Uploaded by User4268

Prawidłowa-agrotechnika-RZEPAKU-OZIMEGO

advertisement
Elżbieta Gniewowska
Adela Maziarek
Agnieszka Krawczyk
Prawidłowa
agrotechnika
R Z E PA K U
OZIMEGO
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1. BIOLOGIA I ROZWÓJ RZEPAKU OZIMEGO
Rzepak
– Brassica napus L. ssp. olofera Metzg. należy do rodziny Brassicaceae (kapustowatych), dawniej Cruciferae (krzyżowe), plemienia
Brassiceae (kapustne), rodzaju Brassica (kapusta).
Roślina ta postała w wyniku skrzyżowania rzepiku z kapustą warzywną. Rzepak jest rośliną
jednoroczną występującą w dwóch formach botanicznych: ozimej (forma biennia) i jarej
(forma annua). W Polsce, spośród tych dwóch form, powszechnie uprawia się formę
ozimą. Forma jara jest traktowana jako roślina zastępcza np. po wymarznięciu rzepaku
ozimego. Liście dolne owalne, pierzastowrębne o wyraźnym unerwieniu, w początkowym stadium tworzą rozetę. W fazie rozety można wyróżnić szyjkę korzeniową oraz część
nadliścieniową łodygi. Łodyga formowana jest przez wydłużenie międzywęźli. Jest ona
rozgałęziona o ciemnozielonych lub niebieskawozielonych liściach z lekkim woskowym
nalotem. Liście górne silnie powycinane (lirowate) i ząbkowane na brzegach, obejmują
częściowo łodygę. Z pachwin górnych liści wyrasta kilka do kilkunastu pędów bocznych.
Na szczycie pędu głównego i pędów bocznych tworzą się pąki kwiatowe. Kwiatostanem
rzepaku jest wydłużone grono. Kwiaty mają cytrynowożółte zabarwienie.
Opracowanie merytoryczne:
mgr inż. Elżbieta Gniewowska
mgr inż. Adela Maziarek
dr inż. Agnieszka Krawczyk
Opracowanie graficzne, skład i druk:
www.agenda.net.pl
Publikacja opracowana na zlecenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
na podstawie Umowy Nr R.U.DOW.042.1.1.2015 zawartej w dniu 22 stycznia 2015 r.
z Województwem Opolskim
ISBN 978-83-60304-62-4
Egzemplarz bezpłatny
2
Okres kwitnienia rzepaku przypada w maju i trwa średnio od dwóch do czterech tygodni
3
Owocem rzepaku jest łuszczyna, w której znajduje się od 20 do 40 nasion. Kształt
nasion jest kulisty z wyraźnym owalnym znaczkiem. Barwa nasion jest ciemnobrązowa,
prawie czarna z lekkim niebieskawym odcieniem. Masa 1000 nasion wynosi na ogół
4–6 g. Nasiona zawierają 40–50% tłuszczu. W czasie rozwoju rzepaku można wyróżnić
8 głównych faz rozwojowych:
– kiełkowanie i wschody [BBCH 0-19];
– formowanie rozety [BBCH 20-29];
– formowanie łodygi [BBCH 40-48];
– pąkowanie [BBCH 50-57];
– kwitnienie [BBCH 60-69];
– formowanie nasion [BBCH 70-78];
– dojrzewanie [BBCH 80-88];
– zamieranie roślin [BBCH 90-99].
Długość okresu wegetacyjnego rzepaku ozimego trwa średnio 315–320 dni.
2. WARUNKI KLIMATYCZNO-GLEBOWE
I PRZEDPLONOWE
Pod uprawę rzepaku nie nadają się gleby
podmokłe i zakwaszone, suche piaski, torfy
i mursze, na których może on wymakać
i wymarzać. Rzepak nie jest rośliną, którą
można zagospodarowywać odłogi.
Warunki klimatyczno-glebowe
Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych. Najbardziej odpowiadają mu gleby żyzne, zasobne
w próchnicę, niezakwaszone, o przepuszczalnym podłożu, znajdujące się
w wysokiej kulturze rolnej. Roślina ta dobrze plonuje także na glebach lżejszych, o ile
są utrzymane w wysokiej kulturze i są zasobne w składniki pokarmowe. Na glebach
słabych (kompleks żytni dobry) uprawa rzepaku jest nieopłacalna – plony są niskie
(2,5–3 t/ha) i charakteryzują się dużymi wahaniami. Z powodu niskiego i niestabilnego
plonowania bezcelowa jest również uprawa tej rośliny na glebach bardzo słabych.
W porównaniu ze zbożami ozimymi, rzepak jest rośliną o niższej mrozoodporności,
zwłaszcza przy braku okrywy śnieżnej gatunek ten jest wrażliwy na niskie temperatury.
Najlepsze rejony do uprawy rzepaku ozimego to te, o dużej wilgotności względnej
4
powietrza, z równomiernie rozłożonymi opadami atmosferycznymi (w granicach 600
do 700 mm rocznie) oraz średniej rocznej temperaturze powietrza powyżej + 7,50C.
Opolszczyzna to jeden z regionów w Polsce, w którym warunki agrometeorologiczne
sprzyjają uprawie rzepaku.
Przedplon
W zależności od tego, jakie rośliny
Przedplonem dla rzepaku nie powinny
poprzedzają uprawę rzepaku możemy
być rośliny należące do tej samej grupy
się spodziewać ich pozytywnego lub
botanicznej, mające podobne wymagania
negatywnego wpływu na wzrost, rozpokarmowe i będące gospodarzami żywiwój i plonowanie rzepaku ozimego.
cielami tych samych gatunków agrofagów.
Najlepszym przedplonem są rośliny
wcześnie schodzące z pola, które pozostawiają po sobie rolę czystą i zasobną w składniki pokarmowe. Zaliczamy do nich wczesne ziemniaki, rośliny bobowate i mieszanki
bobowatych z trawami. Jednak z powodu braku „dobrych przedplonów” obecnie rzepak
uprawiany jest najczęściej po zbożach. Jest to stanowisko zdecydowanie gorsze niż np.
po roślinach bobowatych i może prowadzić do obniżenia plonu nawet do 25%. Rzepak
wysiewany po zbożach narażony jest również na zachwaszczenie samosiewami zbóż. Ze
zbóż zdecydowanie najlepszym przedplonem jest jęczmień ozimy, który wcześnie schodzi z pola i pozwala na staranne przygotowanie roli pod zasiew rzepaku.
Nie należy również zbyt często uprawiać rzepaku po sobie (przerwa w uprawie na tym
samym polu powinna wynosić minimum 4 lata), gdyż prowadzi to do nagromadzania
się w glebie zarodników chorób grzybowych, m.in. suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej, a przede wszystkim – kiły kapusty, która jest obecnie najgroźniejszą
chorobą rzepaku (brak skutecznej metody ochrony).
W przypadku wystąpienia tej choroby jedynym ratunkiem jest zaniechanie uprawy
rzepaku na polu zarażonym kiłą przez 10 lat, choć najnowsze badania donoszą, że niektóre szczepy tego patogena mogą być aktywne w glebie nawet przez 30 lat. Częsta
uprawa rzepaku na tym samym polu prowadzi do kompensacji chwastów głównie
rumianowatych, miotły zbożowej, przytulii, a także chwastów z rodziny kapustowatych
(tobołki, taszniki, stulicha psia), masowego występowania samosiewów rzepaku, jako
chwastów fakultatywnych obniżających plon i jakość surowca, a także większego nasilenia występowania szkodników i ślimaków.
5
zwalczaniem pchełek, śmietek, gnatarza, tantnisia, chowacza galasówka i innych
szkodników żerujących w okresie wschodów.
Kiła kapusty – na korzeniach tworzą się narośla zawierające nowe przetrwalniki.
3. DOBÓR ODMIAN DO SIEWU
D
o siewu stosować należy nasiona
kwalifikowane, zaprawione przez
firmy specjalistyczne, które zabezpieczają plantacje przed chorobami
występującymi jesienią. Zainfekowany
lub porażony materiał siewny stwarza
niebezpieczeństwo zawleczenia na
pole nowych, wcześniej tam nie występujących gatunków sprawców chorób i szkodników, których późniejsza likwidacja może okazać się niemożliwa i które będą atakowały rośliny w latach następnych.
Do siewu można przeznaczać wyłącznie
nasiona kwalifikowane, dobrze wykształcone i zdrowe, profilaktycznie zaprawione
środkami chemicznymi przeciwko sprawcom chorób i szkodnikom.
W latach 2014–2015 Unia Europejska wprowadziła dwuletni zakaz stosowania zapraw
zawierających substancje z grupy neonikotynoidów (tiametoksamu, imidaklopridu
i klotianidyny). Środki chemiczne zawierające te substancje aktywne w chwili obecnej nie mają zamienników na rynku, dlatego można się spodziewać problemów ze
6
Wybór odmiany powinien być dostosowany do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych. Należy zwrócić uwagę na takie cechy jak: plenność, mrozoodporność, wczesność dojrzewania, zawartość oleju w nasionach, odporność na czynniki stresogenne
oraz groźne patogeny chorobotwórcze. Odmiana jest najtańszym czynnikiem intensyfikującym technologię uprawy rzepaku. Dla większości producentów rzepaku podstawowym kryterium przy wyborze odmiany jest plenność. Odmiany mieszańcowe
rzepaku dużo lepiej plonują niż odmiany populacyjne. Wybierając odmianę do siewu
należy uwzględnić także inne ważne cechy rolnicze tj.: zimotrwałość, wigor jesienny,
wczesność odmiany, wysokość roślin, odporność na choroby, szczególnie w rejonach
dużego zagrożenia suchą zgnilizną kapustnych, szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową
i czernią krzyżowych. Dodatkową pomocą przy wyborze odmiany w danym rejonie są
Listy Odmian Zalecanych (LOZ). LOZ ustalane są przez Wojewódzkie Zespoły Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego, a ich aktualizacja jest dokonywana co roku po żniwach dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego oraz wiosną dla zbóż
jarych. Na polu doświadczalnym Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie rokrocznie zakładane są doświadczenia ścisłe Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) z różnymi gatunkami roślin m.in. z rzepakiem ozimym. W doświadczeniu tym znajduje się ponad 30 różnych odmian zarówno populacyjnych jak i mieszańcowych, a także karłowych i półkarłowych zalecanych do uprawy
w województwie opolskim.
4. NAWOŻENIE
4.1 POTRZEBY POKARMOWE RZEPAKU
R
zepak ozimy ma duże wymagania pokarmowe, które muszą być pokryte z zasobów naturalnych gleby lub uzupełnione przez nawożenie organiczne, mineralne
oraz dokarmianie dolistne. Do wytworzenia 1 tony nasion roślina ta potrzebuje: 50 kg
azotu, 24 kg fosforu, 50 kg potasu, 50 kg wapnia, 8 kg magnezu, 8 kg siarki oraz mikroskładniki: bor, mangan, cynk, molibden, miedź i inne.
Prawidłowe nawożenie rzepaku ozimego w pierwszej kolejności wymaga określenia
krytycznych faz w rozwoju i pobieraniu składników przez roślinę uprawną.
7
Tabela 2. Zapotrzebowanie rzepaku ozimego na mikroskładniki
Składnik
pokarmowy
Okres krytyczny zapotrzebowania
Mikroskładniki
Bor
Systematyczny wzrost pobrania od pąkowania.
Mangan
Pobierany w największych ilościach ze wszystkich mikroskładników, faza
krytyczna rozpoczyna się od momentu wiosennego ruszenia wegetacji, aż do
kwitnienia.
Miedź
Systematyczny wzrost pobrania w okresie od pąkowania do wzrostu łuszczyn.
Źródło: Hołubowicz – Kliza, 2007
4.2 NAWOŻENIE OBORNIKIEM
Przyorywanie słomy rzepaczanej jest najprostszym sposobem zwiększania substancji organicznej
w glebie i wzrostu jej produktywności. Pozostawienie słomy na polu, jej rozdrobnienie
i przyoranie znacznie redukuje koszty związane z nawożeniem rośliny następczej.
Tabela 1. Zapotrzebowanie rzepaku ozimego na makroskładniki
Składnik
pokarmowy
Okres krytyczny zapotrzebowania
Makroskładniki
Azot
Systematycznie pobierany do końca wegetacji.
Siarka
Od fazy pąkowania jest ściśle związany z pobieraniem azotu.
Fosfor
Jesienią, w okresie ukorzeniania się roślin. W momencie wiosennego ruszania
wegetacji, regeneracja uszkodzeń mrozowych, największe zapotrzebowanie
w okresie pąkowania do kwitnienia.
Potas
W okresie jesiennej wegetacji, od wiosennego ruszenia wegetacji do kwitnienia.
Magnez
Systematycznie wzrasta począwszy od pąkowania.
