Uploaded by alojzyna

1.chemia analitycza

advertisement
z
Chemia
analityczna
z
Analityka
Stoi na pograniczu dyscyplin i można ją
podzielić na:

chemię analityczną – naukę
o metodach analizy chemicznej
(dyscyplina podstawowa
teoretyczna);

analizę chemiczną – naukę
o praktycznym zastosowaniu
i wykorzystaniu metod analizy
chemicznej.
z
Chemia analityczna
Chemia analityczna to dziedzina interdyscyplinarna,
zajmującą się odkrywaniem i formułowaniem praw,
kryteriów i metod umożliwiających ustalenie z określoną
czułością i dokładnością, jakościowego i ilościowego
składu obiektów materialnych, wiążąca się również
z badaniami powiązanymi z opracowaniem nowych
metod i ich oceną.
z
Analiza chemiczna

Analiza chemiczna odpowiada na
pytanie, jaki jest skład chemiczny,
jakościowy czy ilościowy, badanej
substancji.

Pojęcie to dotyczy praktycznego
zastosowania chemii analitycznej
przez stosowanie odpowiednich
metod analitycznych.
 Analizie poddawane są zarówno
związki nieorganiczne, jak i
organiczne.
z
Chemia analityczna
z

Analiza chemiczna może mieć trzy cele:
1. Chemiczna analiza jakościowa - jej celem jest
ustalenie z jakich składników składa się dana
substancja lub ustalenie czy dany związek
chemiczny w ogóle występuje w analizowanej
substancji.
Cele analizy
chemicznej
2. Chemiczna analiza ilościowa - jej celem jest
ustalenie ilościowego składu substancji - np. udział
procentowy poszczególnych składników w
mieszaninie bądź stężenie wybranego składnika.
3. Chemiczna analiza strukturalna - jej celem jest
ustalenie struktury badanego związku chemicznego
- składu atomów, które są składnikami związku,
i następnie sposobu, w jaki te atomy są połączone.
z
Główne obszary działań chemii
analitycznej

analityka przemysłowa - badanie składu i jakości surowców, śledzenie przebiegu
procesu produkcji, kontrola jakości produktu

analityka medyczna i weterynaryjna - badanie składu próbek płynów ustrojowych,
wydalin, próbek tkanek w celu określenia stanu organizmu i zdiagnozowania
ewentualnych schorzeń

analityka środowiska - badanie próbek „środowiskowych” – wody, powietrza, gleby,
tkanek roślinnych i zwierzęcych w celu określenia stanu ekosystemów lub ich
poszczególnych elementów, głównie pod kątem ich degradacji w efekcie działań
człowieka

analityka sądowa - badanie próbek zabezpieczonych w postępowaniu
kryminalistycznym, np.: wykrywanie przyczyn zatruć, wykrywanie fałszerstw,
wykrywanie przyczyn pożarów, wykrywanie śladów materiałów wybuchowych i
narkotyków itd.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
z
mgr inż. Alicja Mielus
Download