Uploaded by User2333

POLSKA PIASTOW

advertisement
POLSKA
PIERWSZYCH
PIASTÓW
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
Przez wieki na ziemiach
polskich mieszkało wiele
plemion, których nazw nie
znamy.
Dlatego na podstawie
pozostałości po nich
określamy ludy te jako
kultury archeologiczne.
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
Przykłady kultur
archeologicznych:
-kultura ceramiki sznurowej
-kultura grobów kloszowych
-kultura naczyń lejkowatych
-kultura przeworska.
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
Na ziemiach polskich
zachowały się m.in.:
-kurhany (ziemne kopce
przykrywające groby)
-kamienne kręgi
(prawdopodobnie pełniły
funkcje religijne)
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
Najbardziej znaną osadą kultury
łużyckiej na ziemiach polskich (VIII –
VII w. p.n.e.) jest Biskupin.
To osada położona na wyspie jeziora
składająca się z 13 podłużnych
domów.
Jej mieszkańcy (ok. 800) byli rolnikami
i myśliwymi.
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
W starożytności mieszkańcy ziem
polskich utrzymywali kontakty z
Grekami i Rzymianami (np. szlak
bursztynowy).
W Górach Świętokrzyskich bogatych
w złoża żelaza rozwinęło się
hutnictwo (dymarki).
PLEMIONA POLSKIE
W VI w. na ziemiach polskich pojawili się Słowianie. Grupa rodzin
pochodząca od wspólnego przodka tworzyła u nich ród. Rody
łączyły się we wspólnoty sąsiedzkie - opola, a te tworzyły
plemiona. Najsilniejsze plemiona podbijały sąsiednie – słabsze i
tworzyły pierwsze państewka plemienne.
Władzą w plemionach był wiec (wszyscy dorośli mężczyźni), a na
czas wojny wybierano wodza (księcia), który niekiedy zdołał
utrzymać swoją władzę na czasy pokoju.
PLEMIONA POLSKIE
W IX w. ziemie dzisiejszej Polski
zamieszkiwało kilka plemion:
-Polanie (w Wielkopolsce)
-Wiślanie (w Małopolsce)
-Mazowszanie (na Mazowszu)
-Kujawianie (na Kujawach)
-Pomorzanie (na Pomorzu)
-Lędzianie (na Lubelszczyźnie)
-plemiona śląskie np. Ślężanie, Opolanie,
Dziadoszanie, Bobrzanie (na Śląsku)
POWSTANIE POLSKI
Polanie podbili sąsiednie plemiona
(Kujawian, Mazowszan itd.) i stworzyli
państwo o nazwie Polska.
Jego stolicą było Gniezno, a symbolem
orzeł.
Początkowo Polska była krajem
pogańskim, a rządził nią ród Piastów.
RÓD PIASTÓW
Piast (legendarny założyciel rodu)
Siemowit (Ziemowit)
Lestek (Leszek)
Siemomysł (Ziemomysł)
Mieszko I (pierwszy historyczny władca)
MIESZKO I (ok. 960 – 992)
Mieszko I był pierwszym historycznym
władcą Polski.
-w 963 r. toczył boje z sąsiednimi
plemionami Wieletów
-w 965 r. pojął za żonę czeską księżniczkę
Dobrawę
-w 966 r. wraz z najbliższym otoczeniem
przyjął chrzest
-w 968 r. utworzono pierwsze misyjne
biskupstwo w Poznaniu (bp. Jordan)
MIESZKO I (ok. 960 – 992)
-w 972 r. pokonał pod Cedynią
niemieckiego margrabiego Hodona
-ok. 990 r. przyłączył do swego
państwa Małopolskę i Śląsk
-w 991 r. w dokumencie „Dagome
iudex” ofiarował swoje państwo
pod opiekę papieża
-w 992 r. zmarł
Mapa: Polska za rządów Mieszka I.
MIESZKO I (ok. 960 – 992)
DOBRAWA – księżniczka
czeska, żona Mieszka I, matka
Bolesława Chrobrego
JORDAN – pierwszy biskup
misyjny w Polsce od 968 r.,
jego stolicą był Poznań
CHRZEST POLSKI 966
KORZYŚCI Z PRZYJĘCIA CHRZTU
Przyjęcie do grona państw
chrześcijańskich oznaczało
równouprawnienie.
