Uploaded by User3189

jeden z dziesięciu matematyczny konkurs dla klas IV-VI

advertisement
Matematyczny turniej – jeden z…
Cele:
- utrwalenie znajomości pojęć matematycznych,
- ćwiczenie refleksu,
- ćwiczenie sprawności rachunkowej.
Użytkownicy gry.
Gra może być wykorzystywana w klasach od IV do VI na lekcjach powtórzeniowych, na
kółku przedmiotowym lub organizowanych konkursach po lekcjach. W każdej grze ze
względów czasowych powinno brać udział nie więcej niż 15 osób. Większa ilość powoduje
konieczność przeznaczenia nie jednej a dwóch jednostek lekcyjnych. Pozostali uczniowie z
klasy biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju. Pytania są podzielone wg
stopnia trudności na klasy: IV, V, VI.
Potrzebne materiały:
 Stoliki i krzesła dla uczestników
 Kartoniki z imionami uczestników
 Pudełka (wg ilości uczniów) i piłeczki (co najmniej 3 razy więcej niż liczba
uczestników)
 Dwa stopery do mierzenia czasu
W czasie trwania turnieju jeden uczeń zbiera piłeczki, gdy zawodnicy tracą szansę, inny
mierzy czas stoperem. Pozostali uczniowie czuwają nad sprawiedliwym przebiegiem .
Nauczyciel prowadzący turniej wybiera około 60 pytań na małych karteczkach w zależności
od poziomu i klasy. Pytania nie powinny wymagać skomplikowanych obliczeń. Grę
prowadzić może nauczyciel lub wyznaczony przez niego uczeń o wyraźnej dykcji.
Przebieg gry.
Etap I
Każdy zawodnik na stoliku ma pudełko z dwoma piłeczkami.
Pytamy uczniów po kolei. Każdy zawodnik otrzymuje dwa pytania. Jeden uczeń mierzy czas.
na odpowiedź - 10 sekund. Zła odpowiedź to utrata piłeczki. Po dwóch pomyłkach zawodnik
odpada.
Etap II
Każdy zawodnik na stoliku ma pudełko z trzema piłeczkami. Pytamy uczniów po kolei. Zła
odpowiedź to utrata piłeczki. Gra toczy się do momentu, gdy pozostaje trzech uczniów.
Pozostałych eliminuje z gry brak odpowiedzi na trzy pytania. Czas na odpowiedź – 10
sekund.
Etap III
Każdy zawodnik na stoliku ma dwa pudełka. W jednym są trzy piłeczki, a drugie jest puste.
Czas na odpowiedź-15 sekund
Początkowo zawodnicy odpowiadają na pytania na zasadzie - kto pierwszy, ten lepszy
(sygnalizują, że znają odpowiedź przez podniesienie ręki.). Zawodnik, który pierwszy uzyska
3 punkty, wyznacza kto odpowiada na następne pytanie – może również wyznaczyć siebie.
Każdy z grających ma dwie możliwości pomyłki. Trzecia eliminuje go z gry. Zawodnicy
gromadzą po 1 punkcie za prawidłową odpowiedź (gromadzimy piłeczki w pustym pudełku).
Wygrywa uczestnik, który nazbiera najwięcej punktów.
Ewaluacja
Przeprowadziłam tę grę już wielokrotnie w różnych klasach, zarówno na lekcjach, jak i na
zajęciach dodatkowych. Dzieci chętnie brały w niej udział. Zwracam uwagę na konieczność
przemyślanego doboru pytań dla danego zespołu uczniowskiego, muszą mieć odpowiedni
stopień trudności dla danego zespołu uczniów. Moja baza pytań w ciągu tych kilku lat
stosowania mocno się rozrosła. Przez umieszczenie w zestawie pytań o zróżnicowanym
stopniu trudności również uczniowie słabsi mają możliwość osiągnięcia sukcesu, co bardzo
ich mobilizuje do udziału w konkursie.
