Uploaded by mazur13904

sofiia-yaremenko-wiertarka

advertisement
lOMoARcPSD|12693300
Sofiia Yaremenko Wiertarka
Budowa i eksploatacja obrabiarek (Politechnika Lubelska)
StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Budowa i eksploatacja obrabiarek CNC
PROJEKT
Procesu Technologicznego Remontu i Naprawy
wiertarki pneumatycznej pistoletowej WI426C2
Wykonała:
Sofiia Yaremenko
Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji
Rok studiów: I Semestr1
Grupa GL03
Sprawdził:
dr inż. Jerzy Józwik
Lublin 2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Charakterystyka obiektu remontu
Pneumatyczna wiertarka pistoletowa WI426C2 przeznaczona jest do
wykonywania otworów w różnorodnych materiałach, w zakresie średnic 1÷10
mm. Niewielkie gabaryty, stosunkowo duża moc, małe zużycie powietrza i niski
hałas oraz ergonomiczna rękojeści – to główne zalety tego narzędzia. Dzięki
napędowi pneumatycznemu z silnikiem łopatkowym jest niewrażliwa na
przeciążenia, dlatego nadaje się do ciężkich prac w trudnych warunkach.
Umożliwia szybkie wykonywanie otworów i pozwala na używanie stosunkowo
długich wierteł.
Ważną zaletą ww. wyrobu jest możliwość stosowania bezsmarowego powietrza,
przez co eliminuje się emisję rozpylonego oleju do atmosfery, co jest korzystne
dla operatora i otoczenia. Dzięki temu wiertarka nadaje się do stosowania w
miejscach gdzie wymagana jest szczególna czystość.
PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE
Zakres uchwytu wiertarskiego (ø wiertła) - 1 ÷ 10 mm
Wymiary wiertarki
- ø 38x190x155 mm
Prędkość obrotowa biegu luzem
- 2600 obr/min
Zużycie powietrza
- 43 m3/h
Masa - 0,99 kg
Gniazdo końcówki powietrznej
- G 1/4
Zalecana wewn. średnica przewodu
- 8 mm
Ciśnienie zasilania
- 0,63 MPa
Poziom ciśnienia akustycznego max
- 79 dB(A)
Całkowita wartość drgań
- < 2,5 m/s²
Poziom hałasu i wibracji podczas pracy wiertarkę WI426C2 jest niższy od
poziomu dopuszczalnego określonego przez normy.
Wiertarka posiada również:
1. cylindryczną obudowę silnika
2. uchwyt wiertarski szybkomocujący
3. wytrzymałą aluminiową obudowę przekładni
4. regulację prędkości obrotowej spustem włącznika
5. rękojeść antywibracyjną, która jest powleczona gumą co daje większy
komfort i kontrolę równocześnie zmniejszając obciążenie dłoni.
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Nr
poz.
1
2
3
Nr części
Nazwa części lub zespołu
Il. szt.
4
5
6
595200807
7
8
9
214639050
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
404864050
Przyłącze
Pierścień uszczelniający
Filtr
Sprężyna
Zawór
Gniazdo zaworu
Rękojeść
Kołek
Wieszak
Przycisk
404805210
Tuleja
1
404802080
Trzpień zaworu
1
402378065
Tłumik dźwięku
2
530115619
Pierścień uszczelniający
1
404871115
Przyłącze
1
404832005
Tłumik dźwięku
1
404878180
Zespól tłumika dźwięku
1
404879030
Pokrywa zaworu
1
541305025
Łożysko
1
234601200
Pokrywa tylna
1
549503010
Kołek
1
234615050
Cylinder
1
234615100
Wirnik
1
234804300
Łopatka
5
234601150
Pokrywa przednia
1
541307030
Łożysko
1
527222000
Podkładka
1
541015045
Łożysko
1
240805150
Koło zębate satelitarne
2
540003000
Złożenie igiełkowe
2
549503014
Kołek
2
240814050
Jarzmo przekładni kpl.
1
404871110
530112417
596500007
214802150
404805010
525602012
681011150
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
lOMoARcPSD|12693300
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
240810100
Wieniec zębaty
1
541212046
Łożysko
1
404822010
Wkrętka
1
404865110
Korpus przekładni
1
3/8’x 24
UNF
681041205
Uchwyt wiertarski samozaciskowy *)
1
Uchwyt boczny*)
1
KARTA
TECHNOLOGICZNA
REMONTU
Nazwa zespołu:
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
Materiał wyjściowy
Cecha:
WI426
C2
Nr
opera
cji
PTR
Arkusz
Nr części
1
Nr rys:
1
Postać:
Wymiar:
Masa kg:
Zespół
227 mm
0,99
Treść operacji
Cecha wyrobu
WI426C2
Wydział
1
Arkuszy
40
Wielkość
partii
1
Sztuk
Na wyrób
1
Cena:2 128,99 zł
Stanowisko
Pomoce
Czas
[min]
Myjnia
pistolet do
przedmuchiwania
, czyściwo
bawełniane,
środki czyszczące
15
Remontowy
Mechanikanarzędziowc
a
Zestaw kluczy
płaskich
35
10
Mycie i czyszczenie
1
Remontowy
20
Demontaż
30
Mycie i czyszczenie
2
Remontowy
Mechanikanarzędziowc
a
40
Weryfikacja części
Remontowy
Weryfikatora
50
Regeneracja części
Mechaniczny
Mechanikanarzędziowc
a
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
pędzel płaski,
benzyna
ekstrakcyjna,
czyściwo
bawełniane
lupa pomiarowa,
miernik prądu,
suwmiarka
Laser YAG, Piec,
Dłutownic
Fellowsa,
Szlifierka Maaga,
suwmiarka
20
50
292
lOMoARcPSD|12693300
60
Mycie i czyszczenie
3
Remontowy
Mechanika
narzędziowc
a
70
Montaż
Remontowy
Mechanika
Kontrola ostateczna
Kontrola jakości
Kontrolera
80
Treść
Opracował
Normalizow
ał
Sprawdził
Zatwierdził
Data
Sofiia
Yaremenko
dr inż. J. Józwik
dr inż. J. Józwik
Nr
zmiany
Data
13.03.201
8
13.03.201
8
13.03.201
8
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
pędzel płaski,
odtłuszczacz,
czyściwo
bawełniane
Zestaw kluczy
płaskich
5
36
15
Zmian
y
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
TECHNOLOGICZNA
MYCIA I CZYSZCZENIA 1
Cecha wyrobu
WI426C2
Arkusz
Nazwa zespołu:
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
Materiał wyjściowy
Cecha:
WI426C
2
Postać:
Zespół
Nr
Op.