Wzrost znaczenia władcy, który od tej
pory był pomazańcem bożym, równym
innym władcom.
Ściślejsze zjednoczenie plemion przez
wyznawanie wspólnej religii.
KORZYŚCI Z PRZYJĘCIA CHRZTU
Uniknięcie przymusowej chrystianizacji ze
strony cesarstwa (Niemiec).
Napływ do Polski wykształconego
duchowieństwa (pomoc w rządzeniu
krajem, rozwój nauki, szkolnictwa i kultury).
Włączenie Polski do kręgu kultury
europejskiej.
Na zdjęciu katedra w Poznaniu.
BITWA
POD CEDYNIĄ
972
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
MIESZKO I
BOLESŁAW
CHROBRY
3 SYNÓW
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
Okres rządów Bolesława
Chrobrego możemy podzielić na 2
części:
-czasy pokoju (992 – 1002 i 1018 –
1025)
-czasy wojen (1002 – 1018)
Na zdjęciu katedra w Gnieźnie.
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
CZASY POKOJU:
-wygnanie przyrodnich braci i macochy
Ody z kraju i objęcie pełnej władzy
-przybycie do Polski wygnanego z Pragi
biskupa Wojciecha (996/997)
-objęcie patronatu nad wyprawą misyjną
Wojciecha do pogańskich Prusów (997)
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
-męczeńska śmierć Wojciecha (997) i
wykupienie jego relikwii przez Bolesława
-ogłoszenie Wojciecha świętym i pielgrzymki do
jego grobu w Gnieźnie
-pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św.
Wojciecha i spotkanie z Bolesławem – zjazd
gnieźnieński (1000)
Drzwi Gnieźnieńskie ze scenami z życia św. Wojciecha.
ŚWIĘTY WOJCIECH 997
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
POSTANOWIENIA ZJAZDU
GNIEŹNIEŃSKIEGO (1000):
-cesarz zgodził się na koronację
królewską Bolesława
-utworzono metropolię w Gnieźnie
(arcybiskupem Radzim Gaudenty)
i 3 biskupstwa: w Krakowie,
Wrocławiu i Kołobrzegu
-cesarz pozyskał Bolesława do idei
imperium uniwersalnego
ZJAZD GNIEŹNIEŃSKI 1000
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
CZASY WOJEN:
-w 1002 r. zaczęła się wojna z
cesarstwem (Niemcami), która
trwała z przerwami do 1018 r.
-w 1002 r. Bolesław najechał na
należące do cesarza Łużyce, Milsko i
Miśnię
-w 1003 r. Bolesław najechał na
Czechy
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
-w 1018 r. zawarto pokój w
Budziszynie (Łużyce i Milsko
włączono do Polski, cesarz Henryk
II obiecał pomoc w wyprawie na
Ruś)
-w 1018 r. Bolesław wyprawił się
na Ruś, zdobył Kijów, osadził tam
na tronie zięcia Świętopełka, a
wracając przyłączył Grody
Czerwieńskie
Bolesław Chrobry wjeżdża
do Kijowa
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
Mapa: Polska za rządów Bolesława
Chrobrego (992 – 1025)
BOLESŁAW CHROBRY (992 – 1025)
-w 1025 r. Bolesław Chrobry jako
pierwszy władca Polski
koronował się w Gnieźnie na
króla, wkrótce też zmarł.
MIESZKO II (1025 – 1034)
Po śmierci Bolesława władzę przejął jego
syn Mieszko II, który w 1025 r. koronował
się na króla.
W wyniku jednoczesnego najazdu na
Polskę Niemiec i Rusi Kijowskiej (1031)
utracił zdobycze ojca: Łużyce, Milsko i
Grody Czerwieńskie.
Przeciwko królowi zbuntował się brat
Bezprym, Mieszko II musiał uciekać z kraju
i utracił koronę.
Bezkrólewie i upadek Polski
(1034 – 1039)
Jeszcze przed śmiercią Mieszko II zdołał
wrócić do kraju, ale korony już nie
odzyskał.
Po śmierci Mieszka II jego żona Rycheza
i syn Kazimierz musieli uciekać do
Niemiec.
