gáĊbokoĞü w gruncie [cm],
Amplituda zmian temperatury w gruncie wynosi:
'TZXM
'TZP ˜ e
Z
2˜kz
˜x
(5.14)
39
Charakterystyka elementów i systemów...
Natomiast przesuniĊcie w czasie amplitudy zmian temperatury w gruncie na
gáĊbokoĞci x w stosunku do amplitudy temperatury na powierzchni ziemi wynosi:
't
Z
2 ˜ kz
˜x
(5.15)
Sinusoidalna zmiana temperatury gruntu jest przesuniĊta w stosunku do
sinusoidy temperatury powietrza. PrzesuniĊcie w fazie zmian temperatury gruntu, w
stosunku do zmian temperatury powietrza, zwiĊksza siĊ wraz ze zmianą gáĊbokoĞci.
W miesiącach zimowych temperatura powietrza przy powierzchni gruntu jest niĪsza
niĪ w gáĊbi ziemi (rys. 5.3.), co jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia
wykorzystania gruntu jako dolnego Ĩródáa ciepáa dla pomp ciepáa, bowiem
zapotrzebowanie ciepáa jest najwiĊksze w sezonie grzewczym a w tym okresie
wáaĞnie temperatura gruntu jest relatywnie wysoka w stosunku do temperatury
powietrza.
[°C]
20
(A)
15
(B)
10
5
0
XII
III
VI
IX
XII
Miesiąc
Rys. 5.3. Przebieg zmian temperatury w ciągu roku:
(A) – na powierzchni gruntu , (B) – na gáĊbokoĞci 2,5 m
40
Charakterystyka elementów i systemów...
Wykorzystanie przypowierzchniowego ciepáa ziemi, w bezpoĞredni sposób do
celów grzewczych poprzez przekazanie energii geotermicznej noĞnikowi w sondzie
ciepáa, nie jest moĪliwe ze wzglĊdu na zbyt niskie temperatury panujące
w przypowierzchniowej warstwie gruntu, siĊgające okoáo 5 ÷ 15°C. W celu wiĊc
wykorzystania przypowierzchniowego ciepáa ziemi do celów grzewczych, niezbĊdne
jest zastosowanie dodatkowego urządzenia jakim jest pompa ciepáa, która umoĪliwia
uzyskanie odpowiednio wysokiej temperatury wody zasilającej instalacjĊ.
Obecnie stosowane systemy ogrzewania niskotemperaturowego w obiekcie
budowlanym, wymagają aby temperatura na dopáywie wynosiáa co najmniej 35°C,
w przypadku ogrzewania podáogowego, a przy innych rodzajach ogrzewania co
najmniej 60 ÷ 70°C, w zaleĪnoĞci od stanu izolacji ogrzewanych budynków. W
związku z tym dla zapewnienia wáaĞciwych temperatur wody na dopáywie do
instalacji grzejnych, najodpowiedniejsze wydaje siĊ zastosowanie sprĊĪarkowych lub
sorpcyjnych pomp ciepáa [10].
Zasadniczymi elementami systemów przypowierzchniowego wykorzystania
ciepáa gruntu są – wymienniki ciepáa sáuĪące do odbioru ciepáa z gruntu w postaci
poziomych kolektorów ziemnych lub pionowych sond ciepáa, oraz pompy ciepáa
umoĪliwiające uzyskanie odpowiedniej temperatury na zasilaniu instalacji grzewczej.
Kolektory ziemne wykonuje siĊ zazwyczaj w postaci rur z tworzyw
sztucznych (polietylen, polibutylen, polipropylen), o Ğrednicy do 2,5Ǝ i gruboĞci 2,5
÷ 3mm, uáoĪonych poniĪej gáĊbokoĞci przemarzania gruntu (ok. 1,5m). Rury mogą
byü rozmieszczone w róĪnych konfiguracjach (rys. 5.4.), a wewnątrz nich páynie
czynnik obiegowy, odbierający ciepáo gruntu. Jako czynnik obiegowy stosuje siĊ
wodĊ z dodatkiem Ğrodka przeciwzamarzającego (25 ÷ 30%), solankĊ lub w
przypadku bezpoĞredniego odparowania – czynnik cháodniczy. Zaletą tego typu
wymiennika jest áatwoĞü jego wykonania i wzglĊdnie niski koszt. Wadą jest
koniecznoĞü dysponowania doĞü duĪą powierzchnią gruntu w którym ma byü
umieszczony wymiennik oraz podatnoĞü na zmiany temperatury zewnĊtrznej, co
przy dáuĪszym okresie niskich temperatur powietrza moĪe spowodowaü spadek
efektywnoĞci pompy ciepáa.
41
Charakterystyka elementów i systemów...
Rys.5.4. Ukáady poáączeĔ rur w poziomych gruntowych wymiennikach ciepáa:
a) i b) – wĊĪownicowy, c) – pĊtlicowy, d) równolegáy
ħródáo: [10]
Przykáadowe rozwiązania kolektora poziomego wspóápracującego z pompą
ciepáa do ogrzewania domku jednorodzinnego pokazano na rysunkach 5.5.
a)
c)
b)
Rys. 5.5. Kolektor ziemny w konfiguracji:
a) szeregowej,
b) podwójno – szeregowej,
c) podwójno – szeregowo – równolegáej
ħródáo [10]
Gruntowe sondy pionowe podobne są do wymienników poziomych, jednak
w tym przypadku rury są umieszczane pionowo w gruncie w otworach do gáĊbokoĞci
okoáo 100 ÷ 200 metrów. ĝrednica rur wynosi okoáo 1,5Ǝ i wewnątrz páynie równieĪ
42
Charakterystyka elementów i systemów...
ciecz niezamarzająca. Zaletą tego wymiennika jest maáa podatnoĞü na zmiany
temperatury zewnĊtrznej, maáa powierzchnia gruntu potrzebna do wykonania
wymiennika oraz dwukrotnie lepsza skutecznoĞü wymiennika niĪ wymiennika
poziomego. Wadą jest stosunkowo wysoki koszt wykonania wymiennika. NajczĊĞciej
stosowanymi rozwiązaniami sond pionowych są ukáady przedstawione na rysunku
5.6., które obejmują [10]:
x prostą sondĊ typu U,
x ukáad z przepáywem przeciwbieĪnym,
x ukáad z przepáywem koncentrycznym.
Rys. 5.6. Schematy podstawowych rozwiązaĔ gruntowych sond pionowych:
a) typ U, b) z przepáywem przeciwbieĪnym, c) z przepáywem wspóábieĪnym
ħródáo: [10]
Sondy pionowe w zaleĪnoĞci od zapotrzebowania na ciepáo mogą
wystĊpowaü jako pojedyncze, lub teĪ pracowaü (w przypadku wiĊkszego
zapotrzebowania na ciepáo) w ukáadach áączonych – szeregowych lub równolegáych.
Przykáadowe rozwiązania pionowych sond gruntowych wspóápracujących z pompą
ciepáa do ogrzewania domku jednorodzinnego w konfiguracji szeregowej
i równolegáej pokazano na rysunku 5.7. W przypadku áączenia sond korzystniejsze
jest rozwiązanie áączenia równolegáego.
43
Charakterystyka elementów i systemów...
a)
b)
Rys. 5.7. Pionowa gruntowa sonda ciepáa w konfiguracji:
a) szeregowej, b) równolegáej
ħródáo; [10]
Rysunek 5.8. przedstawia ukáad systemu grzejnego obejmującego pompĊ
ciepáa oraz sondĊ umieszczoną w pionowym otworze. Sonda ciepáa w postaci rury
wspóáĞrodkowej umieszczona jest w otworze o odpowiedniej Ğrednicy i gáĊbokoĞci.
Sonda posiada dwa kanaáy przepáywu. ZewnĊtrznym pierĞcieniowym kanaáem
wprowadzana jest cháodna ciecz, która po odebraniu ciepáa wraca na powierzchniĊ
kanaáem wewnĊtrznym. Doprowadzona ciecz do pompy ciepáa
zostaje dalej
przekazana do instalacji ogrzewania podáogowego.
Rys. 5.8. Schemat ukáadu ogrzewania podáogowego z pompą ciepáa
ħródáo: [10]
44
Charakterystyka elementów i systemów...
Przypowierzchniowe
instalacje
geotermiczne
pracują
w
ukáadzie
zamkniĊtym, czyli w takim gdzie pobieranie energii realizowane jest przez noĞnik
ciepáa przepáywający w sondzie ziemnej a oddawanie energii odbywa siĊ na
powierzchni ziemi. Przykáady zamkniĊtych instalacji geotermicznych zestawiono
w tabeli 5.1.
Tab. 5.1. Sposoby wykorzystania przypowierzchniowej energii geotermicznej
GáĊbokoĞü
NoĞnik
zakopania [m]
ciepáa
Kolektory ziemne
1,2 – 2,0
Solanka
Sonda ziemna – wbijana
8 – 25
Solanka
Sonda ziemna – w odwiercie
20 – 100
Solanka
Idealna w skaáach litych
Czynnik
Materiaá – miedĨ, duĪa iloĞü
cháodniczy
czynnika cháodniczego
Nazwa
Sonda ziemna – bezpoĞrednie
1,5 – 50
odparowanie w sondzie
Uwagi
Wpáyw klimatu i pór roku, duĪa
powierzchnia
Materiaá – stal, tylko w gruntach
piaskowych i Īwirowych
ħródáo: [10]
GĊstoĞü strumienia ciepáa przejmowanego przez gruntowy wymiennik ciepáa
(kolektor lub sondĊ pionową) zaleĪy przede wszystkim od rodzaju i struktury gruntu
(Īwir, glina, piasek) oraz od jego wilgotnoĞci. Przyjmuje siĊ Īe w glebach
wilgotnych , gĊstoĞü pobieranego strumienia ciepáa wynosi q = 40 ÷ 50 W/m2, a w
gruntach suchych q = 10 ÷ 30 W/m2 [10]. NiejednorodnoĞü gruntu powoduje iĪ
mamy do czynienia z nieustalonymi warunkami wymiany ciepáa, wiĊc obliczenia
cieplne są doĞü záoĪone a wyniki tych obliczeĔ niepewne.
Obliczenia cieplne w przypadku kolektorów gruntowych dotyczą okreĞlenia
áącznej dáugoĞci rur potrzebnych do uzyskania odpowiedniej mocy cieplnej,
wykorzystując strumieĔ ciepáa pobierany z gruntu Q0. Liniową gĊstoĞü strumienia
ciepáa pobieranego z gruntu i przekazywanego do kolektora poziomego okreĞla
wzór:
QL
Q0
L
'T
[W/m]
R p Rg
(5.13)
gdzie:
ǻT = T0 – T – róĪnica temperatur pomiĊdzy temperaturą gruntu (w znacznej
odlegáoĞci od kolektora) i temperaturą czynnika na wyjĞciu z kolektora [K],
45
Charakterystyka elementów i systemów...
Rp – jednostkowy opór wnikania i przewodzenia ciepáa w rurze kolektora [mK/W],
Rg – jednostkowy obliczeniowy opór cieplny gruntu [mK/W].
W
wyniku
Q0
Qg
przeksztaácenia
zaleĪnoĞci
(5.13.),
oraz
wykorzystaniu
Īe
H p 1
, moĪna okreĞliü dáugoĞü kolektora ze wzoru:
Hp
L
Qg
H p 1 R p Rg
˜
[m]
Hp
'T
(5.14)
PoniewaĪ pompa ciepáa pracuje okresowo, naleĪy to uwzglĊdniü poprzez
wprowadzenie wspóáczynnika fh (fh = 0,5÷0,7), który koryguje wartoĞü oporu gruntu
Rg. Mamy wiĊc ostatecznie:
L
Qg
H p 1 R p f h ˜ Rg
˜
[m]
Hp
'T
(5.15)
WartoĞü Rg zaleĪy od wáaĞciwoĞci fizycznych gruntu. W glebach wilgotnych
jednostkowy opór gruntu przyjmuje niĪsze wartoĞci niĪ w glebach suchych. Dla
obliczeĔ projektowych moĪna przyjąü w przybliĪeniu, Īe wartoĞü tego oporu
zmienia siĊ w granicach Rg = 0,55 ÷ 0,8 mK/W [10].
Jednostkowy opór cieplny wnikania i przewodzenia w rurze kolektora ziemnego
moĪna okreĞliü z zaleĪnoĞci:
Rp
D
1
1
ln z [mK/W]
SD w Dw 2SO p Dw
(5.16)
gdzie:
Įw – wspóáczynnik wnikania ciepáa [W/m2K],
Ȝp – wspóáczynnik przewodzenia ciepáa [W/m2K],
Dw – Ğrednica wewnĊtrznej kolektora [m],
Dz – Ğrednica zewnĊtrzna kolektora [m].
Obliczenie dáugoĞci rur dla sond pionowych wyznacza siĊ równieĪ z zaleĪnoĞci
(5.15) dla poziomych wymienników gruntowych.
StrumieĔ ciepáa Q0 odbierany przez pompĊ ciepáa z gruntu, który stanowi
dolne Ĩródáo ciepáa dla pomp ciepáa, zaleĪy od zapotrzebowania wody grzejnej Qg
np. dla ogrzewania budynku), oraz od wskaĨnika efektywnoĞci energetycznej
pompy ciepáa İp. StrumieĔ ten moĪna okreĞliü z zaleĪnoĞci:
Q0
Qg
H p 1
[W]
Hp
(5.17)
46
Charakterystyka elementów i systemów...
WskaĨnik efektywnoĞci energetycznej İp (wspóáczynnik efektywnoĞci) jest
wyraĪony jako stosunek energii cieplnej odbieranej na poziomie Ĩródáa górnego, do
energii napĊdowej pompy ciepáa. Od wspóáczynnika İp uzaleĪniona jest sprawnoĞü
grzania pompy ciepáa Ș, czyli stopieĔ wykorzystania energii pierwotnej. SprawnoĞü
Ș pompy ciepáa, definiowana jest jako stosunek energii cieplnej odbieranej na
poziomie Ĩródáa górnego, do caákowitej energii doprowadzonej do pompy ciepáa
w przeliczeniu na energiĊ pierwotną. SprawnoĞü grzania dla róĪnych rodzajów
pomp ciepáa, oraz ich porównanie z tradycyjnym ogrzewaniem przedstawiono
w tabeli 5.2.
Tab. 5.2. SprawnoĞü grzania pomp ciepáa wykorzystujących ciepáo gruntu.
Pompa ciepáa
SprawnoĞü grzania Ș
przy İp = 3 przy İp = 4
SprĊĪarkowa pompa ciepáa (napĊdzana energią elektryczną z
sieci)
SprĊĪarkowa pompa ciepáa (skojarzone wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepáa w silnikach spalinowych)
SprĊĪarkowa pompa ciepáa (napĊdzana gazowym silnikiem
wysokoprĊĪnym)
Sorpcyjna pompa ciepáa
0,9 – 1,1
1,2 – 1,5
1,5 – 1,6
1,8 – 2,0
1,3 – 1,8
1,2 – 1,5
Dla porównania:
Ogrzewanie energią elektryczna z sieci
0,3 – 0,4
Kocioá c.o. przed 1970
ok 0,5
Nowoczesny kocioá c.o.
ok 0,9
Kondensacyjny kocioá c.o.
ok 1,0
ħródáo: [10]
Wspóápraca pompy ciepáa z instalacją centralnego ogrzewania moĪe
odbywaü siĊ w oparciu o dwa podstawowe ukáady:
x Ukáad monowalentny – w którym pompa ciepáa stanowi samodzielne Ĩródáo
zasilania do celów grzewczych (c.o. oraz c.w.u.). Tego typu ukáad (rys. 5.9.)
powinien charakteryzowaü siĊ stabilną temperaturą dolnego Ĩródáa ciepáa
w ciągu roku,
47
Charakterystyka elementów i systemów...
x Ukáad biwalentny (ukáad záoĪony) – z pompą ciepáa która stanowi
podstawowe Ĩródáo ciepáa, oraz dodatkowym Ĩródáem (szczytowym) którym
moĪe byü np. kocioá elektryczny, gazowy lub olejowy.
Pompa ciepáa
zaspakaja potrzeby energetyczne budynku przez wiĊkszą czĊĞü roku, a w
okresie
najwiĊkszego
zapotrzebowania
na
energiĊ
grzejną
zostaje
wspomagana lub w caáoĞci zastąpiona przez szczytowe Ĩródáo ciepáa. WĞród
systemów biwalentnych moĪna rozróĪniü (rys. 5.10.):
-
system rozdzielony (alternatywny) – w którym Ĩródáa
ciepáa nie pracują równoczeĞnie, tzn. przy granicznej
temperaturze zewnĊtrznej nastĊpuje wyáączenie pompy
ciepáa, a wystĊpujące wówczas zapotrzebowanie zostaje
pokryte przez drugie Ĩródáo ciepáa,
-
system równolegáy – praca obydwu Ĩródeá odbywa siĊ
równoczeĞnie,
-
system mieszany – praca obydwu Ĩródeá odbywa siĊ
równoczeĞnie ale tylko w okreĞlonym zakresie temperatury
zewnĊtrznej, a przy szczytowym poborze energii cieplnej
pompa ciepáa jest wyáączana.
Q
Pompa ciepáa
N
Rys. 5.9. Ukáad monowalentny
Q – zapotrzebowanie na ciepáo
N – dáugoĞü sezonu grzewczego (liczba
dni w roku)
UwzglĊdniając z jednej strony zapotrzebowanie budynku na energiĊ cieplną,
z drugiej strony specyfikĊ dolnego Ĩródáa ciepáa (wilgotnoĞü i rodzaj gruntu), moĪna
dokonaü wyboru odpowiedniej pompy ciepáa, wymiennika ciepáa (kolektor poziomy
48
Charakterystyka elementów i systemów...
lub sonda pionowa), oraz ukáadu wspóápracy Ĩródáa ciepáa z instalacją centralnego
ogrzewania i ciepáej wody uĪytkowej.
Q
Q
a)
b)
Kocioá szczytowy
Kocioá szczytowy
Pompa ciepáa
Pompa ciepáa
N
N
Q
c)
Rys. 5.10. Ukáad biwalentny:
a) system rozdzielony,
b) system równolegáy,
c) system mieszany.
Q – zapotrzebowanie na ciepáo
N – dáugoĞü sezonu grzewczego
(liczba dni w roku)
Kocioá szczytowy
Pompa ciepáa
N
5.4.
Geotermalne systemy wydobywczo – przetwarzające
Systemy wydobywczo – przetwarzające , jako ukáady pozyskiwania
i wykorzystania energii geotermalnej obejmują nastĊpujące czĊĞci:
x zespóá elementów umoĪliwiających wydobycie energii geotermalnej
z wnĊtrza Ziemi na jej powierzchniĊ,
x zespóá
powierzchniowych
Ğrodków
technicznych,
pozwalających,
w zaleĪnoĞci od temperatury noĞnika ciepáa, na jego wykorzystanie do celów
grzewczych, procesów technologicznych lub produkcji prądu elektrycznego
(w przypadku wysokich temperatur, przewyĪszających znacznie 100°C).
