Uploaded by User7339

Wniosek-o-udzielenie-przerwy-w-wykonaniu-kpw

advertisement
Gdańsk, dn. __________
Sąd Okręgowy w Gdańsku
Wydział Penitencjarny i Nadzoru
Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk
Skazany:
Jan Nowak,
osadzony w Zakładzie Karnym
(Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim,
ul. Kościuszki 30A, 83-200 Starogard Gdański)
WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY
W WYKONANIU KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI
Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 153 § 1 w zw. z art. 150 § 1 Kodeksu
karnego wykonawczego, wnoszę o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności
UZASADNIENIE
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 01 kwietnia 2019 r. (sygn. akt: II K 111/18)
osadzony został skazany za czyn określony w art. 157 § 1 Kodeksu karnego na karę dwóch lat
pozbawienia wolności.
Skazany od lat cierpi na ciężką chorobę serca, zaś obecnie stan jego zdrowia uległ
znacznemu pogorszeniu. Brak jest równocześnie pomyślnych rokowań co do leczenia w warunkach
więziennych, zaś nieudzielenie przerwy może zagrażać życiu osadzonego lub spowodować dla jego
zdrowia poważne niebezpieczeństwo.
Wobec powyższego należy uznać, że zachodzą określone w art. 150 § 1 Kodeksu karnego
wykonawczego przesłanki do udzielenia skazanemu przerwy w wykonaniu orzeczonej kary, a
zatem wnoszę jak na wstępie, tj. o udzielenie przerwy do czasu zakończenia leczenia w warunkach
wolnościowych w celu poprawy stanu zdrowia skazanego.
Załącznik:
1. Dokumentacja lekarska dot. stanu zdrowia skazanego
Download