Uploaded by olekludwik

Startowanie i zamykanie windows 10

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Informatyka
System operacyjny
WINDOWS 10
Startowanie i zamykanie Windows 10
Uruchamianie
i zamykanie systemu
Pierwsze uruchomienie systemu Windows 10
Aby uruchomić Windows 10:
1. Włącz komputer.
2. Na nowym ekranie
powitalnym, zwanym
ekranem blokowania,
znajdziemy ważne
informacje, m.in. bieżącą
datę i czas, stan połączenia,
stan baterii.
3. Kliknij dowolnym przyciskiem
myszy obszar ekranu
blokowania.
4. Wyświetli się ekran
logowania z listą kont
użytkowników.
Inny sposób wyświetlenia ekranu
logowania to naciśnięcie klawisza
Spacja, a na ekranach dotykowych —
muśnięcie ekranu palcem.
Logowanie tradycyjne za pomocą hasła
• Zostanie wyświetlona lista
kont użytkowników —
wybierz swoje konto.
• Po instalacji systemu będzie
na niej jedno konto — osoby,
która zainstalowała
Windowsa 10.
• Podaj prawidłowe hasło i
naciśnij klawisz Enter albo
kliknij strzałkę.
• Zostanie wyświetlony pulpit
wybranego użytkownika.
Pięć sposobów logowania do Windows 10
• Gdy instalujemy system
Windows 10, podczas
konfiguracji dostępu do
internetu od razu zostaniemy
poproszeni o konfigurację
konta Microsoft, które daje
dostęp do usług internetowych
tej firmy.
• Jeżeli nie chcemy logować się
do komputera na konto
Microsoft, możemy założyć
konto lokalne. Pozwala ono na
przykład wyłączyć konieczność
logowania się do komputera, co
jest wygodne, jeśli jesteś jego
jedynym użytkownikiem.
Do Windows możemy
logować się na kilka
sposobów;
• logowanie na hasło
• logowanie na PIN
• logowanie obrazem
• logowanie biometryczne
twarzą albo za pomocą
czytnika linii papilarnych.
• logowanie automatyczne
dla osób, które są
jedynymi użytkownikami
komputera.
Logowanie kodem PIN
• PIN umożliwia logowanie do
Windows 10 (także na konto
Microsoft) wyłącznie na
maszynie, na której został
ustawiony.
• Oto jak ustawić logowanie
PINem w Windows 10;
1. Z menu Start wybieramy
Ustawienia. Klikamy na
Konta
2. W oknie Konta wybieramy
pozycję Opcje logowania ,
następnie z prawej strony, w
sekcji Numer PIN klikamy na
Dodaj .
Po podaniu w obu polach identycznego,
nowego kodu PIN klikamy na OK.
Następnie zamykamy okno
Ustawienia i możemy wypróbować
zmianę sposobu logowania,
używając skrótu Win+L.
Pojawi się ekran logowania z żądaniem
wprowadzenia zdefiniowanego
właśnie kodu PIN.
Logowanie obrazem
• Tradycyjne hasło możemy zastąpić
dowolnym obrazem.
• Klikamy na Start, Ustawienia,
Konta.
• Wybieramy Opcje logowania i
klikamy na Dodaj w sekcji Hasło
obrazkowe.
• Podajemy hasło do naszego konta
i klikamy na OK.
• Zaczynamy od wybrania
ulubionego zdjęcia – klikamy na
Wybierz obraz i wskazujemy plik
zapisany na dysku.
• Obraz zostaje wyświetlony –
możemy go kadrować.
• Klikamy na Użyj tego obrazu.
• Nakreślamy trzy dowolne
gesty (myszą lub na ekranie
dotykowym) i
potwierdzamy je.
• Klikamy na Zakończ.
Możemy już logować się
obrazem, kreśląc na nim
gesty; np. okrąg, kropka,
kreska.