Podstawowymi elementami systemu do wydobywania i zagospodarowania energii
geotermalnej są [10]:
49
Charakterystyka elementów i systemów...
x záoĪe geotermalne – najczĊĞciej w postaci warstwy wodonoĞnej, odbierającej
ciepáo od szkieletu skalnego. Warstwa wodonoĞna moĪe byü uznana za
swego rodzaju podziemny wymiennik ciepáa,
x kanaáy dostĊpu do záoĪa, áączące poziom roboczy záoĪa z powierzchnią,
x páyn jako noĞnik ciepáa (najczĊĞciej woda),
x specjalne
oprzyrządowanie
podziemne
(filtry,
pompy
gáĊbinowe,
zapuszczane w otworach wymienniki ciepáa,
x zespóá
urządzeĔ,
w
tym
powierzchniowe
wymienniki
ciepáa,
umoĪliwiających wykorzystanie wody geotermalnej do celów grzewczych
i/lub technologicznych,
x zespóá urządzeĔ technicznych pozwalających na wytworzenie energii
elektrycznej w przypadku wysokich temperatur noĞnika ciepáa (separator,
turbina, generator),
x zespóá urządzeĔ wspomagających w przypadku zbyt niskiej temperatury
noĞnika (kotáy szczytowe).
Systemy geotermalne w zaleĪnoĞci od stopnia mineralizacji wody
podziemnej mogą funkcjonwaü jako jednootworowe lub dwuotworowe (dublety
geotermalne). Jednootworowe otwarte systemy wydobywcze znajdują zastosowanie
w przypadku wód sáodkich lub sáabo zmineralizowanych, o mineralizacji 1÷3g/dm3,
w których woda geotermalna po oddaniu swojego ciepáa zostaje kierowana do wód
powierzchniowych. Systemy zamkniĊte jedno lub dwuotworowe wydobywczo –
zatáaczające, stosuje siĊ w przypadku wód o wiĊkszym zasoleniu, gdzie woda
geotermalna po wykorzystaniu jest z powrotem zatáaczana do záoĪa.
PoniĪej zostaną omówione najczĊĞciej spotykane rozwiązania systemów
geotermalnych jedno i dwuotworowych.
Na
rysunku
5.11.
przedstawiono
jednootworowy
otwarty
system
geotermalny. Pompa gáĊbinowa PG umieszczona w otworze eksploatacyjnym OE,
sáuĪy do wydobycia wody geotermalnej na powierzchniĊ i dostarczeniu jej na
wymiennik ciepáa WC, w którym wydobyta woda oddaje swoje ciepáo wodzie
obiegu sieciowego. W przypadku záoĪa o ciĞnieniu artezyjskim, pompa gáĊbinowa
nie jest konieczna, bowiem woda posiada odpowiednie ciĞnienie do samodzielnego
wypáywu na powierzchniĊ. KrąĪąca w ukáadzie zamkniĊtym woda sieciowa
doprowadzana jest do odbiorców ciepáa OC, gdzie najczĊĞciej oddaje swoje ciepáo
w indywidualnych wymiennikach ciepáa zainstalowanych u konkretnych odbiorców,
50
Charakterystyka elementów i systemów...
z których to poszczególni odbiorcy czerpią ciepáo na cele centralnego ogrzewania
i przygotowania ciepáej wody uĪytkowej. JeĪeli powracająca woda od odbiorców
ciepáa ma jeszcze wystarczająco duĪą entalpiĊ, przed ponownym wprowadzeniem
na gáówny wymiennik ciepáa WC, moĪe zostaü wykorzystana do innych celów (np.
agrotermia, rekreacja, itp.) Woda geotermalna po oddaniu ciepáa jest kierowana do
powierzchniowego zbiornika retencyjnego ZP, gdzie moĪe zostaü wykorzystana
jeszcze do innych celów tj: do nawadniania, hodowli ryb a nawet po uprzednim
przygotowaniu do celów pitnych. Niewykorzystana woda geotermalna moĪe byü
wprowadzona do rzek lub jezior, poniewaĪ posiada niską mineralizacjĊ. Otwarty
system jednootworowy z jednej strony uniezaleĪnia wydobycie wody od cháonnoĞci
záoĪa, lecz z drugiej strony moĪe ograniczaü intensywnoĞü eksploatacji ze wzglĊdu
na sáabe uzupeánianie záoĪa przez przenikanie wód gruntowych.
OC
P
WC
ZP
PG
OE
Warstwa wodonoĞna
Rys. 5.11. Jednootworowy, jednowarstwowy otwarty system wydobywania
wody geotermalnej z zastosowaniem pompy gáĊbinowej
W przypadku wód geotermalnych o wiĊkszej mineralizacji, moĪliwa jest
równieĪ ich eksploatacja z wykorzystaniem tylko jednego otworu, ale wówczas do
otworu wprowadzane są dwie wspóáĞrodkowo uáoĪone rury, z których jedna peáni
rolĊ wydobywczą a druga zatáaczającą. Takie rozwiązanie jest przedstawione na
rysunku 5.12. Do otworu wprowadzony jest element typu rura w rurze, w wyniku
51
Charakterystyka elementów i systemów...
czego otrzymuje siĊ kanaá wewnĊtrzny i dwa kanaáy wspáóĞrodkowe. Zastosowana
pompa gáĊbinowa umoĪliwia (w przypadku záoĪa subartezyjskiego) poprzez rurĊ
wewnĊtrzną wydobycie wody geotermalnej na powierzchniĊ ze záoĪa poáoĪonego
niĪej i przekazanie jej do napowietrznej instalacji geotermalnej. Zatáaczanie
wykorzystanej wody o odpowiednio niskiej temperaturze, realizowane jest kanaáem
wspóáĞrodkowym do wyĪej poáoĪonej warstwy wodonoĞnej. Zasadniczą zaletą
takiego rozwiązania jest moĪliwoĞü pobierania i zatáaczania wody geotermalnej
jednym otworem, bez koniecznoĞci wiercenia osobnego otworu zatáaczającego,
znacznie powiĊkszającego nakáady inwestycyjne systemu.
OC
P
WC
P
PG
Warstwa wodonoĞna
Warstwa wodonoĞna
Rys. 5.12. Jednootworowy, dwuwarstwowy zamkniĊty system typu
rura w rurze z pompą gáĊbinową do wydobywania wody geotermalnej
W przypadku wód silnie zmineralizowanych moĪna stosowaü zamkniĊte
ukáady dwuotworowe. Jednym z takich rozwiązaĔ jest ukáad pokazany na rysunku
5.13.
Ukáad taki posiada dwa otwory z których jeden peáni rolĊ otworu
wydobywczego OE, a drugi zatáaczającego OZ. Woda jak poprzednio po wydobyciu
i oddaniu swojej energii w wymienniku ciepáa WC, jest z powrotem zatáaczana do
warstwy wodonoĞnej, jednak w tym wypadku za poĞrednictwem specjalnie
wykonanego do tego celu otworu zatáaczającego. System dwuotworowy jest
droĪszym rozwiązaniem niĪ system jednootworowy, ale takie rozwiązanie
52
Charakterystyka elementów i systemów...
umoĪliwia uzyskanie praktycznie niewyczerpalnoĞci záoĪa, ze wzglĊdu na ciągáy
dopáyw czynnika cieplnego. Zatáaczana woda, zwáaszcza w okresie mniejszej
eksploatacji záoĪa (poza sezonem grzewczym), zasila ponownie zbiornik
geotermalny. Warunkiem utrzymania w miarĊ staáej temperatury w záoĪu jest
zachowanie odpowiedniej odlegáoĞci pomiĊdzy obydwoma otworami.
P
WC
P
PG
OZ
OE
Warstwa
wodonoĞna
Rys. 5.13. Dwuotworowy, jednowarstwowy system zamkniĊty z
pompą gáĊbinową do wydobywania wody geotermalnej.
Ukáad przedstawiony na rysunku 5.14., jest podobnym rozwiązaniem jak
poprzednio omówiony, z tą róĪnicą Īe woda geotermalna po oddaniu ciepáa
w wymienniku WC, jest zatáaczana z powrotem do wyĪej
poáoĪonej warstwy
wodonoĞnej. Rozwiązanie takie jest podyktowane warunkami hydrogeotermalnymi,
w miejscu powstania instalacji.
W prezentowanych dotychczas systemach geotermalnych noĞnikiem ciepáa
byáa woda geotermalna która dopiero na powierzchni przekazywaáa swoje
ciepáo wodzie obiegu sieciowego. PoniĪej zostaną przedstawione jeszcze dwa
systemy w których odbiór ciepáa geotermalnego odbywa zarówno w ziemi, jak i po
wydobyciu na powierzchniĊ.
Ukáad zaprezentowany na rysunku 5.15., posiada dodatkowo wprowadzony
do otworu wymiennik typu Fielda z przeciwprądowym przepáywem czynnika
53
Charakterystyka elementów i systemów...
roboczego. System posiada dwa niezaleĪne obiegi sieciowe, doprowadzające ciepáo
do dwóch grup odbiorców o zróĪnicowanych zapotrzebowaniach na energie
grzewczą. Praca ukáadu odbywa siĊ cyklicznie, w ten sposób, Īe w sezonie
grzewczym, wydobyta woda geotermalna po oddaniu ciepáa w gáównym
wymienniku ciepáa WC wodzie sieciowej I obiegu, zostaje skierowana do zbiornika
powierzchniowego ZP. RównoczeĞnie poprzez wprowadzony do otworu wymiennik
Fielda, podgrzewana jest woda sieciowa zasilająca obieg II. Drugi cykl pracy
systemu a wiĊc kierowanie wody ze zbiornika retencyjnego z powrotem do záoĪa
nastĊpuje w okresie wyáączenia instalacji (w sezonie letnim), tym samym kanaáem
pierĞcieniowym którym poprzednio woda byáa wydobywana na powierzchniĊ.
OC
P
WC
P
PG
OE
OZ
Warstwa
wodonoĞna
Warstwa
wodonoĞna
Rys. 5.14. Dwuotworowy, dwuwarstwowy zamkniĊty system z
pompą gáĊbinową do wydobywania wody geotermalnej
Podobne rozwiązanie to system przedstawiony na rysunku 5.16., gdzie
równieĪ ciepáo geotermalne wykorzystywane jest do ogrzewania dwóch grup
odbiorców, z wykorzystaniem wymiennika Fielda. RóĪnica w stosunku do ukáadu
z rys. 5.15. polega na tym Īe ukáad moĪe pracowaü przez caáy rok, bowiem
zatáaczanie wody odbywa siĊ poprzez otwór cháonny, usytuowany w odpowiedniej
odlegáoĞci od otworu wydobywczego.
54
55
P
PG
P
P
ZP
P
Warstwa wodonoĞna
WC
OC I
Rys. 5.15. Jednootworowy, jednowarstwowy otwarty system z dodatkowym
wymiennikiem typu Fielda, do wydobywania wody geotermalnej
OC II
P
PG
Warstwa
wodonoĞna
WC
OC I
P
P
Rys. 5.16. Dwuotworowy, jednowarstwowy zamkniĊty system z
wymiennikiem typu Fielda, do wydobywania wody geotermalnej
OC II
Technologie wykorzystania energii...
6. Technologie wykorzystania energii geotermalnej w
ciepáowniach i elektrowniach
Ciepáownie lub elektrociepáownie geotermalne wykorzystujące energiĊ wód
wgáĊbnych jako noĞnik ciepáa dla celów grzewczych i przygotowania ciepáej wody
uĪytkowej, stanowią jedną z metod bezpoĞredniego wykorzystania energii
geotermalnej. Decyzja o podjĊciu budowy ciepáowni geotermalnej, jest zazwyczaj
poprzedzana szeregiem analiz, których celem jest stwierdzenie potrzeby realizacji
takiej inwestycji. Fakt iĪ ciepáownia geotermalna ze wzglĊdu na swoją specyfikĊ jest
przyjazna dla Ğrodowiska naturalnego, nie wystarcza na podjĊcie decyzji o jej
budowie. Decydującymi czynnikami tutaj są wzglĊdy techniczno – ekonomiczne,
a wiĊc to czy taka inwestycja jest moĪliwa do wykonania z technicznego punktu
widzenia i czy jest opáacalna ekonomicznie. Ze wzglĊdu na róĪne warunki
hydrogeologiczne oraz naziemne okreĞlonego regionu, projekty geotermalne są
rozpatrywane indywidualnie dla konkretnej lokalizacji.
KaĪdorazowo projekt budowy i struktury instalacji geotermalnej naleĪy
uwzglĊdniü od dwóch grup czynników [10]:
1) Warunki hydrogeologiczne:
-
kolektorskie warunki hydrogeologiczne záoĪa ( wielkoĞü zasobów,
miąĪszoĞü, porowatoĞü, przepuszczalnoĞü i wydajnoĞü),
-
warunki termiczne wody geotermalnej (temperatura, gĊstoĞü, strumieĔ
cieplny, gradient temperatury, wáaĞciwoĞci cieplne),
-
warunki chemiczne záoĪa (skáad chemiczny, stopieĔ mineralizacji,
zawartoĞü gazów, zawartoĞü zanieczyszczeĔ staáych)
2) Warunki naziemne:
-
gwarancjĊ odbioru ciepáa (istniejące lub rozbudowujące siĊ osiedla,
miasta),
-
koncentracja uĪytkowników ciepáa geotermalnego,
-
parametry i charakter potrzeb,
-
sposoby pokrycia aktualnego lub spodziewanego deficytu ciepáa w
danym rejonie,
-
strukturĊ i stan techniczny istniejącej sieci cieplnej miast,
56
Technologie wykorzystania energii...
-
warunki efektywnego zagospodarowania ciepáa geotermalnego z
uwzglĊdnieniem wykorzystania bez zmian lub przy niewielkich
zmianach istniejącego systemu ciepáowniczego.
Po rozpoznaniu czynników zaliczonych do obydwu powyĪszych grup, naleĪy
zastanowiü siĊ, biorąc pod uwagĊ aktualny stan ciepáownictwa w danym regionie
(mieĞcie), jaką rolĊ bĊdzie peániü planowana ciepáownia geotermalna, tzn. czy
geotermalna instalacja naziemna [10]:
-
stanowiü bĊdzie nowe, samodzielne Ĩródáo ciepáa, (zastĊpujące
kotáowniĊ konwencjonalną), zasilające istniejącą sieü ciepáowniczą,
-
budowana bĊdzie jako samodzielny system ciepáowniczy (Ĩródáo
ciepáa, sieü przesyáowa, instalacje odbiorcze), oparty tylko o energiĊ
pozyskiwaną z wód geotermalnych, zasilający caáe miasto lub tylko
wybrane dzielnice,
-
stanowiü bĊdzie element rozbudowy i wspomagania istniejącej
ciepáowni konwencjonalnej (wĊglowej, gazowej), wspóápracujący na
wspólną sieü ciepáowniczą,
-
stanowiü bĊdzie niezaleĪne Ĩródáo ciepáa, wspóápracujące z innymi
konwencjonalnymi ciepáowniami i na wspólną sieü przesyáową
i odbiorczą,
-
tworzyü bĊdzie samodzielny system ciepáowniczy, wspomagający lub
wspóápracujący
z
istniejącym
konwencjonalnym
systemem
ciepáowniczym,
-
wchodziü bĊdzie w zintegrowany system pozyskiwania energii,
w którym w jednym Ĩródle ciepáa kojarzy siĊ tĊ instalacjĊ z innymi
proekologicznymi instalacjami, takimi jak: instalacje biogazowe,
spalarnie Ğmieci, bloki turbin gazowo – parowych itp.,
-
wchodziü bĊdzie w skáad systemu trigeneracji, tj. skojarzonego
wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej i cháodu sieciowego.
WystĊpujące w Polsce wody geotermalne zalicza siĊ do wód o niskiej
i Ğredniej entalpi, których temperatura nie przekracza na ogóá 100°C. Fakt ten
powoduje iĪ struktura naziemnej instalacji geotermalnej staje siĊ dosyü záoĪona,
w przypadku zasilania istniejącego juĪ systemu ciepáowniczego. Powodem jest to Īe
tradycyjne krajowe sieci ciepáownicze zasilane z ciepáowni wĊglowych, mają
zazwyczaj parametry wody sieciowej na poziomie 150/70°C lub 130/70°C. Z tego
57
Technologie wykorzystania energii...
wzglĊdu ciepáownia geotermalna zostaje ograniczona do zasilania odbiorców
niskotemperaturowych,
bądĨ
wymaga
zastosowania
dodatkowych
urządzeĔ
wspomagających w postaci kotáów szczytowych lub pomp ciepáa. Innym
rozwiązaniem moĪe byü przystosowanie odbiorców ciepáa do geotermalnego Ĩródáa
ciepáa w celu poprawienia jego efektywnoĞci, poprzez obniĪenie temperatury wody
powracającej z instalacji. Korzystna i zbliĪona prawie do wartoĞci staáej w caáym
roku temperatura wody powrotnej, zapewniü moĪe staáoĞü obciąĪenia urządzeĔ
ciepáowni i duĪą efektywnoĞü pozyskiwania ciepáa geotermalnego.
Dla danego budynku obniĪenie temperatury wody powracającej z instalacji
c.o. moĪna uzyskaü przez:
x obniĪenie parametrów obliczeniowych instalacji przez:
-
zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepáo
do ogrzewania Q. Aby w takim wypadku utrzymaü
odpowiedni komfort cieplny pomieszczenia (dotrzymanie
temperatury wewnĊtrznej) moĪna to zrealizowaü poprzez
termorenowacjĊ
budynku
(docieplenie
przegród
zewnĊtrznych, wymiana okien itp.).
-
zwiĊkszenie powierzchni wymiany ciepáa grzejników A
(tab. 6.1.)
Tab. 6.1. Sposoby obniĪenia parametrów obliczeniowych instalacji c.o., z zachowaniem
komfortu cieplnego budynku.
Parametry obliczeniowe instalacji
Zmniejszenie Q [%]
ZwiĊkszenie A [%]
90/70°C
0,0
0,0
85/60°C
15,9
19,0
80/55°C
26,2
35,5
70/45°C
45,7
84,2
ħródáo: [10]
x zwiĊkszenie
obliczeniowego
spadku
temperatury
wody
w grzejnikach przy zachowaniu niezmienionych parametrów
obliczeniowych instalacji (np. 90/70°C), przez zmniejszenie
caákowitego strumienia wody krąĪącej w instalacji.
ObniĪenie temperatury wody powracającej z instalacji przez zmniejszenia
strumienia wody krąĪącej, wymusza zwiĊkszenia temperatury zasilania, bowiem dla
58
Technologie wykorzystania energii...
zapewniania odpowiedniego komfortu cieplnego w pomieszczeniu, temperatura
Ğrednia grzejnika musi zostaü na niezmienionym poziomie. ObniĪenie temperatury
powrotu bez koniecznoĞci zwiĊkszania temperatury zasilania, jest moĪliwe w
przypadku
instalacji
przewymiarowanych.
Dla
instalacji
zaprojektowanych
prawidáowo moĪna zmniejszyü temperaturĊ powrotu przez redukcjĊ strumienia
wody Ø, jednak musi byü to poáączone ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepáo
Q lub zwiĊkszeniem powierzchni grzejników A. W przeciwnym wypadku sama
redukcja przepáywu wody przez grzejnik spowoduje obniĪenie temperatury
wewnĊtrznej pomieszczenia (tab. 6.2.)