Źródło: Hołubowicz – Kliza, 2007
8
Rzepak jest rośliną, która dobrze wykorzystuje obornik. Jego stosowanie jest jednak
utrudnione, gdyż okres pomiędzy zbiorem przedplonu, a siewem rzepaku jest zbyt
krótki, aby rozrzucić obornik i przyorać go we właściwym czasie, bez opóźnienia siewu.
Obornik powinniśmy dostarczyć wcześniej np. pod zboża jare, a w płodozmianie
uwzględnić uprawę rzepaku dopiero w trzecim roku po oborniku. Jeżeli jednak decydujemy się na wywiezienie obornika bezpośrednio pod rzepak to tylko na glebach
słabszych i po przedplonach zbożowych, najlepiej w dawce 30 ton/ha, najpóźniej na
3-4 tygodnie przed siewem rzepaku. Ważne jest, aby nawozić rzepak obornikiem przefermentowanym, ponieważ nawożąc świeżym obornikiem w razie wystąpienia dużej
wilgotności gleby, uwalniane zostają znaczne ilości azotu jesienią, co powoduje niepotrzebny przyrost rzepaku w tym okresie.
1 tona obornika zawiera średnio: 5 kg azotu (N); 3 kg fosforu (P2O5); 6-7 kg potasu (K2O);
5 kg wapnia (CaO); 2 kg magnezu (MgO), a także 5 g miedzi (Cu); 5,3 g boru (B), 353 g
cynku (Zn), 640 g manganu (Mn); 0,43 g molibdenu (Mo) i 0,33 g kobaltu (Co).
4.3 NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE
Do składników pokarmowych, decydujących o wielkości i jakości plonu nasion rzepaku zaliczają się: azot, fosfor, potas, wapń, magnez oraz bor, mangan, cynk, molibden i miedź. Azot jest pierwiastkiem w największym stopniu decydującym o wielkości
plonu rzepaku. Z kolei rośliny dobrze zaopatrzone w fosfor i potas tworzą jesienią silne
rozety liściowe, dobrze się ukorzeniają, co gwarantuje lepsze przezimowanie.
9
Podstawą do ustalenia poziomu nawożenia są wyniki analizy zasobności
gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych oraz wielkość spodziewanego plonu.
Nawozy fosforowe i potasowe powinno się stosować przed siewem rzepaku, najlepiej na ściernisko, tak aby podczas uprawy pożniwnej zostały dokładnie wymieszane
z glebą. Do jesiennego nawożenia dobrze jest wybierać nawozy wieloskładnikowe,
które w swoim składzie obok fosforu i potasu zawierają także magnez, siarkę, bor i sód.
Jeśli z różnych przyczyn nie zastosowano przez siewem nawożenia fosforem, to należy
uzupełnić go niezwłocznie przed ruszeniem wiosennej wegetacji. Z kolei potas można
podzielić na dwie części: ½–¾ dawki wysiać przedsiewnie jesienią, a ½–¼ dawki
pogłównie wiosną. Dotyczy to głównie gleb lżejszych, czyli tych, które słabiej wiążą
potas. Zapotrzebowanie rzepaku na azot jesienią jest stosunkowo niewielkie i wynosi
około 20–30 N kg/ha (po kłosowych 30–40 N kg/ha). Należy pamiętać, że zbyt duże
jesienne nawożenie azotem może spowodować „wybujanie” i spóźnione hartowanie
roślin, co zwiększa ryzyko złego przezimowania. Takie nawożenie należy przeprowadzić nie później niż w fazie 4–5 liści rzepaku.
4.4 NAWOŻENIE WIOSENNE
Nawożenie fosforem i potasem należy wykonać jesienią. Jeżeli jesteśmy zmuszeni
wykonać je wiosną, nie powinno to jednak nastąpić później niż na dwa tygodnie
przed ruszeniem wegetacji. Uzupełnienie braku potasu jest bardzo istotne, gdyż
rośliny pobierają go najwięcej właśnie w okresie wczesnej wiosny, w fazie wydłużania
pędów. Pierwiastek ten jest odpowiedzialny w roślinie za regulację gospodarki wodnej
oraz azotowej. Z kolei fosfor powoduje lepsze ukorzenie się roślin, likwiduje ujemne
skutki nawożenia azotem (zwiększając jego aktywność) oraz wpływa na prawidłowy
i równomierny rozwój i dojrzewanie roślin. W bieżącym roku na polu doświadczalnym
OODR założono doświadczenie z rzepakiem ozimym stosując nawożenie przedsiewnie
nawozem azotowo-fosforowym (Polidap) oraz uzupełniono go o nawóz potasowomagnezowy (Kizeryt). Oceniając stan roślin po zimie zaobserwowano znacznie lepszą
kondycję roślin w porównaniu z innymi doświadczeniami.
Mrozoodporność rzepaku zależy od stopnia zahartowania roślin przed zimą.
10
11
4.5 NAWOŻENIE WIOSENNE AZOTEM I SIARKĄ
Szczególną uwagę należy zwrócić na wiosenne ruszenie wegetacji, ponieważ w tym
czasie rośliny są osłabione i potrzebują szybkiej odbudowy po zimie. Musimy więc
uzupełnić niedobory składników pokarmowych w glebie, które rośliny pobrały późną
jesienią oraz zimą.
Nawożenie azotem
Najbardziej plonotwórczym makroskładnikiem w uprawie rzepaku jest azot. Przyspiesza on regenerację rzepaku po zimie i wpływa na stymulację ogólnego wigoru i wzrostu roślin. Dlatego w pierwszej kolejności, należy ustalić zapotrzebowanie roślin na ten
składnik pokarmowy, ponieważ wielkość pierwszej dawki azotu zależy od rezerw Nmin
dostępnego dla roślin.
Objawy niedoboru magnezu: liście cienkie, przejaśnienia między nerwami, z czasem
przechodzące w barwę purpurową.
Objawy niedoboru fosforu: sinienie i purpurowe przebarwienie liści. W późniejszym czasie
skrócenie pędów, spowolnienie wzrostu, słabe zawiązywanie kwiatów i nasion.
12
Aby prawidłowo określić zapotrzebowanie roślin na azot należy wykonać badanie na
zawartość azotu mineralnego (Nmin 0–60) w glebie. Próby gleby powinno się pobrać
tuż przed ruszeniem wegetacji wiosennej, po ustąpieniu mrozu i okrywy śnieżnej.
Do określenia wiosennego zapotrzebowania roślin na azot próbki należy pobrać za
pomocą lasek glebowych na dwóch różnych głębokościach: 0–30 cm, 31–60 cm.
(źródło: internet) Próbę zbiorczą można przechowywać do 2–3 dni w temperaturze 2–5°C.
Dłuższe przechowywanie jest możliwe tylko w temperaturze co najmniej -18°C.
13
Na jedną próbę zbiorczą powinno składać się 10 próbek z pojedynczych punktów
pobrania. Opisane próbki zbiorcze należy niezwłocznie dostarczyć do najbliższej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Warto wspomnieć, że jeżeli przed ruszeniem wegetacji wystąpi duża ilość opadów należy spodziewać się dużego zapotrzebowania roślin
na azot.
Znając ilość dostępnego azotu w glebie możemy określić wiosenną dawkę dla przewidywanego plonu w stosunku do potrzeb pokarmowych rzepaku. W tym momencie możemy podjąć decyzję, jakie dawki nawozów azotowych i w jakiej formie należy
zastosować uwzględniając również nawożenie siarką.
Pierwsza dawka azotu
O terminie zastosowania nawozów azotowych decydują warunki atmosferyczne. Przeważnie termin stosowania pierwszej dawki azotu przypada pomiędzy połową lutego,
a połową marca. Nawożenie azotem często stosujemy jeszcze na zamarzniętą glebę,
bądź wczesnym rankiem, kiedy mamy możliwość wjechania w pole. Wysokość dawki
uzależniona jest od stanu plantacji. Wyższe nawożenie, nawet do 60% całkowitej planowanej dawki azotu, należy zastosować na plantacje słabsze. Należy pamiętać, żeby
azot dostarczyć możliwie jak najwcześniej. Na plantacjach zdrowych, dobrze zimujących, optymalnie rozwiniętych przed zimą (8–12 liści), stosować około 50% planowanej
dawki azotu. Na plantacjach bujnie wyrośniętych, ale dobrze zimujących, ograniczyć
dawkę do 30% całkowitej dawki azotu.
W przypadku niedoboru azotu w glebie, pierwsze objawy głodu są zauważalne na
starszych liściach, które w pierwszej kolejności są zrzucane przez rośliny. Zastosowanie
pierwszej dawki azotu ma znaczący wpływ na głębokie ukorzenianie się rośliny, szybki
wzrost pędu głównego, zwiększenie się liczby łuszczyn na pędzie głównym i pędach
bocznych oraz zwiększenie się masy nasion w łuszczynach. Wszystkie te czynniki wpływają pozytywnie na przyszłe plonowanie rzepaku.
Druga dawka azotu
Termin jej aplikacji powinien być tak dobrany, aby przypadał na co najmniej 4 tygodnie
przed kwitnieniem rzepaku (40–70% całkowitej dawki). Zastosowanie azotu w terminie późniejszym wpływa na mniejszą efektywność wykorzystania pierwiastka oraz
opóźnienie i przedłużenie fazy kwitnienia rzepaku.
14
Jeżeli azot zastosujemy jednorazowo w dużej dawce oraz w nieodpowiedniej fazie
rozwojowej wówczas roślina nie jest w stanie pobrać go w odpowiedniej ilości. Wczesnowiosenny azot na ogół stosujemy w formach szybkodziałających i dobrze rozpuszczalnych w wodzie np. saletra amonowa. Należy pamiętać, że pierwiastek ten wpływa
dodatnio na szereg cech struktury plonu rzepaku, tylko do dawki nieprzekraczającej
– 160–180 kg N/ha. Aby rośliny mogły pobrać azot w odpowiedniej ilości gleba musi
być zasobna w składniki pokarmowe i mieć optymalne pH.
W doświadczeniach z rzepakiem ozimym na polu doświadczalnym OODR w zależności od kondycji roślin po zimie, a także zawartości Nmin w glebie, stosuje się średnio
50–70 kg N/ha w I dawce, a po około 3 tygodniach nawożenie uzupełnia się stosując
100–120 kg N/ha w II dawce.
Nawożenie siarką
Rzepak bardzo dobrze reaguje na wczesnowiosenne nawożenie siarką. Przy doborze
nawozów należy również pomyśleć o nawożeniu rzepaku siarką, dzięki której zwiększa
się efektywność plonotwórcza azotu. Niedobór tego pierwiastka w glebie w obecnej
chwili występuje na 80% gleb w Polsce (ograniczenie emisji SO2 z zakładów fabrycznych i produkcyjnych). Siarka nie jest akumulowana w glebie i łatwo ulega wymyciu.
Stąd dostarczenie siarki roślinom powinno odbyć się wczesną wiosną w okresie od formowania łodygi do początku formowania łuszczyn. Niedobór tego składnika objawia
się opadaniem, widocznymi przebarwieniami przestrzeni międzynerwowych blaszek
liściowych oraz wyblakłym kolorem i przedwczesnym opadaniem kwiatów. Niedobór
powoduje także zmniejszoną efektywność zastosowanych nawozów azotowych. Aby
uzupełnić niedobory siarki, można ją zastosować we wzbogaconych o ten pierwiastek
nawozach, jak np. Saletrosan 26 czy też Polifoska 21. Ilość siarki jaką powinno dostarczyć się roślinie można wyliczyć ze stałego stosunku N:S, wynoszącego 5:1.
Doświadczenie prowadzone przez OODR w Łosiowe w latach 2011–2013 wykazało,
iż najwyższy plon rzepaku można otrzymać stosując nawożenie uwzględniające jednokrotne zastosowanie siarki jesienią i dwukrotne – wiosną. W doświadczeniu wzrost
plonu odmiany populacyjnej DK Casper i mieszańcowej Visby F1 był wyższy od plonu
otrzymanego na poletku kontrolnym (nawożenie azotowe bez siarki) odpowiednio
o 7,7 dt/ha i o 6,2 dt/ha (tabela 3).