W kraju zaczęły się bunty
możnowładców (np. bunt Miecława na
Mazowszu), które powodowały rozbicie
kraju.
Bezkrólewie i upadek Polski
(1034 – 1039)
Ludność obciążona dużymi podatkami i
dziesięcinami zbuntowała się pod
hasłem powrotu do pogaństwa.
W 1039 r. najechał na Polskę książę
czeski Brzetysław (zniszczył Gniezno,
wywiózł relikwie św. Wojciecha i
odebrał Śląsk).
Obok: Rycheza – żona Mieszka II
KAZIMIERZ ODNOWICIEL WRACA DO
POLSKI 1039
KAZIMIERZ ODNOWICIEL
(1039 – 1058)
Kazimierz Odnowiciel przy pomocy
wojsk niemieckich i ruskich zjednoczył
na nowo Wielkopolskę, Małopolskę,
Mazowsze i Śląsk.
Przeniósł stolicę ze zrujnowanego
Gniezna do Krakowa.
Częściowo odbudował zniszczoną przez
reakcję pogańską organizację kościelną.
KAZIMIERZ ODNOWICIEL
(1039 – 1058)
Mapa: Polska za Kazimierza
Odnowiciela.
BOLESŁAW ŚMIAŁY
(1058 – 1079)
BOLESŁAW ŚMIAŁY (SZCZODRY) umocnił
państwo, odbudował zniszczoną organizację
kościelną.
Organizował wyprawy na Ruś i Węgry, osadzał
na tamtejszych tronach swoich kandydatów.
W sporze papieża Grzegorza VII z cesarzem
Henrykiem IV popierał papieża.
W 1076 r. koronował się w Gnieźnie na króla za
zgodą papieża.
BOLESŁAW ŚMIAŁY
(1058 – 1079)
-prawdopodobnie podczas nieobecności
króla w kraju wybuchł bunt możnych,
biskup krakowski Stanisław był ich
przywódcą, lub wstawił się za nimi u
porywczego króla,
-w 1079 r. król kazał biskupa
poćwiartować, za co spotkała go klątwa
Kościoła,
-musiał uciekać z kraju na Węgry, a tron
objął jego brat Władysław Herman,
Święty Stanisław
ze Szczepanowa
Zabójstwo św. Stanisława ze Szczepanowa
WŁADYSŁAW HERMAN
(1079 – 1102)
WŁADYSŁAW HERMAN był nieudolnym
władcą.
W polityce zagranicznej przeszedł do
obozu cesarskiego i nie starał się o
koronę królewską.
O polityce wewnętrznej decydował nie
książę, lecz jego wojewoda Sieciech.
Funkcję „stolicy” pełnił w jego czasach
Płock.
WŁADYSŁAW HERMAN
(1079 – 1102)
Jeszcze za życia w 1097 r. Władysław Herman został zmuszony
przez możnych do podziału kraju między siebie i swoich
synów Zbigniewa i Bolesława.
POLSKA
(podział w 1097)
ZBIGNIEW
(Wielkopolska,
Kujawy)
WŁADYSŁAW
HERMAN
(Mazowsze)
BOLESŁAW
(Małopolska,
Śląsk)
WALKA O WŁADZĘ
Po śmierci Władysława Hermana Bolesław Krzywousty przy
poparciu rycerstwa wygnał Zbigniewa z kraju (1107).
BOLESŁAW KRZYWOUSTY
(1102 – 1138)
1109 – najazd króla niemieckiego
Henryka V w obronie
wypędzonego Zbigniewa
-obrona Głogowa
-bitwa na Psim Polu
-obrona Bytomia
-ostateczne zwycięstwo
Krzywoustego w wojnie.
BOLESŁAW KRZYWOUSTY
(1102 – 1138)
1116 – podbój Pomorza
Gdańskiego
1124 – podporządkowanie Pomorza
Zachodniego (książę Warcisław
uznał zwierzchnictwo Polski)
1138 – testament i śmierć
Krzywoustego
STATUT KRZYWOUSTEGO (1138)
Żeby zapobiec walkom o władzę po
swojej śmierci Bolesław Krzywousty
podzielił kraj między swoich synów i
ustanowił zasadę senioratu.