PTMC 1
Treść operacji
10
Wymiar:
227mm
Mycie i czyszczenie 1
Treść
Masa kg:
0,99
Wydział
Remontowy
Data
Opracował
Sofiia Yaremenko
13.03.20
18
Normalizo
wał
Sprawdził
dr inż. J. Józwik
Zatwierdził
dr inż. J. Józwik
13.03.20
18
13.03.20
18
Nrzmian
y
2
Nr części:
1
Nr
rys/szkicu
:
1
Arkuszy
40
Wielkość
partii
1
Sztuk
1
Na wyrób
DOTYCZY OPERACJI NR 10
PTR
Stanowisk
o
Pomoce
Czas
(m)
Myjnia
Pistolet do
przedmuchiwan
ia, czyściwo
bawełniane,
środki
czyszczące
15
Data
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Zmiany
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
3
Arkuszy
40
KARTA INSTRUKCYJNA
MYCIA I CZYSZCZENIA 1
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
1
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Zespół
Ilość detali
Napęd
Wielkość
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas∑
(t)
Myjnia
Pistolet do
przedmuchi
wania,
czyściwo
bawełniane,
środki
czyszczące
15
Pomoce
Czas t
[min]
10
Mycie i czyszczenie
powierzchni
zewnętrznych
Nume
r
zabieg
u
Treść zabiegu
Narzędzia
10.1
Usunąć zanieczyszczenia
w postaci kurzu/trocin
Pistolet do
przedmuchiwa
nia
10.2
Usunąć pozostałe
zanieczyszczenia
Przyrządy
Inne
5
czyściwo
bawełniane
, środek
czyszczący
Data
Opracow
ał
Sprawdz
Sofiia Yaremenko
dr inż. J. Józwik
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
10 PTR
elektryczny
Nume
r
opera
cji
PTMC
1
15
13.03.2018
13.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
10
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
ił
Zatwierd
ził
dr inż. J. Józwik
Zmiany
Treść zmiany
13.03.2018
Nr zmiany
Wprowad
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
Cecha wyrobu
SZKIC OPERACYJNY
Cecha
TECHNOLOGICZNA
WI426C2
MYCIA I CZYSZCZENIA 1
wyrobu
DEMONTAŻU
WI426C2
Nazwa zespołu:
Nr części:
Arkusz
5
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
1
PISTOLETOWA WI426C2
ARKUSZ
Arkuszy
40
4
Materiał wyjściowy
Nr
Wielkość
1
ARKUSZY
rys/szkicu
partii
:
401
Cecha:
Postać:
Sztuk
2
WI426C
Zespół
Na wyrób
2 Nazwa zespołu
OPERACJI
NR 20
WIERTARKA PNEUMATYCZNA DOTYCZY
PISTOLETOWA
WI426C2
PTR
Nr
Treść operacji
Wydział
Stanowisk
Pomoce
Czas
Postać
Główne wymiary
Czas
Op.
PTD elementu
o przeznaczony
(m)
15
dla 1 sztuki
Szer.
Głęb. Remontowy
Wys.
