Uploaded by olekludwik

L.1 i 2.Zapoznanie z regulaminem pracowni i wymaganiami

advertisement
mgr inż. Ludwik Olek
Informatyka
Lekcja 1 i 2
Zapoznanie z regulaminem
pracowni i wymaganiami
Lekcja 1 i 2.
Zapoznanie z regulaminem
pracowni i wymaganiami.
1.Znasz przepisy BHP w szkolnej
pracowni komputerowej.
2.Znasz regulamin pracy w pracowni.
O czym musimy pamiętać,
aby praca z komputerem
była bezpieczna?

Ustawienie elementów zestawu
komputerowego jest bardzo ważne,
zwłaszcza monitora i klawiatury,
ponieważ pracując przy komputerze
dużo czasu spędzamy w pozycji
siedzącej, a nasze oczy narażone są na
promieniowanie monitora.
Sprawdź, czy potrafisz?



Przygotuj i zapisz w zeszycie propozycję
przepisów BHP obowiązujących w
twojej szkolnej pracowni komputerowej.
4 zasady/ucznia
Czas:8 min.
Sprawdź, czy potrafisz?
Znajdź w internecie przykładowe
instrukcje BHP dotyczące pracowni
komputerowych, porównaj z własnymi i
dokonaj korekty (czas:15 min.).
 Dziennik Ustaw z dnia
10.12.1998r.nr148
 Bezpieczna szkoła:
http://bhp.zce.szczecin.pl

Oto kilka dobrych rad, jak pracować z
komputerem, dbając jednocześnie o
własne zdrowie:

1. Właściwie ustalamy czas, jaki możemy spędzić przy komputerze.
- Po godzinie pracy robimy przynajmniej 10 - minutową przerwę.
Wykonujemy kilka ćwiczeń rozluźniających kręgosłup i nogi.
2. Ustawiamy odpowiednio monitor.
- Dbamy o to, aby położenie środka ekranu odpowiadało wysokości, na której znajduje
się nasza głowa.
- Żeby nie męczyć wzroku, monitor ustawiamy w odległości od 40 do 70 cm od oczu (na
wyciągnięcie ręki) i przechylamy go nieco do tyłu.
- Ustawiamy go tyłem do źródła światła: okna, lampy. Dzięki temu nie będą powstawać
na ekranie szkodzące naszym oczom odbicia.
3. Dostosowujemy położenie klawiatury.
- Aby uniknąć nadwerężenia i przemęczenia rąk, trzymamy je poziomo na klawiaturze,
nie odchylając ani do góry, ani w dół.
- Nie umieszczamy klawiatury na brzegu biurka, po to, żeby mieć gdzie położyć ręce dla
odpoczynku.
4. Pamiętajmy o zachowaniu wygodnej pozycji podczas pracy z komputerem.
- Największą wygodę podczas pracy przy komputerze zapewnia krzesło z regulacją
wysokości, odpowiednim oparciem odprężającym kręgosłup i podpórkami pod łokcie.
- Ustawiamy krzesło tak, aby podczas pracy mieć możliwość swobodnej zmiany pozycji.
Znasz regulamin w pracowni.

ZAPAMIĘTAJ !
Każdy, kto złamie obowiązujący
regulamin, musi mieć świadomość
wynikających z tego konsekwencji
dydaktycznych, finansowych oraz
prawnych.
Sprawdź, czy potrafisz?



Zapoznaj się szczegółowo z
regulaminem swojej pracowni
komputerowej.
Znajdź w Internecie przykładowy
regulamin pracowni komputerowej i
porównaj go (zrób notatkę w zeszycie!)
z obowiązującym w twojej pracowni.
Czas:15 min.
Regulamin pracowni
komputerowej

Czynności wykonywane przez ucznia na stanowisku komputerowym
powinny być nadzorowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
1. W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
2. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym utrzymuje ład i porządek.
3. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.
4. W pobliżu komputerów nie mogą znajdować się magnesy, metale namagnesowane,
żadne pojemniki z cieczami ani mokre rzeczy.
5. Zabronione jest samowolne włączanie, przełączanie i rozłączanie jakichkolwiek
urządzeń komputerowych - wszelkie awarie należy zgłaszać nauczycielowi.
6. Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjejś pracy, dlatego nie wolno z
nich nic usuwać ani samowolnie zmieniać.
7. Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela.
8. Nie wolno przechowywać plików sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami
moralnymi.
9. Bez zgody nauczyciela nie wolno instalować oprogramowania przyniesionego z
zewnątrz.
10. Nie należy używać dyskietek, płyt CD i oprogramowania pochodzących z nieznanych
źródeł - jedynie te, które są przeznaczone do osobistego użytku lub wskazane przez
nauczyciela.
11. W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.
12. Po skończonej pracy należy wyłączyć komputer, schować dyskietki i inne pomoce w
wyznaczonym miejscu oraz wykonać inne czynności porządkowe, wynikające ze
specyfiki zajęć.
Zadanie domowe.

Napisz jaki jest sygnał alarmu PPOŻ,
gdzie należy się udać i co należy zrobić
podczas ewakuacji?
Prawa użytkownika
Jesteś użytkownikiem
szkolnej pracowni .
Jak myślisz jakich zasad musisz
przestrzegać, aby pracownia
funkcjonowała poprawnie
i jak najdłużej?
I zasada

Nie uruchamiaj
komputera bez
polecenia
nauczyciela.
II zasada

Nie usuwaj
niczego ze
zbiorów
znajdujących się
w komputerze
III zasada

Wykonuj
dokładnie
polecenia
nauczyciela.
IV zasada

Czytaj uważnie
komunikaty
pojawiające się
na ekranie
komputera.
V zasada

Jeśli czegoś nie
rozumiesz lub
nie wiesz
poproś o pomoc
nauczyciela.
Download