Uploaded by User7349

Pelnomocnictwo-do-zawarcia-umowy-wzor

advertisement
UPOWAŻNIENIE (PEŁNOMOCNICTWO) DO ZAWARCIA UMOWY
………………………………..
(miejscowość, data)
Ja, niżej podpisany(-a) …………………………………………………………..., zamieszkały(-a)
…………………………………………………..
(określenie
danych
mocodawcy)
udzielam
pełnomocnictwa szczególnego Panu (Pani) ……………………………………………………...
(określenie
danych
pełnomocnika)
zamieszkałemu(-ej)
……………………………………………...,
legitymującemu(-ej) się dowodem osobistym seria ……… nr ………………..., wydanym przez
……………………………………...,
do
zawarcia
w
moim
imieniu
umowy
………………………………………………………………………………………………………...
(określenie czego umowa dotyczy, np. umowa sprzedaży samochodu, określenie samochodu)
oraz do podpisania
wszystkich oświadczeń i dokumentów związanych z jej zawarciem, z panem (panią)
……………………………… zamieszkałym(-ą) …………………………………………...............
Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla mocodawcy innego pełnomocnika.
………………………………………
(podpis mocodawcy)
Download