Wag MechanikaIlość zawartych
10 Zespół
Demontaż
Zestaw kluczy 1 35
a
detali
narzędziow
płaskich
38
227
155
0,99
ca DOTYCZY OPERACJI NR:
10 PTR
Do operacji
Napęd
Wielkość
Numer
1
szkicu
Wymiar:
Masa kg:
operacyjneg
227mm
0,99
o
10 PTR
elektryczny
Treść
Data
Opracowa
ł
Normaliz
ował
Sprawdził
Sofiia Yaremenko
14.03.20
18
dr inż. J. Józwik
Zatwierdz
ił
dr inż. J. Józwik
14.03.20
18
14.03.20
18
Nr
zmiany
Data
Zmiany
Podpis
Opracował:
Wykonał:
Zatwierdził:
Data:
Sofiia Yaremenko
Sofiia Yaremenko
dr inż. Jerzy Józwik
13.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
ARKUSZ
6
ARKUSZY
40
KARTA INSTRUKCYJNA
DEMONTAŻU
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
2
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Zespół
Ilość detali
Napęd
Wielkość
30
39
DOTYCZY OPERACJI NR:
20 PTR
elektryczny
Numer
operacji
PTD
Treść operacji
Stanowisko operacji
10
Demontaż
Mechanika-narzędziowca
Numer
zabiegu
Treść zabiegu
10.1
Zdjąć zespół tłumika
dźwięku (17)
1
10.2
Wyjąć przyłącze
(1)
1
10.3
Zdjąć gniazdo zaworu
(6)
1
10.4
Wyjąć zawór (5)
1
10.5
Zdjąć sprężynę (4)
1
10.6
Zdjąć filtr (3)
1
10.7
Zdjąć pierścień
uszczelniający (2)
1
10.8
Zdjąć 2 tłumiki dźwięku
(13)
1
10.9
Zdjąć pierścień
uszczelniający (14)
1
10.10
Zdjąć przyłącze (15) z
tłumika dźwięku (16)
1
Narzędzia
Przyrządy
Pomoce
Zestaw kluczy
płaskich
Inne
Data
Opracowa
ł
Sprawdził
Zatwierdz
Sofiia Yaremenko
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Pomoce
Podpis
czas
∑(t)
30
Czas t
[min]
lOMoARcPSD|12693300
ił
Zmiany
Treść zmiany
Nr zmiany
Data
Podpis
Wprowad
ził
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Cecha
wyrobu
WI426C2
ARKUSZ
7
ARKUSZY
40
KARTA INSTRUKCYJNA
DEMONTAŻU
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
2
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
waga
38
227
155
0,99
Zespół
Ilość detali
Napęd
Wielkość
35
39
DOTYCZY OPERACJI NR:
20 PTR
elektryczny
Numer
operacji
PTD
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
10
Demontaż
Mechanika-narzędziowca
Zestaw kluczy
płaskich
35
Numer
zabiegu
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
10.11
Wykręcić uchwyt boczny
(39)
10.12
Wykręcić uchwyt
wiertarski
samozaciskowy
(38)
10.13
Zdjąć korpus przekładni
(37)
1
10.14
Wyjąć łożysko
(35)
1
10.15
Rozłączyć wieniec
zębaty
(34) z jarzmem
przekładni (33)
1
10.16
Wykręcić wkrętkę
(36)
1
10.17
Zdjąć podkładkę
(28)
1
10.18
Zdjąć łożysko
(29)
1
10.19
Zdjąć 2 koła zębate
satelitarne (30)
1
10.20
Zdjąć 2 złożenia
igiełkowe (31)
1
Narzędzia
Przyrządy
Inne
1
Klucz płaski
3/8-24
1
Data
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Opracowa
ł
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Sofiia Yaremenko
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Zmiany
Treść zmiany
Nr zmiany
Data
Podpis
Wprowad
ził
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Cecha
wyrobu
WI426C2
ARKUSZ
8
ARKUSZY
40
KARTA INSTRUKCYJNA
DEMONTAŻU
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
2
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Zespół
Ilość detali
Napęd
Wielkość
elektryczny
35
39
DOTYCZY OPERACJI NR:
20 PTR
Numer
operacji
PTD
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
Czas
∑(t)
10
Demontaż
Mechanika-narzędziowca
Zestaw
wkrętaków
płaskich i
krzyżowych
35
Numer
zabiegu
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
10.21
Wyjąć dwa kółka
(32)
1
10.22
Zdjąć wieszak
(9)
1
10.23
Wyjąć kołek (8)
1
10.24
Zdjąć przycisk
(10)
1
10.25
Zdjąć tuleję
(11)
1
10.26
Wyjąć trzpień zaworu
(12)
1
10.27
Wyjąć zespół wirnika z
obudowy
1
10.28
Zdjąć łożysko
(26)
1
10.29
Zdjąć pokrywę przednią
(25)
1
Narzędzia
Przyrządy
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Inne
lOMoARcPSD|12693300
10.30
Wyjmujemy wirnik (23) z
łopatkami (24)
1
Data
Opracowa
ł
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Podpis
Sofiia Yaremenko
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Zmiany
Treść zmiany
Nr zmiany
Data
Podpis
Wprowad
ził
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Cecha
wyrobu
WI426C2
ARKUSZ
9
ARKUSZY
40
KARTA INSTRUKCYJNA
DEMONTAŻU
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
2
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
waga
38
227
155
0,99
Zespół
Ilość detali
Napęd
Wielkość
elektryczny
35
39
DOTYCZY OPERACJI NR:
20 PTR
Numer
operacji
PTD
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
10
Demontaż
Mechanika-narzędziowca
Zestaw kluczy
płaskich
35
Numer
zabiegu
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
10.31
Wyjmujemy 5 łopatek
(24) z wirnika (23)
1
10.32
Zdjąć pokrywę zaworu
(18)
1
10.33
Zdjąć łożysko
(19)
1
10.34
Zdjąć pokrywę tylną
(20)
1
10.35
Wyjąć kołek (21)
1
Narzędzia
Przyrządy
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Inne
lOMoARcPSD|12693300
Data
Opracowa
ł
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Zmiany
Sofiia Yaremenko