15
Tabela 3. Doświadczenie nawozowe – ocena wpływu nawożenia azotem i siarką
na plon rzepaku ozimego – prowadzone na polu doświadczalnym OODR
Wyszczególnienie
Wariant
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6
7
8
Nawożenie azotem
kg/ha
160
160
160
160
160
160
160
160
Nawożenie siarką
kg/ha
0
26
57
57
26
0
52
78
Nawożenie fosforem
kg/ha
0
0
0
22
22
22
7
7
Nawożenie potasem
kg/ha
0
0
0
40
40
40
47
47
2011
67,1
68,0
70,7
72,6
73,2
75,0
76,4
77,1
2012
26,2
28,7
32,3
31,6
31,7
31,4
32,3
33,2
2013
64,0
65,9
70,9
65,7
66,6
67,2
67,0
62,0
dzięki zastosowaniu szybko działających mikronawozów, lepiej się regenerują. Dolistnie
dostarczane mogą być zarówno mikro-, jak i makroskładniki. Zalecane jest, aby rzepak
ozimy odżywiać dolistnie nawet 4-krotnie podczas trwania wegetacji. W doświadczeniach OODR (tabela 4), gdzie zastosowano dokarmianie dolistne w wariancie II, otrzymano przyrost plonu o 7,7 dt/ha. Szczególną uwagę należy zwrócić na nawożenie
borem. Bor jest odpowiedzialny za budowę ścian komórkowych – zmniejsza pękanie łodyg w okresie intensywnego wzrostu. Niedobór tego mikroskładnika widoczny
jest na liściach rzepaku już późną jesienią i może w późniejszym czasie powodować
pękanie łodyg oraz gorsze wykształcenie łuszczyn i nasion. Skutkiem tego może być
znaczny spadek plonu (nawet o 50%) oraz wzrost porażenia plantacji przez choroby.
Bor możemy uzupełnić stosując nawozy, które w swoim składzie zawierają znaczące
ilości tego pierwiastka.
Visby F1
średnia
Plon
nasion
52,4 54,2 58,0 56,6 57,2 57,9 58,6 57,4
dt/ha
DK
Casper
2011
50,6
52,1
63,9
68,3
63,5
66,0
68,2
64,2
2012
27,0
27,5
31,0
29,7
29,4
31,0
32,1
34,0
2013
60,3
50,2
61,2
59,1
56,6
58,9
60,8
60,2
średnia
46,0 43,3 52,0 52,4 49,8 52,0 53,7 52,8
4.6 DOKARMIANIE DOLISTNE
Warto też wspomóc plantację rzepaku mikroskładnikami tj. magnez, bor, mangan
i molibden, w postaci dodatkowego nawożenia dolistnego. Oczywiście ten sposób
nawożenia jest najbardziej korzystny wówczas, gdy rośliny są zdrowe. Rośliny osłabione,
16
Nawożenie mikroskładnikami, a w szczególności borem, warto zastosować w fazie 5 liści rzepaku.
U młodych roślin na skutek niedoboru boru, pojawia się czerwonawe zabarwienie liści i ogonków.
17
Tabela 4. Dokarmianie dolistne rzepaku – doświadczenie prowadzone na polu
OODR Łosiów w latach 2013–2014
Warianty dokarmiania dolistnego l/ha:
I
Kontrola – “0”
Basfoliar 2.0 12-4-6+S + ADOB 2.0 Mo + ADOB
2.0 Mn + ADOB 2.0 Bor
II
Plon dt/ha
-
41,0
8 + 0,15 + 2 + 1,5
Basfoliar 2.0 36 E. + ADOB 2.0 Mo + ADOB 2.0
Mn + ADOB 2.0 Bor
8 + 0,1 + 2+ 2
Basfoliar 2.0 36 E. + ADOB 2.0 Fe + ADOB 2.0
Bor
6 + 1,5 + 2
48,7
Pęknięcia łodygi spowodowane niedoborem boru powodują wzrost infekcji wywołanych
patogenami chorobotwórczymi.
18
5. SIEW
K
olejnym ważnym elementem decydującym o sukcesie w uprawie rzepaku jest właściwy termin siewu. Zależy on od regionu kraju i powinien przypadać na około 10–12
tygodni przed zahamowaniem jesiennej wegetacji (wg IHAR Poznań w województwie
opolskim agrotechniczny termin siewu rzepaku przypada na 25–30 sierpnia). Siew rzepaku w terminie decyduje o wejściu roślin w stan spoczynku zimowego w odpowiedniej
fazie rozwojowej. Rzepak jest gatunkiem bardzo wrażliwym na opóźnianie terminu siewu
i tylko w korzystnych warunkach dopuszcza się jego wykonanie w pierwszych dniach
września. Dalsze opóźnianie może wpłynąć na to, że rośliny nie zdążą się jesienią dobrze
ukorzenić, wytworzyć silnej rozety i zahartować. Skutkiem tego mogą być przemarznięcia roślin, pogorszenie zaolejenia, zmniejszenie plonu nasion i tłuszczu z hektara.
Niestety warunki pogodowe są zmienne i często z różnych przyczyn nie jesteśmy
w stanie wysiać rzepaku w terminie optymalnym, np. zbyt duże przesuszenie gleby,
gleba zbyt wilgotna, brak możliwości wjazdu na pole. Co wówczas robić?
Gwałtowna burza i gradobicie spowodowały znaczne uszkodzenia siewek. Zbita i zamulona
gleba oraz tworząca się skorupa glebowa przyhamowały rozwój młodych roślin.
19
Wysiew rzepaku w terminie późniejszym jest możliwy, ale należy spodziewać się
spadku plonu. Wyniki doświadczenia przeprowadzonego przez SDOO na terenie
Opolszczyzny potwierdzają tę zależność (tabela 5.)
Tabela 5. Porównanie plonowania rzepaku ozimego w 3 terminach siewu –
SDOO Głubczyce 2012 i 2011r
2012
Odmiana
2011
I termin siewu dt/ha
2012
2011
II termin siewu dt/ha
2012
2011
III termin siewu dt/ha
29.08
26.08
9.09
6.09
19.09
16.09
Chagall
58,4
55,4
57,5
60,1
53,8
48,9
Visby F1
58,7
66,2
60,4
63,1
57,9
54,7
Bakara
50,2
54,2
45,9
55,3
45,9
52,1
Sherlock
56,8
-
54,1
-
56,2
-
Extend F1
59,4
-
56,8
-
55,2
-
Nelson F1
62,3
60,8
61,5
60,7
59,1
50,0
NK Petrol F1
56,8
-
60,4
-
59,0
-
Poznaniak F1
57,5
61,4
50,8
61,3
56,6
55,2
NK Technik F1
56,8
-
60,1
-
60,3
-
Adam F1
59,5
66,8
60,7
64,9
54,5
55,2
SY Kolumb F1
61,7
-
63,1
-
64,0
-
Goya
52,0
54,8
54,1
59,5
52,4
54,7
Vision
56,6
56,6
52,6
54,7
49,2
53,1
NK Caravel F1
63,0
66,2
61,9
61,9
60,7
54,2
PR46W14 F1
61,2
67,9
59,0
66,6
60,3
57,9
PR46W15 F1
62,2
65,6
60,3
67,8
60,0
59,4
PR46W20 F1
61,8
-
62,6
-
58,5
-
58,5
61,4
57,8
61, 4
56,7
54,1
Średnia
Średnia z lat
2011-2012
60,0
59,6
55,4
Źródło: Pyziak K. 2013, Doświadczenia agrotechniczne z pszenicą ozimą i rzepakiem ozimym w ramach
PDOiR woj. opolskiego. Materiały konferencyjne „Złoty Kłos 2012”, Łosiów 14.02.2014 r.: ss. 28.
Opóźnianie terminu siewu o więcej niż 10 dni nie ma praktycznego uzasadnienia,
ryzyko jest zbyt duże. Niewskazane jest również przyspieszanie terminu siewu rzepaku, ponieważ zwłaszcza w przypadku długiej i ciepłej jesieni, może on nadmiernie „wybujać”, co zmniejszy jego zimotrwałość.
20
Rzepak zasiany w optymalnym terminie nie powinien być zbyt gęsty. Jego nadmierne
zagęszczenie wpływa niekorzystnie na zimowanie roślin, sprzyja ich wyleganiu oraz
porażeniu przez choroby i szkodniki. Należy pamiętać, że w połowie października tworzą się zawiązki pędów bocznych, formują się zawiązki kwiatostanów, a więc kształtuje
się potencjał plonotwórczy roślin.
Dla uzyskania najlepszej zimotrwałości oraz odpowiedniego potencjału plonotwórczego, roślina przed okresem zimowym powinna wytworzyć rozetę składającą się z 8–10 liści z szyjką korzeniową o średnicy przynajmniej 1 cm.
Zatem ważne jest, aby rośliny wchodziły w okres zimowy odpowiednio
przygotowane.
Optymalna liczba roślin na 1 m2 zależy przede wszystkim od terminu siewu. Ważne są
także warunki glebowo-klimatyczne i cechy uprawianej odmiany. Im później następuje
siew, tym obsada powinna być większa. Przeciętna obsada roślin jesienią powinna
wynosić 40–60 roślin/m2 dla odmian populacyjnych oraz 35–45 roślin/m2 dla
odmian mieszańcowych. Na glebach znajdujących się w bardzo dobrej kulturze, odpowiednio uwilgotnionych zalecaną ilość wysiewu można zmniejszyć, nawet o 10–15%.
Natomiast w przypadku siewu w terminie opóźnionym ilość tą można zwiększyć o ok.
10%. Nie należy także zapominać o indywidualnych cechach poszczególnych odmian,
takich jak: intensywność tworzenia rozgałęzień bocznych oraz liczba pędów. Odmiany
rzepaku słabo rozgałęziające się, należy siać gęściej, niż odmiany silnie rozgałęziające
się. Zbyt gęsty siew prowadzi do wzajemnej konkurencji rzepaku, rośliny „przeszkadzają”
sobie nawzajem w wegetacji, są mniejsze i słabsze, co ma negatywny wpływ na ich
przezimowanie. Przy zbyt gęstych siewach na wskutek konkurencji o światło, następuje
przedwczesne zwarcie międzyrzędzi, a szyjka korzeniowa jest cienka i nadmiernie się
wydłuża, co powoduje obniżenie zimotrwałości. Na plantacjach o właściwej obsadzie
roślin, stożek wzrostu od samego początku znajduje się tuż nad powierzchnią gleby,
a szyjka korzeniowa jest krótka i gruba. Ustalając odpowiednią normę wysiewu, należy
zwrócić szczególną uwagę na MTN oraz zdolność kiełkowania nasion, ponieważ mogą
one znacznie różnić się pomiędzy odmianami, jak również partiami danej odmiany.
Rzepak zasiany w terminie agrotechnicznym, w odpowiedniej ilości, w dobrze uprawioną i uwilgotnioną glebę wschodzi po kilku dniach. Po wschodach w pierwszej
kolejności rozwija się system korzeniowy. Do fazy 4 liści właściwych następuje silny
wzrost korzeni. Natomiast na plantacjach zbyt gęstych przyrasta przede wszystkim
masa liściowa, a korzenie rosną zdecydowanie wolniej.
21
6. PIELĘGNACJA ZASIEWÓW PRZED AGROFAGAMI
W
ysoki plon rzepaku ozimego uzależniony jest od starannej i prawidłowej agrotechniki oraz racjonalnej i skutecznej ochrony przed agrofagami tj. chwastami,
chorobami i szkodnikami. Jeżeli nie spełnimy tych wymagań, jego uprawa jest często
ryzykowna i nieopłacalna.
6.1 CHWASTY
Ważną grupą agrofagów są chwasty, które już w trakcie wschodów stanowią zagrożenie dla roślin rzepaku ozimego. Podczas wegetacji rzepaku ozimego występują dwa
okresy wschodów chwastów – jesienne i wiosenne. Plantacje rzepaku ozimego są
szczególnie narażone na zachwaszczenie ze względu na długi jesienny rozwój oraz
okres spoczynku zimowego.
Na plantacjach rzepaku występuje nawet kilkadziesiąt gatunków chwastów. Najbardziej
szkodliwe są chwasty, które intensywnie rozwijają się jesienią i szybko zacieniają młode
siewki rzepaku. Należą do nich przede wszystkim samosiewy zbóż i perz. Duży problem
w uprawie rzepaku ozimego stwarzają także chwasty z rodziny kapustowatych, w tym
samosiewów rzepaku. Stało się tak za sprawą sukcesywnego wzrostu powierzchni
zasiewów tej rośliny w Polsce i zwiększenia częstotliwości jej uprawy na tym samym
polu. Niezwalczone w porę chwasty powodują nie tylko straty w plonie rzepaku, ale
również sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych i żerowaniu szkodników.
Jak zwalczać chwasty?
Najskuteczniejszym sposobem ochrony plantacji przed nadmierną ekspansją roślinności niepożądanej jest łączenie różnych metod ograniczania ich występowania oraz
bezpośredniego zwalczania. Do podstawowych czynników decydujących o skali
konkurencyjnego oddziaływania chwastów na rośliny rzepaku zaliczamy: staranną
agrotechnikę, dobór odpowiedniego stanowiska pod uprawę, wykonanie siewu
w optymalnym terminie oraz stosowanie zaprawionego materiału siewnego bez
zanieczyszczeń nasionami chwastów. Przestrzeganie odpowiednich reguł w zakresie
agrotechniki ułatwia ochronę plantacji przed chwastami, ale nie zastąpi nam bezpośrednich metod zwalczania zachwaszczenia, wśród których najczęściej wykorzystywana jest metoda chemiczna. W tej metodzie warunkiem uzyskania oczekiwanych
efektów jest dobór rodzaju środka odpowiednio do struktury zachwaszczenia plantacji
oraz terminowe wykonanie zabiegu.