Gra jest mocno nasycona rywalizacją uczniów, nie ma tu miejsca na kompromis lub
współpracę. Uczniowie mają za zadanie wyeliminować przeciwnika.
Z moich doświadczeń wynika, że trzykrotne wykorzystanie danego pytania, powoduje, że
przeciętny uczeń pamięta odpowiedź i to na długo – niektórzy nawet po roku pamiętają dane
pytanie.
IV.
Ile dziesiątek jest w liczbie 150?
IV.
Ile jedności zawiera liczba 16?
Odp. 15
Odp. 16
IV.
Podaj 3 jednostki długości.
IV.
Czy dwie proste mogą mieć
dokładnie dwa punkty wspólne?
Odp. Np. cm, m, km
Odp. nie
IV.
Czy prostokąt może być kwadratem?
V.
Podaj nazwę wielokąta o najmniejszej
liczbie boków.
Odp. tak
Odp. trójkąt
IV.
Czy 1 decymetr to 10 centymetrów?
IV.
Czy kostka do gry w Chińczyka to
model „sześcianu”?
Odp. tak
Odp. tak
IV.
Czy lodówka przypomina swoim
kształtem prostopadłościan?
IV.
Gdy chcę ogrodzić siatką działkę,
to obliczam pole czy obwód?
Odp. tak
Odp. obwód
IV.
Gdy chcę pomalować szafkę,
to obliczam pole czy obwód?
IV.
Ile krawędzi ma sześcian?
Odp. pole
Odp. 12
IV.
Czy sześcian ma sześć ścian?
IV.
Czy jeden to element neutralny dodawania?
Odp. tak
Odp. Nie
IV.
Ile wynosi długość boku kwadratu,
jeżeli jego obwód wynosi 12 cm?
IV.
Ile wynosi długość boku kwadratu,
jeżeli jego pole wynosi 25 cm2?
Odp. 3 cm
Odp. 5 cm
IV.
Czy kwadrat ma 4 boki?
IV.
Czy prostokąt ma 4 boki?
Odp. tak
Odp. Tak
IV.
Ile wynosi pole kwadratu o boku
długości 3 cm?
Odp. 9 cm2
IV.
Czy w kwadracie występują odcinki
prostopadłe?
Odp. tak
IV.
Ile wynosi obwód kwadratu o boku
długości 2 cm?
Odp. 8 cm.
IV.
Czy w prostokącie są kąty proste?
Odp. Tak
IV.
Czy kąt prosty ma 100 stopni?
IV.
Ile kątów prostych jest w prostokącie?
Odp. Nie
Odp. cztery
IV.
Ile sztuk liczy tuzin?
IV.
Czy kwadrat to figura płaska czy bryła?
Odp.12
Odp. Figura płaska
IV.
Ile godzin trwa pół doby?
IV.
Jedna godzina to ile minut?
Odp. 12 godzin
Odp. 60 minut
IV.
Ile miesięcy ma rok kalendarzowy?
IV.
Ile wierzchołków ma kwadrat?
Odp. 12
Odp. cztery
IV.
Dowolny trójkąt ma; trzy boki, trzy kąty i trzy
wierzchołki. Czy to prawda?
IV.
Ile wierzchołków ma koło?
Odp. tak
Odp. Nie ma wierzchołków
IV.
Czy okrąg i koło to takie same figury?
Odp. NIE
IV.
Podaj najmniejszą liczbę trzycyfrową
Odp. 100
IV.
Ile minut trwa godzina zegarowa?
Odp. 60
IV.
Czy zero to element neutralny mnożenia?
Odp. NIE
IV.
Podaj największą liczbę trzycyfrową
Odp. 999
IV.
Czy liczba 1548 jest parzysta?
Odp. TAK
IV. Czy mnożenie przez zero to działanie
wykonalne?
IV.
