Uploaded by olekludwik

Blok II Lekcja 1

advertisement
Blok II: Mechanizacja prac
w produkcji roślinnej
Lekcja 1: Narzędzia i maszyny uprawowe (2
godz.)
1. Pługi, głębosze
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
3. Aktywne maszyny uprawowe
4. Zestawy uprawowe
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pługi i głębosze
Obejrzyj film
↓
1. Pługi i głębosze
Pługi są podstawowymi narzędziami stosowanymi do uprawy
gleby, a zabieg wykonywany za pomocą tych narzędzi nazywa
się orką. Rozpoczyna ona niemal każdą produkcję roślinną i jej
zasadniczym zdaniem jest odwrócenie odciętej skiby. W Polsce
stosuje się głównie pługi ciągnikowe (przyczepiane, zawieszane,
półzawieszane). Niemal powszechnie stosuje się pługi
lemieszowe, a tylko w niektórych przypadkach - pługi
talerzowe. Pługi lemieszowe dzieli się na pługi zwykłe (do orki
zagonowej
lub
bezzagonowej)
oraz
pługi
specjalne
(agromelioracyjne, łąkowe).
1. Pługi i głębosze
Podział pługów
1. Pługi i głębosze
Zasadniczym zespołem roboczym pługa jest korpus płużny, który
w pługach ciągnikowych jest przykręcany do ramy narzędzia.
Korpus płużny ma dwa główne elementy robocze - lemiesz
i odkładnice.
W pługach ciągnikowych stosuje się najczęściej lemiesze
trapezowe i dziobowe - z wysuniętą częścią. Aby zwiększyć
trwałość i wytrzymałość lemiesza część dziobowa może być
wyposażona w dłuto.
Odkładnica jest dzielona i składa się z piersi i skrzydła.
Zadaniem lemiesza jest podcięcie skiby w płaszczyźnie poziomej
i wstępne jej pokruszenie, a odkładnicy - odwrócenie skiby wraz
z dalszym jej kruszeniem.
Korpus płużny jest wyposażony w części pomocnicze, którymi są:
słupica służąca do połączenia korpusu z ramą pługa, płóz
przejmujący boczne siły w płaszczyźnie poziomej i stabilizujący
w ten sposób szerokość orki, piętka umieszczana niekiedy na
końcu płozu, przyjmująca siły pionowe oraz element
usztywniający.
1. Pługi i głębosze
Prócz opisanego korpusu płużnego stosuje się inne i spośród wielu
na uwagę zasługuje korpus ażurowy, którego nazwa pochodzi od
kształtu odkładnicy, a jego charakterystycznym efektem pracy
są mniejsze o 10-20% opory orki.
Pługi z korpusami ażurowymi prawidłowo odwracają odciętą skibę,
dobrze pracują na glebach
1. Pługi i głębosze
Korpusy płużne: a) korpus standardowy z przodu,
b) korpus standardowy z tyłu,
c) korpus ażurowy;
1 - odkładnica, 2 - lemiesz, 3 - słupica, 4 - pierś odkładnicy,
5 - element usztywniający, 6 - listwa dokładająca, 7 - płóz,
8 - piętka, 9 - skrzydło odkładnicy, 10 - obsada, 11- dokładająca
listwa, 12 - ścinacz listwowy, 13 - dłuto
1. Pługi i głębosze
Najczęściej w pługach stosuje się odkładnice cylindroidalne
(kulturalne), które są odkładnicami uniwersalnymi, gdyż nadają
się do większości gleb.
Ponadto wyróżnia się odkładnice półśrubowe, które lepiej
odwracają skibę, ale słabiej kruszą glebę, odkładnice
cylindryczne, o bardzo silnym kruszeniu i słabym odwracaniu
skiby oraz odkładnice śrubowe, dające pełne odwrócenie skiby
(do orki łąk). Odkładnice różnią się wygięciem powierzchni
roboczej.
Rodzaje odkładnic:
a) cylindryczna, b) cylindroidalna (kulturalna), c) półśrubowa,
d) śrubowa
1. Pługi i głębosze
Pomocnicze zespoły i elementy robocze pługa
W pługach stosuje się pomocnicze zespoły lub elementy
robocze, do których zalicza się:
− kroje,
− przedpłużki,
− ścinacze listwowe,
− pogłębiacze.