Windows Hello
• Dzięki usłudze Windows Hello możesz
logować się do urządzeń, aplikacji,
usług online i sieci przy użyciu swojej
twarzy, tęczówki, odcisku palca lub
kodu PIN.
• Windows Hello zbiera informacje z
czujnika tęczówki albo czytnika linii
papilarnych, a następnie tworzy
odwzorowanie (inaczej mówiąc graf),
które szyfruje i zapisuje na
urządzeniu.
• Windows wymaga utworzenia
dodatkowo kodu PIN – na wypadek,
gdyby nas nie rozpoznał (mogą
występowa trudności w słabszym
oświetleniu).
• Logowanie twarzą wymaga laptopa
lub smartfona z kamerą typu Intel
RealSense 3D.
Aby zarządzać funkcją Windows
Hello
• Aby włączyć funkcję Windows
Hello, przejdź do obszaru Start
> Ustawienia > Konta >
Opcje logowania, wybierz
metodę Windows Hello, którą
chcesz skonfigurować, a
następnie wybierz opcję
Konfiguruj.
• Jeśli usługa Windows Hello
jest niewidoczna w oknie
Opcje logowania, może to
oznaczać, że jest ona
niedostępna na Twoim
urządzeniu.
Konfiguracja jest prosta – trzeba
chwilę patrzeć na ekran (i obiektyw
kamery), aby system zarejestrował i
zapamiętał twarz (lub zeskanować
linie papilarne).
Logowanie automatyczne
• Trzeba zainstalować Windows
z kontem Microsoftu.
• Dopiero po takiej instalacji
zmienić konto na lokalne
i wtedy da się hasło wyłączyć.
• Jeśli chcesz zrezygnować z
hasła musisz najpierw zmienić
konto na konto lokalne.
• Przełącz na konto lokalne a
potem wyłącz hasło.
• Żeby zmienić hasło lub z niego
zrezygnować najpierw trzeba
wpisać hasło dotychczasowe.
• Wtedy włączanie komputera i
uruchamianie Windows będzie
pomijało etap logowania.
Gdy masz komputer z kontem
lokalnym, to możesz zrezygnować
z hasła (w przypadku konta
Microsoftu hasło jest konieczne).
Aby zrezygnować z hasła musisz po
prostu zostawić wszystkie pola
puste.
Wyłącz hasło podczas logowania do
systemu Windows 10
• Metoda 1: Specjalistyczne
oprogramowanie Autologon
https://docs.microsoft.com/enus/sysinternals/downloads/autologon
• Zamiast czekać, aż użytkownik
wprowadzi swoją nazwę
i hasło, system Windows
używa poświadczeń
wprowadzonych za pomocą
funkcji Autologon, które są
zaszyfrowane w rejestrze, do
automatycznego logowania
określonego użytkownika.
o Autologon jest dość łatwy
w użyciu.
o Po prostu uruchom
autologon.exe, wypełnij okno
dialogowe i naciśnij Włącz.
o Aby wyłączyć automatyczne
logowanie, naciśnij Wyłącz .
o Ponadto, jeśli klawisz Shift
zostanie przytrzymany, zanim
system wykona autologon,
autologon zostanie wyłączony
dla tego logowania.
https://live.sysinternals.com/Autologon.exe
Specjalistyczne oprogramowanie
Autologon
• Uruchom plik wykonywalny, klikając
dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.
• Instalowanie oprogramowania
w tym przypadku nie jest potrzebne.
• Wystarczy zaakceptować warunki
użytkowania. Aby to zrobić, kliknij przycisk
"Zgadzam się" w oknie, które zostanie
otwarte.
• Następnie pojawi się małe okienko z
trzema polami.
• W polu "Nazwa użytkownika" wpisz pełną
nazwę konta, a następnie w wierszu
"Hasło" wprowadź hasło.
• Pole "Domena" może pozostać
niezmienione.
• Teraz zastosuj wszystkie zmiany. Aby to
zrobić, kliknij przycisk "Włącz" w tym
samym oknie.
o
Następnie oba okna zostaną
automatycznie zamknięte
i konieczne będzie ponowne
uruchomienie komputera.
