Uploaded by olekludwik

Lekcja 5 Rola mechanizmu napędowego ciągnika oraz jego elementy składowe (1h)

advertisement
Blok III: Pojazdy stosowane
w rolnictwie
Lekcja 5: Rola mechanizmu napędowego
ciągnika oraz jego elementy
składowe (1 godz.)
1.
2.
3.
4.
Zadania mechanizmu napędowego
Sprzęgło główne
Skrzynia przekładniowa
Tylny most
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadania mechanizmu
napędowego
1. Zadania mechanizmu napędowego
Podstawowym zadaniem mechanizmów przenoszących napęd
w pojeździe jest przekazanie momentu obrotowego z wału
korbowego silnika na pozostałe elementy napędzane.
W ciągniku rolniczym podstawowa część mocy silnika jest
zużywana do napędu kół i wałka odbioru mocy.
Do mechanizmów przenoszących napęd zalicza się sprzęgło
główne, skrzynię przekładniową z reduktorem i tylny most.
Sprzęgło przenosi napęd na skrzynię przekładniową.
Ze skrzyni przekładniowej napęd jest przekazywany na tylny
most. W ciągnikach kadłub silnika z obudową skrzyni
przekładniowej i tylnym mostem tworzą zwartą całość.
1. Zadania mechanizmu napędowego
Mechanizm napędowy ciągnika i jego elementy składowe
1. Zadania mechanizmu napędowego
Mechanizm napędowy ciągnika Ursus C330
1. Zadania mechanizmu napędowego
Mechanizm napędowy ciągnika Ursus C385
Sprzęgło główne
2. Sprzęgło główne
Sprzęgło jest mechanizmem służącym do połączenia ze sobą
dwóch wałów w celu płynnego przeniesienia ruchu obrotowego.
Stosowanie sprzęgła daje następujące korzyści:
• umożliwia łagodne ruszanie pojazdu z miejsca i tym samym
stopniowe zwiększanie obciążenia jego zespołów napędowych;
• zapewnia łagodną zmianę biegów ciągnika w czasie jazdy;
• umożliwia w sposób szybki i zupełny rozłączenie silnika od
pozostałych mechanizmów napędowych;
• chroni zespoły napędowe przed nadmiernymi obciążeniami od
sił spoza pojazdu.
W pojazdach stosuje się sprzęgła, które w zależności od zasady
działania dzieli się na sprzęgła hydrokinetyczne i cierne.
Sprzęgła hydrokinetyczne przenoszą moment obrotowy za
pośrednictwem cieczy, a w sprzęgłach ciernych wykorzystuje się
do tego siłę tarcia powstającą na tarczy ciernej.
Sprzęgła cierne są też nazywane sprzęgłami tarczowymi.
W zależności od liczby tarcz sprzęgła cierne mogą być
jednotarczowe lub wielotarczowe.
2. Sprzęgło główne
Obudowa sprzęgła jednotarczowego jest mocowana do koła
zamachowego wału korbowego. Wewnątrz obudowy znajdują się
tarcza sprzęgłowa i tarcza dociskowa. Tarcza dociskowa jest
połączona z obudową za pośrednictwem sprężyn dociskowych,
tarcza zaś sprzęgłowa jest zamocowana suwliwie na wałku
sprzęgłowym skrzyni przekładniowej. Sprężyny naciskają na
tarczę dociskową, a ta dociska tarczę sprzęgłową do koła
zamachowego. Podczas pracy silnika koło zamachowe obraca
tarczę sprzęgłową i przez wałek sprzęgłowy przekazuje napęd
do skrzyni przekładniowej. Tarcza dociskowa jest połączona
układem dźwigniowym z dźwignią wyłączającą, znajdującą się
w kabinie ciągnika. Naciśnięcie na dźwignię wyłączającą
powoduje odsunięcie tarczy dociskowej od tarczy sprzęgłowej
i rozłączenie napędu.