Tab. 6.2. Wpáyw zmniejszenia strumienia wody krąĪącej Ø, na parametry instalacji
Ø [-]
TZ [°C]
TP [°C]
Zmniejszenie Q [%]
ZwiĊkszenie A [%]
TW [°C]
1,0
90,0
70,0
0,0
0,0
20,0
0,9
90,0
68,0
1,2
0,9
19,6
0,8
90,0
65,7
2,6
2,1
19,1
0,7
90,0
62,7
4,4
3,7
18,4
0,6
90,0
58,9
6,7
5,8
17,6
0,5
90,0
53,9
9,7
8,9
16,5
TZ – temp. zasilania, TP – temp. powrotu, Ø – strumieĔ przepáywu wody w instalacji,
TW – wewnĊtrzna temperatura w pomieszczeniu w przypadku samej regulacji Ø.
ħródáo: [10]
Zbyt duĪa redukcja strumienia Ø moĪe doprowadziü do rozregulowania instalacji
c.o., dlatego przepáyw powinien byü zmieniany maáymi skokami, najlepiej na
pomocą pompy obiegowej sterowanej przetwornicą czĊstotliwoĞci.
Obecnie stosowane energooszczĊdne technologie w budownictwie, powodują
iĪ zmniejsza siĊ zapotrzebowanie na ciepáo do ogrzewania pomieszczeĔ. Podobny
efekt dają prace termomodernizacyjne (docieplanie budynków, wymiana okien, itp.),
oraz montowanie elementów sprzyjających oszczĊdzaniu energii (termostaty,
automatyka pogodowa). Zmniejszenia zapotrzebowania na ciepáo budynków
sprawia
iĪ
parametry
konwencjonalnych
ciepáowni
stają
siĊ
czĊsto
przewymiarowane a co za tym idzie spada sprawnoĞü takich ciepáowni.
W przypadku ciepáowni geotermalnych zmniejszenie zapotrzebowania na ciepáo jest
zjawiskiem korzystnym, bowiem wówczas w wielu przypadkach mogą stanowiü one
59
Technologie wykorzystania energii...
samodzielne Ĩródáa ciepáa, lub byü wspierane dodatkowymi urządzeniami
szczytowymi tylko w najzimniejszych okresach sezonu grzewczego.
6.1. Podstawowe ukáady systemów energii geotermalnej w
ciepáownictwie.
Systemy
instalacji
geotermalnych
stosowanych
w
ciepáownictwie
komunalnym, zaleĪą od parametrów wykorzystywanej wody geotermalnej, oraz od
zapotrzebowania na ciepáo odbiorców. Parametry wód geotermalnych na danym
obszarze moĪna przyjąü za staáe, jednak zapotrzebowanie odbiorców na ciepáo jest
zmienne w ciągu roku w zaleĪnoĞci od temperatury zewnĊtrznej, dlatego podstawą
do projektowania ukáadów geotermalnych są tzw. wykresy uporządkowane
zapotrzebowania ciepáa. Wykres taki jest bardzo pomocny przy ustalaniu koncepcji
i projektowaniu Ĩródáa ciepáa, zwáaszcza przy wyborze zestawu urządzeĔ do odbioru
energii wód geotermalnych.
W zaleĪnoĞci od udziaáu energii geotermalnej w zaspakajaniu potrzeb
grzejnych odbiorców, moĪna wyróĪniü trzy podstawowe ukáady systemów
geotermalnych:
Ukáad monowalentny – charakteryzuje siĊ tym Īe potrzeby grzejne
odbiorców są w peáni zaspakajane przez ciepáowniĊ geotermalną (rys. 6.1.). W
takim wypadku moc zainstalowana w Ĩródle jest dostosowana do maksymalnego
zapotrzebowania na moc cieplną, okreĞloną dla obliczeniowej temperatury
zewnĊtrznej. Ukáad ten (ze wzglĊdu na nadwyĪkĊ mocy poza szczytem obciąĪenia)
posiada istotną wadĊ polegającą na niskim wykorzystaniu mocy dyspozycyjnej
Ĩródáa geotermalnego, co prowadzi do wzrostu kosztu pozyskiwanego ciepáa.
CelowoĞü stosowania takiego ukáadu jest usprawiedliwiona w przypadku wysokich
Q
Qmax = Qgeo
Grupa
odbiorców
ciepáa
Centralne ogrzewanie
Ciepáownia
geotermalna
Ciepáa woda uĪytkowa
N
Rys. 6.1. Schemat blokowy i wykres uporządkowany ukáadu monowalentnego
Q – zapotrzebowanie na ciepáo, Qmax. – maksymalne zapotrzebowanie na ciepáo
Qgeo. – iloĞü ciepáa pozyskana z geotermii, N – dáugoĞü sezonu grzewczego (dni)
60
Technologie wykorzystania energii...
temperatur wody geotermalnej (ok. 100°C), i/lub kaskadowym wykorzystaniu
zapasu energii cieplnej do róĪnych procesów technologicznych.
Ukáad biwalentny – ukáad w którym ciepáownia geotermalna peáni funkcjĊ
Ĩródáa
podstawowego,
wspomaganego
jedynie
w
okresie
najwiĊkszego
zapotrzebowania na ciepáo przez kocioá szczytowy (np. gazowy lub olejowy). Ukáad
taki umoĪliwia lepsze wykorzystanie mocy dyspozycyjnej Ĩródáa geotermalnego
przez caáy okres grzewczy, bowiem przez wiĊkszą czĊĞü roku potrzeby cieplne
zaspakaja ciepáownia geotermalna, a jedynie w szczycie uruchamiany jest ukáad z
kotáem szczytowym, który najczĊĞciej stanowi istniejąca stara kotáownia (rys. 6.2.).
Ukáad biwalentny jest jednak droĪszym inwestycyjnie rozwiązaniem niĪ ukáad
monowalentny.
Q
Kocioá szczytowy
Grupa
odbiorców
ciepáa
Qgeo < Qmax
Centralne ogrzewanie
Ciepáownia
geotermalna
Kocioá
szczytowy
Ciepáa woda uĪytkowa
N
Rys. 6.2. Schemat blokowy i wykres uporządkowany ukáadu biwalentnego
Q – zapotrzebowanie na ciepáo, Qmax. – maksymalne zapotrzebowanie na ciepáo
Qgeo. – iloĞü ciepáa pozyskana z geotermii, N – dáugoĞü sezonu grzewczego (dni)
Ukáad kombinowany – w którym np. czĊĞü odbiorców zasilana jest przez
ciepáowniĊ geotermalną (ogrzewanie niskotemperaturowe), a pozostaáą czĊĞü
zapotrzebowania cieplnego zaspakaja kotáownia konwencjonalna (ogrzewanie
tradycyjne). Powiązanie obu systemów umoĪliwia w znacznie wiĊkszym stopniu
wykorzystanie mocy Ĩródáa geotermalnego i zmniejszenie kosztu produkcji
ciepáa.(rys. 6.3.). Praca obu systemów wystĊpuje tylko w zimniejszych okresach
sezonu grzewczego a poza tym okresem kotáy konwencjonalne zostają wygaszone,
wówczas ciepáownia geotermalna przejmuje na siebie produkcjĊ ciepáa do
ogrzewania i przygotowania ciepáej wody uĪytkowej.
61
Technologie wykorzystania energii...
Q
Kotáownia 1
Kotáownia 2
Grupa
odbiorców
ciepáa 1
Grupa
odbiorców
ciepáa 2
Kotáownia
Qgeo
GO_1
GO_2
Ciepáa woda uĪytkowa
Ciepáownia geotermalna
N
Rys. 6.3. Schemat blokowy i wykres uporządkowany ukáadu kombinowanego
GO – grupa odbiorców, Q – zapotrzebowanie na ciepáo, Qmax. – maksymalne
zapotrzebowanie na ciepáo, Qgeo. – iloĞü ciepáa pozyskana z geotermii,
N – dáugoĞü sezonu grzewczego (dni)
Wybór jednego z przedstawionych
rozwiązaĔ ciepáowni, dokonywany jest w
oparciu o aspekt techniczno – eksploatacyjno – ekonomiczny, uwarunkowany
lokalnymi
warunkami
geotermalnymi,
oraz
moĪliwoĞcią
racjonalnego
zagospodarowania ciepáa geotermalnego, zwáaszcza poza sezonem grzewczym.
Aby móc okreĞliü wydajnoĞü grzewczą ciepáowni geotermalnej, naleĪy
zorientowaü siĊ jakie są moĪliwoĞci produkcyjne danego rozwiązania. Roczną
produkcjĊ ciepáa z ujĊcia geotermalnego moĪna obliczyü na podstawie wzoru:
Qg
VĝR ˜ n ˜ U ˜ c p ˜ (TW TZ ) ˜106 [GJ/rok]
(6.1)
gdzie:
VĝR – Ğrednia roczna wydajnoĞü wody geotermalnej z otworu [m3/h],
n – iloĞü godzin pracy ujĊcia geotermalnego w ciągu roku [h/rok],
ȡ – gĊstoĞü wody geotermalnej na gáowicy [kg/m3],
cp – ciepáo wáaĞciwe wody geotermalnej [kJ/(kg K)],
TW – temperatura wydobywanej wody geotermalnej [K],
TZ – temperatura zatáaczanej wody geotermalnej [K].
WielkoĞci VĝR, ȡ, cp oraz TW zaleĪą od warunków geotermalnych, pozostaáe
natomiast (TZ oraz n), od sposobu zagospodarowania wydobytej wody geotermalnej.
62
Technologie wykorzystania energii...
IloĞü odebranej energii z okreĞlonego ujĊcia geotermalnego, bĊdzie tym wiĊksza im
dáuĪszy bĊdzie czas pracy instalacji n, im niĪsza bĊdzie temperatura zatáaczanej
wody geotermalnej TZ, oraz im wiĊksza bĊdzie wydajnoĞü wydobycia i wartoĞü
stopnia wykorzystania ujĊcia.
ZaleĪnoĞü (6.1) moĪna uproĞciü zakáadając caáoroczną pracĊ ciepáowni geotermalnej
(n = 8760 h), oraz przyjmując bez popeánienia duĪego báĊdu, Īe wartoĞü iloczynu ȡǜ
cp jest staáa i wynosi dla przeciĊtnych warunków hydrogeotermalnych okoáo 4030
kJ/(m3K), wówczas:
Qg
35,3 ˜ VĝR ˜ (TW TZ ) [GJ/rok]
(6.2)
Biorąc pod uwagĊ specyfikĊ i potrzeby odbiorców ciepáa, oraz parametry i
moĪliwoĞci energetyczne ujĊcia geotermalnego, moĪna w sposób racjonalny
dokonaü doboru wyposaĪenia i ukáadu geotermalnego, zapewniającego wysoką
efektywnoĞü termodynamiczną i ekonomiczną.
6.2. Podstawowe schematy ciepáowni geotermalnych
Ciepáownie geotermalne ze wzglĊdu na zapotrzebowanie mocy cieplnej na
danym obszarze, projektowane są zawsze indywidualnie dla danej lokalizacji i mogą
przyjmowaü róĪne postaci.
Ciepáownia geotermalna w ukáadzie monowalentnym, wymaga aby záoĪe
geotermalne charakteryzowaáo siĊ duĪą wydajnoĞcią i odpowiednio wysoką
temperaturą (~ 100°C), przewyĪszającą wymagania odbiorców. Przykáad ciepáowni
geotermalnej, pracującej w ukáadzie monowalentnym pokazano na rysunku 6.4.
UĪytkownicy ciepáa
P
Zrzut do zbiornika
powierzchniowego
OW
Rys. 6.4. Schemat ideowy ukáadu
monowalentnego
P – pompa,
OW – otwór wydobywczy
WC – wymiennik ciepáa
63
Technologie wykorzystania energii...
W ukáadzie tym, ze wzglĊdu na niski stopieĔ mineralizacji, zastosowano zrzut
wykorzystanej wody geotermalnej do zbiornika powierzchniowego (rzeka, jezioro,
itp.). W przypadku gdyby woda geotermalna posiadaáa dodatkowo maáą
agresywnoĞü korozyjną, moĪna by ją bezpoĞrednio wprowadziü do instalacji
ciepáowniczej (z pominiĊciem wymiennika ciepáa).
Ukáad z rysunku 6.5. reprezentuje system biwalentny, w którym zastosowano
wspóápracĊ Ĩródáa geotermalnego ze Ĩródáem konwencjonalnym w postaci kotáa
szczytowego.
KS
WC
OC
P
P
OW
OZ
Rys. 6.5. Schemat ideowy ukáadu biwalentnego z wykorzystaniem kotáa szczytowego
OW – otwór wydobywczy, OZ – otwór zatáaczający, P – pompa, WC – wymiennik
ciepáa, KS – kocioá szczytowy, OC – odbiorcy ciepáa.
Zastosowanie kotáów szczytowych pozwala na dogrzanie wody sieciowej
(zazwyczaj w okresie najniĪszych temperatur sezonu grzewczego), do temperatury
zasilania wynikającej z wykresu regulacyjnego. Tego typu rozwiązanie pozwala na
wykorzystanie istniejącej sieci ciepáowniczej, oraz tradycyjnych kaloryferów
centralnego ogrzewania w mieszkaniach. System zaprezentowany na rysunku 6.6.
stanowi ukáad dla odbiorców ciepáa o zróĪnicowanych potrzebach. Woda sieciowa o
najwyĪszej temperaturze zasila (dogrzana ewentualnie poprzez kocioá szczytowy)
grupĊ odbiorców wysokotemperaturowych. W drugim obiegu czĊĞü wykorzystanej
i scháodzonej wody stanowi dolne Ĩródáo ciepáa dla pompy ciepáa, w której
nastĊpuje dogrzanie wody i jej ponowne wykorzystanie do zasilania odbiorców
64
Technologie wykorzystania energii...
niskotemperaturowych. W tym obiegu równieĪ istnieje moĪliwoĞü podgrzania wody
przez kocioá szczytowy.
KS
WOC
WC
P
PC
KS
P
NOC
P
OW
OZ
Rys. 6.6. Schemat ideowy ukáadu kombinowanego z wykorzystaniem kotáa
szczytowego i pompy ciepáa
OW – otwór wydobywczy, OZ – otwór zatáaczający, P – pompa, WC – wymiennik
ciepáa, KS – kocioá szczytowy, PC – pompa ciepáa, WOC – wysokotemperaturowi
odbiorcy ciepáa, NOC – niskotemperaturowi odbiorcy ciepáa.
DuĪą rolĊ jeĪeli chodzi o koszt jednostkowy ciepáa geotermalnego, odgrywa
stopieĔ scháodzenia wody geotermalnej zatáaczanej z powrotem do záoĪa. Niską
temperaturĊ wody powrotnej a przez to wiekszą efektywnoĞü ekonomiczną instalacji
geotermalnej, moĪna uzyskaü przez tzw. kaskadowy system scháadzania wody
sieciowej. Schemat ukáadu kaskadowego pokazano na rysunku 6.7. Kaskadowy
system scháadzania wody polega na zasilaniu odbiorców o róĪnych potrzebach
cieplnych. Woda jest stopniowo scháadzana u kolejnych odbiorców, tak Īe w
koĔcowej fazie obiegu technologicznego posiada juĪ odpowiednio niską
temperaturĊ.
65
Technologie wykorzystania energii...
KS
WOC
ĝOC
NOC
WC
P
P
OW
OZ
Rys. 6.7. Schemat ideowy ukáadu z kaskadowym wykorzystaniem ciepáa wody
sieciowej
OW – otwór wydobywczy, OZ – otwór zatáaczający, P – pompa, WC –
wymiennik ciepáa, KS – kocioá szczytowy, WOC – wysokotemperaturowi
odbiorcy ciepáa, ĝOC – Ğredniotemperaturowi odbiorcy ciepáa,
NOC – niskotemperaturowi odbiorcy ciepáa.
6.3. Wykorzystanie
energii
geotermalnej
w
elektrowniach
i elektrociepáowniach
Wykorzystanie wody geotermalnej do napĊdu turbin w elektrowniach lub
elektrociepáowniach, moĪliwe jest w zasadzie dla wód o temperaturze powyĪej
100°C. NapĊd turbiny stanowi para o odpowiednim ciĞnieniu, uzyskana z wody
geotermalnej.
Istnieją dwa podstawowe rodzaje elektrowni geotermalnych [10]:
-
z bezpoĞrednim odparowaniem wody geotermalnej w rozprĊĪaczu –
separatorze (system flash). Uzyskana w rozprĊĪaczu para, po
usuniĊciu kropelek wody w separatorze, kierowana jest do turbiny
parowej. Skroplona para wraz z wodą geotermalną z rozprĊĪacza jest
zatáaczana z powrotem do záoĪa (rys. 6.8.).
66
Technologie wykorzystania energii...
Turbina
Para
Generator
Separator
Skraplacz
Solanka
Pompa
Rys. 6.8. Schemat ideowy elektrowni geotermalnej z jednym
stopniem
rozprĊĪania
-
-
elektrownie dwuczynnikowe (binarne). Gorąca woda geotermalna jest
kierowana wówczas do specjalnego wymiennika ciepáa (parownika),
speániającego rolĊ kotáa parowego dla obiegu, w którym czynnikiem
roboczym jest ciecz o niskiej temperaturze wrzenia, np. freon lub
amoniak. Obieg z wodą geotermalną (kolor czerwony) jest oddzielony
od obiegu czynnika elektrowni (kolor zielony). Scháodzona woda
geotermalna jest kierowana w caáoĞci do otworu zatáaczającego.
Uzyskana para czynnika roboczego napĊdza turbinĊ i po skropleniu
jest przetáaczana z powrotem do parownika (rys. 6.9.). Elektrownie
binarne z dwuczynnikowym obiegiem stosuje siĊ w przypadku wód
geotermalnych silnie zmineralizowanych i agresywnych chemicznie,
oraz
o
niĪszej
temperaturze
niĪ
w
przypadku
elektrowni
z bezpoĞrednim odparowaniem wody geotermalnej.
Wykorzystanie energii geotermalnej
w Polsce, do produkcji prądu
elektrycznego bezpoĞrednio w elektrowniach lub elektrociepáowniach nie jest
obecnie praktykowane ze wzglĊdu na to, iĪ wystĊpujące u nas wody geotermalne
posiadają temperaturĊ poniĪej 100°C. Byü moĪe w przyszáoĞci, gdy zostaną
opracowane jakieĞ nowe technologie, uda siĊ wykorzystaü Ğredniotemperaturowe
wody geotermalne którymi dysponuje nasz kraj.
67
Technologie wykorzystania energii...
Turbina
1
OC
Generator
2
Woda geotermalna
Skraplacz
3
WC
P
P
P
Rys. 6.9. Schemat ideowy elektrowni geotermalnej dwuczynnikowej (binarnej)
P – pompa, WC – wymienniki ciepáa, OC – odbiornik ciepáa, 1 – przegrzewacz
pary, 2 – parownik powierzchniowy, 3 - podgrzewacz
Inaczej ma siĊ sytuacja na Ğwiecie, gdzie juĪ w 1992 roku áączna moc
elektrowni geotermalnych wynosiáa okoáo 6275 MWe (tab. 6.3.), a w roku 2001
okoáo 10000 MWe, co wskazuje na duĪą dynamikĊ rozwoju Ğwiatowej
geoenergetyki.
Tab. 6.3. Moc elektryczna zainstalowana czynnych elektrowni geotermalnych w 1992r.
Lp.
Kraj
Moc [MWe]
Lp.
Kraj
Moc [MWe]
1
Stany Zjednoczone
2979,2
12
Chiny
30,78
2
Filipiny
893,5
13
Turcja
20
3
Meksyk
725
14
Rosja
11
4
Wáochy
635,2
15
Francja (Gwadelupa)
4,2
5
Nowa Zelandia
286
16
Portugalia (Azory)
3
6
Japonia
270
17
Grecja
b.d.