Nie musisz już od czasu do czasu
podawać hasła z konta.
Aby przywrócić wszystko do
pierwotnego stanu, uruchom
ponownie program i naciśnij
przycisk "Wyłącz" .
Na ekranie pojawi się komunikat
informujący, że opcja jest
wyłączona.
Metoda 2: Administrowanie kontami
• Możesz wyłączyć hasło przy
użyciu standardowych
narzędzi systemu Windows.
• Kliknij Ustawienia> Konta>
opcje logowania> i odhacz
Aby zwiększyć zabezpieczenia,
zezwalaj …
• Naciśnij jednocześnie klawisze
Win + R na klawiaturze.
• Otworzy się okno
standardowego programu
"Uruchom".
Metoda 2:
Administrowanie kontami
Włączasz komputer i czekasz na
pojawienie się pulpitu Windows
10;
• Ustawienia> Konta> opcje
logowania> i odhacz Aby
zwiększyć zabezpieczenia,
zezwalaj …
• Wciskamy skrót Win+R i
wpisujemy w wyświetlonym
oknie polecenie netplwiz
• W oknie Konta użytkowników
usuwamy zaznaczenie z pola
wyboru Aby używać tego
komputera, użytkownik musi
wprowadzić nazwę użytkownika
i hasło.
Metoda 2: Administrowanie kontami
• W kolejnym oknie będziemy
musieli jeszcze raz wprowadzić
hasło do naszego konta.
• Od tej pory system nie będzie
wymagał podawania hasła.
• Logowanie automatyczne jest
najwygodniejsze, ale kosztem
bezpieczeństwa.
• Sprawdza się tylko wtedy, jeśli
jesteś jedynym użytkowniktem
komputera.
• Po prostu po włączeniu system
sam automatycznie loguje się
na nasze konto.
Uwaga: Wcześniej Ustawienia> Konta>
opcje logowania> i odhacz Aby zwiększyć
zabezpieczenia, zezwalaj …:
Metoda 3: Standardowe parametry systemu
operacyjnego
• Jest najprostszym rozwiązaniem,
ale działa wyłącznie na konta
lokalne.
• Jeśli korzystasz z konta Microsoft,
najlepiej użyć jednej z metod
wymienionych powyżej.
• Otwórz Start-Ustawienia-KontaOpcje logowania-Hasło-Zmień.
• W następnym oknie wprowadź
swoje bieżące hasło i kliknij "Dalej"
• Kiedy pojawi się nowe okno,
pozostaw wszystkie pola puste.
Po prostu kliknij "Dalej".
• Kliknij "Zakończ" w ostatnim oknie.
• Już nie musisz wpisywać hasła za
każdym razem, gdy się logujesz.
Znajdziesz również następujące ustawienia:
Wymagaj logowania — wymaga
zalogowania się na urządzeniu po
okresie przebywania przez
użytkownika w oddaleniu.
Blokada dynamiczna —
automatycznie blokuje urządzenie w
momencie oddalenia się od niego
przez użytkownika.
Prywatność — pokazuje lub ukrywa
informacje osobiste na ekranie
logowania, a następnie umożliwia
urządzeniu używanie tych informacji
logowania do ponownego otwarcia
aplikacji po aktualizacji lub
ponownym uruchomieniu.
Inne opcje logowania
Ustaw, kiedy ma być wymagane zalogowanie się;
• Przejdź do Start > Ustawienia > Konta > Opcje logowania. W obszarze
Wymagaj logowania wybierz, kiedy system Windows powinien żądać
ponownego zalogowania się.
Aby pokazać szczegóły konta na ekranie logowania;
• Przejdź do Start > Ustawienia > Konta > Opcje logowania. W obszarze
Prywatność włącz pierwsze ustawienie, jeśli chcesz, aby na ekranie
logowania były wyświetlane dane dotyczące konta.