Progi ekonomicznej szkodliwości chwastów
Bardzo pomocny w określeniu potrzeby wykonania zabiegu jest wyliczony dla każdego gatunku agrofaga próg szkodliwości.
Próg szkodliwości – liczebność szkodnika, nasilenie choroby czy liczba
chwastów, przy której wartość spodziewanej utraty plonu, przewyższa koszt
wykonania zabiegu ochronnego.
Chwasty, które przetrwały zimę z pozoru wyglądają niegroźnie lecz ich potencjał wzrostu
i rozwoju jest dużo większy niż tych, których wschody nastąpiły wiosną.
22
W praktyce, progi szkodliwości należy traktować jako orientacyjne, mające pomóc
w podjęciu decyzji, a nie być jej jedyną podstawą. Wielkość szkody jest uzależniona
od fazy rozwojowej rośliny, jej zdolności regeneracyjnych, właściwości odmianowych,
żyzności gleby, obecności innych agrofagów oraz organizmów pożytecznych.
23
W odróżnieniu od chorób i szkodników znacznie trudniej jest określić próg szkodliwości dla poszczególnych gatunków chwastów. Wynika to między innymi z faktu, że
straty plonu powodowane przez chwasty nie są uzależnione wyłącznie od ich liczby
na jednostce powierzchni, ale znaczenie mają także inne czynniki, jak np.: termin siewu
rzepaku, warunki glebowe i klimatyczne. Nie ma opracowanych obligatoryjnych progów szkodliwości, tym samym ekonomicznych progów szkodliwości, co uniemożliwia
stosowanie herbicydów zgodnie z założeniami ochrony integrowanej. W artykułach
popularnych, popularno-naukowych, materiałach oświatowych dotyczących stosowania herbicydów, czy atlasach chwastów można spotkać dane na ten temat, ale nie
mają one charakteru obligatoryjnego, a jedynie orientacyjny i pomocniczy.
Stosowanie herbicydów
Na plantacjach rzepaku ozimego herbicydy mogą być stosowane doglebowo przed
wschodami rzepaku (przed siewem lub po siewie), albo dolistnie jesienią po wschodach chwastów i rzepaku. W okresie od założenia plantacji do końca wegetacji jesiennej, rzepak jest najbardziej wrażliwy na konkurencyjne oddziaływanie chwastów.
Pozostawienie chwastów do wiosny może być powodem gorszego przezimowania
roślin, spowodowanego nadmiernym wydłużeniem pędu i wyniesieniem szyjki korzeniowej ponad powierzchnię gleby.
Skuteczność zabiegów doglebowych uzależniona jest od wielu czynników, przy czym:
• herbicydy doglebowe nie należy stosować na glebach przesuszonych. W przypadku
bezdeszczowej pogody raczej należy stosować herbicydy nalistne,
• zabiegi z wykorzystaniem chlomazonu, które stanowią łatwy sposób zwalczania
przytuli czepnej (jeden z najbardziej uciążliwych chwastów) zwalcza także m.in.
gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową i purpurową, tasznik pospolity (należy stosować bezpośrednio po siewie – do 3 dni). Chlomazonu nie należy stosować na
glebach lekkich, piaszczystych, ponieważ po wystąpieniu obfitych opadów deszczu, może dojść do przemieszczenia się substancji aktywnej i zahamować rozwój
kiełkującego rzepaku,
• metazachlor, jest substancją doglebową, ale można ją używać również nalistnie
(stosowany nalistnie, zwalcza tylko bardzo młode chwasty), niszczy większość
chwastów zimujących, a także jare (komosa, rdesty),
• dimetachlor skutecznie zwalcza marunę bezwonną, rumiany, rumianki, a także
gwiazdnicę pospolitą i jasnoty, czyli ma działanie podobne jak napropamid. Obie
substancje aktywne są składnikami mieszanin fabrycznych, bądź sporządzanych
samodzielnie przed zabiegiem ochrony roślin,
24
• przed wysiewem nasion możemy zastosować preparat Devrinol 450 SC (napropamid), jest to preparat który należy wymieszać z glebą (na głębokość ok. 3 cm), zwalcza maruny, rumianki i rumiany.
Należy wiedzieć, że efektywność odchwaszczania doglebowego jest zadowalająca
jedynie w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby. Jeżeli gleba jest przesuszona,
warto poczekać i zdecydować się na zabieg nalistny, najlepiej w fazie 4 liści właściwych rzepaku, kiedy na plantacji widoczne są już wschody praktycznie większości
chwastów.
Chwasty najskuteczniej zwalczamy, gdy znajdują się w fazie dwóch liści
właściwych.
Jedną z najpopularniejszych substancji aktywnych (s.a.) wykorzystywaną do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych jest metazachlor (np. Butisan 400 SC,
generyki). Jest to substancja, która pomimo dopuszczenia do stosowania nalistnego,
działa raczej doglebowo. Warto stosować ją na wilgotną glebę, przy czym jej skuteczność
jest zadowalająca, gdy chwasty są małe. Chlopyralid (Lontrel 300 SL, generyki) to bardzo
popularna s.a., niezawodna w zwalczaniu ostrożenia polnego, a także chabrów, rumianków, rumianów. Substancja ta w połączeniu z pikloramem (Galera 334 SL) to doskonałe
rozwiązanie w zwalczaniu przytuli czepnej. Natomiast chlopyralid + pikloram + aminopyralid (np. Navigator 360 SL) obok wcześniej wymienionych chwastów skutecznie
zwalcza uciążliwe w rzepaku fiołki i maki. Nowy herbicyd Salsa 75 WG (etametsulfuron
metylu) to możliwość zwalczania w rzepaku, chwastów z rodziny kapustowatych, m.in:
gorczycy, bodziszków, tobołków, stulichy, tasznika pospolitego.
Z uwagi na to, że rzepak najczęściej uprawiamy po zbożach, konieczne jest zniszczenie chwastów jednoliściennych, w tym samosiewów zbóż (warto zwalczać również
samosiewy zbóż jarych) i perzu właściwego. Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie
graminicydów.
Istnieje również możliwość wykonania zabiegu wiosną, ale w takim przypadku należy
mieć świadomość, że skuteczność takiego zabiegu w stosunku do chwastów, które
skiełkowały już jesienią może być niedostateczna, z powodu mniejszej wrażliwości
chwastów będących w starszych fazach rozwojowych na herbicydy. Mniejsza skuteczność zabiegów wiosennych może wynikać także z właściwości substancji aktywnej herbicydu. Ponadto wiosenne zabiegi są bardzo ograniczone przez warunki
atmosferyczne.
25
Szczegółowe dane dotyczące wyboru aktualnie zarejestrowanych środków ochrony
roślin można znaleźć w Zaleceniach Instytutu Ochrony Roślin (IOR) lub na stronie internetowej http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkowochrony-roslin.
Następstwo roślin po herbicydach stosowanych w rzepaku
Od pewnego czasu na plantacjach rzepaku zaczyna pojawiać się stulicha psia, która podobnie
jak rzepak należy do rodziny kapustowatych.
Zastosowane w uprawie rzepaku herbicydy rozkładają się w trakcie sezonu wegetacyjnego i nie stwarzają większych problemów w doborze roślin następczych. Jedynym
wyjątkiem jest herbicyd Kerb 500 SC (propyzamid), który najdłużej zalega w glebie
i może powodować pewne ograniczenia, mianowicie po zastosowaniu tego środka
zboża i trawy można uprawiać dopiero po upływie 6–9 miesięcy od daty zabiegu. Poniżej przedstawiono dobór roślin do przesiewów w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku traktowanych herbicydami. Z takim problemem borykaliśmy się
w sezonie 2011/2012, gdzie w wyniku złego przezimowania (silnie wysmalające wiatry
oraz brak okrywy śnieżnej przy zbyt niskich temperaturach) znaczną część plantacji
z rzepakiem ozimym trzeba było zlikwidować.
Tabela 6. Zakres i dawki herbicydów zalecanych wiosną
Herbicyd
Substancja czynna
Dawka (l/kg/ha)
Wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji
Cliophar 300 SL
0,3-0,4
Helion 300 SL
0,3-0,4
Hoder 300 SL
0,3-0,4
Kak – Piral 300 SL
0,3-0,4
chlopyralid
Lontrel 300 SL
0,3-0,4
Songhai 300 SL
0,3-0,4
Lontrel 72 SG
0,14-028
Lontrel 72 SG
Dawki dzielone 0,28-0,14
Kerb 50 WP
propyzamid
1,0-1,5
Kerb 50 WP + Lontrel 300 SL propyzamid + chlopyralid
1,0 + 0,3
Po ruszeniu wegetacji do początku fazy wydłużania pędu kwiatowego
Avocet 334 SL
0,35
Borowic 334 SL
0,35
chlopyralid + pikloram
Galera 334 SL
0,35
Kratos
0,35
Paradowski A. 2015. Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych, ze szczególnym uwzględnieniem pszenicy
ozimej oraz rzepaku ozimego i kukurydzy zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Materiały szkoleniowe – 18.03.2015r.
26
Złe przezimowanie roślin rzepaku spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi
panującymi zimą 2011/2012.
27
Tabela 7. Możliwości uprawy roślin w przypadku konieczności wcześniejszej
likwidacji plantacji rzepaku, na której stosowano herbicydy
Substancja
aktywna
Ograniczenia
w uprawie
w roku
następnym
Rośliny zalecane do uprawy po wykonaniu orki
przedsiewnej
Chizalofop-P
etylu
Chletodym
Chlomazon
nie
– stosowanie
jesienne
nie
– stosowanie
wiosenne
nie
Chlopyralid
nie
Cykloksydym
nie
Diametachlor
nie
wiosną: bobik, bób, cukinia, dynia, groch, fasola, kapusta,
kukurydza, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soja,
rzepak jary, zboża jare (bez jęczmienia), ziemniaki, tytoń
cukinia, dynia, groch, łubin biały, łubin żółty, ogórki,
ziemniaki, rzepak jary, tytoń oraz zboża ozime jeżeli
dawka nie przekraczał 120g/ha
burak cukrowy, burak pastewny, cebula, gorczyca,
kapusta, kukurydza, len, rzepak jary, zboża
rośliny dwuliścienne
jesienią – pszenica ozima, żyto
wiosną – wszystkie rośliny
Fenoksaprop-P
etylu
Fluazyfop-P
butylu
nie
wszystkie rośliny
nie
Haloksyfop-R
nie
Metazachlor
nie
Napropamid
nie
Propachizafop
nie
Propachlor
nie
Propizochlor
Propyzamid
-stosowanie
jesienne
-stosowanie
wiosenne
nie
rośliny dwuliścienne, rośliny jednoliścienne – po upływie
2–8 tygodni od zastosowania, w zależności od dawki środka
rośliny dwuliścienne, zboża – po upływie 2 m-cy od
zastosowania, kukurydza – po upływie 3 m-cy od
zastosowania
jesienią: rzepak ozimy, w październiku po wykonaniu orki
na głębokość 20 cm można siać zboża ozime
wiosną: rzepak jary, ziemniaki, kukurydza, zboża jare,
rośliny kapustne
groch, kapusta, rzepak, rzepik jary, ziemniaki, pomidor,
słonecznik, tytoń
rośliny dwuliścienne
wszystkie rośliny oprócz motylkowych
drobnonasiennych, buraków i zbóż jarych
groch, ziemniak, cebula z dymki
Trifluralina
nie
nie
tak
tak
wszystkie rośliny dwuliścienne, jednoliścienne po
upływie 6 tygodni od zastosowania
wszystkie rośliny dwuliścienne
buraki, groch, fasola, kukurydza, lucerna, rzepak jary,
sałata, ziemniaki
cykoria, groch, fasola, sałata, słonecznik, soczewica,
motylkowe pastewne
ziemniak, rośliny strączkowe, kukurydza, pszenica jara,
rośliny kapustowate (po wykonaniu orki na głębokość
22-30)
Źródło: Integrowana Produkcja Rzepaku Ozimego i Jarego, IOR Poznań, 2008.