7
Indonezja
142,75
18
Rumunia
b.d.
8
Salwador
105
19
Argentyna
b.d.
9
Nikaragua
70
20
Tajlandia
b.d.
10
Islandia
50
21
Zambia
b.d.
11
Kenia
45
Razem
6271
ħródáo: [10], b.d. – brak danych
68
Technologie wykorzystania energii...
6.4. Przegląd udanych przedsiĊwziĊü ze Ĩródeá geotermicznych w Polsce
Wykorzystanie energii geotermicznej, zarówno tej przypowierzchniowej
ciepáa gruntu, jak i wód geotermalnych, znalazáo w Polsce juĪ wiele praktycznych
zastosowaĔ.
Prezentowane
poniĪej
przykáady
obejmują
kilka
instalacji
geotermicznych o zróĪnicowanych parametrach, które zostaáy zrealizowane
w róĪnych regionach naszego kraju (rys. 6.10), a swoim istnieniem w „Ğwiecie
energetyki” dają przykáad udanych przedsiĊwiĊü geotermicznych.
1
2
3
4
7
5
6
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cedry Wielkie,
Pyrzyce,
Mszczonów,
Uniejów,
Miechów,
Sáomniki,
Bystrzyca Káodzka,
Podhale
Rys. 6.10. Rozmieszczenie udanych inwestycji opartych o
wykorzystanie energii geotermicznej
Krótka charakterystyka wymienionych Ĩródeá:
1.) Cedry Wielkie – przykáad w tym pomorskim mieĞcie dotyczy zastąpienia
kotáowni wĊglowej w szkole podstawowej, maszynownią pomp ciepáa.
Zastosowano pompy ciepáa typu woda – woda ALAND KAL PLUS,
z dolnym Ĩródáem ciepáa w postaci odwiertów studziennych (jeden
eksploatacyjny a drugi cháonny). Moc pomp ciepáa wynosi 135 kW i jest
wykorzystywana do c.o. i przepáywowego grzania wody, natomiast energia
napĊdowa (dla pompy ciepáa, pompy gáĊbinowej i obiegowej c.o.) jest równa
35 kW, co daje sprawnoĞü systemu bliską 4. Ukáad grzewczy obejmuje
69
Technologie wykorzystania energii...
instalacjĊ grzejników niskotemperaturowych o parametrach 55/45°C,
z zaworami termostatycznymi oraz sterownikiem pogodowym.
2.) Pyrzyce – miasto liczące 15 tys. mieszkaĔców, poáoĪone w woj.
zachodniopomorskim, w którym zamiast planowanej kotáowni wĊglowej,
zbudowano zakáad geotermalny do ogrzewania miasta. Zrealizowany
w latach 1992 – 1997 system ciepáowniczy obejmuje ciepáowniĊ
geotermalno – gazową o mocy szczytowej 48 MW, 15 km. sieci cieplnej, 28
km. sieci sterowniczo – sygnalizacyjnej, oraz 66 zautomatyzowanych
wĊzáów cieplnych. System geotermalny obejmuje 2 otwory eksploatacyjne
z których wydobywana jest woda geotermalna z gáĊbokoĞci 1600m,
o temperaturze 61 ÷ 63°C, oraz 2 otwory cháonne do których zatáaczana jest
woda geotermalna o temperaturze okoáo 26°C, po oddaniu ciepáa w
wymienniku ciepáa. Moc cieplna samej ciepáowni geotermalnej wynosi 15
MW
i
przy
wydobyciu
rzĊdu
340m3/h,
zaspakaja
okoáo
60%
zapotrzebowania na ciepáo do ogrzewania miasta (110 GWh/rok), co
pozwala na zaoszczĊdzenie okoáo 20 000 t.p.u. Ciepáownia wspomagana jest
w szczycie 4 kotáami gazowymi o áącznej mocy 40 MW. Ciepáownicza
instalacja niskotemperaturowa o parametrach 95/45°C, wykonana jest z rur
preizolowanych oraz wyposaĪona w system detekcji nieszczelnoĞci, co
zapewnia niskie straty ciepáa.
3.) Mszczonów – siedmiotysiĊczne miasto w woj. mazowieckim, które w 2000
roku „wzbogaciáo” siĊ o nowoczesną ciepáownie geotermalno – gazową.
Charakterystyczną cechą wykorzystywanego záoĪa geotermalnego jest niska
mineralizacja wody, wynosząca 0,5g/dm3, co umoĪliwia zastosowanie
jednootworowego systemu geotermalnego. Wydobywana woda z gáĊbokoĞci
1700m,
o
wydajnoĞci
55m3/h,
ciepáowniczych oraz pitnych.
wykorzystywana
jest
do
celów
Ciepáownicza czĊĞü zakáadu dziaáa
w ukáadzie skojarzonym: woda sieciowa jest podgrzewana do odpowiedniej
temperatury za pomocą ciepáa z wody geotermalnej i kotáów gazowych
wraz z absorpcyjną pompą ciepáa. Caákowita moc ciepáowni wynosi ok. 10
MW, w tym ok. 2,7 MW pochodzi z absorpcyjnej pompy ciepáa
wykorzystującej wodĊ geotermalną. Produkcja ciepáa wynosi ok. 100 TJ/rok,
przy czym w sezonie grzewczym ok. 35% ciepáa dostarczanego odbiorcom
pochodzi z wody geotermalnej. Scháodzona w czĊĞci ciepáowniczej woda
70
Technologie wykorzystania energii...
geotermalna jest kierowana do miejskiej sieci wodociągowej jako woda
pitna wysokiej jakoĞci.
4.) Uniejów – to miasto poáoĪone nad rzeka Wartą, liczące 3200 mieszkaĔców,
od sezonu grzewczego 2000/2001 ogrzewane jest za pomocą ciepáowni
geotermalno – olejowej. System geotermalny pracuje w ukáadzie
zamkniĊtym, w którym wydobywana woda podziemna o temperaturze 67°C,
z wydajnoĞcią 68m3/h, jest kierowana na wymienniki ciepáa c.o. i c.w.u., a
nastĊpnie po scháodzeniu do temp. ok. 40 ÷ 45°C, jest z powrotem
zatáaczana do záoĪa. Geotermalna sieü ciepáownicza licząca blisko 10km,
objejmuje m.in. szkoáĊ, dom nauczyciela, przedszkole, Gminny OĞrodek
Kultury, koscióá, plebaniĊ oĞrodek zdrowia, bloki i domy jednorodzinne, o
sumarycznej liczbie przyáączeĔ równej 170. Moc ciepáowni geotermalnej
wynosi 3,4 MW, która w szczycie zapotrzebowania na ciepáo moĪe byü
wspomagana dwoma kotáami olejowymi o áącznej mocy 2,4 MW. Uzyskana
moc 5,6 MW pozwala na wyprodukowanie ciepáa w iloĞci 38 TJ rocznie.
W pierwszym sezonie grzewczym, produkcja ciepáa wyniosáa 20 TJ.
5.) Miechów – miejscowoĞü leĪąca na WyĪynie Krakowsko – CzĊstochowskiej,
o liczbie mieszkaĔców ok. 12 000, gdzie jako system grzewczy dla szkoáy
podstawowej i gimnazjum, wykorzystano technologiĊ pomp ciepáa. Jako
Ĩródáo ciepáa zastosowano pompĊ ciepáa „Hibernatus" typu glikol-woda -W
24G3 × 2. Dolnym Ĩródáem ciepáa jest kolektor gruntowy poziomy tj.
ukáad
rur
polietylenowych,
wypeánionych
páynem
o
obniĪonej
temperaturze zamarzania, umieszczony na gáĊbokoĞci 1,4 ÷ 1,5 m pod ziemią.
CharakterystykĊ Ĩródáa ciepáa przedstawiono w tab. 6.4.
Tab. 6.4. Charakterystyka pompy ciepáa dla temperatury wyjĞciowej Tw, po
stronie ciepáej
Tw
Moc grzewcza
Pobór mocy elekt.
EfektywnoĞü
35°C
96,48 kW
27,90 kWh
3,46
50°C
79,84 kW
30,38 kWh
2,63
ħródáo: Zestawienie wáasne na podstawie [28]
6.) Sáomniki – miasto sąsiadujące z Krakowem 25 km na póánoc. W Sáomnikach
zmodernizowany zostaá system ogrzewania dziĊki przejĞciu na ogrzewanie
niskotemperaturowe, z wykorzystaniem wód podziemnych i pompy ciepáa.
71
Technologie wykorzystania energii...
SprawnoĞü cieplna pompy ciepáa wynosi 4,5, a uzyskiwana moc rzĊdu 283
kW, z wykorzystaniem wody podziemnej o temperaturze ok. 17°C, pozwala
na zastąpienie 60% zuĪywanego gazu. ResztĊ zapotrzebowania pokrywa
szczytowe Ĩródáo ciepáa w postaci kotáa gazowego.
7.) Bystrzyca Káodzka – miasto w woj. dolnoĞląskim, w którym zastosowano
pompĊ ciepáa, dla której dolnym Ĩródáem ciepáa są Ğcieki komunalne
z oczyszczalni Ğcieków. Pompa ciepáa ALAND o mocy 100 kW, sáuĪy jako
Ĩródáo c.o. i c.w.u.dla hali technologicznej, uzyskując sprawnoĞü równą 4.
Ukáad grzewczy jest w peáni zautomatyzowany, wyposaĪony w sterownik
pogodowy i monitoring komputerowy pracy systemu.
8.) Podhale – System ciepáowniczy na Podhalu zostaá szerzej omówiony
w dodatku B.
72
Porównanie geotermalnego Ĩródáa...
7. Porównanie
geotermalnego Ĩródáa ciepáa ze Ĩródáem
konwencjonalnym
W rozdziale tym dokonano porównania Ĩródáa ciepáa w postaci ciepáowni
geotermalnej, z konwencjonalnymi Ĩródáami, opartymi na spalaniu paliw kopalnych
(wĊgiel, gaz, olej). PoniĪsza analiza ma na celu ukazanie wpáywu zastosowania
niekonwencjonalnego Ĩródáa ciepáa, którym w tym przypadku jest energia wód
geotermalnych, na moĪliwoĞü zaoszczĊdzenia paliwa konwencjonalnego, oraz
wynikáego z tego efektu ekologicznego. W obliczeniach zostaáy zaáoĪone pewne
uproszczenia, które jednak dla celów porównawczych są wystarczające (np. nie
uwzglĊdniono sprawnoĞci przesyáania, regulacji i wykorzystania ciepáa, a jednie
sprawnoĞü
wytwarzania).
Przedstawione
informacje,
oraz
dane
uĪyte
w obliczeniach, pochodzą z analizy dostĊpnej literatury (tj. [4], [10], [19], [32]),
oraz przeglądu ciepáowni geotermalnych opisanych w [28].
W obliczeniach uĪyto nastĊpujących zaleĪnoĞci:
- moc Ĩródáa ciepáa Qmax:
Q max
Q[GJ / rok ]
[MW]
3,6 ˜ m ˜ N [h]
(7.1)
gdzie:
- 1MWh = 3,6 GJ ( 1MW x 3600 s),
- Q – zapotrzebowanie na moc cieplną do ogrzewania budynków:
Q
-
Ev ˜ K [kWh/rok] lub [MJ/rok]
(7.2)
EV – wskaĨnik kubaturowy zapotrzebowania na ciepáo w sezonie
grzewczym [kWh/m3rok] lub [MJ/m3rok],
-
K – kubatura czĊĞci ogrzewanej budynku [m3],
-
m – stopieĔ wykorzystania mocy szczytowej zaleĪny od warunków
klimatycznych:
m
(TO TE )
w zakresie 0,41 y 0,47
(TO TZMAX )
(7.3)
w dalszych obliczeniach przyjĊto m = 0,44
73
Porównanie geotermalnego Ĩródáa...
-
TO - obliczeniowa temperatura pomieszczeĔ ogrzewanych [°C],
-
TE - Ğrednia temperatura powietrza zewnĊtrznego w sezonie
grzewczym[°C],
-
TZMAX - obliczeniowa temperatura powietrza zewnĊtrznego w danej
strefie klimatycznej [°C],
-
N – dáugoĞü sezonu grzewczego [h],
-
iloĞü zuĪytego paliwa konwencjonalnego:
D
Q[GJ / rok ]
[t/rok ]
Wo[GJ / t ] ˜KW
-
WO – wartoĞü opaáowa paliwa [GJ/t],
-
Șw – sprawnoĞü wytwarzania ciepáa,
(7.4)
- wydajnoĞü grzewcza Ĩródáa geotermalnego Qg na podstawie wzoru 6.1;
VĝR ˜ n ˜ U ˜ c p ˜ (TW TZ ) ˜ 10 6 [GJ/rok]
Qg
gdzie po przeksztaáceniu mamy zaleĪnoĞü na Ğrednią roczną wydajnoĞü Ĩródáa
geotermalnego VĝR, jaką naleĪy uzyskaü, aby osiągnąü okreĞloną wydajnoĞü
grzewczą Qg, dla danych parametrów záoĪa geotermalnego, z uwzglĊdnieniem
sprawnoĞci wytwarzania Șw:
VĝR
Qg
6
n ˜ U ˜ c p ˜ (Tw Tz) ˜ 10 ˜K w
[m3 /h]
(7.5)
ZaáoĪenia obliczeniowe:
x zasilane miasto liczy 10 000 mieszkaĔców,
x miasto zlokalizowane jest na terenie wystĊpowania korzystnych
warunków
záoĪa
wód
geotermalnych,
co
umoĪliwia
ich
wykorzystanie do celów grzewczych,
x obliczone zapotrzebowanie na ciepáo dla ogrzewania budynków
mieszkalnych w mieĞcie, wynosi Q = 200 000 [GJ/rok],
x standardowa dáugoĞü sezonu grzewczego trwa od 15 paĨdziernika
do 15 kwietnia, co wynosi 183 dni = 4394 h,
74
Porównanie geotermalnego Ĩródáa...
x miasto wyposaĪone jest w sieü ciepáowniczą przystosowaną do
Ĩródáa geotermalnego jak i konwencjonalnego,
x przy obliczeniach nie uwzglĊdnia siĊ sprawnoĞci przesyáania,
regulacji
i
wykorzystania
ciepáa,
a
jedynie
sprawnoĞü
wytwarzania ciepáa,
x wartoĞü opaáową porównywanych paliw, oraz gáówne produkty
emisji w wyniku ich spalania zestawiono w tab. 7.1.
Tab. 7.1. WartoĞü opaáowa i emisja paliw konwencjonalnych
Rodzaj paliwa
WartoĞü opaáowa
Emisja [kg/t]
[GJ/t]
CO2
SO2
NOX
WĊgiel kamienny
25
2500
20
5
Olej opaáowy
42
1900
8
1,5
Gaz ziemny
48
1250
-
1,5
ħródáo: Zestawienie wáasne na podstawie [13], [19], [36]
Wyniki analizy:
Parametry ciepáowni geotermalnej jako samodzielnego Ĩródáa ciepáa (ukáad
monowalentny):
-
Tw = 80 °C (353 K),
-
Tz = 40 °C (313 K),
-
Iloczyn ȡǜ cp – dla przeciĊtnych warunków hydrogeotermalnych
wynosi 4030 kJ/(m3ʘK),
-
Qg = 200 000 GJ/rok,
-
n = N = 4394 h/rok (praca tylko w sezonie grzewczym),
-
Șw = 0,96 (sprawnoĞü páytowego wymiennika ciepáa o przepáywie
przeciwprądowym),
VĝR
-
szukana wartoĞü VĝR, w celu uzyskania zamierzonego Qg,
-
szukana moc Ĩródáa ciepáa Qmax.
Qg
6
n ˜ U ˜ c p ˜ (Tw Tz ) ˜ 10 ˜K w
Q max
Q[GJ / rok ]
3,6 ˜ m ˜ N [h]
200000
4394 ˜ 4030 ˜ (80 - 40) ˜ 0,96 ˜ 10-6
200 000
3,6 ˜ 0,44 ˜ 4394
294,12 [m3 /h]
28,7[MW]
75
Porównanie geotermalnego Ĩródáa...
przyjĊto wydajnoĞü wody geotermalnej na poziomie VĝR = 300 [m3/h], oraz moc
Ĩródáa ciepáa równą Qħ = 30 [MW]. Moc Ĩródeá konwencjonalnych analogiczna.
Schematy ideowe ciepáowni geotermalnej i konwencjonalnej przedstawiono na rys.
7.1.
Zestawienie uzyskanej oszczĊdnoĞci paliwa konwencjonalnego, oraz
ograniczenia emisji szkodliwych gazów do atmosfery, w wyniku wykorzystania
energii geotermalnej przedstawiono w tabelach 7.2., 7.3., oraz na rys. 7.2. i 7.3.
Tab. 7.2. Rodzaj i iloĞü zuĪytego paliwa
Rodzaj
V [m3/rok]
QĨ [MW]
Șw
Geotermalna
30 – wymiennik ciepáa
0,96
V = 131 8200 wody geoterm.
WĊglowa
30 – kocioá wĊglowy
0,8
D = 10 000 wĊgla
Olejowa
30 – kocioá olejowy
0,9
D = 5 291 oleju
Gazowa
30 – kocioá gazowy
0,9
D = 4 630 gazu
ciepáowni
lub D [t/rok]
ħródáo: Opracowanie wáasne
Tab. 7.3. Efekt ekologiczny wykorzystania energii geotermalnej
Rodzaj
V [m3/rok]
ciepáowni
lub D [t/rok]
CO2
SO2
NOX
Geotermalna
V = 131 8200 wody geoterm.
-
-
-
WĊglowa
D = 10 000 wĊgla
25 000
200
50
Olejowa
D = 5 291 oleju
10 053
42,3
7,9
Gazowa
D = 4 630 gazu
5787,5
-
6,9
Emisja [t/rok]
ħródáo: Opracowanie wáasne
Analiza wykazaáa Īe w wypadku zastosowania energii geotermalnej moĪliwe
jest znaczne zaoszczĊdzenie paliwa konwencjonalnego, oraz ograniczenie emisji
szkodliwych związków do atmosfery. IloĞü zaoszczĊdzonego paliwa i związany
z tym efekt ekologiczny uzaleĪniony jest od rodzaju zastosowanego paliwa, oraz
sprawnoĞci
wytwarzania
energii
cieplnej.
ZastĊpując
kotáowniĊ
wĊglową,
76
Porównanie geotermalnego Ĩródáa...
ciepáownią geotermalną, uzyskuje siĊ najwiĊkszą oszczĊdnoĞü paliwa i najwiĊksze
ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery.
Ogrzewane miasto
(10 tys. mieszkaĔców)
200 000 GJ/rok
Ogrzewane miasto
(10 tys. mieszkaĔców)
200 000 GJ/rok
a)
40
40
73
WC_2
73
WC_2
Kotáownia
konwencjonalna
30 MWt
77
WC_1
30 MWt
b)
P
Ciepáownia
Geotermalna
P
OW - 1
300 m3/h
Tw=80
OZ - 1
Tz = 40
OW
OZ
Rys. 7.1. Schematy ideowe ciepáowni:
a) geotermalnej, b) konwencjonalnej
OW – otwór wydobywczy, OZ – otwór zatáaczający, WC_1 – geotermalny wymiennik
ciepáa, WC_2 – „symboliczny” wymiennik ciepáa u odbiorców, P - pompa
IloĞü zaoszczĊdzonego paliwa i niedoszáa emisja CO2
30 000
25 000
25 000
[t/rok]
20 000
IloĞü [t/r]
15 000
CO2 [t/r]
10 053
10 000
10 000
5 291
4 630
5 787,50
5 000
0
WĊgiel
Olej
Gaz
Rys. 7.2. IloĞü zaoszczĊdzonego paliwa konwencjonalnego i uzyskany
przez to efekt ekologiczny w postaci niewyemitowania CO2
ħródáo: Opracowanie wáasne
77
Porównanie geotermalnego Ĩródáa...
