Uploaded by olekludwik

Lekcja 9 i 10. Sieci komputerowe cz.1

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Informatyka
Lekcja 9 i 10 cz. 1
Podstawowe wiadomości na
temat sieci komputerowych
Podstawowe
wiadomości na temat
sieci komputerowych
1. Znasz podstawową bazę pojęciową
związaną z budową lokalnych sieci
komputerowych.
2. Znasz podstawowe podziały i układy
lokalnych sieci komputerowych.
Wprowadzenie do zagadnień
związanych z sieciami
Elementy tworzące sieć
komputerową





serwer sieciowy, zazwyczaj powinien to być komputer
o dużej mocy obliczeniowej, zarówno wydajnym jak i
pojemnym podsystemie dyskowym niezbędnym do
przechowywania oprogramowania i danych
użytkowników. Na maszynie tej można uruchomić
aplikacje realizujące usługi sieciowe, również
nazywane serwerami.
komputery - stacje robocze, (terminale), na których
instalujemy oprogramowanie sieciowe nazywane
klientem.
media transmisji - kable miedziane, światłowody, fale
radiowe.
osprzęt sieciowy - karty sieciowe, modemy, routery,
koncentratory (huby), przełączniki (switche), access
pointy.
zasoby sieciowe - wspólny sprzęt, programy, bazy
danych.
Wprowadzenie do zagadnień
związanych z sieciami
Korzyści wynikające z pracy
w sieci
Cel tworzenia sieci.





grupa komputerów lub innych urządzeń
połączonych ze sobą w celu wymiany
danych lub współdzielenia różnych
zasobów, na przykład:
korzystania ze wspólnych urządzeń, np.
drukarek, skanerów,
korzystania ze wspólnego oprogramowania,
korzystania z centralnej bazy danych,
przesyłania informacji między komputerami
(komunikaty, listy, pliki).
Zalety łączenia
komputerów w sieć:




a) szybkość, oszczędność czasu i bezproblemowość w
przenoszeniu danych, plików i programów z jednego
komputera na inny (nawet znajdujący się w drugim końcu
świata)
b) oszczędność w zakupie urządzeń peryferyjnych
(wystarczy, aby drukarka, modem bądź skaner były
podłączone do jednego komputera)
c) oszczędność w zakupie oprogramowania (pewne
programy np. firewall wystarczy zainstalować na jednym
komputerze)
d) bezkonfliktowość, prostota i wygoda podczas dostępu
do wspólnych bazy danych z różnych komputerów (nawet
jak znajdują się one w innych częściach świata)
Role komputerów w sieci
Typy sieci
Sieci lokalne i rozległe
Z punktu widzenia złożoności, sieci komputerowe można podzielić
na grupy:
 LAN (Local Area Network)
 Jest to najpowszechniej spotykany rodzaj sieci, który składa się
z kilkudziesięciu do kilkuset komputerów połączonych w miarę
możliwości jednolitym nośnikiem. Sieci te zainstalowane są na
niewielkim obszarze (np. w jednym budynku).
 WAN (Wide Area Network)
 Większość sieci rozległych to kombinacje sieci lokalnych i
dodatkowych połączeń między nimi. Do określenia zasięgu i
rozmiaru sieci rozległych, stosowane są następujące terminy:
 Sieć miejska (MAN - Metropolitan Area Network)
• Jest to sieć WAN obejmująca niewielki obszar geograficzny.
Zasadniczo sieci takie obejmują jedno miasto lub region.

Sieć uczelniana (CAN - Campus Area Network)
• Termin stosowany często do określania sieci WAN łączącej
poszczególne wydziały w ośrodku akademickim.
Typy sieci pod względem
wielkości sieci można podzielić na:
LAN(sieci lokalne) – obejmują obszar co
najwyżej jednego budynku, np. szkoły,
biura itp.,
 MAN(sieci miejskie) – łączą sieci lokalne
na obszarze jednego miasta,
 WAN(sieci rozległe) – obejmują obszary
większe niż jedno miasto,
 INTERNET – łączy ze sobą prawie
wszystkie sieci na świecie.

Typy sieci

Schemat 1. Połączenie kablem UTP
typu cross, prędkość transmisji 10
Mb/s.
Cel:Współdzielenie plików, drukarki,
internetu itp.

Schemat 2. Połączenie kablem UTP
zwykłym poprzez Switch; 3 komputery lub
więcej (jak ktoś chce to i 2 mogą być też).
Cel:Mała sieć domowa/osiedlowa,
współdzielenie urządzeń, plików, internetu
itp.

Schemat 3. Połączenie kablem UTP
zwykłym poprzez Switch'e.
Cel:Większa sieć osiedlowa, sieć do celów
zarobkowych itp. Należy brać pod uwagę
możliwość rozbudowy o dodatkowe
komponenty. Któryś z hostów można
przeznaczyć na serwer plików, pomost do
internetu itp.