28
6.2 CHOROBY
Obecność chorób grzybowych na plantacjach rzepaku jest ściśle związana z rejonem
uprawy oraz warunkami atmosferycznymi występującymi podczas wegetacji. Corocznie, choroby są przyczyną poważnych strat w plonie rzepaku (15–20%), a w przypadku
zaistnienia warunków szczególnie sprzyjających ich rozwojowi, straty mogą sięgać
nawet 50%. Wiadomym jest, że 4–5 letnia przerwa w uprawie rzepaku ogranicza
występowanie chorób, poprzez samoistną redukcję zarodników grzybowych w glebie
(głównie suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej).
Sucha zgnilizna kapustnych – na liściach widoczne piknidia z zarodnikami konidialnymi.
Objawy zgnilizny twardzikowej na łodydze – biała grzybnia wewnątrz łodygi tworząca czarne
sklerocja o średnicy do 10 mm.
29
Rzepak ozimy jest gatunkiem, którego okres wegetacji trwa 11 miesięcy i w tym czasie gatunek ten jest atakowany przez wiele chorób. Do najgroźniejszych zaliczamy:
suchą zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową, szarą pleśń, czerń krzyżowych
i cylindrosporiozę. Porażenie roślin spowodowane przez choroby grzybowe w okresie jesiennym może doprowadzić do obniżenia mrozoodporność roślin, a uszkodzenia
spowodowane w okresie dojrzewania rzepaku mogą prowadzić do przedwczesnego
otwierania się dojrzewających łuszczyn i osypywania nasion.
Powodem ich występowania jest przede wszystkim duży udział rzepaku w strukturze
zasiewów. To sprawia, że w glebie, resztkach pożniwnych oraz samosiewach występują
patogeny, które są źródłem porażania roślin w następnych latach. Na rozwój chorób
wpływają także warunki meteorologiczne, głównie ilość i rozkład opadów, wilgotność
względna gleby i powietrza oraz temperatura. Dobra znajomość objawów chorób, częsty i dokładny monitoring pól w trakcie wegetacji, a także analiza czynników agrometeorologicznych, umożliwiają podjęcie właściwej decyzji związanej z zastosowaniem
środka grzybobójczego.
Tabela 8. Progi ekonomicznej szkodliwości najważniejszych sprawców chorób
rzepaku
Choroby rzepaku
Próg szkodliwości
(% porażonych roślin)
Sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria maculans)
10–20%
Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum)
pierwsze oznaki choroby
(1% roślin)
Czerń krzyżowych (Alternaria brassicae)
10–30%
Szara pleśń (Botryotinia fuckeliana)
10–30%
Cylindrosporioza (Pyrenopeziza brassicae)
10–20%
Wiele patogenów wywołujących choroby atakuje rzepak już w okresie jesiennym.
Wykonanie zabiegu jesiennego pozwala na zwalczenie (ograniczenie) patogenów na
samym początku rozwoju, zmniejszając późniejsze straty. Zastosowanie fungicydów
30
w okresie jesieni dodatkowo daje środowisku więcej czasu na ewentualną biodegradację substancji aktywnych. Zabiegi wykonywane w zaawansowanych fazach rozwojowych powinno się stosować tylko w razie konieczności.
Tabela 9. Metody ochrony roślin rzepaku przed sprawcami chorób
Choroba
Ochrona
Cylindrosporioza
profilaktyka agrotechniczna, optymalna głębokość siewu, głęboka orka,
opryskiwanie roślin
Czerń
krzyżowych
profilaktyka agrotechniczna, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin,
izolacja przestrzenna, optymalne nawożenie, odmiany tolerancyjne
Kiła kapusty
profilaktyka agrotechniczna, wapnowanie przed siewem rzepaku,
niszczenie żywicieli pośrednich, izolacja przestrzenna, płodozmian,
uregulowanie stosunków wodnych w glebie
Mączniak
prawdziwy
profilaktyka agrotechniczna, opryskiwanie roślin, rzadki siew, optymalne
nawożenie
Mączniak
rzekomy
profilaktyka agrotechniczna, zaprawianie nasion, opryskiwanie nasion,
rzadki siew
Sucha zgnilizna
kapustnych
profilaktyka agrotechniczna, zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin,
odmiany odporne, zwalczanie szkodników, izolacja przestrzenna,
rzadki siew, optymalne nawożenie, zwalczanie chwastów z rodziny
kapustowatych
Szara pleśń
profilaktyka agrotechniczna, opryskiwanie roślin, izolacja przestrzenna,
zwalczanie szkodników, unikanie uszkodzeń
Werticilioza
profilaktyka agrotechniczna, płodozmian
Zgnilizna
twardzikowa
profilaktyka agrotechniczna, opryskiwanie roślin, płodozmian, odmiany
tolerancyjne, głęboka orka, rzadki siew, optymalne nawożenie,
zwalczanie chwastów
Zgorzel siewek
profilaktyka agrotechniczna, aprawianie nasion, optymalna obsada
roślin, właściwa głębokość siewu, dobra struktura gleby
Źródło: Integrowana Produkcja Rzepaku Ozimego i Jarego, IOR Poznań, 2008.
31
6.3 SZKODNIKI
Termin zabiegu uzależniony jest od stadium rozwojowego owada, który jest zwalczany. Dużą uwagę należy przyłożyć do obserwacji pojawiania się szkodników – głównie stadiów rozwojowych, które możemy skutecznie zwalczać. Dlatego też, zaleca się
prowadzenie własnych obserwacji polowych przez każdego plantatora, w celu oceny
rzeczywistego zagrożenia własnej uprawy. Informacji o aktywności szkodników może
dostarczać wiele metod np. czerpakowanie, lustracje wzrokowe, wystawianie tablic
lepowych. Jednak najtańszą i najczęściej stosowaną jest metoda „żółtych naczyń”. Nie
wymaga ona dużych nakładów pracy oraz czasu, a sprawdza się w monitorowaniu
pojawu niektórych gatunków.
Dostarcza ona informacji o szacowanym nalocie szkodników i aktualnym, w danym
momencie zagrożeniu przez poszczególne gatunki owadów. Ważne jest, aby tą metodą
posługiwać się we właściwy sposób, a termin wykonania zabiegu określać posługując
się progami ekonomicznej szkodliwości.
Bardzo dobre warunki do rozwoju owadów stwarzają monokultury roślinne, prowadzone na dużych obszarach, uprawa zbóż po zbożach, obfite jednoskładnikowe
nawożenie. W takich warunkach może dochodzić do masowego namnażania się
poszczególnych gatunków, czyli do gradacji.
Uszkodzenia spowodowane przez chowacza galasówka, który występuje na plantacji jesienią.
Tabela 10. Progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów w rzepaku
Szkodnik
Naczynia żółte to tani i skuteczny sposób monitorowania nalotów pierwszych chrząszczy –
chowacza brukwiaczka i czterozębnego na plantacje rzepaku ozimego.
32
Termin obserwacji
Próg szkodliwości
Chowacz
brukwiaczek
początek marca,
koniec marca
10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu
kolejnych 3 dni lub 2–4 chrząszcze na 25
roślinach
Chowacz
czterozębny
przełom marca
i kwietnia
20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
lub 6 chrząszczy na 25 roślinach
Chowacz
galasówek
wrzesień –
październik
2–3 chrząszcze w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni
33
Szkodnik
Termin obserwacji
od początku
kwitnienia
Chowacz
podobnik
Gnatarz
rzepakowiec
w początku
kwitnienia, przełom
kwietnia i maja
Próg szkodliwości
1 chrząszcz na roślinie
w przypadku słabego wystąpienia pryszczarka
kapustnika 1 chrząszcz na roślinie
w przypadku licznego wystąpienia pryszczarka
kapustnika 1 chrząszcz na 2 roślinach
jary: czerwiec, lipiec
ozimy: wrzesień,
październik
1 gąsienica na 1 roślinie
Zwalczanie agrofagów w uprawach rolnych jest jednym z głównych działań rolnika dla
zachowania wydajności, jakości i zysku z produkcji rolnej. W ograniczaniu szkodliwości
agrofagów ważny jest dobór środka ochrony roślin oraz wyznaczenie optymalnego
terminu jego zastosowania. Dzięki prawidłowo prowadzonym obserwacjom można
stwierdzić, w jakim stadium rozwojowym znajduje się dany agrofag i czy stanowi on
istotne zagrożenie dla plantacji. Po stwierdzeniu występowania optymalnego do zwalczania stadium, określeniu nasilenia występowania i stwierdzeniu, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości podejmuje się decyzję o wykonaniu zabiegu
chemicznego.
Mszyca
kapuściana
od początku
rozwoju łuszczyn
Pchełka
rzepakowa
wrzesień,
październik
3 chrząszcze na 1 mb rzędu
7. CHRAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH
AGROFAGÓW WYSTĘPUJACYCH
W UPRAWIE RZEPAKU
Pchełki ziemne
po wschodach
1 chrząszcz na 1 mb rzędu
7.1 CHWASTY
podczas licznego wystąpienia chowacza
podobnika 1 owad na 3–4 rośliny
wschody roślin
6–8 gąsienic na 1 m2
Fiołek polny
zwarty kwiatostan
1 chrząszcz na roślinie
luźny kwiatostan
3–5 chrząszczy na roślinie
Roślina jednoroczna, jara lub ozima o wysokości 5–50 cm. Siewki pojawiają się jesienią
i wiosną.
w okresie kwitnienia
Rolnice
Słodyszek
rzepakowy
bezpośrednio
po siewie
oraz w okresie
wschodów
2–3 ślimaki średnio nas pułapkę
w fazie 1–4
liści i w fazach
późniejszych
Szkodliwość – zachwaszcza większość upraw, zwłaszcza ozimych (zboża, rzepak).
Nasila się w płodozmianie z dużym udziałem zbóż i w monokulturze. Rozmnaża się
przez nasiona. Jedna roślina wytwarza średnio 2500 nasion. Nasiona długo zalegają
w glebie i utrzymują wysoką zdolność kiełkowania.
4 ślimaki średnio nas pułapkę, zniszczenie 10%
roślin w stopniu silnym lub bardzo silnym
Gwiazdnica pospolita
3–5 śmietek w żółtym naczyniu w ciągu
1–2 dni
Roślina jednoroczna, jara lub ozima. Siewki występują w zasiewach o każdej porze
roku.
Śmietka
kapuściana
wrzesień – listopad
Tantniś
krzyżowiaczek
wrzesień –
październik
34
podczas słabego wystąpienia chowacza
podobnika 1 owad na 1 roślinę
Znajomość biologii chwastów ułatwia podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych oraz przyczynia się do uzyskania większej skuteczności metod bezpośredniego
zwalczania chwastów, w tym także zastosowanych herbicydów.
Pryszczarek
kapustnik
Ślimaki
2 kolonie na 1 m2 na brzegu pola
1 gąsienica na 1 roślinie
Szkodliwość – uciążliwy chwast odznaczający się szybkim rozwojem i żywotnością.
Szczególnie obficie rozrasta się w latach o dużej sumie opadów, tworząc płaskie kępy.
Rozmnaża się z nasion i części łodyg. W ciągu lata może wydać dwa do trzech pokoleń,
a jedna roślina wytwarza około 1000 nasion.
35
Jasnota purpurowa
Przytulia czepna
Roślina jednoroczna, jara lub ozima, o wysokości 10–25 cm. Siewki pojawiają się jesienią i wiosną.
Roślina jednoroczna, jara lub ozima, o długości 60–130 cm. Siewki pojawiają się wiosną
i jesienią.
Szkodliwość – chwast rozwijający się intensywnie, w ciągu roku może dać kilka pokoleń. Pospolity we wszystkich uprawach, szczególnie nawożonych obornikiem, a także
na nieużytkach. Rozmnaża się przez owoce. Jedna roślina wytwarza około 300 nasion,
które zachowują żywotność w glebie przez 8–9 lat.
Szkodliwość – jedna roślina wytwarza 350–500 nasion, które mogą zachować żywotność w glebie przez okres 7–8 lat. Odznacza się dużą zdolnością przystosowawczą do
warunków siedliska, powodując wyleganie roślin i utrudniając zbiór mechaniczny. Silnie konkuruje z roślinami uprawnymi o światło oraz składniki pokarmowe.
Jasnota różowa
Rumian polny
Roślina jednoroczna, jara lub ozima. Siewki pojawiają się jesienią i wiosną.
Roślina jednoroczna jara lub ozima. Siewki pojawiają się jesienią oraz wiosną.
Szkodliwość – gatunek zachwaszcza większość upraw. Bardzo pospolity na różnych
typach gleb, szczególnie zasobnych w wapń.
Szkodliwość – rozwija się dobrze na glebach piaszczystych, kwaśnych, ubogich
w składniki pokarmowe. Na jednej roślinie wytwarza kilka tysięcy owoców o zróżnicowanej wielkości i okresie spoczynku.
Komosa biała
Roślina jednoroczna, jara, o wysokości 15–200 cm. Kiełkuje przez cały okres wegetacji.
