Uploaded by m.lepicka38

Przebieg fotosyntezy

advertisement
Przebieg fotosyntezy
Fotosynteza w liściach roślin obejmuje dwa
etapy: reakcje zależne od światła(faza
jasna)i cykl Calvina (faza ciemna)
1. Energia słoneczna
• chlorofil przekształca energię świetlną ; ta
przekształcana jest w energię elektryczną
• energia zużywana jest do :
 tworzenia ATP
 fotolizy – rozbicia wody
2 H 2O
2H + O2
+ NADP+ (redukcja)
NADPH
2. Fotosystemy
duże kompleksy barwnika, które służą do
zbierania światła. Istnieją dwa typy
fotoukładów:
fotosystem I (PSI) i fotosystem II (PSII)
Oba fotosystemy zawierają 200-300 cząsteczek
barwnika, a także specjalną parę cząsteczek
chlorofilu znajdujących się w rdzeniu (centrum
reakcji) fotosystemu.
Specjalna para cząsteczek
chlorofilu fotosystemu I to
P700, fotosystemu II - P680.
Fosforylacja
• zasilanie elektronów fotonami światła, a
następnie wykorzystanie ich energii do
fosforylacji ADP
W reakcjach zależnych od światła występują dwie
drogi przenoszenia elektronów: niecykliczna i
cykliczna.
a) niecykliczna fosforylacja
fotosyntetyczna
Z dwóch elektronów uzyskanych z cząsteczki
wody otrzymujemy:
• 2 ATP
• 1 NADP+
b) cykliczna fosforylacja fotosyntetyczna
• fotony wybite z fotosystemu 1 (PS1)
przechodzą przez łańcuch akceptorów, tracąc
swoją energię
• elektrony powracają do fotosystemy 1 (PS1)
• tworzone jest ATP
• nie zachodzi fotoliza wody
• nie uwalnia się tlen
3. Reakcje niezależne od światła –
cykl Calvina
• atomy węgla z CO2 są
asymilowane (włączane do cząsteczek
organicznych) i wykorzystywane do budowy
cukrów
• ten proces jest zależny od ATP i NADPH z
fazy jasnej
• reakcje cyklu Calvina zachodzą w stromie
(przestrzeni wewnętrznej chloroplastu).
Procesy:
• Asymilacja CO2
• Dwutlenek węgla jest wykorzystywany do syntezy
cukrów prostych
Niezbędne czynniki:
•
•
•
•
•
Rybulozo – bis – fosforan
CO2
ATP
NADPH
Niezbędne enzymy
4. Znaczenie fotosyntezy
• produkcja związków organicznych
• zmniejszenie zawartości CO2 w atmosferze
• umożliwia obieg pierwiastków w przyrodzie
5. Czynniki wpływające na fotosyntezę
a) czynniki zewnętrzne
• światło
• dwutlenek węgla
• https://www.youtube.com/watch?v=JqcgTU9
MSR0&ab_channel=PCENRzesz%C3%B3w
• temperatura
• woda
• sole mineralne
b) czynniki wewnętrzne
• stosunek powierzchni liści do jego objętości
• liczba i rozmieszczenie aparatów szparkowych
• grubość kutykuli na powierzchni liścia
• rozmieszczenie chloroplastów
• zawartość chlorofilu
Koniec!
Download