Zadaniem kroju tarczowego jest odcięcie równej ścianki
bruzdowej. Prócz krojów tarczowych gładkich stosuje się
kroje tarczowe zębate, które dobrze pracują na glebach
z zewnętrzną masą organiczną (np. po zbiorze kukurydzy na
ziarno). Podobne zadanie spełniają kroje płozowe , odcinające
pionowo skibę przy dnie bruzdy, ale bez możliwości regulacji.
Przedpłużek ułatwia przyoranie resztek roślinnych lub nawozu
znajdującego się na powierzchni pola, zrzucając go na dno
bruzdy, gdzie zostaje następnie dokładnie przykryty glebą,
obróconą przez korpus płużny.
1. Pługi i głębosze
Pomocnicze zespoły i elementy robocze pługa
Do orki pola po zbiorze kukurydzy lepiej jest stosować
przedpłużki specjalne, które mogą pracować przy większych
głębokościach, co pozwala dobrze przykryć dużą ilość masy
organicznej.
Efekty pracy przedpłużka można zmieniać przez regulację jego
zamocowania względem korpusu płużnego.
Podobne zadanie spełniają ścinacze listwowe i deflektory
(listwy kierujące), ale nie można ich regulować.
Pogłębiacze umożliwiają spulchnienie gleby poniżej dna bruzdy,
bez wyorania tej warstwy na powierzchnię pola.
1. Pługi i głębosze
Pomocnicze zespoły lub elementy robocze:
a) krój tarczowy i sposób jego zamocowania; 1 - krój tarczowy, 2 - obejma ze
śrubą mocującą, 3 - ogranicznik ruchu bocznego, b) ustawienie kroju
tarczowego względem korpusu, c) krój tarczowy gładki zamocowany
sprężyście, d) krój tarczowy zębaty zamocowany sprężyście, e) przedpłużek
i sposób jego ustawienia względem korpusu płużnego; 4 - przedpłużek,
5 - jarzmo mocujące, f) przedpłużek do ścierniska kukurydzy, g) przedpłużek
do przyorywania nawozów, h) korpus płużny z krojem płozowym (6) i listwą
dokładającą (7), i) ścinacz skiby, j) główka ślizgowa (mierzwnik), k) deflektor,
l) pogłębiacz dłutowy; 9 - dłuto, m) pogłębiacz lemieszowy; 10 - lemiesz
pogłębiacza
1. Pługi i głębosze
Pługi zawieszane
Pługi ciągnikowe zawieszane łączy się z ciągnikiem za pomocą
trzypunktowego układu zawieszenia podnośnika hydraulicznego.
Rama pługa ma zamontowany w przedniej części wspornik, który
służy do połączenia górnego łącznika zawieszenia z pługiem.
Jedno z cięgieł dolnych łączy się ze sworzniem przyspawanym
w środku geometrycznym osi pługa, a drugie ze sworzniem,
umieszczonym na wykorbieniu tej osi.
Rama pługa może przesuwać się poziomo względem przodka
(wspornika) zawieszonego na ciągniku. Wykorzystuje się to do
zmiany szerokości roboczej pługa (szerokości orki) przez
pokręcenie pokrętłem umieszczonym prostopadle do kierunku
ruchu pługa podczas orki. Praktycznie reguluje się tylko
szerokość pierwszej skiby, gdyż przy sztywnej ramie i stałych
odległościach między korpusami, szerokość robocza pozostałych
korpusów płużnych się nie zmienia. Oś wykorbioną obraca się
osobnym pokrętłem, co pozwala na zmianę nacisku płozu na
ściankę bruzdową.
Pług zawieszany często ma zamontowane koło, zwane kołem
kopiującym, służące do nastawienia głębokości orki
1. Pługi i głębosze
1 – korpus płużny,
2 – rama pługa,
3 – wspornik pługa,
4 – oś wykorbiona,
5 – pokrętło do
obracania osi
wykorbionej,
6 – pokrętło do
przesuwania ramy
pługa wraz
z korpusami,
7 – łącznik przegubowy,
8 – odejmowana obsada
koła kopiującego,
9 – pokrętło do regulacji
koła kopiującego,
10 – koło kopiujące,
11 – krój tarczowy.
