Uploaded by tyxrlaphnwgsqsbswn

Funkcje i zadania wychowania domowego

advertisement
Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie
Akademia Teologii Katolickiej
w Warszawie
Punkt Konsultacyjny w Katowicach
mgr Bożena Majewska
PRACA DYPLOMOWA
FUNKCJE I ZADANIA WYCHOWANIA DOMOWEGO
KOŚCIOŁA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE. KSZTAŁTOWANIE
POSTAW RODZICÓW I DZIECI NA PRZYKŁADZIE
KRĘGÓW.
Praca napisana pod kierunkiem
Prof. dr hab. Wandy Bobrowskiej Nowak
Katowice 1998r
SPIS TREŚCI
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. Problematyka wychowawcza „Domowego Kościoła”
w świetle wybranych pozycji piśmiennictwa
1. Ruch Domowego Kościoła według Księdza założyciela
Franciszka Blachnickiego (powstanie, rozwój
i charyzmat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.Funkcje i zadania wychowania w kręgach Ruchu
Domowego Kościoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
II. Metodyka badań własnych
1. Metody organizacji i przebieg badań . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. Charakterystyka terenu badań i badanej grupy . . . . . . . . 19
III. Przebieg i wyniki badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Aneks
Ankieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2
WSTĘP
Przedmiotem badań niniejszej pracy były funkcje i zadania
wychowania Ruchu Domowego Kościoła. Kształtowanie
postaw rodziców i dzieci na przykładzie kręgów. Polacy są
narodem bardzo rodzinnym, rodzina w Polsce lokuje się na
czele najważniejszych wartości życiowych. By mogła ona mieć
tę ogromną wartość, ważne jest by posiadała dobry fundament
jakim jest Ruch Domowego Kościoła. Zadaniem pracy było
ukazanie funkcji i zadań wychowania w małych grupach, które
są elementem łączącym małżeństwa z Kościołem, oraz
oparciem dla poszczególnych rodzin.
Celem niniejszej pracy było ukazanie modelu rodziny
preferowanego przez Ruch Domowego Kościoła i wpływ tego
ruchu na postawy rodziców i dzieci, jak również odbiór tychże
rodzin w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
Praca odpowiada na pytania: Jaki jest charyzmat Ruchu
Domowego Kościoła i cel wychowania poprzez zobowiązania
stawiane przez ruch i życie wspólnot rodzin?
Jakie są poglądy badanych dotyczące zobowiązań rodzinnych,
stosunek rodziców do wychowania dzieci i odbiór Rodzin
Ruchu Domowego Kościoła w środowisku pracy i miejscu
zamieszkania?
3
Polecamy serwis darmowe prace z pedagogiki - strona z
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace magisterskie,
licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
4
I PROBLEMATKA WYCHOWAWCZA
„DOMOWEGO KOŚCIOŁA” W ŚWIETLE
WYBRANYCH POZYCJI PIŚMIENNICTWA
1. RUCH DOMOWEGO KOŚCIOŁA WEDŁUG KSIĘDZA
ZAŁOŻYCIELA FRANCISZKA BLACHNICKIEGO
(POWSTANIE, ROZWÓJ I CHARYZMAT)
Ksiądz Profesor Franciszek Blachnicki wiedział, że konkretną
potrzebą naszych czasów stanowią sprawy rodziny. Zajął się
więc nie tylko młodzieżą i innymi grupami w ramach Ruchu
Światło-Życie, ale postanowił stworzyć coś dla rodzin.
Wiedział jednak, że nie może to być taka sama formacja, jak dla
osób indywidualnych we wspólnotach. Zawsze do Ruchu
Światło-Życie wstępowały poszczególne osoby a w tym
przypadku wstępuje małżeństwo z całą sytuacją życia
rodzinnego. Stąd ksiądz Blachnicki tworzy dla rodzin zręby
formacji rodzinnej.
Zaczęło się od pierwszych rekolekcji w 1973r. Zorganizowano
je w osobnych pomieszczeniach, których moderatorem był
5
ksiądz Stefan Patrys. Uczestniczyło w tych rekolekcjach około
150 osób. Po rekolekcjach ksiądz Blachnicki zabrał się do
tworzenia pierwszej teczki formacyjnej. Był to program bardzo
dokładnie opracowany na 15 dni oazy. Zawierał: szkołę
apostolską, ewangeliczne rewizje życia, modlitwy, wiele
cytatów z dokumentów soborowych, materiały formacyjne
Ruchu Equipes Notre Dame. Według tej teczki prowadzono
przez kilka lat oazy rodzin w Krościenku, a potem w innych
ośrodkach.1 W czerwcu 1974r ksiądz Franciszek Blachnicki
prosi o współpracę w ruchu siostrę Jadwigę Skudro ze
zgromadzenia Sacre Coeur. Siostra była dobrze przygotowana
do swego zadania. Ukończyła bowiem Instytut Rodziny, a w
czasie podróży zagranicznych szczegółowo zapoznała się z
ruchem Equipes Notre Dame. Tak rozpoczęła się, trwająca do
dziś, jej przygoda z rodzinami oazowymi w Polsce i współpraca
z księdzem Blachnickim. Na zakończenie letnich turnusów roku
1974 założyciel ustalił rozpoczęcie zakładania kręgów rodzin.
Po podsumowaniu siostra Jadwiga objechała miejscowości, z
których pochodzili uczestnicy dotychczasowych rekolekcji
rodzinnych. skutkiem tego wyjazdu było założenie 36 kręgów
rodzin, które rozpoczęły pracę formacyjną. Rok szkolny
1975/76 to czas szybkiego wzrostu ilości kręgów.