2. Sprzęgło główne
2. Sprzęgło główne
W ciągnikach rolniczych występuje sprzęgło dwustopniowe
mające dwie niezależnie działające tarcze sprzęgłowe . Tarcza
cierna przednia jest osadzona na wale sprzęgłowym napędu
skrzyni przekładniowej, a tarcza cierna tylna - na tulei
sprzęgłowej napędu wału odbioru mocy (WOM). Wał sprzęgłowy
przechodzi luźno w tulei sprzęgłowej. Obie tarcze sprzęgłowe
są osadzone przesuwnie na wielowypustach. Naciśnięcie nożnej
dźwigni wyłączającej powoduje, przez łożysko oporowe
i dźwigienki rozłączające, zwolnienie docisku tarczy dociskowej
na tarczę cierną przednią i wyłączenie napędu skrzyni
przekładniowej i kół ciągnika (pierwszy stopień sprzęgła).
Podczas dalszego naciskania dźwigni wyłączającej sprzęgła
śruba regulacyjna, osadzona na tarczy dociskowej przedniej,
pokonując opór sprężyny talerzowej, odsuwa tarczę dociskową
tylną od tarczy ciernej napędu WOM i następuje rozłączenie
jego napędu (drugi stopień sprzęgła). Wał odbioru mocy
przestaje się obracać. Zmniejszanie nacisku na dźwignię
wyłączającą sprzęgło (cofanie nogi) powoduje włączenie napędu
w odwrotnej kolejności.
2. Sprzęgło główne
1
2
3
4
5
-
tuleja napędu WOM,
wałek skrzyni przekładniowej,
łożysko wyciskowe,
tarcza napędowa WOM,
śruba regulacyjna tarczy
dociskowej,
6 - sprężyna I stopnia,
7 - tarcza cierna napędu skrzyni
przekładniowej,
8 - tarcza dociskowa pośrednia,
9 - koło zamachowe,
10 - tarcza dociskowa pierwszego
stopnia,
11 - tarcza dociskowa drugiego
stopnia,
12 - sprężyna talerzowa II
stopnia,
13 - dźwignia wyłączająca
2. Sprzęgło główne
Sprzęgło hydrokinetyczne, stosowane w ciągnikach o dużej
mocy, składa się z trzech podstawowych elementów: pompy,
turbiny i obudowy. Wirniki pompy i turbiny są wykonane w
postaci czasz wyposażonych w promieniowe łopatki. Wirnik
pompy jest osadzony na wale korbowym silnika, a wirnik turbiny
na wale sprzęgłowym. Wspólna obudowa jest wypełniona cieczą
roboczą. Obracający się wirnik pompy wprawia ciecz
wypełniającą kanały międzyłopatkowe w ruch wirowy dookoła
osi obrotu wirnika. Siły odśrodkowe działające na cząstki
cieczy powodują jej przepływ w kierunku od środka na
zewnątrz. Przyspieszenie odśrodkowe cząstek cieczy powoduje
zwiększenie ich prędkości obwodowej. Odbywa się to kosztem
energii doprowadzonej z zewnątrz do wirnika pompy.
Zasada działania sprzęgła hydrokinetycznego:
1 - wał korbowy silnika, 2 - turbina,
3 - obudowa, 4 - pompa, 5 - wał sprzęgłowy,
6 - łopatka, 7 - kierunek krążenia cieczy
Skrzynia przekładniowa
3. Skrzynia przekładniowa
Wykorzystywanie siły uciągu ciągników jest możliwe dzięki
zastosowaniu skrzyni biegów. Mechanizm ten umożliwia zmiany
zakresów prędkości jazdy ciągnika i przystosowanie wartości
przekazywanego na koła jezdne momentu obrotowego do
oporów roboczych współpracującego narzędzia lub maszyny.
Skrzynia biegów umożliwia również jazdę ciągnikiem do tyłu.