Budowa pługa ciągnikowego
zawieszanego U021
rama pługa,
wspornik pługa,
oś wykorbiona,
pokrętło do
obracania osi
wykorbionej,
6 – pokrętło do
przesuwania ramy
pługa wraz
z korpusami,
7 – łącznik przegubowy,
8 – czop osi wykorbionej,
A – regulacja szerokości
orki,
B – regulacja nacisku na
ściankę bruzdową,
B1 – nacisk mniejszy,
B2 – nacisk większy
1. Pługi i głębosze
2–
3–
4–
5–
Urządzenia regulacyjne pługa ciągnikowego
zawieszanego U021
1. Pługi i głębosze
Schemat pługa ciągnikowego
zawieszanego U021
1 – korpus płużny,
2 – rama pługa,
3 – wspornik pługa,
4 – oś wykorbiona,
5 – pokrętło do
obracania osi
wykorbionej,
6 – pokrętło do
przesuwania ramy
pługa wraz
z korpusami,
7 – łącznik przegubowy,
8 – odejmowana obsada
koła kopiującego,
9 – pokrętło do regulacji
koła kopiującego,
10 – koło kopiujące,
12 – cięgła dolne układu
trzypunktowego,
13 – łącznik górny,
14 – wieszak prawy układu
trzypunktowego.
1. Pługi i głębosze
Poziomowanie pługów zawieszanych
Pługi zawieszane nie mają własnych urządzeń do poziomowania.
Do tego celu wykorzystuje się łącznik górny i prawy wieszak
układu zawieszenia ciągnika.
Zmiana długości łącznika powoduje podłużne nachylenie pługa,
natomiast poprzeczne nachylenie uzyskuje się przez zmianę
długości prawego wieszaka.
Prawidłowo wypoziomowany pług powinien mieć ramę ustawioną
równolegle do płaszczyzny powierzchni pola, a wszystkie
korpusy powinny pracować na jednakowej głębokości.
Po wykonaniu orki tak ustawionym pługiem na polu nie powinny
być widoczne różnice między wysokością skib odkładanych
przez poszczególne korpusy pługa.
1. Pługi i głębosze
Pługi obracalne
Ze względu na swoje zalety coraz powszechniej stosuje się pługi
obracalne. Praca pługiem obracalnym jest o 10-15%
wydajniejsza niż pługiem zagonowym, mniejsze jest ugniatanie
uwroci i lepsze wyrównanie pola, co pozwala na zwiększenie
prędkości przy zabiegach doprawiających glebę.
Zasadniczą różnicą w budowie pługa obracalnego, w stosunku do
pługa zagonowego, jest to, że ma on dwa zestawy korpusów
(prawy i lewy).
1. Pługi i głębosze
Korpusy są połączone za pośrednictwem goleni z ramą pługa,
która jest zamocowana przegubowo z suwakiem osadzonym
obrotowo w przodku pługa. Takie połączenie ramy umożliwia jej
obrót wykonywany za pomocą siłownika hydraulicznego. Rama
jest blokowana względem przodka śrubą, którą ustawia się ramę
w położeniu roboczym lub transportowym. Do suwaka jest
zamocowana śruba regulacyjna, służąca do ustawienia szerokości
roboczej pierwszego korpusu w sposób ciągły w zakresie
zależnym od standardowego wymiaru korpusu pługa oraz czop
siłownika obrotu. Rama z przodkiem jest usztywniona śrubą
odchylenia ramy, która służy do regulacji szerokości roboczej
pługa. Obrót pługa jest wykonywany w położeniu podniesionym
podnośnikiem hydraulicznym ciągnika. Regulacja pługa
obracalnego jest bardziej złożona niż pługa zagonowego, gdyż
wiąże się z koniecznością zachowania jednakowej szerokości
roboczej w obu kierunkach ruchu ciągnika. Należy przy tym
uwzględnić odległość między wewnętrznymi płaszczyznami opon
tylnych kół ciągnika i poprzeczny rozstaw między korpusami
pługa.
1. Pługi i głębosze
Zawieszany pług obracalny: 1 - korpus płużny prawy, 2 - korpus płużny lewy,
3 - goleń z urządzeniem zabezpieczającym korpus, 4 - rama pługa,
5 - przodek, 6 - oś zawieszenia, 7 - cylinder hydrauliczny, 8 - śruba
regulacyjna, 9 - oś obrotu, 10 - koło kopiujące, 11 - pokrętło regulacyjne koła
kopiującego, 12 - bagnet koła kopiującego, 13 - krój tarczowy, 14 - podpórka,
15 - napinacz bezpiecznika goleni
1. Pługi i głębosze
Mechanizm obrotu pługa obracalnego: 1 -przewody hydrauliczne, 2 - goleń
korpusu płużnego, 3 - rozdzielacz obrotowy, 4 - rama pługa, 5 - wspornik pługa,
6 -oś zawieszenia, 7 - cylinder, 8 - śruba regulacyjna odchylania ramy,
9 - suwak, 10 - widełki rozdzielacza obrotowego, 11 - palec przełączający,
12 -belka zderzakowa, 13 - śruba zderzakowa, 14 - zespół zaworów zwrotnych,
15 - wrzeciono suwaka
1. Pługi i głębosze
Wykonanie orki płaskiej, z odkładaniem skib zawsze w jednym
kierunku umożliwiają również pługi wahadłowe.