W listopadzie 1975r Ojciec podjął nowe dzieło. Zostało wydane
pierwsze pismo w ruchu: List „Domowy Kościół”. Redaktorem
1
List do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół’ 1994r nr 69
6
był Ojciec Blachnicki, zawierało ono przetłumaczone materiały
END z miesięcznych spotkań formacyjnych oraz informowano
czytelników o tym, co dzieje się lub będzie działo w Domowym
Kościele. W zależności od potrzeb Ojciec sam pisał artykuły
dotyczące liturgii, spraw rodziny, wychowania dzieci itp. lub
korzystał z pomocy innych.1 Na podsumowaniu w 1977r
powołano pierwsze pary diecezjalne dla 15 diecezji, a w roku
następnym dla pozostałych. Momentem bardzo ważnym dla
ruchu było ukazanie się nr 17 Listu „Domowy Kościół’ jako
numeru specjalnego. W nim Ksiądz Blachnicki nadaje gałęzi
rodzinnej Ruchu Światło-Życie nową nazwę: Ruch Domowy
Kościół.
Założyciel
stworzył
osobną
strukturę
Ruchu
Domowego Kościoła podobną do struktury ruchu ŚwiatłoŻycie. Powołuje moderatora krajowego i parę krajową,
moderatorów diecezjalnych i pary diecezjalne: są pary
rejonowe: jest moderator parafialny i para animatorska danego
kręgu. Są też diakonie. Istnieje więc Ruch Domowy Kościół w
ramach Ruchu Światło-Życie. Ksiądz Franciszek Blachnicki
wskazuje też wyraźnie jak utrzymać jedność i niezależność „W
ramach diakonii jedności istnieje podział na różne szczegółowe
i specjalne rodzaje służb - diakonii, wśród których znajdują się
także diakonie Domowego Kościoła. Spełniający tę diakonię
należą do diakonii jedności Ruchu Światło-Życie na danym
szczeblu struktury i w ten sposób zapewniana jest jedność
1
List do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół”, 1997r. nr 72
7
Ruchu Domowego Kościoła z Ruchem Światło-Życie”1 .
Z
tego zdania widać też wyraźnie , że diakonia Domowego
Kościoła nie jest tym samym co Ruch Domowego Kościoła.
Diakonię Jedności stanowią więc pary odpowiedzialne na
danym szczeblu i one wchodzą w skład Diakonii Jedności
Ruchu Światło-Życie, utrzymując jedność i stanowiąc pole
współpracy na różnych odcinkach apostolstwa.
Nastąpił stały wzrost ilości kręgów. W 1979r było ponad 2000
kręgów. W 1980r było 300 kręgów. Obecnie jest ich 2459
w
Polsce.
W tworzeniu Ruchu Domowego Kościoła Ksiądz Franciszek
Blachnicki oparł się na trzech źródłach:
1. Nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie
2. Charyzmat Equipes Notre Dame
3. Charyzmat Ruchu Światło-Życie
Z tych trzech elementów został wyprowadzony nowy
charyzmat.
Co Ruch Domowego Kościoła przyjął od Equipes Notre
1
List do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół’ 1977r., nr 17 rozdział I p. 3
8
Dame?1 Przyjęto cały program duchowości małżeńskiej,
charakteryzującej się wspólnym „we dwoje”, dążeniem do Boga
poprzez całość spraw życia małżeńskiego i rodzinnego. Nie
chodzi o zdobywanie świętości przez każdego
z
małżonków na własny rachunek, ale o wspólne osiąganie tej
świętości. Wydaje się, że to „wspólne’ jest charakterystyczne
tylko dla dwóch ruchów END i RDK. Dla osiągnięcia tego celu
END wypracowało metodę w całości przyjętą przez RDK.
Składają się na nią tzw. zobowiązania:
◼ modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna
◼ czytanie Słowa Bożego
◼ reguła życia
◼ dialog małżeński
◼ rekolekcje letnie
◼ spotkania miesięczne 2
Co Ruch Domowego Kościoła przyjął z Ruchu Światło-Życie?
Założyciel ustalił dla Ruchu Domowego Kościoła prawie
1
Ks. Sujkowski Zbigniew, RDK wg wizji ks. Blachnickiego
List do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół” 1998r. nr 74, str. 16-21
2
Kręgi miesięczne, „Domowy Kościół” pierwszy rok pracy, 1986r., wydanie 2, str. 11
9
w całości metodę piętnastodniowych rekolekcji, dostosowując
jedynie niektóre elementy do sytuacji rekolekcji małżeńskorodzinnych, np. dołączono szkołę apostolską. Ksiądz Franciszek
Blachnicki tworząc program Ruchu Światło-Życie uwzględnił
w nim najważniejsze aspekty odnowy kościoła zawarte w
nauczaniu Soboru Watykańskiego II. Opracował to w postaci
dziesięciu Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Te kroki
stanowią podstawę programu formacyjnego dla różnych grup
oazowych, oprócz grup rodzinnych.1
W formacji RDK program podstawowy stanowi temat
duchowości małżeńskiej. Natomiast 10 Kroków odgrywa
ważną rolę, jednak nie jest programem podstawowym, tworzy
tylko tło.
Stąd ruch rodzinny tak wielką wagę przywiązuje np. do liturgii,
do roli Niepokalanej Matki Kościoła itd. Zresztą ujawnia się to
podczas rekolekcji 15-dniowych, gdy np.
w bieżącym roku był podkreślony problem świadectwa (jeden z
kroków).