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Dr inż. J. Józwik
14.03.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowad
ził
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
Cecha wyrobu
SZKIC OPERACYJNY
CechaWI426C2
TECHNOLOGICZNA
DEMONTAŻU
wyrobu
MYCIA I CZYSZCZENIA
II
WI426C2
Nazwa zespołu:
Nr części:
Arkusz
11
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
1
ARKUSZArkuszy
40
10
Numer
2
ARKUSZY
Materiał wyjściowy
Nr
Wielkość
1
szkicu
--rys/szkicu
partii 40
operacyjneg
:
Cecha:
Postać:
Wymiar: o
Masa kg:
Sztuk
1
3
WI426C2
Normalizowa
227 mm
0,99
NaWI426C2
wyrób
Nazwa zespołu
WIERTARKA
PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA
na
DOTYCZY OPERACJI NR 30 PTR
Postać elementu
Główne wymiary
Treść operacji
Wydział
Nr
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
Op. Zespół
PTMC
a
II
38
227
155
0,99
10
Dokładne
Mechaniczny
oczyszczenie części
Do operacji
Napęd
Wielkość
składowych
z
zanieczyszczeń
20 PTR
elektryczny
Treść
Data
Opracował
Sofiia Yaremenko
29.03.2
018
Normalizo
wał
Sprawdził
Dr inż. J. Józwik
Zatwierdził
Dr inż. J. Józwik
29.03.2
018
29.03.2
018
Nr
zmiany
Czas przeznaczony
Stanowisk
Pomoce
35 Czas
odla 1 sztuki
[min]
Ilość zawartych
1
detali
DOTYCZY
OPERACJI
Mechanik
Pędzel
płaski, NR:
20
20benzyna
PTR
ekstrakcyjna,
czyściwo
bawełniane
Data
Zmiany
Podpis
Opracował:
Wykonał:
Zatwierdził:
Data:
Sofiia Yaremenko
Sofiia Yaremenko
dr inż. Jerzy Józwik
14.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
12
Arkuszy
40
KARTA INSTRUKCYJNA
MYCIA I CZYSZCZENIA II
Nr szkicu
operacyjnego
Nazwa zespołu
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
normalizowana
3
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki [min]
Główne wymiary [mm]
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Napęd
Wielkość
elektryczny
---
Ilość detali
---
DOTYCZY OPERACJI NR: 30 PTR
Nume
r
opera
cji
PTMC
II
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
Czas
∑(t)
[min]
10
Dokładne oczyszczenie części
składowych z zanieczyszczeń
Mechanik
---
20
Nume
r
zabieg
u
Treść zabiegu
Narzędzia, przyrządy, pomoce
Czas t
[min]
10.1
Oczyścić powierzchnie
elementów:1,2,4,5,6,14,15,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31
,32,33,34,35,36,37
Pędzel płaski, benzyna ekstrakcyjna.
10
Czyściwo bawełniane
5
Pistolet do przedmuchiwania ze sprężonym
powietrzem
5
10.2
10.3
Osuszyć powierzchnie elementów:
1,2,4,5,6,14,15,18,19,20,21,22,23
,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,3
5,36,37
Oczyścić powierzchnię elementów:
7,8,9,10,11,12,13,16,17.
Data
Opracowa
ł
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Sofiia Yaremenko
29.03.2018
Dr inż. J. Józwik
29.03.2018
Dr inż. J. Józwik
29.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
SZKIC OPERACYJNY
MYCIA I CZYSZCZENIA II
Cecha
wyrobu
WI426C2
ARKUSZ
13
Numer
3
ARKUSZY
szkicu
40
operacyjneg
o
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Nazwa zespołu
Postać elementu
Zespół
Główne wymiary
Szer.
Głęb.
Wys.
38
227
155
Do operacji
Napęd
30 PTR
elektryczny
Wag
a
0,99
Czas przeznaczony
20
dla 1 sztuki
Ilość zawartych
1
detali
DOTYCZY OPERACJI NR:
30 PTR
Wielkość
Opracował:
Wykonał:
Zatwierdził:
Data:
Sofiia Yaremenko
Sofiia Yaremenko
dr inż. Jerzy Józwik
29.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
TECHNOLOGICZNA
WERYFIKACJI
Cecha wyrobu
WI426C2
Arkusz
Nazwa zespołu:
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
Materiał wyjściowy
Cecha:
WI426C
2
Postać:
normalizowan
a
Nr
40 PTR
10
Zatwierdził
Masa kg:
0,99
Nr
rys/szkicu
:
4
Wydział
Stanowisk
o
Weryfikacja
poszczególnych
części wiertarki
Mechaniczny
Mechanik
Data
Sofiia Yaremenko
Dr inż. J. Józwik
Dr inż. J. Józwik
Nr.
zmiany
Arkuszy
40
Wielkość
partii
1
Sztuk
Na wyrób
DOTYCZY OPERACJI
Nr 40PTR
Treść operacji
Treść
Opracował
a
Normalizo
wał
Sprawdził
Wymiar:
227 mm
14
Nr części:
1
Data
29.03.20
18
29.03.20
18
29.03.20
18
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Pomoce
1
Czas
(m)
50
Zmiany
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
KARTA INSTRUKCYJNA
WERYFIKACJI
Nr szkicu operacyjnego
Nazwa zespołu
4
WI426C2
Arkusz
15
Arkuszy
40
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki [min]
Główne wymiary [mm]
normalizowana
Cecha
wyrobu
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Napęd
Wielkość
elektryczny
---
Ilość detali
1
DOTYCZY OPERACJI
Nr 40PTR
Nume
r
opera
cji
PTW
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
10
Weryfikacja
poszczególnych części
wiertarki
Mechanik
---
50
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Narzędzia, przyrządy,
pomoce
Wnioski po weryfikacyjne
Czas t
[min]
Ocena wizualna
W przypadku uszkodzenia
wymienić na nowy
5
Ocena wizualna, suwmiarka
Łożysko w zależności od
stanu zużycia do wymiany
albo naprawy
10
Ocena wizualna
W przypadku uszkodzenia
wymienić na nowy
5
Ocena wizualna, suwmiarka
Uszkodzone -do regeneracji.