Zastosowanie takich pługów może być też dogodne na terenie
płaskim, gdyż pozwalają one na wykonanie orki „od brzegu do
brzegu" pola, bez potrzeby wyorywania pierwszych bruzd
i zakończania orki na poszczególnych zagonach.
W przeciwieństwie do pługów obracalnych pług wahadłowy ma
tylko jeden zestaw korpusów płużnych, które dzięki swojej
budowie mogą odkładać skiby na prawo lub na lewo. W tym
celu rama wychylną (nośnica) jest połączona przegubowo
sworzniem z ramą główną. Wykorzystując cylinder
hydrauliczny, zasilany z zewnętrznego układu hydraulicznego
ciągnika przez przewody, można wychylać ramę wychylną
z korpusami w prawo lub w lewo od kierunku ruchu agregatu,
uzyskując w ten sposób zmianę kierunku odkładania skib.
Poszczególne korpusy mają płozy ustawione pod odpowiednim
kątem do płaszczyzny symetrii korpusu. Korpusy łączą się
z ramą wychylną poprzez słupice i cylindry hydrauliczne.
Dzięki temu korpusy są zabezpieczone przed przeciążeniem,
gdyż w przypadku natrafienia na przeszkodę w glebie słupica
może obrócić się wokół sworznia łączącego ją z ramą,
wywołując tym samym wzrost ciśnienia w danym cylindrze.
1. Pługi i głębosze
Pług wahadłowy: 1 - korpus płużny, 2 -rama wychylna (nośnica), 3 - sworzeń,
4 - rama główna, 5 - cylinder hydrauliczny do przestawiania ramy wychylnej
pługa, 6 - przewody hydrauliczne, 7 - płoz podwójny, 8 - słupica, 9 - cylinder
hydrauliczny zabezpieczający korpus przed przeciążeniem, 10 - akumulator
hydrauliczny, 11 - dolny sworzeń zawieszenia, 12 - górny sworzeń
zawieszenia.
1. Pługi i głębosze
Pług średni U-144/2 4-skibowy
1. Pługi i głębosze
Pług ciężki U-160/4 4-skibowy
1. Pługi i głębosze
Pług jednobelkowy U-183/1 5-skibowy
1. Pługi i głębosze
Pług obracalny U-184 3-skibowy
1. Pługi i głębosze
Pług łąkowy U-010 1-skibowy
1. Pługi i głębosze
1. Pługi i głębosze
Głębosze: a) bierny, b) aktywny;
1 - ząb, 2 - rama, 3 – wspornik pługa, 4 - koło kopiujące, 5 - mechanizm
regulacji głębokości roboczej, 6 - podpora, 7 - układ zawieszenia,
8 - dłuto, 9 - skrzynia przekładniowa z mimośrodem
1. Pługi i głębosze
Pługi przyczepiane
Pługi przyczepiane są najczęściej podparte na trzech kołach,
a rama pługa jest w przedniej części wyposażona w zaczep
z bezpiecznikiem. Pług przyczepiany łączy się z ciągnikiem do
dolnego zaczepu lub do belki polowej. Obecnie pługi
przyczepiane są wypierane przez pługi półzawieszane, które
tworzą z ciągnikiem znacznie bardziej zwarty agregat, co
ułatwia wykonywanie manewrów i ostatecznie wpływa na
większą wydajność pracy.
1. Pługi i głębosze
Pługi półzawieszane
Pługi półzawieszane łączy się przez przodek z ciągnikiem za
pomocą dwóch cięgieł dolnych układu zawieszenia, bez
wykorzystania cięgła górnego.
Koło podporowe znajduje się najczęściej w tylnej części pługa
półzawieszanego, a w przypadku wieloskibowego pługa również
w przedniej, co zapewnia stabilny transport i pracę
narzędzia.