Ruch Domowego Kościoła jest ruchem ludzi świeckich. Stąd
rola kapłana jest inna niż w grupach młodzieżowych . On nie
jest przełożonym, ani organizatorem, ale doradcą duchowym,
opiekunem duchowym. Przełożonymi są natomiast pary
1
Ks. Franciszek Blachnicki, Charyzmat „Światło-Życie” 1987r., str.67
10
małżeńskie danego stopnia. W omawianym charyzmacie Ksiądz
Blachnicki tak ujmuje rolę małej grupy, kręgu rodzinnego:
„Każdy krąg rodzinny Ruchu Domowy Kościół jest szkołą
życia chrześcijańskiego. [...] Każdy krąg rodzinny jest pewnym
laboratorium..... duchowości chrześcijan żonatych. [...] Każdy
krąg
rodzinny
to
centrum
przekazu,
promieniowania,
ewangelizacji [...] Każdy krąg rodzinny jest świadectwem.... o
prawdziwie braterskiej miłości.... Takie świadectwo powinna
dawać każda poszczególna rodzina. Jeśli żyć będzie ona
w
pełni miłością, z konieczności będzie promieniować na
otoczenie. Trzeba, aby wszystkie nasze kręgi mówiły ludziom,
którzy na nas patrzą: że są w naszych czasach chrześcijanie,
którzy wierzą, że małżeństwo to wielka sprawa, którzy wierzą
w miłość. Chrześcijanie, którzy starają się przeżywać w pełni
ich życie małżeńskie, którzy wspomagają się wzajemnie,
wspólnie dążą do świętości.”1
Warto odwiedzić serwis prace dyplomowe z pedagogiki - strona z
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace magisterskie,
licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
1
List do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół” 1977r., nr 17 rozdział I p. 11
11
2. FUNKCJE I ZADANIA WYCHOWANIA W KRĘGACH
RUCHU DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Na czym polega wychowanie? Według Jana Pawła II
odpowiadając na to pytanie nie można tutaj pominąć dwóch
fundamentalnych prawd; po pierwsze, że człowiek jest
powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy
urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie
samego. Odnosi się to zarówno do tych, którzy wychowują, jak
i do tych, którzy są wychowywani. Również i wychowanie jest
procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do
głosu w sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, która
„rodzi” w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym znaczeniu
może być równocześnie uważane za prawdziwe apostolstwo.
Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie
i miłości w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie
człowieka ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Wychowanie
jest
więc
obdarzaniem
człowieczeństwem.
Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo
narodzonego człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością
i świeżością człowieczeństwa, które z sobą przynosi na świat.
Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci
pozostają rodzice. Jeśli zadanie to rodzice
z kolei dzielą z
innymi ludźmi, a także z instytucjami, to zawiera się w tym
12
prawidłowe odzwierciedlenie zasady pomocniczości.1 Jedną z
dziedzin, w której rodzina odgrywa niezastąpioną rolę jest
wychowanie religijne, dzięki któremu wzrasta ona jako
„Kościół Domowy”.
Wychowanie religijne i katechizacja dzieci ustawia rodzinę w
obrębie kościoła jako prawdziwy podmiot ewangelizacji
i
apostolstwa. W wychowaniu nie można zapominać o istotnej
sprawie
dotyczącej
rozpoznania
własnego
powołania
życiowego, a w szczególności przygotowania do życia
w
małżeństwie. Z pewnością tylko rodziny zdrowe duchowo mogą
należycie spełnić to zadanie. Dlatego trzeba podkreślić potrzebę
szczególnej solidarności rodzin, które może przyjąć różne
formy organizacyjne jak np. Ruch Domowego Kościoła.
Rodzina, dzięki
takiej solidarności otrzymuje wsparcie
zbliżające nie tylko poszczególne osoby, lecz również
wspólnoty, zachęcając je do wspólnej modlitwy
i
poszukiwania właściwych odpowiedzi na istotne pytania, które
pojawiają się w życiu. Trzeba więc, by rodziny zacieśniały więź
solidarności. To właśnie określa ponad wszystko wspólną
zasadę wychowawczą: rodzice wychowują się dzięki innym
rodzicom, a dzieci dzięki dzieciom. W ten sposób tworzy się
szczególna tradycja wychowawcza, kierująca się zasadą
„Kościoła Domowego”. J. Vanier mówi tak o wspólnocie
rodzin, iż rodzina, ograniczona częstokroć do małżonków i
1
Jan Paweł II ‘List do rodzin” w Roku Rodziny 1994r., str.57
13
dzieci, nie może już sama sobie wystarczyć. Poszukuje się
zatem przyjaciół. Osoba ludzka potrzebuje towarzyszy,
przyjaciół, aby z nimi podzielić te same poglądy i ideały oraz
dokonywać ich wymiany. Dlatego niektóre rodziny łączą się w
grupy, kręgi w oparciu o podobną wizję człowieka i
społeczeństwa. Spotykają się raz w miesiącu, by pogłębić swoją
wiedzę religijną i podjąć kolejne zobowiązania co do swego
życia duchowego w rodzinie. Jednocześnie chcą oni dawać
świadectwo tym wartością wobec społeczeństwa; sądzą, że są w
stanie głosić światu dobrą nowinę, która
w większym stopniu
przynosi szczęścia, prawdę i pełnię życia. Pragną stać się
zaczynem ludzkiej społeczności, chcą pracować dla pokoju i
sprawiedliwości wśród wszystkich ludzi i wszystkich narodów.
Ich działalnością jest świadectwo życia
i życzliwość przyjęcia.1 W Elementarzu Rodziny Katolickiej
czytamy, że kto naprawdę pragnie wychowywać drugiego
człowieka, nie może zadowolić się dawaniem dobrych
wskazówek. Powinien zaangażować się w trud wychowawczy
całą swoją osobowością. Bo właśnie wychowanie dokonuje się
niezauważalnie, przede wszystkim przez kontakt z dojrzałymi
wartościami ludzkimi. Głęboka mądrość tkwi w przysłowiu:
”Słowa pouczają, przykłady pociągają”.2 Ojciec Święty
stwierdza, że solidarność ludzka we wzajemnej pomocy na
1
Jean Vanier ‘Wspólnota miejscem radości i przebaczenia” Paryż 1985r. str. 15
2
Ks. Bp Józef Stimpfle „Elementarz Rodziny Katolickiej” Opole 1984r. str.70
14
drodze do świętości jest wielkim darem warunkującym
duchowe zdrowie rodzin, a afirmacja Jana Pawła II dla „oaz
rodzin” pozostawia zobowiązania wszystkim rodzinom ruchu.
