Uploaded by User6670

222222222222

advertisement
UMOWA SPRZEDAŻY RZECZY UŻYWANEJ
Umowa zawarta dnia ....................................................... w ............................................................... pomiędzy:
..............................................................................................................................................................................
zamieszkałym/ą w.................................................................................................................... legitymującym/ą
się ................................................. wydanym przez................................................seria/nr…….…….................
PESEL………………………………. NIP………………………………….. NR TEL. ..……………………..
zwanym/ą dalej Sprzedawcą, a:
..............................................................................................................................................................................
zamieszkałym/ą w.................................................................................................................... legitymującym/ą
się .............................................. wydanym przez................................................seria/nr…………….................
PESEL………………………………. NIP………………………………….. NR TEL. ..……………………..
zwanym/ą dalej Kupującym.
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest używana rzecz (opis rzeczy)…………...……………..…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
§ 2. Oświadczenia Stron
Sprzedawca oświadcza, że rzecz określona w §1. stanowi jego własność oraz jest wolna od wad fizycznych
i prawnych, oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ta rzecz,
oraz że nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia, a kupujący oświadcza, że stan rzeczy jest mu
znany i nie będzie z tego tytułu występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego, nie dotyczy,
to jednak wad ukrytych przez sprzedającego, które celowo zataił przed kupującym. Uwagi do stanu rzeczy:
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………..
§ 3. Cena
Sprzedawca przenosi na Kupującego własność rzeczy określonej w §1. niniejszej umowy za kwotę
.......................................zł słownie……...........................................................................................................zł,
stanowiącą cenę sprzedaży, sprzedający kwituję niniejszym odbiór powyższej kwoty, a kupujący kwituję
odbiór rzeczy oraz jej przynależności.
§ 4. Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5. Postanowienia końcowe i egzemplarze umowy
Strony zgodnie potwierdzają, iż prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie, w sprawach w umowie
nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku zaistnienia obowiązku
podatkowego od czynności cywilnoprawnych, będzie on obciążał kupującego. Umowę niniejszą sporządzono
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
………………………………….
sprzedawca
………………………………….
kupujący
Download