Podaj liczbę 6 razy mniejszą od 6
Odp. TAK
Odp. 1
IV.
Suma to wynik jakiego działania?
Odp. dodawania
IV.
Ile mamy cyfr arabskich?
Odp. 10
IV.
Ile wynosi kwadrat liczby 8?
Odp. 64
IV.
Jak starożytni Rzymianie zapisywali liczbę
500?
Odp. D
IV.
Wynikiem jakiego działania jest iloraz?
Odp. dzielenia
IV.
Co jest dłuższe: metrowa nitka czy metrow
lina?
Odp. są równej długości
IV.
Ile dni ma październik?
Odp. 31
IV.
Podaj największą liczbę czterocyfrową
Odp. 9999
IV.
Czy mnożenie przez zero to działanie
wykonalne?
IV. Podaj liczbę 8 razy mniejszą od 16
Odp. 2
Odp. TAK
IV.
Ile godzin ma 10 dni?
Odp. 240
IV. Czy liczba 138 jest podzielna przez 9?
Odp. NIE
IV. Ile dni ma listopad?
Odp. 30
IV.
Wynikiem jakiego działania jest różnica?
Odp. Odejmowania
IV. Podaj największą cyfrę arabską?
Odp. 9
IV.
Czy zero to element neutralny mnożenia?
Odp. NIE
IV.
Ile jest liczb naturalnych?
IV.
Ile gramów ma kilogram?
Odp. nieskończenie wiele
Odp. 1000
IV.
Jak się nazywa przyrząd do mierzenia kątów?
IV.
Jaką liczbę oznacza w systemie liczbowym
rzymskim litera M?
Odp. Kątomierz
IV.
Jak się nazywa figury (najczęściej są to
kwadraty), w których umieszczone są liczby,
takie, że ich suma w każdym wierszu
(poziomo) i w każdej kolumnie (pionowo) oraz
po przekątnych jest taka sama?
Odp. 1000
IV.
Ile minut ma kwadrans?
Odp. 15
Odp. magiczne
IV.
Jak się nazywa przyrząd geometryczny do
kreślenia okręgów?
Odp. cyrkiel
IV.
W jakim działaniu matematycznym występuje
dzielnik?
Odp. W dzieleniu
IV.
Ile to jest: dwa do potęgi trzeciej?
Odp. 8
IV.
Jak się nazywa popularna gra liczbowa, w
której jest jeden bęben i grają miliony
cymbałów?
Odp. Lotto
IV.
Jeżeli jeden smok ma trzy głowy to ile głów
mają razem trzy smoki?
Odp. 9
IV.
Określ, ile razy twoje serce uderza w ciągu
minuty. Możesz się pomylić o 20.
Odp. 60
Uznajemy od 60 do 100
IV.
Jak się nazywają dwie proste, które nigdy się ni
przecinają?
Odp. Proste równoległe
IV.
Ile gramów ma jeden dekagram?
Odp. 10
IV.
Jaki liczebnik zawarty jest w słowie
STOKROTKA?
IV.
Mam 210 zł. Brakuje mi jeszcze 300 zł, by móc
kupić rower. Jaka jest cena roweru?
Odp. Sto
Odp. 510 zł
IV.
Czy 7 razy 8 jest 54?
Odp. Nie
IV.
Ile dzielników ma liczba 4?
Odp. Trzy: 1, 2, 4
IV.
Jak nazywamy liczbę, która ma więcej niż dwa
dzielniki?
IV.
Jak nazywa się figura geometryczna, która ma
wszystkie kąty proste?
Odp. Liczbą złożoną
Odp. Prostokąt
IV.
Która liczba jest większa: 32 czy 23?
IV.
Co wykonujemy najpierw: dodawanie czy
odejmowanie?
Odp. 32
Odp. Według zapisanej kolejności
IV.
Jaką liczbę oznacza w systemie liczbowym
rzymskim litera C?