Jest nim budowanie szczególnej tradycji wychowawczej,
kierującej się zasadą „Kościoła Domowego”, w której przy
pomocy rodziny i wzajemnej wymiany w poszukiwaniu
właściwych odpowiedzi na istotne pytania, oraz zacieśnienia
więzów solidarności, trwa nieustannie wychowanie człowieka
dla dobra całej rodziny ludzkiej.1
Polecamy serwis prace magisterskie z pedagogiki
- strona z
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace magisterskie,
licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
1
Ks. Marian Kaszowski „Nowa Rodzina w Kościele i Świecie’ Kraków 1996r. str. 5
15
II METODYKA BADAŃ WŁASNYCH
1. METODY, ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ
Celem przeprowadzonych badań było ukazanie modelu
rodziny należącej do Ruchu Domowego Kościoła, jej wpływ
na wychowanie młodego pokolenia i środowisko, w którym
żyje.
Wyżej
wymieniony
cel
stanowił
punkt
wyjścia
do
sformułowania pytania głównego: w jaki sposób kształtują się
postawy rodziców i dzieci w kręgach i jaki jest ich odbiór przez
środowisko?
Znalezienie odpowiedzi na wymienione pytanie badawcze
wymagało użycia odpowiedniej metody badawczej. Przez
metodę badawczą rozumie się „zespół czynności i zabiegów
zmierzających do poznania określonego przedmiotu. Jest to
pewnego rodzaju charakter działania, jaki podejmujemy dla
zdobycia interesujących nas danych”.1
1
Pilch Tadeusz; Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych.
Ossolineum, Wrocław 1971r. str.79
16
Aby
odpowiedzieć
na
postawione
pytanie
badawcze
wykorzystałam metodę obserwacji i ankiety, która jest
niezastąpiona w badaniach pedagogicznych jako narzędzie
poznawania opinii faktów, cech zbiorowości. Ankieta jest
„techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnianiu
najczęściej
samodzielnie
przez
badanego
specjalnych
kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji, w
obecności lub częściej bez obecności ankietera”.1
Cechą charakterystyczną ankiety jest to, że nie wymaga
bezpośredniego kontaktu badającego z badanym - informator
jest w tym przypadku respondentem, pisemnie odpowiadającym
na pytania kwestionariusza. Skonstruowany przeze mnie
kwestionariusz ankiety zawiera 8 pytań. Pytania stanowią
pytania półotwarte, gdzie spośród gotowych odpowiedzi
respondent wybiera jedną lub kilka i jednocześnie ma
możliwość wypowiedzenia się niezależnie od odpowiedzi w
ankiecie.
Pytania od 1 do 5 dotyczyły konkretnych zobowiązań
małżeńskich i rodzinnych, a pozostałe trzy poruszają spraw
wychowawczych i odbioru rodzin Domowego Kościoła
środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
1
Pilch Tadeusz: Zasady badań pedagogicznych
Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995r. str. 86
17
w
Badania zostały przeprowadzone w miesiącu lutym 1998r
w
rodzinach będących w Ruchu Domowego Kościoła. Badania
były
anonimowe,
szczerości
aby
odpowiedzi.
zwiększyć
prawdopodobieństwo
Przeprowadzono
je
podczas
Diecezjalnego Dnia wspólnoty dla Animatorów Ruchu ŚwiatłoŻycie. Rodziny zostały poinformowane o celu badań,
zapewnione o ich anonimowości i zapoznane z instrukcją.
POLECAMY
DARMOWYM
SERWIS
PISZĄCA MAMA - STRONA Z
PORADAMI
MAGISTERSKIE,
O
PISANIU
LICENCJACKIE,
PRAC
-
PRACE
SEMESTRALNE,
ZALICZENIOWE.
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ
I
BADANEJ GRUPY
Badania zostały przeprowadzone w środowisku rodzin
należących do Ruchu Domowego Kościoła, na terenie
Tarnowskich Gór. Ruch w tym rejonie liczy około 50 rodzin,
ponieważ jest to ruch, liczba ta ulega nieustannie zmianie.
Rodziny tworzą kręgi, których rejon tarnogórski liczy około 15.
W każdym kręgu jest od 3-5 rodzin. W badaniach brało udział
18
15 rodzin zamieszkałych w Tarnowskich Górach, staż
małżeński wahał się od 5-30 lat pożycia małżeńskiego.
Raz w miesiącu odbywają się spotkania w kręgach
u
poszczególnych par. W spotkaniu uczestniczą pary małżeńskie i
kapłan - doradca duchowy. Spotkanie kręgu jest wspólnym
przeżyciem, wspólnym doświadczeniem dla tych osób. Każdy
uczestniczy w nim podwójnie, przez przyjmowanie i dawanie,
taka jest istota miłości Boga
i bliźniego. Jedna para
małżeńska, zwana parą animatorską kręgu, ma dodatkowe
zadanie, prowadzi, przewodniczy spotkaniu i czuwa nad jego
właściwym przebiegiem. Każde małżeństwo ma możliwość
wypowiedzenia się na dany temat. Kapłan - doradca duchowy
przynosi dar swojego kapłaństwa i światło wiedzy teologicznej
oraz doświadczenie duszpasterskie. Wszyscy starają się służyć
wspólnocie, temu „małemu kościołowi’ zgromadzonemu przez
Chrystusa
i wokół Jego Osoby. Krąg nie może być
zamknięty sam
w sobie, ale małżeństwa potrzebują pewnego
minimum intymności i dyskrecji do szczerego wypowiedzenia
się. Para animatorska kręgu pozostaje w stałym kontakcie z parą
rejonową. Wskazane jest, aby zaprosić ją przynajmniej na jedno
spotkanie, aby mogła lepiej poznać krąg od wewnątrz, lepiej
śledzić jego rozwój i ewentualnie udzielić pomocy. Spotkanie,
w którym uczestniczy para rejonowa, odbywa się tak jak każde
inne spotkanie.
19
Raz w miesiącu organizowany jest Rejonowy Dzień Wspólnoty
dla
Par
Animatorskich,
gdzie
rodziny
dzielą
doświadczeniem, są ustalane różne terminy spotkań
się
i
podawane aktualne informacje, przeżywana jest Msza Święta a
kończy to spotkanie wspólna agapa.
Dla uczestników Rejonowy Dzień Wspólnoty z konferencjami,
Mszą Świętą, agapą jest przeprowadzany 4 razy w roku.