Szkodliwość – rozmnaża się przez owoce. Jedna roślina wytwarza przeciętnie 20 000
nasion, które mogą zachować żywotność w glebie przez okres 40 lat. Komosa biała
pozbawia glebę duży ilości składników pokarmowych, szczególnie potasu. Ponadto
jest żywicielem różnych patogenów będących agrofagami roślin uprawnych.
Maruna bezwonna
Roślina jednoroczna, jara lub ozima, dwuletnia lub wieloletnia, o wysokości 20–80 cm.
Siewki pojawiają się wiosną i jesienią.
Szkodliwość – bardzo duża płodność, jedna roślina wytwarza około 10 000 nasion,
które mogą zachować żywotność w glebie przez okres 10 lat. Może kiełkować cały rok,
silnie zachwaszczając uprawy.
Przetacznik bluszczykowy
Roślina jednoroczna ozima lub jara. Siewki pojawiają się jesienią i częściowo wiosną.
Szkodliwość – krótki cykl rozwojowy powoduje, że gatunek ten silnie konkuruje
o składniki pokarmowe ze zbożami ozimymi we wczesnych fazach rozwojowych. Kiełkowanie może odbywać się na powierzchni gleby, ale nie w świetle. Wyższa temperatura hamuje jego rozwój.
36
Tasznik pospolity
Roślina jednoroczna, jara lub ozima, o wysokości 5–60 cm. Siewki pojawiają się wiosną,
na początku lata i jesienią.
Szkodliwość – rozmnaża się przez nasiona. Jedna roślina wytwarza około 5 tys. nasion, które
mogą zachować żywotność w glebie przez 30–40 lat. W ciągu roku wydaje dwa do trzech
pokoleń. Jest żywicielem pośrednim grzybów i szkodników roślin z rodziny kapustnych.
Tobołki polne
Roślina jednoroczna, jara lub ozima, o wysokości 15–45 cm. Siewki pojawiają się jesienią, wiosną i na początku lata.
Szkodliwość – nasiona zdolne do kiełkowania przed całkowitym dojrzewaniem roślin.
.Jedna roślina wytwarza około 1000 nasion, które mogą zachować żywotność w glebie
przez 10-20 lat. W ciągu roku wydaje kilka pokoleń, silnie zachwaszcza uprawy.
Samosiewy zbóż
Oprócz typowych chwastów polnych, dużym zagrożeniem dla plantacji rzepaku ozimego
mogą być samosiewy zbóż, które charakteryzują się szybszym wzrostem w okresie jesieni
i dlatego stanowią większe zagrożenie dla roślin rzepaku. Zachwaszczenie samosiewami
plantacji rzepaku powoduje konieczność zastosowania herbicydów, a także dodatkowych
zabiegów pielęgnacyjnych, co przyczynia się do wzrostu kosztów ochrony plantacji.
37
Stulicha psia
Roślina jednoroczna o wysokości 30–90 cm. Trująca. Wydaje kilkaset tysięcy nasion
(rekord 770 000), które roznoszone są przez wiatr, a także przez ludzi i zwierzęta.
Zachwaszcza głównie ozime rośliny uprawne, takie jak: rzepak, pszenica, pszenżyto
rosnące na glebach zasobnych w azot.
Warunki rozwoju: duży udział rzepaku i innych roślin kapustowatych w strukturze
zasiewów, gleby o niskim pH, z tendencją do zalewania i zaskorupiania, o niedostatecznym dostępie powietrza i wysokiej wilgotności.
Perz właściwy
Roślina wieloletnia należąca do rodziny traw, kiełkująca jesienią i wiosną.
Szkodliwość – perz kończąc wegetację wytwarza nasiona, na jednym pędzie jest ich
przeciętnie 25–40. Nasiona opadają w pobliżu rośliny macierzystej i kiełkują w następnym sezonie wczesną wiosną. Nasiona zachowują żywotność w glebie nie dłużej niż
4 lata. Najważniejszym sposobem rozprzestrzeniania się perzu jest rozmnażanie wegetatywne za pomocą rozłogów. W ciągu sezonu z jednego pąka rozłogowego może
wyrosnąć do 200 źdźbeł oraz rozłogi o łącznej długości do140 m, a średnica opanowanego przez taką roślinę terenu może wynosić 3–4 m.
7.2 CHOROBY
Zgorzel siewek
Objawy: brunatne plamy na korzeniach i szyjkach korzeniowych z czasem obejmujące
cały ich obwód, powstają charakterystyczne przewężenia. Na polu występuje placowo.
Silne porażenie powoduje więdnięcie i w ostateczności zamieranie roślin. Źródłem
infekcji jest gleba i materiał siewny.
Warunki rozwoju: nadmierna i przedłużająca się wilgotność gleby, zbyt gęsty i głęboki
siew, zaskorupiona gleba oraz brak zbilansowanego nawożenia.
Kiła kapusty
Objawy: choroba na polu występuje placowo w postaci żółknących, następnie czerwieniejących, a w końcu więdnących roślin. Objawy nasilają się zwłaszcza przy suchej
pogodzie. Na korzeniach tworzą się początkowo jasne i twarde, a następnie brunatniejące i rozpadające się narośla z zarodnikami przetrwalnikowymi. Źródłem infekcji jest
skażona gleba z zarodnikami o bardzo długiej żywotności. Sprawca choroby przenosi
się także na narzędziach do obróbki gleby.
38
Kiła kapustnych – najgroźniejsza choroba w rzepaku. Jej występowanie ogranicza możliwości
uprawy rzepaku przez okres min. 8–10 lat.
39
Sucha zgnilizna kapustnych
Objawy: na wszystkich częściach nadziemnych rośliny powstają charakterystyczne
żółtawe lub jasno szare plamy, z widocznymi na ich powierzchni piknidiami, w postaci
czarnych kropeczek, w których znajduje się masa zarodników konidialnych. W miarę
rozwoju rośliny plamy te powiększają się i pogłębiają, mogąc doprowadzić do przedwczesnego dojrzewania, a nawet wylegania roślin. Choroba jest szczególnie groźna
gdy wystąpi na łodydze. Źródłem infekcji są resztki pożniwne i materiał siewny. Żywotność grzyba w glebie ocenia się na ok. 7 lat.
Warunki rozwoju: duży udział rzepaku w strukturze zasiewów, uproszczenia w uprawie, uszkodzenia roślin, duże zagęszczenie roślin. Rozwój choroby przebiega w temperaturze 5–30°C, opady deszczu umożliwiają rozprzestrzenianie się i kiełkowanie
zarodników oraz penetrację tkanek roślin.
Cylindrosporioza
Objawy: na liściach występuje w postaci bardzo charakterystycznych jasnych (oszronionych), spękanych, nieregularnych plam, natomiast na łodygach plamy są wydłużone
i mają ciemną obwódkę. Porażone łuszczyny ulegają zniekształceniu i przedwcześnie
dojrzewają. Źródłem infekcji są resztki pożniwne i nasiona, a rozwojowi choroby sprzyja
zmienna temperatura i wysoka wilgotność.
Warunki rozwoju: zwiększony udział rzepaku w strukturze zasiewów, wilgotna jesień
i wiosna, łagodna zima, umiarkowane temperatury (8–24°C), uszkodzenia mechaniczne lub powodowane przez szkodniki.
Zgnilizna twardzikowa
Objawy: rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność i opadające płatki kwiatowe
pozostające w rozwidleniach łodyg rzepaku lub u nasady liści, gdzie tworzy się właściwe środowisko dla rozwoju grzyba. Na łodygach choroba powoduje jasne plamy
z nalotem białej, puszystej grzybni (przy wilgotnej pogodzie), z biegiem czasu obejmujące cały jej obwód. W środku zniszczonej łodygi tworzą się czarne skleroty, stanowiące organy przetrwalnikowe grzyba. Przy dużym nasileniu choroby rośliny rzepaku
zamierają. Źródłem zakażenia jest gleba. Przetrwalniki grzyba w glebie są zdolne przeżyć ok.10 lat.
Sucha zgnilizna kapustnych – objawy na łodydze – podłużne, jasnoszare nekrozy z ciemną
obwódką, w środkowej części nekroz czarne piknidia.
40
Warunki rozwoju: umiarkowane temperatury, duża wilgotność gleby i powietrza,
uszkodzenia łodyg spowodowane przez mróz lub szkodniki, duże zagęszczenie roślin.
41
Czerń krzyżowych
Mączniak prawdziwy
Objawy: na liściach i łodygach tworzą się strefowane plamy, na przemian jasne
i ciemne pierścienie, lub ciemne (często czarne) nieregularne plamy. Na łuszczynach
są to zazwyczaj czarne, początkowo małe okrągłe plamki, które w miarę upływu czasu
mogą zająć całą powierzchnię łuszczyny. Źródłem infekcji jest materiał siewny oraz
resztki pożniwne pozostające w glebie.
Objawy: choroba rozwija się najczęściej w okresie ciepłej i wilgotnej pogody i ma to
miejsce zazwyczaj w okresie kwitnienia i dojrzewania roślin rzepaku. Najczęściej na
górnej, rzadziej na dolnej stronie liści tworzy się biały, mączysty nalot z czarnymi punkcikami będącymi owocnikami grzyba. Objawy mogą występować również na łodygach i łuszczynach. Głównym źródłem infekcji są resztki pożniwne i samosiewy.
Warunki rozwoju: ciepła i wilgotna pogoda zwłaszcza pod koniec kwitnienia, częste
opady deszczu, uszkodzenia wywołane przez chowacza pryszczarka i mszyce lub grad,
zbyt gęsty siew, brak odpowiedniego płodozmianu.
Warunki rozwoju: ciepła i wilgotna pogoda, temperatura 17–25°C, wysokie nawożenie azotowe, zbyt duża gęstość siewu.
Werticilioza
Objawy: objawy widoczne są już na dorosłych roślinach w postaci systemicznie biegnących, jednostronnych pożółknięć łodyg i liści. Uznawana jest za chorobę płodozmianową, a mikrosklerocja wytwarzane przez grzyba mogą przetrwać w glebie nawet
kilkanaście lat. Rozwojowi choroby sprzyja sucha i upalna pogoda. Źródłem infekcji
są porażone resztki pożniwne. Sprawca choroby przenosi się także na narzędziach do
obróbki gleby.
Warunki rozwoju: długotrwała i intensywna uprawa rzepaku, sucha i ciepła pogoda,
pH około 6,5, optymalna temperatura 16–25°C.
Szara pleśń
Objawy: na liściach, łodygach, pąkach i łuszczynach to szarobrązowy nalot grzybni.
Porażone części rośliny zamierają, a w przypadku zaatakowania młodych roślin rzepaku
może dojść do całkowitego ich zamierania. Dla rozwoju choroby zasadnicze znaczenie mają okresy zimnej i mokrej pogody oraz uszkodzenia roślin powstałe na skutek
mrozów lub innych czynników raniących np. szkodniki. Źródłem infekcji są porażone
resztki pożniwne różnych roślin, które wcześniej znajdowały się na danym polu.
Warunki rozwoju: opady deszczu, duża wilgotność względna powietrza, temperatura
wynosząca 10–18°C, duży udział rzepaku w płodozmianie, nadmierne zagęszczenie
roślin na plantacji, uszkodzenia powodowane przez maszyny, szkodniki, mróz, grad
i inne choroby.
42
Mączniak prawdziwy rzepaku – białe pajęczynowate plamy, przybierające z czasem barwę
beżowobrunatną
Mączniak rzekomy
Objawy: żółte nieregularne plamy z czarnymi lub brunatnymi kropkami na górnej
powierzchni liścia z jednocześnie białym nalotem grzybni po dolnej stronie liścia.
W efekcie porażenia grzybem dochodzi do przedwczesnego opadania dolnych liści.
Warunki rozwoju: temperatura w przedziale 8–16°C, wysoka wilgotność powietrza.
43
Fitoplazmy
Objawy: porażone rośliny mają zahamowany wzrost, żółte zabarwienie liści i pędów,
krzaczasty pokrój, oraz zaburzenia procesów generatywnych. Kwiaty są źle wybarwione i zdeformowane. Niejednokrotnie przyjmują postać tworów liściastych. Są przy
tym sterylne i nie wytwarzają nasion.
Źródłem infekcji: choroby fitoplazmatyczne przenoszone są głównie przez skoczki
i miodówki. Wektorem fitoplazm jest także kanianka – bezzieleniowa roślina pasożytnicza. Ponadto mogą być przenoszone wraz z wegetatywnym materiałem
rozmnożeniowym.
7.3 SZKODNIKI
Szkodniki wielożerne:
Rolnice
Biologia: Najczęściej występuje jedno pokolenie w roku. Zimują głównie wyrośnięte
gąsienice w glebie. Samice składają jaja na liściach roślin zielonych.