5
Mikrometr talerzykowy do
pomiaru kół zębatych
W przypadku uszkodzenia do
regeneracji
5
Ocena wizualna
W przypadku uszkodzenia
wymienić na nowy
5
101
Sprawdzić cylindra 22
10.2
Zweryfikować stan
łożysk:19,26,29,35.
10.3
Sprawdzić stan uchwytów
wiertarki 38,39
10.4
Sprawdzić stan wieńca
zębatego 34
10.5
Sprawdzić stan koła
zębatego satelitarnego 30
10.6
Sprawdzić stan tłumików
dźwięku13,16
10.7
Zweryfikować stan wirnika
23
Ocena wizualna, suwmiarka
W przypadku uszkodzenia
wymienić na nowy
5
10.8
Sprawdzić stan jarzma
przekładni 33
Ocena wizualna, multimetr
W przypadku uszkodzenia do
regeneracji
5
10.9
Sprawdzić stan
elementów:1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,40,12,14,15,17,18,20
,21,24,25,28,31,32,36,37.
Ocena wizualna
W przypadku uszkodzenia
wymienić na nowe
10
Data
Opracowa
ł
Sprawdził
Sofiia Yaremenko
29.03.2018
Dr inż. J. Józwik
29.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Zatwierdz
ił
Dr inż. J. Józwik
Zmiany
Treść
zmiany
29.03.2018
Nr zmiany
Wprowad
ził
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
SZKIC OPERACYJNY
WERYFIKACJI
Cecha
wyrobu
WI426C2
ARKUSZ
16
Numer
4
ARKUSZY
szkicu
40
operacyjneg
o
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Nazwa zespołu
Postać elementu
Zespół
Główne wymiary
Szer.
Głęb.
Wys.
38
227
155
Do operacji
Napęd
40 PTR
elektryczny
Wag
a
0,99
Czas przeznaczony
50
dla 1 sztuki
Ilość zawartych
1
detali
DOTYCZY OPERACJI NR:
40 PTR
Wielkość
Opracował:
Wykonał:
Zatwierdził:
Data:
Sofiia Yaremenko
Sofiia Yaremenko
dr inż. Jerzy Józwik
29.03.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
TECHNOLOGICZNA
REGENERACJI
Cecha wyrobu
WI426C2
Arkusz
Nazwa zespołu:
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
Nr części:
1
Arkuszy
17
40
Nr
Wielkość
1
rys/szkicu
partii
:
Sztuk
5,6,7,8,9,
1
Na
wyrób
10
DOTYCZY OPERACJI NR 50
PTR
Materiał wyjściowy
Cecha:
WI426C
2
Postać:
Zespół
Nr
Op.
PTRG
Treść operacji
Wydział
Stanowisk
o
Pomoce
Czas
(m)
10
Napawanie laserowe
Mechaniczny
Mechanik
Laser YAG
5
20
Odpuszcznie
Obróbki cieolnej
Piec
Piec
125
30
Dłutowanie
Mechaniczny
Mechanik
Dłutownica
Fellowsa
5
40
Ulepszanie cieplne
Obróbki cieplnej
Piec
Piec
145
50
Szlifowanie
Mechaniczny
Mechanik
Szlifierka Maaga
10
60
Kontrola jakości
Kontrola jakości
Kontroler
Suwmiarka
2
Wymiar:
277 mm
Treść
Opracował
Normalizo
wał
Sprawdził
Data
Sofiia Yaremenko
24.04.20
18
dr inż. Jerzy
Józwik
24.04.20
18
Masa kg:
0,99
Nr
zmiany
Data
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Zmiany
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Zatwierdził
dr inż. Jerzy
Józwik
24.04.20
18
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
18
KARTA INSTRUKCYJNA
REGENERACJI
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
5
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Zespół
Zdemontowany
40
Arkuszy
Napęd
Ilość detali
Wielkość
5
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
elektryczny
Numer
opera
cji
PTRG
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
10
Napawanie laserowe
Mechanik
Laser YAG
5
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Narzędzia
Pomoce
Czas t
[min]
10.1
Napawać uszkodzony
ząb do średnicy D
Laser YAG
Przyrządy
Inne
okulary
ochronne,
suwmiarka
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Zmiany
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowa
dził
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
5
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
19
SZKIC OPERACYJNY
REGENERACJI
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
40
Arkuszy
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary(cm)
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
[kg]
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTRG
elektryczny
Opracował:
Sofiia Yaremenko
5
Wykonał:
Sofiia Yaremenko
Ilość zawartych
detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
Zatwierdził:
dr inż. J. Józwik
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
25
Data:
24.04.2018
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
20
KARTA INSTRUKCYJNA
REGENERACJI
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
6
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Zespół
Zdemontowany
40
Arkusz
Napęd
Ilość detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
elektryczny
Numer
opera
cji
PTRG
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
30
Odpuszczanie
Obróbki cieplnej
Piec
125
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
30.1
Nagrzewamy koło zębate
do 200ºC
30.2
Wygrzewamy przy
t=200ºC
30.3
Wyjąć koło i zostawić
stygnąć na powietrzu
Narzędzia
Przyrządy
Inne
okulary
ochronne,
rękawiczki,sz
czypce
okulary
ochronne,
rękawiczki
okulary
ochronne,
rękawiczki,sz
czypce
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Zmiany
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowa
dził
Sprawdz
ił
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
5
60
60
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Zatwierd
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
21
SZKIC OPERACYJNY
REGENERACJI
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
40
Arkuszy
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary(cm)
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
[kg]
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTRG
elektryczny