Odbywają się również w czasie wolnym np. w okresie świąt, w
czasie ferii, wakacji; rekolekcje oazowe, spotkania opłatkowe,
bezalkoholowe zabawy karnawałowe, ogniska, weekendowe
rekolekcje tematyczne.
Pisanie prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.
Posiadamy specjalistów z zakresu bankowości, pracy w zakresie
bezpieczeństwa,
rachunkowości,
finansów,
ekonomii,
marketingu,
zarządzania, polonistyki, pedagogiki, socjologii, prawa, administracji,
hotelarstwa i turystyki oraz religii.
20
III PRZEBIEG I WYNIKI BADAŃ
Poniżej przedstawiono ilościowe zestawienie odpowiedzi rodzin
na poszczególne pytania.
Tabela nr 1.
Liczba odpowiedzi na pytania
a
b
c
d
pytanie 1
8
12
0
3
pytanie 2
0
13
13
1
pytanie 3
9
13
0
3
pytanie 4
11
6
0
1
pytanie 5
12
3
___
___
pytanie 6
11
0
2
2
21
pytanie 7
8
7
___
___
pytanie 8
13
1
0
5
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Wykres słupkowy kolejno obrazuje nam stanowiska rodzin
względem
konkretnych
zobowiązań.
Respondenci
wybrać odpowiedzi lub wpisać inne swoje odczucia.
mogli
W
pierwszym pytaniu rodziny ustosunkowują się do znaczenia
wspólnoty w ich życiu. Dane zawiera wykres nr 1
Wykres nr 1. Opinie badanych na temat znaczenia wspólnoty w
ich życiu
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
22
Z wykresu wynika , że najwięcej odpowiedzi, bo aż 12 uzyskał
podpunkt b, w którym wspólnota dla rodzin daje poczucie więzi
wewnętrznej z innymi osobami. Drugą pozycję pod względem
ilości odpowiedzi w tym pytaniu uzyskała odpowiedź a, gdzie
wspólnota inspiruje rodzinę do działania. Pomaga w rozwoju
religijnym, mobilizując do pracy wewnętrznej, uświadamia
bliskość Boga, jest okazją do wspólnej modlitwy we
wspólnocie, która jest częścią kościoła. Rodziny nie szukają we
wspólnocie możliwości ustawienia się w środowisku.
Poglądy badanych rodzin na temat wspólnej modlitwy
przedstawione są na wykresie słupkowym nr 2.
Wykres nr 2. Opinie rodzin na temat stosowanej modlitwy
w
ich życiu
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Dane z wykresu wskazują, że po 13 odpowiedzi na 15
możliwych uzyskała odpowiedź b i c, w której występowała
23
modlitwa małżeńska rodzin i osobista połączona z rozważanie
Pisma Świętego. Zdarza się również modlitwa różańcowa.
Na temat wpływu płynącego z modlitwy dla rodziny
respondenci wypowiedzieli się w punkcie trzecim.
Dane na ten temat zawarte są na wykresie nr 3.
Poglądy rodzin na temat wpływu płynącego z modlitwy
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Jak wskazują dane z wykresu największym dobrodziejstwem
wypływającym z modlitwy jest zbliżanie się rodzin do Boga,
tak odpowiedziało 13 rodzin. Ważną łaską płynącą z modlitwy
jest pogłębienie więzi emocjonalnej między członkami rodziny.
Dialog z Bogiem pomaga również według respondentów
pozytywnie i z dystansem patrzeć na świat, daje pewność i
24
wiarę, że Pan Bóg nas słyszy i nam odpowiada. Uświadamia
nam pomoc Bożą, daje możliwość wylania swoich trosk, obaw,
uczuć do Boga, rozterek.
Podstawowym czynnikiem scalającym rodzinę jest dobrze
przeprowadzony dialog małżeński, czyli obowiązek zasiadania.
Opinię na temat wpływu jaki ma na rodzinę dialog małżeński
zawarte są w wykresie słupkowym nr 4.
Wykres nr 4. Opinie na temat wpływu dialogu małżeńskiego na
rodzinę
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Z danych zawartych w wykresie wynika, że dialog małżeński
pomaga rozwiązywać problemy w rodzinie w modlitewnej
łączności z Panem Bogiem. Tak odpowiedziało najwięcej, bo 11
rodzin. Dialog zbliża małżonków do siebie, pomaga
wychowywaniu dzieci.
25
w
Okazuje się, że nie jest on taki łatwy w przeprowadzeniu,
ponieważ 6 par małżeńskich zasygnalizowało swoje trudności
by przeprowadzić dialog. Zazwyczaj jest to brak zaangażowania
się jednej ze stron, częściej ze strony męża.
Trudności powoduje brak systematyczności lub brak czasu.
Postanowienia w tym również dialog wymagają wysiłku, na
który niejednokrotnie trudno jest się zdobyć.
Kolejnym postanowieniem w Ruchu Domowego Kościoła jest
przyjęcie reguły życia, która jest określeniem konkretnych
wysiłków, podejmowanych w celu lepszego wypełnienia woli
Bożej wobec każdego z nas. Nieraz odpowiedzią na pytanie, co
stanowi dla ciebie regułę życia, są okoliczności lub
zapotrzebowania bliźnich.
Wykres słupkowy nr 5 przedstawia liczebny stan przyjętej
reguły.
Wykres nr 5. Liczba rodzin posiadających i nie posiadających
regułę życia
26
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że na 15 rodzin
badanych 12 posiada swoją regułę życia, którą przyjęli.
Natomiast 3 rodziny nie mają jeszcze swojej reguł życia.
Pytania dotyczące reguły życia ukazały nam pracę wewnętrzną
rodzin, funkcje i zadania wychowania przez Ruch Domowego
Kościoła.
Rodziny starają się żyć zgodnie z Dekalogiem, pracują nad
emocjami, cierpliwością względem swoich dzieci. Jest to praca
nad ojcostwem (Bóg Ojciec) w podejściu do dzieci. Starają się
wspólnie iść do Boga, dostrzegać obecność Pana
w każdej sytuacji życia, starają się uczciwie pracować.
