Uploaded by User4890

kol 1 budownictwo 2021-2022, grupa E (6)

advertisement
Grupa E
1. Podaj jednostkę położenia, prędkości oraz przyspieszenia w ruchu drgającym. (1p)
2. Narysuj wykres zależności energii całkowitej od czasu w ruchu drgającym (1p)
3. Na wykresie ( linie są połączone, nie ma między nimi przerw) przedstawiono zależność
prędkości walca drogowego od czasu trwania jego ruchu. (4p)
a) Nazwij rodzaje ruchów, jakimi poruszał się walec,
b) Narysuj wykres zależności współrzędnej przyspieszenia w funkcji czasu.
c) Oblicz drogę, jaką walec przebył w poszczególnych przedziałach czasu; drogę w ciągu 40 s
oraz całkowite przemieszczenie.
d) Oblicz szybkość średnią i prędkość średnią walca na całej trasie
v[m/s]
4
t[s]
0
5
10
15
20
30
35
40
45
-4
4. Po równi pochyłej porusza się ciało o masie 2 kg (3p)
a) Narysuj i nazwij siły działające na ciało, współczynnik tarcia pomiędzy ciałem a podłożem
wynosi 0,01
b) Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim porusza się ciało
c) Czy przyspieszenie zależy od masy ciała?
5. a) Oblicz, jaką część energii całkowitej stanowi energia kinetyczna ciała drgającego dla
wychylenia x=0,75A. (2p)
b) ciało porusza się ruchem harmonicznym o okresie 4s i amplitudzie 5 cm. Oblicz jego szybkość
w chwilach, w których wychylenie jest równe
√3
𝐴
2
(2p)
6. Etanol o gęstości 791 kg/m3 przepływa jednostajnie przez poziomą rurę, której pole przekroju
poprzecznego zmniejsza się od wartości S1=1,2 ∙10-3 do S2=S1/2 . Różnica ciśnień na wąskim i szerokim
końcu rury wynosi 4120 Pa. Wyznacz strumień objętościowy etanolu. (3p)
7. Wyprowadź jednostkę energii całkowitej w ruchu drgającym. (1p)
8. Oblicz przyspieszenie (a) układu ciał pokazanego na rysunku. Nitka użyta w zadaniu jest
nieważka. Współczynnik tarcia jest równy 0,01. (3p)
m1=2kg
m3=1 kg, r=0.2 m
m2=4 kg
Download