Opracował:
Sofiia Yaremenko
6
Wykonał:
Sofiia Yaremenko
Ilość zawartych
detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
Zatwierdził:
dr inż. J. Józwik
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
25
Data:
24.04.2018
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
22
KARTA INSTRUKCYJNA
REGENERACJI
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
7
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Zespół
Zdemontowany
40
Arkuszy
Napęd
Ilość detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
elektryczny
Numer
opera
cji
PTRG
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
30
Dłutowanie
Mechanik
Dłutownica
Fellowsa
5
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Narzędzia
Pomoce
Czas t
[min]
30.1
Dłutować napawiony
wcześniej ząb
Nóż
dłutowniczy
Przyrządy
Inne
okulary
ochronne,
suwmiarka
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Zmiany
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowa
dził
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
5
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
23
SZKIC OPERACYJNY
REGENERACJI
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
40
Arkuszy
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary(cm)
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
[kg]
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTRG
elektryczny
Opracował:
7
Wykonał:
Ilość zawartych
detali
Wielkość
Zatwierdził:
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
25
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
Data:
lOMoARcPSD|12693300
Sofiia Yaremenko
Sofiia Yaremenko
dr inż. J. Józwik
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
24.04.2018
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
24
KARTA INSTRUKCYJNA
REGENERACJI
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
8
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Zespół
Zdemontowany
40
Arkuszy
Napęd
Ilość detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
elektryczny
Numer
opera
cji
PTRG
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
40
Ulepszanie cieplne
Obróbki cieplnej
Piec
145
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
40.1
Hartujemy przy t=820ºC
(chłodzimy w oleju)
40.2
Odpuszczamy przy
t=500ºC
Narzędzia
Przyrządy
Inne
Okulary
ochronne,
szczypce,
olej
Okulary
ochronne,
szczypce
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Zmiany
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowa
dził
Sprawdz
ił
Zatwierd
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
20
125
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
25
SZKIC OPERACYJNY
REGENERACJI
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
40
Arkuszy
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary(cm)
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
[kg]
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTRG
elektryczny
Opracował:
8
Wykonał:
Ilość zawartych
detali
Wielkość
Zatwierdził:
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
25
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
Data:
lOMoARcPSD|12693300
Sofiia Yaremenko
Sofiia Yaremenko
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
26
KARTA INSTRUKCYJNA
REGENERACJI
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
9
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Zespół
Zdemontowany
40
Arkuszy
Napęd
Ilość detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
elektryczny
Numer
opera
cji
PTRG
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
50
Szlifowanie
Mechanik
Szlifierka
Maaga
2
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
50.1
Szlifować uszkodzony
ząb
Narzędzia
Przyrządy
Inne
Okulary,
rękawiczki,
suwmiarka
2
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Zmiany
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowa
dził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
27
SZKIC OPERACYJNY
REGENERACJI
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
40
Arkuszy
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary(cm)
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
[kg]
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTRG
elektryczny
Opracował:
Sofiia Yaremenko
9
Wykonał:
Sofiia Yaremenko
Ilość zawartych
detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
Zatwierdził:
dr inż. J. Józwik
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
25
Data:
24.04.2018
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
28
KARTA INSTRUKCYJNA
REGENERACJI
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
10
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
[kg]
38
227
155
0,99
Zespół
Zdemontowany
40
Arkuszy
Napęd
Ilość detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
elektryczny
Numer
opera
cji
PTRG
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
60
Kontrola jakości
Kontroler
Suwmiarka
2
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
60.1
Sprawdzenie wymiarów
zęba
Narzędzia
Przyrządy
Inne
Suwmiarka
2
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Zmiany
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowa
dził
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
29
SZKIC OPERACYJNY
REGENERACJI
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
40
Arkuszy
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary(cm)