Podejmują różnego rodzaju drobne wyrzeczenia np. w okresie
adwentu i postu; rezygnują z telewizji w określone dni tygodnia,
27
przeznaczając ten czas dla rodziny. Decydują się na czasowe
zobowiązania np. comiesięczną spowiedź świętą, uczestnictwo
w
Rodzinie
Różańcowej,
wypełnianie
„zobowiązań”
Domowego Kościoła, czy inne zobowiązania modlitewne.
Pracują nad regularnością swojego trybu życia, dostrzegając
najwyższą wartość jaką jest wychowanie młodego pokolenia.
By mieć siłę, by iść na przód, dobrze jest do końca zaufać
Jezusowi i to również jest jedna z reguł życia. Powściągliwość
w wypowiadaniu swoich emocji ma pozytywny wpływ na
dzieci, dla których rodzice są wzorem. Ważna jest również
serdeczność
i
praca
nad
poprawieniem
stosunków
z
dorastającymi dziećmi. Wybraną raz regułę życia należy
stosować w praktyce.
Ruch i życie w nim pociąga za sobą dawanie świadectwa
w
miejscu pracy.
W jaki sposób rodziny i ich świadectwo odbierane jest
w
środowisku pracy i szkoły ilustruje wykres nr 6
Pisanie prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.
Posiadamy specjalistów z zakresu bankowości, pracy w zakresie
bezpieczeństwa,
rachunkowości,
finansów,
ekonomii,
marketingu,
zarządzania, polonistyki, pedagogiki, socjologii, prawa, administracji,
hotelarstwa i turystyki oraz religii.
28
Wykres nr 6. Opinie rodzin o ich odbiorze w środowisku pracy i
szkoły
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Było wiele kontrowersji co do określenia i oceny siebie, swojej
rodziny w środowisku pracy i szkoły, być może związane to
było z trudnością oceny siebie i swojej postawy. Jednak rodziny
z Domowego Kościoła przyjmowane są w większości, (11
rodzin odpowiedziało) pozytywnie. Dwie odpowiedzi dotyczyły
podejścia obojętnego ze strony środowiska pracy i szkoły.
Wpływ Domowego Kościoła na opinię sąsiadów jest
zróżnicowany, obrazuje to wykres nr 7
Wykres nr 7. Opinia rodzin na temat wpływu Domowego
Kościoła w miejscu zamieszkania
29
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Stwierdzono na podstawie ankiet, iż wiele ludzi z sąsiedztwa
nie interesuje się ruchem i nie wie nic o nim. Jeżeli dostrzegają
rodzinę, która w ruchu jest, to odbierają ją jako rodzinę
zaangażowaną w życiu kościoła, raczej pozytywnie. bywają
sytuacje, kiedy sąsiedzi czują niechęć do ruchu, bardzo
możliwe, że kierują się uczuciem strachu przed stawianymi
zadaniami i wymaganiami w przypadku zaangażowania się w
ruch. Częściej jednak, bo 8 rodzin odpowiedziało, że opinii w
miejscu zamieszkania towarzyszyło zaufanie, życzliwość, dobry
stosunek lub obojętność.
Jednym z podstawowych elementów życia rodzinnego jest
wychowanie dzieci i postawy rodzicielskie wobec nich.
30
Opinie na temat realizacji i kształtowania postaw rodzicielskich
przez ruch przedstawia wykres nr 8
Wykres nr8. Opinie dotyczące postaw rodzicielskich
Źródło: Badania własne, wyniki ankiety
Polecamy serwis pisząca mama - strona z darmowym poradami o
pisaniu prac - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Na podstawie wykresu można odczytać, że ruch kształtuje w
rodzicach postawę kochającą wobec swoich dzieci, tak
odpowiedziało 13 rodzin ankietowanych. Był przypadek jednej
rodziny, gdzie wystąpiła postawa nadmiernie wymagająca
troskliwa.
Większość
odpowiedzi
dotyczyła
i
jednak
odpowiedzialności w wychowaniu dziecka, troskliwości,
cierpliwości. Ruch Domowego Kościoła uświadamia, że dużą
rolę w życiu dziecka pełnią rodzice i to mobilizuje wiele rodzin
do
przyjmowania
i
realizacji
wychowawczo-rodzicielskiej.
31
zobowiązań,
do
pracy
Jedna z respondentek zwróciła uwagę na kontakty z dziećmi
podczas modlitwy rodzinnej; „Najważniejsze jest to, że dajemy
dzieciom całe popołudnie. Dzieci to pamiętają. Rodzice, którzy
mają mnóstwo obowiązków, dedykują swoim dzieciom cztery
godziny. To dla nich wiele znaczy.
Nie trzeba za wszelką cenę dążyć do tego by wszyscy byli
obecni na modlitwie. Dzieci mogą przechodzić różne kryzysy.
W wieku 13-15 lat np. nie chcą nic mówić. Nie szkodzi, nie ma
problemu nie trzeba ich zmuszać. Wystarczy, że są obecni i
słuchają. Ważne jest by na zakończenie modlitwy okazać sobie
uczucie np. przez pocałunek. Wielu z nas ma problemy z
porozumiewaniem się, ale jeśli się ucałujemy, uściskamy to
wszystko mija. Czasami właśnie to wystarczy. Zbyt wiele wagi
przywiązujemy do słów, a tymczasem wszystko jest ważne nie
tylko słowa. Dobrze jest, gdy modlitwę rodzinną przygotowują
wszyscy. Jeden może wyszukać odpowiednią muzykę, drugi
nakryć stół, inny przygotować Ewangelię. To bardzo ważne, bo
jeśli się w czymś czynnie uczestniczy, mniej się krytykuje.”
Podsumowując ankietę, jej wyniki oraz opierając się na
bezpośredniej obserwacji życia w ruchu, można dojść do
następujących wniosków;
Ruch Domowego Kościoła chce pomóc w tworzeniu
dojrzałych, autentycznych, chrześcijańskich rodzin przez
32
formację
duchowości
małżeńskiej.