Niewyemitowana iloĞü SO2 i NOx w wyniku
zaoszczĊdzonego paliwa
250
200
[t/rok]
200
150
SO2 [t/r]
100
Nox [t/r]
50
50
42,3
7,9
6,9
0
0
WĊgiel
Olej
Gaz
Rys. 7.3. Efekt ekologiczny w postaci niewyemitowania SO2 oraz NOX,
w wyniku zaoszczĊdzonego paliwa konwencjonalnego
ħródáo: Opracowanie wáasne
78
Podsumowanie
Podsumowanie
Energia geotermalna jako odnawialny i czysty ekologicznie noĞnik
energii, ma duĪe szanse staü siĊ w przyszáoĞci jedną z podstawowych form
wykorzystania OħE do celów energetycznych. Walory energii geotermalnej tj.
praktyczna niewyczerpywalnoĞü, znikomy wpáyw na Ğrodowisko naturalne,
powszechnoĞü
warunków
wystĊpowania,
atmosferycznych,
oraz
są
niezaleĪnoĞü
niewątpliwe
od
powierzchniowych
powaĪnym
argumentem
przemawiającym za wprowadzaniem projektów geotermalnych w Īycie, z
jednoczesnym speánieniem zaáoĪeĔ zrównowaĪonego rozwoju energetycznego.
Dokonując analizy moĪliwoĞci wykorzystania wewnĊtrznego ciepáa Ziemi
do celów grzewczych, naleĪy najpierw dokonaü podziaáu rodzaju energii
geotermicznej (przypowierzchniowa czy wgáĊbna wód geotermalnych) oraz
odbiorców ciepáa pod wzglĊdem zapotrzebowania na moc cieplną (odbiorcy
indywidualni czy wielkoskalowi w postaci caáych osiedli lub miast).
Odbiorcy indywidualnych w postaci domków jednorodzinnych czy
wiĊkszych obiektów uĪytecznoĞci publicznej jak szkoáy, oĞrodki zdrowia,
koĞcioáy, itp., jako samodzielne jednostki, wykorzystują zazwyczaj energiĊ
geotermiczną przypowierzchniowej warstwy gruntu. Projekty geotermiczne
w tego rodzaju inwestycjach wymagają dobrania rodzaju dolnego Ĩródáa ciepáa,
jego konfiguracji i dáugoĞci (kolektor gruntowy, sonda pionowa), oraz
urządzenia przetwarzającego tą energiĊ (pompa ciepáa), indywidualnie dla
kaĪdego uĪytkownika, biorąc od uwagĊ lokalne wáaĞciwoĞci gruntu, oraz
zapotrzebowanie na energiĊ cieplną do celów grzewczych i/lub ciepáej wody
uĪytkowej. Istniejące obecnie na rynku firmy zajmujące siĊ kompleksową
obsáugą inwestycji geotermicznych w tym zakresie (np. firma „Hibernatus”),
pozwalają na szybkie zrealizowanie projektu z uwzglĊdnieniem indywidualnych
potrzeb klienta. W tym zakresie wiĊc nie wystĊpują trudnoĞci w moĪliwoĞci
wykorzystania tej formy energii niekonwencjonalnej do obsáugi cieplnej
budynków, jeĪeli tylko potencjalny inwestor dysponuje odpowiednimi Ğrodkami
finansowymi na ten cel.
Wielkoskalowi odbiorcy ciepáa w postaci caáych osiedli czy miast, zasilani
są zazwyczaj z centralnych ciepáowni wchodzących w skáad miejskich
przedsiĊbiorstw energetyki cieplnej. Wykorzystanie energii geotermicznej
w postaci energii geotermalnej wód podziemnych, dla tego typu odbiorców
79
Podsumowanie
wielkoskalowych,
wymaga szerszej analizy techniczno – ekonomicznej, niĪ
w przypadku odbiorców indywidualnych. Gáównymi czynnikami decydującymi
o moĪliwoĞci wykorzystania energii geotermalnej są warunki podziemne oraz
naziemne, determinujące celowoĞü inwestycji geotermalnych. PrzystĊpując do
opracowania koncepcji wykorzystania energii geotermalnej w ciepáowniach lub
elektrociepáowniach, naleĪy kaĪdorazowo i indywidualnie dla konkretnej
lokalizacji przyszáego zakáadu geotermalnego, dokonaü szczegóáowej analizy,
w tym przede wszystkim:
-
dokonaü oceny zasobów energii geotermalnej na danym terenie
pod kątem jej przydatnoĞci do celów grzewczych (gáĊbokoĞü
wystĊpowania
warstwy
wodonoĞnej,
wielkoĞü
zasobów,
temperatura i wydajnoĞü wód, itp.),
-
oceniü czy w miejscu planowanej ciepáowni istnieją odbiorcy
ciepáa, a jeĪeli tak to jakie są ich potrzeby energetyczne
i moĪliwoĞci ich przystosowania do geotermalnej sieci cieplnej,
-
dokonaü wyboru ukáadu ciepáowni geotermalnej ze wzglĊdu na
potrzeby
energetyczne
odbiorców
(ukáad
monomalentny,
biwalentny, lub kombinowany),
-
oceniü moĪliwoĞci wykorzystania wody powracającej z obiegu
sieciowego
(posiadającej
jeszcze
odpowiednio
wysoką
temperaturĊ) do innych celów np. rekreacji, agrotermii,
lecznictwa.
W celu uzyskania wysokiej efektywnoĞci przedsiĊwziĊcia geotermalnego naleĪy
przede wszystkim:
-
zadbaü o odpowiednie wykorzystanie entalpi wydobywanej wody
geotermalnej (równieĪ poza sezonem grzewczym), poprzez jej
kaskadowe wykorzystanie do róĪnych celów,
-
dąĪyü do obniĪenia temperatury wody sieciowej powracającej
z instalacji wewnĊtrznej odbiorców, co zapewnia z kolei
odpowiednio niską temperaturĊ zatáaczanej wody geotermalnej,
-
dobraü odpowiedni system geotermalny, a w przypadku
niewystarczającej iloĞci energii z niego pozyskiwanej, zadbaü
o dodatkowe Ĩródáo szczytowe,
80
Podsumowanie
-
w sieci ciepáowniczej stosowaü regulacje typu iloĞciowo –
jakoĞciowego, z temperaturą wody sieciowej uzaleĪnionej od
warunków zewnĊtrznych.
Zasadniczymi barierami ograniczającymi obecne wykorzystanie energii
geotermicznej są przede wszystkim znaczne nakáady finansowe ponoszone
w trakcie realizacji takich inwestycji, oraz
wciąĪ jeszcze maáa ĞwiadomoĞü
spoáeczeĔstwa o moĪliwoĞciach wykorzystania geotermii w róĪnych dziedzinach
Īycia. Bariery są jednak po to aby je pokonywaü. Niewielkie koszty
eksploatacyjne związane z pozyskiwaniem energii geotermalnej, oraz szerokie
moĪliwoĞci uzyskania dotacji i preferencyjnych poĪyczek z wielu instytucji
wspierających inwestycje proekologiczne, znacznie skracają czas zwrotu
nakáadów inwestycyjnych. W poáączeniu zaĞ z szeroko rozumianą edukacją
proekologiczną i wsparciem rządu, mogą staü siĊ przyczyną wiĊkszego
zainteresowania potencjalnych inwestorów, wyraĪających chĊü realizacji
projektów geotermalnych w Polsce.
81
DODATKI
Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania...
A. Zasoby
i moĪliwoĞci wykorzystania wód geotermalnych
w Maáopolsce – zarys.
A.1. WystĊpowanie wód geotermalnych w Maáopolsce
Na obszarze Maáopolski wystĊpują wody podziemne zlokalizowane na
obszarze piĊciu jednostek geologicznych (rys.A.1.) zróĪnicowanych pod wzglĊdem
ksztaátujących je procesów tektonicznych i sedymentacyjnych:
x Karpaty,
x Zapadlisko przedkarpackie,
x Niecka miechowska,
x Monoklina Ğląsko – krakowska,
x Zapadlisko górnoĞląskie.
Rys. A.1. Gáówne jednostki geologiczne województwa maáopolskiego
ħródáo: [1]
83
Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania...
Wody
w zbiornikach
wystĊpujące
w
obrĊbie
rozmieszczonych
w
tych
wielu
jednostek,
bardzo
zlokalizowane
zróĪnicowanych
są
piĊtrach
hydrogeologicznych:
x paleozoicznych (dewon, karbon),
x mezozoicznych (trias, jura, kreda),
x trzeciorzĊdowych (miocen, paleogen),
x czwartorzĊdowych.
Parametry wód w obrĊbie poszczególnych zbiorników tj: temperatura,
wydajnoĞü, mineralizacja, gáĊbokoĞü wystĊpowania – decydują o ewentualnej
przydatnoĞci tych wód w geotermi, gdzie praktycznego znaczenia nabierają wody
o temperaturze powyĪej 20 °C i o wydajnoĞci powyĪej 50 m3/h [27_c].
Analizując wody geotermalne zlokalizowane w zbiornikach poszczególnych
piĊter hydrogeologicznych (tab.A.1.), moĪna zauwaĪyü duĪe zróĪnicowanie tych
parametrów, nawet w obrĊbie tego samego piĊtra, dlatego teĪ praktyczne
wykorzystanie wód na obszarze Maáopolski ma raczej lokalny charakter. Wyjątek
stanowi tutaj triasowy zbiornik podhalaĔski ze wzglĊdu na swoje szczególne
wáaĞciwoĞci.
Tab. A.1. Gáówne parametry geotermalne róĪnych piĊter hydrogeologicznych
Maáopolski.
Szacowana temp.
Szacowana
GáĊbokoĞü
3
wypáywu [°C]
wydajnoĞü [m /h]
poziomu [m]
Miocen
12 ÷ 50
30 ÷150
100 ÷ 1800
Paleogen
11 ÷55
10 ÷ 40
200 ÷ 2000
Kreda
15 ÷45
30 ÷ 100
100 ÷1600
Jura
13 ÷68
20 ÷170
200 ÷2400
Trias
17 ÷ 95
25 ÷ 190
700 ÷ 3200
Dewon i karbon
16 ÷ 60
10 ÷75
300 ÷ 3000
ħródáo: Zestawienie wáasne na podstawie [1]
Bardzo waĪną cechą decydującą o moĪliwoĞci praktycznego wykorzystania
wód geotermalnych w ciepáownictwie, jest równieĪ niezmiennoĞü w dáuĪszym
okresie czasu (20 – 30 lat [27_d]) ich parametrów eksploatacyjnych. Ze wzglĊdu na
powyĪszy
fakt,
w Maáopolsce,
dla
lepszego
opracowano
zobrazowania
mapĊ
zasiĊgów
sytuacji
hedrogeotermalnej
horyzontów
wodonoĞnych
84
Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania...
rozmieszczonych na tle gáównych jednostek geologicznych, co pokazano na rys.
A.2.
Zbiornik cenomaĔski
Zbiornik doggerski
Zbiornik podhalaĔski
NasuniĊcie Karpat
Rys. A.2. ZasiĊgi gáównych horyzontów wodonoĞnych na obszarze
Maáopolski.
ħródáo: [27_d]
Charakterystyka poszczególnych zbiorników wodonoĞnych na terenie województwa
maáopolskiego:
1. Zbiornik cenomaĔski – obszarem swym obejmuje rejon niecki miechowskiej
i przedgórza Karpat. Charakterystyczną cechą tego zbiornika jest to , Īe
wystĊpujące tutaj wody są sáabo zmineralizowane i czĊsto są to wody
sáodkie. W obszarze karpackim horyzont cenomaĔski zalega w rejonie
Dobczyc i Sieprawia w powiecie myĞlenickim oraz w okolicy Nowego
WiĞnicza, àąkty, Poáomia DuĪego i Kamyka (pow. Bochnia). GáĊbokoĞü wód
w karpackiej strefie cenamonu zmienia siĊ od 1500 m (rejon Dobczyc) do
2300 m w rejonie àąkty, gdzie stwierdzono wody o temp. okoáo 70 °C.
Przedgórze
karpackie
charakteryzuje
siĊ
korzystnymi
parametrami
85
Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania...
geotemalnych wód cenomaĔskich na obszarach takich jak: rejon Niepoáomic,
Grobli, Kocmyrzowa, Bochni, BrzeĨnicy i Brzeska. Bardzo dobre warunki
wystĊpują równieĪ w strefie od obszaru gminy Rzezawa (66 m3/h –
samowypáyw z gáĊbokoĞci ok. 1100 m) na póánoc poprzez gminĊ Szczurowa
(pow. Brzeski) w kierunku Koszyc (pow. Proszowice). Strefa ta zahacza
o rejon
Woli
Rogowskiej
(pow.
tarnowski).
GáĊbokoĞci
zbiornika
cenomaĔskiego na obszarze przedgórza wahają siĊ od 200 metrów w rejonie
Kocmyrzowa do 1000 metrów w rejonie Rzezawy, co wskazuje Īe zakres
moĪliwych do uzyskania temperatur bĊdzie wynosiá od 20 do 30 °C.
NajwiĊkszy zasiĊg zbiornika cenomaĔskiego znajduje siĊ w rejonie Niecki
miechowskiej, gdzie szczególnie interesujące dla geotermii są rejony:
Sáomnik – gdzie mimo niskiej temperatury (ok. 18°C) wystĊpują wody
o duĪej wydajnoĞci samowypáywu 50m3/h oraz znikomej mineralizacji 0,2
g/dm3, oraz KsiĊĪa Wielkiego, Racáawic, Uniejowa, Tarnowa, gdzie
obserwowano samowypáywy wód o niskiej mineralizacji i temperaturze ok.
35 ÷ 40 °C [27_c].
2. Zbiornik doggerski – obejmuje monoklinĊ Ğląsko – krakowską, czĊĞü niecki
miechowskiej, oraz licznymi „odnóĪami” zachodzi na obszar przedgórza
karpackiego. WystĊpujące tutaj wody posiadają znacznie niĪsze wydajnoĞci
niĪ w zbiorniku cenomaĔskim i wynoszą przewaĪnie kilkanaĞcie m3/h.
Interesujące parametry geotermalne wód doggeru wystĊpują na obszarze
przedgórza Karpat w rejonie Woli Zabierzowskiej k/Niepoáomic, oraz
w rejonie Rzezawy i BrzeĨnicy (pow. bocheĔski). WydajnoĞci wód są maáe
a gáĊbokoĞci horyzontu wodonoĞnego wahają siĊ od 500 metrów w okolicy
Kocmyrzowa, do 1900 metrów w rejonie BrzeĨnicy, a temperatury wynoszą
od 20 do 30°C. W powiecie tarnowskim w okolicy ĩabna i Radáowa
wystĊpują bardziej interesujące utwory doggerskie, gdzie w wykonanych
otworach stwierdzono na gáĊbokoĞciach okoáo 2000 metrów wody
o temperaturze ok. 55°C, ale silnie zasolone (ok. 100 g/dm3) [27_c].
3. Zbiornik podhalaĔski – jest najbardziej spektakularnym zbiornikiem wód
geotertmalnych
na
obszarze
podhalaĔskiego,
związana
jest
Maáopolski.
z
bardzo
UnikalnoĞü
korzystnymi
zbiornika
warunkami
geotermalnymi wystĊpującymi na caáym obszarze niecki podhalaĔskiej,
w szczególnoĞci w horyzontach eocenu i triasu – gdzie wody geotermalne
charakteryzują
siĊ
duĪą
stabilnoĞcią
parametrów
hydrotermalnych.
86
Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania...
Horyzonty eocenu i triasu zawierają wody termalne o temperaturze
przekraczającej miejscami 90°C ( rejon Chochoáowa ) i wydajnoĞci do okoáo
550 m3/h ( rejon BaĔskiej – NiĪnej ). Są to wody znajdujące siĊ w warunkach
artezyjskich, samoczynnie wypáywające na powierzchniĊ pod ciĞnieniem ok.
0,5 ÷ 2,5 MPa, a ich mineralizacja na gáĊbokoĞci do 3000 metrów nie
przekracza 3 g/dm3. Szczegóáowa charakterystyka niecki podhalaĔskiej, ze
wzglĊdu na swoje unikalne warunki geotermalne zostanie przedstawiona
w dodatku B.
A.2. Wytypowane strefy do wykorzystania energii geotermalnej
Badania nad moĪliwoĞcią wykorzystania energii wód geotermalnych na
obszarze Maáopolski byáy prowadzone przez Polską AkademiĊ Nauk w Instytucie
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią i opublikowane w 2003 roku
w opracowaniu pt. „WystĊpowanie i moĪliwoĞci zagospodarowania energii
geotermalnej w Maáopolsce”. Zakres prac obejmowaá badania hydrogeologiczne
warunków wystĊpowania i eksploatacji wód i energii geotermalnej w basenach
sedymentacyjnych Maáopolski.
Zasadniczym celem pracy byáa identyfikacja poziomów wód, które mogą byü
wykorzystane jako Ĩródáo ciepáa w róĪnych zastosowaniach tj. ciepáownictwo,
rekreacja, lecznictwo.
W wyniku przeprowadzonej w pracy [1] charakterystyki poszczególnych
zbiorników
geotermalnych
hydrogeologicznych, opracowano
rozmieszczonych
w
róĪnych
piĊtrach
szczegóáowe zestawienie stref planowanego
wykorzystania energii geotermalnej na obszarze maáopolski, w postaci szeregu map
i tabel. àącznie w wyniku przeprowadzonych analiz, wyznaczono 92 strefy
z potencjalną moĪliwoĞcią wykorzystania wód geotermalnych. Wyznaczone strefy
charakteryzują siĊ duĪą róĪnorodnoĞcią jeĪeli chodzi o takie parametry jak:
temperatura
wody,
wydajnoĞü
eksploatacyjna,
gáĊbokoĞü
wystĊpowania,
mineralizacja (od wody sáodkiej do solanki) i ciĞnienie wypáywu. Wymienione
parametry w zasadniczy sposób wpáywają na koszty inwestycyjne przedsiĊwziĊü
geotermalnych, dlatego teĪ, pod wzglĊdem ekonomicznym wĞród wytypowanych
obszarów, byáy i bardzo opáacalne jak i zupeánie nieekonomiczne.
Z poĞród wszystkich 92 stref, wybranych zostaáo 19 o szczególnie
korzystnych warunkach lokalnych wykorzystania energii geotermalnej, dla których
87
Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania...
przeprowadzono
szersze
analizy
ekonomiczne
–
dla
róĪnych
wariantów
zagospodarowania energii wód termalnych (tab.A.2.).