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
[kg]
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTRG
elektryczny
Opracował:
Sofiia Yaremenko
10
Wykonał:
Sofiia Yaremenko
Ilość zawartych
detali
Wielkość
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
50 PTR
Zatwierdził:
dr inż. J. Józwik
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
25
Data:
24.04.2018
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
TECHNOLOGICZNA
MYCIA I CZYSZCZENIA 3
Cecha wyrobu
WI426C2
Arkusz
Nazwa zespołu:
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
Materiał wyjściowy
Cecha:
WI426C2
Nr
Op. PTMC
3
10
Postać:
normalizo
wana
Treść operacji
Mycie i
odtłuszczanie
regenerowanych
elementów
Treść
Opracował
Normalizo
wał
Sprawdził
Wymiar:
Masa kg:
227 mm
0,99
30
Nr części:
30
Nr
rys/szkicu
:
11
Arkuszy
40
Wielkość
partii
1
Sztuk
Na wyrób
1
DOTYCZY OPERACJI NR 60
PTR
Wydział
Stanowisk
o
Pomoce
Czas
(m)
Remontowy
Mechanikanarzędziow
ca
Benzyna
ekstrakcyjna,
sucha szmatka
lniana
5
Data
Sofiia Yaremenko
24.04.20
18
dr inż. J. Józwik
24.04.20
18
Nr
zmiany
Data
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Zmiany
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Zatwierdził
dr inż. J.Józwik
24.04.20
18
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
31
Arkuszy
40
KARTA INSTRUKCYJNA
MYCIA I CZYSZCZENIA 3
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
11
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary(cm)
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Ilość detali
Napęd
Wielkość
Treść operacji
10
Mycie i odtłuszczanie
regenerowanych
elementów
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
10.1
Usunąć zanieczyszczenia
z koła zębatego
satelitarnego
10.2
Wytrzeć do sucha
element regenerowany
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
Mechanika-narzędziowca
Benzyna
ekstrakcyjna
, sucha
szmatka
lniana
5
Pomoce
Czas t
[min]
Narzędzia
Przyrządy
Inne
Benzyna
ekstrakcyjn
a, sucha
szmatka
lniana
Sucha
szmatka
lniana
Data
Opracowa
ł
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Zmiany
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
60 PTR
elektryczny
Numer
operacj
i
PTMC3
5
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowad
ził
Sprawdził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
3
2
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Zatwierdz
ił
SZKIC OPERACYJNY
MYCIA I CZYSZCZENIA 3
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
32
Numer
11
szkicu
Arkuszy
40
operacyjneg
o
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Nazwa zespołu
Główne wymiary
Postać elementu
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
38
227
155
0,99
Zespół
Do operacji
Napęd
60 PTR
elektryczny
Wielkość
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Ilość zawartych
detali
5
1
DOTYCZY OPERACJI NR:
60 PTR
Opracował:
Wykonał:
Zatwierdził:
Data:
Sofiia Yaremenko
Sofiia Yaremenko
dr inż. Jerzy Józwik
24.04.2018
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
TECHNOLOGICZNA
MONTAŻU
Cecha wyrobu
WI426C2
Arkusz
Nazwa zespołu:
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
Materiał wyjściowy
Cecha:
WI426C
2
Postać:
normalizowan
a
Nr
Op. PTM
10
Normalizo
wał
Sprawdził
Zatwierdził
Masa kg:
0,99
Nr
rys/szkicu
:
12
Arkuszy
40
Wielkość
partii
1
Sztuk
1
Na wyrób
DOTYCZY OPERACJI NR 70
PTR
Treść operacji
Wydział
Stanowisk
o
Pomoce
Czas
(m)
Montaż wiertarki
pneumatycznej
pistoletowej
Remontowy
Mechanikanarzędziow
ca
Zestaw kluczy
płaskich
36
Treść
Opracował
Wymiar:
277 mm
33
Nr części:
1
Data
Sofiia Yaremenko
dr inż. J. Józwik
dr inż. J. Józwik
Nr
zmiany
Data
24.04.20
18
24.04.20
18
24.04.20
18
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Zmiany
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
KARTA INSTRUKCYJNA
MONTAŻU
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
12
WI426C2
Arkusz
34
Arkuszy
40
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Zdemontowany
Cecha
wyrobu
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Napęd
elektryczny
Ilość detali
Wielkość
30
29
DOTYCZY OPERACJI NR:
70 PTR
Numer
operacj
i PTD
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
Montaż
Remontowy
Mechanika-narzędziowca
Zestaw
kluczy
płaskich
36
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
10.1
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
Narzędzia
Przyrządy
Inne
Założyć łożysko (19) na
pokrywę tylną (20)
Założyć pokrywę
zaworu (18) na łożysko
(19)
Złożyć cylinder (22) z
pokrywą tylną (20) za
pomocą kółka (21)
1
Założyć 5 łopatek (24)
na wirnik (26)
1
1
1
Włożyć wirnik (23) z
łopatkami (24) do
cylindra (22)
Założyć pokrywę
przednią (25) na wirnik
(23)
Włożyć łożysko (26) w
pokrywę przednią (25)
1
1
1
1
Wstawić trzpień zaworu
(12)
Założyć tuleję (11) na
trzpień zaworu (12)
1
10.11
Założyć przycisk (10) na
tuleję (11)
1
10.12
Wstawić kółek (8)
1
10.13
Założyć wieszak (9)
1
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Zmiany
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Wprowadz
ił
Sprawdził
Zatwierdz
ił
KARTA INSTRUKCYJNA
MONTAŻU
Nr szkicu
operacyjneg
o
WI426C2
Arkusz
35
Arkuszy
40
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Nazwa zespołu
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Zdemontowany
12
Cecha
wyrobu
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Napęd
