Uploaded by User3035

Umowa kupna sprzedaży motocykla (pobrano z Biurokrata.pl)

advertisement
Umowa kupna/sprzedaży motocykla
Umowa zawarta w dniu ………………………………... r. w …………………………………
(dzień, miesiąc, rok)
(miejscowość)
pomiędzy:
Sprzedającym:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………
Dokument tożsamości nr ………………………………………………………………………...
wydany przez: …………………………………………………………………………………
PESEL/NIP ………………………………………………………………………………………
a Kupującym:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adres …….…………………………………………………………………………………………
Dokument tożsamości nr …………………………………………………………………………
wydany przez: ……………………………………………………………………………………
PESEL/NIP ………………………………………………………………………………………
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż motocykla:
marka/model ……………………………………………... rok produkcji ……………………..
nr silnika ………………………………… nr podwozia ………………………………………...
nr rejestracyjny …………………………………………………………………………………..
przebieg …………………………… kolor …………………………… .
§2
Sprzedający oświadcza, że motocykl będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego
własność, wobec Sprzedającego nie toczy się żadne postępowanie dotyczące ww.
motocykla, motocykl jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowi
przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na kwotę: …………………………………
słownie: …………………………………………………………………………………………………
§4
1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność motocykla określonego w § 1, zaś
Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę ustaloną w
§ 3 niniejszej umowy.
2. Strony stwierdzają, że motocykl określony w § 1 został Kupującemu wydany, a cena
została uiszczona w wysokości ………………… na rzecz Sprzedającego.
§5
Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z motocyklem określonym w § 1
zostały przekazane mu: …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
§6
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego
motocykla i nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń.
§7
Strony ustaliły, że wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi
Kupujący.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
……………………………..
…………………………...
Sprzedający
Kupujący
Download