IV.
Jak się nazywa liczba, utworzona z jedynki i
trzech zer?
Odp. 100
Odp. 1000
IV.
Czy cięciwa to odcinek łączący
dwa punkty okręgu?
Odp. Tak
IV.
Jeżeli do pewnej liczby dodamy 7,
to otrzymamy 15. Jaka to liczba?
Odp. 8
IV.
Marysia jest 9 – latką.
Ile lat będzie miała za 5 lat?
IV.
Jak się nazywa liczba,
w której jest jedynka i dziewięć zer?
Odp. 14
Odp. Miliard
IV.
Oblicz: 13-7+8
IV.
Ile stopni ma kąt prosty?
Odp. 14
Odp. 900
IV.
Jaką cyfrę na końcu musi mieć
liczba podzielna przez 5?
IV.
Piesek potrafi skoczyć na wysokość
3 razy większą niż jego wzrost.
Piesek ma 50 cm.
Jak wysoko może skoczyć?
Odp. 5 lub 0
Odp. 150 cm
IV.
Czy 9 razy 11 jest 99?
IV.
W klatce są kury. Razem mają
14 nóg.
Ile jest tych kur?
Odp. Tak
Odp. 14
IV.
Ciastko orzechowe kosztuje 2 zł.
Ile takich ciastek można kupić,
mając 25 zł?
Odp. 12
IV.
Trzy koty siedzą na płocie.
Ile mają razem łap?
Odp. 12
IV.
Jaka dziedzina nauk nazywana jest
„królową wszystkich nauk”?
IV.
Czy proste równoległe mają
wspólne punkty?
Odp. Matematyka
Odp. Nie
IV.
Jak nazywają się proste, które
przecinają się pod kątem prostym?
IV.
Ile wynosi kwadrat liczby 7?
Odp. Proste prostopadłe
Odp. 49
IV.
Ile to jest?
1000 razy 0?
Odp. Zero
IV.
Jak się nazywa figura geometryczna
złożona z dwóch półprostych
wychodzących z jednego punktu
i płaszczyzny między nimi?
IV.
Ile jest wszystkich liczb naturalnych?
Odp. Nieskończenie wiele
IV.
Ile milimetrów ma centymetr?
Odp. 10
Odp. Kąt
IV.
Jaką literą oznaczona jest w systemie
rzymskim liczba 50?
IV.
Jak nazywamy liczbę, która dzieli się
tylko przez 1 i przez samą siebie?
Odp. L
Odp. Liczba pierwsza
IV.
Jaką liczbą jest licznik ułamka 7/8?
IV.
Jaka jest najmniejsza liczba
naturalna?
Odp. 7
Odp. 0
IV.
Ile gałek lodów można kupić za 4 zł,
jeżeli jedna gałka kosztuje
80 groszy?
IV.
Jak się nazywa jednostka miary kąta?
Odp. Stopień
Odp. 5
IV.
Jak nazywa się figura geometryczna,
która ma wszystkie boki równe
i wszystkie kąty proste.
IV.
Jaką cyfrę musi mieć na końcu
liczba podzielna przez 10?
Odp. Kwadrat
Odp. zero
IV.
Jaką literą oznaczana jest w systemie
rzymskim liczba 10?
IV.
Oblicz: 200 – 93
Odp. X
IV.
Jeżeli jeden smok ma trzy głowy,
a każda głowa ma trzy języki,
to ile języków mają razem
trzy smoki?
Odp. 103
IV.
Oblicz: 80 : 16
Odp. 5
Odp. 27
IV.
Oblicz: 24 razy 10?
IV.
Czy promień to odcinek łączący
dwa punkty okręgu?
Odp. 240
Odp. Nie
IV.
Ile metrów ma 1 kilometr?
Odp. 1000
IV.
Czy Ziemia ma kształt zbliżony
do kuli czy do walca?
