Uploaded by User4614

umowa kupna sprzedazy samochodu

advertisement
Co zrobić po umowie?
https://sprzedawacz.pl/poks/
Umowa sprzedaży samochodu
Zawarta w dniu ____________________ w ____________________________________, pomiędzy:
Sprzedającym:
Imię i nazwisko:___________________________________ PESEL/NIP:____________________________
Rodzaj dokumentu tożsamości: ___________________________ Nr dokumentu:_____________________
Wydany przez: ____________________________________________ Ważny do:_____________________
Adres:_________________________________________________________________________________
a
Kupującym:
Nazwa firmy
(opcjonalnie):
__________________________________________________________________
Imię i nazwisko:___________________________________ PESEL/NIP:____________________________
Rodzaj dokumentu tożsamości:___________________________ Nr dokumentu:_____________________
Wydany przez: ____________________________________________ Ważny do:_____________________
Adres:_________________________________________________________________________________
Pkt. 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu:
Marka:_______________________ Model:________________________ Rok produkcji:________________
Nr nadwozia (VIN): ___________________________________ Nr rejestracyjny: ______________________
Uwagi:_________________________________________________________________________________
Pkt. 2
Sprzedający oświadcza, że samochód określony w Pkt. 1 niniejszej umowy stanowi jego wyłączną własność,
a także, że pojazd ten jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, praw osób trzecich oraz jakichkolwiek
innych obciążeń czy zabezpieczeń.
Pkt. 3
Sprzedający oświadcza, że samochód nie ma wad technicznych, które są mu znane w dniu sprzedaży i o
których nie powiadomił Kupującego. Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.
Pkt. 4
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód określony w Pkt. 1 umowy za kwotę ______________
(słownie:_______________________________________________________________________________)
Sprzedający kwituje otrzymanie w/w kwoty. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w samochodu w dniu
__________________ o godzinie_________.
Pkt. 5
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
Pkt. 6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Pkt. 7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY
____________________________
KUPUJĄCY
____________________________
Download