Najstarszy w rodzie Piastów miał być
zwierzchnikiem pozostałych, dostawał
tzw. dzielnicę senioralną i w imieniu
wszystkich prowadził politykę
zagraniczną.
1138
1138
Zgodnie z testamentem
Krzywoustego każdy z
książęcych synów miał
otrzymać jedną dzielnicę
Polski. Równocześnie dla
utrzymania jedności państwa
wprowadzono zasadę
senioratu.
Zasada senioratu polegała na
tym, że władzę zwierzchnią
nad całością terytorium miał
odtąd sprawować najstarszy
książę z rodu Piastów senior.
Pierwszy senior
Władysław Wygnaniec
Pomorze
Pod jego panowaniem
znajdowała się także
dzielnica senioralna,
biegnąca przez środek
kraju i granicząca ze
wszystkimi
pozostałymi
dzielnicami. Ponadto
senior zachowywał
zwierzchnictwo nad
Pomorzem Gdańskim.
Dzielnica senioralna
Najstarszy z synów Bolesława Krzywoustego, Władysław
Wygnaniec, został pierwszym seniorem. Oprócz dzielnicy
senioralnej objął on władzę nad Śląskiem.
Bolesław Kędzierzawy otrzymał Mazowsze z częścią
Kujaw
Mieszko Stary - Wielkopolskę z Poznaniem.
Henrykowi Sandomierskiemu, przeznaczono
ziemię sandomierską.
Jedynie najmłodszego z braci,
Kazimierza Sprawiedliwego,
urodzonego prawdopodobnie
po śmierci ojca, nie ujęto w
testamencie. Razem z matką
Salomeą zamieszkał w
wydzielonej z dzielnicy
senioralnej ziemi łęczyckiej.
ŻYCIE W PAŃSTWIE
PIERWSZYCH PIASTÓW
POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW
- GRODY I PODGRODZIA
GRODY – osady obronne otoczone
wałami, mające rozbudowany system
obronny, strzegły granic państwa, a
wewnątrz kraju były siedzibami
władców lub ich urzędników
(kasztelanów), budowane w
miejscach z natury obronnych tj. w
widłach rzek, pośród jezior, na
wzgórzach.
POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW
- PODGRODZIA
PODGRODZIA – to osady
przylegające do grodów, mieszkała
w nich ludność pracująca na
potrzeby grodów. Mieszkańcami
podgrodzi byli:
-rzemieślnicy
-kupcy
-wojowie
-służba
POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - DRUŻYNA
DRUŻYNA – wojsko pierwszych Piastów,
składało się z kilku tysięcy wojów
utrzymywanych wraz z rodzinami przez
władcę. Wojowie mieszkali w grodach i
wyruszali z władcami na wyprawy
wojenne. Od połowy XI wieku władcy
przestali bezpośrednio utrzymywać
wojów i zaczęli osadzać ich na ziemi.
POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW - PIENIĄDZ
Początkowo wybijano niewiele
monet i służyły one raczej dla
podkreślenia znaczenia władcy,
niż jako środek płatniczy. Później
ich ilość znacznie wzrosła.
Na zdjęciu denar z czasów Bolesława
Chrobrego.
POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW – ciężary prawa
książęcego
DANINY – rodzaj świadczeń na
rzecz władcy, uiszczane były
najczęściej w zbożu lub
zwierzętach hodowlanych.
POSŁUGI – rodzaj świadczeń na
rzecz władcy, polegający na
obowiązku budowy i naprawy
grodów, goszczeniu władcy, w
czasie jego objazdu po kraju,
udziale w pospolitym ruszeniu w
czasie najazdu wroga
POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW – osady
służebne
Wokół grodów tworzono osady służebne. Mieszkała w nich
ludność niewolna, głównie jeńcy wojenni. Uprawiali oni
ziemię i świadczyli władcom ściśle określone usługi (stąd
powstawały nazwy miejscowości np.)
-w Winiarach uprawiano winorośl,
-w Kobylnikach hodowano konie,
-w Grotnikach wyrabiano groty do strzał,
-w Zdunach produkowano garnki,
POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW – zarządzanie
państwem
Władca uznawał państwo za
swoją własność. Samodzielnie
nakładał podatki, zawierał
sojusze i decydował o wojnach
(państwo patrymonialne).