Odp. kuli
IV.
Czy liczba 110 jest wielokrotnością
liczby 11?
IV.
Co oznacza skrót: NWW,
Największy Wspólny Dzielnik,
czy Najmniejszą Wspólną Wielokrotność?
Odp. Najmniejszą Wspólną
Wielokrotność
IV.
Trzy kangurki odbyły razem
9 kilometrową wędrówkę.
Ile kilometrów przebył każdy z nich?
Odp. 9 km
IV.
Ile jest wszystkich cyfr?
Odp. 10
IV.
Czy liczba 111 jest podzielna przez 3?
IV.
Ile groszy ma jedna złotówka?
Odp. Tak
Odp. 100
IV.
Wymień wszystkie dzielniki liczby 2.
IV.
Oblicz: 199 + 8
Odp. 1, 2
Odp. 207
IV.
Pole kwadratu wynosi 16 cm2. Jaka jest
długość jego boku?
IV.
W roku 1983 urodziło się w Polsce
368.200 dziewczynek i 352.600
chłopców. Dzieci jakiej płci
urodziło się więcej?
Odp. 4 cm
Odp. Dziewczynek
IV.
Ile kilogramów ma tona?
IV.
Jak się nazywa figura geometryczna,
która ma trzy boki i trzy kąty?
Odp. 1000
Odp. Trójkąt
IV.
Jak się nazywa liczba, która ma
w zapisie jedynkę i za nią sześć zer?
Odp. Milion
IV.
Czy kwadrat jest prostokątem?
Odp. Tak
IV.
Czy 7 razy 8 równa się 56?
IV.
Oblicz:0 razy 0?
Odp. 0
IV.
Pewną liczbę pomnożono przez 3
I trzymano 99. Jaka to była liczba?
Odp. 33
IV.
W klatce są króliki. Gdy policzono ich
Nogi okazało się, że jest ich 36.
Ile jest tych królików?
Odp. Tak
Odp. 9
IV.
Olek ma 7 razy mniej lat niż jego babcia.
Ile lat ma Olek, jeśli jego babcia
ma 63 lata?
IV.
Ile dziesiątek ma setka?
Odp. 10
Odp. 9 lat
IV.
Jakie działanie wykonujemy pierwsze:
dodawanie czy mnożenie?
Odp. Mnożenie
IV.
Bieżnia stadionu lekkoatletycznego
Ma długość 400 m. Ile okrążeń pokonują
zawodnicy w biegu na 1200 m?
IV.
Ile to jest? 0100?
Odp. 0
Odp. 3
V.
Jeżeli jeden tort podzielimy na 8 osób, to jaką
część tortu dostanie każda z tych osób?
V.
Jak się nazywa część płaszczyzny
ograniczona okręgiem?
Odp. Jedną ósmą
Odp. koło
V.
Czy objętość prostopadłościanu o bakach: 2
cm, 3 cm i 1 cm wynosi 6 cm3?
Odp. tak
V.
Czy suma miar kątów wewnętrznych w każdym
wielokącie
wynosi 3600?
Odp. NIE.
V.
Czy liczby 4,8,15,22 są parzyste?
V.
Podaj pierwszą literę alfabetu greckiego
Odp. NIE
Odp. (alfa)
V.
Czy średnica jest krótsza od promienia?
Odp. NIE
V.
Podaj wynik dzielenia 24 : 0
Odp. jest to działanie niewykonalne
V.
Jak nazywa się wielokąt, który ma wszystkie
boki przystające i wszystkie kąty równe?
Odp. foremny
V.
Obwód trójkąta równobocznego jest równy
12cm. Jaką długość ma bok tego trójkąta?
Odp.4cm
V.
Czy zero to liczba dodatnia?
Odp. NIE
V.
Ile metrów ma jeden kilometr?
Odp. 1000
V.
Ile sekund ma godzina zegarowa?
Odp. 3600
V.
