Przeobrażenia w elektroenergetyce w warunkach rynkowych

advertisement
AKADEMIA EKONOMICZNA
W POZNANIU
MARCIN MAJCHRZAK
PRZEOBRAĩENIA W ELEKTROENERGETYCE
W WARUNKACH RYNKOWYCH
(Studium przypadku grupy ENEA S.A.)
PRACA MAGISTERSKA
Promotor:
Prof. zw. dr hab. Andrzej CzyĪewski
Wydziaá : Ekonomii
Kierunek: Ekonomia
SpecjalnoĞü: Polityka Gospodarcza i Strategie PrzedsiĊbiorstw
Katedra : Makroekonomii i Gospodarki ĩywnoĞciowej
BYDGOSZCZ 2005
SPIS TREĝCI
STRESZCZENIE................................................................................................5
WSTĉP.................................................................................................................6
ROZDZIAà I
Modelowanie i regulacje systemu elektroenergetycznego dla
potrzeb rynku energii elektrycznej.
1. Struktura przedsiĊbiorstw i regulacja polskiej elektroenergetyki............11
1.1. Przeksztaácenie i likwidacja okrĊgów energetycznych...................14
1.2. Powstanie rynków : wytwórcy, operatora systemu przesyáowego i
dystrybutora energii elektrycznej....................................................15
2. Komercjalizacja przedsiĊbiorstw sektora elektroenergetycznego.............18
3. Ustawa Prawo Energetyczne jako narzĊdzie regulacji energetyki............19
3.1. Urząd Regulacji Energetyki............................................................22
3.2. Regulacja rynkowa a polska rzeczywistoĞü....................................23
4. Zasady i warunki taryfowania energii elektrycznej..................................25
4.1. Zatwierdzanie taryf energii elektrycznej.........................................27
4.2. Taryfa energii elektrycznej ENEA S.A. .......................................30
5. Determinanty rozwoju konkurencji w elektroenergetyce. ........................33
5.1. Zasada dostĊpu stron trzecich do sieci- TPA jako warunek
konieczny wolnej konkurencji.......................................................34
5.1.1. Problemy realizacji zasady TPA w energetyce
europejskiej..........................................................................37
5.1.2. Bariery rozwoju zasady TPA w Polsce................................39
5.2. Kontrakty dáugoterminowe- gáówna bariera rozwoju zasad
wolnorynkowych w energetyce......................................................42
5.2.1. Charakterystyka kontraktów dáugoterminowych.................42
5.2.2. Koncepcje rozwiązania problemu kontraktów
dáugoterminowych...............................................................44
ROZDZIAà II
Uwarunkowania makroekonomiczne sektora energetycznego w
polskiej gospodarce.
1. ZaáoĪenia polityki energetycznej paĔstwa................................................50
1.1. Scenariusze prognozy makroekonomicznej...................................51
1.1.1. Prognoza krótkoterminowa.......................................................51
1.1.2. Prognoza dáugoterminowa........................................................53
1.2. Zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną.......................................54
1.2.1. Wzrost gospodarczy a popyt na energiĊ elektryczną................55
1.2.2. Struktura zuĪycia wedáug noĞników energii.............................58
2. Bilans handlowy w obrocie energią.........................................................59
3. Sektor w ujĊciu makroekonomicznym.....................................................61
3.1. Energetyka w tworzeniu PKB........................................................61
3.2. Gospodarka krajowa.......................................................................63
3.2.1. Zatrudnienie w sektorze, a bezrobocie......................................64
3.2.2. Dochody fiskalne z sektora dla budĪetu paĔstwa.....................66
4. Perspektywy w aspekcie integracji europejskiej........................................69
ROZDZIAà III
Sposoby integracji przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych i ich
przeksztaácenia wáasnoĞciowe.
1. Charakterystyka struktury przedsiĊbiorstw na rynku energii
elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej................................................72
2. Podstawowe cele prywatyzacji i konsolidacji przedsiĊbiorstw
podsektorów elektroenergetyki w Polsce..................................................74
3. Procesy integracji pionowej i poziomej- cechy i róĪnice.........................79
3.1. KorzyĞci wynikające z integracji dla áączonych podmiotów
gospodarczych.................................................................................79
3.2. Skutki integracji dla odbiorców energii elektrycznej.....................83
4. Strategie restrukturyzacji, prywatyzacji i konsolidacji branĪy
Elektroenergetycznej.................................................................................84
5. Etapy przemian w poszczególnych podsektorach.....................................86
5.1.Sposoby konsolidacji i prywatyzacji spóáek dystrybucyjnych............88
5.1.1.Prywatyzacja indywidualna dystrybutora na przykáadzie
STOEN S.A. i GórnoĞląskiego Zakáadu Energetycznego
GZE S.A. ...................................................................................91
5.1.2 Prywatyzacja grupowa na przykáadzie grupy G-8..................93
5.2 Konsolidacja spóáek dystrybucyjnych na przykáadzie ENEA S.A...95
ROZDZIAà IV
Analiza sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiĊbiorstw
elektroenergetycznych w podsektorze dystrybucji.
1. Sytuacja ekonomiczna na rynku energii elektrycznej w 2003 roku........102
2. Wyniki prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez spóáki dystrybucji
energii elektrycznej.................................................................................104
2.1.Powierzchnia, liczba odbiorców i obszar dziaáania spóáek
dystrybucyjnych............................................................................106
2.2. WskaĨniki ekonomiczno-finansowe spóáek dystrybucyjnych.........109
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spóáek dystrybucyjnych wchodzących
w skáad grupy ENEA S.A. przed konsolidacją. .....................................115
3.1. WskaĨnik rentownoĞci spóáek tworzących ENEA S.A...................115
3.2 WskaĨnik páynnoĞci spóáek tworzących ENEA S.A. ....................117
ROZDZIAà V
Pozycja ENEA S.A. na rynku energii elektrycznej.
1. Geneza powstania skonsolidowanej grupy dystrybutorów.....................121
1.1. Charakterystyka ENEA S.A.........................................................122
1.2. Nowa struktura organizacyjna koncernu......................................124
2. Strategia dziaáania ENEA S.A................................................................128
2.1. Przemiany organizacyjne spóáki...................................................130
2.2. Restrukturyzacja przedsiĊbiorstwa...............................................131
3. Recertyfikacja- zintegrowanie systemów zarządzania jakoĞcią.............133
4. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej -analiza wskaĨnikowa...........136
4.1.WskaĨnik zyskownoĞci i páynnoĞci finansowej...............................136
4.2 WskaĨnik zadáuĪenia........................................................................138
4.3. WskaĨnik efektywnoĞci zatrudnienia i uzbrojenia pracy. ………..140
4. Skrócony bilans za 2003 rok..................................................................142
ZAKOēCZENIE…………………………………………………………145
BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………154
SPIS TABEL I RYSUNKÓW…………………………………………...163
Prace dyplomowe są końcowym etapem edukacji na studiach wyższych. Są one znaczącym
przejawem umiejętności badawczych, analizy i krytycznego myślenia studenta. W zależności od
dyscypliny naukowej, prace dyplomowe przybierają różne formy i poruszają różnorodne tematy,
od praktycznych do teoretycznych, od konkretnych do abstrakcyjnych. Wybór tematu, zebranie i
analiza danych, tworzenie wniosków - wszystko to jest nieodzowną częścią procesu tworzenia
pracy dyplomowej.
Pierwszym przykładem, który warto rozważyć, są prace z teologii. W takich pracach student może
badać wpływ wiary na społeczeństwo, relacje między religią a nauką, lub analizować interpretacje
i znaczenia konkretnych tekstów religijnych.
Kolejnym obszarem zainteresowania mogą być prace o prawach człowieka. Tutaj studenci mogą
zająć się badaniem historii praw człowieka, analizować różne przypadki naruszeń tych praw, lub
zbadać jak prawa człowieka są przestrzegane w różnych częściach świata.
Prace z negocjacji to z kolei prace, które koncentrują się na strategiach negocjacyjnych, procesach
decyzyjnych, czy wpływie kultury na negocjacje. W praktyce mogą one obejmować studia
przypadków, symulacje, czy analizę transkryptów rzeczywistych negocjacji. Warto też zauważyć,
że polskie prace dyplomowe nie ustępują jakością tym tworzonym za granicą. Niezależnie od tego,
czy dotyczą one kampanii społecznych, zagadnień związanych z prawem czy bankowością, są one
z reguły dobrze napisane i gruntownie zbadane. Prace o kampaniach społecznych mogą obejmować
analizę skuteczności konkretnej kampanii, badać wpływ mediów społecznościowych na kampanie
społeczne, czy porównać różne strategie używane w kampaniach społecznych.
Śląsk to wyjątkowy region, o bogatej historii i kulturze, więc prace o Śląsku mogą dotyczyć
różnych aspektów, od historii gospodarczej regionu, przez analizę dialektów śląskich, do badań
społeczno-kulturowych. W dziedzinie bankowości, prace dyplomowe mogą obejmować analizę
ryzyka kredytowego, badanie innowacji w usługach bankowych, lub analizowanie skutków
kryzysów finansowych na sektor bankowy. Prace z prawa to z kolei obszar, który może obejmować
szerokie spektrum tematów, od badań konkretnych przypadków, przez analizę ustaw, po badanie
wpływu prawa na społeczeństwo.
Praca dyplomowa jest oceniana przez opiekuna pracy oraz komisję egzaminacyjną na podstawie
jej treści, jakości wykonania, oryginalności, umiejętności analizy i wnioskowania oraz sposobu
prezentacji. Praca dyplomowa ma duże znaczenie dla studentów, ponieważ może mieć wpływ na
ocenę końcową oraz być podstawą do dalszej kariery zawodowej lub podjęcia dalszych studiów.
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w polskim
systemie elektroenergetycznym i ukazanie procesów dostosowawczych do
uczestnictwa
krajowych
przedsiĊbiorstw
elektroenergetycznych
na
zintegrowanym europejskim rynku energii elektrycznej. Cele poĞrednie to:
x przedstawienie struktury przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych w kraju
oraz ukazanie zmian jakie zaszáy podczas okresu transformacji naszej
gospodarki- koniecznych ze wzglĊdu na integracjĊ z Unią Europejską, a
takĪe pokazanie elementów wolnej konkurencji w energetyce i ich barier;
x ukazanie zmian wáaĞcicielskich, sposobów integracji przedsiĊbiorstw
poszczególnych rodzajów dziaáalnoĞci, opisanie wraz z konkretnymi
przykáadami prywatyzacji i konsolidacji oraz pokazanie korzyĞci z nich
wynikających zarówno dla áączonych podmiotów , jak teĪ odbiorców
finalnych;
x analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora elektroenergetycznego,
porównanie zintegrowanych ze sobą w grupach przedsiĊbiorstw po
zaistnieniu wszystkich procesów konsolidacyjnych przyjĊtych przez rząd
RP oraz ukazanie pozycji poszczególnych
spóáek bądĨ grup
konsolidacyjnych na tle innych na krajowym rynku energii elektrycznej;
x ocena pozycji ENEA S.A.- powstaáej 1 stycznia 2003 roku po poáączeniu
piĊciu spóáek dystrybucyjnych z Poznania, Bydgoszczy, Szczecina,
Gorzowa i Zielonej Góry, ukazanie jej struktury organizacyjnej, róĪnic
pomiĊdzy
poszczególnymi
oddziaáami,
przedstawienie
wyników
finansowych i podstawowych wskaĨników ekonomiczno-finansowych za
rok 2003 i zsumowanych wyników oddziaáów za lata wczeĞniejsze..
Praca napisana metodą dedukcji jest kontynuacją pracy licencjackiej, która
szczegóáowo
opisywaáa
elektroenergetycznym
z
zmiany
jakie
naciskiem
na
elektrycznej.
5
zaszáy
w
podsektor
krajowym
dystrybucji
systemie
energii
WSTĉP
Europejska energetyka juĪ w latach powojennych uznawana byáa za sektor
bardzo
dobrze
zorganizowany.
Jedyne
wątpliwoĞci
wzbudzaáa
jego
monopolistyczna pozycja wobec odbiorców energii – uznano jednak, Īe jest to
czysta forma monopolu naturalnego i tworzenie kilku systemów energetycznych
w
jednym
paĔstwie
przez
konkurencyjnych
dostawców
byáoby
marnotrawstwem, które przy tym mogáoby szkodziü Ğrodowisku naturalnemu.
W wielu krajach, w tym równieĪ w Polsce, rozpowszechniá siĊ scentralizowany
typ organizacji i zarządzania elektroenergetyką. Uzasadnieniem uksztaátowania
takich struktur miaáa byü optymalizacja wyników funkcjonowania caáego
sektora. Wszelkie decyzje podejmowane byáy wedáug kryterium optymalizacji w
skali caáej gospodarki, z pominiĊciem optimów regionalnych i lokalnych.
Praktyka wykazaáa jednak, Īe taka forma zarządzania káóci siĊ z tendencjami
liberalnymi, jakie zaistniaáy w gospodarce Ğwiatowej, w tym takĪe w krajach
Europy ĝrodkowo-Wschodniej. Wydaje siĊ, Īe centralizacja zarządzania byáa
korzystna w trakcie odbudowy polskiego sektora elektroenergetycznego po
zniszczeniach wojennych i nastĊpnie dalszej jego odbudowy. Inwestycje
energetyczne , zwáaszcza budowa elektrowni, cechuje siĊ bardzo wysoką
kapitaáocháonnoĞcią. Jednak w sferze decyzji mikroekonomicznych centralizacja
doprowadziáa do szeregu zjawisk negatywnych. Dotyczyáo to przede wszystkim
decyzji odnoszących siĊ do polityki cenowej, w tym do tworzenia struktury
tworzenia systemu taryfowego. Centralizacja polskiej energetyki przejawiaáa siĊ
bowiem gáównie w zakresie metod wykorzystywanych w dziedzinie
cenotwórstwa energii elektrycznej. Ceny nie byáy tworzone wedáug rachunku
ekonomicznego, lecz stanowiáy element paĔstwowej polityki spoáecznej. Warto
podkreĞliü, Īe nawet rządy krajów o rozwiniĊtej gospodarce rynkowej
próbowaáy wykorzystywaü ceny noĞników energetycznych, przede wszystkim
energii elektrycznej, dla realizacji doraĨnych celów politycznych. W ostatnich
latach polska elektroenergetyka stanĊáa w obliczu procesów prywatyzacyjnych,
6
zmian organizacyjnych i funkcjonowania w Ğrodowisku konkurencyjnym.
Oznacza to, Īe ryzyko coraz czĊĞciej ponoszone jest przez inwestorów, a w
mniejszym stopniu przez uĪytkowników energii. Poziom ryzyka jest szczególnie
wysoki na tych rynkach, na których zachodzi szybka fluktuacja cen, a przy tym
zmienna jest wielkoĞü zapotrzebowania. Do takich wáaĞnie rynków naleĪy rynek
energii. Na szybkoĞü i zakres zmiennoĞci cen wpáywa równieĪ fakt, Īe energia
elektryczna w zasadzie nie moĪe byü magazynowana, zatem zachodzi
koniecznoĞü ciągáego bilansowania jej produkcji i zapotrzebowania na nią.
TakĪe ograniczenia w moĪliwoĞciach przemieszczania energii, bĊdące efektem
ograniczeĔ przesyáowych sieci, wpáywają na fluktuacjĊ cen. Czynnikami
zwiĊkszającymi ryzyko, na jakie naraĪeni są uczestnicy rynku, jest znaczny
wzrost liczby nowych podmiotów zajmujących siĊ obrotem energią, a takĪe
rosnąca swoboda w wyborze dostawców energii. Za początek tworzenia
liberalnego rynku energii elektrycznej uznano 4 grudnia 1997 roku, dzieĔ
uchwalenia
Ustawy
Prawo
Energetyczne.
Uchwalenie
Ustawy
Prawo
Energetyczne, a nastĊpnie wydanie przez Ministra Gospodarki rozporządzeĔ
wykonawczych do tej ustawy daáo podstawy prawne do podjĊcia prac nad
uksztaátowaniem
w
Polsce
nowoczesnego
rynku
energii
elektrycznej.
Zasadniczym celem funkcjonowania tego rynku jest optymalizacja caákowitych
kosztów produkcji i dystrybucji energii, poprzez wdroĪenie mechanizmów
konkurencji do procesów wytwarzania i obrotu energią elektryczną, przy
zachowaniu bezpieczeĔstwa i niezawodnoĞci dziaáania caáego systemu
elektroenergetycznego. Celem tejĪe pracy jest ukazanie polskiego sektora
energetyki na drodze prowadzącej do uczestnictwa w Unii Europejskiej i
opisanie procesów realizowanych zgodnie z dyrektywami paĔstw Unii.
Struktura polskiego sektora przeszáa bardzo istotne zmiany: zlikwidowano
paĔstwowe okrĊgi energetyczne, nastąpiáo wydzielenie takich dziaáalnoĞci, jak:
wytwarzanie, przesyá, dystrybucja i obrót energią elektryczną, które funkcjonują
w niezaleĪnych podmiotach gospodarczych poddanych wymogom Kodeksu
7
Spóáek
Handlowych
.
Rozdziaá
modelowanie rynku zgodnie
polskiego
prawa
pierwszy
opisuje
regulacje
prawne,
z przepisami Unii Europejskiej, powstanie
energetycznego
regulującego
przepisy
w
zakresie
koncesjonowania, taryfowania, zasady dostĊpu stron trzecich do sieci (TPA),
zasady, która umoĪliwi kaĪdemu odbiorcy wybór dostawcy energii elektrycznej,
bez
wzglĊdu
na
przynaleĪnoĞü
regionalną
do
jednego
z
zakáadów
energetycznych. W rozdziale tym takĪe są ukazane najwiĊksze determinanty
polskiej elektroenergetyki jakimi są zawiáe przepisy odnoĞnie stosowania zasady
TPA oraz kontrakty dáugoterminowe, które powstaáy jako lekarstwo na
pozyskanie
Ğrodków
finansowych
dla
przestarzaáych
technologicznie
wytwórców energii elektrycznej. Niestety dziĞ stanowią gáówną barierĊ rozwoju
wolnej konkurencji w sektorze i zarazem są powodem niskiej efektywnoĞci tego
sektora.
Rozdziaá drugi ukazuje sektor w ujĊciu makroekonomicznym,
przedstawiono w nim prognozy krótko i dáugoterminowe zaáoĪone przez rząd
RP. Ponadto ukazano powiązania sytuacji gospodarczej odzwierciedlonej
bezrobociem, produktem krajowym brutto z zapotrzebowaniem na dobro jakim
jest energia elektryczna. Koniec rozdziaáu opisuje dochody fiskalne z sektora do
budĪetu paĔstwa oraz przyszáoĞü tej gaáĊzi gospodarki wĞród krajów
czáonkowskich zjednoczonej europy. NastĊpny rozdziaá przedstawia koncepcje
Ministerstwa Skarbu PaĔstwa, prywatyzacji i konsolidacji przedsiĊbiorstw
elektroenergetyki zawodowej. Programy zostaáy wypatrzone i zmienione na
skutek zmian wáadz rządzących w naszym kraju jak równieĪ braku akceptacji
związków zawodowych niektórych dystrybutorów. Bez wzglĊdu na to czy
krajem bĊdzie rządziáa prawica czy lewica nie ma wątpliwoĞci , Īe to rząd
ponosi odpowiedzialnoĞü za ewentualny sukces czy poraĪkĊ branĪy jako ich
wiĊkszoĞciowy wáaĞciciel. Rozdziaá czwarty przedstawia sytuacjĊ ekonomiczno
finansową spóáek dystrybucyjnych. Ukazano w nim podstawowe wielkoĞci
zakáadów energetycznych zgrupowanych w poszczególne grupy konsolidacyjne
w jakich powstaáy lub powstaną. Zsumowanie miaáo na celu ukazanie róĪnic
8
pomiĊdzy danymi grupami. RóĪnice te to inna wielkoĞü infrastruktury
energetycznej, liczba odbiorców w danych grupach, pracowników, zasiĊg
dziaáania. Wszystkie te wielkoĞci wpáywają na inny efekt koĔcowy jakim jest
wynik finansowy i wskaĨniki z nim związane. Analiza wskaĨnikowa
przedstawia przeáomowy moment lat 1999-2000, kiedy zregionalizowano ceny
energii elektrycznej i wprowadzono taryfy energii elektrycznej. Koniec
rozdziaáu ukazuje wskaĨniki spóáek tworzących ENEA S.A. do stycznia 2003,
miaáo to na celu ukazanie róĪnic przed inkorporacją przez EnergetykĊ
PoznaĔską pozostaáych zakáadów.
ENEA S.A., pierwszej
Rozdziaá piąty opisuje powstanie grupy
grupy skonsolidowanych dystrybutorów energii w
póánocno-zachodniej czĊĞci kraju,
zmian organizacyjnych spowodowanych
zlikwidowaniem dotychczasowych zarządów, rad nadzorczych i powstanie
jednej dla caáej firmy. Przedstawiono w nim plany i ambicje rozwoju ENEA
S.A., opisano rok dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstwa skupiony przede wszystkim na
poprawie wyniku finansowego, páynnoĞci, rentownoĞci. Rok 2003 byá takĪe
rokiem inwestycji w infrastrukturĊ energetyczną, informatyczną, Ğrodki trwaáe
koniec rozdziaáu pokazuje sytuacjĊ ekonomiczno-finansową w ciągu trzech
ostatnich lat. O ile faktycznym rokiem dziaáalnoĞci Enei byá rok 2003 to
wskaĨniki przedstawiono za lata 2001-2003. Zsumowanie wskaĨników bądĨ ich
Ğrednia wielkoĞü za lata wczeĞniejsze miaáo na celu pokazanie potencjalnych
korzyĞci wynikających z poáączenia przedsiĊbiorstw.
odzwierciedla
Niniejsza praca
przemiany w polskim systemie energetycznym w czasie
transformacji gospodarki w Polsce, a takĪe ukazuje reakcje zachodzące na
drodze prowadzącej do wolnej konkurencji pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami
energetycznymi, poniewaĪ jest ona nieunikniona w momencie przystąpienia, a
nastĊpnie uczestnictwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Zakres czasowy
obejmuje lata 1998-2003 i przedstawia sytuacjĊ ekonomiczno-finansową i
organizacyjną spóáek dystrybucyjnych po wprowadzeniu w Īycie ustawy Prawo
Energetyczne , gdyĪ byá to przeáomowy rok dla funkcjonowania polskiej
9
elektroenergetyki. W niektórych momentach przedstawione zostaáy wydarzenia
z lat wczeĞniejszych, które miaáy na celu pokazanie jakie zmiany zaszáy w
chwili przejĞcia z gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej.
Materiaáy wykorzystane do pracy to gazety i czasopisma fachowe, biuletyny
miesiĊczne Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A., UrzĊdu Regulacji
Energetyki, Agencji Rynku Energii, Polskiego Towarzystwa Przesyáu i
Rozdziaáu
doradczych,
Energii
Elektrycznej,
energetycznych
opracowania
takich
jak
firm
DGA,
konsultingowych,
IRR,
EPC,
PriceWaterhouseCoopers , publikacje i rozporządzenia Ministerstwa Skarbu
PaĔstwa, Ministerstwa Gospodarki, ksiąĪki i publikacje wybitnych ekspertów i
specjalistów z dziedziny elektroenergetyki
oraz dane udostĊpnione przez
DyrekcjĊ ENEA S.A. jak równieĪ DyrekcjĊ Oddziaáu Bydgoszcz ENEA S.A. .
10
ROZDZIAà I
Modelowanie rynku i regulacje systemu elektroenergetycznego
dla potrzeb rynku energii elektrycznej.
1. Struktura przedsiĊbiorstw i regulacja polskiej elektroenergetyki.
Energetyka jest fundamentalnym dla spoáeczeĔstwa i gospodarki obszarem.
W odniesieniu do takiego obszaru doĞü trafnie moĪna sformuáowaü nastĊpującą
przesáankĊ: energia jest dobrem, towarem, a to oznacza, Īe dostĊp powinien
mieü kaĪdy po racjonalnej cenie. Mając do czynienia z tak fundamentalnym dla
spoáeczeĔstwa obszarem, nie moĪna go byáo zostawiü w niezmienionym stanie,
nie unowoczeĞniając zasad funkcjonowania. Jednym z podstawowych celów
polityki gospodarczej jest m.in. wáaĞnie dáugoterminowe bezpieczeĔstwo kraju i
spoáeczeĔstwa1. Warunkowane jest ono wieloma czynnikami, począwszy od
decentralizacji
i
prywatyzacji
przedsiĊbiorstw
energetycznych,
przez
promowanie konkurencji i selektywne stosowanie regulacji administracyjnej, a
na traktowaniu energii jako towaru, a nie wyáącznie dobra publicznego,
skoĔczywszy. Wbrew niektórym twierdzeniom, wcale nie trzeba byáo czekaü z
uruchomieniem regulacji na zakoĔczenie procesu komercjalizacji. Prawidáowa
regulacja musi byü obojĊtna na strukturĊ i formĊ wáasnoĞci, musi obiektywnie i
bez Īadnych uprzedzeĔ lub preferencji skáaniaü podmioty energetyczne do
okreĞlonych zachowaĔ. Regulacja i jej zinstytucjonalizowana forma, czyli
regulator ma substytuowaü rynek. OczywiĞcie, prowadzone w tym sektorze
dziaáania
regulacyjne
wyznaczają
warunki
brzegowe
funkcjonowania
przedsiĊbiorstwa energetycznego, ale dla powaĪnego inwestora, dysponującego
wysoko wydajną i nowoczesną techniką nie powinny one stanowiü przeszkody.
Tym bardziej, Īe regulator musi takĪe wprowadzaü samoograniczenia dla siebie,
w
1
przeciwnym
razie
mogą
wystąpiü
efekty
przeregulowania
ZaáoĪenia polityki energetycznej paĔstwa do roku 2020, dokument przyjĊty przez RM 22. 02. 2000 r..
11
lub
niedoregulowanie. Konieczne staje siĊ, zatem poszukiwanie przez regulatora
takich narzĊdzi oddziaáywania i tak ekonomicznie-finansowo skalkulowanych,
by staáy siĊ czynnikami, co najmniej umoĪliwiającymi, a jeszcze lepiej
zachĊcającymi aktywnoĞü gospodarczą w sektorze energetyki.
Trzeba teĪ mieü ĞwiadomoĞü, Īe wprowadzenie do sektora regulacji
uruchamia swoisty mechanizm eliminacji sáabych kapitaáowo i rynkowo
inwestorów, zorientowanych na dziaáalnoĞü wyáącznie typu spekulacyjnego,
nastawionych na szybki i znaczny zwrot kapitaáu. Z racji swego strategicznego
znaczenia,
oraz
z
przyczyn
wciąĪ
trwającej
transformacji
systemu
gospodarczego naszego kraju, przemysá energetyczny nie dziaáa jeszcze w
warunkach przypominających konkurencjĊ, stwarzaáo to zagroĪenie( z punktu
widzenia finalnych odbiorców energii) wykorzystywania tej sytuacji przez
wytwórców i dystrybutorów energii, do ksztaátowania cen nie na poziomie
pokrywającym uzasadnione koszty, lecz wynikającej z siáy monopolistycznej2.
Dlatego energetyki nie moĪna byáo pozostawiü w dotychczasowym
ksztaácie, nie unowoczeĞniając zasad jej funkcjonowania oraz mechanizmów
oddziaáywania na nią wynikających z dwóch nurtów polityki gospodarczej:
regulacyjnego i wáaĞcicielskiego3. Sektor energetyczny zostaá poddany
nowoczesnej regulacji na mocy Ustawy Prawo Energetyczne, uchwalonej przez
Sejm 10 kwietnia 1997 r.4. Gospodarowanie w energetyce do koĔca lat
osiemdziesiątych ewoluowaáo z tzw. w peáni planowanego koordynowania
dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw energetycznych-Ustawa o planowanej gospodarce
energetycznej (1947 r.) poprzez kolejne modyfikacje, oznaczające zwiĊkszanie
autonomii tych przedsiĊbiorstw potwierdzonej Ustawą o gospodarce paliwowoenergetycznej (1962 r.). W latach siedemdziesiątych i w początkach lat
osiemdziesiątych
nastąpiáo
pewne
2
usamodzielnienie
siĊ
okrĊgów
A. Walaszek-Pyzioá, W. Pyzioá, Prawo energetyczne-komentarz, PWN, Warszawa 1998 r..
Z. Bicki, Ocena procesu transformacji krajowej gospodarki energetycznej(1990-1998), Warszawa 1999 r..
4
Ustawa PE z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw nr 54, wraz z póĨniejszymi zmianami), weszáa
w Īycie 4 grudnia 1997 r..
3
12
energetycznych przez nadanie im statusu przedsiĊbiorstw paĔstwowych,
nastĊpnie
objĊto
tą
formą
zakáady
energetyczne,
elektrownie
i
elektrociepáownie; zwieĔczeniem tego procesu byáa-Ustawa o gospodarce
energetycznej (1984 r.).
Tabela 1.
Systematyka regulacji elektroenergetyki
Charakter regulacji
Instytucjonalna
Regulator
Podstawowe obszary-narzĊdzia
Sejm
Prawo Energetyczne
Minister Skarbu PaĔstwa
Nadzór wáaĞcicielski, prywatyzacja,
konsolidacja
Minister Gospodarki
Polityka energetyczna, wspóáudziaá
w nadzorze
Prezes URE
demonopolizacja
Agencja Rynku Energii S.A.
Budowa otoczenia rynku
Fundacja Poszanowania energii
Polskie
Towarzystwo
Elektrociepáowni
Polskie Towarzystwo Przesyáu i
Rozdziaáu Energii Elektrycznej
Administracyjna
Ekonomiczna
Perswazja
Minister Gospodarki
Normy, rozporządzenia
Prezes URE
Koncesja, ceny regulowane
Sejm
Subwencje, ulgi inwestycyjne
Minister Finansów
Przyspieszona amortyzacja
Prezes URE
kary
Gieáda
Ceny gieádowe
Prezes URE
Upowszechnianie wiedzy
Instytucje pozarządowe
Prezes URE
Uzgadnianie
projektów
planów
rozwoju
ħródáo: Opracowanie autorów-A. DobroszyĔska, L. Juchniewicz, B. Zalewski, Regulacja energetyki
w Polsce, wydawnictwo Adam Marszaáek, Warszawa 2002 r., str. 37.
13
Przeáom transformacyjny lat dziewiĊüdziesiątych w energetyce oznaczaá w
duĪym stopniu kontynuacjĊ zapoczątkowanego wczeĞniej trendu. W dalszym
ciągu postĊpowaá proces polegający na decentralizacji i upowszechnieniu
przesáanek rynku. Jego realizacja zwiĊkszyáa samodzielnoĞü m.in. zakáadów
energetycznych i wielu elektrociepáowni poprzez przeksztaácenie ich z
przedsiĊbiorstw paĔstwowych w jednoosobowe spóáki Skarbu PaĔstwa poddane
rygorom
Kodeksu
Handlowego,
nastĊpnie
Kodeksowi
Spóáek
Prawa
Handlowego. Obecny etap, począwszy od wejĞcia w Īycie UPE, tj. od 4 grudnia
1997 r. polega na wyraĨnym pogáĊbianiu tych procesów poprzez wdraĪanie
stosunków umownych miĊdzy dostawcami a odbiorcami energii w otoczeniu na
razie jeszcze uáomnej-niepeánej koordynacji rynkowej. W miarĊ upáywu czasu
bĊdzie ulegaáo to zmianom, aĪ do momentu zaistnienia wolnego rynku energii,
zwáaszcza energii elektrycznej dotyczącej wytwórczoĞci i obrotu, a nie przesyáu
i dystrybucji. Taki model przyczyni siĊ do swoistej konkurencji pomiĊdzy
przedsiĊbiorstwami wytwórczymi, spóákami dystrybucyjnymi oraz obecnymi
juĪ prywatnymi firmami obrotu energią elektryczną.
1.1. Przeksztaácenie i likwidacja okrĊgów energetycznych.
Krajowa elektroenergetyka od 1958 roku funkcjonowaáa w postaci piĊciu
okrĊgów energetycznych, którym podlegaáo szereg elektrowni i zakáadów sieci
elektrycznych (dzisiejszych spóáek dystrybucyjnych), np. bydgoski zakáad
podlegaá pod Póánocny OkrĊg Energetyczny z siedzibą, gdzie dziĞ mieĞci siĊ
Grupa Energetyczna ENEA S.A.- Oddziaá Bydgoszcz oraz Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.5 System jaki funkcjonowaá byá zintegrowanym
pionowo od wytwórcy po dystrybutora, a cena stanowiáa element polityki
paĔstwowej, typowy dla gospodarki centralnie zarządzanej. Model ten przetrwaá
do 1989 roku, kiedy to nastąpiá nowy podziaá ról na krajowym rynku energii
5
Zmiany w energetyce, Megawat, biuletyn wewnĊtrzny ZEBYD S.A.- obecnie Oddziaá Bydgoszcz GE ENEA
S.A.
14
elektrycznej6. Wraz z początkiem zmian strukturalnych polskiej gospodarki
zachodzących w demokratycznym kraju wprowadzono nowe ramy prawne dla
przedsiĊbiorstw
sektora elektroenergetycznego. W 1989 roku nastąpiáo
rozwiązanie okrĊgów energetycznych, a firmy poszczególnych rodzajów
dziaáalnoĞci (wytwarzanie, przesyá, dystrybucja) zaczĊáy funkcjonowaü jako
przedsiĊbiorstwa paĔstwowe. Podziaá ten wyodrĊbniaá osobno elektrownie,
elektrociepáownie jako wytwórców energii elektrycznej, operatora systemu
przesyáowego
jako
poĞrednika
w
dostawach
pomiĊdzy
wytwórcą
a
dystrybutorem. Z podziaáu wyodrĊbniono takĪe zakáady energetyczne jako
lokalnych dostawców energii elektrycznej odbiorcom finalnym. W wyniku
komercjalizacji polskich przedsiĊbiorstw spóáki sektora elektroenergetycznego
zostaáy przeksztaácone w jednoosobowe spóáki akcyjne skarbu paĔstwa.
1.2. Powstanie rynku wytwórcy, operatora systemu przesyáowego i
dystrybutora energii elektrycznej.
Reformy w kraju rozpoczĊáy siĊ wprowadzeniem dwóch istotnych zmianpeánej decentralizacji sektora energetycznego i rozpoczĊcia dostosowania cen..
JeĞli chodzi o decentralizacjĊ sektora, to poprzednia struktura oparta na piĊciu
zintegrowanych pionowo regionalnych przedsiĊbiorstwach energetycznych
(okrĊgów), zostaáa podzielona na 32 przedsiĊbiorstwa wytwórcze (elektrownie i
elektrociepáownie),
33
spóáki
dystrybucyjne7
oraz
Polskie
Sieci
Elektroenergetyczne (PSE) jako narodowa spóáka przesyáowa odpowiedzialna
takĪe za handel hurtowy (jako jedyny nabywca) i handel zagraniczny energią
elektryczną. Nowa struktura zostaáa stworzona z myĞlą uáatwienia rozwoju
konkurencyjnego rynku i efektywnej regulacji naturalnych monopoli w ramach
6
W. W. Bojarski, Problemy transformacji krajowej gospodarki energetycznej, Archiwum Energetyki PAN,
Komitet Problemów Energetyki, GdaĔsk 1997 r.
7
W latach 1989-2002 funkcjonowaáy 33 spóáki dystrybucyjne, jednak rozpoczĊta strategia konsolidacji spóáek
dystrybucji energii elektrycznej spowodowaáa ich zmniejszenie do 29 po poáączeniu zakáadów energetycznych
z Poznania, Bydgoszczy, Szczecina, Gorzowa i Zielonej Góry. Liczba ta siĊ zmieni gdyĪ juĪ powstaáy kolejne
grupy skupione wokóá Krakowa ( Enion S.A.), Wrocáawia ( EnergiaPro S.A.), GdaĔska ( Energa SA ) oraz
jako ostatnia powstanie tzw. Wschodnia Grupa Energetyczna.
15
sektora. Podziaá ten wyróĪniaá elektrownie
jako 12 przedsiĊbiorstw
paĔstwowych i 4 spóáki akcyjne produkujące gáównie w oparciu o wĊgiel
kamienny i brunatny), elektrociepáownie (19 spóáek akcyjnych wytwarzających
energiĊ elektryczną w skojarzeniu z energią cieplną) i elektrownie wodne ,
które sprzedają energiĊ elektryczną w okoáo 70%8 spóákom dystrybucyjnym na
zasadzie kontraktów dáugoterminowych9, które gwarantują im zbyt i Ğrodki
finansowe na spáatĊ kredytów zaciągniĊtych na remonty i modernizacjĊ, resztĊ
mogą sprzedaü na gieádzie energii elektrycznej, spóáce dystrybucyjnej bądĨ
uprawnionemu odbiorcy (zgodnie z zasadą TPA) po cenie rynkowej.
Sektor
elektroenergetyczny
Podsektor
Obrotu
spóáki zaleĪne
ZE lub inne
Operator
Systemu
Przesyáowego
PSE SA
Podsektor
wytwarzania
Podsektor
Dystrybucji.
Gieáda
Energii
Rys. 1: Ksztaát sektora elektroenergetycznego na rynku energii elektrycznej.
ħródáo: Ministerstwo Gospodarki, Obywatel, rynek, konkurencja. Warszawa 2002 r..
Operator systemu przesyáowego powstaá w 1990 roku od razu w formie spóáki
akcyjnej
skarbu
paĔstwa,
funkcjonuje
on
pod
nazwą
Polskie
Sieci
Elektroenergetyczne S.A. -Grupa Kapitaáowa. Spóáka jest wáaĞcicielem
8
9
ĝrednia wielkoĞü ogólnej wartoĞci sprzedanej energii elektrycznej w Polsce na tej zasadzie w 2002 roku.
Kontrakty dáugoterminowe to zakup przez PSE S.A. od elektrowni okreĞlonej iloĞci energii elektrycznej po
okreĞlonej cenie. Po rozwiązaniu okrĊgów gwarantowaáy one podsektorowi wytwarzania Ğrodki finansowe
na spáatĊ kredytów zaciągniĊtych na modernizacjĊ i remonty w zakresie ochrony Ğrodowiska.
16
elektrowni pompowo-szczytowych oraz sieci najwyĪszych napiĊü( 220, 440,
750 kV), posiada ona monopol w caáym kraju na hurtowy obrót energią oraz na
jej przesyá do spóáek dystrybucyjnych. PSE S.A. reprezentuje okoáo 10%
majątku polskiej elektroenergetyki Spóáki dystrybucyjne to popularne zakáady
energetyczne, w chwili obecnej na terenie kraju dziaáają cztery grupy
energetyczne, prace nad powstaniem piątej trwają. Ponadto funkcjonują
samodzielnie dwa zakáady z àodzi (ZE àódĨ S.A. i ZE àódĨ Teren S.A.) , które
nie wyraziáy zgody na poáączenie do Krakowa oraz zakáady z Warszawy i
Gliwic nie objĊte konsolidacją.
10%
48%
42%
PRZESYà
WYTWARZANIE
DYSTRYBUCJA
Rys 2: Udziaá poszczególnych pod sektorów w majątku elektroenergetyki.
ħródáo: Ministerstwo Gospodarki, przeksztaácenia w energetyce, Warszawa 2002.
KaĪdy dystrybutor dziaáa w innych warunkach makroekonomicznych, ma inną
powierzchnie dziaáania, zróĪnicowaną liczbĊ odbiorców oraz inną taryfĊ energii
elektrycznej10, która stanowi dla przedsiĊbiorstwa o wysokoĞci marĪy na energii
w poszczególnej grupie taryfowej oraz przychody za usáugi dodatkowe.
OdpowiedzialnoĞü firm dystrybucyjnych to przede wszystkim niezawodnoĞü
10
Cennik energii elektrycznej uchwalany przez prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki na okres 1 roku bądĨ
dáuĪej, zawiera ceny energii , usáug przesyáowych i czynnoĞci dodatkowych dla odbiorców energii.
17
dostaw energii elektrycznej odbiorcom finalnym, co wymusza ciągáoĞü
inwestowania w lepszą infrastrukturĊ energetyczną bez wzglĊdu na sytuacjĊ
finansową. ħródáa dostaw energii to zakup z poziomu najwyĪszych napiĊü na
zasadzie kontraktów dáugoterminowych, bądĨ z wolnej rĊki w wysokoĞci
okreĞlonej w przepisach oraz z poziomu poniĪej najwyĪszych napiĊü, a wiĊc np.
z wáasnych Ĩródeá którymi mogą byü maáe elektrownie wodne dziaáające jako
spóáki zaleĪne, bądĨ bĊdące w jego strukturach organizacyjnych. Majątek
wszystkich spóáek dystrybucyjnych szacuje siĊ na okoáo 48% wartoĞci caáej
polskiej elektroenergetyki.
2. Komercjalizacja przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych.
Od początku 1989 roku polska gospodarka byáa uwikáana w skomplikowany
proces transformacji, który polegaá na dáugotrwaáym
przeksztaáceniu
ustrojowym. Transformacje moĪna rozumieü jako przejĞcie z gospodarki
centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. System elektroenergetyczny
jako wáasnoĞü paĔstwowa i monopolista wyposaĪony w rządowe gwarancje
nakazywaá odbiorcom energii elektrycznej akceptowaü warunki i páaciü z góry
okreĞlone stawki. Polski rząd wtedy pod wáadzą Tadeusza Mazowieckiego
próbowaá szybko uzdrowiü polską gospodarkĊ i do wielu sektorów wprowadziü
mechanizmy wolnokonkurencyjne11. Konieczne zatem staáo siĊ zmiana roli
paĔstwa w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, a takĪe urealnienie cen
na poziomie rynkowym. Celowe staáo siĊ przeksztaácenie paĔstwowych
przedsiĊbiorstw
w
jednoosobowe
spóáki
skarbu
paĔstwa.
Podczas
przeksztaácania okrĊgów energetycznych w trzy podsektory utworzono Polskie
Sieci Elektroenergetyczne od razu jako spóákĊ akcyjną skarbu paĔstwa12.
NastĊpnie w 1993 roku tą formą przeksztaácono 33 zakáady energetyczne
11
L. Balcerowicz, wtedy Minister Finansów opracowaá i wprowadzaá program transformacji gospodarczej
dla Polski. Warunkiem powodzenia byáo przeksztaácenie przedsiĊbiorstw paĔstwowych w jednoosobowe
spóáki akcyjne, które miaáyby zostaü sprywatyzowane celem pozyskania kapitaáu dla rozwoju polskich firm.
12
Ministerstwo Przemysáu i Handlu, Demonopolizacja i prywatyzacja elektroenergetyki, Warszawa 1996 r, s.5.
18
likwidując im status przedsiĊbiorstw paĔstwowych, co dla samych podmiotów
oznaczaáo początek dziaáalnoĞci w warunkach
gospodarki rynkowej.
Komercjalizacja wytwórców zostaáa przeprowadzona bardzo stopniowo, gdyĪ
pierwszą elektrownie przeksztaácono tego samego roku (Elektrownia Kraków
S.A.), a ostatnią przeksztaácono dopiero w 1999 roku, a byáa to Elektrownia w
Turowie.
Zasadniczym
elektroenergetyki
miaáo
celem
byü:
przeksztaáceĔ
powstanie
ustrojowych
efektywnych
i
sektora
wydajnych
przedsiĊbiorstw, obsáuga klienta na dobrym poziomie i racjonalne ceny energii
elektrycznej13. Jednak teraz patrząc na te przeksztaácenia po 10 latach moĪna
powiedzieü, iĪ tego celu nie udaáo siĊ osiągnąü, poniewaĪ ceny uwolniono
dopiero w 1998 roku, po powstaniu Prawa Energetycznego i wprowadzeniu
regulowanych cen energii elektrycznej-popularnie zwanych taryfami. Gáównym
powodem braku planowanych rezultatów byá i jest brak konkurencji w tym
sektorze, dopiero w momencie uzyskania prawa do korzystania z zasady TPA
przez wszystkich odbiorców , wyeliminowania subsydiowania skroĞnego i
rozwiązania problemu kontraktów dáugoterminowych powinna zaistnieü wolna
konkurencja, jednak komercjalizacja byáa dobrym początkiem reform w
energetyce, która zmniejszyáa rolĊ paĔstwa w tym sektorze.
3. Ustawa Prawo Energetyczne jako narzĊdzie regulacji energetyki
Od samego początku prac nad pakietem reform energetyki, potrzeba
ustanowienia nowego systemu prawnego i regulacyjnego uznawana byáa za
podstawowy warunek powodzenia liberalizacji sektora energetycznego14.
Gáówne zasady, które determinowaáy ksztaát projektu nowego Prawa
energetycznego, obejmowaáy:
x zmniejszenie i zmianĊ roli paĔstwa w sektorze energetycznym,
zwáaszcza w zakresie regulacji;
13
A. DobroczyĔska, L. Juchniewicz, Konkurencyjny rynek energii elektrycznej, czy i komu jest potrzebny,
Jaki model rynku?, Biblioteka UrzĊdu Regulacji Energetyki, Warszawa 2001 r..
14
J. Baehra, E. Stawicki, Prawo Energetyczne-komentarz, Municipium, Warszawa 1999 r..
19
x zapewnienie komercyjnego charakteru przedsiĊbiorstw energetycznych;
x stworzenie skutecznej ochrony odbiorców energii przed naduĪywaniem
praktyk monopolistycznych.
Wziąwszy powyĪsze pod uwagĊ, proces opracowania PE opieraá siĊ na
trzech istotnych zaáoĪeniach. Po pierwsze, ustawa powinna wyróĪniaü rolĊ rządu
i przedsiĊbiorstw energetycznych, jasno je okreĞlaü i zobowiązywaü strony do
koncentrowania siĊ na wáasnych celach i zakresach odpowiedzialnoĞci. Po
drugie, ustawa powinna oddzielaü polityczne i regulacyjne funkcje rządu
poprzez wyznaczenie osobnych organów paĔstwowych do ich sprawowania.
Pod wpáywem tej koncepcji funkcje polityczne i stanowienie systemu regulacji
pozostawiono Ministerstwu Gospodarki oraz powoáano niezaleĪny Urząd
Regulacji Energetyki
(URE) , który zarządza systemem regulacji. Kwestie
wáasnoĞciowe zostaáy wyáączone z legislacji energetycznej i pozostają obecnie
w gestii Ministerstwa Skarbu PaĔstwa15, który odpowiada za sposoby
przeksztaáceĔ poszczególnych przedsiĊbiorstw podsektorów, ich konsolidacje i
ewentualną prywatyzacjĊ w grupach bądĨ indywidualnie.
Ustawa Prawo Energetyczne zostaáa ostatecznie przyjĊta przez Parlament 10
kwietnia 1997 roku i podpisana przez Prezydenta 14 maja tego samego roku.
PrzyjĊcie Prawa Energetycznego w 1997 r. zakoĔczyáo pierwszy etap tworzenia
ram prawnych dla nowego systemu regulacyjnego. Od 1997 r. Prawo
Energetyczne byáo kilkakrotnie poprawiane przez Parlament, zmiany te bĊdą
omawiane w poszczególnych punktach, które dotyczą taryf oraz dostĊpu stron
trzecich do sieci16 (TPA-Third Party Acces).
PoniewaĪ wraz z przeáomem ustrojowym w 1989 roku zmieniáy siĊ warunki
ekonomiczno-polityczne
funkcjonowania
przedsiĊbiorstw
energetycznych,
naleĪaáo zmieniü i warunki prawne . W odniesieniu do gospodarki energetycznej
15
W. Wáodarczyk, Regulacja w sektorze energetycznym-dylematy metodyczne i praktyczne, Kraków 1999 rok,
PAN, tom 2, s. 122..
16
Zasada dostĊpu stron trzecich do sieci przesyáowych, która w 2007 roku umoĪliwia kaĪdemu odbiorcy
moĪliwoĞü wyboru dostawcy energii elektrycznej bez wzglĊdu na wysokoĞü jej zuĪycia.