Uszkodzenia: Gąsienice wygryzają korytarze w bulwach, korzeniach, obgryzają szyjki
korzeniowe. Infekują rośliny mikroorganizmami, przez co tworzą się łysiny.
Warunki rozwoju: Rozwojowi szkodnika sprzyjają upalne i suche lata.
Szkodliwość: Obniżenie jakości plonów, zamieranie roślin.
Ślimaki
Biologia: Zimują jaja i młode osobniki. Wylęg następuje późną wiosną i wczesną jesienią. Szczyt liczebności osobników przypada podczas wschodów roślin ozimych.
Uszkodzenia: Siewki rzepaku są zjadane w całości lub ścinane przez ślimaki tuż nad
powierzchnią gleby.
Warunki rozwoju: Najważniejszym czynnikiem warunkującym rozwój i aktywność
ślimaków jest wysoka wilgotność powietrza i gleby. Sprzyjają im też uproszczenia
w uprawie i pozostawianie resztek pożniwnych na polu.
Szkodliwość: obniżka plonu, uszkodzone rośliny słabo zimują.
Szkodniki rzepaku:
Śmietka kapuściana
Fitoplazma – nowa choroba występująca na plantacji rzepaku ozimego.
44
Biologia: Zimuje poczwarka w glebie. Samica w kwietniu lub maju składa jaja przy
szyjce korzeniowej rośliny żywicielskiej. Po wylęgu larwy przystępują do żerowania
początkowo na korzeniach bocznych, później głównych i szyjce korzeniowej. Śmietka
ma 3 pokolenia w ciągu roku. Dla rzepaku najgroźniejsze jest III pokolenie, które wylatuje właśnie w momencie wschodów rzepaków.
45
Uszkodzenia: Na korzeniu powstają głębokie rany, które mogą być otwartą drogą do
infekcji patogenów grzybowych, jak i bakteryjnych, a także stanowią doskonałe miejsce do żerowania innych szkodników, jak larwy pchełek czy chowaczy. W miejscach
żerowania widzimy zbrunatniałą tkankę roślinną, a korzenie podobnie jak część nadziemna są zdeformowane i niedorozwinięte.
Uszkodzenia: szkody wyrządzają przede wszystkim larwy, które żerują na liściach,
a także w głównych nerwach i ogonkach liściowych, następnie w nasadowej części
łodygi i w szyjce korzeniowej. Mogą niszczyć stożek wzrostu, powodując tym samym
zamieranie roślin.
Warunki rozwoju: Brak ochrony insektycydowej.
Warunki rozwoju: Rozwojowi i gradacji pchełki rzepakowej sprzyja łagodna jesień
i zima.
Szkodliwość: Uszkodzony jesienią rzepak słabo zimuje, często wylega oraz wcześniej
dojrzewa.
Szkodliwość: uszkodzone rośliny przemarzają i porażane są przez suchą zgniliznę
kapustnych.
Pchełka rzepakowa
Chowacz brukwiaczek
Biologia: Samice składają jaja do ziemi jesienią i wiosną; wylęgłe larwy wgryzają się
w ogonki liściowe i łodygi. Dorosłe larwy przepoczwarczają się w ziemi. Jedno pokolenie w ciągu roku.
Biologia: Zimują dorosłe chrząszcze w glebie. Jaja składają do młodych części pędu,
gdzie larwy żerują gromadnie.
Uszkodzenia: Nakłucia na młodych łodygach, tuż pod wierzchołkiem młodych pędów,
które w tych miejscach z czasem grubieją i pękają. Łodygi w odcinku dolnym rosną
często w kształcie litery S lub łamią się.
Warunki rozwoju: Występowaniu chowacza sprzyjają rejony intensywnej uprawy rzepaku i warzyw z rodziny krzyżowych oraz brak nawożenia mineralnego.
Szkodliwość: Zahamowanie wzrostu rośliny, zniekształcenie pędów, obniżenie odporności rośliny na mróz. Zwiększone zagrożenie porażeniem chorobami.
Chowacz czterozębny
Biologia: Zimuje postać dorosła. Samica składa jaja do nerwów głównych i ogonków
liściowych.
Uszkodzenia: Wyjedzone przez larwy chodniki w nerwie liścia, ogonku liściowym
i rdzeniu łodygi, który jest całkowicie wydrążony przez licznie żerujące larwy. Uszkodzone rośliny są zahamowane we wzroście, czasem łodygi łamią się.
Warunki rozwoju: Występowaniu chowacza sprzyjają rejony intensywnej uprawy
warzyw z rodziny kapustowatych, oraz brak nawożenia mineralnego.
Typowy objaw żeru pchełek na liściach – wygryzione otwory i szkieletowanie liści
46
Szkodliwość: Zahamowanie wzrostu rośliny, zniekształcenie pędów, obniżenie odporności rośliny na mróz.
47
Słodyszek rzepakowy
Chowacz podobnik
Biologia: Chrząszcze zimują pod grudkami gleby, darniami, ściółce na brzegu lasu lub
innych zakrzewionych lub zadrzewionych terenach. Wylot następuje w marcu lub
kwietniu, gdy temperatura powietrza przekroczy 15°C. W maju samice składają jaja
– około 200 jaj. Rozwój larw trwa od 2–5 tygodni. Dojrzałe larwy opuszczają kwiaty
i przepoczwarczają się w glebie. Od końca czerwca obserwuje się chrząszcze nowego
pokolenia, które po przejściowym żerowaniu przechodzą do zimowych kryjówek.
Biologia: Zimują dorosłe chrząszcze w glebie. Samice składają po jednym jaju do jednej
z tworzących się łuszczyn.
Uszkodzenia: Najgroźniejsze są chrząszcze żerujące na pąkach kwiatowych. Nadgryzają
pąki u nasady, powodując ich usychanie i opadanie. W kwiatach wyjadają pylniki najczęściej nie uszkadzając zalążni, tak, że rozwija się normalna łuszczyna. Larwy żywią się
pyłkiem lub nektarem, mogą również nadgryzać łuszczyny.
Uszkodzenia: Uszkodzone łuszczyny szybciej dojrzewają. Wewnątrz łuszczyny larwa
nadżera lub zżera nasiona.
Warunki rozwoju: Występowaniu chowacza sprzyjają rejony intensywnej uprawy
warzyw z rodziny kapustowatych oraz brak nawożenia mineralnego.
Szkodliwość: Znaczny spadek plonu nasion oraz zwiększenie wrażliwości na porażenie
chorobami.
Warunki rozwoju: Występowaniu słodyszka sprzyja pogoda i brak ochrony
chemicznej.
Szkodliwość: Obniżka plonu na skutek wgryzania się owadów do pąków kwiatowych
i uszkadzania pylników.
W rzepaku może wystąpić nawet 5 gatunków chowaczy: galasówek, granatek, brukwiaczek,
czterozębny, podobnik
Pryszczarek kapustnik
Biologia: Zimują larwy w wierzchniej warstwie gleby. Samice składają jaja do łuszczyn.
W ciągu roku występują 2-3 pokolenia.
Uszkodzenia: Zaatakowane łuszczyny przedwcześnie zasychają i otwierają się.
Słodyszek rzepakowy to groźny szkodnik rzepaku (próg ekonomicznej szkodliwości to
w fazie zwartego kwiatostanu 1 chrząszcz na 1 roślinie; w fazie luźnego kwiatostanu
3–5 chrząszczy na 1 roślinie).
48
Warunki rozwoju: Pryszczarek żeruje przede wszystkim na plantacjach opanowanych
przez mszyce.
Szkodliwość: Znaczne straty plonu oraz powstawanie samosiewów.
49
8. OCHRONA ORGANIZMÓW POŻYTECZNYCH
O
becnie nikt już się nie zastanawia nad tym, czy warto stosować środki ochrony
roślin, gdyż wiadomym jest, że trudno osiągnąć dobry tj. odpowiednio wysoki
plon o dobrych parametrach jakościowych, zarówno ziarna zbóż, jak i również nasion
rzepaku czy owoców i warzyw, bez odpowiedniej ochrony chemicznej. Na plantacjach roślin uprawnych obok organizmów szkodliwych występuje wiele organizmów
pożytecznych, które mogą ograniczać rozwój fitofagów żerujących na roślinach rolniczych. Naszymi sprzymierzeńcami są również owady zapylające (pszczoła miodna,
dzikie pszczoły, trzmiele). Niewłaściwie dobrana substancja aktywna, przeprowadzenie
zabiegu w niesprzyjających warunkach, bądź w niewłaściwym terminie, stanowi zagrożenie dla środowiska, gdyż większość dostępnych na rynku preparatów wykazuje
działanie politoksyczne.
mszyc. Najbardziej licznym i żarłocznym gatunkiem w Polsce jest biedronka siedmiokropka. Jej imago potrafi dziennie zjeść 100 mszyc z gatunku Aphis fabae. Z reguły
najbardziej żarłoczne są samice składające jaja oraz III i IV stadium larwalne.
Insektycydy politoksyczne, czyli ….. działające na wszystkie stadia aktywne zarówno
owadów szkodliwych, jak również pożytecznych. Ich stosowanie jest uzasadnione
tylko wówczas gdy liczebność szkodników na plantacji przekracza próg ekonomicznej
szkodliwości, a organizmy pożyteczne występują jeszcze w niewielkiej ilości.
ORGANIZMY POŻYTECZNE
Wrogowie naturalni nie są obecnie w stanie w sposób ciągły ograniczać liczebność
szkodników do poziomu poniżej progów ekonomicznej szkodliwości. Integrowane
technologie uprawy, których podstawowym elementem jest integrowana ochrona
przed szkodnikami, stawiają przed producentami konieczność prowadzenia racjonalnej ochrony opartej na możliwie jak największym wykorzystaniu pożytecznej działalności wrogów naturalnych.
Wśród wrogów naturalnych występują owady drapieżne, pasożyty i parazytoidy.
Spośród owadów drapieżnych należy wymienić: chrząszcze, muchówki, pluskwiaki,
sieciarki, a nawet skorki, wielbłądki i ważki. Najpopularniejszymi przedstawicielami
drapieżnych chrząszczy są: biedronki, biegacze, kusaki, omomiłki. Spośród muchówek
natomiast pryszczarkowate oraz bzygowate.
Biedronkowate Coccinellidae należą do najbardziej znanych i wyspecjalizowanych drapieżców mszyc. W Polsce występuje 76 gatunków biedronek. Większość gatunków
biedronek jest polifagami, które oprócz mszyc zjadają również młode stadia larwalne
chrząszczy i motyli, roztocza, larwy muchówek. W zależności od gatunku i stadium rozwojowego biedronki oraz od gatunku mszycy i pory roku, różna jest liczba zjadanych
50
Biedronki zapobiegają licznemu występowaniu mszyc.
Aby najefektywniej wykorzystać gatunki pożyteczne powinniśmy rozważyć zabieg
insektycydowy, jeśli występowanie szkodników nie jest masowe. Wówczas możemy
ograniczyć się jedynie do zabiegów brzegowych, najlepiej w takim terminie, aby nie
powodować wysokiej śmiertelności owadów pożytecznych. Ponadto należy unikać
stosowania insektycydów o szerokim spektrum działania, a zastąpić je środkami selektywnymi. Pozostawienie miedz, remiz śródpolnych lub jakichkolwiek pasów zieleni
również wpływa na liczebność organizmów pożytecznych, ponieważ jest to miejsce
bytowania wielu owadów.
ZAPYLACZE
Niestety intensywna chemizacja rolnictwa, a w szczególności nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin i prowadzenie zabiegów prewencyjnych jest główną
przyczyną zatruć owadów zapylających. Zapylanie nie tylko wpływa na plonowanie
roślin, ale znacząco poprawia jakość uzyskiwanego plonu. Warto, więc zastanowić się,
51
w jaki sposób stosować środki ochrony roślin, aby były one bezpieczne dla człowieka,
środowiska i owadów zapylających.
W produkcji roślinnej największą grupę zapylaczy stanowią pszczoły, a ich udział
w zapylaniu roślin wynosi 73%. W środowisku rolniczym występuje wiele gatunków
zapylaczy – oprócz pszczoły miodnej, kwiaty oblatują także inne gatunki pszczół,
w tym trzmiele, które mogą pojawiać się na uprawie już wczesnym rankiem. Za najlepsze zapylacze uważa się jednak pszczoły miodne.
Obecność zapylaczy w środowisku rolniczym wiąże się wyłącznie z pozytywnym oddziaływaniem tych owadów na plonowanie roślin. Prawidłowe
zapylenie nie tylko powoduje wzrost uzyskanego plonu, ale także jego
parametry jakościowe.