Do transportu przednia część pługa jest podnoszona
podnośnikiem hydraulicznym ciągnika, a tylna opiera się
zawsze na własnym kole. Taki układ podwieszenia pługa nie
obciąża w transporcie ciągnika całą swoją masą, co umożliwia
stosowanie dużych szerokości roboczych pługa i zapewnia
podłużną równowagę agregatu.
Pługi półzawieszane są najczęściej budowane jako
wieloskibowe i mogą być wyposażone w mechanizmy
bezstopniowej regulacji szerokości roboczej wszystkich
korpusów płużnych.
1. Pługi i głębosze
Pług półzawieszany: 1 - belka główna ramy, 2 - belka pomocnicza ramy,
3 - śruba regulacyjna, 5 - korpusy płużne (z regulacją szerokości skiby),
6 - koło kopiujące przednie, 7 - koło kopiujące tylne, 8 - cięgło regulacyjne
ramy, 9 - siłownik hydrauliczny, 10, 11 - cięgła regulacyjne koła kopiującego
tylnego, 12 - przegub, 13 - przodek zawieszenia
1. Pługi i głębosze
Głębosze
W celu polepszenia właściwości fizycznych i biologicznych gleby
stosuje się głęboszowanie na głębokość 40-80 cm. Zabieg ten
wykonuje się głównie na glebach ciężkich raz na kilka lat
i rokrocznie w miejscach ścieżek technologicznych, stosując
głebosze bierne lub aktywne. Zadaniem głębosza jest
wykonanie głębokich kanałów w glebie, bez jej wydobywania na
powierzchnię. Kanały służą do napowietrzenia gleby i ułatwiają
jej nawadnianie, co korzystnie wpływa na rozwój roślin
mających głębszy system korzeniowy (np. burki).
Podstawowym elementem roboczym głębosza jest ząb
zakończony dłutem. Zęby głębosza są przykręcane do ramy
i są najczęściej zabezpieczone śrubą ścinaną.
Głębosze aktywne są wyposażone w układ napędowy
z mechanizmem mimośrodowym, który nadaje końcówce dłuta
ruchy wahliwe. Głębokość pracy można regulować za
pośrednictwem układu zawieszenia lub koła kopiującego.
1. Pługi i głębosze
1. Pługi i głębosze
1. Pługi i głębosze
Narzędzia i maszyny
doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Narzędzia do upraw popłużnych służą głównie do przygotowania
gleby do siewu lub sadzenia.
Celami zabiegów upraw popłużnych są w szczególności:
1. Dodatkowe pokruszenie.
2. Ujednolicenie i wyrównanie powierzchni gleby.
3. Zwalczanie chwastów.
4. Regulowanie wilgotności gleby.
Wobec zróżnicowania celów stawianych narzędziom do upraw
popłużnych konieczne staje się też stosowanie różnych ich
typów.
Rozróżnia się: brony, kultywatory, włóki i wały oraz kombinację
tych narzędzi, które nazywają się agregatami uprawowymi.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Narzędzia
doprawiające
rolę
Kultywatory z
zębami:
Brony
Talerzowe
Włóki
Wały
sprężystymi
pojedynczymi
z redliczką
dwustronną
z listwą
gładką
Gładkie
Zygzakowe
sprężystymi
wzmocnionymi
z redliczką
z listwą
uzębioną
Pierścieniowe
Sprężynowe
sprężystymi
wzmocnionymi
z gęsiostopką
Strunowe
Chwastniki
sprężystymi
ciężkimi
z redliczką
Specjalne
Łąkowe
sztywnymi z
bezpiecznikiem
ścinanym
Kolczatki
sztywnymi z
bezpiecznikiem
sprężynowym
Zębowe
Aktywne –
rotacyjne
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Brony talerzowe są budowane jako zawieszane lub przyczepiane i
mogą pracować samodzielnie lub w połączeniu z innymi narzędziami.
Zasadniczymi elementami roboczymi brony są talerze mocowane na
wspólnej osi, tworzące sekcję. Liczba sekcji jest parzysta i w
narzędziach o małej szerokości wynosi 2, a większych - 4.