20
prowadzone od początku lat dziewiĊüdziesiątych prace doprowadziáy do
uchwalenia 10 kwietnia 1997 roku przez Sejm RP ustawy Prawo Energetyczne,
konstytuującej ramy prawne i funkcjonalne szeroko rozumianego sektora
energetycznego17. Ustawa ma charakter ogólny i reguluje dziaáalnoĞü
gospodarczą w zakresie wszystkich noĞników energii z wyáączeniem wĊgla
kamiennego, który podlega odrĊbnym regulacjom. Celem UPE byáo stworzenie
warunków zapewniających bezpieczeĔstwo energetyczne kraju, a jego
obywatelom racjonalne ceny energii poprzez umoĪliwienie, a czasami nawet
wymuszenie: oszczĊdnego i racjonalnego uĪytkowania paliw i energii,
zaistnienia rynku energii i minimalizacji kosztów energii dziĊki rozwojowi
konkurencji przeciwdziaáającej negatywnym skutkom monopoli naturalnych.
Realizacja
tego
celu
oznaczaáa
bĊdzie
wáaĞciwy
rozwój
gospodarki
energetycznej w Polsce, uwzglĊdniający wymagania ochrony Ğrodowiska i
zobowiązania wynikające z umów miĊdzynarodowych. Jest ona, zatem
podstawowym instrumentem realizacji polityki gospodarczej paĔstwa w
odniesieniu do energetyki i jej niezbĊdnej restrukturyzacji18. Ustawa Prawo
Energetyczne, na tle sytuacji legislacyjnej w innych krajach, w tym gáównie w
unijnych, wyróĪnia siĊ zarówno ze wzglĊdu na formuáowanie praw i
obowiązków adresatów ustawy, jak i imperatywem urynkowienia sektora i
eliminacji subsydiowania skroĞnego dziaáalnoĞci19 energetycznej i zakupu
energii, antycypacją stosowania zasady TPA20. Eksperci miĊdzynarodowi
oceniają polskie Prawo Energetyczne bardzo wysoko. Jest ono traktowane jako
swoisty wzorzec dla paĔstw Europy ĝrodkowo-Wschodniej21. NaleĪy, zatem siĊ
spodziewaü,
Īe
konsekwentne
wprowadzenie
17
zapisów
ustawy
bĊdzie
Ustawa weszáa w Īycie 4 grudnia 1997 roku, pod jej rządami znajduje siĊ caáy sektor energetyczny, porównaj
Prawo Energetyczne, zbiór przepisów, R. Taradejna , Warszawa 2000 r..
18
A. DobroczyĔska, l. Juchniewicz, B. Zaleski, Regulacja Energetyki w Polsce, Warszawa-ToruĔ 2000 r.
19
Subsydiowanie skroĞne, praktyki wykorzystywane w gospodarkach rynkowych wielu paĔstw, polega ono
na subsydiowaniu odbiorców w grupach taryfowych i subsydiowaniu dziaáalnoĞci obrotu przez przesyá energii
20
Patrz podrozdziaá 5.1. Zasada dostĊpu stron trzecich.
21
Harmonizacja polskiego prawa energetycznego i metrologicznego-sprawozdanie koĔcowe, wrzesieĔ 2000 r.,
Biuro Wspóápracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej URE.
21
równoczeĞnie gwarantem peánego przygotowania do integracji z Unią
Europejską. Kontrola paĔstwa podczas regulacji w okresie przejĞciowym
procesu
budowania
wolnego
rynku,
ma
zapewniü
przedsiĊbiorstwom
energetycznym jednolite warunki dziaáania, co związane jest z przestrzeganiem
zasad konkurencji, ograniczenia zachowaĔ szkodliwych dla zdrowia i
Ğrodowiska, ochroną zasobów pracy i surowców oraz zapewnienie dochodów
dla budĪetu paĔstwa. Wraz z rozwojem stosunków wolnorynkowych, kontrola
paĔstwowa nad regulowanym obszarem powinna maleü22. Proporcjonalnie do
postĊpu tego procesu,
ewoluowaü powinna równieĪ forma i treĞü owego
nadzoru.
3.1. Urząd Regulacji Energetyki .
Wraz z ustawą Prawo Energetyczne powoáano specjalną instytucjĊ
regulacyjną o nazwie Urząd Regulacji Energetyki oraz Prezesa URE jako jeden
z organów administracji paĔstwa. Prezes URE jest powoáywany na okres piĊciu
lat przez Prezesa Rady Ministrów. Atrybutami jego autonomicznej pozycji jest:
przede wszystkim kadencyjnoĞü dziaáania, ustawowo okreĞlone warunki
odwoáania ze stanowiska, uprawnienia dotyczące wnioskowania o powoáanie i
odwoáanie wiceprezesa urzĊdu. Jest to niezwykle waĪne dla skutecznoĞci
regulacji, bowiem jej adresatami są jeszcze przedsiĊbiorstwa energetyczne,
bĊdące monopolistami o uĪytecznoĞci publicznej i nadzór w postaci Ministra
Skarbu stwarza parasol ochronny23. Do zakresu kompetencji Prezesa URE
moĪna zaliczyü:
x udzielanie, odmowa, zmiana i cofanie koncesji;
x zatwierdzanie i kontrolowanie taryf energii( np. taryfa energii
elektrycznej Zakáadu Energetycznego Bydgoszcz);
22
A.T. Szablewski, Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora elektroenergetycznego, Dom Wydawniczy
ELIPSA, Warszawa 2000 r.
23
R. Trypens, Biuro Prawne UrzĊdu Regulacji Energetyki, biuletyn URE 1/2002.
22
x kontrolowanie parametrów jakoĞciowych dostaw i obsáugi odbiorców w
zakresie obrotu energią elektryczną i paliwami gazowymi;
x rozstrzyganie sporów;
x nakáadanie kar pieniĊĪnych zgodnych i w wysokoĞci okreĞlonej w
ustawie;
x wspóádziaáanie z wáaĞciwymi organami w przeciwdziaáaniu praktykom
monopolistycznym przedsiĊbiorstw energetycznych;
x zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących gospodarki energetycznej.
3.2. Regulacja rynkowa a polska rzeczywistoĞü.
W związku z pojawieniem siĊ pytania o granicĊ regulacji cen, czy ma ona
nastąpiü w miejscu zrównania siĊ popytu z kosztem kraĔcowym, czy teĪ ma to
byü cena wyznaczona przez regulatora, utoĪsamiana z ceną minimalną?.
Teoretycznie tak, praktycznie niezwykle waĪny jest teĪ poziom kosztów
ponoszonych przez monopol naturalny. JeĞli np. w wyniku regulacji cen uda siĊ
wymusiü na monopolu zwiĊkszenie produkcji, to moĪe stworzyü zagroĪenie
niepeánego odzyskania poniesionych przez monopol kosztów i wystąpienie tzw.
ujemnych zysków24. Stąd dla potrzeb niniejszych rozwaĪaĔ pragniemy
skoncentrowaü siĊ na rzeczywistych przesáankach regulacji i praktycznym
rachunku kosztów, mając na uwadze przeksztaácenia nie tylko monopolu, a
takĪe przeksztaácenia w kraju w warunkach transformacji rynkowej. Pierwsza
waĪna jest zasadnicza przesáanka regulacji: czy chodzi o ograniczenie siáy
rynkowej, czy zaoferowanie usáugi po rozsądnej cenie, a niewątpliwie energia
elektryczna jest nie tylko towarem o charakterze produkcyjno-konsumpcyjnym,
równieĪ dobrem cywilizacyjnym dostĊpnym dla wszystkich. Natomiast technika
regulacji skupia siĊ na narzĊdziach sáuĪących wymuszaniu na monopolu
poĪądanych zachowaĔ. Operowanie narzĊdziem ekonomicznym oznacza
24
H.R.Warian, str. 438- Droga, którą muszą pokonaü energetyczne monopole, aby osiągnąü stan zbliĪony do
przedsiĊbiorstwa dziaáającego w warunkach wolnej konkurencji.
23
koniecznoĞü wyboru wáaĞciwych kategorii. I tutaj nastawia siĊ pytanie, jakie
kategorie ekonomiczne zapewnią nie tylko poprawnoĞü metodyczną regulacji,
ale teĪ, które z nich charakteryzują siĊ najlepszymi cechami aplikacyjnymi.
Niestety- jedna z najwaĪniejszych kwestii, co wybraü za podstawĊ
ksztaátowania ceny w zmonopolizowanych sektorach: koszt marginalny czy
przeciĊtny nie doczekaá siĊ satysfakcjonującego rozstrzygniĊcia w teorii
regulacji, co tym samym wyraĨnie osáabia skutecznoĞü praktyki regulacyjnej25.
Wydaje siĊ, Īe regulator powinien operowaü swoistą ceną równowagi pomiĊdzy
interesami producentów i interesami odbiorców. OkreĞlone miĊdzy nimi
sprzecznoĞci mierzone strumieniem dochodów, dla jednej ze stron są
pomniejszeniem zysków, a dla drugiej zaoszczĊdzonym wydatkiem, czyli
wystĊpuje podziaá renty monopolowej pomiĊdzy monopolem energetycznym, a
spoáeczeĔstwem. Tu nasuwa siĊ pytanie, w jaki sposób regulator( URE ) ma tą
grą zarządzaü i okreĞliü punkt równowagi pomiĊdzy popytem na energiĊ ze
strony spoáeczeĔstwa, a podaĪą ze strony przedsiĊbiorstw energetycznych.
OdpowiedĨ na to pytanie stanowi istotĊ i sens regulacji cen. KwestiĊ moĪna
rozpatrywaü dwojako. Po pierwsze, w krótkim okresie jako punkt równowagi
przejawiający siĊ na przeciĊciu siáy polityczno-ekonomicznej sektora energetyki
i autonomii regulatora. Przykáadem tego jest tzw. „rozporządzenie taryfowe”
Ministra Gospodarki, które zakáadaáo 13% wzrost cen energii elektrycznej w
1999 roku. Ta arbitralnie okreĞlona wielkoĞü, nie mająca de facto podstawy
kosztowej zostaáa zaakceptowana przez sektor jako korzystna, poniewaĪ
przewyĪszaáa o 4,4 punkty procentowe wskaĨnik inflacji roku poprzedniego. Na
ogóá oznacza to polityczną zgodĊ na wzrost ceny energii, który realizuje
regulator. Po drugie, jako
punkt równowagi, w dáugim okresie czasu,
oznaczający urealnienie ceny monopolowej energii, akceptowanej takĪe przez
odbiorców, czyli urealnienia takĪe páatnoĞci odbiorców finalnych. Z tego
wszystkiego wyáania siĊ, bowiem najtrudniejszy problem regulacji; które koszty
25
Ta kwestia ma szczególne znaczenie dla naszej gospodarki, co bĊdzie przedmiotem dalszych rozwaĪaĔ .
24
dziaáalnoĞci uznaü za podstawĊ ksztaátowania cen; czy oparte na kosztach
marginalnych, czy przeciĊtnych?. Wykorzystanie tej kategorii pozwala
ograniczyü
moĪliwoĞci
manipulowania
kosztami
przez
pojedyncze
przedsiĊbiorstwo danego podsektora, motywowaü do utrzymania wáasnych
kosztów na poziomie niĪszym od przeciĊtnych w celu uzyskania dodatkowej
przewagi26. Za wyborem kosztów przeciĊtnych przemawia takĪe wiĊksza
akceptacja spoáeczna dla mniejszego zróĪnicowania przestrzennego cen i stawek
opáat za energiĊ elektryczną. I od razu pojawia siĊ kolejna kwestia, o jaką
kategoriĊ kosztów przeciĊtnych chodzi?. Czy o tĊ wynikającą z kosztów
dziaáania pojedynczego przedsiĊbiorstwa.
Z reguáy proces zatwierdzenia cen( zatwierdzenia taryf ) realizowany jest w
dwóch etapach, w pierwszym okreĞla siĊ dopuszczalny wymagany przychód dla
przedsiĊbiorstwa, a po jego ustaleniu w etapie drugim okreĞla indywidualne
ceny i stawki opáat dla poszczególnych grup odbiorców.
Zaprezentowana
istota regulacji kosztowej, pokazuje, Īe jest to regulacja i Īmudna i
czasocháonna, a jej ostateczny efekt wcale nie musi byü tym najbardziej
poĪądanym, o obiektywnych cechach27.
4. Zasady i warunki taryfowania dziaáalnoĞci.
Jednym z najwaĪniejszych narzĊdzi regulacji, a zarazem najbardziej
skomplikowanym, jest z pewnoĞcią taryfowanie, czyli proces ustalania taryfy
przez przedsiĊbiorstwo energetyczne, a nastĊpnie zatwierdzania jej przez organ
regulacyjny. Dla przedsiĊbiorstwa jest gáównym czynnikiem, decydującym o
bieĪącym funkcjonowaniu i rozwoju, bowiem to wáaĞnie przez sprzedaĪ swoich
usáug po cenach zawartych w taryfie przedsiĊbiorstwo zapewnia sobie Ğrodki na
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej. Taryfa to zbiór cen i stawek opáat oraz
warunków ich stosowania, ceny dotyczą towaru (np. energii elektrycznej),
26
J. Bill, Regulacja a konkurencja, Departament Taryf UrzĊdu Regulacji Energetyki, biuletyn URE 2/2002.
„ Nic, zatem dziwnego, iĪ zatwierdzenie taryfy spóáki dystrybucyjnej trwa czĊsto powyĪej 6 miesiĊcy ”wypowiedĨ prezesa URE dr Leszka Juchniewicz, Warszawa 2001 r..
27
25
natomiast stawki opáat to jednostkowe ceny za Ğwiadczone usáugi, zwykle
polegające
na
przesyáaniu
i
dystrybucji
jakiegoĞ
towaru(np.
energii
elektrycznej).
Taryfy, zgodnie z ustawą powinny pokryü uzasadnione koszty regulowanych
przedsiĊbiorstw w zakresie dziaáalnoĞci energetycznej wraz z kosztami
modernizacji, rozwoju i ochrony Ğrodowiska28. Do kosztów moĪna wliczyü
koszty wspóáfinansowania przez dany podmiot przedsiĊwziĊü i usáug,
związanych ze zmniejszeniem zuĪycia energii u odbiorców, pozwalających
uniknąü budowy nowych Ĩródeá energii i sieci elektrycznych.
SpoĞród ustawowych zapisów związanych z taryfowaniem na uwagĊ
zasáuguje norma artykuáu 44 UPE, która nakáada na wszystkie przedsiĊbiorstwa
energetyczne obowiązek prowadzenia ewidencji ksiĊgowej, aby moĪliwa byáa
jednoznaczna identyfikacja kosztów i ich wielkoĞci w róĪnych przekrojach
rodzajowo-funkcjonalnych. A zatem zakáadowy plan kont musi wyróĪniaü
koszty staáe i zmienne, a takĪe przychody odrĊbnie dla wytwarzania, przesyáania
i dystrybucji, z uwzglĊdnieniem poszczególnych grup taryfowych, co pozwoli
wyeliminowaü zjawisko skroĞnego subsydiowania29. Zjawisko to wystĊpuje
pomiĊdzy róĪnymi rodzajami dziaáalnoĞci, prowadzonej w ramach tego samego
podmiotu energetycznego, jak i pomiĊdzy poszczególnymi grupami odbiorców
korzystających z tego samego rodzaju energii, ale na róĪnych zasadach. Oznacza
to
dotowanie poszczególnych rodzajów dziaáalnoĞci bądĨ odbiorców .
1.1.
Zatwierdzanie taryf energii elektrycznej.
W elektroenergetyce proces taryfowania zainicjowaáa pierwsza taryfa na
początku
1999
roku.
Te
najwaĪniejsze,
czyli
taryfy
przedsiĊbiorstw
energetycznych, dla których dziaáalnoĞü energetyczna jest podstawową,
28
29
T. Kowalak, Zasady ksztaátowania i kalkulacji taryf, URE, Warszawa 2000 r..
SkroĞne subsydiowanie – praktyki wykorzystywane przez przedsiĊbiorstwa elektroenergetyczne, przez
pojĊcie to rozumie siĊ subsydiowanie odbiorców grupy taryfowej G przez grupy A i B oraz dziaáalnoĞci
obrotu energią przez dziaáalnoĞü przesyáową.
26
wpáynĊáy do URE na przeáomie stycznia i lutego, w tym: od 33 zakáadów
energetycznych, 32 przedsiĊbiorstw wytwórczych oraz jedna od poĞrednika PSE
S.A.
W pierwszej kolejnoĞci rozpatrywane byáy wnioski spóáek dystrybucyjnych,
chociaĪ formuáowano opinie o koniecznoĞci zachowania kolejnoĞci wynikającej
z logiki powstawania kosztów, a wiĊc począwszy od wytwarzania, poprzez
przesyáanie, a na dystrybucji energii elektrycznej skoĔczywszy30. Zdecydowaáy
jednak priorytety polityki gospodarczej, związane z potrzebą zapewnienia jak
najszybszego napáywu do sektora zwiĊkszonego strumienia Ğrodków, poniewaĪ
sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora dystrybucji byáa nienajlepsza, co byáo
wynikiem poprzedniego systemu stanowienia cen. Ceny energii elektrycznej dla
odbiorców koĔcowych, bĊdące cenami urzĊdowymi ustalaá Minister Finansów,
ceny w obrocie hurtowym, obowiązujące wewnątrz sektora, na wniosek
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. ustalaá Minister Gospodarki.
Pozwalaáo to w gruncie rzeczy na realizacjĊ partykularyzmów PSE S.A.
kosztem dystrybucji, na dodatek ceny ustalone przez MF nie zmieniaáy siĊ przez
rok, gdy ceny hurtowe byáy parokrotnie korygowane w górĊ, na korzyĞü
operatora systemu przesyáowego (PSE S.A.)31.
JuĪ na wstĊpie realizacji
procesu analizowania wniosków i zatwierdzania taryf okazaáo siĊ, Īe Īadna
spóáka dystrybucyjna nie uwzglĊdniáa podstawowego przepisu przejĞciowego,
ograniczającego siĊ do 13%32.WejĞcie w Īycie zatwierdzonych taryf, a
zwáaszcza naliczenie naleĪnoĞci za dostarczoną energiĊ i wystawienie faktur dla
poszczególnych grup odbiorców ujawniáo wiele mankamentów w przyjĊtych
rozwiązaniach. Okazaáo siĊ bowiem, Īe przy wzroĞcie nie przekraczającym 13%
dla caáej grupy taryfowej, nowe ceny i stawki opáat dla niektórych odbiorców w
30
M. Duda, Indywidualna regulacja taryf energii elektrycznej, biuletyn energetyczny IGEiOĝ, Warszawa 1999.
A. Gáukowska-Sobol, M. Wesoáowska, Problemy w regulacji taryf w elektroenergetyce, Departament Planów
i Analiz UrzĊdu Regulacji Energetyki, biuletyn URE 6/2000 r..
32
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 3 grudnia 1998 roku w sprawie szczegóáowych zasad ksztaátowania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeĔ w obrocie energią elektryczną(Dz.U. nr 153, poz. 1002), rozporządzenie
nakazuje , iĪ maksymalny wzrost cen nie moĪe przekroczyü 13%.
31
27
ramach tej samej grupy spowodowaáy znaczny wzrost áącznych páatnoĞci za
energiĊ elektryczną, szczególnie dla tych o niewielkim poborze energii. Okazaáo
siĊ, Īe opáata staáa w grupie taryfowej C-11 ksztaátowaáa siĊ od 91% przy niskim
zuĪyciu, do 2% przy bardzo duĪym zuĪyciu. W wyniku skutków, jakie mogáyby
powstaü, spóáki dystrybucyjne podjĊáy dziaáania korygujące i wystąpiáy do
Prezesa URE o zatwierdzenie zmian. Dokonano miĊdzy innymi przesuniĊü
odbiorców o niewielkim zuĪyciu energii do grupy taryfowej G-11 lub przyjĊto
do rozliczeĔ niĪszą moc przyáączeniową albo zastosowano upusty w stawce
opáat za usáugĊ przesyáową, umoĪliwiáo to poprawne skalkulowanie z
uwzglĊdnieniem maksymalnego wzrostu w wysokoĞci 13%.
Kolejnym istotnym problemem okazaáy siĊ stawki opáat za przyáączenia do
sieci, kwestie sporne wynikaáy z nieprecyzyjnych sformuáowaĔ rozporządzenia
przyáączeniowego i taryfowego. RóĪnice w tej samej grupie taryfowej za
budowĊ typowego przyáącza napowietrznego siĊgaáy ponad 13 tysiĊcy záotych, a
opáaty za rozbudowĊ sieci okoáo 15 tysiĊcy záotych. Spóáki zostaáy, zatem
zobligowane do dokonania kolejnej korekty taryf, tym razem w zakresie stawek
opáat za przyáączenie do sieci, a podstawą ustalenia byáy faktyczne koszty
ponoszone przez przedsiĊbiorstwo sieciowe. Odnotowano teĪ inne uchybienia
jednostronnie korzystne, a dotyczyáy poboru energii ponad wielkoĞü
zaplanowaną oraz wielkoĞci opáat za nielegalny pobór energii elektrycznej33.
Proces zatwierdzania taryf w 2003 roku byá szczególnie trudny z uwagi na
koniecznoĞü uwzglĊdnienia z jednej strony obciąĪenia wytwórców energii
elektrycznej podatkiem akcyzowym34, drugiej zaĞ spadku zapotrzebowania
odbiorców koĔcowych na energiĊ elektryczną oraz narastających problemów z
33
Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki za 1999 rok, biuletyn URE 3/2000
Warszawa 2000 r..
.
34
M. Belka, Minister Finansów rządu w latach 2001-2002 wprowadziá podatek akcyzowy w wysokoĞci
2 groszy od kW energii elektrycznej, pomysá ten uchwaliá Sejm RP dopatrując siĊ w akcyzie dodatkowego
dochodu dla budĪetu paĔstwa. KaĪdy podsektor nie chcąc ponosiü straty z tego tytuáu przerzuciá koszt akcyzy
na swego odbiorcĊ, w wyniku czego ceny energii elektrycznej dla odbiorców finalnych wzrosáy okoáo 6-8 %.
Wprowadzenie podatku akcyzowego przyniosáo w 2002 roku okoáo 2,29 mld zá dochodu dla paĔstwa.
28
ich wypáacalnoĞcią35. Zjawiska te generują sprzeczne przesáanki: koniecznoĞü
akceptacji uzasadnionych wzrostów cen i stawek opáat przeciwstawia siĊ
ĞwiadomoĞci, Īe skutkiem tego wzrostu moĪe byü jedynie pogáĊbienie zapaĞci w
poborze energii i/lub nasilenie zatorów páatniczych oraz nielegalnego poboru
energii elektrycznej. Ostatecznie przyjĊte zostaáo zaáoĪenie, Īe wzrost
obciąĪenia gospodarki krajowej kosztami zaopatrzenia w energiĊ elektryczną nie
powinien przekroczyü granicy 5,5%36. Speánienie tego zaáoĪenia wymagaáo
realizacji niezwykle trudnych procesów: ograniczenie tempa wzrostu cen wĊgla
brunatnego, okreĞlonego programem restrukturyzacji tej branĪy, poprzez
zamroĪenie, a w niektórych przypadkach spadek cen wĊgla, zamroĪenia energii
wytwarzanej w skojarzeniu z energią cieplną. Ze wzglĊdu na zróĪnicowanie
warunków
funkcjonowania
poszczególnych
zakáadów
energetycznych
rozwiązaniem niewáaĞciwym byáoby przyjĊcie identycznego tempa wzrostu
taryf we wszystkich przedsiĊbiorstwach. Preferowaáoby to bowiem te, które z
róĪnych wzglĊdów stosowaáy taryfy na wyĪszym poziomie, z krzywdą dla tych,
których aktualne taryfy są zaniĪone w stosunku do uzasadnionych potrzeb. Stan
taki zachodzi z uwagi na „indeksacyjny” charakter ograniczeĔ wzrostów cen i
stawek opáat, obowiązujący w poprzednich procesach taryfowych, powodujący
stopniowe
pogáĊbianie
zróĪnicowania
pomiĊdzy
poszczególnymi
przedsiĊbiorstwami. Realizacja tego zaáoĪenia pozwoliáa na równomierne
rozáoĪenie skutków ograniczeĔ na poszczególne przedsiĊbiorstwa, co daáo w
efekcie wzrost taryfy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. równy 4,6%.
Taryfy poszczególnych spóáek dystrybucyjnych wzrosáy w przedziale od 1,5%
do 8,5%(Ğrednio 5,7%)37.
Kolejnym,
niezwykle
istotnym
elementem
czwartego
procesu
zatwierdzania taryf byáo stworzenie przedsiĊbiorstwom moĪliwoĞci uzyskania
decyzji wydáuĪającej okres regulacji na trzy do czterech lat. Pozwala to na
35
BĊdzie droĪej, „Rzeczpospolita”, Archiwum ekonomiczne, Warszawa 2003.
Biuro Komunikacji Spoáecznej i Informacji, komunikat w sprawie cen energii elektrycznej od lipca 2003 r..
37
O. SzáapczyĔski, Biuro Komunikacji Spoáecznej i Informacji URE, Warszawa, 17 czerwca 2002 r..
36
29
stworzenie
znacznie
stabilniejszej
perspektywy
prowadzenia
przez
przedsiĊbiorstwa sieciowe swojej dziaáalnoĞci. Rozwiązanie to nie jest
obligatoryjne-ze stworzonej moĪliwoĞci skorzystaáy dotychczas trzy spóáki
dystrybucyjne(STOEN S.A.- 3 lata, àódzki Zakáad Energetyczny S.A.).
Rozwiązanie takie daje spóáce moĪliwoĞü uwzglĊdnienia oczekiwanych
przychodów ze sprzedaĪy energii elektrycznej na najbliĪsze trzy lata. Ma to
znaczenie dla przedsiĊbiorstwa w przypadku opracowanej strategii na najbliĪsze
lata, czy okreĞlonych projektach inwestycyjnych na duĪą skalĊ. ZnajomoĞü cen i
stawek daje moĪliwoĞü oszacowania przychodów , a tym samym
wydatków.
4.2.Taryfa energii elektrycznej ENEA S.A.
Opracowanie
i
zatwierdzenie
taryfy
dla
piĊciu
skonsolidowanych
dystrybutorów tworzących ENEA S.A. byáo procesem doĞü skomplikowanym.
Podmioty dziaáające dotychczas samodzielnie jako zakáady energetyczne miaáy
duĪe róĪnice w obowiązujących na ich obszarze cenach. Dlatego gdyby przyjąü
jednakowe
stawki
dla
odbiorców
domowych,
spowodowaáoby
to
nieuzasadniony wzrost energii w niektórych oddziaáach38. Stąd ceny dla grup
taryfowych niskiego napiĊcia (C, G) są róĪne dla poszczególnych oddziaáów, a
ta sama polityka cenowa obowiązuje tylko w stosunku do duĪych odbiorców,
dla których obowiązujące wczeĞniej ceny energii elektrycznej i usáug
dodatkowych byáy bardziej zbliĪone39.Wyrównanie cen i stawek opáat moĪe
potrwaü dwa do trzech lat. RóĪnica w cenie najpopularniejszej grupy G
(gospodarstw domowych) wynosi dwa grosze, najtaniej byáo w byáym
bydgoskim zakáadzie energetycznym, najdroĪej w szczeciĔskim, odbiorcy
poznaĔskiego oddziaáu páacą dwa razy wiĊkszy abonament niĪ w szczeciĔskim.
Podobnie jest z opáatą sieciową staáą, najdroĪsza poznaĔska (3,25 zá)
przewyĪsza ponad trzykrotnie najtaĔszą (0,93 zá).
38
39
Taryfa energii elektrycznej na okres 01.07.2003- 31.12.2004.
Nowe cenniki w przygotowaniu, „Rzeczpospolita”, Warszawa 2003.
30
Tabela 2.
Struktura skáadników grup taryfowych GE ENEA SA
CENY LUB STAWKI
GRUPA TARYFOWA
A
A
B
B
B
C
CA
CB
G
G
21
23
11
21
23
11
12
12
11
12
---
----
X
---
OBRÓT
Ceny za energiĊ elektryczną w zá/mc
-caáodobową
X
X
X
X
-szczytową
---
---
---
X
---
X
---
---
-pozaszczytową
---
---
---
X
----
X
---
---
-szczyt przed poáudniem
X
---
---
X
---
---
---
---
---
-szczyt po poáudniu
X
---
---
X
---
---
---
---
---
X
---
---
X
---
---
---
---
---
-dzienną
---
---
----
X
X
---
---
X
-nocną
---
---
----
X
X
----
---
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-pozostaáe godziny doby
---
Stawka opáaty abonamentowej w zá/m-c
X
X
PRZESYàANIE I DYSTRYBUCJA
Skáadnik zmienny stawki sieciowej w zá/mc
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Skáadnik stawki systemowej w zá/
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Skáadnik staáy stawki sieciowej w zá//m-c
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Stawka opáaty abonamentowej w zá/m-c
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ħródáo: Taryfa energii elektrycznej GE ENEA S.A., PoznaĔ 2004.
W cenach i stawkach opáat zawartych w taryfie zatwierdzonej
uwzglĊdnione zostaáy wspóáczynniki korekcyjne w wysokoĞci adekwatnej do
moĪliwoĞci poprawy efektywnoĞci funkcjonowania przedsiĊbiorstwa . Ceny i
stawki
opáat
uzasadnionych
zaproponowane
kosztów
w
taryfie
prowadzenia
skalkulowane
dziaáalnoĞci
na
podstawie
gospodarczej
piĊciu
dystrybutorów zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy40.
Podstawą do okreĞlenia wielkoĞci kosztów planowanych byáy koszty
związane z dziaáalnoĞcią koncesjonowaną poniesione przez PrzedsiĊbiorstwo w
okresie sprawozdawczym. Taryfa zaczyna obowiązywaü nie wczeĞniej niĪ 14
dni od jej publikacji w biuletynie branĪowym URE- Energia elektryczna.
40
Biuletyn branĪowy URE- Energia elektryczna, 15 czerwca 2003/17/240.
31
Taryfa zawiera rodzaje oraz wysokoĞci:
x stawek opáat za przyáączenie do sieci;
x stawek opáat za usáugi przesyáowe;
x cen za energiĊ elektryczną;
x stawek opáat abonamentowych;
x bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardów jakoĞciowych;
x opáaty za nielegalny pobór energii elektrycznej;
x opáaty za usáugi dodatkowe, na zlecenie przyáączonego podmiotu.
Koszty zakupu usáug
przesyáow ych od PSE
3,05%
1,57%
12,58%
Koszty opáat tranzytow ych
20,25%
Koszty róĪnicy bilansow ej
10,97%
0,46%
Koszty w áasne dystrybucji
6,62%
Koszty zakupu energii elektrycznej
od PSE
Koszty zakupu energii elektrycznej
z kontraktów bilateralnych
Koszty zakupu energii z EC
23,97%
20,60%
Koszty zakupu energii zielonej
Koszty w áasne obrotu
Rys. 3: Struktura kosztów Oddziaáu Bydgoszcz ENEA SA.
ħródáo: Megawat, biuletyn miesiĊczny, sierpieĔ 2002/42/8.
Odbiorcy za dostarczoną energiĊ elektryczną i Ğwiadczone usáugi
przesyáowe rozliczani są wedáug cen i stawek opáat wáaĞciwych dla grup
taryfowych. Podziaá odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest ze
szczególnym uwzglĊdnieniem takich kryteriów jak: poziom napiĊcia zasilania
32
miejscu dostarczania energii, wartoĞü mocy umownej, liczba stref czasowych.
W oparciu o zasady podziaáu ustala siĊ nastĊpujące grupy taryfowe41:
x dla odbiorców zasilanych z wysokiego napiĊcia-A21, A23;
x dla odbiorców zasilanych z Ğredniego napiĊcia-B11, B21, B22, B23;
x dla odbiorców zasilanych z niskiego napiĊcia-C21, C22a, C22b, C11,
C12a, C12b;
x dla odbiorców zasilanych niezaleĪnie od poziomu napiĊcia-G11, G12 .
5. Determinanty rozwoju konkurencji w elektroenergetyce.
Początek reform w sektorze siĊgający koĔca lat osiemdziesiątych miaá na
celu przystosowanie go do dziaáania w warunkach gospodarki rynkowej, którą
cechuje wolny konkurencyjny rynek, jakiego w energetyce nie byáo, gdyĪ kaĪdy
podsektor posiadaá monopol naturalny na dostawĊ energii elektrycznej,
skoĔczywszy na spóákach dystrybucyjnych, które regionalnie dostarczaáy swoim
klientom prąd. Jednak zbliĪająca siĊ perspektywa przystąpienia Polski do krajów
czáonkowskich Unii Europejskiej wymusiáa na naszym rządzie początek prac
nad urynkowieniem elektroenergetyki. Komisja Europejska nakazaáa nam w
swoich dyrektywach umoĪliwienie dziaáalnoĞci gospodarczej europejskim
podmiotom gospodarczym tego sektora w momencie otworzenia naszego rynku
i przystąpienia do paĔstw unijnych. Zrodziáo to w Polsce powstanie
nowoczesnego prawa energetycznego, wprowadzenie zasady TPA (sukcesywne)
powstanie gieády energii, na której uprawniony podmiot mógá dokonaü zakupu
energii po cenie rynkowej, jednak zarazem te elementy gry wolnorynkowej
blokują kontrakty dáugoterminowe, za poĞrednictwem których sprzedawane jest
10 krotnoĞü energii elektrycznej wiĊksza niĪ na gieádzie 42, do tego trzeba dodaü
efekt subsydiowania skroĞnego i zawiáe przepisy odnoĞnie zasady TPA.
41
Pierwsza cyfra oznacza wielkoĞü mocy zamówionej(1-do 40 kW, 2-powyĪej), druga cyfra oznacza strefĊ
czasową (1-jednostrefowe, 2-dwustrefowe, 3-trójstrefowe), litera oznacza taryfĊ: a-szczyt i b- poza szczyt.
42
GieádĊ Energii S.A. otwarto w 1999 roku, szacowaáo siĊ Īe urynkowi ona obrót energii w Polsce, jednak ze
wzglĊdu na efekt subsydiowania skroĞnego i istnienie kontraktów dáugoterminowych obrót na gieádzie w
2002 roku wyniósá okoáo 2% w porównaniu do 70% za poĞrednictwem owych kontraktów dáugoterminowych.
33
Problemy te moĪna táumaczyü brakiem przepisów wykonawczych i pomysáów
na rozwiązanie kontraktów dáugoterminowych43.
5.1. Zasada dostĊpu stron trzecich do sieci przesyáowych (TPA) jako
warunek konieczny wolnej konkurencji w elektroenergetyce.
Zasada dostĊpu stron trzecich (Third Party Access) jest jednym z
najwaĪniejszych narzĊdzi sáuĪących liberalizacji sektora energetycznego.
Pozwala, bowiem na przeáamanie monopolu przedsiĊbiorstwa posiadającego
sieci przesyáowe lub dystrybucyjne i zobowiązanie go do przesyáania cudzej
energii elektrycznej. O ile, bowiem podsektor wytwarzania jest gotowy do
dziaáania na rynku konkurencyjnym, o tyle w podsektorze przesyáu sprawa
wygląda nieco inaczej. PrzypuĞümy, Īe wytwórca sprzedaje okreĞloną iloĞü
energii nabywcy, po zawarciu jedynym problemem staje siĊ transport energii,
który leĪy w gestii przedsiĊbiorstwa, do którego naleĪy sieü przesyáowa. Do tej
pory, w sytuacji monopolu naturalnego wáaĞciciel sieci zakupywaá energiĊ dla
wszystkich swoich odbiorców(podáączonych do sieci) . Obecnie w zakupie
energii moĪna obejĞü siĊ bez jego poĞrednictwa, ale nie sposób odáączyü siĊ od
jego sieci, poniewaĪ inaczej niĪ po drutach energii przesáaü siĊ nie da. A zatem
nie sposób teĪ zrezygnowaü z usáugi przesyáowej takiego przedsiĊbiorstwa
sieciowego. Tak naprawdĊ nie jest ono tym zainteresowane, gdyĪ traci klienta.
Dlatego nie chcąc dopuĞciü by monopoliĞci sparaliĪowali konkurencjĊ w
zarodku, nakáada siĊ na nich obowiązek Ğwiadczenia usáug przesyáowych dla
innych osób prawnych i fizycznych, kupując w Ĩródáach wytwarzania energiĊ
bądĨ na wáasne potrzeby, bądĨ celem dalszej jej odsprzedaĪy44. Oprócz tego jest
kilka barier technicznych, które nie są związane tematycznie z powyĪszą pracą.
43
Problem próbowano rozwiązaü Systemem Opáat Kompensacyjnych (SOK)- gdzie wszyscy wytwórcy
sprzedawali by energiĊ na tych samych zasadach .W chwil i obecnej chce siĊ to rozwiązaü emisją obligacji,
które zapewnią elektrowniom Ğrodki finansowe na spáatĊ zaciągniĊtych poĪyczek dáugoterminowych.
44
Wprowadzenie zasady TPA spowodowaáo powstanie na terytorium RP kilkunastu firm specjalizujących siĊ
w obrocie handlowym energią uprawnionym podmiotom do zmiany dostawcy energii elektrycznej.
34
ZasadĊ TPA wprowadza siĊ sukcesywnie, wskazując podmioty uprawnione
do korzystania z niej. Prawo do korzystania z usáug przesyáowych odbiorcy bĊdą
uzyskiwaü w nastĊpującej kolejnoĞci:
x posiadają odbiorcy koĔcowi o rocznym zakupie energii elektrycznej nie w
chwili obecnej prawo do korzystania z usáug przesyáowych mniejszym niĪ
500 GWh ( 21 odbiorców w kraju o zakupie rocznym okoáo 21,5 TWh); 1
stycznia 1999- prawo uzyskali odbiorcy o zakupie energii nie mniejszym
niĪ 100 GWh ( 83 odbiorców o zakupie rocznym okoáo 37 TWh );
x 1 stycznia 2000-odbiorcy koĔcowi o zakupie nie mniejszym niĪ 40 GWh (
180 odbiorców o zakupie rocznym okoáo 43,5 TWh );
x 1 stycznia 2002-odbiorcy o zakupie powyĪej 10 GWh ( 610 odbiorców,
áączny zakup roczny okoáo 51,5 TWh );
x 1 stycznia 2004-odbiorcy o zakupie nie mniejszym niĪ 1 GWh ( 3300
odbiorców o zakupie rocznym okoáo 60 TWh );
x 1 lipca 2007-prawo do korzystania z usáug przesyáowych uzyskują
wszyscy odbiorcy ( okoáo 14,5 mln.) .
Oznacza to stopniowy postĊp w liberalizacji i otwieranie rynku dla wolnego
obrotu energią, zgodnie z przyjĊtym harmonogramem45. Dla dobra interesów
narodowych stosowanie zasady TPA ograniczono do energii, pochodzącej
wyáącznie ze Ĩródeá krajowych46. Kluczową rolĊ odgrywa Prezes URE, który w
ramach swoich kompetencji dysponuje trzema instrumentami: zatwierdza i
kontroluje taryfy za usáugi przesyáowe poszczególnych przedsiĊbiorstw
energetycznych, rozstrzyga kwestie sporne dotyczące Ğwiadczenia usáug
przesyáowych, po trzecie wymierza kary, na podmiotach nie ustosunkowujących
siĊ do przepisów.
45
W jakiej kolejnoĞci odbiorcy bĊdą uzyskiwali prawo do korzystania z usáug przesyáowych?, lista opracowana
przez Zakáad Energometrii Agencji Rynku Energii S.A., Warszawa 2002 rok .
46
Dyrektywa 92/96/EC, przepis wprowadzono zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej w 2001 roku i z roku
na rok coraz wiĊcej odbiorców bĊdzie zyskiwaü prawo do zasady TPA, jednak dla dobra naszych krajowych
przedsiĊbiorstw wynegocjowano okres przejĞciowy.
35
Choü swobodny wybór dostawcy prądu nie rozpowszechniá siĊ jeszcze w
Polsce,
wiele
firm
rozwaĪa
moĪliwoĞü
skorzystania
z
tego
prawa.
Dotychczasowi dostawcy reagują natychmiast obniĪając ceny, aby utrzymaü
starych klientów. Tylko kilka polskich firm, spoĞród 600 uprawnionych, kupuje
energiĊ elektryczną od dowolnie wybranego dostawcy, a nie z zakáadów
energetycznych, do których są przyporządkowane geograficznie47. Nie
sprawdziáo siĊ, wiĊc oczekiwanie twórców zasady TPA, którzy zakáadali, Īe
niemalĪe od razu nastąpi prawdziwa konkurencja pomiĊdzy zakáadami
energetycznymi. MoĪna takĪe zaobserwowaü korzystny efekt zasady-obniĪka
energii dla uprawnionych odbiorców, upusty i rabaty dla podmiotu
zuĪywającego rocznie ponad 10 GWh energii. Na liĞcie swobodnego wyboru
dostawcy znalazáy siĊ takie podmioty, jak Zakáady Azotowe KĊdzierzyn, czy
gieádowy Hutmen. Jednak są teĪ podmioty, które po takim eksperymencie
wracają do starych zakáadów energetycznych, ze wzglĊdu na ponad
dwumilionowy koszt instalacji systemu pomiarowego bilansującego dobowogodzinowego. Tak duĪe koszty są przeszkodą dla wielu firm, ze wzglĊdu na
dáugi okres czasu, po którym taka duĪa inwestycja zacznie siĊ, po pierwsze
zwracaü, a po drugie opáacaü.
Tabela 3.
Liczba uprawnionych odbiorców w Polsce w 2004 roku
Szacunkowa liczba
odbiorców, którzy staną
siĊ uprawnionymi z
1.01.2004 r.
Przewidywana iloĞü
zakupionej przez nich
w 2003 r. energii
elektrycznej
Szacunkowa liczba
wszystkich odbiorców
uprawnionych po
1.01.2004 r.
Przewidywana iloĞü
energii elektrycznej
zakupionej w 2003 r.
przez wszystkich
odbiorców
uprawnionych po
1.01.2004 r.
szt.
GWh
szt.
GWh
5 274
16 197
5 915
52 923
ħródáo: Polskie Towarzystwo Przesyáu i Rozdziaáu Energii Elektrycznej, PoznaĔ 2003.
Od 2001 r., kiedy liczba zidentyfikowanych odbiorców uprawnionych
korzystających z zasady TPA wynosiáa 6, nastąpiá wzrost ich liczby do 19.
WiĊkszoĞü nowych odbiorców korzystających z TPA zawaráa umowy
47
Zarobiü na prądzie, „Prawo i Gospodarka”, 27 marca 2002 r..
36
przesyáowe w trakcie 2002 r. Ogóáem odbiorcy ci kupili w 2002 r., w ramach
TPA, ok. 3 800 GWh energii elektrycznej, a ich caákowite roczne zuĪycie
wyniosáo 5 966 GWh. Ta ostatnia wielkoĞü stanowi wiĊc przewidywaną
sprzedaĪ tym odbiorcom w ramach TPA w 2003 r.
SpoĞród 19 odbiorców korzystających z TPA, 5 zlokalizowanych jest na
terenie GórnoĞląskiego Zakáadu Elektroenergetycznego SA, 4 na terenie
BĊdziĔskiego ZE SA, 3 na terenie ZE Wrocáaw SA, 2 na terenie Energetyki
Beskidzkiej SA, po jednym na terenie: Energetyki Kaliskiej SA, ENEA SA, ZE
Opole SA, ZE Warszawa-Teren SA, Zamojskiej Korporacji Energetycznej SA.
Co prawda tylko 3% ogólnej liczby odbiorców uprawnionych skorzystaáo w
2002 r. z moĪliwoĞci wyboru dostawcy, ale odbiorcy ci zuĪyli ok. 16%
caákowitej energii elektrycznej kupowanej przez odbiorców uprawnionych w
2002 r. (37 000 GWh), a ich zakupy dokonane w ramach TPA stanowią ponad
10% tej energii48. Są to wiĊc w przewaĪającej mierze wielcy odbiorcy o
znaczącym zuĪyciu energii, wĞród których przewaĪają huty i kopalnie oraz
przedsiĊbiorstwa wielkiej chemii. Tylko trzej odbiorcy korzystający z TPA są z
poza tych sektorów.
5.1.1. Problemy realizacji zasady TPA w elektroenergetyce europejskiej.
Dotychczasowa
organizacja
sektora
elektroenergetycznego
w
poszczególnych paĔstwach czáonkowskich oparta na monopolach, choü
pozwoliáa na zbudowanie dojrzaáych rynków energii elektrycznej, to
powodowaáa iĪ finalne opáaty za energiĊ byáy bardzo wysokie, ponadto
przedsiĊbiorstwa te oferowaáy niski standard usáug oraz obsáugĊ klienta w
niewielkim zakresie49. Wprowadzenie zasady TPA zwiĊkszyáo páynnoĞü rynku,
zapoczątkowaáo stymulacje handlu i konkurencji miĊdzy producentami ,
48
Badania Pentora na zlecenie Polskiego Towarzystwa Przesyáu i Rozdziaáu Energii Elektrycznej,
„Rzeczpospolita”, Warszawa 19/01/2003 r..
49
M. Kozak, A. Sanderski, DoĞwiadczenia Unii Europejskiej, Departament Integracji Europejskiej i Studiów
Porównawczych URE, Warszawa 2002.
37
dostawcami energii i spóákami obrotu. PrzedsiĊbiorstwa mogą odmówiü dostĊpu
do sieci przesyáowych w przypadku braku zdolnoĞci, lub gdyby uniemoĪliwiáo
im to dostawĊ energii z tytuáu usáug publicznych. WiĊkszoĞü krajów otworzyáa
swój rynek w wyĪszym stopniu niĪ obligowaáa je do tego dyrektywa.
Tabela 4.
Realizacja zasady TPA w krajach Unii Europejskiej
.
Kraj
Otwarcie rynku
Uprawnieni
[w %] (stan na
odbiorcy
1.10.2002 r.)
Zmiana dostawcy [w %]
Data 100%
Drobny przemysá
Wielcy
otwarcia
/gospodarstwa
odbiorcy
domowe
przemysáowi
Austria
100
2001
–
20-30
5-10
Belgia
52
1/10 GWh
2003/2007
2-5
Dania
35
1 GWh
2003
Brak danych
Finlandia
100
–
1997
Brak danych
5
Francja
30
16 GWh
–
10-20
Grecja
34
1 GWh
–
Brak danych
Hiszpania
55
1 GWh
2003
10-20
Holandia
63
3*80 A
2003
20-30
Irlandia
40
1 GWh
2005
10-20
Luksemburg
57
20 GWh
–
10-20
Niemcy
100
–
1999
20-30
Portugalia
45
1 GWh
2003
5-10
Szwecja
100
–
1998
–
10-20
30-50
Wielka Brytania
100
–
1998
> 50
Wáochy
45
9 GWh
–
> 50
5-10
ħródáo: Realizacja zasady TPA W 2002 roku, Departament Promowania Konkurencji
URE, Biuletyn branĪowy nr3/2003.
Dynamika zmian dostawcy jest znacznie wiĊksza niĪ w Polsce, jednak w
stosunku do wszystkich uprawnionych odbiorców to jest to stosunkowo
niewielka liczba. Pozytywnym skutkiem tak jak w naszym kraju jest renegocjacja
umów z uprawnionymi podmiotami i proponowanie nowych korzystnych
warunków, co powoduje, teĪ swego rodzaju konkurencjĊ. Do konkurencji
pomiĊdzy przedsiĊbiorstwami poszczególnych krajów nie dochodzi gáównie, ze
wzglĊdu na problemy techniczne związane z
przepustowoĞcią
sieci
przesyáowych50. Dlatego wydaje siĊ konieczne podjĊcie dziaáaĔ w celu
50
Forum ekonomiczne rynku energetycznego, Madryt 2002.
38
stworzenia przejrzystego systemu opáat transgranicznych51, wymiany informacji
operatorów sieci przesyáowych i ujednolicenia procedur przydziaáu zdolnoĞci
przesyáowych. Motywowaü do takich dziaáaĔ powinna coraz wiĊksza liczba
uprawnionych podmiotów do TPA oraz perspektywa przystąpienia nastĊpnych
krajów do Unii Europejskiej.
5.1.2. Bariery rozwoju zasady TPA w Polsce.
Z chwilą pojawienia siĊ na polskim rynku elektroenergetycznym
uprawnionych odbiorców do korzystania z zasady TPA Urząd Regulacji
Energetyki wystąpiá z ankietami do spóáek dystrybucyjnych o problemy jakie
wystĊpują przy jej realizacji. NajwaĪniejsze z nich, to:
x koniecznoĞü sprecyzowania zasad udziaáu uprawnionych odbiorców w
realizacji kontraktów dáugoterminowych;
Cena oferowanej do sprzedaĪy przez spóáki dystrybucyjne energii jest
wypadkową kosztów zakupu tej energii. Okoáo 70% sprzedawanej energii
pochodzi
ze
Ĩródeá
dáugoterminowymi(KDT).
