Uploaded by User4635

formularz-zmiany-danych-klient-indywidualny (2)

advertisement
Formularz zmiany danych
Dane Wnioskodawcy
NIK
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Informacje o wniosku
Niniejszym wnioskuję o zmianę następujących danych (proszę o zaznaczenie właściwej opcji)
⍉
⍉
⍉
⍉
⍉
⍉
Imię
Dokument tożsamości
Adres zamieszkania
Telefon komórkowy
Zgoda na BIK po wygaśnięciu zobowiązania
Zgoda na korespondencję elektroniczną
⍉
⍉
⍉
⍉
⍉
⍉
Nazwisko
Adres do korespondencji
Adres e-mail
Zgoda marketingowa
Zgoda telekomunikacyjna
Inna
Opis zmiany/inne (proszę wypełnić drukowanymi literami)
Załączniki:
⍉ ______________________________________________________________________________
⍉ ______________________________________________________________________________
Oświadczam, że powyżej wskazane dane zgodne są ze stanem faktycznym.
Data i miejscowość
Czytelny Podpis Klienta
Potwierdzam, że Wnioskodawca został zweryfikowany na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz ww. podpis został
złożony w mojej obecności. Zweryfikowałem/am dokument tożsamości Klienta w świetle UV zgodnie z obowiązującą procedurą
Podpis i pieczęć Pracownika Banku*
Dotyczy dyspozycji składanej w Oddziale/Placówce Partnerskiej Banku
Nest Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 319 357 000,00 zł
www.nestbank.pl
Download