Uploaded by michalczyk55

GPW rynek kapitałowy

advertisement
Uczestnikami rynku kapitałowego są :
instytucje finansowe – banki, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, samodzielni kupcy (maklerzy działający we własnym imieniu i na
własny rachunek),
 indywidualni inwestorzy – osoby fizyczne,
 instytucje prowadzące i wspierające handel papierami wartościowymi oraz
nadzorujące rynek – publiczne rynki regulowane (giełda papierów wartościowych
(GPW), Centralna Tabela Ofert (CeTO)), domy maklerskie, doradcy inwestycyjni,
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Handel papierami wartościowymi odbywa się na tzw. rynku pierwotnym lub rynku
wtórnym. Na rynku pierwotnym wprowadza się nowe emisje akcji albo obligacji. Na
rynku wtórnym handluje się już istniejącymi aktywami.

Download