Jest
wytwarzania
ona
znacznie
objĊtych
droĪsza,
kontraktami
gdyĪ
jej
cena
determinowana jest wysokimi kosztami amortyzacji i finansowymi, które
powstaáy niegdyĞ w wyniku modernizacji i przystosowania tych Ĩródeá do
wymogów ochrony Ğrodowiska. Zatem kaĪdy odbiorca konsumuje 70% energii
pochodzącej z KDT. W przypadku rezygnacji z zakupu odbiorcy uprawnionego,
który moĪe zaopatrywaü siĊ bezpoĞrednio u wytwórcy(nie ponosząc kosztów
wynikających z KDT ). NastĊpstwem tego spóáka dystrybucyjna ponosi stratĊ
finansową
w
wyniku
niepokrytych
kosztów
minimalnych
zakupów
energii(MIE). Zakáady energetyczne sugerują, aby uprawniony odbiorca
zmieniając dostawcĊ, zostaá zobligowany do zakupu MIE przypadających na
51
M. ĝlifierz, Spotkanie europejskich regulatorów elektrycznoĞci, Florencja 2002 , autor jest doradcą prezesa
URE, spotkanie dotyczyáo ujednolicenia wewnĊtrznego rynku energii w krajach wspólnoty, biuletyn URE.
39
niego(70%), a resztĊ zakupiá z wolnej rĊki. Ta sprawa wymaga precyzyjnego
uregulowania Prawa Energetycznego na poziomie wykonawczym.
x zakup
energii
elektrycznej
ze
Ĩródeá
niekonwencjonalnych
i
odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu (elektrociepáownia);
Spóáki sugerują, Īeby uprawniony odbiorca kupując samodzielnie energiĊ
dostosowaá struktury zakupów do zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie zakupu energii ze Ĩródeá
niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz w skojarzeniu. Rozporządzenie to
dotyczy tylko firm zajmujących siĊ obrotem energią. JeĞli uprawniony odbiorca
rezygnuje z usáug spóáki dystrybucyjnej, pozostawia ją z niesprzedaną droĪszą,
zakupioną obligatoryjnie energią „zieloną” oraz energią pochodzącą z
elektrociepáowni ( skojarzoną ). Konsekwencją tego są analogicznie, jak w
punkcie 1 straty dystrybutora.
x finansowanie grup taryfowych G przez grupy taryfowe A i B;
Spóáka dystrybucyjna konstruując taryfĊ dla energii elektrycznej podlega
pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest ograniczenie, wynikające z
rozporządzenia taryfowego, poziomu wzrostu cen i stawek opáat, szczególnie
dla odbiorców naleĪących do grupy taryfowej G
(gospodarstwa domowe ).
Wynikiem tego jest staáy deficyt w sprzedaĪy energii i usáug przesyáowych tym
odbiorcom, który jest pokrywany z dochodów uzyskiwanych od odbiorców
przemysáowych- grupy A i B52. OdejĞcie uprawnionego odbiorcy zuĪywającego
duĪe iloĞci energii powoduje lukĊ finansową w spóáce dystrybucyjnej w zakresie
sprzedaĪy energii elektrycznej.
x bilansowanie energii elektrycznej;
Regulamin rynku bilansującego przewiduje zgáaszanie umów sprzedaĪy
energii na kaĪdą godzinĊ doby z dokáadnoĞcią do 1 MWh. Odbiorca na
poziomie 10 GWh (uprawniony) rocznie czĊsto zuĪywa ciągu caáej doby mniej
niĪ 1 MWh, a swoje zapotrzebowanie planuje z dokáadnoĞcią do 1 kWh. Czyni
52
W. Mielczarski, NajwaĪniejsze jest moĪliwoĞü wyboru dostawcy, „Rzeczpospolita”, Warszawa 2001.
40
to nieopáacalnym zgáoszenie grafiku do rynku bilansującego, gdyĪ zgáoszone
zapotrzebowanie jest zbyt duĪe, a koszty zakupu ukáadu pomiarowego w
systemie dobowo-godzinowym oscylują w granicy 2 milionów záotych.
Brak zainteresowania uprawnionych odbiorców kupowaniem energii na
rynku konkurencyjnym wynika takĪe z faktu, iĪ okoáo poáowy odbiorców ma
trudnoĞci páatnicze, co powoduje problemy w znalezieniu innych dostawców niĪ
spóáki dystrybucyjne. Cena energii elektrycznej páacona w ramach TPA nie
róĪni siĊ istotnie od ceny stosowanej przez spóákĊ dystrybucyjną, na terenie
której zlokalizowany jest uprawniony odbiorca. Wytwórcy energii elektrycznej
mający kontrakty dáugoterminowe są zainteresowani sprzedaĪą uprawnionym
odbiorcom po cenach pokrywających jedynie koszty zmienne, poniewaĪ koszty
staáe są wliczone w kontrakty dáugoterminowe. Opanowanie procedur i
uregulowaĔ prawnych normujących te rozliczenia transakcji w sferze obrotu i
przesyáu zajmuje uczestnikom niejednokrotnie wiele miesiĊcy. JednoczeĞnie są
widoczne obawy spóáek dystrybucyjnych przed utratą monopolu na obrót
energią elektryczną. ĝwiadczy o tym dobitne usiáowanie przesuniĊcia w grupach
taryfowych obejmujących odbiorców uprawnionych z dziaáalnoĞci w zakresie
obrotu energią elektryczną na dziaáalnoĞü przesyáową, powoduje to nie tylko
zakazane subsydiowanie skroĞne dziaáalnoĞci w zakresie obrotu przez
dziaáalnoĞü przesyáową, ale zarazem cen oferowanej energii elektrycznej.
Jest to ewidentny dumping powodujący dla odbiorcy nieopáacalnoĞü
wyboru nowego dostawcy energii elektrycznej, poniewaĪ mimo znalezienia
dostawcy oferującego niĪsze ceny energii elektrycznej ponosi znaczne koszty
usáug przesyáowych, które musi ponieĞü na rzecz dotychczasowych dostawców,
czyli zakáadów energetycznych53.
Z przeprowadzonego badania wynika, iĪ wystĊpują wciąĪ te same czynniki
ograniczające konkurencjĊ co przed rokiem, lecz siáa ich oddziaáywania ulegáa
53
P. KaraĞ, Departament Promowania Konkurencji URE, biuletyn miesiĊczny 2002 /3..
41
pewnym modyfikacjom. Podstawową przyczyną ograniczenia podaĪy energii
na rynek konkurencyjny są istniejące nadal kontrakty dáugoterminowe oraz
obowiązkowe zakupy energii produkowanej w skojarzeniu z produkcją ciepáa i
energii odnawialnej. W 2002 r. 67 TWh wytworzonej energii elektrycznej
pochodziáo z KDT54. Spóáki dystrybucyjne, w ramach minimalnych iloĞci
energii (MIE) pochodzącej z KDT, zakupiáy 54 TWh, co stanowi ok. 55% ich
caákowitego zakupu.
5.2. Kontrakty dáugoterminowe jako gáówna bariera rozwoju wolnej
konkurencji w elektroenergetyce.
5.2.1. Charakterystyka kontraktów dáugoterminowych.
Dáugoterminowe kontrakty na dostawĊ energii elektrycznej powstaáy
jako “lekarstwo” dla przestarzaáego technologicznie sektora elektroenergetyki;
w zamierzeniu byáy one racjonalnym sposobem na finansowanie inwestycji
elektroenergetyki o charakterze modernizacyjnym oraz mającym na celu
speánienie norm w zakresie ochrony Ğrodowiska naturalnego. W tym czasie
oceniano potrzeby inwestycyjne sektora w zakresie dostosowania siĊ do
wdraĪanych standardów w zakresie ochrony Ğrodowiska na okoáo 2 mld $.
Decyzje dotyczące kontraktów dáugoterminowych byáy podejmowane na
początku transformacji gospodarczej i byáy niezbĊdne, aby zapewniü kredyty
bankowe na konieczne przedsiĊwziĊcia inwestycyjne w sytuacji, gdy banki nie
chciaáy ponosiü ryzyka związanego z polityką cenową paĔstwa oraz brakiem
gwarancji rządowych.
Racjonalny na początku program wsparcia procesów
modernizacji elektroenergetyki wkrótce ulegá caákowitemu wypaczeniu55.
Naciski wytwórców, zarówno na PSE S.A. jak równieĪ na Ministerstwo
Przemysáu i Handlu, a nastĊpnie Ministerstwo Gospodarki spowodowaáy, Īe
planowana wczeĞniej bariera 30% mocy objĊtej kontraktami zostaáa bardzo
54
Ministerstwo Gospodarki, rządowy program restrukturyzacji elektroenergetyki, wielkoĞü ta zacznie spadaü
w 2005 roku na skutek mniejszej liczby kontraktów dáugoterminowych, które bĊdą maleü.
55
J. Czekaj, Kontrakty dáugoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce.
42
szybko przekroczona. W 1999 siĊgnĊáa ona prawie 70%. Efekty kontraktów
dáugoterminowych przyniosáy w sumie przyrost zainstalowanych mocy o okoáo
3000 MW. W sytuacji, gdy szacuje siĊ, Īe w krajowym systemie
elektroenergetycznym nadwyĪka mocy wynosi okoáo 1/3 mocy zainstalowanej
(okoáo 10000 MW), przyjĊcie takiego programu inwestycyjnego z takimi
gwarancjami naleĪy uznaü za caákowicie báĊdne i nie moĪe byü wytáumaczone
Īadnymi argumentami. Kontraktami dáugoterminowymi objĊte są elektrownie
od 15,1% (ZEC WybrzeĪe) do prawie 100% (Turów i Jaworzno), cena energii z
kontraktów jest nawet o 15-25% wyĪsza od ceny energii sprzedanej ogóáem56.
Udziaá kontraktów dáugoterminowych w sprzedaĪy energii
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1999
2000
2002
2004
2006
2008
2012
2016
2020
Rys. 4: Udziaá kontraktów w sprzedaĪy energii elektrycznej.
ħródáo: P. Rudzki, „ Rzeczpospolita”, Rynek energii elektrycznej, Warszawa 1999r..
NaleĪy przy tym podkreĞliü, Īe “rozdawnictwu” dáugoterminowych
kontraktów nie towarzyszyáy Īadne zobowiązania beneficjentów tych
kontraktów, a mianowicie wytwórców energii elektrycznej w zakresie
ograniczania kosztów poprzez przeprowadzenie odpowiednich procesów
restrukturyzacji. Posiadacze umów dáugoterminowych (przedsiĊbiorstwa
wytwarzające energiĊ elektryczną) znaleĨli siĊ bowiem w komfortowej
56
Koniec kontraktów dáugoterminowych-zmiana strategii, Rynek Energii, 23, 7-8/2000.
43
sytuacji i nie byli zainteresowani dziaáaniami restrukturyzacyjnymi i
prywatyzacyjnymi57. Sytuacja taka wydaje siĊ byü równieĪ korzystna dla PSE
S.A.,
gdyĪ
umoĪliwia
caákowitą
niemal
kontrolĊ
nad
sektorem
elektroenergetycznym – stanowi czĊsto argument przeciwko wprowadzaniu
reform rynkowych, a przynajmniej ich opóĨniania ze wzglĊdu na koniecznoĞü
wczeĞniejszego rozwiązania problemów uniemoĪliwiających rzeczywistą
liberalizacjĊ sektora elektroenergetycznego.
5.2.2. Koncepcje rozwiązania problemu kontraktów dáugoterminowych.
Przy narosáych nieprawidáowoĞciach pozostawienie sposobu rozwiązania
problemu samej elektroenergetyce nie bĊdzie moĪliwe58. Wynika to co najmniej
z kilku waĪnych wzglĊdów:
x
rozwiązanie problemu kontraktów dáugoterminowych wymaga dopáywu
kapitaáu ze Ĩródeá zewnĊtrznych (z poza elektroenergetyki); tego dopáywu
bez ingerencji instytucji rządowych nie bĊdzie moĪna zapewniü;
x
wysokoĞü kosztów, jakie bĊdą musiaáy byü poniesione musi byü
przedmiotem Ğcisáej kontroli; pozostawienie problemu w gestii sektora
(wytwórcy, PSE S.A.) z caákowitą pewnoĞcią spowoduje ich zawyĪenie oraz
przerzucenie w caáoĞci na barki spoáeczeĔstwa;
x
sfinansowanie kosztów kontraktów dáugoterminowych winno byü
uzaleĪnione od opracowania precyzyjnego programu restrukturyzacji sektora
elektroenergetyki, który powinien doprowadziü do dostosowywania
wielkoĞci zainstalowanych mocy do rzeczywistych potrzeb gospodarki,
ograniczenia programów inwestycyjnych, wyeliminowania najbardziej
57
Kontrakty dáugoterminowe na dostawĊ energii elektrycznej jako determinanta poziomu cen dla odbiorców
oraz wzrostu efektywnoĞci przedsiĊbiorstw sektora elektroenergetycznego. Praca wykonana na zlecenie
Prezesa UrzĊdu Regulacji Energetyki przez zespóá naukowców Akademii Ekonomicznej w Krakowie, skrót
opublikowany w Biuletynie UrzĊdu Regulacji Energetyki, Warszawa 5/1999.
58
Ministerstwo Gospodarki, WstĊpna analiza metod restrukturyzacji kontraktów dáugoterminowych pod kątem
realizacji funkcji celu, Warszawa 1999 r..
44
nieefektywnych producentów, obniĪenia kosztów eksploatacji w sektorze,
zmniejszenia zatrudnienia itp.;
x
wreszcie naleĪy mieü na uwadze, Īe radykalna restrukturyzacja sektora
elektroenergetycznego bĊdzie bardzo trudnym problemem spoáecznym i z
tego wzglĊdu nie moĪe byü poddana wyáącznie oddziaáywaniom
mechanizmu rynkowego, lecz musi byü wspierana osáonowymi dziaáaniami
paĔstwa.
Pierwszy sposób sprowadza siĊ do stwierdzenia, Īe koszty te powinny byü
poniesione przez wáaĞcicieli oraz odbiorców koĔcowych energii59. PoniewaĪ w
chwili obecnej praktycznie rzecz biorąc jedynym wáaĞcicielem przedsiĊbiorstw
energetycznych jest paĔstwo, toteĪ koszty umów dáugoterminowych, w czĊĞci
nie przeniesionej na odbiorców koĔcowych (autorzy zakáadają rozkáad kosztów
po 50%), bĊdzie ponosiá Skarb PaĔstwa, przy czym bĊdzie to oznaczaü spadek
dochodów Skarbu PaĔstwa bądĨ to z tytuáu bieĪących dochodów z majątku
(dywidenda) lub dochodów z tytuáu sprzedaĪy przedsiĊbiorstw sektora
inwestorom prywatnym. Pozostaáe 50% kosztów przejĞcia miaáo byü, zgodnie z
analizowaną koncepcją, przeniesione na odbiorców poprzez wáączenie ich do
kosztów uzasadnionych przy kalkulowaniu taryf.
Drugi sposób proponowany przez autorów polegaá na przesuniĊciu terminu
spáaty zadáuĪenia na okresy póĨniejsze. Jak wynika z analizy przeprowadzonej
w 2000 roku, w wiĊkszoĞci kontraktów mamy do czynienia z kumulacją spáat
kredytu w stosunkowo krótkim okresie, co powoduje gwaátowny wzrost cen
mocy a takĪe energii w tym okresie.. Zmiana poprzez wydáuĪenie okresu spáaty
nie wyeliminowaáaby problemu lecz záagodziáa w czasie.
Trzeci
proponowany
sposób
rozwiązania
problemu
kontraktów
dáugoterminowych zakáadaá moĪliwoĞü konwersji czĊĞci dáugów związanych z
59
Propozycje zadáuĪenia sektora jako narzĊdzie otwarcia rynku energii, Biuletyn miesiĊczny PSE S.A., 3/2002.
45
tymi kontraktami na akcje. Teoretycznie rzecz biorąc taka koncepcja jest
moĪliwa do wykonania i mogáaby stanowiü jeden z lepszych sposobów
likwidacji kontraktów dáugoterminowych. Pozostaje jednak wiele pytaĔ i
wątpliwoĞci zarówno o charakterze zasadniczym, ekonomicznym, jak i
technicznym.
Czwarty
sposób
zlikwidowania
zobowiązaĔ
z
tytuáu
kontraktów
dáugoterminowych moĪe polegaü na wyemitowaniu obligacji (euroobligacji),
które sáuĪyáyby refinansowaniu umów kredytowych60. Koncepcja emisji takich
obligacji
zostaáa
przygotowana
przez
PSE
S.A
i
jest
najbardziej
prawdopodobna do zrealizowania . Opiera siĊ ona na nastĊpujących
zaáoĪeniach:
x
przedmiotem konwersji mają byü kredyty inwestycyjne zaciągniĊte przez
elektrownie o áącznej wysokoĞci ponad 6 mld zá (okoáo 2 mld $) ;
x
instrumentem
konwersji
bĊdą
obligacje
wyemitowane
na
miĊdzynarodowym rynku obligacji (euroobligacje);
x
emitentem obligacji bĊdzie PSE S.A.;
x
po spáacie kredytów ze Ğrodków uzyskanych z emisji obligacji
umowy dáugoterminowe (KDT) staną siĊ niepotrzebne;
x
Ĩródáem obsáugi zadáuĪenia bĊdzie opáata za przesyá, w ramach której
wyodrĊbniona zostanie staáa opáata, z której przychody przeznaczone
zostaną na obsáugĊ zadáuĪenia;
Autorzy opracowania, stwierdzając, iĪ prezentują wspólne stanowisko
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu PaĔstwa oraz Ministerstwa
Finansów proponują cztery sposoby rozwiązania problemu kontraktów.61 .
Kontrakty
dáugoterminowe
powinny
60
zostaü
zrestrukturyzowane
emisją
W. Rogowski, Naczelnik Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych Narodowego Banku
Polskiego, „ Rzeczpospolita”, Warszawa 2003.
61
Kontrakty dáugoterminowe, rynek energii oraz bilans finansowy sektora, PSE S.A. , Warszawa 1999 r..
46
obligacji62, która miaáaby doprowadziü wkrótce do spadku cen energii
elektrycznej. Rząd polski z koĔcem 2003 roku zacząá pracĊ nad likwidacją
KDT i opracowaniem wysokoĞci rekompensat dla elektrowni, wiadomo iĪ
wielkoĞü odszkodowaĔ moĪe wynieĞü 14-16 mld záotych63.Jeszcze nie ma
konkretnych rozwiązaĔ owych kontraktów, a niektóre elektrownie obawiają siĊ
utraty páynnoĞci finansowej, która mogáaby doprowadziü do upadáoĞci wielu z
nich, w chwili gdyby banki postawiáy je w sytuacji natychmiastowej zapáaty
zaciągniĊtych kredytów64. Takie obawy ma miĊdzy innymi: EC Nowa Sarzyna,
Zielona Góra, poniewaĪ zaciągniĊte kredyty znacznie przewyĪszają ich wáasne
Ğrodki finansowe. Komisja Europejska groziáa polskiemu rządowi powaĪnymi
sankcjami karnymi w przypadku braku realizacji rozwiązaĔ kontraktów65 do
dnia 1 maja 2004.
Mamy nowoczesną, zgodną ze standardami UE, ustawĊ Prawo
Energetyczne, która reguluje dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw energetycznych w
zakresie takich dziaáalnoĞci jak przesyá, dystrybucja oraz obrót energią
elektryczną, jednak brak rozporządzeĔ wykonawczych i uregulowaĔ prawnych
w
kwestii
kontraktów
dáugoterminowych,
subsydiowania
skroĞnego
determinującego zasadĊ TPA, czy funkcjonowania gieády energii, powoduje, iĪ
wolna konkurencja w tym segmencie rynku nie istnieje. . Kolejna nowelizacja
UPE na początku 2005 roku powoduje przesuniĊcie ustawowego rozdzielenie
dziaáalnoĞci obrotu i dystrybucji w spóákach dystrybucyjnych, co nie jest niczym
innym jak konsumpcją tego co zostaáo osiągniĊte w latach 93-97. Warte
podkreĞlenia równieĪ jest to , iĪ maáo wątpliwe jest by zastąpienie kredytów
dáugoterminowych (KDT) emisją obligacji jako sposób otwarcia rynku
detalicznego byáo dobrym sposobem. ZwaĪywszy na, iĪ nie towarzyszy temu
wzrost wydajnoĞci, efektywnoĞci, redukcja kosztów. Zasadniczą zmianą a moĪe
62
Po rozwiązaniu kontraktów dáugoterminowych powinny spaĞü ceny prądu, „ĝwiat Energii”, 5/2002.
W. CichoĔ, Likwidacja przez rekompensaty, PTPiREE, PoznaĔ 2003.
64
A. Berger, „Puls Biznesu”, Skutki likwidacji kontraktów dáugoterminowych, Warszawa 02/2004.
65
A. Berger, „Puls Biznesu”, Warszawa 04-02-2004.
63
47
i jedyną dla odbiorcy bĊdzie zastąpienie opáaty staáej na rachunku opáatą na
spáatĊ obligacji . ĝwiadczą o tym nastĊpujące kwestie:
x przeksztaácenie
sektora
elektroenergetycznego
a
nastĊpnie
jego
komercjalizacja u progu transformacji polskiej gospodarki byáa krokiem
do zmniejszenia roli paĔstwa w funkcjonowaniu przedsiĊbiorstw. ChociaĪ
moĪna stwierdziü, iĪ rozdrobnienie na ponad 70 przedsiĊbiorstw w trzech
podsektorach byáo przesadzone66, a Ğwiadczą o tym procesy áączenia siĊ;
x subsydiowanie skroĞne. CzĊĞü obrotu jest subsydiowana przez przesyá, a
czĊĞü
odbiorców
subsydiuje
pozostaáych.
Odbiorcy
przemysáowi
subsydiują odbiorców gospodarstw domowych. Subsydiowanie skroĞne
nie jest problemem tylko polskiej gospodarki, Ğwiatowej takĪe.
x brak wykorzystania zasady wolnego dostĊpu do sieci ( TPA ). Zgodnie z
prawem coraz wiĊksza grupa odbiorców nie musi kupowaü energii
elektrycznej od macierzystych dystrybutorów. Caákowite otwarcie rynku
nastąpi 1 lipca 2007 roku, jednak w chwili obecnej pomimo, iĪ
uprawnieni są wszyscy odbiorcy oprócz gospodarstw domowych
odnotowano pojedyncze przypadki zmiany dostawcy na poziomie
niskiego napiĊcia. By zasada TPA byáe popularna powinno nastąpiü
rozwiązanie KDT, spóáki dystrybucyjne powinny wprowadziü jednolite
umowy Ğwiadczenia usáug przesyáowych, zmiana dostawcy musi byü
prosta, warunki umowy-transparentne, nie dyskryminujące i znane
odbiorcom, co wymaga ich promocji przez lokalnych dostawców, którym
na tym nie zaleĪy;
x brak rozwiązania problemu kontraktów dáugoterminowych. Okoáo 60%
energii sprzedawanej jest objĊte tymi kontraktami. Kontrakty zawarte
pomiĊdzy producentami a PSE S.A. są zabezpieczeniem kredytów
elektrowni.
Rozwiązanie odwleka siĊ w czasie, podjĊta próba
rozwiązania kontraktów Systemem Opáat Kompensacyjnych ( SOK ) nie
66
M. Duda, Problemy strukturalne w energetyce-dylematy wyboru.
48
powiodáa siĊ. Rząd proponuje zamieniü kontrakty na emisje obligacji.
Komisja Europejska taką pomoc publiczną uznaje za niedopuszczalną i
nie akceptuje jej w pierwszej wersji przyjĊtej przez rząd RP. W maju
2005 roku ustawa o rozwiązanie KDT czeka na czytanie w Sejmie ,
której zatwierdzenie przez KomisjĊ Europejską moĪe potrwaü okoáo roku.
Na podstawie wyĪej przytoczonych moĪna stwierdziü, iĪ przedsiĊbiorstwa
elektroenergetyczne funkcjonują na rynku energii elektrycznej wyposaĪonym w
doskonaáe przepisy prawne i regulacyjne zawarte w ustawie prawo
energetyczne. Brak rozporządzeĔ wykonawczych co do stosowania zasady TPA,
wyeliminowania subsydiowania skroĞnego i rozwiązania problemu kontraktów
dáugoterminowych uwalniających rynek energii przyczynia siĊ do stanu
niezmienionego. Za taki stan rzeczy ponoszą odpowiedzialnoĞü zarówno same
przedsiĊbiorstwa wytwórcze, które nie są zainteresowane rozwiązaniem
problemów, gdyĪ i tak mają zapewnioną sprzedaĪ okreĞlonej iloĞci energii po z
góry okreĞlonej cenie. PrzedsiĊbiorstwa dystrybucyjne na skutek korzystnych
przepisów odnoĞnie korzystania z zasady TPA mogáyby potraciü klientów
kosztem zwiĊkszenia tej liczby u innych. Z kolei mniejsza liczba klientów i
obniĪka cen energii, na skutek rozwiązania KDT zmusiáaby przedsiĊbiorstwa
wytwórcze i dystrybucyjne do redukcji kosztów, optymalizacji zatrudnienia, a
szanse rozwoju pozostaáyby firmom duĪym i silnym kapitaáowo, kadrowo i
organizacyjnie.
49
ROZDZIAà II
Uwarunkowania makroekonomiczne sektora energetycznego
w polskiej gospodarce.
1. ZaáoĪenia polityki energetycznej paĔstwa.
W dobie idących zmian strukturalnych w polskiej gospodarce oraz w
perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, do których rządy
wszystkich kadencji przygotowaáy nasz kraj konieczne staáo siĊ opracowanie
strategii zrównowaĪonego rozwoju naszej gospodarki. W kwietniu 1999 roku
zacząá prace zespóá miĊdzyresortowy. Zakáadaá on taki model, w którym
zaspokojenie
bieĪących potrzeb spoáecznych oraz przyszáych traktowane
bĊdzie równoprawnie, áączyü bĊdzie w sposób harmonijny, troskĊ o zachowanie
dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego z postĊpem cywilizacyjnym i
ekonomicznym. Strategia nie mogáa siĊ odbyü bez umiejscowienia w niej
problemów energetyki, jako jednej z najwaĪniejszych dziedzin naszej
gospodarki i podstaw rozwoju spoáeczeĔstwa67 . Gáówne kierunki przyjĊte w
zakresie energetyki to: bezpieczeĔstwo energetyczne kraju, a co za tym idzie
zrównanie podaĪy i popytu w dáugim okresie czasu, poprawa konkurencyjnoĞci
polskich przedsiĊbiorstw na rynku krajowym i miĊdzynarodowym oraz ochrona
Ğrodowiska. Dokument taki zostaá przyjĊty przez RM 2 kwietnia 2002 roku68.
W zaáoĪeniach przyjĊto Ğrednioroczną stopĊ wzrostu PKB 5,5% w scenariuszu
PostĊpu-Plus, 4% w scenariuszu Odniesienia i 2,3% w scenariuszu przetrwania.
Do roku 2010 preferowany byá scenariusz PostĊpu-Plus jako najbardziej realny
na najbliĪsze lata. PrzyjĊty scenariusz chyba odnosiá siĊ do integracji
europejskiej z którą to nasz rząd wiąĪe duĪe nadzieje licząc, Īe pozyskane
Ğrodki oraz aktywna polityka fiskalna i pieniĊĪna przyciągną z zagranicy
67
68
T. Kowalik, Strategia rozwoju kraju w pierwszym üwierüwieczu XXI wieku, „Energia”, 9/2000.
Ministerstwo Gospodarki- Ocena realizacji i korekta polityki energetycznej Polski do 2020 roku.
50
inwestorów, spadnie bezrobocie, nastąpi wyĪszy wzrost gospodarczy a kraj
wyjdzie z zapaĞci w jakiej jest górnictwo, PKP, przemysá stoczniowy, sáuĪba
zdrowia oraz szeroko rozumiana budĪetówka. Jednak juĪ teraz moĪna
stwierdziü, iĪ początek tego dziesiĊciolecia odnosiá siĊ do scenariusza
przetrwania: praktycznie nie nastąpiá wzrost gospodarczy w 2002 roku, wzrosáa
liczba bezrobotnych, zwiĊkszyá siĊ deficyt budĪetowy, a zapowiadany program
oszczĊdnoĞciowy rządu na lata 2004-200769 , który zakáada ciĊcia najuboĪszej
czĊĞci spoáeczeĔstwa moĪe siĊ okazaü niemoĪliwy do zrealizowania, ze
wzglĊdu na niezadowolenie spoáeczne, które moĪe siĊ przeobraziü w protesty,
strajki oraz manifestacje poszczególnych grup zawodowych.
1.1. Scenariusze prognozy makroekonomicznej.
1.1.1. Prognoza krótkoterminowa.
Obecna sytuacja w elektroenergetyce charakteryzuje siĊ znaczną nadwyĪką
zdolnoĞci produkcyjnych nad popytem na ten surowiec. W naszym kraju zatem
w ciągu najbliĪszych lat nie zagraĪa nam wystąpienie problemów z pokryciem
zapotrzebowania na energiĊ elektryczną zgáaszanego przez odbiorców
finalnych. Przy zaáoĪeniach ustalonych przez KERM w najbliĪszych latach
popyt na energiĊ elektryczną bĊdzie rósá okoáo 1-1,2% w skali roku. Przy czym
w gospodarstwach domowych nie zmieni siĊ on-na skutek coraz to bardziej
energooszczĊdnych urządzeĔ gospodarstw domowych oraz tego, iĪ energia na
tle krajów unijnych w Polsce jest droga, nie mówiąc juĪ o tym, Īe przeciĊtny
europejczyk ma trzykrotnie wyĪszą pensjĊ. Sytuacja ta szybko siĊ nie zmieni,
gdyĪ liczba bezrobotnych ulegnie zmniejszeniu o okoáo 200 tysiĊcy osób w
stosunku do ponad 3 milionów bezrobotnych w 2003 roku70. W wyniku czego
nie ulegnie zwiĊkszeniu minimalna páaca z powodu nadpodaĪy osób w wieku
69
J. Hausner, MGPiPS rządu SLD zapowiada ciĊcia w 2004-07 na kwotĊ 32 mld. zá. Rząd chce osiągnąü taką
sumĊ poprzez odchudzenie administracji, ciĊcia socjalne, zamroĪenia podwyĪek emerytur i rent oraz najniĪszej
páacy. Powodem tego jest zbliĪający siĊ do niebezpiecznej wysokoĞci dáug publiczny.
70
Monitor ekonomiczny PSE, 18 lipca 2003.
51
produkcyjnym. NaleĪy tutaj podkreĞliü, Īe wskaĨnik zuĪycia energii
elektrycznej w gospodarstwach domowych na mieszkaĔca jest dwukrotnie
niĪszy od Ğredniej w Unii Europejskiej. WzroĞnie popyt na energiĊ w przemyĞle
(z budownictwem mieszkaniowym) na skutek wzrostu produkcji i usáug w
wielu dziedzinach gospodarki w związku ze zwiĊkszonym popytem na
mieszkania, domy, nowe samochody , sprzĊt rtv i agd, co powoduje wiĊksze
zapotrzebowanie na energiĊ ze strony przedsiĊbiorstw. JednoczeĞnie nastąpiá
spadek popytu na energiĊ w rolnictwie do celów produkcyjnych, ze wzglĊdu na
poprawĊ efektywnoĞci jej uĪytkowania.
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
usáugi
transport
gospodarstwa domowe
potrzeby wáasne energetyki
przemysá nieenergetyczny
eksport energii
Rys. 5: Roczny wzrost zapotrzebowania na energiĊ elektryczną do roku 2005.
ħródáo: MG, ZaáoĪenia polityki energetycznej paĔstwa do 2020 roku.
NajwiĊkszy wzrost zapotrzebowania na energiĊ nastąpi w eksporcie, co w
wyniku 30% nadpodaĪy w kraju moĪe spowodowaü duĪe wyzwanie dla
krajowej elektroenergetyki oraz stanowiü bĊdzie dodatkowe Ĩródáo dochodu dla
podmiotów elektroenergetycznych. W przedostatnim roku tej prognozy moĪna
stwierdziü, iĪ zaáoĪenia te nie zostaáy zrealizowane i zarazem nie sprawdziáy siĊ
w caáoĞci. NiĪsze byáo tempo wzrostu gospodarczego, zabrakáo aktywnej,
52
prorozwojowej polityki rządu, a wydatki sztywne w finansach publicznych
utrzymują bardzo wysoki niebezpieczny poziom. Do tego wydatki te
transferowane są w ponad 40% do najuboĪszych, zamiast inwestowane są
zuĪywane na bieĪącą konsumpcjĊ.
1.1.2.Prognoza dáugoterminowa.
PrzyszáoĞci dla polskiego sektora energetycznego nie da siĊ do koĔca
przewidzieü, poniewaĪ juĪ teraz w trakcie pisania tej pracy (w 2004 ) roku
moĪna powiedzieü, iĪ prognoza na piĊü lat nie byáa poprawna. Popyt na energiĊ
elektryczną, a zarazem i jej noĞniki nie rósá wrĊcz przeciwnie w wielu gaáĊziach
naszej gospodarki odnotowano spadek na skutek mniejszej produkcji, bardziej
energooszczĊdnych
urządzeĔ
elektrycznych,
czy
wreszcie
zuboĪenia
spoáeczeĔstwa-co prowadzi do jej oszczĊdzania. Gáównymi celami okreĞlane
jako waĪne są:
x ksztaátowanie zrównowaĪonej struktury rynku paliw pierwotnych, z
uwzglĊdnieniem wykorzystania krajowej bazy surowców energetycznych
x wzrost uĪytkowania paliw i energii;
x rozwój Ĩródeá energii odnawialnej;
x obniĪenie kosztów energetycznych funkcjonowania gospodarki krajowej
w celu poprawy efektywnoĞci;
x dostosowanie polskich regulacji prawnych;
x równowaĪenie interesów przedsiĊbiorstw energetycznych i odbiorców
energii.
NastĊpne piĊtnaĞcie lat dla energetyki gáównie związane jest z integracja
europejską oraz speánianiem unijnych dyrektyw. PrognozĊ tą opracowano
biorąc pod uwagĊ aktywną strategiĊ finansów publicznych, korzystny rozwój
gospodarki w europie i na Ğwiecie, wysokie tempo wzrostu PKB, szeroki dostĊp
53
do kapitaáu na miĊdzynarodowych rynkach finansowych, transfer z zagranicy
do Polski nowoczesnych technologii, restrukturyzacjĊ dziedzin gospodarki
niezmienionych od wielu lat (PKP, górnictwo, hutnictwo). Dla obecnego rządu
rodzi siĊ powaĪne wyzwanie, poniewaĪ ze zmianami w dáugim okresie wiąĪe
siĊ bardzo wiele istotnych zmian. Pierwsza dotyczy regionów dolnoĞląskich,
których mieszkaĔcy Īyją w duĪej mierze z pracy wydobywając wĊgiel brunatny
i kamienny. Na skutek coraz to mniejszego zapotrzebowania na wĊgiel
kamienny i zmniejszenia tego noĞnika w ciągu najbliĪszych 10 lat o 30%
zmusza to do koniecznej restrukturyzacji kopalĔ, co niej jest áatwe71. JuĪ w
2004 roku kopalnie planowano czĊĞciowo zlikwidowaü jednak na skutek
masowych protestów przed utratą pracy przez górników zrezygnowano z tego
kosztem budĪetu paĔstwa, gdyĪ branĪa jest nierentowna, zadáuĪona i wymaga
ciągáych dopáat. Pozytywnym aspektem zmiany noĞników produkcji energii
elektrycznej jest przewidywany znaczny wzrost produkcji energii ze Ĩródeá
odnawialnych, budowa elektrowni wiatrowych w rejonach nadmorskich, a
takĪe produkcja przy uĪyciu gazu i ropy naftowej, co powinno spowodowaü
popyt na specjalistów z tej dziedziny.
1.2.Zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną.
Energia elektryczna z punktu widzenia jest towarem, czy dobrem
codziennego uĪytku. Ma teĪ inną cechĊ poniewaĪ praktycznie nie posiada ona
substytutów,
poniewaĪ
trudno
jest
sobie
wyobraziü
wiele
urządzeĔ
gospodarstwa domowego, które by dziaáaáy na coĞ innego jak prąd z gniazdka.
Z tego wzglĊdu popyt na energiĊ rósá wraz z rozwojem gospodarki w Polsce, na
Ğwiecie, czy europie. Po odbudowie po II wojnie Ğwiatowej, z chwilą
pojawienia siĊ nowych domów, fabryk, sklepów, pokazaniem siĊ tramwajów
elektrycznych i pociągów popyt i zuĪycie energii elektrycznej z roku na rok
71
Okupacja Warszawy, „ Rzeczpospolita”, wrzesieĔ 2003.
54
rosáo o kilkaset procent, co wymusiáo na elektroenergetyce przystosowanie i
rozbudowĊ infrastruktury technicznej do jej przesyáania na daleką odlegáoĞü72.
Zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną
200
150
100
50
0
2005
2010
2015
Rys. 6: Zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną w TWh do roku 2015.
ħródáo: Strategia i Rozwój, PSE S.A. ,Warszawa 2001 r..
Z początkiem transformacji naszej gospodarki, upadkiem wielu firm przemysáu
ciĊĪkiego, popularnych PGR, coraz to nowszych i bardziej energooszczĊdnych
urządzeĔ i technologii taka sytuacja nieprĊdko siĊ powtórzy. W chwili obecnej
wystĊpuje nadpodaĪ energii elektrycznej nad popytem, a przedsiĊbiorstwa
elektroenergetyczne caákowicie
zaspokajają rynek odbiorców. Sytuacja ta
moĪe ulec zmianie dopiero w momencie odnotowania duĪego wzrostu
gospodarczego, a wiĊc nadziei jakie nasz kraj i obywatele wiąĪą z Unia
Europejską.
1.2.1. Wzrost gospodarczy a popyt na energiĊ elektryczną.
Wzrost gospodarczy po zakoĔczeniu drugiej wojny Ğwiatowej staá siĊ nie
tylko podstawowym warunkiem rozwiązywania najwaĪniejszych problemów
spoáecznych w poszczególnych krajach, ale takĪe gáównym wyzwaniem
72
1896-1996- Megawat, biuletyn Zakáadu Energetycznego Bydgoszcz S.A., wydany z okazji stulecia bydgoskiej
energetyki, Bydgoszcz 1996.
55
podzielonego Ğwiata na rywalizujące ze sobą róĪne systemy polityczne73.
Dlatego teorie wzrostu gospodarczego staáy siĊ miernikiem postĊpu danego
kraju i Ğwiadczyáy o sukcesie polityki gospodarczej paĔstwa.
8
7
6
5
4
3
produkt krajowy brutto
2
1
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
Rys. 7: Tempo wzrostu PKB w latach 1993-2003.
ħródáo: Koniunktura, Monitor Ekonomiczny PSE S.A. , Warszawa 2002.
Przedstawiony powyĪej wykres obrazuje wzrost gospodarczy w latach 19932003. MoĪna z niego wywnioskowaü, Īe w okresie transformacji polskiej
gospodarki najlepiej rosáo tempo PKB po 1993 roku, gáównie na skutek
przyciągania do Polski zagranicznych inwestorów. Tak duĪe tempo wzrostu
miaáo związek z brakiem nowych technologii w paĔstwowych jeszcze
przedsiĊbiorstwach, które zostaáy sprywatyzowane, a takĪe z popytu w naszym
kraju na towary z importu, bądĨ produkowanych w Polsce, ale na zachodnich
licencjach. DuĪy udziaá miaáy wtedy rząd, który poprzez aktywną politykĊ,
preferencje, ulgi, zwolnienia przyciągaá zagraniczny kapitaá. W roku 1997
tempo osiągnĊáo prawie 7% i nastąpiáo zaáamanie. Towary na skutek coraz to
wiĊkszych podatków, akcyz, kosztów produkcji droĪaáy, do tego rosáo w
nieprzewidzianym tempie bezrobocie, páaca minimalna byáa niska, nastĊpowaá
spadek realny páac, emerytur, rent, które nie dosyü waloryzowane o inflacjĊ lub
73
M. Nasiáowski, System rynkowy, Key Tekxt, Warszawa 2000 r.
56
wcale, powodowaáy utratĊ siáy nabywczej tych zarobków. Spadá popyt na dobra
wyĪszego rzĊdu: samochody, sprzĊt rtv, agd. To wszystko spowodowaáo, iĪ z
7% w 97 roku wskaĨnik ten spadá do nieco powyĪej 0,5 na koniec 2002 roku74 .
OĪywienie zaczĊáo nastĊpowaü w 3 kwartale 2003 roku. Pod koniec roku 2003
rząd opracowaá plan mający przyspieszyü wzrost, uzdrowiü sytuacjĊ w naszej
gospodarce. Plany te zakáadaáy miĊdzy innymi: zmniejszenie podatku CIT od
osób prawnych, obniĪenie podatku od osób fizycznych w najbliĪszych latach,
preferencje i ulgi dla osób zatrudniających absolwentów, wĞród których ponad
60% jest bez pracy75, pomoc dla osób chcących zaáoĪyü wáasną dziaáalnoĞü
gospodarczą . Do tego trzeba dodaü unijne fundusze w ramach programów
pomocowych. Tak ambitne plany mają przynieĞü juĪ w 2005 roku 5-6% wzrost.
Popyt na energiĊ elektryczną moĪna porównaü i odnieĞü do wzrostu
gospodarczego i sytuacji gospodarczej. W latach 93-97 cena energii byáa
stanowiona przez paĔstwo, w roku 1997 wprowadzono prawo energetyczne a
cena jednej kilowatogodziny zaczĊáa odzwierciedlaü faktyczne koszty
ponoszone przez przedsiĊbiorstwo
elektroenergetyczne, w momencie tym
nastąpiáa znaczna podwyĪka. Pogarszająca siĊ sytuacja gospodarstw domowych
oraz zaáamanie produkcji w wielu dziedzinach naszej gospodarki spowodowaáy
spadek zuĪycia energii. Od 1997 roku wprowadzono 7% stawkĊ podatku vat,
która z roku na rok
rosáa o 5% i osiągnĊáa 22% stawkĊ, kosztami tymi
obciąĪono odbiorców finalnych. Do tego w 2001 roku ówczesny Minister
Finansów wprowadziá akcyzĊ na energiĊ elektryczną, która spowodowaáa okoáo
7-9% wzrost w zaleĪnoĞci od dystrybutora energii. ObciąĪenia fiskalne i
podwyĪki energii wpáynĊáy na wysoką cenĊ energii w porównaniu do
zarobków.
WpáynĊáo
energooszczĊdnych
74
75
to
na
urządzeĔ
spadek
zuĪycia
gospodarstwach
wywoáany
stosowaniem
domowych,
racjonalnego
Koniunktura, Monitor Ekonomiczny PSE S.A. , Warszawa 21 luty 2002.
Praca dla absolwentów, „Profit”, 8/2003.
57
podejĞcia do energii w przedsiĊbiorstwach, gdyĪ stanowi czĊsto duĪy koszt
produkcji itp..
1.2.2. ZuĪycie energii wedáug jej noĞników.
W chwili obecnej gáównym noĞnikiem są paliwa staáe (wĊgiel kamienny i
brunatny), z czego wĊgiel brunatny taĔszy jest okoáo 50% od kamiennego, stąd
jest on najtaĔszym noĞnikiem energii. Stąd elektrownie produkujące tym
surowcem oferują najtaĔszą energiĊ (np. elektrownia Beáchatów). Ponadto do
noĞników energii moĪna zaliczyü paliwa ciekáe (gaz oraz ropĊ naftową ). Przy
czym paliwa staáe w caáoĞci pokrywane są z krajowych zasobów, gdy gaz i ropa
pochodzą z importu, przede wszystkim z Rosji76. W ostatnim dziesiĊcioleciu
zaobserwowano wyraĨne zmiany w strukturze noĞników energii. Zmalaá udziaá
wĊgla kamiennego z 64% w 1990 roku, do 51% w 2000 roku, udziaá wĊgla
brunatnego oscyluje w niezmienionym udziale12-14% w czasie caáej dekady.
Zmiana noĞników energii elektrycznej w latach 1990-2000
1990
2000
wĊgiel kamienny wĊgiel brunatny
ropa naftowa
gaz
Rys. 8: Struktura zmiany noĞników energii elektrycznej w latach 1990-2000 w tonach
litrach lub metrach szeĞciennych.
76
Polskie Towarzystwo Przesyáu i Rozwoju Energii Elektrycznej, PoznaĔ 2003.
58
Natomiast zwiĊkszyá siĊ udziaá ropy naftowej z 13% w 1990 do 20% w 2000,
w 98% pochodzącej z importu, reszta to krajowe wydobycie w póánocnozachodniej Polsce i na dnie Baátyku77.Gaz podobnie jak wĊgiel brunatny
zmieniá swój udziaá przez 10 lat zaledwie o okoáo 2 punkty procentowe.
Zmiany w tej strukturze mają duĪy wpáyw na sytuacjĊ gospodarczą, szczególnie
w tych regionach, skąd są wydobywane poszczególne noĞniki. Spadek zuĪycia
powoduje ograniczenia i zmniejszenie wydobycia, co spowodowaáo likwidacjĊ
kopalĔ i zwolnienia wielu górników wydobywających wĊgiel kamienny.
PrzeciwnoĞcią tego jest znaczny wzrost obrotów firm sprowadzających ropĊ i
gaz z Rosji, które siĊ rozwinĊáy dziĊki temu. Do tego trzeba dodaü, iĪ
dyrektywy Unii nakazują zwiĊkszaü produkcjĊ energii ze Ĩródeá odnawialnych,
takich jak: biomasa, biopaliwa, woda. Zgodnie z zaáoĪeniami polityki
energetycznej paĔstwa do roku 2020 tendencje te bĊdą jeszcze bardziej
intensywne. Sytuacja ta zmusza polski rząd do szybkiej restrukturyzacji
polskiego górnictwa wĊgla kamiennego, gdyĪ jest nierentowne w chwili
obecnej, a wydobycie wĊgla w najbliĪszych latach spadnie o kolejne 30%, w
wyniku czego powstanie przerost zatrudnienia.
2. Bilans handlowy w obrocie energią elektryczną.
Sytuacja naszego kraju pod tym wzglĊdem wygląda bardzo korzystnie.
Obrotem handlowym z zagranicą zajmuje siĊ powstaáa z wyodrĊbnienia ze
struktur Polskich Sieci Elektroenergetycznych firma Pol-Elektra. Spóáka ta
powstaáa z myĞlą o eksporcie energii za granicĊ, a takĪe miaáa poĞredniczyü
pomiĊdzy kupnem taniej energii z Rosji i Ukrainy i sprzedawaü ją Niemcom.
Jednak próba ta nie powiodáa siĊ, spekulowano nawet, Īe firma sprowadza
energiĊ do Niemiec, zostawiając znaczną czĊĞü w Polsce, sprzedając ją po cenie
niĪszej jak u nas. Przede wszystkim z powodu braku obciąĪenia kontraktami
77
Nafta& Gaz Biznes, Warszawa 2001.
59
dáugoterminowymi78. Ze wzglĊdu na znaczną nadpodaĪ energii do kraju siĊ jej
nie importuje, za to jej eksport jest z roku na rok wiĊkszy, w roku 2001, 2002
byá wyĪszy o 27% i 29%. W 2002 roku eksport wyniósá prawie 13 000 GWh.
Eksportujemy energiĊ do Nemiec, Czech, Austrii, Sáowacji, na WĊgry, jak
równieĪ
podmorskim
kablem
do
Szwecji79.