Prowadzą
do
niej
podejmowane przez uczestników „zobowiązania” oraz cały
przebieg miesięcznych spotkań.
Zobowiązaniami tymi są:
1. Modlitwa małżeńska, rodzinna, spotkanie ze Słowem Bożym
i modlitwa osobista - należy się do niej odpowiednio
przygotować. Trzeba wybrać sobie temat rozmyślania, czas,
miejsce, wyłączyć się ze spraw dnia codziennego, powoli
odmówić modlitwę ustną, prosić Ducha Świętego o
kierownictwo i modlić się myśląc o Bogu. Umieć dziękować
Mu, przepraszać Go i zabrać na zakończenie ze sobą myśli,
wezwania z rozmyślania, które pomoże nam w odnalezieniu
kontaktu z Bogiem w ciągu dnia. Modlitwę wewnętrzną
bardzo ułatwia częsty kontakt z Pismem Świętym.
Występuje również modlitwa małżeńska, która jest najlepszą
drogą do pogłębienia ich osobowego spotkania.
Mężczyzna i kobieta muszą być złączeni ze sobą nie tylko na
płaszczyźnie naturalnej, ale także duchowej. Oboje muszą
odświeżyć swoją wiarę w przymierze, winni razem wsłuchiwać
się w głos Chrystusa, czyli przeczytać fragment Pisma
Świętego, rozważyć w ciszy odczytane słowa dopiero potem
mówić do Boga spontanicznie. Tajemnica życia rodzinnego ma
33
swoje źródło we wspólnej rodzinnej modlitwie, która jest nie
tylko złączona z Kościołem, ale sama jest Kościołem.
2. Dialog małżeński, gdzie mąż i żona, co miesiąc, razem,
w
obecności Bożej, zastanawiają się jaka jest myśl Boża
i
wola Boża odnośnie do ich rodziny, po to aby ją lepiej
wypełniać. Jest swoistą terapią małżeńską, która prowadzi do
uleczenia
stosunków
rodzinnych.
Dialog
małżeński
niejednokrotnie napotyka na trudności i upływa sporo czasu
zanim tę sztukę opanujemy.
„Mieliśmy już za sobą trzynaście lat małżeństwa. Rozumieliśmy
się i kochaliśmy się bardzo. Jednakże działalność zawodowa,
wzrastająca liczba dzieci doprowadziły do tego, że nie mieliśmy
czasu zatrzymać się choć na chwilę, przemyśleć różne sprawy
życia rodzinnego, duchowego
i zawodowego. Nasze
rozmowy stawały się powierzchowne. Wymienialiśmy tylko
banalne uwagi, unikając zagadnień zasadniczych. To zaczynało
być poważne. Początkowo obowiązek zasiadania był dla nas
trudny; zakłopotanie skrępowanie. Stopniowo jednak nasze
życie małżeńskie zaczęło się rozwijać. Wypowiedziane zostały
sprawy, których nie mieliśmy odwagi poruszyć od początku
naszego małżeństwa. Na dialogu podobno może dojść do
„sceny małżeńskiej”. U nas tak nie było, chociaż moja żona
wskazywała mi pewne błędy, niewłaściwą postawę, których ja
pomimo swojej dobrej woli, nie zauważałem u siebie. Również
i ja odważyłem się wskazać na pewną jej wadę,
34
o której dotąd
nie mówiłem. Wspólnie rozważyliśmy trudności, jakie sprawia
jedno z naszych dzieci. Przyjęliśmy pewną postawę wobec
rodziny. Ustaliliśmy wydatki. Przede wszystkim omówiliśmy
zagadnienie zaangażowania w życie parafialne i sprawy życia
duchowego; Komunia Św., spowiedź, przyjęliśmy regułę życia.
Dotychczas unikaliśmy tych tematów. (wypowiedź małżeństwa,
podczas spotkania kręgu)
3. Reguła życia, która jest określeniem konkretnych wysiłków,
które chcemy podjąć w celu lepszego wypełniania woli Bożej
wobec każdego z nas i naszej rodziny. Jest to sprawa osobista
każdego człowieka, musi ona jednak uwzględnić potrzeby
bliźnich, a zwłaszcza współmałżonka. Przed wyborem reguły
życia, trzeba się przede wszystkim zastanowić, jaka jest wola
Boża względem mnie. By wybrać swoją regułę życia, trzeba
mieć jasny pogląd na swoje złe
i dobre strony oraz
pomysłowość, aby znaleźć skuteczne środki zwalczania złych
i rozwijania dobrych cech charakteru. Dobrze jest zapytać
Boga, czego ode mnie oczekuje. Prosić aby oświecił, ukazał
postanowienia, jakie powinienem podjąć. Wiele małżonków
podejmuje swoją regułę życia w czasie dorocznych
rekolekcji. Można prosić o radę inne osoby. Doświadczenie
wykazuje, że mało znamy samych siebie, spojrzenie innych
może nam bardzo pomóc.
4. Obowiązkiem
małżonków,
którzy
podjęli
powyższe
zobowiązania jest udział w miesięcznych spotkaniach tzw.
35
kręgach. Nie są to spotkania towarzyskie, ale przede
wszystkim formacyjno - modlitewne. Ich celem jest zbliżanie
wszystkich do Boga, zbliżanie małżonków do siebie,
zacieśnianie przyjaźni między poszczególnymi rodzinami w
kręgach. w spotkaniach tych odbywających się zwykle
wieczorami uczestniczą sami tylko małżonkowie ze swoim
moderatorem i parą animatorów. W spotkaniu zawiera się
skromny posiłek, wspólna modlitwa, dzielenie się swoimi
trudnościami i osiągnięciami, wyjaśnienie nowego punktu
formacji, przyjęcie zobowiązania, wspólne odmawianie
tajemnic różańca.
To wszystko prowadzi do budowania zdrowej i silnej rodziny
oraz do pełnego apostolstwa w miejscach pracy, miejscu
zamieszkania, a przede wszystkim czuwa nad prawidłowym
wychowaniem młodego pokolenia.