Ziemie polskie w 1138 r.
Żeby zapobiec walkom o
władzę po swojej śmierci w
1138 r. Bolesław
Krzywousty podzielił Polskę
między synów i ustanowił
zasadę senioratu.
Rozpoczął się okres rozbicia
dzielnicowego
Ziemie polskie w 1138 r.
SENIOR
DZIELNICA SENIORALNA
(PRZEZ ŚRODEK KRAJU)
WŁADYSŁAW WYGNANIEC
ŚLĄSK
BOLESŁAW KĘDZIERZAWY
MAZOWSZE + KUJAWY
MIESZKO STARY
WIELKOPOLSKA
HENRYK SANDOMIERSKI
ZIEMIA SANDOMIERSKA
SALOMEA + KAZIMIERZ SPRAWIEDLIWY
ZIEMIA ŁĘCZYCKA
Ziemie polskie w 1138 r.
Najstarszy w rodzie Piastów
(senior) miał być
zwierzchnikiem pozostałych,
dostawał tzw. dzielnicę
senioralną i w imieniu
wszystkich prowadził politykę
zagraniczną.
Ziemie polskie po 1138 r.
1180 – zjazd w Łęczycy (obalenie
zasady senioratu – seniorem
najmłodszy Kazimierz Sprawiedliwy)
1227 – zjazd w Gąsawie
(zamordowanie Leszka Białego).
Obok: Pierwszy senior Władysław Wygnaniec.
Zjazd w Gąsawie- śmierć Leszka
Białego 1227
Skutki rozbicia dzielnicowego
słabość militarna dzielnic,
najazdy sąsiednich państw,
utrata wielu ziem,
utrudnienia w handlu,
spadek znaczenia Polski w Europie,
podziały w polskim Kościele,
wzrost znaczenia możnowładców,
Najazdy tatarskie
Tatarzy (Mongołowie) –
koczownicze plemiona ze stepów
Azji, zjednoczone przez
Temudżyna (Czyngis – chana),
świetni wojownicy, w XIII w.
stworzyli ogromne państwo i
dotarli do Europy.
Najazdy tatarskie
Przyczyny ich sukcesów:
-łagodne traktowanie
podbitych ludów
-świetna armia złożona z
konnych łuczników
-taktyka wojenna z użyciem
pozorowanych ucieczek i
gazów trujących
Najazdy tatarskie
Po zdobyciu Rusi, w 1241 r.
Tatarzy najechali na Węgry
(Batu – chan) oraz na
podzielone ziemie polskie
(Pajdar).
Najazdy tatarskie
Najeźdźcy spustoszyli Małopolskę
(Sandomierz, Kraków).
W bitwie pod Legnicą (1241) zginął
książę śląski Henryk Pobożny.
Klęska legnicka 1241- śmierć Henryka Pobożnego
Najazdy tatarskiebitwa pod Legnicą 1241
Sprowadzenie Krzyżaków
Dla ochrony przed najazdami
pogańskich plemion Prusów
książę Konrad Mazowiecki
zaprosił Krzyżaków (1226).
Zakonnicy przybyli na ziemię
chełmińską w 1230 r., wygnani z
Węgier.
Sprowadzenie Krzyżaków
Do 1283 r. Krzyżacy dokonali
podboju Prusów i na
odebranych im ziemiach
założyli swoje państwo.
W 1309 r. do Malborka
przenieśli swoją stolicę.
Sprowadzenie Krzyżaków
Sprowadzenie Krzyżaków
Krzyżacy wybudowali wiele
zamków i podzielili kraj na
komturie.
Przeprowadzili też proces
kolonizacji zdobytych ziem
(ściąganie osadników z
Niemiec).
Sprowadzenie Krzyżaków
Malbork 1309
Drogi do zjednoczenia…
Książę wielkopolski Przemysł
II do posiadanej prowincji
przyłączył Pomorze Gdańskie.
W 1295 r. został koronowany
w Gnieźnie na króla (abp
Jakub Świnka)
Drogi do zjednoczenia…
Inni władcy
dzielnicowi nie
uznawali jego władzy.
W 1296 r. został
zamordowany.