Oprócz
kontraktów
dáugoterminowych realizujemy dostawy na podstawie kontraktów ramowych
umoĪliwiających podpisywanie kolejnych zaáączników na okres jednego
kwartaáu lub miesiąca, a nawet na kilka dni lub kilka godzin. WiĊkszoĞü dostaw
elektrownie realizowaáy przy wykorzystaniu wĊgla po cenach preferencyjnych,
umoĪliwiających oferowanie konkurencyjnych cen rynkowych w ramach
posiadanych zdolnoĞci wytwórczych, jak równieĪ w ramach wielkoĞci
maksymalnych limitów przesyáowych przez granicĊ polską. Wraz ze wzrostem
moĪliwoĞci przesyáowych eksport energii powinien rosnąü. Ciekawostką jest
to, Īe mimo iĪ w Polsce mamy najdroĪszy prąd w europie chĊtnie kupują go za
granicą80. OtóĪ kopalnie zawdziĊczają to ministerialnym rozporządzeniom,
które zezwalają
kopalniom sprzedawaü wĊgiel po cenie niĪszej niĪ koszt
wydobycia, a w sytuacji kiedy kopalnie posiadają caáe haády wĊgla jest im
wszystko jedno, byle siĊ go pozbyü i odzyskaü chociaĪ czĊĞü gotówki. Zapis
ten wykorzystują elektrownie, które kupują wĊgiel do produkcji energii na
eksport , zostawiając czĊĞü do produkcji krajowej. Proceder ten musi kwitnąü
w
najlepsze,
gdyĪ
iloĞü
wĊgla
przeznaczonego
na
nieproporcjonalnie do wielkoĞci energii wyeksportowanej81.
eksport
roĞnie
Dzieje siĊ tak
poniewaĪ cena tony wĊgla ujĊta w kontraktach dáugoterminowych jest o 4045% wyĪsza od tej dla celów eksportu.. Szacuje siĊ, Īe kopalnie tracą na tym
okoáo 300 milionów záotych, a wáaĞciwie to Skarb PaĔstwa, gdyĪ duĪa czĊĞü
kopalni jest paĔstwowa lub dofinansowywana przez paĔstwo82. O praktyki te
78
DuĪy prąd, maáe pieniądze, „ Polityka”. Warszawa 2002.
Krajowy hurtowy obrót energią, biuletyn PSE S.A. , Warszawa 2003.
80
RaĪeni prądem po kieszeni, „ Wprost”, 30 listopada 2003.
81
Raport-eksport energii elektrycznej, „ĝwiat Energii”, Warszawa 02/2004.
82
J. Konikowski- „ Polityka”, Linie wysokiego absurdu, wrzesieĔ 2003.
79
60
podejrzewa siĊ coraz wiĊcej elektrowni, a Poáudniowemu Koncernowi
Energetycznemu udowodniáa to NajwyĪsza Izba Kontroli w swej kontroli, jest
to kolejnym przykáadem Ğwiadczącym o koniecznoĞci rozwiązania
problemu
kontraktów dáugoterminowych w elektroenergetyce.
3. Sektor w ujĊciu makroekonomicznym.
3.1. Energetyka w tworzeniu PKB.
Produkt Krajowy Brutto jest miarą produktu wytworzonego przez czynniki
wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju83. Stąd teĪ w tworzeniu
PKB w Polsce
biorą udziaá przedsiĊbiorstwa elektroenergetyczne zarówno
paĔstwowe jak i w formie
prywatnego wáaĞciciela. Z punktu widzenia
przyszáych potrzeb energetycznych gospodarki osáabienie tempa rozwoju
gospodarczego
skutkowaáo
mniejszym
elektryczną.
Mniejsze
zapotrzebowanie
zmniejszenia
siĊ
energocháonnoĞci
zapotrzebowaniem
na
wynikaü
równieĪ
bĊdzie
krajowej
gospodarki
8
7
6
5
ElektrocháonnoĞü
4
PKB
3
2
1
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Rys. 9: ElektrocháonnoĞü gospodarki w relacji do Produktu Krajowego Brutto.
ħródáo: Obliczenie na podstawie danych Agencji Rynku Energii S.A. .
83
M. Guzek, MiĊdzynarodowe stosunki gospodarcze, Wydawnictwo WSB, PoznaĔ 2001.
61
energiĊ
ze
.
Jak moĪna zaobserwowaü z przedstawionego wykresu elektrocháonnoĞü , a
wiĊc zuĪycie energii elektrycznej jest zaleĪna od poziomu PKB. Wraz ze
sáabniĊciem tempa wzrostu gospodarczego zapotrzebowanie na energiĊ
elektryczną w gospodarce spadaáo. Tą samą sytuacjĊ odnotowalibyĞmy w roku
2003-2004 kiedy gospodarka zostaáa oĪywiona a tym samym wzrosáo zuĪycie
energii zarówno w gospodarstwach domowych jak przedsiĊbiorstwach, jest to
widoczne we wzroĞcie sprzedanej energii elektrycznej w grupach taryfowych ,
odpowiednio grupy G oraz C84.
Tabela 5.
Struktura tworzenia PKB w %
Wyszczególnienie
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Struktura PKB, w tym:
100
100
100
100
100
100
Przemysá
27,17
26,31
26,70
26,51
26,21
25,53
Sektor Energii
6,34
5,89
5,50
4,91
4,67
4,75
Rolnictwo
6,02
5,58
4,82
4,17
3,46
3,31
Usáugi
43,30
44,96
46,52
48,33
48,71
50,21
ħródáo: Ministerstwo Gospodarki, Diagnoza sektora energetycznego, Warszawa 2004.
Z przedstawionych danych wynika, Īe najwiĊkszy udziaá w tworzeniu PKB ma
sektor usáug, a jego udziaá z roku na rok roĞnie. Najmniejszy udziaá odnotowaáo
rolnictwo, w którym udziaá zmalaá prawie o 50%, z 6,02% na początku 1995 do
3,31% w roku 2000. Powodem byáo wycofanie siĊ wielu maáych gospodarstw
rolnych z tego typu produkcji, gdyĪ staáa siĊ ona nieopáacalna na maáą skalĊ.
Sektor energetyczny z roku na rok odnotowywaá spadek, na skutek
pogarszającej siĊ koniunktury dla tych przedsiĊbiorstw, za co winĊ ponoszą
odwlekające
siĊ
procesy
restrukturyzacyjne,
prywatyzacyjne,
brak
wprowadzenia prób naprawczych w przedsiĊbiorstwach wymagających
84
Oddziaá Bydgoszcz, Grupy Energetycznej ENEA S.A. w 2003 roku odnotowaá wzrost o 5,8 – 7,1%.
62
szybkich dziaáaĔ kadry zarządzającej i wáaĞcicieli, którym w wiĊkszoĞci byá i
jest Skarb PaĔstwa. Skutkiem tego byáy pogarszające siĊ wyniki finansowe,
rentownoĞü , spadek produkcji, malejąca wydajnoĞü pracowników.
3.2. Gospodarka krajowa.
W gospodarce krajowej w ramach tego sektora funkcjonowaáo w roku 2002
ponad 1400 przedsiĊbiorstw, w tym ponad 540 duĪych zatrudniających powyĪej
50 pracowników. W okresie piĊciu lat (1995-2000) liczba ta zwiĊkszyáa siĊ z
okoáo 800, gáównie na skutek restrukturyzacji zakáadów i wydzielenia z nich
firm zaleĪnych, tzw. spóáek córek. Z sektora energii pochodziáo blisko 1/5
produkcji globalnej (produkcja globalna jest to wartoĞü wytworzonej produkcji
dóbr i usáug w ciągu danego roku) przemysáu i okoáo 6-8% produkcji globalnej
gospodarki kraju. Jest to rząd 48 mld. záotych dla roku 1995 oraz 92 mld dla
roku 2001. Jednak udziaá sektora w produkcji globalnej maleje, z niewielkim
wzrostem w roku 2001, odpowiednio o 6,7% i 18,2%. Spadek związany jest
przede wszystkim
z ciągáym zmniejszeniem produkcji w górnictwie, które
zalicza siĊ do sektora energii , zaáamaniem siĊ w elektroenergetyce w latach 9597. Patrząc na sektor energii, to najwiĊkszy udziaá, bo aĪ 47,1% w produkcji
globalnej ma produkcja energii elektrycznej, czyli przedsiĊbiorstwa wytwórcze,
przesyáowe i dystrybucyjne. WaĪnym miernikiem ekonomicznym jest wartoĞü
dodana, decydująca o poziomie PKB, jest to suma nowo wytworzonej wartoĞci
w przedsiĊbiorstwie, do której z reguáy wáącza siĊ amortyzacjĊ, mówimy wtedy
o wartoĞci dodanej brutto. Sektor generowaá w 2001 roku 7% wartoĞci w skali
kraju, a 23% w skali przemysáu. W roku 2002 byáo to juĪ odpowiednio 5,5% i
20,3%. I tu znowu najwiĊkszy udziaá ma produkcja energii elektrycznej, bo aĪ
51,6%. Potencjaá produkcyjny mierzony wartoĞcią Ğrodków trwaáych brutto,
wynosiá w 2002 roku 202,1 mld. zá,
63
tj. okoáo 43% Ğrodków trwaáych
wyeksploatowanych w przemyĞle i 14% w gospodarce krajowej85. Niemaáe
znaczenie ma takĪe dla gospodarki zatrudnienie w tym sektorze, gdyĪ praca lub
jej brak wiąĪe siĊ z obciąĪeniem dla kraju , jak równieĪ dochody fiskalne z tych
przedsiĊbiorstw dla budĪetu paĔstwa.
3.2.1. Zatrudnienie w sektorze, a bezrobocie.
Zatrudnienie w sektorze wymaga powaĪnego podejĞcia, gdyĪ caáy sektor
znajduje siĊ w doĞü przeáomowym momencie. Po pierwsze wiąĪe siĊ to z
duĪym bezrobociem siĊgającym 18% w skali kraju, jak restrukturyzacją branĪy
konieczną do aktywnego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Stąd obawy
pracowników branĪy, jak równieĪ spoáeczeĔstwa są zrozumiaáe, poniewaĪ w
razie utraty pracy nastąpi pogorszenie sytuacji materialnej i finansowej, a w
obecnej sytuacji na rynku szanse na znalezienie pracy mają tylko osoby w
miarĊ máode, wyksztaácone oraz z dobrym doĞwiadczeniem. Niemaáa rolĊ
odgrywają tutaj organizacje związkowe, które z reguáy w duĪych zakáadach
mają doĞü silną pozycjĊ, w nich nadzieja, iĪ w razie zmian wáaĞcicielskich
wynegocjują korzystne dla pracowników pakiety gwarantujące wszystkim
zatrudnionym pracĊ bynajmniej na okres kilku lat. Na początku lat 90 w
sektorze energetycznym pracowaáo okoáo 560 tysiĊcy osób, jednak na skutek
zwolnieĔ w górnictwie liczba ta zmalaáa do 401 tysiĊcy w 2001 roku, z czego
sama elektroenergetyka zatrudnia niecaáe 100 tysiĊcy. Najmniej pracuje w
Polskich Sieciach Elektroenergetycznych –okoáo2700 osób wraz ze wszystkimi
spóákami zaleĪnymi. Spóáki dystrybucyjne to prawie 47 tysiĊcy (najmniejsza
liczy 708 osób, najwiĊksza 6035), a okoáo 49,5 tysiąca przypada na wszystkie
elektrownie i elektrociepáownie86. Jednak ze wzglĊdu na restrukturyzacje
branĪy w niektórych spóákach dystrybucyjnych i elektrociepáowniach proponuje
siĊ duĪe odprawy osobom uprawnionym do ĞwiadczeĔ emerytalnych, celem
85
86
Opracowano na podstawie Roczników Statystycznych GUS za lata 1995-2002.
Jaki model rynku energii, praca zbiorowa pod red. M. Okulskiego, biblioteka URE.
64
zmniejszenie zatrudnienia, polepszenia wyników w zakresie stosunku liczba
klientów na jednego zatrudnionego, polepszenia wskaĨników
oraz celem
odmáodzenia kadry pracowniczej87. Z moĪliwoĞci takiej skorzystali pracownicy
elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin,
elektrowni
Rybnik,
GZE
czy
Poáudniowego Koncernu Energetycznego.
Tabela 6.
Bezrobocie w 2003 roku.
Wyszczególnienie
Ogóáem
Bezrobotni w wieku (lata) w tys.
Do 24
25-34
35-44
45-54
Ogóáem
3134,6
833,6
870,3
691,7
651,3
MĊĪczyĨni
1514,2
411,4
380,1
317,1
341,4
Kobiety
1620,4
422,2
490,2
374,6
309,9
%
%
%
%
%
MĊĪczyĨni
100
27,2
25,1
20,9
22,5
Kobiety
100
26,1
30,3
23,1
19,1
ħródáo: Bezrobocie w roku 2003, Gáówny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.
Z materiaáu przedstawionego wynika, Īe w Polsce mamy ponad 3,1 mln osób
bez pracy,
z czego ponad poáowa to kobiety, do tego prawie 85% osób
pozostających bez pracy nie ma prawa do zasiáku. NajwiĊksza liczba
bezrobotnych to osoby w przedziale wieku pomiĊdzy 25 a 34 rokiem Īycia bez
wzglĊdu na páeü. Najmniejszą grupą bezrobotnych to kobiety po 45 roku Īycia.
NajwyĪszy poziom bezrobocia utrzymuje siĊ w warmiĔsko-mazurskim
(27,9%), najniĪsze w mazowieckim (14,1%). W kujawsko-pomorskim wynosi
ono 22,3%, Ğrednią tą znacznie zawyĪają rejony ĝwiecia i Nakáa, w których
zbliĪa siĊ ono do poziomu 30%. NajwyĪszy odsetek bezrobotnych stanowią
87
Monitor Ekonomiczny Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. , Warszawa 2003.
65
osoby z wyksztaáceniem podstawowym i zawodowym (68% ogólnej liczby
bezrobotnych), jednak w przypadku kobiet jest nieco odmiennie, najwiĊkszą
liczbĊ stanowią osoby z wyksztaáceniem policealnym i Ğrednim.
Aktywne
formy przeciwdziaáaniu bezrobociu to przede wszystkim szkolenia, celem
zmiany kwalifikacji i zawodu, zatrudnianie przy pracach interwencyjnych, jak
równieĪ przy robotach publicznych. Osoby zatrudnione przy tego typu pracach
zwykle przepracowują czas, po którym uprawnia on ponownie do pobierania
zasiáku z urzĊdu pracy88.
Stopa bezrobocia w 2003 roku
20
15
10
bezrobocie
5
0
1990 1993 1996 1999 2001 2002 2003
Rys. 10: Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2003.
ħródáo: Roczniki Statystyczne GUS.
Mimo niewielkich objawów oĪywienia gospodarczego, jakie zanotowaáa polska
gospodarka bezrobocie utrzymuje siĊ na wysokim poziomie ponad 18%, z
tendencją zmniejszającą w okresie letnim na skutek pracy sezonowej. Jednak
jest ono za niskie by sytuacja ta ulegáa polepszeniu i by popyt na pracowników
88
MGPiPS, Aktywizacja osób bez pracy, Warszawa 2002 r.
66
zwiĊkszyá siĊ. W Unii Europejskiej sytuacja polskiego bezrobocia rzutuje nas
na ostatnim miejscu za Sáowacją .
3.2.2. Dochody fiskalne z sektora dla budĪetu paĔstwa.
WaĪnym wskaĨnikiem okreĞlającym pozycje sektora energii w gospodarce
kraju moĪe byü stopieĔ zasilanie budĪetu paĔstwa przez ten sektor. Dochody
jakie przynoszą przedsiĊbiorstwa tej branĪy to podatek dochodowy, podatki od
osób fizycznych (pracowników), akcyza, podatek od wartoĞci dodanej (VAT),
który w przypadku energii elektrycznej wprowadzony zostaá w roku 1997 ze
stawką 7% i rósá co roku do progu 22%, wpáaty wynikające ze statutu
przedsiĊbiorstw, w których udziaáy ma skarb paĔstwa (dywidenda) lub czĊĞü
zysku (zwykle 15%) w przypadku spóáki ze 100% udziaáem paĔstwa. Szacuje
siĊ, Īe caáy sektor energetyczny przyniósá paĔstwu w 2002 roku ponad 17%
ogólnego dochodu, okoáo 33 mld zá.. 40% tej kwoty to akcyza paliwowa.
Podatki w energii elektrycznej
Belgia
Wáochy
Anglia
Polska
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Portugalia
Niemcy
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Rys. 11: Procentowy udziaá obciąĪeĔ fiskalnych w cenie energii elektrycznej w 2003 roku.
67
Polska pod wzglĊdem obciąĪeĔ fiskalnych energii jest krajem, który ma
najwyĪszy procentowy udziaá podatków w cenie energii elektrycznej89, ponad
33%, najmniejsze obciąĪenia fiskalne energii to Anglia i Portugalia. SytuacjĊ tą
znacznie pogorszyáo wprowadzenie akcyzy na energiĊ, do tego sytuacje tą
komplikuje fakt, iĪ podatki zmuszone są páaciü podmioty dystrybucyjne, gdyĪ
prawo energetyczne zabrania obciąĪenia caákowitymi kosztami podatków
odbiorców energii elektrycznej, czyni to polskie spóáki mniej efektywne od
zachodniej konkurencji, ze wzglĊdu na wyĪsze ceny energii i koszty wáasne
dziaáalnoĞci90.
10
podatek
dochodowy
8
6
VAT
4
2
akcyza na
energiĊ
elektryczną
0
2001
2002
2003
Rys. 12: Dochody budĪetu paĔstwa w latach 2001-2003 w mld. zá.
ħródáo: Roczniki Statystyczne, szacunki ARE S.A.
Wedáug prognozy ekspertów branĪy elektroenergetycznej elektroenergetyka
przynosi paĔstwu w granicach 15,5-16 mld záotych. Podatek dochodowy
przynosi paĔstwu najwiĊksze dochody od 4 do prawie 8 mld zá. na przeáomie
trzech lat, podatek od wartoĞci dodanej to dochód w 2003 roku okoáo 6 mld zá.
z szacunków Agencji Rynku Energii. Na pewno niemaáe zadowolenie teĪ
89
90
L. Herbert GabryĞ, Podsumowanie roku 2003 w spóákach dystrybucyjnych, PTPiREE, PoznaĔ 02/2004.
J. Wróbel, Niejednolity unijny rynek, „Gazeta Prawna”, Warszawa 238/2003.
68
moĪe mieü twórca wprowadzenia w 2001 roku akcyzy na energiĊ elektryczną,
która w chwili obecnej przynosi ponad 2,1mld zá. rocznie, jej minusem byáa
podwyĪka energii i spadek sprzedaĪy. Wprowadzenie podatku akcyzowego
spowodowaáo znaczny wzrost energii, gdyĪ kaĪda spóáka obciąĪyáa nią swego
odbiorcĊ finalnego. Najgorzej pod tym wzglĊdem wygląda górnictwo, którego
zobowiązania wobec skarbu paĔstwa, ZUS, US w 2000 roku wynosiáy 10,3
mld zá, a skutkiem tego jest ciągáe dofinansowanie sektora z budĪetu paĔstwa,
jednym sáowem wszyscy utrzymujemy górnictwo w polskiej gospodarce.
4. Perspektywy w aspekcie integracji europejskiej.
ObecnoĞü naszego paĔstwa stwarza dla polskiej elektroenergetyki zarówno
szanse jak i zagroĪenia. Przede wszystkim naleĪy pamiĊtaü, iĪ europejski
spóáki tej branĪy są czĊsto kilkukrotnie wiĊksze niĪ nasz sektor rozdrobniony
na 32 elektrownie , 33 spóáki dystrybucyjne i operatora systemu
przesyáowego. Stąd siĊ zrodziáa koncepcja konsolidacji wytwórców,
dystrybutorów, nastĊpnie ich restrukturyzacja, prywatyzacja. Tutaj naleĪy
wspomnieü, iĪ polski sektor w którym dziĞ znajduje zatrudnienie okoáo 100
tys. osób, czeka redukcja w przypadku niektórych firm o 30%. Zachodnie
firmy tej branĪy zatrudniają dwa razy mniej w przeliczeniu na moc
zainstalowaną oraz na jednego pracownika przypada tam ponad 500 klientów
Z polskich firm ten warunek speánia kilka elektrownii i trzech dystrybutorów,
a
w
najmniejszych
przypada
poniĪej
200
klientów
na
jednego
zatrudnionego91. NiezbĊdne stanie siĊ szerokie zastosowanie outsourcingu, a
wiĊc wydzielania dziaáalnoĞci pomocniczej w obrĊbie firm i poddanie jej
konkurencji zewnĊtrznej. Konieczne są zmiany dominującego profilu
zawodowego pracowników z technicznego na ekonomiczno-prawny, co jest
naturalnym wymogiem transformacji rynkowej naszej gospodarki. Sektor
bĊdzie potrzebowaá zwiĊkszenia poziomu wyksztaácenia kadry zarządzającej
91
J. Piechota, wiceminister MGPiPS, „Gazeta Prawna”, Opinie i komentarze, Warszawa 244/2003.
69
w dziedzinie ekonomii, finansów i mechanizmów rynkowych w energetyce
krajowej i europejskiej. Trzeba sobie teĪ zdawaü sprawĊ z tego, iĪ z chwilą
urynkowienia sektora zmniejszy siĊ rola związków zawodowych, a zatem
korzyĞci socjalnych pod róĪną postacią. Stąd potrzeba w momencie negocjacji
prywatyzacyjnych osiągniĊcia porozumienia , które zagwarantuje pakiety
socjalne i zatrudnienie na najbliĪsze lata. W roku 2004 konkurencja w
energetyce praktycznie nie istnieje, gdyĪ jest determinowana KDT, skroĞnym
subsydiowaniem i nie wszyscy odbiorcy mogą korzystaü z zasady TPA,
jednak
próba
rozwiązania
problemu
kontraktów
dáugoterminowych,
wyodrĊbnienie oddzielnych podmiotów obrotu i dystrybucji energii jak
równieĪ rosnąca liczba uprawnionych podmiotów do zmiany dostawcy
stwarza koniecznoĞü do ciągáych zmian i dostosowania siĊ profilu firm
elektroenergetycznych do wymogów rynkowych. W przeciwnym razie bĊdą
one gorsze, mniej dochodowe i efektywne od swej konkurencji. Energia
elektryczna bĊdzie droĪsza niĪ u konkurencji, a nastĊpstwem tego moĪe byü,
iĪ bĊdą tą energiĊ przesyáaü a nie sprzedawaü, a to je zmusi do dalszej
redukcji kosztów z powodu utraty dochodu z tytuáu marĪy na energii.
Na podstawie przedstawionych materiaáów moĪna stwierdziü,
iĪ taki
wzrost wartoĞci wyprodukowanej energii, jaki miaá miejsce po odbudowie
Polski powojennej nam nie grozi. NadpodaĪ energii moĪe siĊ zmniejszyü w
2008 roku, gdy zaczną obowiązywaü restrykcyjne przepisy odnoĞnie ochrony
Ğrodowiska i czĊĞü bloków energetycznych moĪe zostaü wyáączona z powodu
niespeánienia ich.
Zatrudnienie w branĪy wedáug ekspertów powinno siĊ
zmniejszyü, by przedsiĊbiorstwa mogáy sprostaü zachodniej konkurencji.
Powodem takiej sytuacji jest wiĊksza wydajnoĞü pracy, zautomatyzowanie
czy skomputeryzowanie wielu procesów pracy, a to wszystko wpáywa na
zmniejszenie zapotrzebowania na kapitaá ludzki. Szansą jest tutaj powoáanie
spóáek infrastrukturalnych wspóápracujących z gminą , czy zastosowanie
70
outsourcingu ,czyli wydzielenie dziaáalnoĞci niezwiązanej z podstawową
dziaáalnoĞcią firm i poddanie jej konkurencji zewnĊtrznej. Wnioski jakie siĊ
nasuwają to:
x w wyniku duĪej mocy zainstalowanej w latach 90 powstaáa nadpodaĪ
energii, po transformacji polskiej gospodarki. W wyniku czego nie grozi
nam niebezpieczeĔstwo związane z brakiem energii na rynku. MoĪna by
to byáo wykorzystaü eksportując ją jednak na innych zasadach jak
dotychczas. W chwili obecnej zarabia wytwórca i poĞrednik, traci
górnictwo , a páacą wszyscy obywatele RP;
x zapotrzebowanie na energiĊ nie wzroĞnie dopóki nie zmieni siĊ sytuacja
gospodarcza w kraju, nie zmaleje bezrobocie, nie wzroĞnie páaca
minimalna, nie wzroĞnie produkcja, a cena energii nie stanie siĊ
relatywnie taĔsza. Wedáug prognoz Banku ĝwiatowego przy 5-6%
wzroĞcie PKB rocznie wzrost popytu na energiĊ w Polsce wyniesie 2%
w stosunku rocznym ;
x pozycja i wielkoĞü w tworzeniu PKB sytuuje sektor jako rentowny,
dochodowy dla paĔstwa. NaleĪy mieü nadziejĊ, Īe tendencja ta siĊ
utrzyma, a obciąĪenia fiskalne przedsiĊbiorstw i energii elektrycznej nie
wzrosną, wrĊcz przeciwnie zaczną siĊ obniĪaü i zbliĪaü do poziomu
Ğrednich obciąĪeĔ fiskalnych w europie;
x poáączenie z krajami Unii Europejskiej nie zmieniáo nic, ani po 1 maja
2004 jak równieĪ przez najbliĪsze kilka lat. Dostarczenie masowo energii
z zachodu jest niemoĪliwe i ograniczone zdolnoĞciami przesyáowymi
oraz opáatami transgranicznymi, chociaĪ eksperci z tej dziedziny szacują
Īe import energii moĪe byü czterokrotnie wyĪszy od jej eksportu z kraju.
71
ROZDZIAà III
Sposoby integracji przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych i
ich przeksztaácenia wáasnoĞciowe.
1. Charakterystyka struktury przedsiĊbiorstw na rynku energii
elektrycznej w Polsce i Unii Europejskiej.
Zmiana sytuacji politycznej na początku lat 90 związana byáa
z
przemianami spoáeczno-gospodarczymi, reformy te nie ominĊáy takĪe sektora
elektroenergetycznego.
Zaowocowaáo
to
decentralizacją,
czĊĞciową
restrukturyzacją oraz dziaáaniami prorynkowymi. W 1990 roku przeksztaácono
polski system energetyczny , zlikwidowano piĊü okrĊgów energetycznych,
podzielono sektor na wytwarzanie, przesyáanie oraz dystrybucjĊ. Spowodowaáo
to
powstanie
energetycznymi
áaĔcucha
oraz
zaleĪnoĞci
miĊdzy
poĞrednika
miĊdzy
elektrowniami,
nimi-
zakáadami
Polskich
Sieci
Elektroenergetycznych S.A. , jednak przystąpienie naszego kraju do paĔstw
czáonkowskich zrodziáo obawy przed zachodnimi koncernami, których
struktura nie jest tak rozdrobniona, nie jest podzielona na podsektory, a czĊsto
caáa infrastruktura naleĪy do jednej firmy jak jest w przypadku Francji, Grecji i
Irlandii. Polska struktura jest najbardziej podobna do modelu brytyjskiego92. W
celu zwiĊkszenia konkurencji rodzimych przedsiĊbiorstw na europejskim rynku
energii elektrycznej postanowiono przeksztaáciü sektor elektroenergetyczny.
Perspektywy uruchomienia rynku konkurencyjnego energii elektrycznej w
kraju i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, związanego z otwarciem
naszej gospodarki na konkurencjĊ europejską, wyzwoliáy w sektorze
elektroenergetycznym
92
inicjatywy
zmierzające
do
konsolidacji
Departament Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych UrzĊdu Regulacji Energetyki.
72
zarówno
przedsiĊbiorstw wytwórczych, jak i dystrybucyjnych93. Jest to zresztą spóĨniona
realizacja zaáoĪeĔ polityki energetycznej paĔstwa z 1995 roku, w których
przewidywano
restrukturyzacjĊ
sektora
elektroenergetyki
w
celu
jego
dostosowania do wymagaĔ konkurencji krajowej i na rynku europejskim.
Obecnie powstaá juĪ Poáudniowy Koncern Energetyczny S.A.,BOT czy Grupa
ENEA S.A., Enion SA ,EnergiaPro SA. Zamierza siĊ powoáaü dalsze koncerny
wytwórcze i dystrybucyjne. Jest to odejĞcie od lansowanej do niedawna zasady,
Īe konsolidacja powinna nastĊpowaü wyáącznie w trakcie prywatyzacji.
Konsolidacja przedsiĊbiorstw jest celowa ze wzglĊdu na znany efekt skali,
który umoĪliwia zmniejszenie kosztów wáasnych poprzez wiĊkszą elastycznoĞü
alokacji Ğrodków, wzrost wiarygodnoĞci kredytowej i niĪsze koszty kapitaáu
obcego, jak równieĪ niĪsze koszty kapitaáu wáasnego związane z niĪszym
poziomem ryzyka inwestycyjnego. Powodzenie na rynku europejskim wymaga,
aby powstawaáy duĪe firmy, zdolne do konkurencji z takimi przedsiĊbiorstwami
jak: E.ON, Enel, Tractebel, Endesa, Vattenfall posiadające kaĪde od 17000 do
44000 MW mocy zainstalowanej, nie mówiąc o Edf-Francja, które jest gigantem
energetycznym w Europie o mocy zainstalowanej powyĪej 100 000 MW. Z tego
tylko wzglĊdu w procesie konsolidacji przedsiĊbiorstw w Polsce naleĪy dąĪyü
do
stworzenia
energetycznych.
silnych
ekonomicznie
Wymaganie
konkurencyjnych
poprawnoĞci
dziaáania
przedsiĊbiorstw
krajowego
rynku
konkurencyjnego energii elektrycznej nakáada ograniczenia na wielkoĞü
przedsiĊbiorstw wytwórczych i dystrybucyjnych tworzonych w procesie
konsolidacji94. Obowiązywaü tutaj bĊdzie, powszechnie stosowane w Ğwiecie
kryterium Herfindhala- Hirschmana (HHI) mówiące o tym, Īe suma kwadratów
procentowych udziaáów w rynku wszystkich jego uczestników nie powinna
przekraczaü 2500. Wynika z niego, Īe w kraju nie powinno powstaü mniej niĪ
cztery
93
94
przedsiĊbiorstwa
wytwórcze
i
cztery-
piĊü
przedsiĊbiorstw
M. Jaczewski, Integracja energetyce nie straszna, „Nowe ĩycie Gospodarcze”, 1997/25.
L. Juchniewicz, stanowisko w sprawie uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, biuletyn
miesiĊczny URE 2000/4, Warszawa 2000 r..
73
dystrybucyjnych oraz okoáo dwóch-trzech przedsiĊbiorstw prowadzących
dziaáalnoĞü samodzielnie, ze wzglĊdu na znaczny udziaá w rynku i silną pozycje
ekonomiczno- finansową na tle swej konkurencji.
Stosowanie w procesie konsolidacji kryterium podobnych szans na rynku
konkurencyjnym jest moĪliwe, jeĞli paĔstwo bĊdzie miaáo wpáyw na proces
konsolidacji i nie bĊdzie ona przebiegaü w sposób Īywioáowy. Ksztaátowanie
struktury skonsolidowanych przedsiĊbiorstw przed ich prywatyzacją ma w tym
przypadku istotne pozytywne znaczenie, gdyĪ moĪna do tego celu wykorzystaü
uprawnienia wáaĞcicielskie paĔstwa, podczas gdy w procesie jednoczesnej
konsolidacji i prywatyzacji zawsze naleĪy siĊ liczyü z wpáywem potencjalnych
inwestorów, których cele róĪnią siĊ od celów wáaĞciwie okreĞlonej polityki
energetycznej paĔstwa, taka sytuacja miaáa miejsce chociaĪby w przypadku
grupy energetycznej G895. Poza tym juĪ skonsolidowane przedsiĊbiorstwa
stanowią wyĪszą wartoĞü w procesie prywatyzacji i Skarb PaĔstwa moĪe
uzyskaü wiĊksze wpáywy z tytuáu ich prywatyzacji. NaleĪy podkreĞliü, Īe koszty
procesu prywatyzacji skonsolidowanych przedsiĊbiorstw mogą byü istotnie
niĪsze dziĊki mniejszej liczbie ekspertyz prywatyzacyjnych i mniejszemu
zakresowi negocjacji prywatyzacyjnych.96.
2.Podstawowe cele prywatyzacji i konsolidacji przedsiĊbiorstw
podsektorów elektroenergetyki w Polsce.
Prywatyzacja sektora elektroenergetycznego jest jednym z etapów reformy
wáasnoĞciowej polskich przedsiĊbiorstw97. W chwili obecnej, na początku 2003
roku wiĊkszoĞciowym wáaĞcicielem polskiej elektroenergetyki jest Skarb
PaĔstwa,
spóáki
skonsolidowane,
95
96
97
wytwórcze
operator
są
czĊĞciowo
systemu
sprywatyzowane
przesyáowego
Polskie
bądĨ
Sieci
W roku 2003 mogliĞmy zaobserwowaü zmianĊ na stanowisku Ministra Skarbu PaĔstwa, i to dwukrotnie
z nieoficjalnych informacji wynikaáo, iĪ taki wpáyw na premiera RP miaá Jan Kulczyk (wáaĞciciel ElDystrybucji), któremu ministrowie odmawiali sprzedaĪy grupy G-8.
M. Duda, Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w Ğwiecie i w Polsce, URE, biblioteka regulatora.
J. Popczyk, Wznowienie reformy w energetyce, „Rzeczpospolita”, 1998/216.
74
Elektroenergetyczne S.A. jest w stu procentach wáasnoĞcią paĔstwa, natomiast
spóáki dystrybucyjne w postaci zakáadów energetycznych są w 31 przypadkach
paĔstwowe, jeden sprywatyzowany Gliwicki Zakáad Energetyczny S.A.
(Vattenfall-Szwecja), warszawski dystrybutor STOEN S.A. zostaá sprzedany a
inwestor niemiecki- koncern energetyczny RWE-Plus zakupiá 85% akcji tej
spóáki, reszta spóáek dystrybucyjnych zostanie skonsolidowana w piĊü grup
energetycznych98.
2,01%
2,86%
5,46%
Skarb PaĔstwa
9,72%
Elektrim
EdF Francja
9,74%
Tractabel Belgia
Vattenfall Szwecja
70,19%
Inni
Rys. 13: Struktura wáaĞcicielska polskiego sektora elektroenergetycznego w 2003 roku.
ħródáo: „ĝwiat Energii”, wrzesieĔ 2003 /1/ 25.
Z dniem 1 stycznia 2003 roku powstaáa grupa energetyczna ENEA S.A. ,
skupiająca piĊü zakáadów energetycznych. WĞród nich znalazá siĊ bydgoski
dystrybutor Zakáad Energetyczny Bydgoszcz S.A.. Grupa ta jest pierwszą
skonsolidowaną firmą zajmującą siĊ dystrybucją energii elektrycznej. Cele jakie
zostaáy przyjĊte w strategii i zaáoĪeniach elektroenergetyki w kraju to przede
wszystkim bezpieczeĔstwo energetyczne, ochrona interesów konsumentów
98
W. Wáodarczyk, P. UrbaĔski, Dylematy prywatyzacji przedsiĊbiorstw polskiej elektroenergetyki, URE
Warszawa 2001/5/13.
75
poprzez tworzenie konkurencyjnego rynku energii elektrycznej. Wprowadzenie
do
energetyki
wolnej
przeksztaáceniami
konkurencji
bĊdzie
wáaĞcicielskimi,
poprzedzone
konsolidacją
zmianami
i
przedsiĊbiorstw
poszczególnych dziaáalnoĞci, a nastĊpnie restrukturyzacją branĪy, która
doprowadzi do zwiĊkszenia efektywnoĞci , wydajnoĞci i jakoĞci oferowanych
usáug i obsáugi klienta.
Tabela 7.
ETAPY ZWIĉKSZANIA KONKURENCJI
DYSTRYBUCJA
OBRÓT
Sytuacja na
33 zakáady energetyczne, wáasnoĞü-31
Prywatne spóáki obrotu
koniec 2003
paĔstwowe, 2 sprywatyzowane
uprawnionymi do TPA
roku
1 etap
wspóápracujące z odbiorcami
Utworzenie spóáek
Wydzielenie spóáek obrotu
infrastrukturalnych z zakresu
energią elektryczną
dystrybucji energii elektrycznej
SprzedaĪ spóáek zajmujących siĊ
obrotem energią elektryczną
2 etap
Skarb PaĔstwa wycofuje siĊ z sektora DziaáalnoĞü handlowa otwarta jest
3 etap
dystrybucji poprzez sprzedaĪ akcji
na konkurencje oraz udziaá
sektora prywatnego
4 etap
Prywatyzacja spóáki operatora
Regulacja dystrybucji jest otwarta
systemu przesyáowego. PSE S.A. jest
na udziaá sektora prywatnego
sprywatyzowany
ħródáo: MGPiPS, Rządowy program restrukturyzacji energetyki, Warszawa, 17-10-2002.
W 2003 roku do Skarbu PaĔstwa naleĪaáo ponad 70% przedsiĊbiorstw
energetycznych, do których zalicza siĊ elektrownie, elektrociepáownie- jako
wytwórców energii elektrycznej i cieplnej, operatora systemu przesyáowego w
76
postaci Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. –jako spóákĊ obrotu energią i
poĞrednika pomiĊdzy wytwórcami i dystrybutorami energii elektrycznej
(kontrakty dáugoterminowe) oraz spóáki dystrybucyjne w postaci zakáadów
energetycznych. Zachodnie firmy energetyczne posiadają na razie niewielki
udziaá w tej gaáĊzi gospodarki, jednak tendencje są rosnące i proporcje bĊdą
ulegaáy zmianom z roku na rok..
TP S.A.
25416,8
4239,6
3018
PZU S.A.
1506,5
STOEN S.A.
1348,5
1309,6
959,6
0
Pekao S.A.
10000
20000
30000
KGHM Polska
MiedĨ S.A.
Bank Handlowy
S.A.
EC Warszawskie
S.A.
Rys. 14: NajwiĊksze prywatyzacje polskich przedsiĊbiorstw, wartoĞü w mln. zá.
ħródáo: Ministerstwo Skarbu PaĔstwa, Warszawa 2004.
Od sierpnia 1990 do grudnia 2003 przeksztaáceniami wáasnoĞciowymi objĊto
5522 przedsiĊbiorstwa, áączna wartoĞü wpáywów z prywatyzacji to 77,3 mld zá,
w 2003 z tego tytuáu wpáynĊáo 4,1 mld- 43% zaplanowanej kwoty, a gdyby nie
sprzedano STOENU byáoby to 16% zakáadanych przychodów . NajwiĊksze
prywatyzacje w elektroenergetyce to zakup elektrociepáowni warszawskich
przez koncern Vattenfall (959,5 mln zá) oraz sprzedaĪ STOENU S.A. za 1506,6
77
mln zá. Do szwedzkiego koncernu naleĪy takĪe pierwszy sprywatyzowany
GórnoĞląski Zakáad Energetyczny.
Caáy sektor energetyczny generuje Ğrednio 3,5-4,5 mld zá zysku rocznie, a
potrzeby są co najmniej dwukrotnie wiĊksze99.Modernizacja i koszty
restrukturyzacji
znacznie
przewyĪszają
moĪliwoĞci
finansowania
tych
inwestycji ze Ğrodków wáasnych. Nie ma teĪ moĪliwoĞci wykorzystania do tego
celu budĪetu paĔstwa wobec znacznego rozmiaru innych potrzeb budĪetowych.
NiezbĊdna jest zatem prywatyzacja przedsiĊbiorstw energetycznych, która
równieĪ jest warunkiem poprawnoĞci dziaáania konkurencyjnego rynku energii
elektrycznej. Jak wiadomo, rynek konkurencyjny nie bĊdzie dziaáaá prawidáowo
przy dominującym udziale jednego inwestora, a zwáaszcza jeĞli tym inwestorem
jest Skarb PaĔstwa, gdyĪ wystĊpowaáby konflikt pomiĊdzy funkcjami
wáaĞcicielskimi a funkcjami regulacyjnymi paĔstwa.
Inaczej przedstawia siĊ sprawa dla przedsiĊbiorstw regulowanych, gdzie
nie ma bezpoĞrednio mechanizmów konkurencji, które wymuszają zachowania
komercyjne100. W tym przypadku potrzebna jest silna niezaleĪnoĞü polityczna
regulatora, aby egzekwowaü uzasadniony poziom kosztów dziaáalnoĞci
regulowanej przy rozmaitych naciskach politycznych, zwáaszcza w przypadku,
kiedy wáadza polityczna jest zdominowana przez wpáyw zwiąków zawodowych,
wystĊpują polityczne nominacje do wáadz spóáek, istnieją tendencje do
zamazywania przejrzystoĞci struktury kosztów, aby prowadziü dziaáalnoĞü
pozaenergetyczną. Prawo energetyczne na poziomie ustawy zapewnia równe
traktowanie podmiotów niezaleĪnie od wáaĞciciela.
Prywatyzacja powinna
odbywaü siĊ stopniowo, poniewaĪ pozwala na przedáuĪenie sprawowania
nadzoru wáaĞcicielskiego, lecz niestety powoduje obniĪenie zainteresowania
potencjalnych inwestorów a wiĊc i niĪsze oferty cenowe101. Poza tym wydáuĪa
99
J. Buczkowski- Z prywatyzacją nie moĪna czekaü , „Rzeczpospolita”, dodatek ENERGIA XVIII 22/1999.
M. Duda, Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w Polsce i na Ğwiecie, URE, biblioteka regulatora.
101
Warszawski dystrybutor STOEN S.A. wyceniony wedáug szacunków ekspertów energetyki na 2,5-3 mld euro
zostaá sprzedany za niewiele ponad 1,5 mld , drugim przykáadem moĪe byü G-8, za którego El-Dystrybucja
naleĪąca do Jana Kulczyka oferowaáa dwa-trzy razy mniej niĪ wartoĞü rynkowa tych dystrybutorów .
100
78
okres oczekiwania na efekty z prywatyzacji, zwáaszcza dotyczące usprawnienia
zarządzania, restrukturyzacji i zwiĊkszenia efektywnoĞci.
3.Procesy integracji pionowej i poziomej –cechy i róĪnice.
3.1. KorzyĞci wynikające z integracji dla áączonych podmiotów
gospodarczych.
Integracja przedsiĊbiorstw sektora elektroenergetyki, w tym podsektora
dystrybucji, stanowi jedno z najwaĪniejszych przedsiĊwziĊü strategicznych dla
sektora w ukáadzie regionalnym. Stąd wynika koniecznoĞü
rozwaĪenia
przesáanek integracji, okreĞlenia siáy ich wystĊpowania i moĪliwego wpáywu na
realizacjĊ okreĞlonych opcji konsolidacyjnych102. Zasadne wydaje siĊ w tym
przypadku, Īe przez pojĊcie ukáad regionalny naleĪy rozumieü obszar wiĊkszy
niĪ zajmowany przez okreĞlone województwo samorządowe, obejmujący
dziaáanie okreĞlonej grupy spóáek o utrwalonych powiązaniach ekonomicznych,
finansowych, kadrowych oraz kulturowych103. Z perspektywy przesáanek o
charakterze makroekonomicznym naleĪy wyróĪniü cztery czynniki :
x zapewnienie skutecznej oraz uzasadnionej ekonomicznie i spoáecznie
moĪliwoĞci konkurencji w skali krajowej i miĊdzynarodowej. NaleĪy
podkreĞliü, iĪ rozpatrywaü moĪna róĪną skalĊ integracji. Najlepsza
wydaje siĊ taka skala, przy której z jednej strony byáyby utrzymane
historyczne związki pomiĊdzy podmiotami, bowiem tylko w takich
grupach zostanie sprawnie przeprowadzona konsolidacja, z drugiej zaĞ
strony zapotrzebowanie na moc, a zatem wartoĞü zakupów i sprzedaĪy
bĊdzie tak duĪa, aby podmiot utworzony w ten sposób mógá byü
partnerem dla duĪych elektrowni systemowych;
x realizacja niezbĊdnych zmian strukturalnych w sektorze. Sektor
dystrybucji w Polsce nie zostaá poddany istotnym procesom transformacji,
pozwalającym na zmianĊ struktury
102
103
zarówno caáego sektora jak i
Z. Szalbierz, Regionalne przesáanki procesów integracji spóáek dystrybucyjnych, URE, biblioteka regulatora.
W. Mielczarski, Konsolidacja w elektroenergetyce, „Nowe ĩycie Gospodarcze”, 25 czerwca 2000/26.
79
przeprowadzenia wewnĊtrznych reform, nie oznacza to, Īe nie ma w kraju
spóáek
dystrybucyjnych,
które
zaniechaáy
procesów
wewnĊtrznej
restrukturyzacji i dostosowaáy swoje wewnĊtrzne struktury do gospodarki
rynkowej104.
UwaĪa
siĊ,
Īe
na
poziomie
piĊciu-
szeĞüciu
skonsolidowanych grup moĪna skutecznie przeprowadziü zmiany w
sektorze;
x wzrost wartoĞci sektora dystrybucji jest trzecim czynnikiem o charakterze
makroekonomicznym. MoĪna przyjąü, iĪ podstawowym celem tego
sektora, jak i poszczególnych przedsiĊbiorstw w nim dziaáających, jest
wzrost wartoĞci i zorientowanie na klienta. Wzrost wartoĞci, a takĪe
wzrost stopy kapitaáu wymaga: okresowego podwyĪszenia cen energii
elektrycznej, choü wcale nie musi to byü wzrost znaczny; obniĪenia
kosztów operacyjnych, co bĊdzie moĪliwe po gáĊbokich zmianach
restrukturyzacyjnych; zwiĊkszenie poziomu sprzedaĪy lub wejĞcia w
nowe obszary dziaáalnoĞci. Uwolnienie rynku i przeprowadzenie
restrukturyzacji spóáek prowadzi do wyraĨnego wzrostu ich wartoĞci;
x moĪliwoĞü unikniĊcia zastąpienia monopolu paĔstwowego monopolem
prywatnym. W tej chwili mamy do czynienia z monopolem paĔstwowym
natomiast po prywatyzacji nieuchronnie zaistnieją procesy, przynajmniej
próby procesów integracji i konsolidacji po to, Īeby mieü coraz wiĊkszą
kontrolĊ na rynku. WaĪne jest aby procesy prywatyzacji nie prowadziáy
do zastąpienia monopolu paĔstwowego monopolem prywatnym105.
Konsolidacja pozioma i jej pozytywne rezultaty bĊdą moĪliwe do
osiągniĊcia tylko przy spelnieniu okreĞlonych kryteriów, czyli przy zaáoĪeniu
utworzenia
piĊciu-
szeĞüciu
skonsolidowanych
grup
energetycznych
i
okreĞlonego udziaáu w rynku od 12 do 15%106. Mogą to byü korzyĞci zarówno
104
M. Duda, Ocena restrukturyzacji polskiej elektroenergetyki, Biblioteka Regulatora, Warszawa 5/2001.
NajwyĪsza Izba Kontroli w swym raporcie po kontroli dotyczącej sprzedaĪy STOEN S.A., Warszawa 2004.
106
W. Mielczarski, O integracji pionowej, konferencja CIRE, Warszawa, 2 wrzeĞnia 2002 r..
105
80
dla samych przedsiĊbiorstw jak równieĪ dla odbiorców energii elektrycznej.
Wnioski, jakie siĊ nasuwają w skali mikroekonomicznej to:
x stabilizacja
pracy
systemu
elektroenergetycznego
w
ukladzie
regionalnym- lokalny rynek energii. Prawo energetyczne nakáada na
operatorów sieciowych obowiązek Ğwiadczenia wszystkim podmiotom
usáug,
polegających
na
przesyáaniu
zamówionej
energii,
z
uwzglednieniem warunków technicznych i ekonomicznych. Powinny przy
tym byü speánione odpowiednie parametry dotyczące niezawodnoĞci
dostarczania energii oraz jakoĞci energii okreĞlone odrĊbnymi przepisami.
Mechanizmy rynku energii wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu
przedsiĊbiorstw energetycznych i pociagają za sobą okreĞlone skutki
techniczne. W bliskiej przyszáoĞci
dojdzie do powstania nowych
podmiotów na rynku energii, powstaną nowe Ĩródáa energii elektrycznej,
pojawi siĊ tendencja
do tworzenia rynków lokalnych z wáasnym
bilansowaniem i rozliczeniami, bĊdzie to mialo skutki ekonomiczne,
finansowe i organizacyjne dla regionalnych przedsiĊbiorstw;
x racjonalizacja procesów substytucji noĞników energii, jest ona takĪe
moĪliwa na szczeblu regionalnym. NaleĪy to rozumieü jako optymalną w
danych warunkach substytucjĊ pomiĊdzy noĞnikami energii, takimi jak:
gaz, energia elektryczna i energia cieplna.Natomiast jest ona moĪliwa do
osiągniĊcia w warunkach spójnej polityki energetycznej w ukáadzie
regionalnym,
gdy
powoáane
bĊdą
lokalne
przedsiĊbiorstwa
multienergetyczne;
x moĪliwoĞü inwestycji we wáasne odnawialne Ĩródáa energii. Problem
polega na tym, Īe istnieje obowiązek zakupu energii elektrycznej ze
Ĩródeá odnawialnych, energia ta moĪe byü droĪsza nawet 2-3 krotnie od
energii ze Ĩródeá konwencjonalnych. Polskie rozporządzenia w tej
sprawie stanowią, Īe do roku 2008 udziaá energii z odnawialnych Ĩródeá
81
powinien byü nie mniejszy niĪ 7,5%. BĊdzie to miaáo znaczenie dla
podmiotów sektora, zarówno biznesowe jak ekonomiczno-finansowe;
x tworzenie lokalnych spóáek infrastrukturalnych, które bĊdą siĊ zajmowaáy
zuĪyciem energii, jej produkcją, dostawą, przy uĪyciu gazu oraz ciepáa.