Gáównymi parametrami które zostaáy uĪyte do oceny kaĪdej ze stref wg [1]
byáy:
x szacowane wydajnoĞci wód,
x szacowana temperatura na wypáywie,
x warunki hydrogeologiczne: artezyjskie lub subartezyjskie, determinujące
uĪycie pomp gáĊbinowych,
x gáĊbokoĞü zalegania stropu horyzontu wodonoĞnego (co ma decydujący
wpáyw na koszty wykonania ujĊcia otworowego),
x rodzaj odwiertu (parametr decydujący o kosztach wykonania ujĊcia
otworowego),
Orientacyjna cena 1mb otworu zaleĪnie od jego gáĊbokoĞci wynosi:
-
do 300 m = 1100 zá/mb,
-
300 ÷ 500 m = 2000 zá/mb,
-
poniĪej 500 m = 2200 zá/mb,
x jakoĞü wód: solanka lub woda sáodka – ma wpáyw na sposób wykorzystania
wód scháodzonych: dla solanki system dwuotworowy (eksploatacyjno –
cháonny) lub dla wody sáodkiej system jednootworowy, ze zrzutem wód do
sieci wodociągowej lub do cieków powierzchniowych,
x szacowana moc cieplna optymalnego odwiertu eksploatacyjnego: przy
scháodzeniu wód do temp. 25°C (bez zastosowaniu pomp ciepáa) i przy
scháodzeniu do 10°C (z zastosowaniem pomp ciepáa), rzutująca na
szacowane koszty inwestycyjne,
x szacowane zasoby dyspozycyjne energii cieplnej w dwóch wariantów
wyliczeĔ:
-
max. – przy scháodzeniu do 10°C i 40% wykorzystaniu peánej mocy
(np. c.o. + c.w.u. + obiekty ogrodnicze),
-
min. – przy scháodzeniu do 25°C i 26% wykorzystaniu peánej mocy
(np. c.o. dla obiektów basenowych caáorocznych),
x szacowane koszty inwestycyjne na wykonanie instalacji opartej o ogólny
ukáad jedno – lub dwuotworowego ujĊcia pokazany na (rys.A.3.) (otwór
cháonny alternatywny).
88
Zasoby i moĪliwoĞci wykorzystania...
Skáadają siĊ na koszty:
-
odwiertu lub odwiertów (wg wczeĞniej okreĞlonego rodzaju odwiertu
i gáĊbokoĞci zalegania horyzontu wodonoĞnego),
-
wymienników (wg oszacowanej mocy cieplnej),
-
pomp otworowych (wg ocenionych ciĞnieĔ záoĪowych),
-
pomp obiegowych, rurociągów (wg wskaĨnika 500 zá/mb rurociągu
o dáugoĞci: 1000 m dla ukáadu dwuotworowego i 500 m dla ukáadu
jednootworowego),
-
budynku, przyáącza energetycznego, projektu, systemu pomp ciepáa,
x szacowane ceny 1GJ energii cieplnej loco zakáad (bez sieci dystrybucyjnej
i modernizacji instalacji u odbiorców) w wersji min. i max. zaleĪnie od
stopnia scháodzenia wód.
W analizie zaáoĪono:
x pokrycie nakáadów inwestycyjnych w proporcji:
-
20% Ğrodki wáasne,
-
50% dotacje,
-
30% kredyt ze spáatą 17 lat i oprocentowaniu 8%,
x amortyzacjĊ na poziomie 4,5%,
x koszty funkcjonowania instalacji
Rys. A.3. Schemat ogólnej
instalacji do produkcji energii
geotermalnej
ħródáo: [1]
89
90
Tab. A.2. Zestawienie energetyczno – ekonomiczne 19 optymalnych stref zagospodarowania wód termalnych na obszarze Maáopolski
ĩukowice
Poronin
PorĊba
Radáów
Wielka
BochniaZawadaCikowice
àĊkawica
KrakówNieczajnaPrzylasek
ZdĪary
Furmanowa
KrakówBukowina
BieĪanów
TatrzaĔska
àĊkawica
Chochoáów
Nowe
61
12
67
50
82
30
63
60
45
44
45
40
25
90
150
70
30
190
60
90
50
40
70
30
75
50
subart
artez.
artez
subart.
artez
subart.
artez
artez
subart.
subart.
subart.
subart
subart
Szacowana
Lokalizacja Szacowana Szacowana Warunki
Lokalizacja Szacowana
Warunki
temp.
temp.
obiektów
wydajnoĞü
hydroobiektów
wydajnoĞü wypáywu
hydrowypáywu geologiczne
(stref)
[m33/h]
(stref)
[m /h]
geologiczne
[°C]
[°C]
91
1500
660
1400
300
2000
1800
1800
3200
1100
1800
120
2400
2000
GáĊbokoĞü
GáĊbokoĞü
poziomu
poziomu
[m]
[m]
istn
brak
nrek
ow.
brak
brak
rek.
brak
brak
brak
rek
rek.
now
brak
rek now
now. now.
rek
istn.
istn
istn
rek.
rek.
rek.
istn
eksp zatá
eksp zatá
(1)
(1)
Rodzaj
Rodzaj
odwiertu
odwiertu
solanka
sáodka
solanka
solanka
solanka
sáodka(1,1)
sáodka(1,2)
solanka
sáodka
sáodka
sáodka(1,4)
sáodka
JakoĞü
JakoĞü
wód
wód
(solanka –
(solanka –
woda
woda
sáodka)
sáodka)
1310
0
1548
698
2037
931
3981
12606
349
873
0
3422
3771
25°C
25°C
0
4 405 692 760
28167 58586 1 893 308
31042 67396 2 102 828
max.
max.
(2)
(2)
SzacuSzacunkowy
nkowy
koszt
koszt
inwest.
inwest.
[zá]
[zá]
2619
873
2770
1222
2910
1630
5552
12,80
26,36
16,88
11,77
18,66
11,48
10 044
12742 34946
429660
5748 15417 2 686
10 585
10778 33037
700900
0
11012 1 729
2,98
2,51
16,30
13,04
14,76
3,12
3,01
min.
min.
55,13
-
44,55
29,88
26,83
69,01
5,23
3,92
94,78
30,52
5,40
5,35
max.
max.
Cena
Cena
energii
energii
loco zakáad
loco zakáad
[zá/GJ]
[zá/GJ]
16766
36708 97 408
739 880
667
7665 20556
32766 70039 2 165 684
7186 17620 3 559 040
10376 20086
15924
5 277 056
1397 2874
17620
4 645 707
0
6
1397
349
4644
5343
10°C min.
10°C min.
Moc cieplna
Moc cieplna
[kW] przy
[kW] przy
scháodzeniu
scháodzeniu
wód do:
wód do:
Zasoby
Zasoby
dyspozydyspozycyjne
cyjne
energii
energii
cieplnej
cieplnej
[GJ/rok]
[GJ/rok]
92
Tab. A.2. cd.
50
100
Niepoáomice
Racáawice
30
30
55
24
60
13
[°C]
wypáywu
temp.
Szacowana
artez
artez
subart.
artez.
subart.
subart.
geologiczne
hydro-
Warunki
900
880
2000
650
1800
200
[m]
poziomu
GáĊbokoĞü
rek
rek.
rek.
rek.
rek.
now.
brak
brak
rek.
brak
rek.
brak
eksp zatá
(1)
odwiertu
Rodzaj
sáodka
sáodka
solanka
sáodka
solanka
sáodka
sáodka)
woda
(solanka –
wód
JakoĞü
582
291
1746
0
2852
0
25°C
2328
1164
2619
2444
4074
594
(1) - Koszt inwestycyjny obejmuje: odwierty, wymienniki, pompy otworowe i obiegowe, rurociągi.
7488
1 118 092
(2)
[zá]
inwest.
koszt
nkowy
Szacu-
30835 2 186 653
4790
2395
29366 2 518 400
14638 2 139 867
14371 33037 7 652 367
0
23473 51391 7 502 200
0
max.
[GJ/rok]
cieplnej
10°C min.
wód do:
energii
cyjne
[kW] przy
scháodzeniu
dyspozy-
Moc cieplna
Zasoby
(1) - Rodzaj odwiertu: istn. – istniejący, rek. – do rekonstrukcji, now. – do wykonania, brak – nie potrzebny
50
Brzesko
ħródáo: [1]
150
70
170
[m /h]
3
wydajnoĞü
Tropiszów
Tarnowiec
Tarnów-
Zesáawice
Kraków-
(stref)
obiektów
Lokalizacja Szacowana
92
6,35
10,34
13,97
5,53
9,18
12,10
min.
33,80
58,24
30,81
-
18,91
-
max.
[zá/GJ]
loco zakáad
energii
Cena
92
Tab. A.2. cd.
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
B. Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
Podhale jest unikatowym w skali Polski regionem o wyjątkowych walorach
turystycznych, krajoznawczych i wypoczynkowych. RównoczeĞnie obszar ten
dysponuje niezwykle korzystnymi warunkami eksploatacyjnymi wód geotermalnych
zlokalizowanych w karpackim subbasenie podhalaĔskim. Zbiornik podhalaĔski jest
najbardziej
spektakularnym
zbiornikiem
wód
geotermalnych
na
obszarze
Maáopolski. WystĊpujące tutaj zasoby wód charakteryzują siĊ bardzo korzystnymi
warunkami geotermalnymi tj. temperaturą, mineralizacją, wydajnoĞcią i ciĞnieniem
– wystĊpującymi na niemal caáym obszarze niecki podhalaĔskiej a w szczególnoĞci
w wodonoĞnych horyzontach eocenu i triasu – gdzie wody termalne wyróĪniają siĊ
duĪą stabilnoĞcią parametrów geotermalnych.
Podziemne wody geotermalne, jako czysty ekologicznie noĞnik energii, mogą
odegraü waĪna rolĊ w regionie Podhala. Wykorzystane w ciepáownictwie
przyczyniają siĊ do polepszenia stanu powietrza , poprzez znaczne obniĪenie emisji
szkodliwych gazów do atmosfery (CO2, SO2, NOX). Z kolei wykorzystanie wód
geotermalnych w lecznictwie i rekreacji z pewnoĞcią podniesie rangĊ oferty
turystycznej Podhala, dając nowy impuls do rozwoju regionalnej gospodarki
i przedsiĊbiorczoĞci.
Reasumując – wody geotermalne moĪna Ğmiaáo nazwaü naturalnym
bogactwem Podhala, które w przyszáoĞci staü siĊ mogą wielką szansą na szybki
rozwój tego regionu.
B.1. Charakterystyka geotermalna niecki podhalaĔskiej.
PojĊcie „niecka podhalaĔska” jest uĪywana do okreĞlenia struktury
rozciągającej siĊ miĊdzy pieniĔskim pasem skaákowym na póánocy i Tatrami na
poáudniu ( rys. B.1.).
Na stosunki hydrogeologiczne niecki podhalaĔskiej decydujący wpáyw
wywiera masyw tatrzaĔski, który jest gáównym obszarem zasilania tej struktury
wodami geotermalnymi, natomiast pieniĔski pas skaákowy uwaĪany jest za
nieprzepuszczalną barierĊ zamykającą od póánocy obszar niecki
Rejon
niecki
podhalaĔskiej
stanowi
fragment
wiĊkszego
systemu
geotermalnego, którego pozostaáa czĊĞü leĪy na Sáowacji. W granicach Polski
93
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
powierzchnia tego obszaru wynosi okoáo 475 km2 a jego szerokoĞü zmienia siĊ
w zakresie od 14 km na zachodzie do 18 km na wschodzie [6].
PIENIĘSKI PAS
NIECKA PODHALAĘSKA
Pow. ok. 475 km2
Rys. B.1. Usytuowanie niecki
podhalaĔskiej
ħródáo: [28] zmodyfikowane
WystĊpujący w strukturze niecki poziom wodonoĞny, na którym bazuje
praktyczne wykorzystanie wód, znajduje siĊ w zlepieĔcach wĊglanowych
i wapieniach eocenu Ğrodkowego oraz w wapieniach i dolomitach triasu
Ğrodkowego. Zalegające tutaj wody znajdują siĊ na gáĊbokoĞci od kilkuset metrów
do 1,5 km w rejonie Zakopanego i od 2,5 do 3,5 km w póánocnej czĊĞci Podhala
(rejon BaĔskiej NiĪnej i Chochoáowa) [6], [26_c].
Temperatury wód wypáywających z wykonanych odwiertów rosną w miarĊ
przesuwania siĊ z poáudnia ku póánocy i tak w rejonie przytatrzaĔskim wynoszą 20 –
40 °C, poprzez okoáo 60 °C w rejonie Furmanowej, Poronina, Bukowiny
TatrzaĔskiej, do ponad 80 °C w rejonie Biaáego Dunajca, BaĔskiej NiĪnej
i Chochoáowa [8].
Zatwierdzone wydajnoĞci wód (na podstawie badaĔ J. Sokoáowskiego)
z poszczególnych otworów są róĪne z tendencją (podobnie jak temperatury)
94
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
zwyĪkową ku póánocy. Np. w rejonie Zakopanego wynoszą 50 m3/h ÷ 80 m3/h a juĪ
w otworach wykonanych w BaĔskiej NiĪnej IG – 1 i PGP – 1 odpowiednio: 120
m3/h i 550 m3/h, a ich wypáywy są samoczynne przy ciĞnieniu wód na gáowicach
otworu dochodzących do ok. 2,5 MPa. Obszar Podhala uwzglĊdniony zostaá na
wgáĊbnych mapach rozkáadu temperatur zestawionych dla obszaru Polski przez S.
PlewĊ i innych w 1992 r. Wedáug poczynionych prac ustalono Īe Ğredni gradient
geotermiczny obliczony dla niecki podhalaĔskiej i jej podáoĪa waha siĊ w zakresie
1,9 ÷ 2,1 °C/100m, przy czym w szczególnoĞci we fliszu niecki osiąga 2,3 – 2,8
°C/100m ( Ğredni dla Karpat – 2,35 °C/100m ). Z kolei strumieĔ cieplny zostaá
oszacowany na 55,6 mW/m2 w otworze Zakopane IG – 1 i 60,2 mW/m2 w otworze
BaĔska IG – 1 [6] , [11].
Mineralizacja wód jest ogólnie niska ale zmienna, co jest spowodowane tym
Īe poszczególne pietra wodonoĞne niecki podhalaĔskiej przedzielone są warstwą
izolującą utworów iáowcowo – muáowcowych – co doprowadziáo do wyraĨnego
zróĪnicowania hydrochemicznego wód górnego i dolnego piĊtra. Wody naleĪące do
górnego piĊtra wodonoĞnego w czĊĞci poáudniowej i Ğrodkowej Podhala,
charakteryzują siĊ niską mineralizacją w zakresie 0,2 g/dm3 do 0,4 g/dm3 i są to
gáównie wody o typie wodorowĊglanowo – wapniowo – magnezowym (HCO3 – Ca
– Mg), lub wodorowĊglanowo – siarczanowo – wapniowo – magnezowym (HCO3 –
SO4 – Ca – Mg). W dolnym piĊtrze wodonoĞnym w czĊĞci Ğrodkowej i póánocnej
gáównego poziomu geotermalnego wystĊpują wody o mineralizacji okoáo 3 g/dm3,
reprezentujące przewaĪnie typ siarczanowo – wodorowĊglanowo – chlorkowo –
sodowo – wapniowy (SO4 – HCO3 – Cl – Na – Ca ) oraz siarczanowo – chlorkowo –
sodowo – wapniowy (SO4 – Cl – Na – Ca ) i siarczanowo – wapniowo – sodowy
(SO4 – Ca – Na ) [6], [8], [27_a].
B.2. Zarys historyczny zagospodarowania wód geotermalnych na
Podhalu.
Początek badaĔ geologicznych Podhala i naukowego zainteresowania
ciepáymi wodami siĊga poáowy XIX wieku, kiedy to w 1844 r. Ludwik Zajszner
odkryá i opisaá Ĩródáo w Jaszczurówce, z którego wypáywająca samoczynnie woda
miaáa temperaturĊ ok. 20 °C. Ciepáe Ĩródáo w Jaszczurówce (obecnie jedna
z dzielnic Zakopanego) w XIX wieku, byáo miejscem z którego dobroczynnych
wáaĞciwoĞci korzystali miejscowi górale. W okresie miĊdzywojennym XX wieku
95
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
cieplica Jaszczurówka byáa bardzo popularnym miejscem wypoczynku i kuracji
zdrowotnych.
Od ponad 30 lat wody o temperaturze 26 i 36 °C, wydobywane z odwiertów
na Anataáówce w Zakopanem zasilaáy basen rekreacyjny, w którego miejsce od
2001 r. budowany jest park wodny o charakterze wypoczynkowo – leczniczym .
Prace wiertnicze na obszarze niecki podhalaĔskiej rozpoczĊto w 1959 r.
Promotorem tych prac byá prof. Stanisáaw Sokoáowski, który przedstawiá pierwsze
plany prac badawczo – poszukiwawczych na Podhalu, uwzglĊdniając w nich
równieĪ problem wód geotermalnych i ich zagospodarowania (rys. B.2.).
Ɣ - Otwory wiertnicze z
wodami geotermalnymi
ż - Pozostaáe
otwory wiertnicze
Rys. B.2. Lokalizacja otworów wiertniczych na
terenie niecki podhalaĔskiej
ħródáo [8]
Niektóre proponowane
lokalizacje geotermalnych
oĞrodków rekreacyjnych i
leczniczych
1 – Zazadnia IG – 1, 2 – Jaszczurówka – 1, 3 – Zakopane IG – 1, 4 – Zakopane 2
5 – Skocznia IG – 1, 6 – Hruby Regiel IG – 2, 6a – Hruby Regiel 2, 6b – Hruby Regiel 3
7 – Staników ĩleb S – 1, 8 – Staników ĩleb S – 2, 9 – Siwa Woda IG – 1, 10 – BaĔska
IG – 1, 11 – Biaáy D. PAN – 1, 12 – Poronin PAN – 1, 13 – Furmanowa PIG – 1
14 – Chochoáów PIG – 1, 15 – Buk. Tatrz. PIG – 1, 16 – Maruszyna IG – 1
17 – Nowy Targ
96
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
Pierwszy otwór w tymĪe 1959 r. pod kierownictwem J. GoáĊbia, wykonano wáaĞnie
obok Ĩródáa w Jaszczurówce. Prace te jednak nie przyniosáy oczekiwanych
rezultatów, bowiem na gáĊbokoĞci otworu 20 m uzyskano wodĊ o temp. 22,7 °C,
jednak na wiĊkszej gáĊbokoĞci temperatura zaczĊáa siĊ obniĪaü, czego przyczyną byá
dopáyw szczelinami zimnych wód potoku Olczyskiego [6].
RozpoczĊte w 1961 r. prace nad odwiertem Zakopane IG – 1 moĪna uznaü za
początek „ery geotermalnej” na Podhalu, byáo to bowiem pierwsze wiercenie
z którego uzyskano dopáyw wód geotermalnych. Fakt ten przyczyniá siĊ do
szerszego
zainteresowania
moĪliwoĞcią
wykorzystania
wód
geotermalnych
i zaowocowaá dalszymi pracami poszukiwawczymi, które ze wzglĊdu na swój
charakter moĪna podzieliü na kilka charakterystycznych okresów, co przedstawia
tab. B.1. W sumie w ciągu blisko 40 – stu lat, poczynając od roku 1959 do 1998,
wykonano na teranie Podhala 19 otworów, przy czym w 12 z nich odkryto zasoby
wód geotermalnych o korzystnych parametrach záoĪowych (tab. B.2.)