Prace magisterskie - nadają się do wszystkiego. Oczywiście poprawnie
napisane prace są do wszystkiego. Nie tylko dla dobrego samopoczucia,
ale także dla dobrej kondycji psychicznej.
Najlepiej prace dyplomowe czytać i pisać wieczorem przed pójściem spać
- wtedy zostaną najlepiej zapamiętane. Z poważaniem!
36
ZAKOŃCZENIE
Celem niniejszej pracy było ukazanie wpływu Ruchu
Domowego Kościoła na rozwój rodziny, postawy rodzicielskie i
wychowawcze wobec swoich dzieci, apostolstwo tychże rodzin
w środowisku pracy, nauki i miejscu zamieszkania. uzyskane
wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zobowiązania pomagają
małżeństwu rozwijać się i wychowywać dzieci. Każda para
małżeńska należąca do ruchu stara się by wypełniać
zobowiązania jak najlepiej. Przyszłość ewangelizacji zależy od
Kościoła Domowego - rodzina musi być świadoma tak
zobowiązującego zadania. Rodzina powinna sobie uświadomić
z jakich elementów życia chrześcijańskiego powinna czerpać
siłę do posługi ewangelizacyjnej. Właśnie Ruch Domowego
Kościoła przez swoje życie dokonuje katechizacji rodziny, jest
to jedyne miejsce, gdzie dzieci
i młodzież mogą pobierać
prawdziwą katechizację. nie zastąpioną i jedyną w swoim
rodzaju rolą rodziców chrześcijańskich jest podejmowanie
nieustannych
wysiłków
wychowawczych.
wychowawcze
oddziaływanie Kościoła lub szkoły nie zastąpią podstawowego
środowiska rodzinnego. Do rodziców należy stworzyć taką
atmosferę w rodziny, przepełnioną miłością oraz szacunku do
Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i społecznemu
wychowaniu dzieci. W procesie wychowania dzieci rodzice
winni zwracać uwagę na istotne wartości życia ludzkiego i
przekazywać, że więcej wart jest człowiek z racji tego, kim jest
37
niż ze względu na to co posiada. Chodzi o to by bardziej „być”
a niżeli „mieć’.
Dzieci powinny również nabywać w rodzinie poczucie
sprawiedliwości, która prowadzi do poszanowania godności
osobistej każdego człowieka. Rodzina powinna być miejscem,
gdzie gości prawdziwa miłość, jako podstawa szerszej troski o
bezinteresownej
troski
wobec
drugich,
a
zwłaszcza
najbiedniejszych i potrzebujących. W rodzinie jako we
wspólnocie miłości uczynienie daru z siebie jest prawem
nadającym kierunek i warunkującym wzrost. Dar z siebie, który
ożywia wzajemną miłość małżonków, staje się wzorem
i
zasadą składania daru z siebie, co powinno dokonywać się we
wzajemnych
stosunkach
braci
i
sióstr
oraz
różnych
współżyjących w rodzinie pokoleń.
Poprzez rodzinę dokonuje się przekazywanie
i
promieniowanie ewangelii. W rodzinie Ruchu Domowego
Kościoła wszyscy ewangelizują i podlegają ewangelizacji.
Można zatem powiedzieć, że rodzice wychowują poprzez
przykład własnego życia i są pierwszymi głosicielami ewangelii
wobec dzieci. Apostolstwo rodziny powinno także kierować się
na zewnątrz, poprzez rodzinę, jest to jeden ze sposobów
zapobiegania
niedowiarstwu,
najskuteczniejszy
środek
uświęcenia. Rodzina Domowego Kościoła, która odkrywa i
przeżywa piękno chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny,
będzie chciała Bożymi wartościami promieniować. Wtedy też
38
może się stać atrakcyjna, wzorem do naśladowania dla innych
rodzin. Świadectwo dawane na zewnątrz wobec innych
niepokoi, mobilizuje, zachęca do działania.
W dzisiejszym świecie, potrzeba nam coraz to więcej rodzin,
które będą żywym świadectwem wewnątrz swojej rodziny i na
zewnątrz w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.
Prace magisterskie - nadają się do wszystkiego. Oczywiście poprawnie
napisane prace są do wszystkiego. Nie tylko dla dobrego samopoczucia,
ale także dla dobrej kondycji psychicznej.
Najlepiej prace dyplomowe czytać i pisać wieczorem przed pójściem spać
- wtedy zostaną najlepiej zapamiętane. Z poważaniem!
39
BIBLIGRAFIA
I POZYCJE ZWARTE
1. Ks. Blachnicki Franciszek Charyzmat Światło-Życie, 1987r
2. Vanier Jean Wspólnota miejscem radości i przebaczenia, Paryż, 1985r
3. Ks. Stimpfle Józef Elementarz rodziny katolickiej Opole, 1984r
4. Jan Paweł II List do rodzin, 1994r
5. Skrzydlewski
Chrześcijańska wizja miłości
Władysław Bernard małżeństwa i rodziny, WAM
6.
Pilch
Tadeussz
środowiskowych. Ossolineum,
Metodologia
Kraków,1982r
pedagogicznych
badań
Wrocław,1971r
7. Pilch Tadeusz Zasady badań pedagogicznych Wyd. Żak, Warszawa,
1995r
II ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
1. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr69, 1994r
2. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr72, 1997r
3. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr17, 1977r
4. List do wspólnot rodzinnych Domowy Kościół nr74, 1998r
40
5. Kręgi miesięczne Domowy Kościół, podręcznik pierwszy rok pracy,
1998r
6. Ks. Kaszowski Marian Nowa Rodzina w Kościele i Świecie, Kraków,
1996r
41
Pisanie
prac
magisterskich,
licencjackich
inżynierskich.
Posiadamy
specjalistów z
zakresu
bankowości, pracy
w zakresie
bezpieczeństwa,
rachunkowości,
finansów,
ekonomii,
marketingu,
zarządzania,
polonistyki,
pedagogiki,
socjologii, prawa,
administracji,
hotelarstwa i
turystyki oraz
religii.
i
Download