Efektem tego powinno byü powstanie silnych kapitaáowo grup
kapitaáowych, przykáadem tego moĪe byü grupa kapitaáowa GZE S.A.,
która jest wáaĞcicielem zakáadu energetytcznego, dystrybuuje energiĊ,
Ğwiadczy usáugi przesyáowe, prowadzi obrót energią, wytwarza ją oraz
sprzedaje na gieádzie energii, wszystko w wyodrĊbionych firmach, jednak
jako wspóána grupa kapitaáowa;
x redukcja
kosztów
dziaáalnoĞci
poprzez
zmniejszenie
kosztów
operacyjnych, zakupu energii, ubezpieczeĔ i wdroĪenia nowoczesnych
narzĊdzi zarządzania.Jednolity system cen i taryf. W tej chwili wszystkie
spóáki mają wáasny system cen i stawek. Ukáad jednolitego systemu jest
moĪliwy do osiągniĊcia w poszczególnych skonsolidowanych grupach,
czyli na obszarze dziaáania, natomiast ciĊĪko by go byáo osiągnąü na
znacznym obszarze kraju, ze wzglĊdu na zbyt duĪe róĪnice pomiĊdzy
regionami Polski;
x wspólna polityka w stosunku do wielkich odbiorców. Odnosi siĊ to do
zasady TPA, czyli swobodnego wyboru dostawcy uprawnionych
odbiorców w chwili obecnej oraz utrzymania wszystkich odbiorców w
momencie uzyskania prawa wyboru przez wszystkich odbiorców.
Skonsolidowanym grupom zaleĪy na utrzymaniu duĪych odbiorców
energii, a ten sposób integracji to zapewnia107;
x jednolita polityka w zakresie zakupów i sprzedaĪy. Zakupy na rynku
energii elektrycznej staáy siĊ i są w tej chwili operacją ogromnie trudną,
gdyĪ mamy do czynienia z róĪnego rodzaju rynkami: rynkiem
bilansowym, gieádą energii, rynkiem kontraktów bilateralnych. Do tego w
107
Konsolidacja zakáadów energetycznych, biuletyn miesiĊczny PSE S.A., lipiec 2000/7/26.
82
niedalekiej przyszáoĞci na gieádzie energii bĊdzie moĪna dokonywaü
transakcji typu futures i forwards, a wiĊc handlowaü opcjami na dostawĊ
energii elektrycznej. Z jednej strony nastĊpuje zjawisko urynkowienia
tych procesów, a z drugiej strony ich skomplikowania, ze wzglĊdu na
brak doĞwiadczenia. Operacje takie funkcjonują juĪ na Ğwiecie. W
związku z tym naleĪy opracowaü wspólną páaszczyznĊ w tym zakresie.
3.2. Skutki integracji dla odbiorców energii elektrycznej.
Jednym z najbardziej waĪnych zadaĔ procesu konsolidacji pionowej jest
zapewnienie orientacji na klienta, czyli odbiorcĊ energii elektrycznej, zarówno
instytucjonalnego jak osób fizycznych. Powinna ona polegaü na podniesieniu
standardów obsáugi klienta oraz jego kompleksowej obsáugi108. W tym zakresie
moĪna wyróĪniü nastĊpujące przesáanki:
x wzrost jakoĞci usáug. Przejawiaü siĊ to powinno w dostarczaniu energii
elektrycznej o odpowoiednich parametrach, unikania zmian czĊstotliwoĞci
i napiĊcia zasilania. Podmiot, który by siĊ staraá o przyáączenie do sieci
powinien byü obsáuĪony kompleksowo i usyskaü wyczerpujących
informacji i pomocy na ten temat;
x stworzenie warunków do zmniejszenia cen. Urząd Regulacji Energetyki
dla ustalania cen wykorzystuje, zgodnie z Prawem Energetycznym,
koncepcjĊ kosztów uzasadnionych. Abstrahując od samej istoty kosztów
uzasadnionych naleĪy stwierdziü, iĪ zwiĊkszenie efektywnoĞci procesów
gospodarczych powinno prowadziü do obniĪenia kosztów, a wzrost
konkurencji bĊdzie wywieraá dodatkową presjĊ na zmniejszenie kosztów.
W rezultacie tego mogą nastąpiü uzasadnione moĪliwoĞci obniĪenia cen i
stawek w taryfach energii elektrycznej;
x moĪliwoĞü zastosowania taryf socjalnych w warunkach regionalnych i
lokalnych. W warunkach niemaáego marginesu osób fizycznych o bardzo
108
Energy Management and Conserwation Agency S.A., Potencjalne efekty wynikające z konsolidacji.
83
niskich dochodach, bĊdzie moĪliwe, w ukáadzie regionalnym, stosowanie
pewnej taryfy socjalnej, adresowanej do wybranej i jasno okreĞlonej
grupy
odbiorców.
Byáoby
to
wyjĞcie
naprzeciw
oczekiwaniom
spoáecznym.
4.Strategie
restrukturyzacji,
prywatyzacji i konsolidacji
branĪy
elektroenergetycznej.
Pierwsze projekty przeksztaáceĔ elektroenergetyki siĊgają lat 1995-96 gdy
ówczesny rząd przyjąá plan restrukturyzacji i prywatyzacji tej branĪy. Plan byá
odmienny od tendencji jakie zachodzą obecnie (konsolidacja branĪy zarówno
wytwórców jak dystrybutorów). Jednak projekt nie zostaá zrealizowany
praktycznie w Īadnej czĊĞci, byá odwlekany w czasie, jedną z przyczyn byáa
zmiana rządu, drugą potrzeba ustanowienia przepisów regulujących tą reformĊ
rynkową . Potrzeba ustanowienia prawa byáa tutaj priorytetem, poniewaĪ na
wolnym
rynku
musiaá
istnieü
regulator
dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstw
energetycznych. Po uchwaleniu ustawy prawo energetyczne rząd w latach 19972001 przyjąá plan zmian w elektroenergetyce. Projekt zakáadaá najpierw
prywatyzacjĊ
bądĨ
konsolidacjĊ
elektrowni,
nastĊpnie
zakáadów
energetycznych po rozdzieleniu w nich dziaáalnoĞci obrotu i dystrybucji, a
skoĔczywszy na prywatyzacji poĞrednika (PSE S.A.). Jak widaü zmieniające siĊ
opcje polityczne w kraju, jak równieĪ czĊste zmiany na stanowiskach Ministra
Skarbu PaĔstwa byáy przyczyną tego, iĪ Īaden rząd nie stosowaá siĊ do zaáoĪeĔ
przyjĊtych przez swych poprzedników, mimo Īe w wielu przypadkach projekty
zmian byáy opracowywane przy czynnym udziale firm tej branĪy, ekspertów z
tej dziedziny. W wyniku czego obecna struktura jest tak róĪna jak panowaáy
poglądy polityczne
109
. RóĪne struktury funkcjonowania elektroenergetyki są
skutkiem przeprowadzania zmian przez kolejne rządy, innych ministrów skarbu
109
Ocena i korekta „ZaáoĪeĔ polityki energetycznej Polski do 2020 roku”, Kierunki rozwoju majątku Skarbu
PaĔstwa w 2002 roku, Strategia gospodarcza z 2 kwietnia 2002 roku, Zintegrowany harmonogram sprzedaĪy
sektora elektroenergetycznego i wprowadzanie rynku energii elektrycznej. Dokumenty te zostaáy przyjĊte
przez poszczególne rządy w celu sukcesywnej restrukturyzacji branĪy. Jednak Īaden nie zostaá zrealizowany
Takie wnioski napisaáa i przedstawiáa NajwyĪsza Izba Kontroli w Sejmie w grudniu w 2003 roku.
84
oraz tego, Īe wizjĊ kaĪdego podsektora i jego strategiĊ opracowywaáa inna firma
doradztwa gospodarczego i konsulingowego. Projekty byáy opracowane przez
takie firmy jak DGA, Central Europe Trust czy IIR110. Skutkiem obecnym
(poáowa 2004 roku) byáo to, iĪ spóáki tego sektora są czĊĞciowo skonsolidowane
( jak PKE S.A. , BOT wĞród wytwórców, czy poáączeni dystrybutorzy tworzący
ENEĉ S.A.), czĊĞciowo sprywatyzowane przez sprzedaĪ inwestorowi,
czĊĞciowo poprzez gieádĊ. Zapowiadanych procesów nie dokoĔczono, a w 2003
r wprowadzono nastĊpny projekt z inną strategią. ĝwiadczyü to moĪe tylko o
braku pomysáów na rozwiązanie problemu i urynkowienie branĪy111. Na dodatek
brak byáo spójnoĞci w dziaáaniu pomiĊdzy resortem gospodarki i skarbu112 .
ZaáoĪenia
Ministra
Skarbu
PaĔstwa
zakáadaáy
stworzenie
szeĞüciu
skonsolidowanych grup energetycznych, do kaĪdej grupy naleĪaáoby piĊü lub
cztery zakáady energetyczne, liderem poszczególnych grup są zakáady, które
swoją strukturą przypominają docelowy model i mają dominującą pozycje.
Resort Ministra Skarbu PaĔstwa chciaá, aby oprócz grupy G-8, STOENU i
sprywatyzowanego zakáadu w Gliwicach powstaáo 4-5 grup konsolidacyjnych.
OĞrodkami konsolidacji miaáy byü:PoznaĔ (P-5), Wrocáaw (W-6), Kraków (K4), Lublin (L-4) i àódĨ (à-4). Udziaáy rynkowe koncernów wahaáyby siĊ od
12%
do ponad 14,5% . Taka struktura bĊdzie optymalna pod wzglĊdem siáy
rynkowej i finansowej koncernów, zabezpieczy równieĪ branĪĊ przed nadmierną
koncentracją, co prowadziáoby do powstania monopoli. Niestety zgodnie z tą
Strategią Gospodarczą ze stycznia 2002 skonsolidowano tylko grupĊ
dystrybutorów w póánocno-zachodniej czĊĞci kraju (ENEA S.A.). . W styczniu
nastĊpnego roku (2003) Rada Ministrów przyjĊáa dwa dokumenty okreĞlające
cele i kierunki zmian, jakie rząd zamierza wprowadziü do sektora
elektroenergetycznego.
elektroenergetyce
oraz
Brak
koncepcji
elemententów
110
rozwiązania
przeksztaáceĔ
determinujących
J. Popczyk, Z prywatyzacją nie moĪna czekaü, „Puls Biznesu”, Warszawa 24/2003.
J. Wróbel, Polska energetyka woáa o strategiĊ, „Gazeta Prawna”, Warszawa 218/2003.
112
Sprzeczne wizje resortów, „ĝwiat Energii”, Warszawa 2002/1/17.
111
85
rozwój
w
wolnej
konkurencji
powoduje
coraz
mniejsze
zainteresowanie
potencjalnych
inwestorów, przykáadem moĪe byü pierwsza prywatyzacja GZE S.A., gdzie do
negocjacji przystapiáo osiem chĊtnych firm, do prywatyzacji STOENU S.A.
dwie z czego jedna sama zrezygnowaáa, a do kupna G-8 z 4 chĊtnych na
początku zostaáa jedna polska El-dystrybucja Jana Kulczyka. W tym przypadku
trudno mówiü o negocjacjach, gdy chĊtny jest tylko jeden oferent113. Dlatego
prywatyzacje powinno siĊ wstrzymaü do momentu przeprowadzenia procesów
konsolidacyjnych oraz usuniĊcia barier rozwoju wolnej konkurencji, w wyniku
czego nastąpiáaby przejrzysta struktura rynkowa wraz z jej mechanizmami.
5. Etapy przemian w poszczególnych podsektorach.
Ostatni dokument przyjĊty przez RadĊ Ministrów zakladaá nie tyle początek
wprowadzenia przemian tylko uporządkowanie zaczĊtej konsolidacji i
prywatyzacji wytwórców
i dystrybutorów energii elektrycznej . Co
najwaĪniejsze projekt zakáadaá stopniową konsolidacjĊ i prywatyzacjĊ
począwszy od wytwórców, nastĊpnie podsektora dystrybucji, a na koĔcu
restrukturyzacjĊ i przemiany organizacyjne operatora systemu przesyáowego
(PSE S.A.). Taka forma od dawna byáa zapowiadana i jest racjonalna, gdyĪ
najpierw trzaba urynkowiü poducentów energii, by móc kupiü energiĊ na rynku
od dystrybutorów po rynkowej cenie wykreowanej w drodze reakcji popytowopodaĪowych114. Co do podsektora wytwarzania przyjĊto nastĊpujące zaáoĪenia:
x konsolidacja- w podsektorze funkcjonowaü bĊdą trzy grupy Poáudniowy
Koncern Energetyczny, Pątnów-Adamów-Konin oraz Beáchatów-OpoleTurów. Do BOT-u nie wykluczaáo wáączenia siĊ kopalĔ wĊgla brunatnego
z Turowa i Beáchatowa. PKE ma wcháąnąü nastĊpne elektrownie ze
Stalowej Woli, Bytomia, Tych i Zabrza;
113
R. Nay, kierownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
rozmowa o prywatyzacji polskiej elektroenergetyki, portal gazeta.pl, Agora S.A. , Warszawa 16/10/2003.
114
S. Horbaczewski, T. Nowak, K. Sobieraj, Prywatyzacja poprzez realizacjĊ niezaleĪnych projektów
energetycznych, Bank Energetyki. Forum Ekonomiczne Krynica 2003.
86
x prywatyzacja- zostaáa zakoĔczona w elektrowni Kozienice, OstroáĊki i
Dolnej Odrze. PKE zostanie sprywatyzowany porzez gieádĊ papierów
wartoĞciowych,
a
debiut
nastąpi
po
zakoĔczeniu
konsolidacji.
Prywatyzacja BOT zaczĊáa siĊ w 2004 roku, potrwa okoáo roku, jednak
wiekszoĞciowy pakiet zostanie w rĊkach paĔstwa. Wszystkie pozostaáe
elektrownie
i
elektrociepáownie
zostaną
sprywatyzowane
bądĨ
zaoferowane inwestorom, którzy juĪ posiadają pakiet mniejszoĞciowy.
Harmonogram zmian w spóákach dystrybucyjnych przewidywaá:
x konsolidacja- w 2003 roku rozpoczĊto procedury skonsolidowania
nastĊpnych dystrybutorów (na przykáadzie ENEA S.A.). W 2004 roku
powstaáy grupy dystrybutorów energii ENION S.A. , ENERGIAPRO
S.A., ENERGA SA, jako ostatnia powstanie w 2005 roku tzw. Wschodnia
Grupa Energetyczna;
x oprócz konsolidacji przewiduje siĊ wydzielenie sfery obrotu z powstaáych
grup dystrybucyjnych, co zapewni obniĪenie kosztów i wyeliminuje
skroĞne subsydiowanie dziaáalnoĞci. Ma takĪe usprawniü dziaáanie w tym
zakresie.
14
negocjacje z
inwestorami
skáadanie ofert
12
8
miesiące
7
2
0
5
10
15
zaproszenie do
skáadania ofert
przygotowanie
analiz
wybór doradcy
Rys. 15: Harmonogram prywatyzacji przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych
ħródáo: Centrum Informacji Rynku Energii, Wydawnictwo ARE S.A. 2004/01.
87
ZaáoĪenia w podsektorze przesyáu nie zakáadają prywatyzacji operatora systemu
przesyáowego, PSE zachowa funkcje operatora i bilansowania systemu
energetycznego, co jest podstawą poprawnoĞci dziaáania elektroenergetyki i
bezpieczeĔstwa dostaw energii elektrycznej. Wydzielona zostanie z jej struktur
sfera obrotu. NajwaĪniejszą zmianą jaka objĊto PSE to wydzielenie z jej struktur
spóáki zaleĪnej PrzedsiĊbiorstwa RozliczeĔ Opáat Systemowych S.A. (PROS
S.A), firma ta zajmie siĊ zamianą kontraktów dáugoterminowych na obligacje ,
które powstaną w ramach sekurytyzacji KDT115 .
5.1.
Sposoby konsolidacji i prywatyzacji spóáek dystrybucyjnych.
Pomysá poáączenia zakáadów energetycznych zrodziá siĊ w 95 roku, jednak
przez ten czas ulegaá zmianom, jedne zakáady przenoszono z grupy do grupy,
zmieniano teren dziaáania poszczególnych grup i wyznaczano inne granice
dziaáania tych integrowanych spóáek. W praktyce niczego nie realizowano, a
zmiany zachodziáy na papierze .Przykáadem moĪe byü bydgoski dystrybutor,
który miaá zostaü poáączony w tzw. grupĊ póánocną, skáadającą siĊ innych
zakáadów niĪ te, z którymi zostaá poáączony. Aktualny plan jest realizowany na
podstawie
pomysáu Ministra Skarbu z początku 2003 roku, wtedy teĪ
rozpoczĊto faktyczne próby integracji w grupy energetyczne. Pierwszą grupą,
która
podpisaáa w tej sprawie porozumienie byáa grupa energetyczna ENEA
S.A. funkcjonująca pod wspólną nazwą od stycznia 2003 roku. NastĊpną
grupą, która powstaáa jest grupa o roboczej nazwie K-7, oznacza to, iĪ
przejmującym jest zakáad energetyczny z Krakowa i przejąá on majątek
pozostaáych zakáadów z Beskid, BĊdzin, CzĊstochowy oraz Tarnowa. Miaáy do
niego naleĪeü takĪe zakáady z àodzi (ZE àódĨ i ZE àódĨ Teren), jednak coraz
czĊĞciej mówi siĊ o powstaniu kolejnej grupy tzw. Regionalnej Grupy àódzkiej
115
Rządowa droga odejĞcia od kontraktów dáugoterminowych, „Gazeta Prawna”, Warszawa 8/2004.
88
Spóáki dystrybucyjne na terytorium kraju
x GZE S.A. , STOEN S.A.
x ENEA S.A.
x ENERGA S.A.
x ENERGIAPRO S.A.
x ENION S.A.
x WSCHODNIA GRUPA ENERGETYCZNA
Rys. 16: Zakáady energetyczne na terytorium RP i ich zasiĊg dziaáania w grupach
ħródáo: Harmonogram przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych w sektorze elektroenergetycznym
Ministerstwo Skarbu PaĔstwa, Warszawa 28-01-2002. ObjĊto nim tylko grupĊ ENEA S.A.
89
W 2004 roku powstaáa takĪe grupa EnergiaPro- ZE Wrocáaw przejąá firmy z
Opola, Legnicy, Zielonej Góry i Waábrzycha. Grupa Energa to zaniechana
prywatyzacja grupowa a jej opis znajduje siĊ poniĪej .Ostatnią grupą , która
powstaje bĊdzie tzw. Ğciana wschodnia o roboczej nazwie L-6. Poza mającymi
funkcjonowaü grupami dwaj dystrybutorzy dziaáają samodzielnie, gdyĪ
posiadają znaczny udziaá rynkowy, a ich sytuacja i miejsce na rynku jest nieco
odmienne od pozostaáych firm tej branĪy.
Tabela 8.
UDZIAà RYNKOWY GRUP PO KONSOLIDACJI
SPRZEDAĩ
UDZIAà W
LICZBA
UDZIAà W
OBSZAR
RYNKU
ODBIORCÓW
LICZ. ODB.
DZIAàANIA
jednostka
TWh
%
mln
%
km2
ENERGA
15,81
16,21
2,61
16,97
74627
ENEA
14,16
14,43
2,20
14,31
58192
ENERGIAPRO
10,84
11,05
1,61
10,44
27428
WGE
18,64
19,00
3,73
24,21
105842
ENION
23,20
23,65
3,35
21,79
42146
STOEN
5,41
5,52
0,78
5,05
486
GZE
10,07
10,65
1,12
7,24
4082
ħródáo: Harmonogram przeksztaáceĔ wáasnoĞciowych, MSP, 28 stycznia 2002.
NajwiĊkszy udziaá zarówno sprzedaĪy jak i w rynku bĊdzie miaáa grupa
ENION,
najwiĊcej dystrybutorów liczy ENERGA-jednak w rejonach
nadmorskich sprzedaĪ jest niewielka i brak tam duĪych przemysáowych
odbiorców. A najwiĊkszy teren dziaáania posiada WGE, czyli tzw Ğciana
wschodnia. Enea na tle branĪy wypada bardzo dobrze i plasuje siĊ za Enionem,
gdyĪ Energa ma niewiele wiĊkszy udziaá, lecz gáównie na skutek tego iĪ skupia
8 dystrybutorów, a WGE traci duĪym obszarem dziaáania i zarazem maáym
zaludnieniem terenu (duĪe straty energii i koszty przesyáu).
Na mapie zostaá
przedstawiony nowy projekt, poprzednim objĊto tylko grupĊ ENEA S.A. .W tej
90
chwili zostaáy ponownie zmienione granice dziaáania grup, np. ZE CzĊstochowa
przeniesiono z W-6 do Krakowa. Ostatecznie z Krakowem nie poáączono
dwóch áódzkich dystrybutorów ze wzglĊdu na brak zgody tych firm, na
początku 2005 roku trwaáy prace nad ich poáączeniem w jeden podmiot
5.1.1. Prywatyzacja indywidualna na przykáadzie STOEN S.A. i GZE S.A.
–GórnoĞląskiego Zakáadu Elektroenergetycznego.
Tym sposobem prywatyzacji objĊto dwóch dystrybutorów, ze wzglĊdu na
doĞü silną pozycje rynkową, duĪą liczbĊ klientów i znaczny udziaá w krajowej
sprzedaĪy energii elektrycznej . GZE to kawaá historii górnoĞląskiej gospodarki,
siĊgający czasów przedwojennych, przechodziá on zmiany takie same jak
wszystkie zakáady, zgodnie z obowiązujacymi przepisami, ustawami itp. Od
lipca 1993 roku dawne przedsiĊbiorstwo zostaje skomercjalizowane, stając siĊ
jednoosobową spóáką Skarbu PaĔstwa. Firma ta jest dosáownie wielka pod
wzglĊdem terytorialnym, zajmuje obszar 4221 km kwadratowych, sprzedaje
okoáo 13% energii elektrycznej w skali kraju, dostarcza energiĊ do ponad
miliona klientów indywidualnych, prawie 1200 przemysáowych i 80 tysiecy
maáych i Ğrednich firm. Do tego trzeba dodaü, Īe odbiorcy przemysáowi to okoáo
75%
sprzedanej energii w grupach taryfowych A, B i C. Tak duĪa sprzedaĪ
energii elektrycznej odbiorcom produkcyjnym (huty, kopalnie, przemysá ciĊĪki )
czyni z GZE lidera polskich przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych. Odzwierciedla
siĊ to najlepszym wynikiem netto, najwiĊkszym przychodem ze sprzedaĪy,
najwiĊkszą Ğrednią pensją czy teĪ bardzo dobrymi wskaĨnikami: rentownoĞci,
páynnoĞci itp. Pod wieloma wzglĊdami
przedsiĊbiorstwo speánia zachodnie
standardy pracy. Potwierdzeniem tego jest certyfikat zgodnoĞci z normami PNISO 9002, który firma otrzymaáa 8 maja 1998 roku, stając siĊ pierwszym
dystrybutorem cechującym siĊ takim dokumentem116. Początek prywatyzacji
zacząá siĊ w grudniu 1996 roku, kiedy to zostaáa zawarta umowa z Bankiem
116
GZE na pierwszy ogieĔ, „Nowe ĩycie Gospodarcze, 9 stycznia 2/2002.
91
Handlowym S.A. w Warszawie - oficjalnym doradcą prywatyzacyjnym
wáaĞciciela117. Zakupieniem pakietu GZE zainteresowane byáy: niemiecki
RWE., Szwedzki Vattenfall i polska filia amerykaĔskiego giganta PSEG Poland.
FirmĊ kupiá Vattenfall, który posiada takĪe 55% akcji elektrociepáowni
warszawskich. Jest to czoáowe przedsiĊbiorstwo sektora energetycznego w
Szwecji, a jeden z piĊciu najwiĊkszych dostawców energii elektrycznej w
Europie. Roczna produkcja energii siĊga okoáo 80 TWh, a obroty od trzech lat
wahają siĊ na poziomie 28-30 miliardów koron szwedzkich. Vattenfall posiadaá
31,8% akcji GZE, 30 stycznia 2003 podwyĪszyá kapitaá akcyjny o 150 tysiĊcy
akcji,kupiá paĔstwa pakiet wiĊkszoĞciowy za ponad 170 mln euro.118, obecnie
posiada 75% akcji tego najwiĊkszego dystrybutora w Polsce. Transakcja zostaáa
opáacona ze Ğrodków wáasnych dystrybutora oraz czĊĞciowo sfinansowana z
Vattenfalla.
Stoáeczny Zakáad Energetyczny STOEN S.A. jest firmą jeszcze inną niĪ
GZE i pozostaáe spóáki dystrybucyjne. Zakres dziaáania warszawskiego
dystrybutora obejmuje tylko same miasto. Jego najwiĊkszą zaletą jest duĪa
liczba odbiorców ( gospodarstw domowych, maáych i Ğrednich firm ) siĊgajaca
blisko 800 tysiĊcy. Trzeba teĪ dodaü, Īe jest to stolica kraju, region w którym
jest najmniejsze bezrobocie, najwyĪsza Ğrednia krajowa pensja, tutaj znajduje
siĊ Sejm, Senat, Rząd, wiele siedzib firm Ğwiatowych oraz prawie wszystkie
centrale banków. To wszystko czyni, iĪ zakáad ten posiada jedną z najlepszych
kondycji finansowych, klienci w wiĊkszoĞci terminowo páacą za energiĊ, w tym
regionie
odnotowuje
siĊ
takĪe
najmniej
kradzieĪy
urządzeĔ
i
linii
energetycznych oraz stwierdza siĊ znikomą iloĞü nielegalnego poboru energii
elektrycznej. Te dwa opisane przypadki powodują znacznie mniejsze straty w
porównaniu do innych dystrybutorów. Dlatego cena, jaką udaáo siĊ uzyskaü
Ministerstwu Skarbu PaĔstwa ze sprzedaĪy zakáadu w Warszawie nie byáa tylko
117
118
Zdrowe zasady rynku, „ Elektroenergetyka”, 22 kwietnia 5/94/1997
Centrum Informacji Rynku Energii, Wydawnictwo ARE S.A. , prywatyzacja energetyki (www.cire.pl)
92
ceną za majątek tej firmy, lecz ceną za dostĊp do 800 tysiĊcy odbiorców, a w.
przyszáoĞci
moĪe
nawet
wiĊcej119.
Umowa
prywatyzacyjna
zostaáa
sfinalizowana z RWE-Plus, niemiecka firmą. Stoen sprzedano za 1506 mln
záotych, z czego niecaáy mld trafiá do kasy paĔstwa, reszta trafiáa na Ğrodki
specjalne Ministra Finansów, który zasiliá nimi parĊ resortów120. Prywatyzacja
stoáecznego dystrybutora podzieliáa polskich parlamentarzystów, którzy
protestowali
przeciwko
wyprzedaĪy
okupując
sale
Sejmu.
Zarzucono
ówczesnemu Ministrowi Skarbu zawarcie ukáadu z kanclerzem Niemiec podczas
wizyty w tym kraju jesienią wraz z Prezydentem RP, kiedy to kanclerz
zaproponowaá iĪ ma dla naszej energetyki parĊ ciekawych ofert 121. Po powrocie
z Niemiec Minister zwiĊkszyá pakiet sprzedaĪy do 85%, wtedy opozycja
postawiáa MSP zarzut pilnowania interesów niemieckich, a nie polskich.
SprzedaĪ STOENU to nic innego jak zmiana monopolu paĔstwowego na
prywatny, a wáaĞciwie paĔstwowy innego narodu, poniewaĪ RWE-Plus to
paĔstwowa niemiecka firma. Prezesowi URE zarzucono, iĪ zatwierdzając taryfĊ
na okres trzech lat z podwyĪkami cen energii powyĪej inflacji pozwoliá firmie
na osiągniĊcie wyĪszych nieuzasadnionych zysków kosztem
odbiorców
energii. Prywatyzacja ta naruszyáa takĪe zaáoĪenia pierwszeĔstwa sprzedaĪy
elektrowni przed spóákami dystrybucyjnymi, uniemoĪliwiáa zachowanie kontroli
przez Skarb PaĔstwa i oddzielenia sfery obrotu od dystrybucji energii122 .
5.1.2 Prywatyzacja grupowa na przykáadzie grupy G-8.
Projekt przeksztaáceĔ w elektroenergetyce za rządów w latach
1997-
2001 zakáadaá poáączenie ze sobą i sprywatyzowanie oĞmiu dystrybutorów w
póánocnej czĊĞci naszego kraju. W skáad grupy miaáy wchodziü nastĊpujące
119
Prywatyzacja STOEN S.A., „ĩycie Warszawy”, 7 sierpnia 4/2002.
G. Koáodko, MF i Wicepremier, Program 1 PR, wywiad z 17/10/2002, umieszczony na stronie Centrum
Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji (www.tiger.edu.pl)
121
J. Jakimczyk, Generator Ministra Kaczmarka, „ Wprost”, Warszawa 1105/2004.
122
Prywatyzacja STOEN S.A., Raport NajwyĪszej Izby Kontroli nr 178/2003, skrót na stronie www.nik.gov.pl.
120
93
zakáady:Zakáad Energetyczny Koszalin S.A., Zakáad Energetyczny Sáupsk S.A.,
GdaĔska
Kompania
Energetyczny
S.A.,
Energetyczna
Zakáad
ENERGA
Energetyczny
S.A.,
Elbląski
Zakáad
w
Olsztynie,
Zakáad
S.A.
Energetyczny ToruĔ S.A., Zakáad Energetyczny Páock S.A. oraz Energetyka
Kaliska S.A.. Grupa Póánocna miaáaby obsáugiwaü áacznie ponad 2,5 miliona
klientów na prawie 25% terytorium kraju i osiągaü okoáo 3-3,5 mld. záotych
przychodu
ze
sprzedaĪy
energii
elektrycznej.
Początki
prac
nad
harmonogramem prywatyzacji siegają jeszcze 1999 roku, kiedy to ówczesny
Minister Skarbu PaĔstwa zaprosiá potencjalnych inwestorów do skáadania ofert
zakupu akcji pierwszej poáączonej grupy przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych.
Harmonogram ten zakáadaá nabór ofert do koĔca 2000 roku, swoje
zainteresowanie grupą wykazaáy takie giganty Ğwiatowej energetyki jak:
Vattenfall, EdF, Tractabel, RwE Plus, E.O.N. oraz polska El-Dystrybucja
związana z Kulczyk Holding123. Termin zgáaszania siĊ potencjalnych
inwestorów minąá 31 stycznia 2001 roku. Ministerstwo Skarbu PaĔstwa miaáo
wybraü inwestora na podstawie rokowaĔ, których przedmiotem bĊdzie przede
wszystkim ustalenie ceny akcji kaĪdej ze spóáek, programu rozwoju, na który
záoĪą siĊ zobowiązania do podwyĪszenia kapitaáu i uzgodnienie innych Ĩródeá
finansowania oraz ustalenie pakietu socjalnego dla zaáóg. Niestety przetarg na
ósemkĊ dystrybutorów trwaá 3 lata, Ministerstwo trzykrotnie udzielaáo
potencjalnym inwestorom wyáącznoĞci negocjacyjnych, lecz nigdy nie doszáo do
porozumienia. Najbardziej zaawansowany byá E.O.N., który wyceniá G-8 na 1,7
mld. EUR, z czasem jego propozycja finansowa zaczĊáa maleü do 60% tej
kwoty, przede wszystkim powodem byáo wprowadzenie podatku akcyzowego
na energiĊ elektryczną oraz brak porozumienia z nowym rządem po wyborach
jesienią 2001 roku124.
Ostatnio przywilej wyáącznych negocjacji przypadá
spóáce El-Dystrybucja kontrolowanej przez najbogatszego polaka Jana
123
124
Kto kupi G-8, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa, 18 stycznia 2001/7/15.
K. Cader, Prywatyzacja, Monitor ekonomiczny, biuletyn miesiĊczny PSE S.A., 30 wrzeĞnia 2002/6.
94
Kulczyka. Jednak prywatyzacja tej duĪej grupy nasuwa wiele pytaĔ i sugestii.
Padają propozycje by ją odwlec w czasie, poniewaĪ przed rozwiązaniem KDT
inwestorzy zagraniczni wycofali siĊ z ewentualnego kupna pakietu G-8. Poza
tym nie moĪna mówiü o negocjacjach dobrych warunków sprzedaĪy, gdy
wystĊpuje jeden chĊtny, który nie dysponuje takimi Ğrodkami finansowymi. ElDystrybucja to kapitaá zaáoĪycielski w kwocie miliona záotych, a wartoĞü tych
dystrybutorów to co najmniej 3-4 mld záotych. Grupa G-8 potrzebuje mocnego i
silnego inwestora, a nie inwestora, który chce za poĪyczoną kwotĊ z BRE
BANKU zapáaciü paĔstwu, nastepnie wziąü kredyt za który zapáaci G-8 i spáaciü
resztĊ125. Jednak siáa El-Dystrybucji to przede wszystkim Jan Kulczyk i jego
pozycja u najwyĪszych wáadz w paĔstwie, nieoficjalnie mówiáo siĊ Īe z powodu
odmowy sprzedaĪy mu G-8 Premier odwoáaá dwóch Ministrów Skarbu i teraz
sam zadecydowaá co zrobi z grupą dystrybutorów energii. Ostatecznie
prywatyzacji zaniechano i postanowiono wszystkie podmioty tej grupy poáączyü
jak pozostaáe spóáki dystrybucyjne i nastĊpnie ją sprywatyzowaü poprzez GPW.
Firma powstaáa na jesieĔ 2004 , nosi nazwĊ ENERGA S.A., od przejmującej
byáej GdaĔskiej Kampanii Energetycznej S.A. .
5.2.
Konsolidacja spóáek dystrybucyjnych na przykáadzie ENEA S.A. .
W dniu 29 lipca 2002 roku Minister Skarbu PaĔstwa podjąá decyzjĊ o
utworzeniu tzw. Grupy Zachodniej i poáączeniu piĊciu spóáek dystrybucyjnych z
Poznania, Szczecina, Bydgoszczy, Gorzowa i Zielonej Góry. Zarządy tych firm
8 sierpnia podpisaáy porozumienie w sprawie wspólnego zorganizowania i
przeprowadzenia oraz finansowania programu restrukturyzacji i konsolidacji
spóáek dystrybucyjnych tworzących grupĊ126. Na lidera grupy wybrano
EnergetykĊ PoznaĔską, która przewodzi w grupie i przypomina docelowy model
125
126
D. Marzec, Dyrektor Audytu i Doradztwa Gospodarczego PriceWaterhouseCoopers, „Puls Biznesu”
Z kraju: w spóákach dystrybucyjnych, Info- biuletyn wewnĊtrzny ZEBYD S.A..
95
jaki powstaá. Grupa ta powstaáa poprzez wcháoniĊcie przez EP pozostaáych
zakáadów energetycznych127. Konsolidacja nastąpiáa zgodnie z zastosowaniem
artykuáu 492 ust 1 pkt 1 Kodeksu Spóáek Handlowych tj. áączenie przez
przejĊcie .
Rys. 17: Grupy dystrybutorów energii-projekt MSP.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie harmonogramu przeksztaáceĔ sektora
elektroenergetycznego z dnia 28 stycznia 2003 roku
Proces miaá siĊ odbyü w czterech etapach, pierwszy polegaá na wyeliminowaniu
róĪnic, ujednoliceniu struktur i procesów gospodarczych, etap drugi to
127
Pierwszy koncern juĪ powstaje, „ĝwiat Energii”, wrzesieĔ 17/1/2002.
96
organizacyjne scalenie áączonych podmiotów gospodarczych, nastĊpnie miaáo
nastąpiü wydzielenie spóáek obrotu oraz wyodrĊbnienie spóáek zaleĪnych
niezwiązanych z podstawowa dziaáalnoĞcią (sanatoria, hotele, transport, usáugi
itp.). W czwartym etapie miaáa nastąpiü prywatyzacja podmiotów zaleĪnych
oraz
debiut
wartoĞciowych.
zrestrukturyzowanej
Takie
spóáki
zaáoĪenia
matki
zostaáy
na
gieádzie
postawione
do
papierów
wszystkich
konsolidowanych dystrybutorów, jednak praktyka pokazaáa, Īe o wiele áatwiej
siĊ mówi, niĪ robi, w wyniku czego rodzi siĊ wiele niejasnoĞci i problemów.
Poáączone zakáady energetyczne miaáy róĪne struktury i procedury wewnĊtrzne.
Zadaniem zarządów wszystkich zakáadów byáo ich ujednolicenie w ciągu kilku
miesiĊcy do momentu powstania grupy (1 stycznia 2003 rok). Nie byáo to
jednak áatwe, dáugie terminy zaáatwiania spraw w urzĊdach i sądach
rejestrowych mogáy
siĊ okazaü powaĪną przeszkodą. Dziaáanie utrudniaáa
równieĪ ustawa o zamówieniach publicznych.
Tabela 9.
Konsolidacja w liczbach
Wyszczególnienie
Obszar
Udziaá w
Liczba
SprzedaĪ
Udziaá w
Liczba
dziaáani
terytorium
klientów w
energii
rynku-%
pracow.
a w km.
Polski -%
tys.
GWh
kw
Energetyka PoznaĔska
25 510
8,16
885 631
5 627,9
5,59
2538
ZE Bydgoszcz
10 349
3,31
431 695
3 112,5
3,09
1680
ZE Gorzów
8 484
2,71
209 775
1 338,2
1,33
1005
ZE Szczecin
9 982
3,19
401 554
2 558,5
2,54
1443
ZE Zielona Góra
8 885
2,84
269 996
1 613,0
1,60
1053
Razem
63 210
20,21
2198651
14 250,1
14,16
7719
ħródáo: Megawat, biuletyn miesiĊczny ZEBYD S.A, sierpieĔ 2002 r.
97
W praktyce przyjĊte etapy nie okazaáy siĊ proste, poniewaĪ wyodrĊbnienie
podmiotów zaleĪnych na wzór Energetyki PoznaĔskiej (posiada 16 spóáek
zaleĪnych) poróĪniáo zarząd spóáki z organizacjami związkowymi w Enei,
poniewaĪ mimo przedstawienia dwóch projektów nie doszáo do porozumienia.
Powodem byá brak zakresu dziaáaĔ i odpowiedzialnoĞci podmiotów zaleĪnych,
do których miaáa przejĞü znaczna czĊĞü pracowników.
Tak
wiĊc,
kaĪdy
Oddziaá
posiada
odmienną
sytuacjĊ.
PoznaĔ
restrukturyzacjĊ przeszedá przed poáączeniem, reszta dystrybutorów posiada 3-4
spóáki zaleĪne. W Bydgoszczy jest to Rejon Elektrowni Wodnych, Sanatorium
Energetyk oraz spóáka Steren. Jednak ujednolicono struktury we wszystkich
Oddziaáach, które podlegają Departamentom Zakáadu Gáównego w Poznaniu.
Zarząd Spóáki po 10 miesiącach dziaáalnoĞci przyznaá, Īe konsolidacja
przyniosáa zamierzone skutki, a w szczególnoĞci: obniĪyáy siĊ koszty zakupu
energii elektrycznej, zminimalizowano koszty daiaáalnoĞci w związku z
centralizacją zakupów, ponadto dobrze wróĪy wzrost sprzedaĪy energii w
niektórych Oddziaáach nawet o 4-5%128. Rok 2004 dla ENEI oznaczaá takĪe
prace
nad
dalszą
restrukturyzacją,
ulepszaniem
obsáugi
odbiorców,
wprowadzaniem nowych usáug jak Enea Komfort.
Tabela 10.
Konsolidacja w liczbach
DáugoĞü
Liczba stacji
linii - km.
transf. - szt.
Energetyka PoznaĔska
41 756
13 100
1 430 632,9
18 777,1
ZE Bydgoszcz
22 331
7 319
730 060,7
12 822,1
ZE Gorzów
12 731
3 172
331 289,4
2 097,9
ZE Szczecin
15 029
4 699
636 348,1
1 353,0
ZE Zielona Góra
12 204
3 502
441 720,3
7 402,0
Wyszczególnienie
Przychód w tys. zá.
zá..
ħródáo: Megawat, biuletyn miesiĊczny ZEBYD S.A., sierpieĔ 2002 r..
128
Enea kurier, Spotkanie ze związkami w Baranowie, PoznaĔ 10-10-2003
98
Zysk netto w tys.
àączne przychody Grupy Energetycznej
ENEA S.A.
siĊgają okoáo 4
miliardów záotych, sprzedaĪ energii elektrycznej przekroczyáa 14 TWh, co
zapewnia firmie ponad 14% udziaá w krajowej sprzedaĪy energii elektrycznej.
ENEA posiada ponad 2,2 miliona klientów we wszystkich grupach taryfowych
oraz áącznie ze spóákami zaleĪnymi ponad 7700 pracowników, dystrybutorzy
funkcjonują na prawie 1/5 obszaru terytorium Polski
Do
koĔca
1995
roku
uwarunkowania
prywatyzacji
polskich
przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych poprawiaáy siĊ. W latach 1996 do 1998
uwarunkowania utrzymywaáy siĊ na wzglĊdnie stabilnym poziomie, z lekką
tendencją zniĪkową. Po 1998 roku szanse na uzyskanie dobrej ceny za
przedsiĊbiorstwa sektora elektroenergetycznego zaczĊáy spadaü. NastĊpnie wiele
przyczyn spowodowaáo odwrócenie tendencji, z korzystnych na niekorzystne,
najwaĪniejsze z nich to: rozpoczĊty proces tworzenia europejskiego rynku
energii elektrycznej, który spowodowaá i dalej bĊdzie powodowaá obniĪkĊ cen
energii, a ewentualne podwyĪki nie bĊdą powyĪej wzrostu inflacyjnego, po
drugie inwestorzy coraz lepiej orientują siĊ w kosztach koniecznej
restrukturyzacji polskiej elektroenergetyki, po trzecie niedawna prywatyzacja
niektórych elektrociepáowni spowodowaáa znaczną ostroĪnoĞü inwestorów i nie
traktują juĪ elektroenergetyki w sposób preferencyjny, a rzeczywista zdolnoĞü
do generowania zysków przez spóáki dystrybucyjne staáa siĊ kryterium ich
wyceny rynkowej, po czwarte konsekwencje
wprowadzenia podatku
akcyzowego na energiĊ elektryczną spowodowaáy czĊĞciowe obciąĪenie
przedsiĊbiorstw elektroenergetycznych129 i po piąte opóĨnianie prywatyzacji
stawia w lepszej sytuacji inwestorów, a mianowicie w warunkach transformacji
branĪy w Europie inwestorzy uczą siĊ lepiej i szybciej od nas130. W wyniku
czego moĪna wysunąü nastĊpujące wnioski:
129
130
A. Andrzejczuk, „Jej wysokoĞü akcyza”- wokóá energetyki, Termedia sp. z o.o., PoznaĔ 2002 r..
J. Popczyk, Im póĨniej, tym wiĊcej zagroĪeĔ, konferencja „Polska energetyka w drodze do Europy”,
KrzyĪowa, 1 grudnia 1998 r , .
99
x sposoby konsolidacji w takich grupach wydają siĊ korzystne dla paĔstwa,
przedsiĊbiorstw i odbiorców energii. Utworzenie mniej grup o wiĊkszym
zasiĊgu dziaáania mogáoby doprowadziü do negatywnych zjawisk takich
jak: nadmierna koncentracja, powstanie silnych monopoli, odejĞcia od
związków z regionem i powiązaĔ gospodarczych. Wynika to z
makroekonomicznych róĪnic pomiĊdzy regionami kraju, co mogáoby
mieü negatywne skutki dla sáabszych regionów;
x ostatni (aktualny) projekt przeksztaáceĔ MSP wydawaá siĊ najbardziej
racjonalny , przewidywaá on stopniowe zmiany począwszy od
wytwórców, poprzez dystrybucjĊ a skoĔczywszy na operatorze systemu
przesyáowego, poniewaĪ
najpierw trzeba doprowadziü do wolnej
konkurencji wĞród producentów energii. W chwili
uzyskania przez
wszystkich odbiorców moĪliwoĞci wyboru dostawcy (TPA) nastąpi wolna
konkurencja pomiĊdzy spóákami dystrybucyjnymi. Natomiast operator
systemu przesyáowego (PSE S.A.) powinien zostaü w rĊkach paĔstwa,
chociaĪby celem bezpieczeĔstwa energetycznego kraju. Konieczna staáa
siĊ tylko jego restrukturyzacja, ze wzglĊdu na zmianĊ jego roli na rynku
energii elektrycznej i stopniowego wycofywania siĊ z obrotu energią ;
x do momentu rozwiązania wszystkich barier w polskiej energetyce takich
jak: kontrakty dáugoterminowe, skroĞne subsydiowanie i zakoĔczenia
procesów restrukturyzacji i konsolidacji powinno siĊ wstrzymaü
prywatyzacji tej branĪy. ĝwiadczy o tym wiedza potencjalnych
inwestorów i coraz mniejsze ich zainteresowanie branĪą. Potwierdzeniem
tego moĪe byü, iĪ z kupna G-8 wycofaáo siĊ trzech oferentów, zostaáa
jedna El-Dystrybucja. Prywatyzacji zaniechano a grupĊ przeznaczono do
konsolidacji tak jak w przypadku innych dystrybutorów;.
x w roku 2003 zostaáa skonsolidowana grupa energetyczna ENEA S.A. ,
efekty
konsolidacji
byáy
pozytywne,
jednak
zaáoĪone
etapy
restrukturyzacji, wydzielania spóáek zaleĪnych nie związanych z
100
podstawową dziaáalnoĞcią , nastĊpnie ich prywatyzacja i debiut firmy na
gieádzie potwierdziáy, iĪ áatwo siĊ mówi a trudno czyni. Caáy czas trwają
uzgodnienia i rozmowy nad dalszą strategią spóáki liczącej ponad 7700
pracowników;
x zatwierdzony harmonogram dla branĪy z 28 stycznia 2003 znów ulegá
zmianie pod koniec 2004 roku. Powodem jest brak zgody áódzkich
dystrybutorów na poáączenie z Enionem S.A.. Podczas áączenia tzw.
Wschodniej Grupy Energetycznej wyáoniá siĊ pomysá utworzenia
Energetyki Podkarpackiej skonsolidowanej pionowo co káóci siĊ z
przyjĊtymi zaáoĪeniami. Spowodowane jest uwarunkowaniami na które
wpáywają: ryzyko wartoĞci rynkowej aktywów, ryzyko prawne związane
z brakiem zgody na poáączenie , ryzyko transakcyjne, ryzyko zmiany
koncepcji konsolidacji w odniesieniu do wybranych podmiotów, czy
ryzyko od integracji z danym regionem.
Potwierdza siĊ w tym przypadku , iĪ brak konkretnej koncepcji na
przeksztaácenie
spóáek
dystrybucyjnych
i
ewentualnych
kompromisów w razie takich sprzeciwów jakie siĊ pojawiáy
rozwiązaĔ
i
w áódzkim i
rzeszowskim przedsiĊbiorstwie. Jedno jest pewne , Īe tylko speánienie wyĪej
opisanych i peáne zaangaĪowanie áączonych podmiotów jest pierwszym krokiem
do odniesienia sukcesu .
101
ROZDZIAà IV
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiĊbiorstw
elektroenergetycznych podsektora dystrybucji .
1. Sytuacja ekonomiczna na rynku energii elektrycznej w 2003
roku.