Gáówne prace wiertnicze zostaáy zrealizowane przez PaĔstwowy Instytut
Geologiczny, Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo – Hutniczej,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, oraz Centrum Podstawowych
Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (przemianowany
w 1997 r. na Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN),
z wyjątkiem dwóch ostatnich otworów które w latach 1996 – 1998 wykonaáo PEC
Geotermia PodhalaĔska S.A.
97
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
Tab. B.1. Gáówne etapy prac wiertniczych na Podhalu i uzyskane efekty.
Okres [lata]
Wykonane prace
Wykonanie otworu
1961 – 1963 Zakopane IG – 1
-
Wykonanie 9 otworów:
Zakopane 2, Staników
ĩleb S – 1, Staników
ĩleb S – 2, Hruby Regiel
1964 – 1986
2, Hruby Regiel IG – 2,
Hruby Regiel 3, Siwa
Woda IG – 1, Zazadnia
IG – 1, Skocznia IG –1.
Wykonanie gáĊbokiego
otworu badawczego
BaĔska IG – 1
1979 – 1981
Wykonanie 5 gáĊbokich
otworów badawczych i
eksploatacyjnych:
Biaáy Dunajec PAN – 1,
Poronin PAN – 1,
Furmanowa PIG – 1,
Chochoáów PIG – 1,
1988 – 1992 Bukowina TatrzaĔska
PIG/PNiG – 1.
Wykonanie 2 otworów:
1996 – 1998 BaĔska PGP – 1, Biaáy
Dunajec PGP – 2.
-
OsiągniĊte efekty
pierwszy otwór z którego uzyskano
dopáyw wód geotermalnych,
geologiczne rozpoznanie podáoĪa w
rejonie Zakopanego.
uzyskano z niektórych otworów
dopáyw wód geotermalnyvh,
geologiczne rozpoznanie
poáudniowego skrzydáa niecki
podhalaĔskiej.
-
stwierdzenie zasobów wód
geotermalnych o korzystnych
parametrach záoĪowych i
eksploatacyjnych,
- wstĊpne oszacowanie potencjaáu
geotermalnego niecki podhalaĔskiej,
- powyĪsze odkrycia staáy siĊ podstawą
do opracowania „Projektu badaĔ
geologicznych okreĞlających zasoby i
warunki eksploatacyjne surowców
energetycznych w niecce
podhalaĔskiej”
( J. Sokoáowski i inni 1985 )
Rozpoznanie centralnego i póánocnego
fragmentu niecki podhalaĔskiej:
- rozpoznanie geologiczne,
- rozpoznanie záoĪowe i potwierdzenie
faktu istnienia wydajnego poziomu
wodonoĞnego w utworach eocenu
numulitowego,
- rozpoczĊcie prac badawczo –
rozwojowych związanych z
zaprojektowaniem, uruchomieniem i
przyáączeniem do geotermalnej sieci
grzewczej pierwszych obiektów i
odbiorców – Początek wykorzystania
geotermii do celów ciepáowniczych.
-
rozbudowa sieci ciepáowniczej i
przyáączenie kolejnych odbiorców.
ħródáo: Zestawienie wáasne na podstawie [6], [26_c].
98
99
1961 – 1963
1975
*
*
1979 – 1981
1989
1989
1990
1990
1992
1997
1998
Zakopane IG – 1
Zakopane
Zakopane 2
Zakopane
Siwa Woda IG – 1
D.Chochoáowska
Zazadnia IG – 1
Maáe Ciche
BaĔska IG – 1
Biaáy Dunajec
Biaáy Dunajec PAN – 1
Biaáy Dunajec
Poronin PAN – 1
Poronin
Chochoów PIG – 1
Chochoáów
Furmanowa PIG – 1
Furmanowa
Bukowina Tatrz. PIG/PNiG – 1
Bukowina Tatrz.
BaĔska PGP – 1
BaĔska
Biaáy Dunajec PGP – 2
Biaáy Dunajec
ħródáo: [27_d] - zmodyfikowane
Rok wyk.
otworu
Nazwa otworu
MiejscowoĞü
2450,0
2731,0
3780,0
2324,0
3572,0
3003,0
2394,0
5261,0
680,0
856,0
1113,0
3073,2
GáĊbokoĞü
otworu [m]
175,0
180,0
60,0
96,0
190,0
90,0
270,0
120,0
29,6
3,95
273,0
169,2
WydajnoĞü
[m3/h]
86
86
67
60,5
82
63
82
82
22
20
26
37
Temp. na wypáywie
[°C]
Charakterystyka piĊtra wodonoĞnego
2,7
3,12
1,49
0,58
1,24
1,14
2,62
2,69
0,19
0,426
0,326
0,363
suma ská. st
[g/dm3]
SO4-Cl-Na-Ca
SO4-Cl-Na-Ca
SO4-Cl-Na-Ca
HCO3-Na-Ca
SO4-Ca-Na
SO4-HCO3-Cl-Na-Ca
SO4-Cl-Na-Ca
SO4-Cl-Na-Ca
HCO3-SO4-Ca-Mg
HCO3-SO4-Mg-Na
HCO3-Ca-Mg
HCO3-SO4-Ca-Mg-Na
Typ
Chemizm wód
Tab. B.2. Gáówne parametry hydrogeologiczne odwiertów z udokumentowanymi wodami termalnymi
otwór cháonny
550,0
90,0
190,0
90,0
otwór cháonny
120,0
25,1
4,0
80,0
50,0
Zatwierdzone
zasoby
[m3/h]
100
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
B.3. Geotermalny system ciepáowniczy na Podhalu
B.3.1. Geneza projektu
Wykorzystanie wód geotermalnych do ogrzewania budynków mieszkalnych
na Podhalu, zapoczątkowaáo zaáoĪenie w latach 1989 – 1993 pierwszego w Polsce
DoĞwiadczalnego Zakáadu Geotermalnego w BaĔskiej NiĪnej – Biaáym Dunajcu,
którego inicjatorem byá Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W okresie tym nastąpiáo przyáączenie
pierwszych budynków wsi BaĔska – NiĪna do ciepáowniczej sieci geotermalnej,
której produkcja ciepáa oparta byáa o dublet geotermalny : BaĔska – IG 1 i Biaáy
Dunajec – PAN 1.
PrzedsiĊwziĊcie
to udowodniáo Īe ogrzewanie budynków
ciepáem pochodzącym z wód geotermalnych jest technicznie moĪliwe. Kolejnym
etapem byáo zaáoĪenie w grudniu1993 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony
ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej, Geotermi PodhalaĔskiej S.A., która od tej pory
przejĊáa dalszą inicjatywĊ w rozwoju geotermi na Podhalu, a Zakáad Geotermalny
zostaá przeksztaácony w Laboratorium Geotermalne, który obecnie prowadzi prace
badawcze oraz peáni rolĊ edukacyjną z zakresu energii geotermalnej.
W rok po zaáoĪeniu Geotermi PodhalaĔskiej, wieĞ BaĔska NiĪna byáa juĪ w 100%
zasilana ciepáem geotermalnym (c.o. i c.w.u.) a instalacja obejmowaáa ogóáem 203
budynki w tym koĞcióá i szkoáĊ. W roku 1995 ogólna iloĞü ciepáa sprzedawanego
wyniosáa 18 TJ/rok. Rok 1996 to budowa Ciepáowni Geotermalnej w BaĔskiej
NiĪnej, oraz zrealizowanie 3,5 km linii ciepáowniczej do Zakopanego i podáączenie
27 gospodarstw domowych w Biaáym Dunajcu. W roku 1997 powstaje kolejny
dublet geotermalny oparty na otworach BaĔka NiĪna PGP – 1 oraz Biaáy Dunajec
PGP – 2. Kolejny waĪny krok nastĊpuje w rok póĨniej, kiedy to nastĊpuje
poáączenie
PrzedsiĊbiorstwa
Energetyki
Cieplnej
„Tatry”
oraz
Geotermii
PodhalaĔskiej S.A., co owocuje powstaniem nowej spóáki o nazwie PEC Geotermia
PodhalaĔska S.A. Rok 1998 to równieĪ uruchomienie kotáowni szczytowej
w Zakopanem, zasilanej dwoma kotáami gazowymi o caákowitej mocy 20 MW.
PrĊĪnie rozwijająca siĊ nowa spóáka, buduje w 1999 roku ponad 2200 mb sieci
ciepáowniczych na terenie Zakopanego,
oraz przyáącza nowych odbiorców,
uzyskując sprzedaĪ ciepáa na poziomie 120 TJ/rok.
Do koĔca 2001 roku wybudowano ponad 28 km sieci dystrybucyjnej
w Zakopanem. Podáączono do sieci ciepáowniczej, ostatnią osiedlową kotáowniĊ
100
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
wĊglowo – koksową, tym samym osiągniĊto jeden z celów Spóáki, jakim byáa
konwersja komunalnych kotáowni koksowych i wĊglowych na wymiennikownie.
ZakoĔczono budowĊ magistrali ciepáowniczej, áączącej CiepáowniĊ Geotermalną
w BaĔskiej NiĪnej z Kotáownią Szczytową w Zakopanem, która zostaáa
rozbudowana do mocy 40 MW. W czerwcu uruchomiono trzy
silniki gazowe
o áącznej mocy 1,5 MWe i 2,1 MWt, natomiast w grudniu uruchomiono kocioá
gazowo – olejowy o mocy 16 MW. Na koniec 2001 roku ciepáo dostarczane
obejmuje 188 odbiorców indywidualnych w BaĔskiej NiĪnej, 25 odbiorców
indywidualnych w Biaáym Dunajcu, natomiast w Zakopanem – 75 odbiorców
indywidualnych, 102 duĪych odbiorców i 122 bloki mieszkalne. Rok 2002 to
rozbudowa sieci ciepáowniczej na terenie Zakopanego, gmin Biaáy Dunajec
i Poronin. Po podáączenie kolejnych grup odbiorców, osiągniĊto sprzedaĪ ciepáa
w wysokoĞci 250 TJ/rok. ZakoĔczono budowĊ Parku Wodnego w Zakopanem (stan
surowy), oraz wykonano pierwszy odcinek sieci cieplnej w kierunku KoĞcieliska do
Polany Szymoszkowej. Na koniec 2002 roku áączna dáugoĞü sieci cieplnych
wyniosáa ponad 50 km. Do koĔca 2003 r. do geotermalnej sieci ciepáowniczej
zostaáo
podáączonych
459
odbiorców
indywidualnych,
141
odbiorców
wielkoskalowych, oraz 28 osiedlowych kotáowni wĊglowych i koksowych
w Zakopanem. [27_g], [29].
B.3.2. Aspekt techniczny
Scentralizowany system ciepáowniczy na Podhalu prowadzony obecnie prze
PEC GeotermiĊ PodhalaĔską S.A. (rys. 8.3.), skáada siĊ z nastĊpujących elementów:
x systemu geotermalnego,
x sieci ciepáowniczej,
x kotáowni szczytowej w Zakopanem,
x ukáadu regulacji i sterowania,
x instalacji wewnĊtrznej odbiorców.
System geotermalny – obejmuje dwa otwory wydobywcze PGP – 1 i IG – 1,
którymi eksploatowana jest gorąca woda geotermalna (TW = 84 ÷ 86 °C), oraz dwa
otwory cháonne PGP – 2 i PAN – 1, którymi z kolei woda geotermalna po oddaniu
ciepáa w páytowych wymiennikach ciepáa, jest z powrotem zatáaczana do záoĪa
101
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
(TZ = ok. 45 °C). OdlegáoĞü pomiĊdzy obydwoma dubletami w linii prostej wynosi
okoáo 1800 metrów. PomiĊdzy odwiertami wydobywczymi i zatáaczającymi, istnieje
róĪnica ciĞnieĔ statycznych równa 6 Atm (ok. 600 kPa), co umoĪliwia uzyskanie
samoistnego przepáywu wody geotermalnej o wydajnoĞci okoáo 100 m3/h.
W przypadku wiĊkszego zapotrzebowania na ciepáo, moĪliwe jest zwiĊkszenie
wydajnoĞci wydobycia wody geotermalnej, nawet do wartoĞci 550 m3/h
(maksymalna wydajnoĞü otworu PGP – 1), przez uruchomienie dodatkowej pompy
zabudowanej w ukáadzie geotermalnym. W ciepáowni geotermalnej BaĔska – Biaáy
Dunajec, bĊdącej podstawowym Ĩródáem ciepáa w caáym systemie ciepáowniczym,
znajduje siĊ piĊü páytowych wymienników ciepáa, o áącznej mocy 40 MWt (w planie
60 MWt po zrealizowaniu trzeciego dubletu). Rolą páytowych wymienników ciepáa
jest przekazanie ciepáa wody geotermalnej, wodzie obiegu sieciowego.
Sieü ciepáownicza – obejmuje áącznie ok. 70 km, z czego gáówny rurociąg
z ciepáowni geotermalnej do Zakopanego liczy 15 km. Wykonanie sieci
ciepáowniczej z rur preizolowanych, oraz wyposaĪonej w ukáad detekcji
nieszczelnoĞci, znacznie ogranicza straty ciepáa, tak Īe w gáównym rurociągu na
odcinku 15 km spadek temperatury wynosi tylko okoáo 3 °C. W planach jest
równieĪ poprowadzenie rurociągu w kierunku Nowego Targu o dáugoĞci ok. 7 km,
po rozbudowie ciepáowni geotermalnej. PoniewaĪ ukáad wody sieciowej „rozciaga”
siĊ na przestrzeni róĪnych wysokoĞci terenu (od 671 ÷ 931 m.n.p.m.) , zostaá
podzielony na strefy ciĞnieniowe, w celu zapewnienia odpowiedniej pracy ukáadu
sieciowego wykonanego na ciĞnienie nominalne 16 bar (ok. 1,6 kP). W kierunku
Zakopanego sieü podzielona zostaáa na strefĊ 2, 3 i 4, gdzie na zasilaniu wody
sieciowej zastosowano przepompownie, a na powrocie wody sieciowej ukáady
redukcji ciĞnienia. W planowanej czĊĞci ciepáociągu do Nowego Targu sytuacja
bĊdzie odwrotna. bowiem na zasilaniu bĊdą znajdowaü siĊ reduktory ciĞnienia, a na
powrocie przepompownie.
W skáad magistrali ciepáowniczej wchodzą nastĊpujące elementy [29]:
-
pompownia wody sieciowej w Ciepáowni BaĔska – Biaáy Dunajec,
-
trzy przepompownie (A – Pozawodzie 703 m.n.p.m., B – Poronin – 732
m.n.p.m, C – Ustup 762 m.n.p.m) wraz z ukáadami redukcji cisnieĔ,
-
pompownia wody sieciowej z ukáadem redukcji ciĞnieĔ w Kotáowni
Centralnej w Zakopanem 825 m.n.p.m (D)
102
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
Dla utrzymania w sieci przesyáowej ciĞnienia poniĪej 16 barów zostaáo
przyjĊte rozwiązanie separacji ciĞnieĔ. RóĪne czĊĞci ukáadu są poáączone
hydraulicznie, ale pracują na róĪnych poziomach ciĞnieĔ, bez spadku temperatury.
Usytuowanie
i
liczba
przepompowni
i
stacji
redukcji
ciĞnieĔ,
wynika
z uksztaátowania terenu, oraz przyjĊtego zaáoĪenia o nie przekraczaniu
spadku
ciĞnienia w rurociągu gáównym 70 Pa/m. KaĪda z przepompowni wody sieciowej
ma zapewniü odpowiednie ciĞnienie na wejĞciu do pompowni poáoĪonej wyĪej,
natomiast reduktory ciĞnieĔ na wejĞciu do obiektów poáoĪonych niĪej danej stacji
[29].
Interesującą i nowatorska sprawą, ale w peáni skuteczną w dziaáaniu, jest
zastosowanie wymienników ciepáa jako ukáadów zabezpieczających w przypadku
nagáej awarii systemu (np. braku zasilania, wypadniĊcia pomp) i niemoĪnoĞci
utrzymania okreĞlonego poziomu ciĞnienia roboczego (max. 16 bar). Wbudowane
w ukáad wymienniki ciepáa WC_Z1 i WC_Z2 (patrz rys. B.3.), posiadają
odpowiednią konstrukcje zaworów i w przypadku duĪego uderzenia strugi wody
peánią rolĊ oporu dla fali uderzenia hydraulicznego i przeciwdziaáają naprĊĪeniom
cieplnym.
Kotáownia szczytowa w Zakopanem – peáni rolĊ Ĩródáa dodatkowego
pokrywającego obciąĪenie szczytowe systemu, w okresie kiedy ciepáo geotermalne
nie bĊdzie w stanie pokryü caákowitego zapotrzebowania odbiorców.
W budynku kotáowni znajdują siĊ:
-
dwa kotáy wodne o mocy 10 MW kaĪdy, zasilane gazem i wyposaĪone
w ekonomizery o mocy 1MW kaĪdy, pozwalające odzyskaü ciepáo
kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach,
-
jeden kocioá z palnikiem dwufunkcyjnym umoĪliwiającym zasilanie gazem
lub olejem opaáowym, o mocy 16 MW,
-
trzy silniki gazowe typu JMS 312 GS – BL, o áącznej mocy 1,6 MWe (3x540
kWe) i 2,1 MWt, (3x700 kWt) które wytwarzają ciepáo i energiĊ elektryczną
w skojarzeniu,
-
ukáad uzdatniania wody sieciowej zapewniający jej wáaĞciwą jakoĞü
o wydajnoĞci 35 m3/h,
-
trzy ukáady ekspansyjne zabezpieczające 3 i 4 strefĊ ciĞnieniową oraz system
kotáowy,
103
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
-
pompy wody sieciowej o wydajnoĞci 3 x 250 m3/h z ukáadem redukcji
ciĞnieĔ i ukáadem separacji.
Ze wzglĊdu na róĪnicĊ ciĞnieĔ ukáadu kotáowego (6 bar) i ukáadu sieciowego (16
bar), istnieje separacja obydwu tych obiegów, przez zastosowanie
páytowych
wymienników ciepáa (WCS) o mocy 17 MW kaĪdy.
Ukáad regulacji i sterowania – jest to ukáad typu iloĞciowo – jakoĞciowego,
bowiem temperatura wody sieciowej jest uzaleĪniona od temperatury zewnĊtrznej.
Uzyskanie odpowiedniej temperatury wody sieciowej odbywa siĊ poprzez, zmianĊ
przepáywu wody, która z kolei odbywa siĊ dziĊki odpowiedniej pracy pomp
sieciowych wyposaĪonych w przetwornice czĊstotliwoĞci.
Sterowanie i monitoring systemu ciepáowniczego jest realizowany w sposób
zintegrowany, dla wszystkich obiektów rozmieszczonych w obrĊbie systemu.
Transmisja danych realizowana jest za pomocą kabla Ğwiatáowodowego uáoĪonego
wzdáuĪ gáównego rurociągu sieciowego i geotermalnego, dziĊki czemu informacja
uzyskana w jednym obiekcie, natychmiast dostĊpna jest dla innych.