Aby automatycznie zakończyć konfigurowanie po aktualizacji;
• Przejdź do Start > Ustawienia > Konta > Opcje logowania. W obszarze
Prywatność włącz drugie ustawienie, aby używać informacji logowania
do automatycznego kończenia konfigurowania urządzenia po
aktualizacji lub ponownym uruchomieniu.
Kończenie pracy z systemem Windows 10
Pracę z systemem Windows 10
można poprawnie zakończyć na
kilka sposobów;
• najbardziej oczywiste jest
zamknięcie systemu
i wyłączenie komputera,
• możemy też zakończyć naszą
sesję i pozostawić
uruchomiony komputer,
• albo pozwolić na zalogowanie
się do systemu innemu
użytkownikowi bez zamykania
uruchomionych przez nas
programów.
Sposób 1. Kliknij raz lewym
przyciskiem myszy przycisk
z awatarem. Pojawi się menu, w
którym użyj elementu Wyloguj lub
Zablokuj.
Kończenie pracy z systemem Windows 10
Najszybszym sposobem
wyłączenia urządzenia za
pomocą myszki jest
skorzystanie z menu
administracyjnego:
1. Kliknij prawym przyciskiem
myszki znajdującą się w lewym
dolnym rogu ikonę Windowsa.
2. Z menu kontekstowego
wybierz opcję Zamknij lub
wyloguj, uśpij, uruchom
ponownie.
3. Wybierz żądaną akcję.
PPM
Sposób 2. Możesz także opuścić
profil za pomocą menu, które
pojawi się po naciśnięciu
Win + X
Zamykanie Windows 10
• Nigdy nie odłączaj komputera od
prądu przed zamknięciem systemu
Windows.
• W czasie zamykania komputer
wykonuje pewne czynności, których
zaniechanie może spowodować
komplikacje przy ponownym
uruchamianiu systemu.
• Aby zamknąć Windows i wyłączyć
komputer:
1. Kliknij przycisk Start. Wyświetli się
menu Start.
2. Kliknij przycisk wyłączania Zasilanie.
3. Z menu, które się ukaże wybierz
odpowiednią opcję:
•
Uśpij
•
Zamknij
•
Uruchom ponownie
Sposób 3. Kliknij przycisk Start.
Wyświetli się menu Start.
Kliknij przycisk wyłączania
Zasilanie.
Większość laptopów jest tak
skonfigurowana, że zamknięcie
pokrywy (ekranu) powoduje
automatyczne wykonanie jednej
z opcji zamykania – najczęściej
Uśpienia.
Sposób 4: skróty klawiaturowe
• Szybką metodą wylogowania
się z profilu jest użycie
niektórych skrótów
klawiaturowych.
• Znane doświadczonym
użytkownikom Ctrl + Alt + Del
w systemie Windows 10
wyświetla jedno z menu
systemowych.
• W naszym celu wybierz opcję
Wyloguj lub Zablokuj.
Za każdym razem, gdy odchodzimy
od komputera, należy go
zablokować.
Zablokowany komputer można
odblokować i kontynuować pracę,
podając ponownie hasło
użytkownika.
Sposób 5: Użyj kombinacji klawiszy
• Łatwo też zamknąć komputer
za pomocą kombinacji
klawiszy ALT + F4.
• Aby to zrobić, po prostu
przejdź do pulpitu (jeśli nie
zostanie to zrobione, zostanie
zamknięty tylko program,
z którym pracujesz).
• Naciśnij powyższy zestaw,
wybierz "Zamknij" w oknie
dialogowym i kliknij przycisk
"OK" .
Uwaga: Aby to zrobić, przejdź do
pulpitu!
Sposób 6: Korzystanie z wiersza poleceń
• Dla miłośników linii poleceń
(cmd) istnieje również
sposób, aby to zrobić.
• Otwórz cmd, klikając prawym
przyciskiem myszy menu
"Start„ i wybierz "Uruchom"
lub po prostu użyj kombinacji
"Win + R".
• Wpisz shutdown /s i naciśnij
Enter .