Poprawa koniunktury gospodarczej w kraju sprawiáa, Īe zarówno po stronie
przychodów, jak i rozchodów branĪa elektroenergetyczna odnotowaáa wyraĨne
oĪywienie. ĝwiadczą o tym miĊdzy innymi zbiorcze wyniki osiągniĊte w roku
2003 do analogicznego okresu roku poprzedniego. Odbiorcom finalnym
dostarczono blisko 4% wiĊcej energii elektrycznej (w 2004 7%) co
spowodowaáo wzrost przychodów ze sprzedaĪy o 6,1% . Polepszyá siĊ równieĪ
standing finansowy spóáek dystrybucyjnych, o ile w 2002 roku na 33 zakáady
energetyczne wówczas funkcjonujące 14 wykazaáo ujemny wynik finansowy, to
w roku 2003 stratĊ poniosáa tylko jedna. NajwiĊkszą stratą dla dystrybutorów
cechuje siĊ dziaáalnoĞü obrotu energią, która przyniosáa w 2003 roku stratĊ w
wysokoĞci 41,2 mln zá. RównoczeĞnie o blisko 4% wzrosáy koszty dostarczania
energii elektrycznej, z czego najmniej koszty wáasne dystrybutorów bo jedynie
o 1,2%. Mimo doĞü dobrych wyników spóáek elektroenergetycznych
sytuacja
ta nadal byáa doĞü trudna131. ħródeá tych problemów naleĪy szukaü w rosnących
kosztach spóáek dystrybucyjnych, cenach zakupu energii od wytwórców i PSE,
podatkach i opáatach nakáadanych na energiĊ elektryczną i usáugi z tym
związane, obciąĪenia fiskalne takie jak podatki, akcyza, opáaty od
nieruchomoĞci energetycznych i wiele innych. Do tego wszystkiego moĪna
dodaü nastĊpne zmiany przepisów ustawy o podatku VAT od 1 maja 2004 w
związku z przystąpieniem naszego kraju do paĔstw czáonkowskich Unii
Europejskiej.
131
Polskie Towarzystwo Przesyáu i Rozdziaáu Energii Elektrycznej, Warszawa 27 stycznia 2004.
102
28511,88
27916,49
26898,26
26817,51
Przychody ze
sprzedazy energii i
usáug przesyáowych
Koszty uzyskania
przychodów
24378,84
24104,27
2001
2002
2003
Rys. 18: Przychody i koszty spóáek dystrybucyjnych w latach 2001-2003 w mln zá...
Jak moĪna zauwaĪyü z powyĪszego wykresu spóáki dystrybucyjne
wychodzą z kryzysu w jakim byáy w latach 1999-2001. Powodem byáy
zbyt wysokie koszty w porównaniu do ich przychodów. WpáynĊáy na to
przede wszystkim wysokie ceny energii i spadek popytu na nią przy
rosnących kosztach zakupu , kosztach páac, wyĪszych podatkach. Do tego
rok 2002 byá rokiem w którym wielu dystrybutorów po raz pierwszy
odnotowaáo zysk na podstawowej dziaáalnoĞci sprzedaĪy energii od 2-3
lat (Oddziaá Bydgoszcz ENEA S.A. równieĪ).
Koszty wáasne
76,44
80
Zakup energii
elektrycznej i usáug
przesyáowych
Koszty zarządu
60
40
20
19,9
2,03
0,6
1,02
Koszty finansowe
0
Rys. 19: Koszty spóáek dystrybucyjnych w ukáadzie rodzajowym w 2003 roku.
103
Korzystnym czynnikiem w 2003 roku okazaáa siĊ wiĊksza iloĞü sprzedanej
energii o ponad 6% w porównaniu do 4% wzrostu kosztów, co byáo efektem
korzyĞci skali. NajwiĊkszym kosztem jest zakup energii elektrycznej, wzrósá on
o 0,87% do okresu roku wczeĞniejszego, minimalnie bo o 1,2% wzrosáy koszty
wáasne. Pozostaáe koszty zmalaáy z 0,98 do 0,6%, natomiast koszty zarządu i
finansowe utrzymaáy siĊ na niezmienionym poziomie.
2.Wyniki prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez spóáki
dystrybucji energii elektrycznej.
Celem
niniejszego
rozdziaáu
jest
ukazanie
wszystkich
spóáek
dystrybucyjnych w naszym kraju oraz przedstawienie ich pozycji w branĪy
elektroenergetycznej. Analiza ta obrazuje i porównuje zakáady pod wzglĊdem
takich wielkoĞci ekonomicznych jak: wynik finansowy i jego dynamika,
wskaĨniki rentownoĞci, páynnoĞci i zadáuĪenia. Czasowo obejmuje okres 19992003, a wiĊc przedstawia pierwsze rezultaty wprowadzenia regulowanych cen
energii elektrycznej obowiązujących w danym roku (z reguáy od 1 lipca do 30
czerwca). Taryfa ta oznacza ceny i stawki opáat za energiĊ elektryczną i usáugi
dodatkowe, dla wszystkich grup odbiorców (A, B, C, G, R) na wszystkich
poziomach napiĊü zasilania, poniewaĪ wejĞcie w Īycie ustawy Prawo
Energetyczne zobligowaáo przedsiĊbiorstwa energetyczne , aby prowadziáy
ewidencjĊ kosztów staáych i zmiennych odrĊbnie dla poszczególnych grup
taryfowych,
a
takĪe
odrĊbnie
dla
wszystkich
rodzajów
dziaáalnoĞci
(wytwarzanie, przesyá, obrót, dystrybucja)132 . Koszty te jednak są odmienne dla
poszczególnych zakáadów energetycznych, ze wzglĊdu na wystĊpujące róĪnice
pomiĊdzy nimi . Spóáki dystrybucyjne są zlokalizowane w innym regionie
kraju, mniej lub bardziej rozwiniĊtym, zajmują inną powierzchniĊ , jak równieĪ
posiadają innego rodzaju i róĪną iloĞü odbiorców w danych grupach taryfowych.
Dla przykáadu podam, Īe warszawski STOEN S.A. posiada juĪ ponad osiemset
132
W i B. Taradejna, Prawo Energetyczne z komentarzem, , Warszawa 2000 r.
104
tysiĊcy klientów na terytorium samego miasta Warszawy (486 km2), z kolei
najwiĊkszy pod wzglĊdem obszaru dziaáania ZE Biaáystok S.A. (27229 km2), a
zarazem charakteryzuje go najmniejsza iloĞü sprzedanej energii na jednego
klienta (3,77 MWh), co moĪe Ğwiadczyü o maáym zaludnieniu terenu, niskim
zuĪyciu energii, sáabym rozwoju gospodarczym regionu,
braku duĪych
odbiorców-czego nie moĪna powiedzieü o stoáecznym zakáadzie, który jest
jednym z najbardziej rozwiniĊtych, intensywny rozwój miasta powoduje coraz
wyĪszą liczbĊ klientów w poszczególnych grupach taryfowych, wiĊksze zuĪycie
energii oraz coraz bardziej rozbudowaną i nowoczesną sieü elektroenergetyczną,
co Ğwiadczy o
wiĊkszej wartoĞci firmy z roku na rok. Dlatego na efekt
koĔcowy, jak i wyniki finansowe wpáywa wiele czynników zewnĊtrznych, na
które przedsiĊbiorstwo nie ma wpáywu133.
Tabela 11.
Zmienne charakterystyczne dla zakáadów energetycznych
Lp
Zmienna charakterystyczna
Lp
Zmienna charakterystyczna – c.d.
1 DáugoĞü linii WN (km)
14 Dostawa odbiorcom w gr. tar. C
2 DáugoĞü linii SN (km)
15 Dostawa odbiorcom w gr. tar. G
3 DáugoĞü linii nN (km)
16 Zmiana l. odbiorców w latach 19982003
4 Liczba stacji elektr. SN i nN
17 Liczba przyáączy razem
5 Liczba stacji elektr. WN
18 DáugoĞü przyáączy razem
6 Moc transformatorów WN/SN
19 Przychody z dystrybucji
7 Moc transformatorów SN/nN
20 Amortyzacja razem
8 Liczba odbiorców na SN
21 PrzeciĊtna wartoĞü Ğr. trw. brutto SN
9 Liczba odbiorców na nN
22 PrzeciĊtna wartoĞü Ğr. trw. brutto nn
10 Liczba odbiorców w gr. tar. C
23 PrzeciĊtna wartoĞü Ğr. trw. brutto dla
sum. nap.
11 Liczba odbiorców w gr. tar. G
24 PrzeciĊtna wartoĞü Ğr. trw. netto SN
12 Dostawa odbiorcom na SN
25 PrzeciĊtna wartoĞü Ğr. trw. netto nN
13 Dostawa odbiorcom na nN
26 Suma przec. wartoĞci Ğr. trw. netto
ħródáo: P. UrbaĔski, Model regulacji porównawczej 33 ZE, URE, Warszawa 1999
133
J. Biedrzycki, J. Loret, Departament Planów i Analiz URE . Biuletyn URE 2002/4.
105
Oprócz wyĪej wymienionych, na które firma nie ma wiĊkszego wpáywu bardzo
istotne
staáo
siĊ
sprawne
zarządzanie
dziaáalnoĞcią
finansową
w
przedsiĊbiorstwie tej specyficznej branĪy. Po uwolnieniu cen energii i ich
regionalizacji moĪna byáo zauwaĪyü rozbudowĊ pionów finansowych w wielu
spóákach dystrybucyjnych134.
2.1. Powierzchnia liczba odbiorców i obszar dziaáania spóáek
dystrybucyjnych.
Po nowym podziale administracyjnym w kraju i zmniejszeniu liczby
województw do 17 zakáady energetyczne obsáugują czĊsto klientów na terenie
kilku województw (np. ZE àódĨ Teren S.A.-piĊciu), do których odbiorcy
przynaleĪą . Stopniowy postĊp w liberalizacji rynku energii elektrycznej i prawo
wyboru dostawcy (zasada TPA), umoĪliwia kolejno coraz wiĊkszej liczbie
odbiorców prawo do zmiany dostawcy energii, moĪe to spowodowaü wzrost
klientów jednego dystrybutora, kosztem zmniejszenia tej liczby u innych. Do
tego wszystkiego trzeba dodaü toczące siĊ procesy konsolidacyjne branĪy.
Poáączenie siĊ kilku dystrybutorów w grupy energetyczne powoduje zmiany w
rankingach pod wieloma wzglĊdami, gdyby uwzglĊdniaü caáą grupĊ, a nie
poszczególne podmioty ją tworzące135 . PoniĪej przedstawiam wyniki w
opisanym zakresie z uwzglĊdnieniem juĪ przyjĊtego harmonogramu MSP
dotyczącego konsolidacji spóáek dystrybucyjnych. Ponadto dwa zakáady bĊdą
funkcjonowaü indywidualnie (STOEN S.A., GZE S.A.). W przypadku Grupy
Energetycznej ENEA S.A. poáączenie zostaáo sfinalizowane 1 stycznia 2003
roku, pozostaáe poáączenia są w trakcie realizacji, wiĊc przedstawione wyniki
dotyczą jeszcze indywidualnych zakáadów, a zestawiono je dla uáatwienia i
porównania powstających grup energetycznych na tle grupy ENEA S.A. .
134
W bydgoskim Oddziale GE ENEA S.A. do 2001 roku nie istniaáo stanowisko dyrektora ds. finansowych, a w
2001 roku wraz ze zmianą struktury organizacyjnej powstaá Wydziaá Zarządzania Finansami, zwiĊkszono
potencjaá kadrowy Biura Controlingu .
135
W. Mielczarski, DuĪy moĪe wiĊcej, „ Puls Biznesu”, czerwiec 2002/12.
106
Tabela 12.
Spóáki dystrybucyjne w powstających grupach energetycznych.
Wyszczególnienie
Obszar
km2
Liczba
odbiorców
tys
ENEA S.A.
Oddziaá PoznaĔ
Oddziaá Szczecin
Oddziaá Bydgoszcz
Oddziaá Zielona Góra
Oddziaá Gorzów
RAZEM
20510
9981
10349
8868
8484
58192
890,7
404,3
437,8
270,8
210,2
2213,3
wielkopolskie, zachod- pomorskie, lubuskie
zachodnio-pomorskiego
kuj.-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie
lubuskie, wielkopolskie
lubuskie, zachod-pomorskie, wielkopolskie
8471
7453
7394
6103
12327
9634
11479
11651
74512
211,1
164,6
591,9
177,0
292,3
414,2
344,9
435,9
2631,9
zachodnio-pomorskie
pomorskie, zachod-pomorskie, kuj-pomor.
pomorskie
pomorskie, warmiĔsko-mazurskie
warmiĔsko-mazurskie
kuj-pomorskie, warm-mazur., mazowieckie
mazowieckie, áódzkie, warm-mazurskie
wielkopolskie, áódzkie, dolnoĞląskie
6287
4037
8558
4168
4379
27429
466,4
210,2
410,5
312,7
215,8
1615,6
dolnoĞląskie
dolnoĞlaskie
opolskie, Ğląskie
dolnoĞląskie
dolnoĞląskie
8830
4151
3860
2588
6100
15094
1523
42146
797,5
248,4
443,4
457,1
325,3
587,3
513,6
3372,6
maáopolskie, ĞwiĊtokrzyskie
maáopolskie, podkarpackie
Ğląskie, maáopolskie
Ğląskie, maáopolskie
Ğląskie, áódzkie, ĞwiĊtokrzyskie, opolskie
áódzkie, mazowieckie, ĞwiĊtokrzyskie, Ğląskie
czĊĞü áódzkiego
12144
ZE Lubzel S.A.
15283
Zamojska KE S.A.
16382
ZE Rzeszów S.A.
ZE Radom-Kielce S.A 16504
18299
ZE Warszawa-Teren
27229
ZE Biaáystok S.A.
105841
RAZEM
510,3
421,7
650,8
733,4
775,7
652,5
3744,4
lubelskie, mazowieckie
lubelskie, podkarpackie
podkarpackie, ĞwiĊtokrzyskie, lubelskie
ĞwiĊtokrzyskie, mazow., áódzkie, maáopol.
mazowieckie, lubelskie, warm-mazurskie
podlaskie, warm-mazurskie, mazowieckie
STOEN S.A.
GZE S.A.
795,4
1096,9
obszar miasta Warszawy
Ğląskie, maáopolskie
Województwo
ENERGA SA
ZE Koszalin SA
ZE Sáupsk S.A.
Energa GdaĔsk S.A.
ZE Elbląg S.A.
ZE Olsztyn S.A.
ZE ToruĔ S.A.
ZE Páock S.A.
ZE Kalisz S.A.
RAZEM
ENERGIAPRO SA
ZE Wrocáaw S.A.
ZE Legnica S.A.
ZE Opole S.A.
ZE Waábrzych S.A.
ZE Jelenia Góra S.A
RAZEM.
ENION SA
ZE Kraków S.A.
ZE Tarnów S.A.
Energetyka Beskidzka
ZE BĊdzin S.A.
ZE CzĊstochowa S.A.
ZE àódĨ-Teren S.A.*
ZE àódĨ S.A.*
RAZEM
L-6
486
4062
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Agencji Rynku Energii S.A. w 2003 roku
x ZE àódĨ i ZE àódĨ-Teren nie zostaáy poáączone z ENION SA
107
Niekwestionowanym liderem pod wzglĊdem liczby odbiorców jest
GórnoĞląski Zakáad Energetyczny S.A. z Gliwic, ponad milion klientów czyni
go najlepszym dystrybutorem energii w kraju pod wieloma wzglĊdami, do tego
jest to jedyny zakáad, który w swych strukturach posiada ponad 75% odbiorców
grup taryfowych A i B, ze wzglĊdu na duĪe uprzemysáowienie obszaru
województwa dolnoĞląskiego. Na drugim miejscu plasuje siĊ poznaĔski Oddziaá
ENEI SA. z liczbą ponad 890 tysiĊcy odbiorców. Decydują o tym dwa
podstawowe czynniki: bardzo dobry i
ciągáy rozwój byáego województwa
poznaĔskiego, wynikający z uwarunkowaĔ makroekonomicznych tego regionunajlepszych po stolicy oraz duĪy obszar dziaáania (20510 km2) , nastĊpnie z
liczbą prawie 800 tysiĊcy uplasowaá siĊ ZE Kraków (797,5 tys), za nim znajduje
STOEN S.A. obsáugujący centrum Warszawy (794,9 tys), miejsce piąte
przypada takĪe warszawskiemu operatorowi ZE Warszawa-Teren S.A.
obsáugującemu odbiorców, aĪ trzech województw, tuĪ po nim zajmuje opisany
powyĪej ZE Biaáystok S.A.. ListĊ tą zamyka Zakáad Energetyczny Sáupsk S.A.
dziaáający na niewielkim terenie (7453 km2) oraz posiadającym 164,5 tysiąca
klientów. W odniesieniu do powstaáej w 2003 roku Grupy Energetycznej ENEA
S.A. liderem jest dystrybutor z Poznania, po niej znajduje siĊ Oddziaá
Bydgoszcz (10349 km2 i 437,8 tys. odbiorców), nastĊpnie w kolejnoĞci są
dystrybutorzy ze Szczecina,
Zielonej Góry oraz Gorzowa. W wyniku
przeprowadzonej konsolidacji dystrybutorów energii tworzących ENEĉ S.A. ,
liderem pod wzglĊdem obszaru dziaáania i liczby klientów w 2003 roku staje siĊ
wáaĞnie ta grupa zakáadów energetycznych dziaáająca na terenie zachodniej
Polski, zajmująca 58192 km2 oraz posiadająca ponad dwa miliony klientów
(2213,3 tys.). Konkurencji moĪe siĊ spodziewaü w 2005 roku, poniewaĪ zostaáy
sfinalizowane
wszystkie
procesy
konsolidacji
branĪy
zgodnie
z
rozporządzeniem MSP. Przykáadem moĪe byü zsumowany zysk za 2004 rok
spóáek Energii, który trzykrotnie przewyĪsza zysk netto Enei.
108
2.2. WskaĨniki ekonomiczno-finansowe spóáek dystrybucyjnych.
Skuteczną
metodą
analizy
dziaáalnoĞci
ekonomiczno-finansowej
przedsiĊbiorstwa jest przeprowadzenie jego oceny przy pomocy zestawu
standardowych wskaĨników charakteryzujących efektywnoĞü gospodarowania.
WskaĨniki te mają charakter uniwersalny, lecz są szczególnie przydatne przy
porównywaniu przedsiĊbiorstw z tej samej branĪy. Ocena dziaáalnoĞci
przedsiĊbiorstwa przy pomocy wskaĨników jest uáatwiona, poniewaĪ dla wielu z
nich zostaáy okreĞlone normy, od których odchylenia Ğwiadczą o wystĊpowaniu
nieprawidáowoĞci136. WskaĨniki rentownoĞci stanowią syntetyczne mierniki
oceny dziaáalnoĞci przedsiĊbiorstw, informują one miĊdzy innymi o udziale
zysku w przychodach ogóáem oraz o udziale kosztów w przychodach. Do tej
grupy wskaĨników moĪemy zaliczyü:
x wskaĨnik rentownoĞci obrotu netto (ROS)
x wskaĨnik rentownoĞci obrotu brutto
x wskaĨnik poziomu kosztów
x wskaĨnik rentownoĞci kapitaáu wáasnego (ROE)
x wskaĨnik rentownoĞci majątku aktywów(ROA)
WskaĨnik rentownoĞci kapitaáu wáasnego wyraĪa stosunek wypracowanego
zysku do zainwestowanego kapitaáu wáasnego, jest rzeczywistym miernikiem
efektywnoĞci dziaáania przedsiĊbiorstwa. WskaĨnik informuje jaką kwotĊ zysku
przynosi kaĪda záotówka zainwestowanego kapitaáu wáasnego, powinien on byü
wyĪszy od inflacji, poniewaĪ niĪszy poziom wskaĨnika oznacza, iĪ nastĊpuje
deprecjacja kapitaáu wáasnego. WskaĨnik rentownoĞci majątku charakteryzuje
efektywnoĞü wykorzystania aktywów przedsiĊbiorstwa, okreĞla on ile zysku
netto przynosi kaĪda jednostka aktywów przedsiĊbiorstwa.
W przypadku gdy wskaĨnik ten jest wyĪszy od odsetek páaconych od kapitaáów
obcych przedsiĊbiorstwo osiąga dodatkowy efekt okreĞlony jako dĨwignia
136
A. Richard, A. Brealey, C. Stewart, C. Myers, Finanse przedsiĊbiorstw, wydawnictwo naukowe PWN
Warszawa 2002..
109
finansowa, jeĞli wskaĨnik dĨwigni jest ujemny przedsiĊbiorstwo powinno
rozwaĪyü celowoĞü korzystania z poĪyczek i kredytów.
Tabela 13.
WskaĨniki rentownoĞci podsektora dystrybucji w latach 1999-2003.
Lata
Jed.
WskaĨniki
Metoda kalkulacji
ROE
zysk netto
kapitaá wáasny
ROA
2001
2002 2003
% 0,33 2,19 1,54 0,56
1,69
zysk netto
aktywa ogóáem
ROS
1999 2000
% 0,26 1,68 1,14
0,54 1,17
% 0,22 1,51 2,64
1,11 1,29
zysk netto
sprzedaĪ netto
ħródáo: Polskie Towarzystwo Przesyáu i Rozdziaáu Energii Elektrycznej, PoznaĔ 2002.
3
2,5
2
ROE
ROA
ROS
1,5
1
0,5
0
1999
2000
2001
2002
2003
Rys. 20: WskaĨniki rentownoĞci przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych w latach 1999-2003.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie tabeli 13.
Przedstawione wskaĨniki rentownoĞci przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych
w
latach 1999-2003 jak i ich wartoĞci charakteryzują branĪĊ w doĞü przeáomowym
110
okresie. Rok 1998 byá pierwszym rokiem, w którym zaczĊáa obowiązywaü
taryfa energii elektrycznej, a wiĊc byá to początek regulowanych urzĊdowo cen
energii i kosztów z nią związanych, niskie poziomy wskaĨników Ğwiadczą o
braku doĞwiadczenia przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych w konstruowaniu taryf,
niewielkich zyskach czy wrĊcz stratach, braku przejrzystoĞci kosztów i zbyt
wysokim ich poziomie do przychodów. Sytuacja w roku 1999 byáa znacznie
korzystniejsza, powodem tego byáo czĊĞciowe urynkowienie cen energii,
wycofywanie siĊ PSE S.A. z obrotu energia elektryczną, a wiĊc moĪliwoĞü
dokonywania zakupów energii elektrycznej bezpoĞrednio od wytwórców (poza
zakupem wynikającym z kontraktów dáugoterminowych od PSE S.A.)-co
obniĪyáo cenĊ energii w zakupie i poprawiáo kondycjĊ finansową podsektora
dystrybucji. Ponadto korzystna byáa podwyĪka cen energii elektrycznej dla
odbiorców finalnych powyĪej wskaĨnika inflacji. W 2000 roku sytuacja znowu
zaczĊáa siĊ pogarszaü, wiĊkszoĞü dystrybutorów odnotowaáo znacznie niĪsze
zyski, a wiĊc i poziom wskaĨników siĊ obniĪyá, wyjątek stanowi wskaĨnik
rentownoĞci sprzedaĪy, który wykazywaá tendencje rosnące. ĝwiadczyü to moĪe
o tym, iĪ wraz ze spadkiem zysków przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych spadá
poziom sprzedaĪy i zarazem zuĪycia energii, a stosunek wielkoĞci zysku netto
do jej sprzedaĪy wykazaá wartoĞü wyĪszą od poprzedniej. Ostatni analizowany
rok byá jeszcze gorszym od 2000, nastąpiá niewielki wzrost cen energii
elektrycznej, zakáady odnotowaáy niĪsze zapotrzebowanie na energiĊ, ze
wzglĊdu na: uboĪsze warunki materialne spoáeczeĔstwa i przedsiĊbiorstw, niski
wzrost gospodarczy kraju, upadáoĞü firm i brak nowych odbiorców, przy takich
samych kosztach staáych, czy wrĊcz rosnących- wskutek oczekiwaĔ podwyĪek
pensji przez organizacje związkowe poszczególnych zakáadów.
WskaĨniki páynnoĞci pokazują zdolnoĞü przedsiĊbiorstwa do wywiązywania
siĊ z krótkoterminowych zobowiązaĔ (o okresie spáaty poniĪej jednego roku)
111
oraz do zachowania ciągáoĞci gospodarowania137. Do wskaĨników tych
zaliczono:
x wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej
x wskaĨnik páynnoĞci szybkiej
x kapitaá obrotowy w dniach obrotu
x cykl spáaty zobowiązaĔ krótkoterminowych
WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej daje odpowiedĨ na pytanie, czy za pomocą
upáynnienia majątku obrotowego przedsiĊbiorstwo mogáoby spáaciü wszystkie
zobowiązania bieĪące. Jako optymalny przyjmuje siĊ poziom wskaĨnika w
granicach 1,5-2,0. Minimalnym wskaĨnikiem zapewniającym bezpieczeĔstwo
finansowe jest 1,2, zbyt wysoki wskaĨnik moĪe Ğwiadczyü o niepotrzebnym
zamroĪeniu Ğrodków obrotowych. WskaĨnik páynnoĞci szybkiej wskazuje w
jakim stopniu najbardziej páynne aktywa pokrywają zobowiązania bieĪące. JeĞli
wskaĨnik jest równy 1 lub wiĊkszy to stan taki moĪna uznaü za zadowalający,
wartoĞü wskaĨnika poniĪej 1 wskazuje na zagroĪenie i utratĊ bieĪącej páynnoĞci
finansowej przedsiĊbiorstwa138 .
Tabela 14.
WskaĨniki páynnoĞci podsektora dystrybucji w latach 1998-2003.
lata
WskaĨniki
wskaĨnik páynnoĞci bieĪącej
wskaĨnik páynnoĞci szybkiej
kapitaá obrotowy w dniach obrotu
jednostka
„
IloĞü razy
w dniach
„
1999
2000
2001
2002
2003
0,7
0,77
0,71
0,73
0,88
0,73
0,73
0,65
0,68
0,74
-16,5
-15,8
-22,5
-22,3
-9,25
ħródáo: Polskie Towarzystwo Przesyáu i Rozdziaáu Energii Elektrycznej, PoznaĔ 2003.
137
138
P. WĊdzki, PáynnoĞü finansowa przedsiĊbiorstw, oficyna ekonomiczna, Kraków 1999.
W. BieĔ, Czytanie bilansu przedsiĊbiorstwa, Finanse-serwis, Warszawa 1996 r..
112
1
0,8
páynnoĞü
bieĪąca
páynnoĞü szybka
0,6
0,4
0,2
0
1999 2000 2001 2002 2003
Rys. 21: WskaĨniki páynnoĞci podsektora dystrybucji w latach 1999-2003.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie tabeli 14.
WskaĨniki
páynnoĞci
przedsiĊbiorstw
dystrybucyjnych
w
caáym
analizowanym okresie przedstawiają siĊ niemal identycznie, a róĪnice wystĊpują
dopiero w setnych miejscach po przecinku, są one niĪsze od wskazanych czy
zalecanych jako bezpieczne. Tak niskie wskaĨniki są skutkiem ponoszenia strat
w
latach analizowanych bądĨ wczeĞniej oraz niskich zysków, które nie
pokrywaáy bieĪących wydatków. Sytuacja ta zmusiáa do zaciągania kredytów i
poĪyczek krótko i dáugoterminowych, bankowych na bieĪącą dziaáalnoĞü139.
Druga przyczyna tkwi w problemach z jakimi siĊ borykają zakáady energetyczne
w terminowym Ğciąganiu naleĪnoĞci za energiĊ elektryczną od odbiorców
wszystkich grup taryfowych. Nieregularne páacenie za energiĊ elektryczną
dotyczy zarówno duĪych przedsiĊbiorstw przemysáowych (kopalnie, huty,
fabryki), odbiorców tzw. budĪetówki (szkoáy, szpitale) jak takĪe gospodarstw
domowych,
dlatego
w
odniesieniu
do
wskaĨników
poszczególnych
dystrybutorów jest to widoczne w zaleĪnoĞci od tego, w jakim regionie znajduje
siĊ zakáad energetyczny oraz jakiego rodzaju odbiorców posiada. Brak
139
Agencja Rynku Energii S.A., Ocena sytuacji ekonomicznej sektora elektroenergetyki, Warszawa 2001.
113
terminowych opáat za energiĊ zmusza takĪe do korzystania z obcych Ĩródeá
finansowania na bieĪącą dziaáalnoĞü spóáki, a w obecnej sytuacji w jakiej
znajduje siĊ polskie spoáeczeĔstwo i wiele firm sytuacja nie ulegnie szybko
poprawie.
Oprócz wymienionych wskaĨników dla tej branĪy moĪemy jeszcze wyróĪniü
nastĊpujące: wskaĨniki zadáuĪenia oceniające poziom zadáuĪenia oraz zdolnoĞü
przedsiĊbiorstwa do jego spáaty ze Ğrodków wewnĊtrznych-zysku i amortyzacji.
WskaĨnik poziomu zadáuĪenia okreĞla udziaá kapitaáów obcych (zobowiązaĔ) w
finansowaniu przedsiĊbiorstwa, typowy poziom wskaĨnika dla przedsiĊbiorstw
powinien wynosiü w granicach 57-67%, w przeciwnym razie przedsiĊbiorstwo
moĪe straciü zdolnoĞü do spáaty dáugów140.
Tabela 15.
WskaĨniki zadáuĪenia podsektora dystrybucji w latach 1999-2003.
jedn.
WskaĨniki
zadáuĪenia ogólnego
zadáuĪenia kapitaáów wáasnych
zadáuĪenia dáugoterminowego
%
Lata
1999
2000
2001
2002
2003
20,54
25,86
0,69
22,72
29,40
0,90
25,80
34,76
1,63
29,02
40,89
2,40
27,08
37,14
2,51
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Bazy Danych Elektroenergetyki, Agencja Rynku
Energii S.A., Warszawa 1998-2001.
WskaĨniki zadáuĪenia w okresie 1999-2003 wahaáy siĊ w granicach od
20,54-29,02 zadáuĪenia ogólnego oraz 25,86-40,89 zadáuĪenia kapitaáu
wáasnego. Wzrost wskaĨników Ğwiadczy o pogarszającej siĊ sytuacji finansowej
i wypáacalnoĞci podsektora dystrybucji z roku na rok. Jednak ich niski poziom w
porównaniu do zalecanych moĪna zinterpretowaü jako caákowicie bezpieczny, w
wyniku czego dystrybutorzy są w peáni wiarygodni dla swoich wierzycieli,
zdolni do spáaty zobowiązaĔ.
140
T. Jachna, Ocena przedsiĊbiorstw wedáug standardów Ğwiatowych, PWN, 1996 r..
114
40
35
30
25
20
15
10
5
0
zadáuĪenie ogóáem
zadáuĪenie
kapitaáów
wáasnych
zadáuĪenie
dáugoterminowe
1999
2000
2001
2002
2003
Rys. 22: WskaĨniki zadáuĪenia podsektora dystrybucji w latach 1999-2003.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie tabeli 15.
Na podstawie wskaĨnika pokrycia majątku kapitaáami wáasnymi moĪna
powiedzieü, iĪ spóáki dystrybucyjne dysponują bardzo niewielkim kapitaáem
wáasnym, z powodu osiągania zbyt maáych zysków, a jeĪeli takowe generują to
jest on wydawany na dziaáalnoĞü podstawową, remonty, modernizacjĊ oraz
inwestycje w swoją sieü elektroenergetyczną celem osiągania niĪszych kosztów,
zachowania niezawodnoĞci dostaw energii elektrycznej, co wiąĪe siĊ z
bezpieczeĔstwem energetycznym paĔstwa, wszystko po to by móc konkurowaü
na europejskim rynku energetycznym.
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spóáek dystrybucyjnych wchodzących
w skáad grupy Enea S.A. przed konsolidacją.
3. 1.WskaĨniki rentownoĞci spóáek tworzących ENEA S.A. .
WskaĨniki rentownoĞci w spóákach dystrybucyjnych tworzących ENEĉ S.A.
od początku
2001 byáy znacznie wyĪsze od Ğredniej w branĪy. Najlepiej
spoĞród dystrybutorów skonsolidowanej grupy wypada Zielonogórski Zakáad
Energetyczny S.A., który poziom wskaĨnika rentownoĞci kapitaáów wáasnych
(3,55 %) i rentownoĞci aktywów (2,6 %) ma na poziomie prawie piĊciokrotnie
115
wyĪszym od Ğredniej branĪy (0,77 i0,54 % ). NastĊpnie po nim plasuje siĊ
ZEBYD S.A. (3,01 i 1,79 %) i Energetyka PoznaĔska S.A. (2,34 i 1,58 %).
PoniĪej Ğredniej w Grupie Enea S.A. (2,1 i 1,42 %) znajduje siĊ ZE Gorzów
S.A. ( 1,14 i 0,81 %) oraz Energetyka SzczeciĔska S.A. (0,45 i 0,3 %) , której
wartoĞci wskaĨników są znacznie poniĪej Ğredniej pozostaáych dystrybutorów
(0,77 i 0,54 %).
Tabela 16.
WskaĨniki rentownoĞci spóáek GE ENEA S.A. i branĪy w 2002 roku
kapitaáów
.wáasnych
ROE
Wyszczególnienie
Energetyka PoznaĔska S.A.
ZE Bydgoszcz S.A.
Energetyka SzczeciĔska SA
ZE Zielona Góra S.A.
ZE Gorzów S.A.
Ğrednia branĪy
Ğrednia w ENEA SA
2,34
3,01
0,45
3,55
1,14
0,77
2,1
WskaĨniki rentownoĞci
majątku sprzedaĪ dĨwigni
aktywów .brutto finansowej
ROS
ROA
%
1,58
1,79
0,3
2,6
0,81
0,54
1,42
2,14
2,58
0,47
2,86
1,35
1,39
1,88
2,56
1,79
0,3
2,94
0,94
0,89
1,70
rotacji
aktywów
il. razy
1,23
1,01
1.47
1,52
1,3
1,26
1,31
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych ARE S.A. , Warszawa 2002.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
ZE PoznaĔ
ROE
ZE Bydgoszcz
ROA
ZE Szczecin
ROS
ZE Zielona Góra
dĨwignia finansowa
ZE Gorzow
branĪa
rotacja aktywów
Rys. 23: WskaĨniki rentownoĞci spóáek tworzących GrupĊ ENEA S.A. i branĪy w 2003 r
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie tabeli 16.
116
Podsumowując wskaĨniki rentownoĞci spóáek dystrybucyjnych są wyĪsze
niĪ w latach wczeĞniejszych (tabela 13) . Zakáady z Grupy z wyjątkiem
Energetyki SzczeciĔskiej plasują siĊ w czoáówce dystrybutorów w kraju,
powyĪej Ğredniej branĪy, jednak za zakáadami z Warszawy, Wrocáawia oraz
Jeleniej Góry. Zarówno kaĪda záotówka zaangaĪowanego kapitaáu wáasnego,
záotówka majątku (aktywów) oraz záotówka sprzedaĪy brutto przynoszą ponad
dwukrotny zysk w przypadku dystrybutorów z Poznania, Bydgoszczy i Zielonej
Góry, nieco gorzej wypada Gorzów, a znacznie poniĪej Ğredniej dla branĪy
plasuje siĊ dystrybutor ze Szczecina.
3.2. WskaĨniki páynnoĞci spóáek tworzących GE ENEA S.A. .
Analiza páynnoĞci finansowej przedsiĊbiorstwa polega na zbadaniu korelacji
pomiĊdzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami bieĪącymi, ich miarą są
wskaĨniki wyraĪone jako stosunek Ğrodków o okreĞlonym stopniu páynnoĞci do
zobowiązaĔ krótkoterminowych141. WskaĨnik páynnoĞci bieĪącej informuje ile
razy bieĪące aktywa pokrywają bieĪące zobowiązania, poziom wskaĨnika
zalecanego wedáug literatury powinien mieĞciü w granicach 1,2-2, oznacza, Īe
aby firma zachowaáa równowagĊ finansową powinna mieü stosunek bieĪących
aktywów do bieĪących pasywów równy 2, przy minimum bezpieczeĔstwa
wynoszącym 1,2 WskaĨnik páynnoĞci szybkiej powinien przybieraü 1,0 tj.
100%, gwarantuje on wtedy szybką spáatĊ
zobowiązaĔ krótkoterminowych
poprzez upáynnienie aktywów danego przedsiĊbiorstwa142. WskaĨnik páynnoĞci
bieĪącej w analizowanym okresie w caáej branĪy i w spóákach tworzących
ENEĉ S.A. byá znacznie niĪszy od zalecanego i wynosiá od 0,36 dla ZEBYD
S.A. do 0,92 dla dystrybutora z Zielonej Góry. Natomiast wskaĨnik zwany
szybkim oscylowaá w granicach 0,35-0,89 z zachowaniem. tej samej kolejnoĞci,
141
142
M. R. Tyron, WskaĨniki finansowe, s. 105, 115, oficyna wydawnicza ABC, Kraków 2001.
J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiĊbiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999.
117
w obu przypadkach byá on niĪszy od Ğredniej dla pozostaáych przedsiĊbiorstw
dystrybucyjnych z tej branĪy w kraju.
Tabela 17.
WskaĨniki páynnoĞci finansowej spóáek GE ENEA S.A. i branĪy
WskaĨniki
páynnoĞci bieĪącej
páynnoĞci szybkiej
Wyszczególnienie
%
2001
Energetyka PoznaĔska S.A.
ZE Bydgoszcz S.A.
Energetyka SzczeciĔska S.A.
ZE Zielona Góra S.A.
ZE Gorzów S.A.
ĝrednia w branĪy
ĝrednia w ENEA SA
2002
0,75
0,36
0,68
0,92
0,61
0,73
0,66
0,94
0,69
0,99
0,83
0,59
0,83
0,80
2003
2001
2002
2003
-----0,88
0,69*
0,54
0,35
0,65
0,89
0,59
0,68
0,60
0,51
0,64
0,95
0,81
0,57
0,73
0,70
-----0,74
0,43*
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Bazy Danych Elektroenergetyki
za lata 2001-2003, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2000- 2004.
*- w roku 2003 jest to faktyczny wskaĨnik ENEA S.A.
Powodem tak niskich wskaĨników nie tylko omawianych zakáadów, ale
takĪe caáej branĪy byá wzrost zaciąganych kredytów krótkoterminowych i
wzrost zobowiązaĔ na skutek niezapáaconych faktur, szczególnie widoczne to
jest w przypadku ZEBYD S.A. , ZE Gorzów w tym okresie wykazuje doĞü
stabilną sytuacjĊ, co nie oznacza to wielkoĞci w przyjĊtych normach, natomiast
Zielonogórski dystrybutor ma páynnoĞü znacznie powyĪej branĪy. Przyczyną
niskiego wskaĨnika szybkiego są min. nasilające siĊ zatory páatnicze i zarazem
wzrost naleĪnoĞci, gáównie za energiĊ elektryczną. Nieterminowe regulowanie
naleĪnoĞci przez odbiorców energii
zmusza dystrybutorów do korzystania z
kredytów celem wywiązywania siĊ wobec swoich wierzycieli (gáównie PSE
S.A.) i tutaj koáo siĊ zamyka.
118
Sytuacja ekonomiczno-finansowa nie tylko podsektora dystrybucji, ale takĪe
caáego sektora elektroenergetycznego w przedstawionym okresie odzwierciedla
doĞü przeáomowy moment w polskiej energetyce. Lata 1998-2001 stanowią dla
przedsiĊbiorstw tej branĪy doĞwiadczenie w regulowanych cenach energii
elektrycznej dla kaĪdego rodzaju dziaáalnoĞci (wytwarzanie-elektrownie,
przesyá-PSE S.A. oraz obrót i dystrybucja-zakáady energetyczne). Wiedza
zdobyta przez ten okres pozwoli przygotowaü siĊ na Ğwiatową konkurencjĊ, a w
szczególnoĞci europejską. SytuacjĊ i pozycjĊ przedsiĊbiorstw dystrybucyjnych
moĪna streĞciü w sposób nastĊpujący:
x spóáki dystrybucyjne znajdują siĊ w zróĪnicowanych regionach
naszego kraju. Nie mają wpáywu na liczbĊ odbiorców, gdyĪ wszyscy
klienci przynaleĪą regionalnie do danego zakáadu, dopiero wejĞcie
zasady TPA i prawo wyboru dostawcy dla wszystkich odbiorców, bez
wzglĊdu na poziom zasilania i wielkoĞü zuĪycia energii moĪe
spowodowaü zmiany w tej kwestii;
x wyniki finansowe spóáek dystrybucyjnych byáy efektem braku
doĞwiadczenia w nowych przepisach prawnych i báĊdnej kolejnoĞci
ustalania
taryf,
gdyĪ
najpierw
zatwierdzano
taryfĊ
spóáki
dystrybucyjnej, nastĊpnie zatwierdzano taryfĊ dla poĞrednika- PSE
S.A.. Powodowaáo to sprzedaĪ energii elektrycznej przez niektórych
dystrybutorów poniĪej ceny zakupu od PSE S.A., w ten sposób na
gáównej dziaáalnoĞci operacyjnej dystrybutorzy osiągali straty .
Sytuacja ta zmieniáa siĊ w 2000 roku, co byáo widoczne w poprawie
wyników w tymĪe roku i nastĊpnych;
x wskaĨniki rentownoĞci mają Ğcisáy związek z osiąganymi wynikami
finansowymi, a wiĊc w analizowanym okresie widaü ich zaleĪnoĞü.
Poprawa nastąpiáa w 2000 roku, na skutek urynkowienia cen energii
elektrycznej, jej podwyĪce powyĪej wskaĨnika inflacji. NastĊpnie z
powodu osiągania niĪszych zysków, wartoĞci wskaĨników maleją,
119
wyjątek stanowi rentownoĞü sprzedaĪy, która wzrasta. Powodem tej
sytuacji jest malejący zysk przy jednoczesnym spadku wielkoĞci
sprzedaĪy energii, ich stosunek daje wielkoĞü wiĊkszą od poprzedniej;
x wskaĨniki
páynnoĞci
pokazują
zdolnoĞü
przedsiĊbiorstw
do
wywiązywania siĊ z bieĪących zobowiązaĔ. Powodem wartoĞci
wskaĨników poniĪej wielkoĞci zalecanych przez literaturĊ fachową jest
obecna sytuacja gospodarcza w kraju, recesja, bezrobocie, niskie
zarobki. Brak terminowych opáat za energiĊ elektryczną kaĪdego
rodzaju odbiorcy zmusza przedsiĊbiorstwa do zaciągania kredytów
celem wywiązywania siĊ wobec swoich wierzycieli. Sytuacja ta moĪe
ulec zmianie dopiero po zwiĊkszeniu wzrostu gospodarczego, spadku
bezrobocia, zwiĊkszeniu páacy minimalnej;
x wskaĨniki zadáuĪenia caáego podsektora pomimo wzrostu z roku na rok
są bezpieczne, oscylują w granicach 20-30% przy okoáo 60 uwaĪanych
za maksymalne. Ich wzrost spowodowany jest osiąganiem coraz
niĪszych zysków w porównaniu do lat wczeĞniejszych, zmusza to
przedsiĊbiorstwa do zaciągania kredytów dáugoterminowych
na
inwestycje elektroenergetyczne;
Reasumując, zakáady energetyczne
funkcjonowaniu
zdobywając doĞwiadczenie w
w warunkach panujących na europejskim rynku energii
elektrycznej powinny go pozytywnie wykorzystaü celem dostosowania siĊ do
konkurencyjnego rynku energii, by móc konkurowaü w walce o zdobycie i
utrzymanie klienta z europejskimi gigantami energetycznymi. Konieczne są
tutaj dalsze przeksztaácenia wáasnoĞciowe mające na celu skonsolidowanie
zakáadów w silne kapitaáowo grupy energetyczne, restrukturyzacja branĪy z
jednoczesnym zwiĊkszeniem efektywnoĞci i wydajnoĞci pracy, poprawą
jakoĞci oferowanych usáug i obsáugi klienta. NiezbĊdne są dalsze dziaáania
poprawiające efektywnoĞü, wydajnoĞü i zarządzanie firmą.
120
ROZDZIAà V
Pozycja grupy ENEA S.A. na rynku energii elektrycznej.
1. Geneza powstania skonsolidowanej grupy dystrybutorów.
Enea S.A.
to koncern stworzony w wyniku konsolidacji piĊciu
przedsiĊbiorstw
dystrybucyjnych z póánocno-zachodniej Polski. Proces
tworzenia zapoczątkowaáa decyzja Ministra Skarbu PaĔstwa z 29 lipca 2002
roku o utworzeniu Grupy Energetycznej ENEA S.A.
143
. PrzedsiĊbiorstwo pod
nazwą ENEA S.A. rozpoczĊáo dziaáalnoĞü 2 stycznia 2003,kiedy to zostaáo
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. DziĊki poáączeniu majątku i wiedzy
skupionych w poáączonych organizmach powstaáa jedna z najwiĊkszych firm
sektora elektroenergetycznego w naszym kraju. Konsolidacja polegaáa na
wniesieniu
majątku
czterech
zakáadów
energetycznych
do
Energetyki
PoznaĔskiej, która ze wzglĊdu na lidera grupy byáa przejmującym, o wyborze
tejĪe grupy zadecydowaá tez fakt, iĪ funkcjonowaáa ona w strukturach jakie
miaáy docelowo powstaü. Zatem w wyniku tego procesu Zakáadem gáównym
staá siĊ poznaĔski dystrybutor, a pozostaáe zostaáy Oddziaáami tejĪe powstaáej
grupy dystrybutorów. Zarządy áączonych podmiotów pomimo obaw ze wzglĊdu
na krótki czas (do koĔca 2002 roku) zdąĪyli przygotowaü firmy do poáączenia,
speániü wymagania prawa energetycznego oraz kodeksu spóáek prawa
handlowego.
Proces konsolidacji spóáek dystrybucyjnych byá pierwszym takim procesem
wdroĪonym wĞród podsektora dystrybucji energii. Zostaá on wykonany zgodnie
z zaáoĪonym przez rząd RP 28 stycznia 2002 harmonogramem przeksztaáceĔ
wáasnoĞciowych w sektorze energii elektrycznej. Pomimo wielu niezadowoleĔ i
niepokojów spoáecznych wĞród pracowników, związków zawodowych
143
Od 1 stycznia 2003 przedsiĊbiorstwo funkcjonowaáo pod nazwą Grupa Energetyczna ENEA S.A. , jednak
decyzją Sądu Gospodarczego w Poznaniu uproszczono nazwĊ i skrócono na ENEA S.A. od 01-11-2004.
121
Tabela 18.
Partnerzy ENEA S.A. w konsolidacji
Wyszczególnienie
Kapitaá akcyjny
Liczba odbiorców
Liczba pracowników
SprzedaĪ energii MWh
Udziaá w rynku-%
Obszar dziaáania-km2
PoznaĔ
Bydgoszcz
88 163 400 75 000 000
Szczecin
Gorzów
Zielona Góra
47 411 700
24 398 900
25 431 200
878 571
431 695
396 710
208 063
269 032
1638
1510
1338
888
893
5 492 837
3 112 499
2 598 150
1 350 376
1 583 686
5,68
2,97
2,43
1,77
1,48
20 510
10 349
9 982
8 484
8 885
ħródáo: Info -biuletyn wewnĊtrzny ZEBYD S.A. sierpieĔ 2002 r.
konsolidacja ta przyniosáa korzyĞci miĊdzy innymi w postaci niĪszych cen
zakupu energii elektrycznej, minimalizacji kosztów w związku z centralizacją
zakupów, wiĊkszych rezerw w skali tak duĪej firmy a co za tym idzie
stabilniejszych miejsc pracy. Ta operacja staáa siĊ równieĪ doskonaáym
przykáadem i wyznacznikiem dla tego procesu wĞród pozostaáych spóáek
dystrybucyjnych144. Po przyjĊciu nowego programu realizacji polityki
wáaĞcicielskiej 28 stycznia 2003 roku zostaáy skonsolidowane w 2004 roku
grupy dystrybutorów takie jak EnergiaPro S.A. oraz Enion S.A. .
1.1.
Charakterystyka ENEA S.A. .
