Uploaded by User5207

Piotr Sobanski lekarze

advertisement
adwokat dr Piotr Sobański LL.M. (Uniwersytet Zielonogórski)
Błąd medyczny (część III) - Wybrane orzecznictwo
„Pojęcie błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu,
w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku
konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami błąd diagnostyczny
może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza
schorzenia prowadząca do błędnej decyzji o zabiegu operacyjnym, lub o zakresie takiego
zabiegu”.
[źródło: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r., V ACa 713/14]
„Spowodowanie szkody na osobie w warunkach błędu w sztuce medycznej jest specyficzną
postacią deliktu prawa cywilnego, którego zaistnienie wymaga spełnienia przesłanek
odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego, tj. szkody, winy i adekwatnego związku
przyczynowego. Pojęcie błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego
(błędu w leczeniu), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku
konieczności poprzedzenia zabiegu badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych
badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji
o zabiegu lub o zakresie takiego zabiegu.
Spowodowanie szkody na osobie w warunkach błędu w sztuce medycznej jest specyficzną
postacią deliktu prawa cywilnego, którego zaistnienie wymaga spełnienia przesłanek
odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego, tj. szkody, winy i adekwatnego związku
przyczynowego. Pojęcie błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego
(błędu w leczeniu), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku
konieczności poprzedzenia zabiegu badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych
badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji
o zabiegu lub o zakresie takiego zabiegu”.
[źródło: Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 10 stycznia 2020 r., I C 1337/18]
„Błąd lekarski ujmowany jest jako działanie lub zaniechanie lekarza w sferze diagnozy i terapii
sprzeczne z zasadami wiedzy medycznej w zakresie dla lekarza dostępnym. Błąd lekarski
reprezentuje obiektywny komponent winy. Jako postępowanie lekarza contra legem artis (tj.
działanie lub zaniechanie niewłaściwe, naruszające zasady wiedzy medycznej), stanowi jeden z
przejawów bezprawności. Jest więc kategorią całkowicie niezależną od osoby konkretnego lekarza
(jego indywidualnych cech, skłonności i umiejętności) oraz od okoliczności, w których podejmował
on czynności z zakresu diagnozy i terapii. Błąd nie pociąga więc za sobą odpowiedzialności
cywilnej sam przez się. Obciążenie lekarza odpowiedzialnością za szkodę wchodzi w rachubę
dopiero wówczas, gdy błąd jest jednocześnie zawiniony subiektywnie, tzn. stanowi następstwo
niedochowania przez lekarza należytej staranności.
W procesach lekarskich nie jest konieczne wykazanie związku przyczynowego o charakterze
bezpośrednim
i
stanowczym,
lecz
wystarczy
ustalenie
odpowiedniego
stopnia
prawdopodobieństwa wystąpienia następstw typowych. Jednak nawet tak rozumiany związek
określony w art. 361 § 1 k.c. musi zachodzić pomiędzy ewidentnie nieprofesjonalnym i
niestarannym, a więc zawinionym zachowaniem strony pozwanej, a szkodą na zdrowiu powstałą u
pacjenta. Nie jest zatem wystarczające istnienie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa, że w
płaszczyźnie przyczynowości jedno zdarzenie jest następstwem innego, ale wymagane jest
istnienie odpowiednio wysokiego stopnia prawdopodobieństwa
Spowodowanie szkody na osobie w warunkach błędu w sztuce medycznej jest specyficzną
postacią deliktu prawa cywilnego, którego zaistnienie wymaga spełnienia przesłanek
odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego, tj. szkody, winy i adekwatnego związku
przyczynowego. Pojęcie błędu w sztuce lekarskiej odnosi się nie tylko do błędu terapeutycznego
(błędu w leczeniu), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W wypadku
konieczności poprzedzenia zabiegu badaniami błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych
badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji
o zabiegu lub o zakresie takiego zabiegu”.
[źródło: Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 15 czerwca 2018 r., I C 1612/15]
Download