Uploaded by olekludwik

L.3 i 4.Wprowadzenie do TI

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Informatyka
Lekcja 3 i 4
Wprowadzenie do technologii
informacyjnej
Lekcja 3 i 4.
Wprowadzenie do technologii
informacyjnej.
1. Potrafisz wyjaśnić zakres
zastosowania T I
2. Potrafisz ocenić obecny poziom TI i
perspektywy jej rozwoju.
TECHNOLOGIA
INFORMACYJNA
INFORMATYKA
w szkołach ponadgimnazjalnych:
liceum ogólnokształcącym,
liceum profilowanym,
technikum
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA a
INFORMATYKA


Informatyka – dziedzina wiedzy (sprzęt,
oprogramowanie, algorytmika, teoria
obliczeń, metody numeryczne, nowe:
komputery, oprogramowanie, algorytmy, ...
Technologia informacyjna – zastosowania
informatyki i innych technologii w pracy z
informacją
Technologia, gdyż zarówno stan, jak i
korzystanie z informacji jest procesem
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA a
INFORMATYKA


Informatyka – tworzenie nowych
“produktów” informatycznych:
programów, algorytmów, teorii
informatycznych, nowych komputerów, ...
Technologia informacyjna –
posługiwanie się gotowymi produktami
informatycznymi w pracy z informacją,
różnorodną i w różnej formie. Może mieć
charakter działań oryginalnych, twórczych
PODSTAWA PROGRAMOWA
Umiejętność (wśród ogólnych zadań szkoły):
poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania
się technologią informacyjną.
Zapis dla całej szkoły (SP+Gim+Liceum):
– ponad przedmiotami
– ponad etapami kształcenia
PRZEDMIOTY



Szkoła podstawowa (4-6): informatyka
(=technologia informacyjna)
Gimnazjum: informatyka (= technologia
informacyjna i elementy algorytmiki)
Szkoły ponadgimnazjalne:
technologia informacyjna
– zakres podstawowy
informatyka – zakres rozszerzony w LO
zarządzanie informacją – profil w
liceum profilowanym
KONSEKWENCJE ZAPISÓW



Technologia informacyjna – jest dla
wszystkich uczniów – jako wydzielony
przedmiot, począwszy od szkoły podstaw.
Technologia informacyjna – powinna być
wykorzystywana na innych przedmiotach,
przez nauczycieli i uczniów
Edukacja informatyczna – ciągłe, spiralne
rozwijanie umiejętności informatycznych na
kolejnych etapach edukacyjnych
KONSEKWENCJE ZAPISÓW cd

Można oczekiwać przygotowania
informatycznego wszystkich
absolwentów gimnazjum na pewnym
poziomie: Umiejętności informatyczne
absolwenta gimnazjum
Kontynuacja projektu
Spotkania i nauka z komputerem
dla szkół ponadgimnazjalnych:





Podręcznik Technologia informacyjna dla
wszystkich szkół ponadgimnazjalnych –
kształcenie w zakresie podstawowym
Podręcznik Informatyka dla LO – cz. I i II
Poradniki dla nauczycieli TI, informatyki
Płyty CD w podręcznikach
Serwis sieciowy: wsip.com.pl/serwisy/ti/
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Elementy stylu pracy z komputerem
Główne założenia:



Z komputerem w świat – każdy rozdział,
niemal każda lekcja korzysta z informacji
znajdującej się gdzieś w świecie
Z komputerem w świat – przygotowanie
do nauki, pracy i życia w świecie
wypełnionym technologią informacyjną
Przygotowanie do pracy z informacją w
dobrym stylu
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA
Elementy stylu pracy z komputerem
Założenia metodyczne:



Uczniowie przychodzą z pewnym
przygotowaniem z gimnazjum – Powtórki w
podręczniku służą przypomnieniu sobie
materiału i wyrównaniu poziomu
Podręcznik na rok zajęć, a do korzystania na
trzy lata i więcej – zakładki: Jak to zrobić?
– na marginesie i zebrane w Indeksie
Ważniejsze wskazówki – ramki: Pamiętaj
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Każdy obywatel,
w takim samym sensie, w jakim nabywa
umiejętność czytania, pisania, rachowania
powinien dążyć do zwiększenia
umiejętności posługiwania się technologią
informacyjną i komunikacyjną w swoim
życiu zawodowym i osobistym,
by przyczynić się do wzrostu poziomu
życia swojego i całego społeczeństwa.
PODSTAWA PROGRAMOWA
Umiejętność (wśród ogólnych zadań szkoły):
Poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się
technologią informacyjną.
Zapis dla całej szkoły (SP+Gim+Liceum):
– ponad przedmiotami
– ponad etapami kształcenia
Dotyczy zatem wszystkich.
Edukacja
geograficzna
Edukacja
polonistyczna
GIS
edytor w pracy
nad tekstem
obliczenia
finansowe
Edukacja
matematyczna
multimedia
symulacja
komputerowa
Edukacja
medialna
TI w kształceniu
Edukacja
Informatyka
Edukacja
informatyczna
fizyczna
Sprawdź, czy potrafisz?

Wymień i zapisz w zeszycie trzy
przykłady wykorzystania T I w życiu
codziennym.
Oto kilka przykładów wykorzystania Technologii
Informacyjnej w różnych dziedzinach:








edytor tekstu jako pomoc w pracy nad treścią i formą tekstów - przez wielokrotne
udoskonalanie obu; przygotowywanie korespondencji seryjnej listów lub pism;
edytory tekstu i grafiki jako pomoc w przygotowaniu opracowania (raportu) tekstowograficznego, zawierającego również tabele liczbowe i ich wykresy; przygotowywanie
prezentacji;
użycie arkusza kalkulacyjnego do wykonywania obliczeń finansowych (matematyka),
opracowywania wyników eksperymentów (chemia, fizyka);
posługiwanie się metodami numerycznymi i arkuszami matematycznymi w obliczeniach
matematycznych i fizycznych;
używanie bazy danych do zbierania i opracowywania informacji na dany temat - mogą to
być ankiety, dane o populacji zwierząt, dane o grupie ludzi, informacje biblioteczne, itp.;
posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem z danej dziedziny, np. arkusz
matematyczny na lekcjach matematyki, program do symulacji zjawisk chemicznych i
fizycznych, itp.;
korzystanie z zasobów multimedialnych, znajdujących się na przykład na płycie CD, np.
Multimedialna Encyklopedia Powszechna;
wykorzystywanie globalnej sieci komputerowej do zbierania informacji na zadany temat,
rozproszonych w sieci Internet.
Zadanie domowe.


Opisz obszary, w których T I nie zawsze
w pełni zaspokaja nasze potrzeby i
oczekiwania.(np.zaśmiecanie internetu,
szybkość połączeń, energochłonność,
ceny itp.).
Zaproponuj, w jakiej dziedzinie życia
powinien nastąpić postęp, aby te
problemy zostały rozwiązane.
Download