PrzedsiĊbiorstwo zajmuje ponad 20% terytorium obszaru kraju, pod tym
wzglĊdem bĊdzie czwartą co do udziaáu grupą po Enionie S.A. oraz
konsolidującej siĊ G8 i Wschodniej Grupie Energetycznej, posiada ponad 14%
udziaá w sprzedaĪy energii elektrycznej dający takĪe w 2004 roku czwartą
lokatĊ wĞród dystrybutorów energii osiągająca ponad 4 mld záotych przychodu
.Taka wysokoĞü przychodu lokuje ją na pierwszym miejscu w 2003 roku, jednak
warto tu podkreĞliü, iĪ w tymĪe roku byáa to jedyna funkcjonująca grupa,
144
Prezes ENEA S.A. Jerzy Gruszka za utworzenie koncernu zostaá nagrodzony tytuáem „Czáowieka Energetyki
MiesiĊcznik Gospodarczy „Nowy Przemysá”, 01-06-2004.
122
poniewaĪ nastĊpne powstaáy w 2004 roku145. Firma ta to równieĪ jedno z
najwiĊkszych przedsiĊbiorstw regionu, zatrudniające ponad 7700 pracowników
wraz ze spóákami zaleĪnymi i obsáugujące ponad 2,2 miliona klientów. Grupa
skáada siĊ z Zakáadu Gáównego, czterech Oddziaáów , 22 Rejonów
Energetycznych, 14 Biur Obsáugi Klienta, 61 Posterunków Energetycznych.
Ponadto jest równieĪ wiĊkszoĞciowym lub 100% udziaáowcem ponad 40 spóáek
zaleĪnych. Taka rozproszona struktura organizacyjna i wáasnoĞciowa wynika z
faktu, iĪ przed poáączeniem Oddziaáy funkcjonowaáy jako samodzielne
przedsiĊbiorstwa
prowadzące
dziaáalnoĞü
gospodarczą
wedáug
swoich
okreĞlonych strategii i koncepcji. NadrzĊdnym celem dziaáania grupy jest peáne
zaspokajanie potrzeb i oczekiwaĔ klientów w zakresie dostarczania energii
elektrycznej146. Firma dokáada wszelkich staraĔ aby zapewniü:
x wysoką jakoĞü i niezawodnoĞü dostaw energii elektrycznej;
x profesjonalna i wysoką obsáugĊ;
x rozwój
sieci
elektroenergetycznej
umoĪliwiający
sprawne
przyáączanie nowych klientów;
x konkurencyjne ceny;
OsiągniĊcie powyĪszych celów realizowane jest poprzez:
x identyfikowanie oczekiwaĔ klientów i monitorowanie poziomu ich
zadowolenia;
x podnoszenie kwalifikacji i wiedzy pracowników;
x zwiĊkszanie skutecznoĞci i efektywnoĞci procesów zapewniające
doskonalenie systemu zarządzania jakoĞcią.;
Poprzez spóáki zaleĪne firma prowadzi dziaáalnoĞü usáugową zarówno dla
samej
grupy
jak
Ğwiadcząc usáugi
na
zewnątrz
dla
podmiotów
gospodarczych zainteresowanych wspóápracą.
145
146
Centrum Informacji Rynku Energii. Enion i EnergiaPro juĪ powstaáy .
KsiĊga JakoĞci ENEA S.A. , zatwierdzona uchwaáą nr 14/2004 zarządu GE ENEA S.A. z dnia 02-02-2004.
123
1.2.
Nowa struktura organizacyjna.
Wraz z powstaniem ENEA S.A. konieczne staáo siĊ opracowania i
wprowadzenie w Īycie nowej struktury firmy. Wprowadzono strukturĊ
Zakáadu Gáównego jak równieĪ poszczególnych Oddziaáów. Zakáad Gáówny
realizuje dwojakiego rodzaju funkcje: operacyjne prowadzenie dziaáalnoĞci
podstawowej-przesyáu i dystrybucji energii elektrycznej, obrotu energią oraz
obsáugi klienta, a takĪe strategiczne zarządzania caáym przedsiĊbiorstwemkoordynowanie i integrowanie dziaáalnoĞci realizowanych w ramach
Oddziaáów. DziaáalnoĞü w zakresie dystrybucji energii i obsáugi klienta
Zakáad Gáówny prowadzi dla terenu dawnej Energetyki PoznaĔskiej,
natomiast dziaáalnoĞü w zakresie zakupu energii i konstrukcji taryfy realizuje
dla obszaru caáego przedsiĊbiorstwa. DziaáalnoĞü dystrybucyjna i obsáuga
klienta na pozostaáym terenie realizowana jest poprzez odpowiednie Oddziaáy
ENEA S.A. i Rejony Energetyczne im podlegáe. Departamenty i Biura w
Zakáadzie Gáównym, oprócz bieĪącej obsáugi struktur z terenu byáej EP S.A.
peánią funkcje merytorycznej koordynacji dziaáalnoĞci prowadzonych w
podlegáych jednostkach oraz w odpowiednich strukturach Oddziaáów.
Oddziaáy
są
wewnĊtrznymi
jednostkami
organizacyjnymi
samobilansującymi siĊ, ale nie posiadającymi osobowoĞci prawnej. Prowadzą
one dziaáalnoĞü na terenie byáych inkorporowanych spóáek dystrybucyjnych.
Komórki
organizacyjne
podporządkowane
Oddziaáu
czáonkom
są
Dyrekcji
hierarchicznie
Oddziaáu
oraz
(sáuĪbowo)
merytorycznie
(funkcjonalnie) podlegáe odpowiednim strukturom Zakáadu Gáównego147 .
Oddziaá
zajmuje
siĊ
sprawami
organizacyjnymi,
pracowniczymi,
ekonomicznymi , utrzymaniem niezawodnoĞci dostaw energii elektrycznej
jak równieĪ sprzedaĪą energii elektrycznej duĪym odbiorcom. SprzedaĪ
energii elektrycznej na poziomie niskiego napiĊcia nastĊpuje poprzez Rejony
Energetyczne bądĨ Zakáady Dystrybucji sp. z o.o.
147
w odpowiednich
Zaáącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Oddziaáu w Bydgoszczy ENEA S.A.
124
Oddziaáach148. Podstawowym zadaniem Rejonu Energetycznego jest obsáuga
klienta, rozliczanie sprzedaĪy energii elektrycznej i usáug przesyáowych oraz
dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców w sposób ciągáy i niezawodny,
przy zachowaniu obowiązujących wymagaĔ jakoĞciowych, z uwzglĊdnieniem
warunków technicznych i ekonomicznych. Rejonem energetycznym zarządza
jednoosobowo Dyrektor w ramach ustalonego zakresu dziaáania i
posiadanych
kompetencji.
W
strukturach
Rejonu
Energetycznego
funkcjonują Wydziaáy Dystrybucji Energii Elektrycznej, Wykonawstwa
Usáug oraz SprzedaĪy Energii Elektrycznej i Obsáugi Klienta. Wspóápracują
one
w wyznaczonym zakresie oraz merytorycznie z Dyrektorem Oddziaáu
oraz z-cą Dyrektora Oddziaáu ds. jak Wydziaá Rejonu, np. dystrybucji energii
elektrycznej. Ponadto w Oddziale funkcjonują samodzielne Biura podlegáe
Dyrektorowi Oddziaáu, jak równieĪ w Rejonie istnieją samodzielne
stanowiska
ds.
prawnych,
bhp,
szkolenia.
Szczegóáowy
zakres
poszczególnych Wydziaáów , Dziaáów zawiera Regulamin Organizacyjny
uchwalony i wprowadzony w Īycie w kaĪdym Oddziale i Zakáadzie
Gáównym. Taka struktura organizacyjna powinna przetrwaü do momentu
zajĞcia zmian organizacyjnych i reorganizacji spóáki polegającej na
oddzieleniu dziaáalnoĞci przesyáowej od obrotu energii elektrycznej. Wynika
to nie tylko z realizacji polityki wáaĞcicielskiej , ale równieĪ speánienia
wymogów dyrektywy Komisji Europejskiej nr 2003/54/EC. Wprowadzenie
nowej struktury bĊdzie moĪliwe po osiągniĊciu porozumienia ze stroną
związkową i uchwaleniem nowego ukáadu zbiorowego pracy149, który by
obejmowaá pracowników wszystkich podmiotów zaleĪnych. WiąĪe siĊ to z
gwarancjami jednakowych warunków pracy, jak równieĪ gwarancji pracy na
148
Przed poáączeniem spóáki dystrybucyjne miaáy odmienne struktury organizacyjne. EP S.A. funkcjonowaáa
w formie grupy kapitaáowej a sprzedaĪy energii i obsáugi klienta dokonywaáa poprzez Zakáady Dystrybucji i
Obsáugi Klienta sp. z o.o.
149
Z dniem 1 stycznia 2003 w ENEA S.A . przestaá obowiązywaü Zakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy, nowy
ZUZP zostaá uchwalony na koniec 2004 w wyniku osiągniĊcia porozumienia miĊdzy zarządem a
organizacjami związkowymi .
125
najbliĪsze
lata wszystkich pracowników przechodzących do podmiotów
zaleĪnych , co byáo kwestią negocjacji pomiĊdzy zarządem przedsiĊbiorstwa
a stroną związkową reprezentującą zatrudnionych pracowników.
ENEA S.A. ODDZIAà BYDGOSZCZ
Dyrektor Naczelny
Oddziaáu w Bydgoszczy
Dyrektorzy Rejonów
Energetycznych
Peánomocnik Dyrektora
ds. Zasobów Ludzkich
Biuro Zarządzania
ZasobamiLudzkimi
Biuro Organizacji i
Zarządzania JakoĞci
Biuro Nadzoru
WáaĞcicielskiego
Biuro Controllingu
Biuro Doradców
i Ekspertów
Z-ca Dyrektora Oddziaáu
ds. Dystrybucji Energii
Elektrycznej
Z-ca Dyrektora Oddziaáu
ds. Usáug Technicznych
Z-ca Dyrektora Oddziaáu
ds. Obsáugi klienta
Wydziaá Zarządzania
Majątkiem Sieciowym
Wydziaá Usáug
Remontowo Eksploatacyjnych
Wydziaá
Marketingu
Wydziaá Zarządzania Energią
Elektryczną i Przesyáem
Wydziaá Usáug
Automatyki i Telemechaniki
Wydziaá
Windykacji
Wydziaá Zarządzania
Rozwojem Sieci
Wydziaá Usáug
Telekomunikacyjnych
Wydziaá SprzedaĪy
Taryfowej
Wydziaá Gospodarki
Gruntami
Wydziaá Usáug
Informatycznych
Wydziaá Obsáugi
Klientów
Wydziaá ZamówieĔ
Publicznych
Wydziaá Usáug
Transportowych
Wydziaá Usáug
Administracyjnych
Wydziaá Usáug
Zaopatrzeniowych
Biuro Obrotu
Rys. 24: Schemat organizacyjny Oddziaáu Bydgoszcz ENEA S.A.
x podlegáoĞü sáuĪbową oznaczono pionowo
x podlegáoĞü merytoryczna oznaczona kolorami
126
Z-ca Dyrektora Oddziaáu
ds. Finansowych
Gáówny KsiĊgowy
Wydziaá KsiĊgowoĞci
Wydziaá Finansów
Wydziaá Rachuby
Páac
Wydziaá Zarządzania
Finansami
REJON ENERGETYCZNY ODDZIAà BYDGOSZCZ ENEA S.A.
Dyrektor Rejonu
Energetycznego (1-6)
Wydziaá Dystrybucji
Energii Elektrycznej
Wydziaá Wykonawstwa
Usáug
Wydziaá SprzedaĪy
Energii Elektrycznej
i Obsáugi Klienta
Dziaá Zarządzania
Majatkiem Sieciowym
Dziaá Usug Sieciowych
Wysokiego NapiĊcia (1)
Dziaá Usáug Instalacyjno
Pomiarowych 1 (2)
Dziaá RozliczeĔ
SprzedaĪy Energii
Elektrycznej
Dziaá Zarządzania
Energią Elektryczną
i Przesyáem
Dziaá Usáug Sieciowych
ĝredniego NapiĊcia (1)
Dziaá Usáug Instalacyjno
Pomiarowych 2 (2)
Dziaá Windykacji (5)
Dziaá Zarządzania
Rozwojem Sieci
Dziaá Usáug Sieciowych
Niskiego NapiĊcia (1)
Dziaá Posterunków
Energetycznych (4)
Dziaá Obsáugi
Klientów
Dziaá Usáug Oswietlenia
Drogowego (3)
Dziaá Usáug
Transportowych
i Zaopatrzenia
Stanowiska w Biurze
Obsáugi Klienta (6)
Dziaá Ekonomiczno
Finansowy
Dziaá Administracyjno
Pracowniczy
Samodzielne
stanowiska ds. BHP
P.POĩ, OC i szkoleĔ
Rys. 25: Schemat organizacyjny Rejonu Energetycznego Oddziaá Bydgoszcz ENEA S.A. .
ħródáo: Zaáącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Oddziaáu w Bydgoszczy.
x 1-Dziaá Usáug Sieciowych osobno wystĊpuje tylko w Bydgoszczy;
x 2-Dziaá Usáug Instalacyjno-Pomiarowych 1 i 2 wystĊpuje tylko w
Bydgoszczy;
x 3- wystĊpuje w Bydgoszczy;
x 5- windykacją we wszystkich Rejonach oprócz Bydgoszczy zajmują siĊ
Dziaáy RozliczeĔ SprzedaĪy Energii Elektrycznej;
x 6-w pozostaáych Rejonach podlegają Dziaáom SprzedaĪy Energii
Elektrycznej.
127
2. Strategia dziaáania ENEA S.A..
Od czasu , gdy firma okrzepiáa siĊ w nowych realiach przyszáo jej
zmierzyü siĊ z nowymi zadaniami nastawionymi przede wszystkim na rozwój
spóáki , podniesienie jej wartoĞci i konkurencyjnoĞci oraz najwaĪniejsze dla
pracowników, czyli zapewnienie pewnej, bezpiecznej i dobrej pracy. Wszystkie
te zadania wyznacza rewolucyjnie zmieniające siĊ Ğrodowisko naszego
otoczenia oraz postĊpująca liberalizacja na rynku energii elektrycznej150. Nie
bez znaczenia jest teĪ nasza obecnoĞü w Unii Europejskiej i zachodnia
konkurencja z jaką przyjdzie siĊ przedsiĊbiorstwu zmierzyü. Podniesienie
wartoĞci wiąĪĊ siĊ miĊdzy innymi z debiutem firmy na Gieádzie Papierów
WartoĞciowych, wyĪsza jej wartoĞü to wyĪsza cena akcji a co za tym idzie
wiĊksza
korzyĞü
dla
pracowników,
którzy
otrzymają
w
momencie
upublicznienia spóáki nieodpáatny pakiet akcji. Po dwóch latach bĊdą mogli nimi
swobodnie dysponowaü. Mimo wypracowanego za rok 2003 ponad 37 mln
zysku firma nadal skupiáa siĊ na dziaáalnoĞci ekonomiczno-finansowej. Obawy
byáy spowodowane przede wszystkim niezmienioną taryfą energii elektrycznej,
czyli takimi samymi stawkami pomimo rosnących kosztów i problemach
páatniczych kluczowych klientów. Dlatego sprawą priorytetową byáo poprawa
páynnoĞci i rentownoĞci firmy.
Zarząd firmy skoncentrowaá swą dziaáalnoĞü takĪe na rozszerzeniu oferty
handlowej, wprowadzeniu nowych produktów i usáug. Z koĔcem 2004 roku
firma
posiadaáa
juĪ
siedem
punktów
Enea-komfort
zajmujących
siĊ
kompleksową sprzedaĪą urządzeĔ elektrycznych sáuĪących klimatyzacji,
ogrzewaniu, podgrzewaniu wody itp.151. W roku 2005 przedsiĊbiorstwo
wprowadziáo nowe niespotykane dotąd grupy taryfowe bardziej korzystne dla
odbiorców zuĪywających znacznie powyĪej Ğredniej iloĞci energii elektrycznej,
byáo to moĪliwe dziĊki pozytywnej opinii i zatwierdzeniu nowej taryfy przez
150
151
Enea-kurier, Po walnym, 11/13/2004 PoznaĔ.
M. Szopa, czáonek zarządu ds. handlowych, „Nasza Enea”, listopad 2004, PoznaĔ.
128
Urząd Regulacji Energetyki. NastĊpnym obszarem objĊtym inwestycjami i
rozwojem jest szeroko rozumiana informatyka. A firmy branĪy IT zacierają rĊce
na skutek zamówieĔ záoĪonych przez caáy sektor elektroenergetyczny. W Enei
gáównie poáoĪono nacisk na usprawnienie obsáugi klienta oraz spraw finansowo
ksiĊgowych. Wprowadzono nowe aplikacje w Zakáadzie Gáównym, w
Oddziaáach , uruchomiono liniĊ telefoniczną Call Center. WĞród dostawców
byáy takie firmy jak dobrze znany Computerland czy bydgoski Telmax. Z
koĔcem roku 2004 postanowiono usprawniü i ujednoliciü systemy finansowoksiĊgowe, wdroĪeniem ma zająü siĊ SAP Polska. Program centralizacji finansów
zostaá oparty na czterech podstawach: wdroĪeniu jednolitego systemu
finansowo-ksiĊgowego,
optymalizacji
przepáywu
Ğrodków
pieniĊĪnych,
integracji funkcjonalnej oraz zmianie zasad budĪetowania. Celem jednego
systemu
ma
finansowych,
przyspieszenie
byü
centralne
sprawozdaĔ
dla
pozyskiwania
sporządzanie
podstawowych
sprawozdaĔ
potrzeb
rachunkowoĞci
zarządczej
oraz
informacji
finansowych
niezbĊdnych
dla
zarządzania spóáką152 .Efektem tej wytĊĪonej pracy byáo uznanie ENEA S.A. za
najlepiej zinformatyzowane przedsiĊbiorstwo branĪy elektroenergetycznej w
2004 roku153 Warto teĪ dodaü, iĪ Enea na nowe technologie i oprogramowania
komputerowe zamierza wydaü w samym 2005 roku okoáo 12 mln záotych .
Przygotowanie firmy do prywatyzacji, jej restrukturyzacja, wdraĪanie
nowoczesnych systemów wspomagających zarządzanie czy rozwój usáug to
procesy dáugotrwaáe i kosztowne. Fundusze unijne wspierające konkurencjĊ i
doskonalenie kadry , kapitaá pochodzący z emisji akcji oraz zyski firmy
zainwestowane w naszą przyszáoĞü zwrócą siĊ przedsiĊbiorstwu z nawiązką.
NaleĪy mieü nadziejĊ, Īe wáoĪony wysiáek i poĞwiĊcenia w czasie najbliĪszych
lat sprawią, iĪ przyjĊta strategia okaĪe
siĊ
sukcesem
zarządu, zaáogi i
wszystkich pracowników.
152
153
R. Gral, wiceprezes zarządu ds. finansowych, Finanse są waĪne„Nasza Enea”, nr7/16 wrzesieĔ 2004, PoznaĔ.
Centrum Informacji Rynku Energii, WWW.cire.pl, listopad 2004.
129
2.1. Przemiany organizacyjne spóáki.
Wzmocnienie
przedsiĊbiorstwa
,
podniesienie
jej
wartoĞci
oraz
konkurencyjnoĞci nie jest moĪliwe bez przeprowadzenia wewnĊtrznych zmian.
Co najwaĪniejsze reorganizacja i zmiana struktury firmy jest nie tylko
wymogiem polityki wáaĞcicielskiej ale równieĪ konieczna na przymus jaki
wywiera na spóáce prawo energetyczne. Zarówno Dyrektywa 2003/54/EC jak i
nowelizacja Prawa energetycznego zobowiązuje ENEĉ do wprowadzenia nowej
struktury organizacyjnej . Musi ona uwzglĊdniaü rozdzielenie organizacyjne
funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego od handlu energią oraz innych
usáug. Proces ten jest równie waĪny z punktu widzenia zarządzania firmą.
Rozdzielenie dystrybucji, obrotu i usáug uporządkuje kompetencje i jasno
wskaĪe kaĪdemu obowiązki, za które jest odpowiedzialny. Ponadto struktura
firmy stanie siĊ mniej skomplikowana, przez co spóáka bĊdzie wydajniejsza i
bardziej przejrzysta154 . NastĊpnym etapem po wyodrĊbnieniu spóáek zaleĪnych
miaáo byü poáączenie tych podmiotów , które prowadzą ten sam rodzaj
dziaáalnoĞci gospodarczej. Niestety do koĔca 2004 roku nie osiągniĊto
porozumienia pomiĊdzy zarządem a MiĊdzyzakáadowym Forum Związkowym,
a te dopiero po ujednoliceniu i zatwierdzeniu Zakáadowego Ukáadu Zbiorowego
Pracy dają zgodĊ i akceptacjĊ do dalszych zmian organizacyjnych. Kwestią
sporną jest przejĞcie wiĊkszoĞci zatrudnionych pracowników do podmiotów
zaleĪnych, brak zakresu kompetencji i wykonywanych dziaáaĔ poszczególnych
spóáek oraz zakres dziaáalnoĞci gospodarczej zarówno dla Enei jak Ğwiadcząc
usáugi na zewnątrz. Związkowcy sugerują, iĪ maáe wyodrĊbnione firmy w
przypadku braku prac zleconych od spóáki matki nie mają szans konkurowania
na zewnątrz z bardzo dobrze zorganizowanymi firmami tej branĪy, wyraĪają
równieĪ pogląd, iĪ nie po to konsolidowano piĊü zakáadów energetycznych by
teraz wyodrĊbniü ich wiĊcej.
154
Proces poáączenia podmiotów zaleĪnych o tym
Zarząd ENEA S.A. , Po walnym, „Enea-kurier”, 11 czerwca 2004, PoznaĔ
130
samym bądĨ podobnym profilu dziaáalnoĞci zostaá wykonany tylko na terenie
dawnej
Energetyki
PoznaĔskiej,
gdzie
funkcjonowaáo
kilka
spóáek
wykonawczych o nazwie Energobudowa S.A. , firmĊ scalono w jeden podmiot .
W perspektywie publicznego debiutu Enei na GPW, dyrektywie Komisji
Europejskiej i zapowiadanej nowelizacji Prawa energetycznego
zmiana
struktury organizacyjnej wydaje siĊ kwestią przesądzoną, powinno nastąpiü to w
pierwszej poáowie 2005 roku, gdyĪ po tym okresie ma nastąpiü prywatyzacja
poprzez gieádĊ.
2.2. Restrukturyzacja przedsiĊbiorstwa.
Wraz z zapoczątkowanymi na początku lat 90 przeksztaáceniami
wáasnoĞciowymi
w
polskiej
elektroenergetyce
konieczna
staáa
siĊ
restrukturyzacja caáej branĪy, ze wzglĊdu na zmianĊ roli wielu przedsiĊbiorstw
sektora. Restrukturyzacja elektroenergetyki w naszym kraju oznaczaáa trzy
etapy:
x scentralizowany model hierarchiczny. Taki model powstaá w momencie
przeksztaácenia
okrĊgów
energetycznych
i
rozdzieleniu
funkcji
wytwórczej, przesyáowej i dystrybucyjnej. Ceny w nim byáy ustalanie
centralnie, brakowaáo konkurencji, a zatem motywacji do efektywnoĞci
gospodarowania. Taki model istniaá do 1997 roku ;
x nastĊpnym etapem byá hurtowy rynek energii elektrycznej jako forma
poĞrednia, wiązaáo siĊ to z powstaniem prawa energetycznego, UrzĊdu
Regulacji Energetyki, regionalizacją cen energii elektrycznej i ich wahaĔ,
które z reguáy miaáy tendencje wzrostowe;
x ostatnim etapem ma byü peány detaliczny rynek energii elektrycznej.
Odbiorca na takim rynku negocjuje ceny, wybiera w rzeczywistym czasie
producentów i dostawców. Niestety aktualnie takiego etapu nie osiągniĊto
w Polsce z powodu barier technicznych, formalnych, prawnych
determinujących rozwój wolnego rynku energii elektrycznej.
131
W Polsce obecnie zatrzymaliĞmy siĊ na etapie drugim155. Jednak wiele
elektrowni, elektrociepáowni, spóáek dystrybucyjnych etap restrukturyzacji juĪ
przeszáo i moĪna powiedzieü , iĪ są gotowi dziaáaü na konkurencyjnym rynku
jaki ma nastąpiü. WĞród dystrybutorów energii moĪna wymieniü chociaĪby
GórnoĞląski Zakáad Energetyczny Grupa Kapitaáowa. ENEA S.A. proces
restrukturyzacji ma przed sobą (na koniec 2004 roku). Po pierwsze jest ona
konieczna ze wzglĊdu na wymogi prawne, organizacyjne. Zmiany te to takĪe
restrukturyzacja zatrudnienia, która w tym przypadku nie oznacza jej redukcji
tylko zmiany kompetencji , stanowisk i obowiązków poszczególnym
pracownikom wyĪszego i niĪszego szczebla. Powstaną : Operator Systemu
Przesyáowego, pion handlowy, centra serwisowe. BĊdą to silne podmioty
Ğwiadczące usáugi na rzecz OSD i pozostaáych struktur spóáki, bĊdą siĊ
rozwijaáy i tworzyáy nowe obszary dziaáalnoĞci (usáugi multienergetyczne),
zarazem unowoczeĞniaáy i generowaáy nowe miejsca pracy. Pracodawcą dla
wszystkich pracowników bĊdzie ENEA S.A. reprezentowana przez zarząd, ale
równieĪ
na
podstawie
stosownych
peánomocnictw,
przez
dyrektorów
Oddziaáów, pionów i spóáek zaleĪnych. W podmiotach zaleĪnych pracodawcy
bĊdą reprezentowani przez wáaĞciwe zarządy. Tylko przeprowadzenie wyĪej
opisanej restrukturyzacji da podstawy ekonomiczne do wprowadzenia nowego ,
korzystniejszego dla pracowników Zakáadowego Ukáadu Zbiorowego Pracy.
Nowy ZUZP rozszerza przywileje w caáej grupie kapitaáowej o takie rzeczy jak
wydáuĪenie gwarancji zatrudnienia do 2015 roku, wspólny taryfikator kategorii
zaszeregowania we wszystkich Oddziaáach czy zwiĊkszone odpisy na fundusz
socjalny . WaĪne jest równieĪ , iĪ nowy ukáad obejmuje takĪe zatrudnionych
pracowników spóáek zaleĪnych . Reorganizacja i rozpoczĊcie powyĪszych
zmian ma nastąpiü 1 lipca 2005 roku.
155
M. Cegielski, ., Restrukturyzacja Elektroenergetyki, skrót wykáadu doktora honoris causa Nadazowskiego
PaĔstwowego Uniwersytetu Technicznego.
132
3. Recertyfikacja- zintegrowanie systemów zarządzania jakoĞcią.
Proces ten polega na ujednoliceniu systemów zarządzania jakoĞcią jakie
posiadaáy spóáki dystrybucyjne przed poáączeniem ich w jeden scalony podmiot
gospodarczy
.
Powstaá
on
w
efekcie
integracji
czterech
systemów
funkcjonujących oraz piątego, który byá w trakcie wdraĪania w Oddziale
Szczecin ENEA S.A. . W utworzonym w ten sposób czĊĞciowo SZJ wyróĪniü
moĪna dwa poziomy : centralny i zdecentralizowany. Determinantem
ustanowienia takiej struktury jest zróĪnicowanie struktur organizacyjnych
poszczególnych Oddziaáów i Zakáadu Gáównego.
OdpowiedzialnoĞü kierownictwa
Zarządzanie Zasobami
WejĞcie
KLIENT
Procesy
Pomiar i analiza
WyjĞcie
KLIENT
Ciągáe doskonalenie procesów
Rys. 26: Model procesorów biznesowych normy ISO 9001:2000.
ħródáo: PrzystĊpujemy do wprowadzenia ISO, „Megawat” 2002/40/10.
System jest zgodny z normą ISO nr 9001:2000,
swym zakresem obejmuje
przesyá i dystrybucjĊ energii elektrycznej oraz obrót energią i obsáugĊ klienta. Z
systemu zostaáa wyáączona norma dotycząca projektowania i rozwoju, gdyĪ nie
naleĪy to do dziaáalnoĞci firmy, a taka dokumentacja techniczna jest przez nią
133
zakupywana od zewnĊtrznych podmiotów. System ten ma byü narzĊdziem ,
który zapewni utrzymanie i doskonalenie przyjĊtych przez firmĊ metod pracy,
podniesie poziom jakoĞci wytwarzanych wyrobów oraz realizowanych usáug.
Zmusza on do precyzyjnego wyznaczania celów oraz pomiaru stopnia ich
realizacji, co jest warunkiem doskonalenia. Patrząc od strony klienta, którym
jest odbiorca energii elektrycznej certyfikat jest dowodem zaufania zakáadu w
oczach odbiorcy oraz potencjalnego nowego klienta, a bycie lepszym od
konkurencji i proponowanie korzystniejszej usáugi, towaru, czy produktu
gwarantuje zdobycie nowych klientów i rynkowy sukces przedsiĊbiorstwa. Z
systemu tego wynikają korzyĞci:
x przejrzystoĞü procesów;
x koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeĔstwa i jakoĞci wyrobu
oraz usáugi;
x akceptacja produktów i firmy przez klienta;
x miĊdzynarodowe uznanie systemów certyfikowanych;
x terminowoĞü dostaw energii elektrycznej;
x obniĪenie kosztów z tytuáu reklamacji i odpowiedzialnoĞci za produkt,
usáugĊ;
x zapewnienie staáej i powtarzalnej jakoĞci;
x mniej audytów klienta;
x skuteczniejsza realizacja celów przedsiĊbiorstwa;
x wiĊksze zaangaĪowanie pracowników.
W ramach poziomu centralnego tworzone są elementy wspólne dla caáego
przedsiĊbiorstwa takie jak : polityka jakoĞci, ksiĊga jakoĞci, ksiĊga mierników
procesów , są to jednolite dokumenty wewnĊtrzne oraz procedury centralne.
Opisują one powiązania pomiĊdzy Oddziaáami a siedzibą gáówną firmy lub
zadania
wykonywane
przez
siedzibĊ
134
gáówną
lecz
na
rzecz
caáego
przedsiĊbiorstwa . Na poziomie zdecentralizowanym tworzone są dokumenty
wewnĊtrzne, które nie podlegają centralizacji (dotyczące wyáącznie Oddziaáu
lub Zakáadu Gáównego) oraz procedury opisujące zadania realizowane lokalnie
w jednym z Oddziaáów156.
Lista procedur obejmuje nastĊpujące procesy:
x sprzedaĪ energii elektrycznej i usáug przesyáowych;
x inwestycje;
x marketing;
x nadzorowanie i doskonalenie systemu;
x obsáuga klienta;
x prowadzenie ruchu sieci;
x utrzymanie sieci;
x zarządzanie zasobami ludzkimi;
x zakupy energii elektrycznej;
x tworzenie taryfy energii elektrycznej;
x planowanie ekonomiczno finansowe;
x zakupy.
System ten odzwierciedla swoje istnienie w wielu dokumentach (procedury,
instrukcje, rejestry, sprawozdania). Taki staáy dostĊp do zawsze aktualnych
danych wymagaá elektronicznej publikacji dokumentacji tegoĪ systemu w
internecie i intranecie. Zalety elektronicznej publikacji procesów to:
x dostĊp do aktualnych procedur. Pracownicy mają dostĊp do informacji
dotyczących sposobu pracy oraz wiedzy na temat firmy;
x dostĊp do wzorów dokumentów. Modele zawierają odwoáania do
standardowych wzorów dokumentów, formularzy, co umoĪliwia
uruchamianie z poziomu diagramu procesu;
x obniĪenie kosztów dystrybucji dokumentacji, elektroniczna publikacja
obniĪa koszty wydruku w porównaniu do tradycyjnych procedur;
156
Co nowego w zakresie SZJ, Biuletyn JakoĞci, dodatek nr 1 do miesiĊcznika „Nasza Enea”, 2003/7, PoznaĔ.
135
x szybka aktualizacja przyspiesza proces wprowadzania zmian;
x poprawa komunikacji. Pracownik moĪe w kaĪdej chwili wysáaü
komentarz do wáaĞciciela procesu i zadaü pytania.
Pozytywne speánienie norm ISO i wrĊczenie certyfikatu potwierdzającego
odbyáo siĊ w marcu 2004 roku z rąk prezesa firmy certyfikującej BVQI157.
System wdraĪania i doskonalenia procesów biznesowych wprowadzany w
ENEA S.A. umoĪliwia aktywne wáączenie siĊ wszystkich pracowników do
systemu, jako uczestników procesu. Dlatego zachĊca to do ciągáego
aktualizowania przy wprowadzaniu zmian celem prawidáowego funkcjonowania
systemu i optymalizacji czasu, przy korzystaniu z niego.
4. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spóáki-analiza wskaĨnikowa.
PoniĪej zostaje przedstawiona analiza wskaĨników ENEA S.A. w latach
2001-2003. PrzedsiĊbiorstwo w formie skonsolidowanej funkcjonuje od stycznia
2003, jednak oparto siĊ na analizie za trzy ostatnie lata by przybliĪyü sytuacjĊ
finansowo-ekonomiczną czytelnikowi pracy, jak równieĪ pokazaü jaki i czy
przyniosáa efekt konsolidacja dystrybutorów
w aspekcie ekonomicznym.
Dlatego teĪ wyniki poszczególnych spóáek dystrybucyjnych za lata 2001-2002
zostaáy zsumowane i z nich wyciągniĊto Ğrednią.
4.1. WskaĨniki zyskownoĞci i páynnoĞci finansowej.
Z analizy wĊzáowych wskaĨników ekonomicznych na przestrzeni trzech
przedstawionych lat moĪna stwierdziü, iĪ wartoĞci wszystkich wskaĨników
zyskownoĞci ulegáy zwiĊkszeniu, co miaáo swoje Ĩródáo w korzystniejszych
relacjach przychodów ze sprzedaĪy i kosztów operacyjnych oraz pozostaáych
przychodów i pozostaáych kosztów operacyjnych ksztaátujących zysk netto.
WysokoĞü zysków w roku 2002 w trzech dystrybutorach byáa ujemna (Szczecin,
Gorzów, Zielona Góra) stąd Ğrednia wartoĞü wskaĨnika ma wartoĞü ujemną, w
praktyce w pozostaáych dwóch przekraczaá on piĊciokrotnie Ğrednią dla branĪy,
157
Spotkanie awangardy, „Nasza Enea”, 2004/3/12 marzec-kwiecieĔ, PoznaĔ.
136
która wynosiáa 0,56. WskaĨnik dĨwigni finansowej pokazuje nam jaki jest efekt
wykorzystania obcych Ĩródeá finansowania , niestety pozytywny byá on we
wszystkich dystrybutorach tylko w roku 2001, w Enei w 2003 roku byá on nieco
poniĪej zera. Nie da siĊ teĪ ukryü, Īe w obecnej sytuacji gospodarczej w kraju i
problemie páatniczym kluczowych odbiorców energii elektrycznej korzystanie z
róĪnego rodzaju kredytów jest nieuniknione dla zapewnienia páynnoĞci
finansowej, która w krótkim okresie Ğwiadczy o trwaniu firmy na rynku158, gdyĪ
jest ona pierwszym krokiem do bankructwa.
Tabela 19.
WĊzáowe wskaĨniki ekonomiczne w latach 2001-2003.
Wyszczególnienie
Sposób wyliczenia
2001
2002
2003
1,70 -1,02
-0,05
Zysk (strata) netto
Majątek ogóáem
Zysk (strata) netto
Kapitaáy wáasne
1,41
-0,62
0,75
ZyskownoĞü kapitaáów wáasnych
2,09
(%)
WSKAħNIKI PàYNNOĝCI FINANSOWEJ
-1,13
1,04
ĝrodki obrotowe ogóáem
Zobowiązania bieĪące
0,66
0,80
0,69
Páynne Ğrodki obrotowe
Zobowiązania bieĪące
0,60
0,69
0,43
54,34 57,15
39,90
WSKAħNIKI ZYSKOWNOĝCI
WskaĨnik wykorzystania dĨwigni
finansowej
ZyskownoĞü majątku (%)
PáynnoĞü bieĪąca
wskazana >2,0
SzybkoĞü spáaty zobowiązaĔ
wskazana > 1,0
Cykl spáaty zobowiązaĔ
krótkoterminowych
dni
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie sprawozdaĔ z sytuacji finansowej Agencji
Rynku Energii dotyczących przedsiĊbiorstw elektroenergetyki, Warszawa 2001-2004.
158
M. SierpiĔska, D. WĊdzki, Zarządzanie páynnoĞcią finansową w przedsiĊbiorstwie, Wydawnictwa Naukowe
PWN, Warszawa 1997.
137
zyskownoĞü
majątku
2,5
2
zyskownoĞü
kapitaáów
wáasnych
páynnoĞü
bieĪąca
1,5
1
0,5
0
-0,5
2001
2002
2003
-1
páynnoĞü
szybka
-1,5
Rys. 27 : WskaĨniki zyskownoĞci i páynnoĞci finansowej ENEA SA w latach 2001-2003.
PáynnoĞü Enei po zatwierdzeniu wyników za rok 2004 jest z roku na rok coraz
lepsza, co Ğwiadczy o poprawie sytuacji w branĪy.
4.2.WskaĨniki zadáuĪenia.
Podsektor dystrybucji tak jak caáa polska gospodarka zacząá odczuwaü z roku
na rok pogarszającą siĊ sytuacjĊ finansową gospodarstw domowych, firm,
instytucji, a wiĊc swoich odbiorców energii elektrycznej. Spadek wzrostu
gospodarczego, wzrost bezrobocia,
spadek poziomu Īycia i zuboĪenie
spoáeczeĔstwa przyczyniáy siĊ do spadku popytu na towary i usáugi, w tym
takĪe na energiĊ elektryczną. Spowodowaáo to straszne zatory páatnicze
pomiĊdzy sprzedającymi, a nabywcami. Drugą istotną kwestią
byáa
regionalizacja cen energii elektrycznej, która spowodowaáa ponoszenie strat na
dziaáalnoĞci operacyjnej, czyli sprzedaĪy energii elektrycznej. Ponoszenie strat
na dziaáalnoĞci podstawowej zmusiáo spóáki dystrybucyjne do zaciągania
kredytów dáugoterminowych na bieĪącą dziaáalnoĞü oraz na wywiązywanie siĊ
138
wobec swoich wierzycieli. Stąd skutki tych kredytów są widoczne we
wskaĨnikach zadáuĪenia spóáek dystrybucyjnych.
Tabela 20.
WskaĨniki zadáuĪenia ENEA S.A. w latach 2001-2003
WskaĨniki
j.m.
zadáuĪenie zadáuĪenie
ogóáem
kapitaáów
wáasnych
Wyszczególnienie
2001
ENEA S.A.* .
Ğrednia branĪy
2002
ENEA S.A.*
Ğrednia branĪy
2003
ENEA S.A.
Ğrednia branĪy
zadáuĪenie
dáugoterminowe
pokrycie
majątku
k. wáasnym
%
%
32,10
29,02
48,01
40,89
3,30
1,77
67,88
70,98
%
%
38,08
29,84
62,07
42,52
11,25
2,40
61,91
70,16
%
%
27,60
27,08
38,12
37,14
5,63
2,51
72,40
72,92
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Agencji Rynku Energii, Sytuacja
Finansowa przedsiĊbiorstw elektroenergetyki , Warszawa
*
- Ğrednia wartoĞü dla piĊciu zakáadów energetycznych
2001-2003 .
W latach 2001-2002 najmniejszym zadáuĪeniem cechuje siĊ byáy ZEBYD
S.A. , natomiast najwiĊkszym zakáady z Gorzowa i Szczecina. ĝrednia
zadáuĪenia dáugoterminowego nie uwzglĊdnia spóáek z Bydgoszczy i Gorzowa ,
gdyĪ jej nie podaáy ARE S.A. . Natomiast rok 2003 , który jest faktycznym
pierwszym rokiem dziaáalnoĞci grupy jest bardzo podobnym do sytuacji caáej
branĪy z wyjątkiem zadáuĪenia dáugoterminowego , które odzwierciedla siĊ
duĪymi kredytami dáugoterminowymi zaciągniĊtymi przez byáą
PoznaĔską , ZEBYD S.A. i ZE
Szczecin.
EnergetykĊ
Kredyty dáugoterminowe byáy
zaciągniĊte na skutek ponoszonych strat w latach wczeĞniejszych. Taka sytuacja
dotyczyáa ponad poáowy spóáek dystrybucyjnych na skutek regionalizacji cen
energii elektrycznej i wprowadzeniu regulowanych ich cen.
139
70
60
zadáuĪenie
ogóáem
%
50
zadáuĪenie
kapitaáów
wáasnych
40
30
zadáuĪenie
dáugoterminowe
20
10
0
2001
2002
2003
Rys. 28: WskaĨniki zadáuĪenia ENEA S.A. w latach 2001-2003.
Kolejnym czynnikiem wpáywającym na wzrost zadáuĪenia są problemy
odbiorców
z
terminowym
páaceniem
za
zuĪytą
energiĊ
elektryczną,
nieterminowe páacenie rachunków powoduje sytuacjĊ, iĪ pieniądze są na
fakturach, ale nie ma ich w kasie, zmusza to do finansowania bieĪącej
dziaáalnoĞci z obcych Ĩródeá. ZadáuĪenie spóáek dystrybucyjnych ulegáo
zwiĊkszeniu, jednak wartoĞci wskaĨników są poniĪej wartoĞci zalecanych jako
niebezpieczne, a dystrybutorzy są w peáni wypáacalni ze swoich zobowiązaĔ159.
4.3. WskaĨnik efektywnoĞci zatrudnienia i uzbrojenia pracy.
WartoĞci te informują nas o wielkoĞci wskaĨników jakie firma osiąga w
przeliczeniu na jednego zatrudnionego pracownika . Dla wáaĞciwej analizy i
porównania zostaáy uwzglĊdnione wyniki za lata 2001-2003, jednak tak jak
wczeĞniej w latach 2001-2002 przedstawione wartoĞci bĊdą Ğrednią spóáek
159
Polskie Towarzystwo Przesyáu i Rozdziaáu Energii Elektrycznej, Podsumowanie sytuacji w podsektorze
dystrybucji energii elektrycznej w roku 2003, WWW.ptpiree.com.pl.
140
dystrybucyjnych tworzących grupĊ ENEA S.A. a faktyczny wskaĨnik grupy jest
tylko w roku 2003, ze wzglĊdu na istnienie firmy od stycznia tego roku.
Tabela 21.
WskaĨniki zatrudnienia i uzbrojenia pracy
Wyszczególnienie
Przychody
ogóáem
2001
ENEA S.A.*
Ğrednia branĪy
2002
ENEA S.A.*
Ğrednia branĪy
2003
ENEA S.A.
Ğrednia branĪy
Uzbrojenie
Przychody ze
pracy
sprzedaĪy
energii
tys/zatr.
Zatrudnienie
ogóáem
539,12
524,50
509,82
494,51
881,40
837,99
---------
591,27
567,75
577,65
553,78
931,31
878,25
---------
675,21
619,54
668,40
607,88
1007,36
954,79
6035
-----
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Agencji Rynku Energii S.A. 2001-2003 r.
*
- jest to Ğrednia piĊciu ZE tworzących grupĊ ENEA S.A. od stycznia 2003 roku.
- liczba zatrudnionych bez podmiotów zaleĪnych
Z powyĪszych wyników moĪna zaobserwowaü, iĪ w kaĪdym analizowanym
roku kondycja zakáadów energetycznych tworzących ENEĉ jak i sama grupa od
2003 roku w tym zakresie osiąga wyniki lepsze niĪ Ğrednia wszystkich spóáek
dystrybucyjnych. Wyniki branĪy nie uwzglĊdniają stoáecznego zakáadu STOEN
S.A. , który wyników nie podaje ARE S.A. .Sam wynik Enei w roku 2003 jest
piąty wĞród dystrybutorów za spóákami z Legnicy, Páocka, ZE àódĨ-Teren i
minimalnie mniejszy od Energetyki Kaliskiej .
5. Skrócony bilans .
Ze wzglĊdu na brak zatwierdzonego i zbadanych wyników finansowych za
2004 rok zostaną przedstawione wyniki roku 2003, a poniewaĪ grupa
funkcjonuje tylko rok nie ma porównania w wyniku czego nie jest moĪliwe
analityczne porównanie ewentualnych wzrostów lub spadków poszczególnych
skáadników aktywów i pasywów. Patrząc na zestawienie poniĪej moĪemy
141
wyciągnąü wnioski o sytuacji spóáki w analizowanym okresie, jakiej wielkoĞci
posiada majątek trwaáy, jakie ma naleĪnoĞci, czy obraca i jest w posiadaniu
papierów wartoĞciowych oraz z czego finansuje bieĪącą dziaáalnoĞü, ile
wynoszą zobowiązania przedsiĊbiorstwa krótko i dáugoterminowe i jak
utrzymują siĊ zapasy .
Tabela 22.
Bilans ENEA S.A. w 2003 roku
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pozycja bilansowa
Stan na 01-01
2003 ( w tys zá)
Udziaá
%
Rzeczowy majątek trwaáy
Inwestycje dáugoterminowe
Rozliczenia miĊdzyokresowe
Zapasy
NaleĪnoĞci krótkoterminowe
ĝrodki pieniĊĪne
4 344 657,15
126 582,12
38 373,32
11 960,52
462 473,25
21 429,26
83,48
2,54
0,77
0,24
9,26
0,43
RAZEM AKTYWA
4 983 548,0
100,00
Kapitaáy wáasne
Rezerwy
Zobowiązania dáugoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
I wobec pozostaáych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia miĊdzyokresowe
przyszáych okresów
3 541 807,56
66 281,19
203 328,76
640 355,92
602 012,60
23 422,68
508 321,90
71,07
1,33
4,08
12,85
12,08
0,47
10,20
RAZEM PASYWA
4 983 548,0
100,00
ħródáo: Sprawozdanie finansowe ENEA S.A. w 2003 roku, PoznaĔ 2004.
Wysoka wartoĞü majątku trwaáego i jego udziaá w aktywach jest typowy dla
tego rodzaju przedsiĊbiorstwa, moĪna do niego zaliczyü caáą infrastrukturĊ
elektroenergetyczną,
stacje
transformatorowe,
tzw.
GPZ-ty
czy
linie
energetyczne, ponadto budynki zarówno skoĔczone jak w budowie oraz dziaáki
na nich stojące, zarazem moĪna do nich zaliczyü Ğrodki na ten cel przeznaczone
czyli inwestycje. Niski udziaá zapasów jest charakterystyczny dla spóáki
142
dystrybucyjnej, gdyĪ energii elektrycznej nie da siĊ magazynowaü a tak niski
poziom to tylko materiaáy i ewentualne Ğrodki na potrzeby wáasne, poniewaĪ
firma nie zajmujĊ siĊ produkcją czy przemysáem.
NaleĪnoĞci są to
zobowiązania z tytuáu dostaw, robót i usáug, z tytuáu opáat oraz innych
rozrachunków o charakterze publicznoprawnym. Dla tego rodzaju dziaáalnoĞci
są one z tytuáu sprzedaĪy energii elektrycznej i usáug z tym związanych.
WartoĞci aktywów musi odpowiadaü wartoĞü pasywów przedstawiona
w
formie pieniĊĪnej. Kapitaá wáasny to fundusz zaáoĪycielski firmy, czy zyski lat
ubiegáych. Zobowiązania krótko i dáugoterminowe
to gáównie kredyty na
bieĪącą dziaáalnoĞü, gdyĪ przy nieterminowym regulowaniu naleĪnoĞci wobec
spóáki są one konieczne dla zachowania páynnoĞci finansowej,
dáugoterminowe to kredyty zaciągniĊte
natomiast
jeszcze przez samodzielne zakáady
energetyczne, które przyszáo spáacaü od stycznia 2003 i 2004. NajwiĊksi
wierzyciele to BRE Bank i Bank Handlowy. Fundusze specjalne to Ğrodki
zakáadowego funduszu ĞwiadczeĔ socjalnych, czyli Ğrodki na imprezy,
zapomogi, tzw. wczasy pod gruszą itp.