Automatyzacja geotermalnego systemu ciepáowniczego, realizowana jest przez
system sterowania i zdalnej akwizycji danych – SCADA, którego struktura
podzielona jest na nastĊpujące poziomy [29]:
-
poziom sprzĊtowy – który obejmuje elementy wykonawcze automatyki, tj.
siáownik zaworów, silniki pomp, przetwornice zdalne ciĞnienia i temperatury,
-
poziom sterowania i akwizycji danych – realizowane w oparciu o ukáady
mikroprocesorowe
i realizujące
(PLC),
lokalne
ciepáowniczego.
odpowiedzialne
algorytmy
Przetwarzane
za
wynikające
informacje
są
z
przetwarzanie
danych
technologii
systemu
wysyáane
do
systemu
nadrzĊdnego, gdzie jest moĪliwoĞü bezpoĞredniej wspóápracy uĪytkownika
ze sterownikiem,
-
poziom operatorski – obejmuje stanowiska komputerowe z zainstalowanym
oprogramowaniem, speániające funkcjĊ wizualizacji stanów pracy, wartoĞci
mierzonych, zdalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi, archiwizacji
danych pomiarowych i sygnalizacji stanów alarmowych.
Instalacje wewnĊtrzne odbiorców – uzaleĪniona jest od wielkoĞci odbiorców
ciepáa którzy na potrzeby ciepáowni zostali podzieleni na trzy grupy:
-
odbiorcy indywidualni – o zapotrzebowaniu mocy cieplnej od kilku do
kilkunastu kW (domy jednorodzinne i inne mniejsze obiekty),
104
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
-
odbiorcy Ğrednioskalowi – o zapotrzebowaniu mocy cieplnej od kilkunastu
do 30 kW (pensjonaty, biura, szkoáy, itp.),
-
odbiorcy wielkoskalowi – o zapotrzebowaniu mocy cieplnej powyĪej 30 kW
(obiekty ogrzewane w przeszáoĞci z maáych lokalnych kotáowni wĊglowych).
Odbiorcy indywidualni wyposaĪeni są w wĊzáy cieplne typu kompaktowego – czyli
dwufunkcyjne páytowe wymienniki ciepáa do celów c.o. oraz produkcji c.w.u., w
systemie przepáywowym (bez zasobnika ciepáej wody). Odbiorcy Ğrednio
i wielkoskalowi wyposaĪeni są równieĪ
w dwufunkcyjne páytowe wĊzáy
kompaktowe, posiadające dodatkowo system automatyki pogodowej z moĪliwoĞcią
zaprogramowania wielu funkcji (np. obniĪenie nocne, wpáyw wiatru). Do
monitoringu zuĪytej energii wszystkie wĊzáy wyposaĪone są w liczniki ciepáa.
Relizacja caáoĞci zaáoĪonego programu przez PEC Geotermia PodhalaĔska
S.A., obejmująca zastąpienie konwencjonalnych ciepáowni ciepáem geotermalnym
na terenie Podhala począwszy od Zakopanego a skoĔczywszy na Nowym Targu
(poprowadzenie ciepáociągu do Nowego Targu jest obecnie w trakcie realizacji)
przewidziana na koniec 2005 roku, pozwoli na caákowitą sprzedaĪ ciepáa
w wysokoĞci okoáo 600 TJ/rok (tab. B.3.).
Tab. B.3. Szacunkowa sprzedaĪ ciepáa przez PEC Geotermia PodhalaĔska S.A.
Grupa odbiorców
Obliczone zuĪycie ciepáa
Udziaá w ogólnym
w ciągu roku [GJ]
zuĪyciu [%]
Gospodarstwa domowe - 1500
150 000
25
Wielkoskalowi i Ğredni odbiorcy - 260
320 000
53
PEC Nowy Targ
130 000
22
Ogóáem
600 000
100
ħródáo: [27_g]
B.3.1. Efekt ekologiczny
WdroĪenie ogrzewania geotermalnego na Podhalu, a przez to eliminacja
konwencjonalnych ciepáowni zaopatrujących do tej pory odbiorców w ciepáo,
spowodowaáo w znacznym stopniu poprawĊ stanu Ğrodowiska naturalnego w tym
rejonie. KorzyĞci lokalne związane z przyáączeniem do sieci geotermalnej 459
odbiorców indywidualnych, 141 odbiorców wielkoskalowych, oraz 28 osiedlowych
105
Wykorzystanie energii geotermalnej na Podhalu
kotáowni wĊglowych i koksowych (dane na koniec 2003 roku), obejmują gáównie
ograniczenie emisji SO2, NOX, CO2, pyáów i związków organicznych.
Z badaĔ przeprowadzonych na Podhalu przez firmĊ KWI Consultants & Engineers
przy wspóápracy z Polska firmą consultingową FC – BREC z Warszawy na zlecenie
Banku ĝwiatowego, opracowany zostaá raport stĊĪenia pyáu zawieszonego i SO2, za
okres 1994 ÷ 2001. Przeprowadzona analiza i badania wykazaáy wyraĨny wpáyw
dziaáania geotermi na poprawĊ stanu powietrza w porównaniu z okresem przed
wprowadzeniem projektu geotermalnego. Roczne stĊĪenie SO2 w okresie 1994 ÷
1998 (przed wprowadzeniem projektu geotermalnego) wynosiáo 32,6 µg/m3, a na
koniec roku 200 – 17,3 µg/m3, co oznacza spadek tego stĊĪenia o 45,3 %. Z kolei
roczne stĊĪenie pyáu zawieszonego w okresie 1994 ÷ 1998 wynosiáo 53,3 µg/m3, a w
roku 2001 – 27,8 µg/m3, co oznacza Īe Ğrednioroczne stĊĪenie spadáo o 49 %. W
wyniku dziaáania ciepáowni geotermalnej i zrealizowanych podáączeĔ do koĔca
2003 roku, zredukowano emisją CO2 o 41 630 ton rocznie [29]. W przyszáoĞci po
zakoĔczeniu w peáni zaáoĪeĔ projektu geotermalnego „Podhale”, przewidywana
redukcja zanieczyszczeĔ do atmosfery bĊdzie znacznie wiĊksza co obrazuje tab. B.4.
Tab. B.4. Przewidywana redukcja emisji po zakoĔczeniu projektu „Podhale”
Rodzaj emisji
SO2
NOX
CO2
CO
Pyá
Związki organiczne
Emisja
[t/rok]
ħródáo: [27_g]
1 465
705
190 693
45 016
1 855
1 543
Nie wyemitowanie do atmosfery tej iloĞci zanieczyszczeĔ to efekt ekologiczny
wykorzystania wód geotermalnych na Podhalu.
106
Praca dyplomowa może przyjmować różne formy w zależności od typu studiów i kraju, w którym
są realizowane. Najczęściej spotykanymi rodzajami prac dyplomowych są:
Praca licencjacka: Jest to praca napisana na zakończenie studiów licencjackich. Zazwyczaj skupia
się na prezentacji podstawowej wiedzy w wybranym obszarze naukowym lub zawodowym.
Praca magisterska: Praca magisterska jest pisana przez studentów na zakończenie studiów
magisterskich. Często ma charakter bardziej pogłębiony niż praca licencjacka i wymaga wykonania
własnych badań lub analizy konkretnego problemu.
Praca inżynierska: Jest to praca napisana przez studentów studiów inżynierskich. Skupia się na
praktycznym zastosowaniu wiedzy inżynierskiej w rozwiązaniu konkretnego problemu
technicznego.
Zarządzanie, marketing, ekonomia i administracja to obszary, w których prace dyplomowe mogą
przynieść wiele interesujących wniosków. W zarządzaniu można badać strategie firmy,
zachowania liderów, czy wpływ kultury organizacyjnej na wyniki. W pracach z marketingu
tematyka może obejmować analizę rynku, badanie zachowań konsumentów czy ocenę
skuteczności kampanii marketingowych. Prace z ekonomii mogą badać wpływ polityki
gospodarczej na gospodarkę, analizować zmiany na rynkach finansowych, czy badać przyczyny i
skutki ubóstwa. W pracach z administracji natomiast można skupić się na strukturach
administracyjnych, procesach decyzyjnych czy wpływie polityki publicznej na społeczeństwo.
Prace z politologii to kolejny szeroki obszar, w którym student może zająć się badaniem procesów
politycznych, systemów wyborczych, czy wpływu mediów na politykę. Niezależnie od obszaru,
każda praca dyplomowa zawsze wymaga pisanie analiz. To proces, który obejmuje interpretację
zebranych danych, identyfikację wzorców, wnioskowanie i tworzenie argumentów. Z kolei prace
z rolnictwa wymagają przeprowadzanie badań. Często podobne badania zawierają prace z ekologii.
Prace z filozofii z kolei, to obszar, w którym studenci mogą badać różne filozoficzne koncepcje,
teorie i idee, zastanawiać się nad pytaniem o sens życia, wolną wolę, prawdę, moralność, a także
analizować dzieła różnych filozofów.
W sumie, prace dyplomowe są wyrazem umiejętności, wiedzy i zrozumienia studenta dla danego
obszaru nauki. Są one ważne nie tylko jako końcowy produkt edukacyjny, ale także jako dowód
na zdolność studenta do samodzielnego myślenia, badania, analizy i argumentacji. Bez względu na
to, czy dotyczą one teologii, bankowości, prawa, zarządzania, marketingu, ekonomii, administracji,
politologii czy filozofii - są one nieodłączną częścią edukacji akademickiej.
107
5xWC
40 MWt
75
PGP - 1
550 m3/h
Tw=86
IG - 1
120 m3/h
Tw=84
Otwory zatáaczające
STREFA 3
B
STREFA 3
WC_Z1
STREFA 2
PGP - 2
PAN - 1
Tz = ok. 45
A
Ciepáownia Geotermalna
BaĔska - Biaáy Dunajec
671 m.n.p.m.
WC
70
STREFA 2
C
WCS
WC
Filtr geotermalny
95
STREFA 4
50
STREFA 3
D
STREFA 4
WC_Z2
STREFA 3
WĊzeá zbiorczy wody z ciepáowni
geotermalnej i kotáowni centralnej
Pompa obiegowa
Zawór regulacyjny
Kotáy gazowoolejowe
35 MW
Silniki gazowe
1,5 MWe
2,1 MWt
JMS 312
GS-BL
70
40
UĪytkownicy ciepáa
Zakopane
WC
75
WC
70
UĪytkownicy ciepáa
KoĞcielisko 931 m.n.p.m.
WC
40
Rys. B.3. Schemat systemu ciepáowniczego na Podhalu realizowanego przez PEC Geotermia PodhalaĔska S.A.
WC – wymiennik ciepáa, WCS – wymienniki ciepáa separacyjne, WC_Z1, WC_Z2 – wymienniki ciepáa peániące rolĊ
zabezpieczenia, A, B, C, D – lokalizacje pompowni i stacji redukcyjnych
Otwory wydobywcze
Planowana ciepáownia
szczytowa
w Nowym Targu
25 MWt
40
UĪytkownicy ciepáa
Biaáy Dunajec i
Poronin
Kotáownia Centralna
Zakopane
825 m.n.p.m.
WCS
Spis literatury
Spis literatury
1. Bujakowski W., Barbacki A., Pająk L.:
WystĊpowanie i moĪliwoĞci
zagospodarowania energii geotermalnej w Maáopolsce. Wyd. IGSMiE PAN
Kraków 2003
2. Gáadkiewicz E., KĊpiĔska B.: Energie odnawialne na Podhalu – przewodnik
do warsztatów terenowych Nowy Targ 2001
3. Guáa A., Filipowicz M., Wyrwa A.:
Energie odnawialne w strategii
zrównowaĪonego rozwoju energetycznego. Materiaáy z konferencji pt:
”Energia odnawialna – wykorzystanie biomasy”, Kraków 2003
4. GórzyĔski J.: Audyting Energetyczny. Wydawnictwo Narodowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., Warszawa 2002
5. Hobler T.: Ruch ciepáa i wymienniki. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne,
Warszawa 1959
6. KĊpiĔska B.: Model geologiczno – geotermalny niecki podhalaĔskiej. Wyd.
IGSMiE PAN – Seria: studia, rozprawy, monografie, nr 48 Kraków 1997
7. KĊpiĔska B.: Warunki hydrotermalne i termiczne podhalaĔskiego systemu
geotermalnego w rejonie otworu Biaáy Dunajec PAN – 1. Wyd. IGSMiE
PAN Kraków 2001
8. KĊpiĔska B., àowczowska A.: Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji
i turystyce. Wyd. IGSMiE PAN – Seria: studia, rozprawy, monografie, nr
113 Kraków 2002
9. Kostowski E.: Przepáyw ciepáa. Wydawnictwo Politechniki ĝląskiej, Gliwice
2000
10. Nowak W., SobaĔski R., Kabat M., Kujawa T.:
Systemy pozyskiwania
i wykorzystania energii geotermicznej. Wydawnictwo uczelniane Politechniki
SzczeciĔskiej, Szczecin 2000
11. Plewa S.: Rozkáad parametrów geotermalnych na obszarze Polski. Wyd.
IGSMiE PAN Kraków 1994
12. Skoczylas A.: Przenoszenie ciepáa. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocáawskiej, Wrocáaw 1999
108
Spis literatury
13. SoliĔska M. ,SoliĔski I.: EfektywnoĞü ekonomiczna proekologicznych
inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej. Wyd. AGH UWN-D,
Kraków 2003
14. Staniszewski B.: Wymiana ciepáa – podstawy teoretyczne. PaĔstwowe
Wysawnictwa Naukowe, Warszawa 1980
15. WiĞniewski S., WiĞniewski T.: Wymiana ciepáa. Wydawnictwo Naukowo –
Techniczne Warszawa 2000
16. Zalewski W.: Pompy ciepáa – podstawy teoretyczne i przykáady zastosowaĔ.
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998
17. Praca zbiorowa pod redakcją Bujakowskiego W.: Energia geotermalna –
ĝwiat, Polska, ĝrodowisko. Wyd. IGSMiE PAN Kraków 2000
18. Praca zbiorowa pod redakcją Bujakowskiego W.:
Wybrane problemy
wykorzystania geotermii – I. Wyd. IGSMiE PAN – Seria: studia, rozprawy,
monografie, nr 76, Kraków 2000
19. Praca zbiorowa: Doradztwo energetyczne w budownictwie. Materiaáy
szkoleniowe Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Warszawa 1995
20. Praca zbiorowa pod redakcją Neya R.: Wybrane problemy wykorzystania
geotermii. Wyd. IGSMiE PAN – Seria: studia, rozprawy, monografie, nr 92,
Kraków 2001
21. Praca zbiorowa: Energia geotermalna w kopalniach podziemnych.
Wyd.
Wydziaá Nauk o Ziemi Uniwersytetu ĝląskiego oraz Polska Geotermalna
Asocjacja, Sosnowiec 2002
22. Praca zbiorowa pod kierownictwem Sokoáowskiego J.: Prowincje i baseny
geotermalne Polski. Wyd. Polska Geotermalna Asocjacja oraz CPPGSMiE
PAN, Kraków 1995
23. Technika poszukiwaĔ geologicznych – Geosynoptyka i geotermia. Zeszyt 4 i
5. Wyd. CPPGSMiE PAN Kraków 1999,
24. Technika poszukiwaĔ geologicznych – Geosynoptyka i geotermia. Zeszyt 5 i
6. Wyd. CPPGSMiE PAN Kraków 1993
25. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Bujakowskiego W.:
energetyczne wykorzystujące czyste, odnawialne Ĩródáa energii.
Systemy
Wyd.
IGSMiE PAN Kraków 2003:
109
Spis literatury
25_a – Ney R.: Warunki rozwoju energii odnawialnej w Polsce,
25_b – Seibt P.: DoĞwiadczenia zebrane w procesie zatáaczania scháodzonych
wód geotermalnych do piaskowcowych formacji wodonoĞnych,
25_c – KĊpiĔska B.:
System eksploatacji i kaskadowego wykorzystania
energii geotermalnej w Laboratorium Geotermalnym PAN IGSMiE w
BaĔskiej NiĪnej na Podhalu,
25_d – Bujakowski W.:
Energia geotermalna – przegląd polskich
doĞwiadczeĔ,
25_e – Dáugosz P.: Geotermia na Podhalu – 10 lat doĞwiadczeĔ
26. Praca zbiorowa pod redakcją Sokoáowskiego J.: Polska szkoáa geotermalna –
mat. z konferencji III kursu 10 –12 marca 1997. Wyd. Polska Geotermalna
Asocjacja oraz CPPGSMiE PAN:
26_a – Ney R.: Procedura projektowania, pozyskiwania i wykorzystania
energii geotermalnej,
26_b – Ostaficzuk S.: MoĪliwoĞci i problematyka wykorzystania energii
geotermalnej w Polsce,
26_c – Sokoáowski J.: Definicje pojĊü okreĞlających warunki wystĊpowania
zasobów energii geotermicznej i geotermalnej,
26_d – Sokoáowski J.: Metody oceny zasobów geotermalnych i warunki ich
wystĊpowania w Polsce,
26_e – Sokoáowska J.: Ocena zasobów geotermalnych,
26_f – KapuĞciĔski J.: Optymalizacja lokalizacji otworów geotermalnych
w dostosowaniu
do
warunków
hydrogeologicznych
zbiorników
wód
termalnych,
26_g – Stachowiak J.: MoĪliwoĞci wykorzystania energii geotermalnej w
Ğwietle przepisów prawa geologicznego i górniczego,
26_h – Maliszewski N.: Ocena ekonomiczna inwestycji geotermalnych,
26_i – SbaĔski R., Kabat M.: Uwagi do sposobów wykorzystywania wód
geotermalnych w ciepáownictwie,
26_j – Kubski P.: Pompy grzejne w ciepáownictwie
110
Spis literatury
27. IV Seminarium z cyklu Rola energii geotermalnej w zrównowaĪonym rozwoju
regionów na temat „Energia geotermalna w Maáopolsce – dziĞ i jutro”
Bukowina TatrzaĔska 8 – 10 paĨdziernika 2001. Wyd. IGSMiE PAN:
27_a – KĊpiĔska B.:
Wody geotermalne w rekreacji i lecznictwie –
niewykorzystywana szansa Podhala,
27_b – Chowaniec J., Poprawa D., Witek K.: WystĊpowanie wód termalnych
w Polskiej czĊĞci Karpat,
27_c – Barbacki A.: Geologiczne warunki wystĊpowania wód geotermalnych
na obszarze maáopolski,
27_d
– Bujakowski W.: Potencjalne moĪliwoĞci wykorzystania energii
geotermalnej w maáopolsce,
27_e – Pietrzyk – Sokulska E.: Turystyka i jej zrównowaĪony rozwój
wyzwaniem dla geotermii w maáopolsce,
27_f – Ney R.: Dylematy polskiej polityki energetycznej na początku XXI
wieku,
27_g – Dáugosz P.: Projekt wykorzystania ciepáa geotermalnego do celów
ciepáowniczych na Podhalu – stan obecny i dalsze plany
28. Materiaáy niepublikowane udostĊpnione przez Laboratorium Geotermalne
PAN IGSMiE w BaĔskiej NiĪnej – Biaáym Dunajcu
29. Materiaáy niepublikowane udostĊpnione przez PEC Geotarmia PodhalaĔska
S.A.
30. Energia geotermalna, http://www.delfin.ise.polsl.gliwice.pl
31. Energia geotermalna, http://www.mishelle.friko.pl
32. Energia geotermalna – technologie, http://www.termomodernizacja.com.pl
33. Energia geotermalna w Polsce, http://www.mos.gov.pl
34. PEC Geotermia PodhalaĔska S.A., http://www.geotermia.pl
35. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, http://www.ibmer.waw.pl
36. Wykorzystanie pomp ciepáa do ogrzewania budynków,
http://www.kape.gov.pl
37. Wykorzystanie odnawialnych Ĩródeá energii w budownictwie – poradnik,
http://www.kape.gov.p
111
Spis literatury
112
Download