Schemat 4. Połączenie kablem UTP
zwykłym. Jest to przykładowe
połączenie usługi Neostrada (za
pomocą modemu/router'a/switch'a) 4
stacji roboczych.

Schemat 5. Połączenie kablem UTP
zwykłym lub światłowodowym zależnie od
przeznaczenia sieci.
Cel:Sieć korporacyjna, uczelniana itp.
Wymaga użycia szafki okablowania oraz
odpowiedniego sprzętu czyli switch'e,
router'y itp. Należy brać pod uwagę
możliwość rozbudowy o dodatkowe
komponenty.
oprogramowanie sieciowe
- to programy komputerowe, dzięki którym możliwe jest
przesyłanie informacji między urządzeniami
sieciowymi.
Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje oprogramowania
sieciowego:
 klient-serwer (system użytkownik) - system, w którym
serwer świadczy usługi dołączonym stacjom
roboczym. W systemie tym programy wykonywane są
w całości lub częściowo na stacjach roboczych.
 host-terminal (system baza) - do komputera głównego
(hosta) dołączone zostają terminale lub komputery
emulujące terminale. W systemie tym programy
wykonywane są na hoście.
 peer-to-peer - każdy komputer w sieci ma takie same
prawa i zadania. Każdy pełni funkcję klienta i serwera.

Sieciowe systemy
operacyjne
Sieć od strony
sprzętowej
Sieć od strony sprzętowej
Zakresy sieci
Sieć LAN
Najczęściej spotykany rodzaj sieci w
firmach.
Sieci te składają się z kilku do
kilkudziesięciu komputerów spiętych ze
sobą w:
 konfigurację magistralową, opartą na
kanale przewodowym w postaci np.
kabla koncentrycznego,
 lub w gwiazdę (jest to gwiazda
logiczna, jednakże fizycznie widziana
jest jako szyna-magistrala), jeśli
"medium" jest światłowód lub skrętka.

Sieć LAN


Jeżeli użyto topologii gwiazdy, to maksymalna
odległość (w zależności od rodzaju koncentratorahuba i kart sieciowych) pomiędzy serwerem a
stacjami roboczymi wynosi około 100 metrów.
Jeżeli natomiast użyto kabla koncentrycznego, to
"gałąź" sieci może mieć 180-300 (cienki), 500-1000
(gruby) metrów w zależności od użytej karty
sieciowej. Stacje robocze umieszczane są w
odległości od 1 do 3 metrów (kabla) od siebie. Jeśli
zostanie osiągnięta maksymalna długość kabla,
można zastosować repeater (wzmacniacz maksymalnie 4 na jednej "gałęzi"), bridge (most) lub
router (rozgałęźnik).
Sieć WAN
Przykładem tego typu sieci mogą być sieci
ISDN (Integrated Services Digital Network) sieć cyfrowa z integracją usług. ISDN
wykorzystuje łącza telefoniczne, istniejące
okablowanie sieciowe. Sieć ta daje
możliwość transmisji pięciokrotnie szybszej
niż przy użyciu modemu.
 Nie można także zapomnieć o sieci NASK
(Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) i
najbardziej chyba znanej sieci WAN, którą
jest Internet.

Podstawowe składniki sieci
Elementy niezbędne przy
podłączaniu komputerów w sieć:


Aby stworzyć lokalną sieć komputerową
nie wystarczą komputery, kable,
koncentrator, przełącznik.
Istotne jest, aby każdy komputer był
wyposażony w kartę sieciową
wyposażoną w złącze RJ45, natomiast
system operacyjny każdego z tych
komputerów powinien mieć
zainstalowane następujące składniki:
a) klient sieci Microsoft Network – jego
zadaniem jest udostępnianie plików i
folderów,
b) protokół sieciowy TCP/IP – umożliwia
porozumiewanie się komputerów ze
sobą w sieci lokalnej i w Internecie,
c) udostępnianie plików i drukarek.
Więcej:
Obok protokołu TCP/IP, który jest
najczęściej stosowanym
protokołem na świecie występują
również inne protokoły.
 Do nich min. należą: NetBEUI oraz
IPX/SPX.

TCP/IP (ang. Transmission
Control Protocol
/ Internet Protocol) jest pakietem
najbardziej rozpowszechnionych
protokołów komunikacyjnych
współczesnych sieci komputerowych.
 Następca protokołu NCP.
 Najczęściej obecnie wykorzystywany
standard sieciowy, stanowiący
podstawę współczesnego Internetu.
 Nazwa pochodzi od dwóch
najważniejszych jego protokołów: TCP
oraz IP.

Zadanie domowe
1.
2.
Opisz w zeszycie bardzo ogólnie
działanie sieci komputerowej i
wyjaśnij pojęcia niezbędne do
rozumienia jej działania.
Opracuj w zeszycie projekt rozwoju
szkolnej pracowni komputerowej.
Download