GrupĊ ENEĉ S.A. objĊto
pilotaĪowym programem konsolidacji spóáek
dystrybucyjnych, niestety jako jedyną gdyĪ harmonogram zmieniono w styczniu
2003. Jednak konsolidacja zostaáa wyznacznikiem sukcesu tego procesu dla
pozostaáych grup , które powstaáy i ostatniej jaka ma powstaü. Firma zostaáa
scalona w jeden podmiot, nastĊpnie miaáa nastąpiü jej restrukturyzacja
polegająca na zmianie organizacyjnej, zmianie stanowisk, które spowodowane
miaáy byü oddzieleniem dziaáalnoĞci obrotu od przesyáu energii. Niestety w
praktyce nie byáo to takie proste, gdyĪ wygasáa waĪnoĞü ukáadu zbiorowego
pracy a podpisanie nowego miaáo byü początkiem prac. Ukáad podpisano na
początku 2005 roku. W poáowie roku firma miaáa debiutowaü na gieádzie
papierów wartoĞciowych, a nie wiadomo czy nastąpi to jesieniąj. Dwa lata
dziaáalnoĞci
ENEA S.A. moĪna podsumowaü nastĊpująco:
143
x ujednolicono systemy informatyczne w obszarze finansowoksiĊgowym, scentralizowano system rozliczeniowy ZBYT 2000,
wprowadzono
hurtownie
danych
SAP/BW
dla
potrzeb
sprawozdawczoĞci i kontrolingu caáej spóáki co Ğwiadczy o
stopniowym scalaniu podmiotu ;
x firma rozbudowuje infrastrukturĊ techniczną, Ğwiadczy o tym
budowa nowoczesnego GPZ-tu Sady, modernizacji GPZ JaĪyce,
budowa od podstaw posterunku energetycznego w Pruszczu na
terenie Oddziaáu Bydgoszcz;
x zwiĊksza siĊ oferta firmy, przedsiĊbiorstwo oferuje wiĊkszy zakres
usáug, otworzyáa w ciągu dwóch lat siedem punktów EneaKomfort,
zajmujących siĊ sprzedaĪą produktów grzewczych, klimatyzacji,
wentylacji itp.;
x caáa dziaáalnoĞü zostaáa dostrzeĪona i doceniona na zewnątrz takimi
tytuáami jak przedsiĊbiorstwo fair play, wielkopolski tytan biznesu,
certyfikat konsumenckiej jakoĞci usáug czy záoty laur teleinfo.
ĝwiadczy to o wysokim poziomie usáug i sprawnej obsáudze.
144
ZAKOēCZENIE
Celem powyĪszej pracy byáo przedstawienie zmian jakie zachodzą na
polskim rynku energii elektrycznej, które mają na celu przygotowanie branĪy
elektroenergetycznej do uczestnictwa i konkurencji na europejskim rynku. W
pracy przedstawiono nastĊpujące zagadnienia:
x przeksztaácenie zmonopolizowanej struktury okrĊgów energetycznych w
rynek wytwórcy, operatora systemu przesyáowego, dystrybutora energii
elektrycznej jak równieĪ stworzenie Ustawy Prawo Energetyczne –
formuáującego ramy prawne dla ich funkcjonowania;
x ujĊcie sektora
w gospodarce
w skali makro , przedstawienie jak
ksztaátuje siĊ zatrudnienie w branĪy , jaki wpáyw ma sytuacja gospodarcza
odzwierciedlona bezrobociem, wzrostem gospodarczym i dochodami
fiskalnymi na zuĪycie energii elektrycznej zarówno w prognozie krótko i
dáugoterminowej;
x przedstawienie
sposobów
przeksztaáceĔ
wáasnoĞciowych
spóáek
dystrybucyjnych jak i problemów jakie powstawaáy podczas ich
konsolidacji czy prywatyzacji na konkretnych przykáadach;
x analizĊ
sytuacji
dystrybucyjnych
ekonomiczno-finansowej
oraz
ukazanie
sytuacji
sektora
,
ekonomicznej
spóáek
zakáadów
energetycznych tworzących pierwszą skonsolidowaną grupĊ ENEA S.A. ;
x charakterystykĊ ENEA S.A., grupy istniejącej od stycznia 2003,
przedstawienie jej wyników po roku dziaáalnoĞci gospodarczej i ukazanie
zmian jakie mają zajĞü na skutek restrukturyzacji i prywatyzacji poprzez
GPW.
ReformĊ w elektroenergetyce zaczĊto od dwóch zmian – peánej
decentralizacji i rozpoczĊcia systemu dostosowania cen, które mimo przejĞcia z
gospodarki centralnie planowanej do rynkowej byáy elementem polityki
paĔstwowej. Decentralizacja ta polegaáa na likwidacji okrĊgów energetycznych i
utworzeniu rynków: wytwórcy w postaci
145
przedsiĊbiorstw
wytwórczych
( elektrowni i elektrociepáowni), operatora sytemu przesyáowego w postaci
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. , jako narodowa spóáka przesyáowa
odpowiedzialna za obrót hurtowy energią oraz 33 spóáek dystrybucyjnych.
Oprócz tego powstaáo otoczenie instytucjonalne w postaci regulatora tegoĪ
rynku z prezesem UrzĊdu Regulacji Energetyki, instytucja ta miaáa i reguluje
dziaáalnoĞü przedsiĊbiorstw w zakresie wytwarzania, przesyáania , dystrybucji i
obrotu energia elektryczną. Regulator nadzorujący przestrzeganie Ustawy Prawo
Energetyczne byá niezbĊdny na drodze do peánej liberalizacji sektora. Struktura
ta miaáa byü uáatwieniem stworzenia konkurencyjnego rynku energii i
efektywnej regulacji naturalnych monopoli , którymi byli dystrybutorzy energii
na swoim terenie obsáugujących odbiorców. Elementami, które przemawiaáy za
moĪliwoĞcią konkurencji byáy:
x okoáo 30% wiĊcej mocy zainstalowanej, a wiĊc nadwyĪka podaĪy nad
popytem energii;
x sukcesywne wdraĪanie zasady dostĊpu stron trzecich do sieci (TPA),
która umoĪliwi zmianĊ wyboru dostawcy w 2007 roku wszystkim
odbiorcom;
x rozpoczĊcie procesów prywatyzacyjnych i konsolidacyjnych podmiotów
podsektora
wytwarzania i dystrybucji (1999-GZE S.A. czy 2003-
STOEN S.A. );
x perspektywa utworzenia(wtedy) a w
chwili obecnej funkcjonowanie
gieády energii.
Wracając do tej na razie uáomnej konkurencji naleĪaáoby wspomnieü o
barierach jej rozwoju. NajwiĊkszą barierą rozwoju są zawarte w latach 94-98
kontrakty dáugoterminowe pomiĊdzy PSE SA a elektrowniami, na tej zasadzie
sprzedano w 2004 roku okoáo 60% (w 2002 70%) Ğredniej zuĪytej energii. KDT
táumią w zarodku konkurencje pomiĊdzy elektrowniami, co jest na rĊkĊ
najdroĪszym producentom energii, gdyĪ mają zapewniony strumieĔ dochodu.
Blokują one zasadĊ TPA, gdyĪ spóáki dystrybucyjne nie chcą podpisywaü
146
umów na przesyá energii, poniewaĪ odejĞcie uprawnionego odbiorcy powoduje
iĪ spóáka zostaje z niesprzedaną drogą energią z KDT (stąd siĊ zrodziá pomysá
Minimalnych IloĞci Energii, jaką odbiorca musiaáby kupiü od dystrybutora
energii, w zaleĪnoĞci od tego ile kupuje w ramach KDT, przypuĞümy Īe jest to
powyĪsze 60%, resztĊ 40% mógáby kupiü z wolnej rĊki). Determinantą zasady
TPA jest takĪe efekt skroĞnego subsydiowania zarówno w grupach taryfowych
jak rodzajach dziaáalnoĞci. Powoduje to w praktyce opáacanie maáych
odbiorców przez duĪych, jak równieĪ w ciągu ostatnich dwóch lat moĪna
zauwaĪyü spóáki dystrybucyjne konstruując taryfĊ energii ustalają wyĪszą
opáatĊ przesyáową od ceny energii elektrycznej. Pierwsze jest spowodowane
rozporządzeniami ministerialnymi w sprawie cen energii, szczególnie dla
odbiorców domowych. Drugie ma na celu zniechĊcenie uprawnionego odbiorcy
do zmiany dostawcy, poniewaĪ nawet jeĞli takiego znajdzie to musi ją jeszcze
po przewodach dystrybutora przesáaü co czyni to nieopáacalnym. Jednak
zbliĪająca siĊ data po której wszyscy odbiorcy uzyskają prawo do wyboru
dostawcy oznacza koniecznoĞü zmian, upowszechnienia jej stosowania,
przygotowanie
rozgraniczenia
techniczno-organizacyjne
dotychczasowych
umów
wszystkich
kupna-sprzedaĪy
dystrybutorów,
na
umowy
Ğwiadczenia usáug sprzedaĪy energii elektrycznej oraz umów sprzedaĪy usáug
przesyáowych na jednakowych zasadach w caáym kraju, konieczne staje siĊ
takĪe uáatwienie zasad prawnych. Do momentu uzyskania tego prawa przez
wszystkich
odbiorców
powinny
takĪe
zostaü
rozwiązane
kontrakty
dáugoterminowe z mocy ustawy, prace nad zatwierdzeniem jej przez Komisje
Europejską mogą potrwaü okoáo roku. Efektem tego powinno byü urynkowienie
sektora energii elektrycznej, a co za tym idzie spadek cen energii elektrycznej i
usáug przesyáowych. Na podstawie obserwacji sytuacji makroekonomicznej w
naszym kraju taki gwaátowny wzrost zuĪycia energii elektrycznej jak w latach
50,60 nam nie grozi, wedáug najnowszego raportu szwedzkiego Vattenfalla
wzrost moĪe oscylowaü w granicach 2% rocznie. Aktualną nadwyĪkĊ w chwili
147
obecnej moĪna
wykorzystaü eksportując produkt
zagranicĊ, jednak na
zasadach rynkowych a nie na takich w których traci kopalnia, zyskuje prywatny
poĞrednik i elektrownie. A páacą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej. Warte
uwagi jest to, iĪ ponad 60% mocy produkcyjnych pochodzi z lat 60, bloki
energetyczne w elektrowniach są stare, nie speániają norm w zakresie ochrony
Ğrodowiska, a w 2008 gdy zaczną obowiązywaü restrykcyjne przepisy bĊdzie
trzeba je wyáączyü. Przewiduje siĊ Īe na ten cel potrzeba okoáo 6 mld dolarów.
Co do zmiany struktury moĪna powiedzieü z perspektywy czasu, iĪ
przeksztaácenie przedsiĊbiorstw
podsektora w prawie 70 podmiotów byáo
przesadą, gdyĪ w dobie integracji europejskiej i otworzenia naszego rynku na
zachód czyni nasze przedsiĊbiorstwa maáo konkurencyjne, ze wzglĊdu na
obecne tam firmy, które posiadają np. we Francji 97% rynku. W Polsce
zcentralizowanie raczej nie jest moĪliwe, ze wzglĊdu na znaczne róĪnice
makroekonomiczne pomiĊdzy poszczególnymi regionami kraju. Jednak forma
oparta na 4-5 skonsolidowanych grupach energetycznych i dwóch podmiotach
(GZE i STOEN) dziaáających indywidualnie, które są doĞü specyficzne i
posiadają znaczny udziaá w rynku wydaje siĊ optymalna. Obecnie oprócz Enei
dziaáają równieĪ grupy o nazwie Enion, EnergiaPro oraz Energa. Powstaną
równieĪ grupy skupione wzdáuĪ wschodniej granicy i nowa grupa skupiająca
dwa áódzkie zakáady energetyczne, które nie wyraziáy zgody na konsolidacjĊ i
inkorporacjĊ poprzez ZE Kraków w ramach grupy Enion. Z prywatyzacji
grupowej grupy G-8 zrezygnowano, gdyĪ chĊtny inwestor kojarzony z
Kulczyk-Holding nie zaproponowaá korzystnej oferty. W przypadku jedynego
chĊtnego jakim byáa El-Dystrybucja trudno równieĪ mówiü o negocjacjach
dobrych
warunków
sprzedaĪy.
Grupa
ta
zostaáa
skonsolidowana
a
przejmującym byá najwiĊkszy dystrybutor w grupie GdaĔska Kompania
Energetyczna ENERGA SA .
Niezrozumiaáe i doĞü bulwersujące wĞród
spoáeczeĔstwa, ludzi biznesu oraz polityków jest to, iĪ przedsiĊbiorstwa polskie
przechodzą w rĊce teĪ paĔstwowe lecz szwedzkie, francuskie czy niemieckie. A
148
wytáumaczyü to moĪna w jeden sposób: jako znalezienie inwestora dla
przedsiĊbiorstwa wobec pustej kasy paĔstwa, która ze wzglĊdów wszystkim
znanych nie jest w stanie inwestowaü swoich Ğrodków w firmĊ, drugi cel to
zaáatanie dziury budĪetowej poprzez realizacjĊ zaáoĪeĔ prywatyzacyjnych. Taki
wniosek moĪna wysunąü po sprzedaĪy warszawskiego dystrybutora za 1506
mln. zá , a byáo to gáównie podwyĪszenie wpáywów z prywatyzacji w 2003
roku. Gdyby nie sprzedano STOENU wpáywy wyniosáyby zaledwie 16%
zaáoĪonych, a tak byáo to 43% (4,1 mld zá). Wedáug zapewnieĔ MSP wszystkie
grupy dystrybutorów zostaną sprywatyzowane poprzez GPW, pierwszą taką
grupą której akcje zostaną wyemitowane bĊdzie ENEA S.A. Prywatyzacja
poprzez rynek kapitaáowy jest jednym ze sposobów zapewnienia podaĪy ofert
publicznych, które oĪywią rynek i bĊdą atrakcyjną ofertą dla osób
indywidualnych czy np. otwartych funduszy emerytalnych poszukujących od
dáuĪszego czasu nowych moĪliwoĞci inwestycyjnych na polskim rynku
kapitaáowym. Do tego stabilni inwestorzy w akcjonariacie spóáki wpáyną na
wzrost jej wartoĞci. Drugim czynnikiem mającym wpáyw na wartoĞü akcji
bĊdzie to jak bĊdą postrzegani dystrybutorzy na rynku.
Z powodu braku
zainteresowania polską energetyką przez zachodnich inwestorów pozyskanie
kapitaáu poprzez gieádĊ wydaje siĊ najbardziej racjonalne. Firmy w ten sposób
zdobĊdą konieczne Ğrodki finansowe na inwestycje w nowe technologie,
modernizacje
czy
restrukturyzacje
a
paĔstwo
nadal
bĊdzie
miaáo
wiĊkszoĞciowy pakiet, co jest nie bez znaczenia chociaĪby z punktu widzenia
bezpieczeĔstwa energetycznego kraju, czego wedáug raportu NIK nie moĪna
powiedzieü o dwóch sprywatyzowanych indywidualnie dystrybutorach.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa po wprowadzeniu regulowanego systemu cen
energii elektrycznej ulegáa w przypadku jednych poprawie a u drugich wrĊcz
przeciwnie. Spowodowane to byáo regionalizacją cen energii elektrycznej oraz
wprowadzeniem taryfy regulującej ceny energii i usáug z tym związanych.
Drugi powód záej sytuacji dystrybutorów energii byá taki, iĪ w latach 1998149
1999 taryfy spóáek dystrybucyjnych zatwierdzaá Minister Finansów mając na
uwadze gospodarstwa domowe, natomiast taryfĊ poĞrednika PSE Minister
Gospodarki korygując ją parĊ razy do roku przy obowiązujących z reguáy rok
taryfach dystrybutorów. Powodowaáo to faworyzowanie PSE kosztem
dystrybucji. W sytuacji gdy na 33 spóáki dystrybucyjne 29 wykazywaáo ujemny
wynik finansowy PSE wedáug listy „Rzeczpospolitej” i „Polityki” byáo jedną z
najbardziej dochodowych firm w latach 1997-99 w Polsce. Problem
naprawiono, sytuacja zmusiáa zakáady energetyczne do zmian organizacyjnych,
poprawnego kalkulowania kosztów staáych i zmiennych, gdyĪ w tej kwestii
naleĪaáo siĊ doszukiwaü báĊdów. Kolejne taryfy po 2000 roku nauczyáy
dystrybutorów do dziaáania w warunkach konkurencyjnych, jednak skutki lat
wczeĞniejszych odczuwają
do dziĞ spáacając kredyty dáugoterminowe
zaciągniĊte gáównie na zapáatĊ wobec najwiĊkszego swego wierzyciela PSE
S.A.. Kolejnym czynnikiem wpáywającym na sytuacjĊ jest páynnoĞü,
rentownoĞü oraz wydáuĪanie siĊ cyklu inkasa naleĪnoĞci i terminów páatnoĞci
wszystkich odbiorców poszczególnych grup taryfowych, same kopalnie, huty i
PKP są winne spóákom dystrybucyjnym ponad 300 mln. záotych. Zmusza to
spóáki dystrybucyjne do korzystania z obcych Ĩródeá finansowania, a
ewentualny efekt dĨwigni finansowej nie zawsze jest korzystny . W 2003 roku
juĪ tylko jedna spóáka odnotowaáa ujemny wynik finansowy. àączny wynik
finansowy wszystkich spóáek w 2003 roku to nieco ponad 600 mln. záotych. Nie
jest to kwota która by zakáady energetyczne satysfakcjonowaáa, gdyĪ przy
niskim poziomie nakáadów inwestycyjnych na odtworzenie majątku energetyki
potrzeba by kilkadziesiąt lat, a branĪy potrzeba nowych technologii, knowchow, rozbudowy sieci elektroenergetycznej, informatycznej, telemechanicznej,
co rodzi ogromne zapotrzebowanie na kapitaá. Rok 2004 to znaczna poprawa
sytuacji finansowej
. Jednak z powodu prowadzenia dziaáalnoĞci , która
podlega UrzĊdowi Regulacji Energetyki wiĊkszych zysków moĪna by siĊ
spodziewaü poprzez redukcjĊ kosztów związanych z restrukturyzacją branĪy.
150
ENEA S.A. jako jedyna skonsolidowana grupa dziaáająca w 2003 roku jest
liderem pod wzglĊdem takich wielkoĞci jak: obszar dziaáania, przychód, czy
zysk , jednak w 2004 roku powstaáy trzy nastĊpne grupy o zbliĪonych
wielkoĞciach wskaĨników. Efekt konsolidacji po dwóch latach zostaá osiągniĊty
, zcentralizowano zakupy co obniĪyáo cenĊ ich zakupu, zminimalizowano
koszty, wprowadzono ujednolicone standardy, programy, zrecertyfikowano
system zarządzania jakoĞcią ISO 9001-2000. Na początku 2005 roku podpisano
po ponad rocznych negocjacjach Zakáadowy Ukáad Zbiorowy Pracy, jego
najwaĪniejszy zapis to gwarancja zatrudnienia do 2015 roku w zaleĪnoĞci od
staĪu pracy. Zawarty ZUZP daje początek prac nad restrukturyzacją spóáki, ma
ona oznaczaü oddzielenie dziaáalnoĞci obrotu od przesyáu energią w odrĊbnych
podmiotach gospodarczych, poáączenie firm zaleĪnych tego samego rodzaju
dziaáalnoĞci. NaleĪy mieü nadzieje, Īe sáowo restrukturyzacja kojarzone dotąd
ze zwolnieniami i redukcją zatrudnienia bĊdzie polegaáo nie na tym tylko na
zmianie stanowisk, kompetencji i zakresu obowiązków czy odmáodzeniu kadry
pracowniczej
co
moĪna
zauwaĪyü
np.
w
GórnoĞląskim
Zakáadzie
Energetycznym. A ewentualne dobrowolne odejĞcia zrekompensują znaczne
odprawy. Miejmy nadziejĊ Īe w tak duĪej i prĊĪnej ENEI, w której drzemie
ogromny potencjaá uda siĊ to osiągnąü, co uczyni to z niej lidera pod wieloma
aspektami potwierdzonymi sytuacją ekonomiczno-finansową.
Na początku 2005 roku mamy gotową nowelizacjĊ ustawy prawo
energetyczne, ogáoszony Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 autorstwa
Jerzego Hausnera czy zmienioną strategiĊ odnoĞnie sektora elektroenergetyki
gáównie na skutek protestów poszczególnych zakáadów energetycznych.
ĝwiadczy to o braku jasnej , okreĞlonej koncepcji rozwoju przedsiĊbiorstw
elektroenergetycznych, gdyĪ poszczególne programy czy gáoszone strategie
nawzajem siĊ wykluczają . Dowodem na to są nastĊpujące wnioski:
x jednym z zapisów znowelizowanego prawa energetycznego jest
przesuniĊcie w czasie ustawowego rozdzielenia dziaáalnoĞci obrotu i
151
przesyáu do 2007 roku, czyli do uzyskania przez wszystkie podmioty
moĪliwoĞci skorzystania z TPA. Co nie Ğwiadczy , Īe brak podmiotów
zrestrukturyzowanych, które konieczne zmiany mają za sobą. NaleĪą do
nich chociaĪby GZE czy ZE Páock wchodzący w skáad ENERGII SA;
x rozwiązanie kontraktów dáugoterminowych poprzez zadáuĪenie sektora
emisją obligacji o wartoĞci ponad 10 mld záotych wcale nie musi
Ğwiadczyü o otworzeniu rynku detalicznego
energii elektrycznej w
Polsce. Do tego warto dodaü, Īe tak duĪa pomoc nie zobowiązuje
wytwórców do dziaáaĔ poprawiających efektywnoĞü prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej, restrukturyzacji, czy optymalizacji kosztów.
OczywiĞcie tutaj teĪ są wyjątki, gdyĪ KDT-ami są objĊte elektrownie od
10 do prawie 100% , co dyskryminuje jedne wzglĊdem drugich;
x sukcesywne áączenie siĊ przedsiĊbiorstw ulegáo wypatrzeniu i zostaáo juĪ
dwukrotnie poprawiane przez MSP. Najpierw áódzkie zakáady nie
poáączyáy siĊ z Enionem SA, nastĊpnie ZE Rzeszów prawdopodobnie
wcháonie kilka firm i powstanie Energetyka Podkarpacka. Do tego coraz
czĊĞciej
mówi
siĊ
o
poáączeniu
powstaáych
grup
zakáadów
energetycznych z duĪymi koncernami wytwórczymi, co potwierdza brak
okreĞlonej strategii wáadz wzglĊdem sektora bądĨ Ğwiadczy o duĪej jego
ulegáoĞci wobec związków zawodowych tychĪe firm;
x czy wobec znanego NPR na lata 2007-2013 , który miĊdzy innymi
stawia na rozwój regionów, wyrównanie poziomu pomiĊdzy nimi nie
powinno siĊ konsolidacji zaniechaü, gdyĪ konsolidacja nie jest niczym
innym jak oderwaniem od związków z regionem. Do
dystrybucyjne
mają
ambicje
firm
tego spóáki
multienergetycznych,
infrastrukturalnych (miĊdzy innymi ENEA SA ) Ğwiadczących usáugi dla
gmin. A powstawanie takich koncernów temu nie sprzyja.
Podsumowując moĪna stwierdziü, iĪ mamy rynek energii elektrycznej,
któremu do prawdziwej konkurencji potrzeba dalszych zmian i akceptacji jego
152
uczestników. Mamy takĪe nowoczesną ustawĊ prawo energetyczne, jednak brak
w praktyce przepisów wykonawczych w wielu dziedzinach umiejĊtnie táumi
konkurencjĊ. Do tego jak z powyĪszych wniosków moĪna zauwaĪyü
osiągniĊcie porozumienia co do ksztaátu sektora elektroenergetycznego w
przyszáoĞci nie jest áatwe. MoĪe gdyby powstaáy róĪne koncerny na wzór
holdingu,
koncernu,
poáączone
pionowo,
poziomo
oraz
czĊĞciowo
sprywatyzowane poĞrednio lub bezpoĞrednio spowodowaáoby konkurencjĊ
miĊdzy innymi tak jak ma to miejsce w branĪy spoĪywczej, finansowej. A
wtedy moglibyĞmy sobie odpowiedzieü na pytanie czy i komu taki rynek
energii elektrycznej jest potrzebny?.
153
Praca dyplomowa może przyjmować różne formy w zależności od typu studiów i kraju, w którym
są realizowane. Najczęściej spotykanymi rodzajami prac dyplomowych są:
Praca licencjacka: Jest to praca napisana na zakończenie studiów licencjackich. Zazwyczaj skupia
się na prezentacji podstawowej wiedzy w wybranym obszarze naukowym lub zawodowym.
Praca magisterska: Praca magisterska jest pisana przez studentów na zakończenie studiów
magisterskich. Często ma charakter bardziej pogłębiony niż praca licencjacka i wymaga wykonania
własnych badań lub analizy konkretnego problemu.
Praca inżynierska: Jest to praca napisana przez studentów studiów inżynierskich. Skupia się na
praktycznym zastosowaniu wiedzy inżynierskiej w rozwiązaniu konkretnego problemu
technicznego.
Zarządzanie, marketing, ekonomia i administracja to obszary, w których prace dyplomowe mogą
przynieść wiele interesujących wniosków. W zarządzaniu można badać strategie firmy,
zachowania liderów, czy wpływ kultury organizacyjnej na wyniki. W pracach z marketingu
tematyka może obejmować analizę rynku, badanie zachowań konsumentów czy ocenę
skuteczności kampanii marketingowych. Prace z ekonomii mogą badać wpływ polityki
gospodarczej na gospodarkę, analizować zmiany na rynkach finansowych, czy badać przyczyny i
skutki ubóstwa. W pracach z administracji natomiast można skupić się na strukturach
administracyjnych, procesach decyzyjnych czy wpływie polityki publicznej na społeczeństwo.
Prace z politologii to kolejny szeroki obszar, w którym student może zająć się badaniem procesów
politycznych, systemów wyborczych, czy wpływu mediów na politykę. Niezależnie od obszaru,
każda praca dyplomowa zawsze wymaga pisanie analiz. To proces, który obejmuje interpretację
zebranych danych, identyfikację wzorców, wnioskowanie i tworzenie argumentów. Z kolei prace
z rolnictwa wymagają przeprowadzanie badań. Często podobne badania zawierają prace z ekologii.
Prace z filozofii z kolei, to obszar, w którym studenci mogą badać różne filozoficzne koncepcje,
teorie i idee, zastanawiać się nad pytaniem o sens życia, wolną wolę, prawdę, moralność, a także
analizować dzieła różnych filozofów.
W sumie, prace dyplomowe są wyrazem umiejętności, wiedzy i zrozumienia studenta dla danego
obszaru nauki. Są one ważne nie tylko jako końcowy produkt edukacyjny, ale także jako dowód
na zdolność studenta do samodzielnego myślenia, badania, analizy i argumentacji. Bez względu na
to, czy dotyczą one teologii, bankowości, prawa, zarządzania, marketingu, ekonomii, administracji,
politologii czy filozofii - są one nieodłączną częścią edukacji akademickiej.
BIBLIOGRAFIA
A. KSIĄĩKI I ARTYKUàY
1. 100 lat bydgoskiej energetyki, 1896-1996, biuletyn z okazji 100 lat
firmy
2. Andrzejczuk A., Jej wysokoĞü akcyza- wokóá energetyki, Termedia sp. z
o.o., PoznaĔ 2002.
3. Badania Mentora na zlecenie PTPiREE, „Rzeczpospolita”, Warszawa
19-01-2003 r.
4. Baehra J., Stawicki E., Prawo Energetyczne-komentarz, Municipium,
Warszawa 1999 r.
5. Berger A., ENEA rusza 1 stycznia, „Puls Biznesu”, 10 grudnia 2002.
6. Berger A., Skutki likwidacji kontraktów
Biznesu”,
dáugoterminowych, „Puls
2/2004 r..
7. BĊdzie droĪej, „Rzeczpospolita”, Archiwum ekonomiczne, Warszawa
2003 r.
8. Balcerzak E., Guzik R., Janiszewska Z., Koncesje po nowelizacji
ustawy Prawo Energetyczne, biuletyn miesiĊczny URE 2000/5.
9. Bicki
Z.,
Ocena
procesu
transformacji
krajowej
gospodarki
energetycznej (1990-1998), Warszawa 1999.
10. Biedrzycki J., Loret J., Departament Planów i Analiz URE.
11. BieĔ W., Czytanie bilansu przedsiĊbiorstwa, Finanse-serwis, Warszawa
1996.
12. Bill J., Regulacja a konkurencja, Departament Taryf URE, biuletyn
2/2002.
13.Bojarski W., Problemy transformacji krajowej gospodarki energetycznej,
Archiwum Energetyki PAN, Komitet Problemów Energetyki, GdaĔsk
1997 r.
14. Brandt J., Gieáda Energii-rola i miejsce w rynku, „Nowe ĩycie
Gospodarcze”, Warszawa 2000/31/27.
154
15. Brealey A., Richard A., Finanse PrzedsiĊbiorstw, PWN, Warszawa
2002.
16. Biuletyn URE 2000/4, stanowisko prezesa URE w sprawie uznania
rynku energii elektrycznej za konkurencyjny.
17. Biuletyn URE, Energia Elektryczna, Warszawa 2002/17/240.
18. Biuletyn ZEBYD S.A. , Megawat, Struktura kosztów, 2002/42/8.
19. Biuletyn ZEBYD S.A. , Megawat, Nie tylko zysk, 2002/40.
20. Biuletyn ZEBYD S.A. , Megawat, Spóáki dystrybucyjne w liczbach,
2001/35.
21. Biuletyn ZEBYD S.A. , Megawat, PrzystĊpujemy do wprowadzenia
ISO, 2002/40.
22. Biuletyn Oddziaáu Bydgoszcz GE ENEA S.A. , Megawat, Zmiany
w bydgoskiej energetyce, 2003/45.
.
23. Biuletyn PSE S.A., Konsolidacja zakáadów energetycznych, 2002/7.
24. Buczkowski J., Z prywatyzacją nie moĪna czekaü, „Rzeczpospolita”,
dodatek ENERGIA XVIII, Warszawa 1999 r.
25. Czekaj J., Dressler Z., Zarządzanie finansami przedsiĊbiorstw,
Wydawnictwo PWN, Warszawa 1999.
26. Cader K., Prywatyzacja, Monitor ekonomiczny PSE S.A. , 2002/6/4.
27. Cegielski M., Restrukturyzacja elektroenergetyki, skrót wykáadu doktora
honoris causa Nadazowskiego PaĔstwowego Uniwersytetu Technicznego.
28.Czekaj J., Kontrakty dáugoterminowe a rynek energii elektrycznej w
Polsce, Warszawa 2001 r.
29. Cicho W., Likwidacja przez rekompensaty, PTPiREE, PoznaĔ 2003 r.
30. Demonopolizacja
i
prywatyzacja
elektroenergetyki,
Ministerstwo
Przemysáu i Handlu, Warszawa 1996 r.
31. Duda M., Perspektywy rozwoju elektroenergetyki w Polsce i na
Ğwiecie, biblioteka URE.
155
32. Duda M., Indywidualna regulacja taryf energii elektrycznej,
IGEiOĝ,
Warszawa 1999.
33.Duda M., Problemy strukturalne w energetyce-dylematy wyboru.
34. DobroszyĔska A., Juchniewicz L., Zaleski B., Regulacja Energetyki
w Polsce, wydawnictwo Adam Marszaáek, Warszawa 2002.
35. DobroszyĔska A., Juchniewicz L., Konkurencyjny rynek energii
czy i komu jest potrzebny, Biblioteka URE, Warszawa 2001 r.
36. DuĪy prąd, maáe pieniądze, „Polityka”, Warszawa 2002 r.
37. Enea kurier-spotkanie ze związkami w Baranowie , PoznaĔ 2003 r.
38. Energy Managment and Conserwation Agency S.A. , Potencjalne
efekty wynikające z konsolidacji, Warszawa 2001.
39. Forum ekonomiczne rynku energetycznego, Madryt 2002 r.
40. Gilecki R., Liberalizacja rynku energii elektrycznej, ARE S.A. .
41. Gáukowska-Sobol A., Wesoáowska M., Problemy w regulacji taryf w
elektroenergetyce, Departament Planów i Analiz URE, biuletyn 6/2000.
42. Gral R., wiceprezes ds. ekonomicznych ENEA S.A. , finanse są waĪne,
„Nasza Enea” nr 7/16, PoznaĔ 2004 r.
43. Guzek M., MiĊdzynarodowe stosunki gospodarcze, WSB, PoznaĔ 2003.
44. GZE S.A. na pierwszy ogieĔ, „Nowe ĩycie Gospodarcze”, 2000/2.
45. Harmonizacja polskiego prawa energetycznego i metrologicznegosprawozdanie koĔcowe, Biuro Wspóápracy Europejskiej i Integracji
Europejskiej, URE, Warszawa 2003 r.
46. Herbert-GabryĞ L., Podsumowanie roku 2003 w spóákach
Dystrybucyjnych, PTPi REE. PoznaĔ 2004 r.
47.Horbaczewski S., Nowak T., Sobieraj K., Prywatyzacja poprzez
realizacjĊ niezaleĪnych projektów energetycznych, Forum Ekonomiczne
Krynica 2003 r.
48. Jaczewski M., Integracja energetyce nie straszna, „Nowe ĩycie
Gospodarcze”, 1997/25.
156
49. Jachna T., Ocena przedsiĊbiorstw wedáug standardów Ğwiatowych
PWN, 1996.
50. Jakimczyk J., Generator ministra Karczmarka, „Wprost”, Warszawa
1105/2004 r.
51. Jaki model rynku, praca zbiorowa pod redakcją M. Okulskiego, URE
52. Juchniewicz L., wypowiedĨ prezesa URE ws. Taryf, Warszawa 2001 r.
53. KaraĞ P., TPA w Polsce, Departament Promowania Konkurencji
URE, biuletyn 2002/3.
54. KaraĞ P., Niektóre problemy realizacji zasady TPA w energetyce,
Biblioteka URE, Warszawa 2002 r.
55. Koáodko G., wywiad z 17-10-2002 umieszczony na stronach Centrum
Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji, www.tiger.edu.pl
56. Kowalak T., Zasady ksztaátowania i kalkulacji taryf, URE
Warszawa 2000 r.
57. Kozak M., Sanderski A., DoĞwiadczenia Unii Europejskiej, Departament
Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE, Warszawa 2002
r.
58.Koniec kontraktów-zmiana strategii, „Rynek Energii” nr 23, Warszawa
2000 r.
59. Kontrakty dáugoterminowe na dostawĊ energii elektrycznej jako
determinanta poziomu cen odbiorców oraz wzrostu efektywnoĞci
przedsiĊbiorstw sektora elektroenergetycznego, praca wykonana na
zlecenie prezesa URE przez naukowców Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, Kraków 1999 r, skrót biuletyn URE nr 5/1999 r.
60. Kontrakty dáugoterminowe, rynek energii oraz bilans finansowy
sektora,
PSE S.A. , Warszawa 1999 r.
61. Konikowski J., Linie wysokiego absurdu, „Polityka”, Warszawa 2003 r.
62 .Koniunktura, Monitor Ekonomiczny PSE S.A. , Warszawa 2002 r.
157
63. Krajowy hurtowy obrót energią, biuletyn PSE S.A. , Warszawa 2003 r.
64. Kto kupi G-8, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa 2001/15/7.
65. Kto zarabia, kto traci, „Polityka”, Ranking 500 najwiĊkszych
polskich przedsiĊbiorstw, Warszawa 2002/18.
66. Kowalik T., Strategia rozwoju kraju w I üwierüwieczu XXI wieku,
„Energia” Warszawa 2000 r.
67. Marzec D., Dyrektor Audytu i Doradztwa Gospodarczego
PriceWaterhouseCoopers, „Puls Biznesu”, Warszawa 2004 r.
68. Mielczarski W., Konsolidacja w elektroenergetyce, „Nowe ĩycie
Gospodarcze”, 2000/26/4.
69. Mielczarski W., O integracji pionowej, konferencja CIRE,
Warszawa
2002.
70. Mielczarski W., DuĪy moĪe wiĊcej, „Puls Biznesu”, 2002/12.
71. Mielczarski W., NajwaĪniejsza jest moĪliwoĞü wyboru dostawcy,
„Rzeczpospolita”, Warszawa 2001 r.
72. Nasiáowski M., System rynkowy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa
2000 r.
73. Nay R., kierownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i
Energią Polskiej Akademii Nauk, rozmowa o prywatyzacji polskiej
energetyki, portal gazeta.pl , Agora S.A. , Warszawa 2003 r.
74. Nowe cenniki w przygotowaniu, „Rzeczpospolita”, Warszawa 2003 r.
75. Nowy rząd , nowa strategia, „Rzeczpospolita”, Warszawa 2002.
76. Okupacja Warszawy, „Rzeczpospolita”, Warszawa 2003 r.
77. Pierwszy koncern juĪ powstaje, „ĝwiat Energii”, Warszawa 2002/1.
78. Piechota J., wiceminister MGPiPS, Opinie Kopczyk komentarze,
„Gazeta Prawna”, Warszawa 244/2003r.
79. Popczyk J., Wznowienie reformy w energetyce, „Rzeczpospolita”
1998/216.
80. Popczyk J., Polska energetyka w drodze do Europy, konferencja
158
Im póĨniej ,tym wiĊcej zagroĪeĔ, KrzyĪowa 1998.
81. Po rozwiązaniu kontraktów dáugoterminowych powinny spaĞü ceny
prądu, „ĝwiat Energii”, Warszawa nr 5/2002.
82. Praca dla absolwentów, „Profit”, Warszawa 2003 r.
83. Propozycje zadáuĪenia sektora jako narzĊdzie otwarcia rynku energii,
biuletyn miesiĊczny PSE S.A. nr 3/2002 r.
84. Protesty energetyków, „Gazeta Wyborcza”, dodatek regionalny,
Gorzów 2002.
85. Prywatyzacja energetyki-temat rzeka, „Express Bydgoski”, 18
wrzeĞnia 2002/6.
86. Prywatyzacja STOEN S.A. , „ĩycie Warszawy”, 7 sierpnia 2002.
87. Raport –eksport energii elektrycznej, „ĝwiat Energii”, Warszawa
02/2004 r.
88. RaĪeni prądem po kieszeni, „Wprost”, Warszawa 2003 r.
89. Rogowski W., Naczelnik Departamentu Analiz Makroekonomicznych i
Strukturalnych Narodowego Banku Polskiego, „Rzeczpospolita”,
Warszawa 2003 r.
90. Rządowa droga odejĞcia od kontraktów dáugoterminowych, „Gazeta
Prawna”, Warszawa 8/2004 r.
91. Richard A., Brealay A., Steward C., Finanse przedsiĊbiorstw,
Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997 r.
92. Sprzeczne wizje resortów, „ĝwiat Energii”, Warszawa 2002/1/16.
93. SprzedaĪ w zwolnionym tempie, „ĝwiat Energii”, Warszawa 2002.
94. Struktura wáaĞcicielska polskiego sektora energetycznego, „ĝwiat
Energii”, Warszawa 2002/1/25.
95. Szalbierz Z., Regionalne przesáanki procesów integracji spóáek
dystrybucyjnych, biblioteka URE, Warszawa 2002.
96. Szablewski A., Szanse i zagroĪenia liberalizacji polskiego sektora
energetycznego, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
159
97. Szablewski A., Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora
elektroenergetycznego w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa
2000 r.
98. SzáapczyĔski O., Proces zatwierdzania pierwszych taryf energii
elektrycznej , Biuro Komunikacji Spoáecznej i Informacji URE,
Warszawa 2002.
99. ĝlifierz
M.,
Spotkanie
europejskich
regulatorów
elektrycznoĞci,
Florencja 2002 r.
100. Taradejna W. i B., Prawo energetyczne z komentarzem, Warszawa
2000.
101.. Trypens R., Biuro Prawne URE, biuletyn 1/2002.
102. Tyron R., M., WskaĨniki finansowe, oficyna wydawnicza ABC,
Kraków 2001.
103. UrbaĔski P., Model regulacji porównawczej 33 spóáek
dystrybucyjnych, URE, Warszawa 1999.
104. Warian H. R., Droga jaką muszą pokonaü energetyczne monopole, aby
osiągnąü stan przypominający dziaáania w warunkach wolnej
konkurencji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001 r.
105. Walaszek A., Prawo Energetyczne- komentarz, PWN, Warszawa
1998.
106.
Weron A., R., Gieáda Energii-strategia zarządzania ryzykiem,
CIRE, Wrocáaw 2000.
107. WĊdzki P., Czytanie bilansu przedsiĊbiorstwa , finanse-serwis,
Warszawa 2003 r.
108. WĊdzki P., SierpiĔska M., Zarządzanie páynnoĞcią finansową w
w przedsiĊbiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997 r.
109. Wáodarczyk W., Regulacja w sektorze energetycznym-dylematy
metodyczne i praktyczne, PAN, Kraków 1999.
110. Wáodarczyk W., UrbaĔski P., Dylematy prywatyzacji przedsiĊbiorstw
160
polskiej elektroenergetyki, URE, Warszawa 2001 r.
111. Wróbel J., Niejednolity unijny rynek, „Gazeta Prawna”, Warszawa
112. Wróbel J., Polska energetyka woáa o strategiĊ, „Gazeta Prawna”,
Warszawa 2003 r.
113. Zator B., Gieáda energii w Polsce-rejs po gieádzie, „Nafta&GazBiznes”
Warszawa 2002 r.
114. Zarobiü na prądzie, „Prawo i Gospodarka”, Warszawa 2002 r.
115 Zdrowe zasady rynku, „Elektroenergetyka’, Warszawa 1997/94/5.
116. Zerka M., Przeciwdziaáania naduĪywania siáy rynkowej na rynku
energii elektrycznej, PTOSPEE, Warszawa 2001.
117. Z kraju: w spóákach dystrybucyjnych, INFO- biuletyn wewnĊtrzny
ZEBYD S.A..
B. MATERIAàY ħRÓDàOWE
1. Agencja Rynku Energii S.A. , Baza danych elektroenergetyki ARE S.A. ,
Zakáad Energometrii, W jakiej kolejnoĞci odbiorcy bĊdą uzyskiwali
prawo do korzystania z usáug przesyáowych, Warszawa 2002.
2. Agencja Rynku Energii S.A. , Sytuacja finansowa elektroenergetyki
zawodowej, czĊĞü III, spóáki dystrybucyjne, Warszawa 2001.
3. Agencja Rynku Energii S.A. , Ocena sytuacji ekonomicznej polskiego
sektora elektroenergetyki, Warszawa 2001.
4. Sprawozdanie koĔcowe, Biuro Harmonizacja polskiego prawa
energetycznego, Biuro Wspóápracy zagranicznej URE, Warszawa 2002.
5. KsiĊga JakoĞci ENEA S.A.
6. Ministerstwo Gospodarki, Proponowane etapy zwiĊkszania
konkurencji w energetyce.
7. Ministerstwo Gospodarki, WstĊpna analiza metod restrukturyzacji
kontraktów dáugoterminowych pod kątem realizacji funkcji celu,
Warszawa 1999 r.
161
8. NajwyĪsza Izba Kontroli, Raport dotyczący sprzedaĪy STOEN S.A.,
Warszawa 2004 r.
9. Regulamin organizacyjny Oddziaáu Bydgoszcz ENEA S.A. .
10. Sprawozdanie z dziaáalnoĞci prezesa URE za 1999 rok, biuletyn URE,
Warszawa 2000.
11. Sprawozdanie finansowe ENEA S.A. S.A. za rok 2003.
12. Taryfa energii elektrycznej ZEBYD S.A. na rok 2003-2004.
13. WskaĨniki ekonomiczne sektora , Polskie Towarzystwo Przesyáu i
Rozdziaáu Energii Elektrycznej.
14. Gáówny Urząd Statystyczny, Roczniki Statystyczne za lata 1995-2003 r.
C. AKTY PRAWNE
1. Ministerstwo Gospodarki, rządowy program restrukturyzacji
elektroenergetyki, Warszawa 2003 r.
2. Ministerstwo Gospodarki , Ocena realizacji i korekta polityki
energetycznej Polski do 2020 roku, Warszawa 2002 r.
3. Rozporządzenie MG w sprawie zasad ksztaátowania
i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeĔ w obrocie energią elektryczną
Dziennik Ustaw, nr 153, poz. 1002.
4. Ustawa
Prawo
Energetyczne,
Dziennik
Ustaw
nr
54
póĨniejszymi zmianami, Warszawa 1997.
5. ZaáoĪenia polityki energetycznej paĔstwa do 2020, dokument
przyjĊty przez RadĊ Ministrów 22-02-2002.
162
wraz
z
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
A. TABELE
1. Systematyka regulacji energetyki....................................................13
2. Struktura skáadników grup taryfowych ENEA S.A. .....................31
3. Liczba uprawnionych odbiorców w Polsce w 2004 roku..............36
4. Realizacja zasady TPA w krajach Unii Europejskiej....................38
5. Struktura tworzenia PKB...............................................................62
6. Bezrobocie w 2003 roku................................................................65
7. Etapy zwiĊkszania konkurencji.....................................................76
8. Udziaá rynkowy grup po konsolidacji...........................................90
9. Konsolidacja w liczbach................................................................97
10. Konsolidacja w liczbach...............................................................98
11. Zmienne charakterystyczne dla zakáadów energetycznych........105
12. Spóáki dystrybucyjne w powstających grupach energetycznych107
13. WskaĨniki rentownoĞci w latach 1999-2003…………………...110
14. WskaĨniki páynnoĞci w latach 1999-2003..................................112
15. WskaĨniki zadáuĪenia w latach 1999-2003.............................. .114
16. WskaĨniki rentownoĞci ENEA S.A. i branĪy w 2002 roku......116
17. WskaĨniki páynnoĞci ENEA S.A. i branĪy w 2002 roku..........117
18. Partnerzy ENEA S.A. w konsolidacji.........................................122
19. WĊzáowe wskaĨniki ekonomiczne w latach 2001-2003..............137
20. WskaĨniki zadáuĪenia ENEA S.A. w latach 2001-2003.............139
21. WskaĨniki zatrudnienia i uzbrojenia pracy w latach 20012003.............................................................................................141
22. Bilans ENEA S.A. za rok 2003....................................................142
B. RYSUNKI
1. Ksztaát sektora elektroenergetycznego na rynku energii ..............16
2. Udziaá
poszczególnych
podsektorów
w
majątku
elektroenergetyki...........................................................................17
3. Struktura kosztów Oddziaáu Bydgoszcz ENEA S.A. ...................32
4. Udziaá kontraktów w sprzedaĪy energii elektrycznej....................43
5. Roczny wzrost zapotrzebowania na energiĊ elektryczną do 2005
roku................................................................................................52
6. Zapotrzebowanie na energiĊ elektryczną do 2015 roku................55
7. Tempo wzrostu PKB w latach 1993-2003.....................................56
8. Struktura zmiany noĞników energii elektrycznej w latach 19902000...............................................................................................58
9. ElektrocháonnoĞü gospodarki w relacji do PKB............................61
10. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2003...........................66
11. Procentowy udziaá obciąĪeĔ fiskalnych fiskalnych cenie energii
elektrycznej w 2003 roku...............................................................67
12. Dochody budĪetu paĔstwa w latach 2001-2003...........................68
13. Struktura wáaĞcicielska polskiego sektora energii elektrycznej w
2003 roku.......................................................................................75
14. NajwiĊksze prywatyzacje polskich przedsiĊbiorstw.....................77
15. Harmonogram
prywatyzacji
przedsiĊbiorstw
elektroenergetycznych...................................................................87
16. Zakáady energetyczne na terytorium RP .....................................89
17. Grupy dystrybutorów energii –projekt MSP................................96
18. Przychody i koszty spóáek dystrybucyjnych w latach 2001-2003
19. Koszty spóáek dystrybucyjnych w ukáadzie rodzajowym...........103
20. WskaĨniki rentownoĞci w latach 1999-2003.................
....103
21. WskaĨniki páynnoĞci w latach 1999-2003.................................110
22. WskaĨniki zadáuĪenia w latach 1999-2003................................113
23. WskaĨniki rentownoĞci spóáek tworzących ENEA S.A. i branĪy w
2002 roku.....................................................................................115
24. Schemat organizacyjny Oddziaáu Bydgoszcz ENEA S.A...........116
25. Schemat organizacyjny Rejonu Energetycznego Oddziaáu.........126
164
Bydgoszcz ENEA S.A. ...............................................................127
26. Model procesorów biznesowych normy ISO 9001:2000............133
27. WskaĨniki zyskownoĞci i páynnoĞci finansowej ENEA S.A. w
latach 2001-2003.........................................................................138
28. WskaĨniki zadáuĪenia ENEA S.A. w latach 2001-2003.............140
165
Download