elektryczny
30
Ilość detali
Wielkość
DOTYCZY OPERACJI NR:
70PTR
Numer
operacj
i PTD
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
Demont
aż
Remontowy
Mechanika-narzędziowca
Zestaw
kluczy
płaskich
36
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
Narzędzia
Przyrządy
Wstawić dwa kółka (32)
w jarzmo przekładni
(33)
Założyć złożenia
igiełkowe(31) na kółka
(32)
Założyć koła zębate
satelitarne (30) na
złożenia igiełkowe (31)
Założyć łożysko (29) na
koła zębate
satelitarne(30)
1
1
1
1
Założyć podkładkę (28)
na łożysko (29)
Nakręcić wkrętkę (36)
na jarzmo przekładni
(33)
Założyć łożysko (35) na
wkrętkę (36)
Złożyć wieniec zębaty
(34) z jarzmem
przekładni (33)
Założyć korpus
przekładni (37) na
wieniec zębaty(34)
Złożyć zespół 1 z
zespołem 2
Złączone zespoły 1,2
włożyć w korpus
Wkręcić uchwyt
wiertarski
samozaciskowy
(38)
Inne
1
1
1
1
1
1
1
Klucz płaski
3/8-24
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
1
lOMoARcPSD|12693300
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Podpis
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Zmiany
Treść zmiany
Nr zmiany
Data
Podpis
Wprowadz
ił
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
36
Arkuszy
40
KARTA INSTRUKCYJNA
MONTAŻU
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Zdemontowany
12
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Napęd
elektryczny
36
Ilość detali
Wielkość
DOTYCZY OPERACJI NR:
70 PTR
Numer
operacj
i PTD
Treść operacji
Stanowisko operacji
Pomoce
czas
∑(t)
Montaż
Remontowy
Mechanika-narzędziowca
Zestaw
kluczy
płaskich
36
Numer
zabieg
u
Treść zabiegu
Pomoce
Czas t
[min]
10.26
Wkręcić uchwyt boczny
(39)
10.27
10.28
10.29
10.30
10.31
Narzędzia
Przyrządy
Złożyć przyłącze (15) z
tłumikiem dźwięku (16)
Założyć pierścień
uszczelniający (14) na
przyłącze (15)
Włożyć tłumiki dźwięku
(13) w przyłącze (15)
Założyć pierścień
uszczelniający (2) na
przyłącze (1)
Złożyć filtr (3) z
przyłączem (1)
Inne
1
1
1
1
1
1
10.32
Założyć sprężynę (4) na
filtr (3)
1
10.33
Włożyć zawór (5) w
sprężynę (4)
1
10.34
Założyć gniazdo zaworu
(6) na zawór (5)
1
10.35
Włożyć zespół 3,4 do
zespołu tłumika dźwięku
1
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
(17)
Połączone zespoły 3,4
razem z zespołem
tłumiku dźwięku włożyć
do rękojeści(7)
10.36
1
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Zmiany
Treść zmiany
Nr zmiany
Podpis
Data
Podpis
Wprowadz
ił
Sprawdził
Zatwierdz
ił
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
37
Arkuszy
40
SZKIC OPERACYJNY
MONTAŻU
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
12
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTD
elektryczny
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Ilość zawartych
detali
Wielkość
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
36
39
DOTYCZY OPERACJI NR:
70 PTR
lOMoARcPSD|12693300
Opracował:
Sofiia Yaremenko
Wykonał:
Sofiia Yaremenko
Zatwierdził:
dr inż. J. Józwik
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Data:
24.04.2018
lOMoARcPSD|12693300
KARTA
TECHNOLOGICZNA
KONTROLI JAKOŚCI
Cecha wyrobu
WI426C2
Arkusz
Nazwa zespołu:
WIERTARKA PNEUMATYCZNA
PISTOLETOWA WI426C2
Materiał wyjściowy
Nr
rys/szkicu
:
13
Postać:
Zespół
Nr
Op.
PTRG
Treść operacji
Wydział
Stanowisk
o
10
Kontrola jakości
Kontroli jakości
Kontrolera
Treść
Opracował
Normalizo
wał
Sprawdził
Data
Sofiia Yaremenko
24.04.20
18
dr inż. Jerzy
Józwik
24.04.20
18
Masa kg:
0.99
Nr
zmiany
Arkuszy
40
Wielkość
partii
1
Sztuk
1
Na wyrób
DOTYCZY OPERACJI NR 80
PTR
Cecha:
WI426C
2
Wymiar:
277 mm
38
Nr części:
1
Data
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Pomoce
Czas
(m)
15
Zmiany
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
Zatwierdził
dr inż. Jerzy
Józwik
24.04.20
18
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
39
Arkuszy
40
KARTA INSTRUKCYJNA
KONTROLI JAKOŚCI
Nr szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
13
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać
elementu
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Waga
38
227
155
0,99
Zespół
Ilość detali
Zdemontowan
y
Napęd
Wielkość
DOTYCZY OPERACJI NR:
80 PTR
elektryczny
Nume
r
opera
cji
PTRG
Treść operacji
Stanowisko operacji
10
Kontrola jakości
Kontrolera
Nume
r
zabieg
u
Treść zabiegu
10.1
Sprawdzić poprawność
remontu wiertarki
pneumatycznej
pistoletowej
Narzędzia
Pomoce
Zmiany
czas
∑(t)
15
Przyrządy
Inne
Pomoce
Czas t
[min]
15
Data
Opracow
ał
Sprawdz
ił
Zatwierd
ził
1
Sofiia Yaremenko
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
dr inż. J. Józwik
24.04.2018
Treść zmiany
Nr zmiany
Wprowa
dził
Sprawdz
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
Podpis
Data
Podpis
lOMoARcPSD|12693300
ił
Zatwierd
ził
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
lOMoARcPSD|12693300
Cecha
wyrobu
WI426C2
Arkusz
40
Arkuszy
40
SZKIC OPERACYJNY
KONTROLI JAKOŚCI
Numer
szkicu
operacyjneg
o
Nazwa zespołu
WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2
Postać elementu
Główne wymiary
Szer.
Dług.
Wys.
Wag
a
38
227
155
0,99
Zdemontowany
Do operacji
Napęd
PTD
elektryczny
Opracował:
Sofiia Yaremenko
13
Wykonał:
Sofiia Yaremenko
Czas przeznaczony
dla 1 sztuki
Ilość zawartych
detali
Wielkość
39
DOTYCZY OPERACJI NR:
80 PTR
Zatwierdził:
dr inż. J. Józwik
Downloaded by Inspektorzy ULC ([email protected])
15
Data:
24.04.2018
Download