Czy z odcinków długości 6cm, 2cm, 20cm możn
zbudować trójkąt?
Odp. NIE
V.
Czy liczba 128 jest podzielna przez 3?
V.
Czy to prawda, że dzielna nie może być zerem?
Odp. NIE
Odp. NIE
V.
Ile przekątnych ma trójkąt?
V.
Jak nazywa się odcinek łączący dwa dowolne
punkty okręgu?
Odp. 0
Odp. Cięciwa
V.
Czy 10 to liczba naturalna?
V.
W pewnej rodzinie jest 7 braci i każdy ma po
jednej siostrze.
Ile jest dzieci w tej rodzinie?
Odp. TAK
Odp. Ośmioro
V.
Połowa – ile to procent?
Odp. 50%
V.
Ile wynosi połowa połowy liczby 12?
Odp. 3
V.
Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych
trójkąta?
V.
Jak się nazywają odcinki, które łączą
niesąsiadujące ze sobą wierzchołki?
Odp. Przekątne
Odp. 1800
V.
Ile stopni ma kąt półpełny?
V.
Ile stopni ma kąt pełny?
Odp. 180 stopni
Odp. 360 stopni
V.
Jak się nazywa trójkąt, który ma dwa boki
jednakowej długości?
V.
Jak się nazywa czworokąt, który ma
co najmniej jedną parę boków
równoległych?
Odp. Trójkąt równoramienny
Odp. Trapez
V.
Jaką część tygodnia jest dzień?
V.
Czy ułamek 15/14 jest większy niż 1?
Odp. Jedną siódmą
Odp. Tak
V.
Jak się nazywa bryła o kształcie takim jak
pudełko od zapałek?
V.
Ile litrów krwi ma człowiek?
Możesz się pomylić o 1.
Odp. prostopadłościan
Odp. 5 litrów
V.
Jakiej liczbie naturalnej jest
równy ułamek 12/3?
Odp. 4
V.
Czy liczba 119 jest podzielna przez 7?
V. Który z wielokątów ma sumę
Wszystkich kątów wewnętrznych
równą 1800?
Odp. Trójkąt
V.
Jaką liczbą jest mianownik
ułamka 3/14?
Odp. Tak
Odp. 14
V.
Niektórych ułamków nie można
Skrócić. Jak nazywamy takie ułamki?
V.
Ile to jest?
2+2 . 2?
Odp. Ułamki nieskracalne.
Odp. 6
V.
Jaką częścią doby jest godzina?
V.
Czy kąt 89 to kąt ostry czy rozwarty?
Odp. 1/24
Odp. Kąt ostry
V.
Czy trójkąt może mieć dwa kąty rozwarte?
V.
Ile wynosi połowa z połowy liczby 4?
Odp. Nie
Odp. 1
V.
Ile to jest:
33/100 + 7/100?
V.
Jakie działanie wykonujemy pierwsze:
dodawanie czy mnożenie?
Odp. 40/100=4/10
Odp. Mnożenie
V.
Proszę podać przykład wielokąta, który ma
dokładnie dwie przekątne.
V.
Trzecia część z 6 to:
Odp. Dowolny czworokąt, kwadrat, prostokąt,
trapez, itp.…
0
Odp. 2
V.
Turniej „Jeden z dziesięciu” trwa
w telewizji 30 minut. Ile to sekund?
V.
Czy romb ma wszystkie boki równe?
Odp. tak
Odp. 1800
V.
Ile wynosi trzecia część z liczby 99?
V.
Wymień wszystkie dzielniki liczby 13.
Odp. 33
Odp. 1, 13
V.
Ile jedynek jest w zapisie
liczby 11.011.011?
V.
Czy kąt 50 to kąt wklęsły czy wypukły?
Odp. 6
V.
Czy romb ma zawsze wszystkie
kąty równe?
0
Odp. Wypukły
V.