Drogi do zjednoczenia…
Następnie król czeski z rodu
Przemyślidów Wacław II opanował
Małopolskę, Pomorze Gdańskie i
Wielkopolskę.
W 1300 r. został koronowany w
Gnieźnie na króla (abp Jakub
Świnka).
Drogi do zjednoczenia…
Wacław II Czeski wprowadził
do Polski:
-grosze praskie
-urząd starosty
Drogi do zjednoczenia…
Po śmierci Wacława II i jego
syna Wacława III do
jednoczenia ziem polskich
przystąpił Władysław
Łokietek.
W 1304 r. wrócił z wygnania
z Węgier.
Drogi do zjednoczenia…
Łokietek zajął kolejno:
-Małopolskę
-ziemię sieradzko - łęczycką
-Kujawy
-Pomorze Gdańskie
-Wielkopolskę 1314
Drogi do zjednoczenia…
W 1308 r. na Pomorze Gdańskie
najechali Brandenburczycy.
Wezwani na pomoc Krzyżacy zajęli ich
miejsce na Pomorzu na 150 lat.
W tym czasie Łokietek zmagał się z
buntami w Krakowie (bp Jan Muskata,
wójt Albert i mieszczanie niemieccy).
Drogi do zjednoczenia…
W 1320 r. abp Janisław
koronował w Krakowie
Władysława Łokietka na króla.
Rozbicie dzielnicowe można
uznać za zakończone.
Drogi do zjednoczenia…
Pod koniec życia Łokietka
Krzyżacy najechali na jego
rodzinne Kujawy.
Bitwa pod Płowcami (1331)
nie rozstrzygnęła konfliktu.
Łokietek zmarł w 1333 r.
Drogi do zjednoczenia…
Polska za Władysława Łokietka.
Drogi do zjednoczenia…
Po śmierci Władysława
Łokietka (1333) królem został
jego syn Kazimierz Wielki.
Córka Łokietka -Elżbieta była
wówczas żoną króla Węgier.
Polska Kazimierza Wielkiego
Kazimierz Wielki objął kraj w
trudnym położeniu:
-zagrażali mu Krzyżacy i Czesi,
-Śląsk, Mazowsze, Kujawy i
Pomorze były poza krajem,
-brakowało jednolitości po
rozbiciu dzielnicowym,
Polska Kazimierza Wielkiego
W 1335 r. na zjeździe w
Wyszehradzie zapłacił
królowi Czech Janowi
Luksemburskiemu za
zrzeczenie się praw do tronu
polskiego.
Polska Kazimierza Wielkiego
W 1343 r. zawarł pokój wieczysty
z Krzyżakami w Kaliszu.
Polska odzyskała wówczas Kujawy
i ziemię dobrzyńską.
Krzyżacy zatrzymali Pomorze
Gdańskie i ziemię chełmińską.
Polska Kazimierza Wielkiego
W 1348 r. w pokoju w
Namysłowie uznał utratę
Śląska na rzecz Czech.
W latach 1340 – 1366
podbił jednakże Ruś
Halicką.
Polska Kazimierza Wielkiego
Był dobrym gospodarzem:
- założył ok. 100 miast i 1000 wsi,
- miasta otaczał murami
obronnymi (ok. 20), budował
murowane kościoły,
- zbudował ok. 50 zamków
obronnych
Polska Kazimierza Wielkiego
Zamki i miasta za Kazimierza Wielkiego.
Polska Kazimierza Wielkiego
Dbał o handel, wielu miastom nadał
przywilej składu.
Wprowadził prawo przymusu
drogowego dla kupców.
Pozwalał Żydom osiedlać się w
Polsce.
Ustanowił nowy podatek poradlne,
wprowadził monetę – polskie grosze.
Polska Kazimierza Wielkiego
Wydał zbiory praw tzw.
statuty dla Wielkopolski i
Małopolski.
W 1364 r. założył Akademię
Krakowską – pierwszą
wyższą uczelnię w Polsce.
Polska Kazimierza Wielkiego
Akademia Krakowska 1364
Polska Kazimierza Wielkiego
Kazimierz zmarł nie
pozostawiając męskiego
potomka w 1370 r. – wraz z
nim wygasła dynastia
Piastów na tronie Polski.
Jego następcą został
siostrzeniec Ludwik
Węgierski.
Download