Sposób 7. Zamykanie zablokowanego
komputera
• Aby wyłączyć zablokowany
komputer, po prostu kliknij
ikonę "Wyłącz" w prawym
dolnym rogu ekranu.
• Jeśli nie widzisz takiej ikony,
po prostu kliknij dowolny
obszar ekranu i pojawi się.
• Aby zablokować kliknij Win+L
Przestrzegaj tych zasad,
a zmniejszysz ryzyko błędów
i problemów, które mogą powstać
w wyniku niewłaściwego
wyłączenia.
Wylogowywanie i szybkie przełączanie
użytkowników
Windows 10 umożliwia
jednoczesne zalogowanie do
systemu wielu użytkowników.
• Przełączanie kont z poziomu
menu Start:
1. Wyświetl menu Start.
2. Kliknij ikonę Twojego konta
użytkownika. Poniżej opcji
zostanie wyświetlona lista kont
pozostałych użytkowników
systemu.
3. Kliknij ikonę konta innego
użytkownika, który ma być
załogowany do systemu.
• Przełączanie kont
z poziomu okna
dialogowego Zamykanie
systemu Windows;
Znajdując się na pulpicie,
stosujemy kombinację
klawiszy Alt + F4
• Przełączanie kont
z poziomu ekranu
bezpieczeństwa;
Korzystając z kombinacji
klawiszy Ctrl + Alt +
Delete.
Hibernacja i uśpienie systemu
• Wyłączenie komputera jest
jednym z trzech sposobów
• Hibernacja - zawartość
zakończenia lub przerwania
całej pamięci zostanie
pracy.
zapisana na dysku, po
W systemie Windows 10 możesz
czym komputer zostanie
dodatkowo:
wyłączony.
• zahibernować
• Taki sposób przerywania
pracy oznacza, że
• uśpić - większość urządzeń
uruchomienie systemu
(wyjątek stanowią starsze
będzie trwało około 10
komputery stacjonarne) - tryb
sekund i przywrócony
minimalnego poboru energii, w
zostanie stan (w tym
którym podtrzymywana jest
wszystkie uruchomione
zawartość pamięci operacyjnej.
programy) z momentu
Dzięki temu ponowne włączenie
hibernacji.
(obudzenie) komputera jest
bardzo szybkie (nie przekracza
kilku sekund).
Zmiana domyślnego sposobu wyłączania
komputera
• Uśpij — domyślnie włączona
funkcja, która pozwala
zminimalizować zużycie energii
poprzez wyłączenie
niepotrzebnych urządzeń i
zwolnienie pozostałych.
• Hibernacja — funkcja
domyślnie wyłączona,
pozwalająca zapisać na dysku
twardym zawartość całej
pamięci, dzięki czemu ponowne
uruchomienie systemu
sprowadza się do wczytania
tych danych z powrotem do
pamięci RAM.
• Zablokuj — domyślnie
włączona funkcja, która
pozwala zablokować komputer
pozostawiony bez nadzoru.
1. Wyświetl menu administracyjne
Win+X.
2. Wybierz Opcje zasilania –
Dodatkowe ustawienia zasilania
3. Kliknij znajdujący się z lewej strony
okna odnośnik Wybierz działanie
przycisków zasilania.
Lista wszystkich sesji użytkowników
można ją wyświetlić za pomocą
Menedżera zadań:
1. Naciśnij kombinację klawiszy
Ctrl+Shift+Esc.
2. Rozwiń sekcję Więcej
szczegółów.
3. Przejdź do zakładki
Użytkownicy.
4. Zaznacz sesję innego
użytkownika — takie sesje nazywa
się odłączonymi.
5. Żeby wylogować użytkownika,
kliknij jego ikonę prawym
przyciskiem myszki i z menu
kontekstowego wybierz opcję
Wyloguj.
Tylko administrator może
wylogować innych użytkowników
i zakończyć w ten sposób działanie
wszystkich uruchomionych przez
nich programów.
koniec
Download