Jak nazywamy czynność,
polegającą na dzieleniu licznika
i mianownika przez tę samą liczbę?
Odp. Nie
Odp. Skracanie ułamka
V.
Jak się nazywa wielokąt, który nie ma
przekątnych?
V. Czy koło jest wielokątem?
Odp. Nie
Odp. Trójkąt
V.
0
Czy kąt 240 to kąt wklęsły czy wypukły?
Odp. Wklęsły
V.
Jak nazywamy czynność,
polegającą na mnożeniu licznika
i mianownika przez tę samą liczbę?
V.
Jaki wielokąt ma dokładnie tyle
samo boków co przekątnych?
Odp. Pięciokąt
V.
Co oznacza skrót NWD?
Odp. Największy Wspólny Dzielnik
Odp. Rozszerzanie ułamka
V.
W ułamku liczba występująca nad
kreską ułamkową to licznik, jak nazywa
się liczba pod kreską?
Odp. Mianownik
V.
Jak się nazywa część prostej
Ograniczona dwoma punktami?
Odp. Odcinek
V.
Jaka może być godzina, kiedy na
zegarku elektronicznym widnieją same
jednakowe cyfry?
Odp. 22:22, 11:11, 00:00
V.
Jak nazywa się prostopadłościan,
którego wszystkie krawędzie
mają jednakową długość?
Odp. Sześcian
V.
Ile milimetrów ma metr?
V.
Ile boków ma pięciokąt?
Odp. 1000
Odp. 5
VI.
Czy prostokąt ma osie symetrii?
VI.
Czy liczba „-5” jest liczbą całkowitą”
Odp. Tak
VI.
Czy ściany czworościanu foremnego są
trójkątami czy kwadratami?
VI.
Jak się nazywają kąty, które mają
wspólne ramię i razem
tworzą kąt półpełny?
Odp. Trójkątami
Odp. Kąty przyległe
VI.
Czy prostokąt ma osie symetrii?
VI.
Ile milimetrów ma kilometr?
Odp. Tak (dwie)
Odp. 1000000 – milion
VI.
Ile stuzłotówek będzie dawało
milion złotych?
VI.
Połowa – ile to procent?
Odp. 10.000
Odp. 50%
VI.
Czy centymetr sześcienny to
jednostka pola czy jednostka objętości?
Odp. Jednostka objętości
VI.
Oblicz: 0 : 0
VI.
Jak się nazywa prosta, która dzieli
figurę na dwie jednakowe części tak,
że jedna z tych części jest
symetrycznym odbiciem drugiej?
Odp. Oś symetrii figury
VI.
Jak się nazywa matematyk grecki,
Który odkrył prawo zwane
Twierdzeniem Pitagorasa?
Odp. Jest to działanie niewykonalne
Odp. Pitagoras
VI.
Jak się nazywa figura geometryczna,
Która nie ma długości ani szerokości?
VI.
Ile boków ma sześciokąt?
Odp. Punkt
Odp. sześć
VI.
Ile osi symetrii ma kwadrat?
VI.
Ile osi symetrii ma prostokąt,
który nie jest kwadratem?
Odp. 4
Odp. 2
VI.
Ile osi symetrii ma koło?
VI.
Ile osi symetrii ma romb?
Odp. Nieskończenie wiele
Odp. 2
VI.
Czy centymetr kwadratowy to
jednostka pola czy jednostka objętości?
VI.
Czy Pitagoras miał uczniów?
Odp. Jednostka pola
VI.
Ile sztuk ma mendel?
Odp. 15
Odp. Tak, nazywano ich Pitagorejczykami
VI.
Z jakiego kraju pochodził Pitagoras?
Odp. Grecji
VI.
Która liczba jest większa: 1 czy –1?
VI.
Ile tuzinów ma kopa?
Odp. 1
Odp. 5
VI.
3
Czy ułamki 4 i 0,750 są równe?