W pojazdach rolniczych najczęściej spotyka się przekładnie
zębate, które dzieli się na przekładnie z kołami zębatymi
przesuwnymi, przekładnie z kołami stale zazębiającymi
i przekładnie z kołami zębatymi o wirujących osiach obrotu,
czyli przekładnie planetarne.
3. Skrzynia przekładniowa
Zasada konstrukcji
trzybiegowej skrzyni
przekładniowej
3. Skrzynia przekładniowa
Zasada działania
skrzyni
przekładniowej
z kołami zębatymi
przesuwnymi
3. Skrzynia przekładniowa
W przekładniach z kołami stale zazębionymi koła zębate na wale
głównym są osadzone luźno i zazębiają się z kołami na wałku
pośrednim, a do przeniesienia momentu obrotowego służą
przesuwne sprzęgła zębate. Po odpowiednim przesunięciu
sprzęgła zębatego po wielowypustach wału głównego następuje
zazębienie z luźno osadzonym kołem zębatym i włączenie
wybranego biegu. Ponieważ podczas połączeń zazębień występuje
duża różnica w prędkościach obrotowych obracającego się, luźno
osadzonego koła zębatego i nieruchomego sprzęgła zębatego,
więc dla ich wyrównania stosuje się synchronizator.
Skrzynia biegów
ciągnika z kołami
zębatymi
zazębionymi na stałe
3. Skrzynia przekładniowa
Przekładnie planetarne umożliwiają zmianę przełożenia podczas
pracy ciągnika przy chwilowo zwiększonym oporze roboczym.
Nazywane są wzmacniaczami momentu obrotowego
Tylny most
4. Tylny most
Most napędowy jest zespołem układu napędowego ciągnika,
w którym dostarczona moc jest rozdzielana i doprowadzana do
kół jezdnych.
W moście napędowym następuje dalsze zwiększenie momentu
obrotowego. W ciągnikach rolniczych z napędem na dwie osie
występuje most przedni i tylny.
Głównymi mechanizmami tylnego mostu są: przekładnia główna,
mechanizm różnicowy, blokada mechanizmu różnicowego,
przekładnie boczne (zwolnice).
4. Tylny most
Mechanizm różnicowy
Koła przekładni głównej
4. Tylny most
4. Tylny most
Przekładnia główna zmienia przełożenie układu napędowego
i przenosi napęd na dwie półosie ciągnika. Przekładnię główną
tworzą dwa koła zębate: koło stożkowe, osadzone na wale
głównym skrzyni, i talerzowe, połączone z obudową mechanizmu
różnicowego.
Mechanizm różnicowy łączy dwie półosie kół napędowych. Jest
potrzebny do zróżnicowania prędkości obrotowej lewego
i prawego koła podczas wykonywania skrętu ciągnikiem lub jazdy
po nierównym podłożu. Konieczność zróżnicowania prędkości
wynika z różnic w długości drogi, jaką pokonują koła podczas
jazdy w tych warunkach. W przeciwnym razie wykonanie skrętu
ciągnikiem jest utrudnione, a nawet może spowodować
uszkodzenie mostu.
4. Tylny most
Jazda po łuku
4. Tylny most
4. Tylny most
Przekładnie
boczne
są
przekładniami
zwalniającymi,
przekazującymi napęd z półosi na koła ciągnika. Prosta
zwolnica składa się z małego koła zębatego, osadzonego na
półosi tylnego mostu oraz dużego koła - na osi koła
napędowego.
W niektórych ciągnikach są stosowane zwolnice planetarne.
Półoś jest zakończona kołem słonecznym, z którymi
współpracują trzy koła, zwane satelitami. Satelity obiegają
wokół zębatego koła pierścieniowego i są osadzone we
wspólnej obudowie - koszu satelitów, z centralnym wyjściem
w postaci osi koła.
4. Tylny most
Zwolnica planetarna
Download