Toksyczność środków ochrony roślin dla pszczół
Środki ochrony roślin charakteryzują się toksycznością żołądkową, kontaktową oraz fumigacyjną dla pszczół. Toksyczność żołądkowa występuje, gdy pszczoła pobierze skażony
pyłek, nektar, spadź czy wodę i jest ono szczególnie niebezpieczne w okresie suszy oraz
gdy pszczoły przynoszą skażony pokarm do ula, gdyż może być przyczyną zatrucia całej
rodziny, jak również i miodu. Najpowszechniejszą przyczyną zatruć pszczół w warunkach
polowych jest toksyczność kontaktowa, natomiast fumigacyjna występuje najrzadziej.
Środki ochrony roślin przeważnie wykazują więcej niż jeden rodzaj toksyczności. Środek
ochrony roślin klasyfikuje się tylko w przypadku wysokiego (bardzo toksyczny) i średniego (toksyczny) ryzyka pod względem toksyczności dla pszczół.
Zatrucia pszczół w ochronie roślin
Najwięcej zatruć obserwuje się podczas kwitnienia rzepaku, a szczególnie
w okresie zwalczania słodyszka rzepakowego, natomiast w sadach, na plantacjach
ziemniaków i zbóż, podczas zwalczania chwastów. W przypadku obecności na plantacji kwitnących chwastów lub spadzi uprawę tą należy traktować jak uprawę kwitnącą.
Przyczyny zatruć pszczół
Należy pamiętać o tym, że blisko 80% naszej flory to rośliny owadopylne, dlatego stosowanie
środków ochrony roślin, jak i obecność na naszych plantacjach owadów zapylających,
zapewnia uzyskanie odpowiedniej wielkości i satysfakcjonującej jakości plonu.
52
Główną przyczyną zatruć pszczół nie jest sama chemiczna ochrona roślin czy brak uwarunkowań prawnych, lecz błędy popełniane przez osoby wykonujące zabiegi ochrony
roślin, ich niedostateczne przygotowanie zawodowe oraz brak świadomości i wiedzy.
Do najpoważniejszych błędów należą:
− nieprzestrzeganie zapisów etykiety,
− nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin i dawek,
− nieprawidłowy dobór terminu zabiegu chemicznej ochrony,
53
− nieprawidłowa technika zbiegu,
− stosowanie niedozwolonych na danej uprawie środków ochrony roślin,
− stosowanie niesprawdzonych mieszanin środków ochrony roślin.
Zapobieganie zatruciom pszczół
– zabiegi ochrony roślin wykonujemy tylko w przypadku przekroczenia progów ekonomicznej szkodliwości i o ile to możliwe, zabiegi ograniczamy do pasów brzeżnych
lub miejsc wystąpienia agrofagów,
– zabiegi wykonujemy sprzętem sprawnym technicznie z aktualnym świadectwem
przeglądu technicznego oraz z zastosowaniem dysz zalecanych przy stosowaniu
danego środka, wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez pszczoły,
– bezwzględnie przestrzegamy zapisów zawartych w etykiecie środka ochrony roślin,
– do zabiegów wykonywanych w miejscach, gdzie pszczoły mogą mieć pożytek, dobieramy środki selektywne, nietoksyczne dla pszczół lub o krótkim okresie
prewencji,
– wiele kwitnących gatunków chwastów już od wczesnej wiosny (np. gwiazdnica
pospolita) stanowią pożytek dla pszczół i wykonywane w takiej sytuacji zabiegi
muszą być traktowane tak jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,
– nie opryskujemy roślin pokrytych spadzią,
– środkami bardzo toksycznymi i toksycznymi dla pszczół, nie wykonujemy zabiegów
na uprawach, których kwitnienie może mieć miejsce przed zakończeniem okresu
prewencji,
– nie zanieczyszczamy rowów melioracyjnych, zbiorników śródpolnych i innych środków ochrony roślin, ponieważ mogą one stanowić źródło wody dla zapylaczy,
– informujemy pszczelarzy o wykonywanych zabiegach ochrony roślin oraz przestrzegamy przepisy prawne.
Bezpieczeństwo zapylaczy zależy przede wszystkim od przygotowania zawodowego
i uczciwości osób wykonujących zabiegi ochrony roślin. Aktualny dobór środków, technika ich stosowania oraz obowiązujące przepisy prawne powinny stanowić gwarancję
bezpieczeństwa ochrony roślin dla zapylaczy. Niedostosowanie się do tych przepisów
i spowodowanie zatrucia zapylaczy, to nie tylko straty w uzyskiwanym od pszczoły
miodnej miodzie, czy wosku, ale przede wszystkim bardzo poważne straty gospodarcze, związane z obniżeniem plonu i pogorszeniem jego jakości. Owady zapylające na
plantacjach roślin rolniczych, czy w uprawach sadowniczych są nie tylko czynnikiem
warunkującym uzyskanie odpowiedniego plonu, ale także niezbędnym elementem
zachowania bioróżnorodności ekosystemu rolniczego.
54
9. PRZYGOTOWANIE PLANTACJI DO ZBIORU
R
zepak jest rośliną stwarzającą dużo trudności podczas zbioru. Wymaga ona cyklicznego prowadzenia lustracji polowych, w celu oceny dojrzałości roślin do zbioru.
Końcowy okres dojrzewania rzepaku to gwałtowne zmiany zachodzące w nasionach.
W tym czasie następuje zakończenie wzrostu ich masy oraz „nalewania nasion olejem”.
Technologicznym wskaźnikiem dojrzałości nasion rzepaku jest poziom zawartości
w nich chlorofilu (poniżej 25 mg/g nasion, w praktyce natomiast jest to odpowiedni
stopień zbrunatnienia nasion i możliwie mała wilgotność (ok. 9%). Określenie terminu
i dobór metody zbioru pozwala ograniczyć straty nasion rzepaku. Największy problem z określeniem terminu zbioru pojawia się wtedy, gdy na polu mamy do czynienia z mozaikowatością gleb, nierównomiernym nawożeniem oraz nieuregulowanymi
stosunkami wodnymi, a także wtórnym zachwaszczeniem łanu, przerastającym wylegnięty łan rzepaku.
W latach o niekorzystnym przebiegu pogody i nierównomiernym dojrzewaniu łanu
osypywanie nasion bywa przyczyną znacznych strat, nawet do 15% plonu. Zastosowane w odpowiednim momencie odpowiednie środki chemiczne mogą w znacznym
stopniu:
– wyrównać dojrzewanie łanu (np. środek Harvade 250 SC – dojrzałość techniczna),
– zmniejszyć podatność łuszczyn na pękanie (np. środek Spodnam – dojrzałość
techniczna),
– poprawić jakość plonu przez zmniejszenie ilości zielonych nasion w czasie zbioru
(np. środek Reglone 260 SL – późna dojrzałość techniczna).
Prostą i skuteczną metodą określającą dojrzałość techniczną jest testowanie wytrzymałości łuszczyn poprzez ich zginanie w palcach na kształt litery „U”. Zgięte łuszczyny
powinny w miejscu złamania otworzyć się w szwie i ukazać się zielone nasiona z brązowymi przebarwieniami.
Stosowanie tych preparatów ma coraz więcej zwolenników, którzy dzięki ich zastosowaniu mogą wcześniej rozpocząć żniwa, zmniejszyć wilgotność nasion podczas zbioru,
a także zwiększyć wydajność kombajnu. W sezonie 2013/2014 na polu doświadczalnym
OODR założono doświadczenie mające na celu ocenę wpływu preparatu przeciwko
osypywaniu się nasion na plon rzepaku ozimego. Po zastosowaniu preparatu przyrost
plonu wyniósł 1,1 dt/ha w stosunku do poletka, na którym nie był on stosowany.
55
około15% (im mniej od tej wartości w kierunku 7% tym lepiej) i barwę z połyskiem,
a w łuszczynach znajdujących się na rozgałęzieniach bocznych są w 90% całkowicie
wybarwione. Dojrzałości pełną na ogół nasiona uzyskują ok. 10–15 dni po dojrzałości
technicznej.
Zbiór rzepaku bez jakichkolwiek strat jest niemożliwy, jednak dzięki nowoczesnej technologii
można je skutecznie ograniczyć.
Pomimo iż, zastosowanie zabiegów ułatwiających zbiór ogranicza straty nasion do
minimum, zbyt wczesne ich zastosowanie może doprowadzić nie tylko do spadku
plonu (5-7 dt/ha) ale także pogorszenia jakości nasion. Ponadto jest to kolejny zabieg
technologiczny stosowany w uprawie rzepaku, który dodatkowo przyczynia się do
zmniejszenia opłacalności produkcji tej rośliny.
10. ZBIÓR
Z
biór odbywa się w fazie dojrzałości pełnej rzepaku. Wybór odpowiedniej pory
zbioru pozwala ograniczyć straty nasion do minimum.
Dobrze wyregulowany kombajn pozwala uzyskać nasiona względnie czyste,
bez połówek i wilgotnych resztek.
Po omłocie nasiona rzepaku powinny być natychmiast oczyszczone i dosuszone. Zbyt
wilgotne nasiona podlegają procesom samozagrzania, są porażane przez grzyby pleśniowe oraz ulegają zmianom biochemicznym.
Do zboru kombajnem, który powinien być wyposażony w adapter („stół”) w celu
ograniczenia strat nasion podczas zbioru, przystępuje się w momencie gdy nasiona
osiągną dojrzałość pełną. Nasiona w łuszczynach na pędzie głównym mają wilgotność
56
57
LITERATURA:
SPIS TREŚCI
1.
Agro Serwis – dodatek do dwutygodnika. 2012. Rzepak. Nowe wyzwania.
1. BIOLOGIA I ROZWÓJ RZEPAKU OZIMEGO............................................................................................3
2.
Czuba R., Mazur T.1988. Wpływ nawożenia na jakość plonów.
3.
Grześkowiak A. 2013. Vademecum nawożenia.
4.
Hołubowicz – Kliza G. 2007. Uprawa rzepaku. IUNG – PIB
5.
IHAR. 1995, 1997,1999. Rzepak ozimy.
4. NAWOŻENIE ..........................................................................................................................................................7
6.
IOR Poznań. 2005. Atlas szkodników rzepaku.
4.1 POTRZEBY POKARMOWE RZEPAKU.......................................................................................................7
7.
IOR – PIB. 2013.Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla
producentów.
4.2 NAWOŻENIE OBORNIKIEM..........................................................................................................................9
8.
Kozak M., Malarz W. 2008. Agrotechnika rzepaku ozimego.
4.4 NAWOŻENIE WIOSENNE............................................................................................................................11
9.
Mrówczyński M., Korbas M., Paradowski A. 2003. Program ochrony rzepaku na
sezon 2003/2004
4.5 NAWOŻENIE WIOSENNE AZOTEM I SIARKĄ..................................................................................13
2. WARUNKI KLIMATYCZNO-GLEBOWE I PRZEDPLONOWE............................................................4
3. DOBÓR ODMIAN DO SIEWU.........................................................................................................................6
4.3 NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE.......................................................................................................................9
4.6 DOKARMIANIE DOLISTNE.........................................................................................................................16
10. Mrówczyński M., Korbas M., Paradowski A. 2003. Program ochrony rzepaku na
sezon 2010
5. SIEW..........................................................................................................................................................................19
11. Serafinowicz M. 2012. Dobre praktyki rolnicze w produkcji integrowanej
z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów w uprawie rzepaku.
6.1 CHWASTY............................................................................................................................................................22
12. Top Agrar Extra. 2007. Rzepak.
13. Top Agrar Polska. 2013. Rzepak w mistrzowskiej uprawie. Poradnik eksperta.
6. PIELĘGNACJA ZASIEWÓW PRZED AGROFAGAMI.........................................................................22
6.2 CHOROBY . ........................................................................................................................................................29
6.3 SZKODNIKI..........................................................................................................................................................32
14. Wałkowski T., Mrówczyński M., Korbas M., Paradowski A. 2000. Dokarmianie
dolistne i program chemicznego zwalczania agrofagów w rzepaku ozimym.
7. CHRAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH AGROFAGÓW WYSTĘPUJACYCH
W UPRAWIE RZEPAKU........................................................................................................................................35
15. Wałkowski T. 2001 Uprawa rzepaku ozimego.
7.1 CHWASTY............................................................................................................................................................35
16. Wiech K.1997. Pożyteczne owady i inne zwierzęta.
7.2 CHOROBY...........................................................................................................................................................38
7.3 SZKODNIKI..........................................................................................................................................................45
8. OCHRONA ORGANIZMÓW POŻYTECZNYCH.................................................................................50
9. PRZYGOTOWANIE PLANTACJI DO ZBIORU.......................................................................................55
10. ZBIÓR.....................................................................................................................................................................56
LITERATURA...............................................................................................................................................................58
58
59
Wydawca:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów
e-mail: [email protected]
www.oodr.pl
ISBN 978-83-60304-62-4
Download