Odp. NIE
Odp. TAK
VI.
Podaj odwrotność liczby
VI.
Czy liczby przeciwne są równe?

7
3
3

Odp. 7
VI.
Pitagoras, Tales czy Euklides otrzymał
Nagrodę Nobla?
VI.
Podaj wzór na pole okręgu
Odp. Okrąg nie ma pola
Która z liczb jest większa  5,4 czy  5,04 ?
 5,04
Odp. Żaden
Co jest mniejsze kopa czy tuzin? tuzin
Podaj liczbę przeciwną do liczby 9
9
VI.
Ile metrów kwadratowych ma 1ar?
Odp. 100
7dm 3
VI.
wody, ile to litrów?
3
Odp. 7dm to 7 litrów
VI.
Czy iloczyn liczb 3, 5, 13, 15 jest liczbą
parzystą?
Odp. NIE
VI.
Podaj wzór na objętość sześcianu
3
Odp. V  a
VI.
Czy suma miar kątów wewnętrznych w każdym
czworokącie wynosi 1800?
Odp. NIE
VI.
Czy wartości bezwzględne liczb odwrotnych są
równe?
Odp. NIE
VI.
Czy liczba 1356 jest podzielna przez 3?
VI.
0
Podaj wynik potęgowania 15
Odp. TAK
Odp. 1
VI.
Podaj wzór na pole powierzchni odcinka
Odp. Odcinek nie ma pola
VI.
Czy zero to liczba dodatnia?
Odp. NIE
VI.
Ile metrów kwadratowych ma jeden hektar?
Odp. 10000
VI.
Obwód trójkąta równobocznego
jest równy 51cm. Jaką długość
ma bok tego trójkąta?
Odp. 17cm
VI.
Podaj liczbę 4 razy mniejszą od 26
Odp. 6,5
VI.
Podaj wynik dzielenia 1 : 0
Odp. Jest to działanie niewykonalne
VI.
Ile to jest pół kopy?
Odp. 30
.
VI.
Ile wynosi suma miar kątów
wewnętrznych czworokąta?
Odp. 3600
VI.
Czy średnica to dwukrotność promienia?
Odp. TAK
VI.
Pitagoras, Tales czy Euklides otrzymał
Nagrodę Nobla?
VI.
Podaj wynik dzielenia 15 : 0
Odp. jest to działanie niewykonalne
VI.
Ile to jest pół tuzina?
Odp. 6
Odp. Żaden
VI.
Ile przekątnych ma trójkąt?
Odp. 0
VI.
Ćwierć – ile to procent?
VI.
Podaj liczbę odwrotną do liczby 9
1
Odp. 9
VI.
Ile wynosi sześcian liczby 2?
Odp. 8
Odp. 25%
VI.
Jak nazywa się odcinek dwukrotnie
większy od promienia okręgu?
VI.
Ile dni będzie miał luty w roku 2100?
Odp. Średnica
Odp. 28
VI.
Czy połowa kąta prostego ma 900?
Odp. NIE
VI.
Jak starożytni Rzymianie zapisywali
liczbę 900?
Odp. CM
VI.
Czy liczba 138 jest podzielna przez 9?
Odp. NIE
VI.
Podaj liczbę przeciwną do liczby 9.
Odp. –9
VI.
Ilu cyfr używamy w systemie binarnym?
VI.
Czy 5dm to pół metra?
Odp. 2
Odp. TAK
VI.
Ile metrów kwadratowych ma 1ar?
Odp. 100
VI.
1% – ile to promili?
Odp. 10 promili
VI.
Czy liczby odwrotne są równe?
Odp. NIE
5dm
3
VI.
mleka, ile to litrów?
Odp.
5 litrów
VI.
Ile wynosi podwojony kwadrat liczby 3?
Odp. 18
VI.
Która z liczb jest większa  2,8 czy  2,01 ?
Odp.  2,01
Download