Uploaded by User5967

KOLOS (1)

advertisement
Kolos bankowość
1. Współczynnik wypłacalności banku:
Zgodnie z Bazyleą III i pakietem CRD IV/CRR zawiera bufor ochronny i antycykliczny
2. Rezerwy celowe związywane przez bank:
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej stanowią rezerwę IBNR
3. EAD to:
Bilansowa wartość ekspozycji kredytowej w momencie niewykonania zobowiązania
4. Która z poniższych odpowiedzi jest fałszywa? Sieć bezpieczeństwa finansowego:
Decyduje o makro skali o kwocie udzielonych kredytów
5. Płatność kartą płatniczą w e-commerce
Nie wymagają co do zasady silnego uwierzytelnienia
6.Jeżeli bank posiada krótką pozycję w EUR na poziomie 4 000 PLN (1 000 EUR), to deprecjacja
złotego o 1 złoty:
Spowoduje spadek dochodu z tytułu różnic kursowych o 1000PLN
7. Oblicz VaR 1 –dniowy (DEaR) dla portfela złożonego z 15 000 akcji o wartości 100PLN każda.
Dzienne odchylenie standardowe zmiany kursu akcji wynosi 2%. Przyjmujemy założenie, że
prawdopodobieństwo p = 1% (2,33)
69 900PLN
8. Jeżeli dźwignia finansowa banku wynosi 5, ROE = 10% a marża zysku 5%, to ROA wyniesie:
10% = ROA * 5
ROA = 2%
9. Rada Polityki Pieniężnej:
Ustala zasady otwartego rynku
10. W warunkach rosnącej pensji inflacyjnej w kraju Narodowy Bank Polski powinien:
Zwiększyć skalę operacji otwartego rynku zasilających sektor bankowy w pieniądz.
11. Strata kapitałowa powstała na nieobsługiwanym kredycie:
Pomniejsza aktywa i kapitały banku
12. Jeżeli ROA wynosi 1% ROE = 20%, a marża zysku 20%, to dżwignia finansowa banku wyniesie:
20% = 1% * dź = 20
13. Portfel bankowy nie obejmuje operacji:
Zakupu obligacji bankowych
14. Aktywne operacje bankowe:
Są dla banku źródłem przychodów odsetkowych
15. Kapitał Tier I to m. in.:
Kapitał zapasowy
16. Jeżeli bank posiada długą pozycję GBP na poziomie 5 000 PLN (1 000 GBP), to deprecjacja
polskiej waluty o 1 złoty:
Spowoduje wzrost dochodu z tytułu różnic kursowych o 1 000 PLN
17. Która z odpowiedzi jest fałszywa? Bankowy Fundusz Gwarancyjny:
Gwarantuje środki zdeponowane przez Skarb Państwa do 100 tyś. EUR
18. Ile wynosi VaR dwutygodniowa dla portfela złożonego z 10 000 akcji spółki ABC o wartości
200złotych każda. Dzienne odchylenie standardowe względnej zmiany kursu akcji wynosi 1%
(prawdopodobieństwo z=2,33):
147 362,14
19. LGD (Loss Given Default) to:
Współczynnik straty w momencie niewykonania zobowiązania
Download