Ze względu na występowanie na talerzach poprzecznych składowych
sił oporu sekcje są ustawiane pod przeciwnymi kątami względem
siebie w kształcie litery V lub X. Przy takim ustawieniu sekcji
talerze odkładają glebę przemiennie w lewo i prawo. Podczas pracy
na glebie wilgotnej, wyoblona powierzchnia talerzy jest czyszczona
przez zgarniaki, które można montować w postaci segmentów
grzebieniowych do ramy sekcji lub indywidualnie. Talerze mogą być
na obwodzie gładkie lub uzębione o średnicy w zakresie 500-900
mm. Talerze o większej średnicy pozwalają na lepsze wymieszanie
resztek pożniwnych z glebą. Talerze uzębione lepiej przecinają
wierzchnią warstwę gleby i dlatego często stosuje się je w
przednich sekcjach. W zależności od warunków pracy (gleba sucha,
wilgotna) oraz rodzaju pracy (doprawianie roli, przykrywanie
resztek pożniwnych) talerze ustawia się pod mniejszym lub
większym kątem natarcia. Przy małym kącie natarcia talerzy
następuje lepsze przecinanie gleby i kruszenie brył, a przy
większym - lepsze wymieszanie materiału organicznego z glebą
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Widok ogólny
1 - sekcja przednia (talerze uzębione), 2 - sekcja tylna (talerze
gładkie), 3 - rama, 4 - korba regulacyjna przedniej sekcji,
6 - wspornik zawieszenia, 7 - korba regulacyjna przesuwu wspornika,
8 -zastrzał
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Sekcja robocza brony talerzowej:
1 - talerz gładki, 2 - oś obrotu, 3 - łożysko sekcji,
4 - skrobak, 5 - rama
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Regulacja kąta
ustawienia talerzy
3 – rama,
4, 5 – korby regulacyjne
do zmiany kąta
ustawienia sekcji,
8 – zastrzał.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Regulacja
położenia
wspornika
zawieszenia
3 – rama,
6 – wspornik
zawieszenia,
7 – korba
regulacyjna
przesuwu
wspornika
8 – zastrzał.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Schemat układu
regulacyjnego brony:
1 - sekcja przednia
(talerze uzębione),
2 - sekcja tylna (talerze
gładkie),
3 - rama,
4 - korba regulacyjna
przedniej sekcji,
5 - korba regulacyjna
tylnej sekcji,
6 – wspornik
zawieszenia,
7 - korba regulacyjna
przesuwu wspornika,
8 - zastrzał,
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Brony zębowe, ze względu na małe opory robocze, ale także
z uwagi na potrzebę ograniczenia ugniatania gleby kołami ciągnika
są często łączone z innymi narzędziami, np. z wałem strunowym
lub wchodzą w skład agregatów uprawowych i uprawowo-siewnych.
Brony zębowe składają się z pól bron zamocowanych do ramy za
pomocą łańcuchów pociągowych lub innych elementów cięgnowych.
Takie swobodne połączenie pól pozwala na utrzymanie jednakowej
głębokości roboczej wszystkich zębów. Pole brony ma kształt
zygzaka tak uformowanego, aby zęby zamocowane w miejscach
połączeń elementów kratownicy płaskiej utworzyły na powierzchni
gleby niepokrywające się ślady o równej podziałce.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
W zależności od rodzaju zastosowanych zębów rozróżnia się
brony zębowe o zębach prostych, redlinowych lub nożowych.
W zależności od nacisku na jeden ząb, który wynika z masy
pojedynczego pola, brony zębowe dzieli się na lekkie, średnie
i ciężkie. Brony lekkie, o nacisku 5-10 N na ząb, stosuje się
najczęściej do przykrywania nasion po siewie, a brony średnie
(10-15 N/ząb) i ciężkie (15-30 N/ ząb) do wyrównywania pola
po orce, przewietrzania roli i niszczenia skorupy na powierzchni
gleby oraz niszczenia wschodzących chwastów.
Głębokość pracy bron zębowych nie jest regulowana, a zależy od
stanu pola i masy brony i wynosi 3-4 cm.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Brony zębowe są budowane jako zawieszane lub przyczepiane
i wówczas pola bron są dołączane do wspólnej belki pociągowej.
Brony zawieszane mają 3-5 pól, a przyczepiane 5-9 i więcej.
Brony zawieszane o szerokości przekraczającej 3 m są na czas
transportu składane. Boczne sekcje pól składa się ręcznie lub
hydraulicznie.
Brony sprężynowe są przeznaczone do doprawiania roli,
niszczenia chwastów i wydobywania rozłogów roślin uprawowych
i są zbudowane z prętów połączonych przegubowo. W miejscach
przegubów mocuje się zęby, które mogą się różnić wielkością
i kształtem przekroju poprzecznego (romb, elipsa, koło).
Brona sprężynowa
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Brona chwastnik
Brona łąkowa
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Brona kolczatka
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Brona rotacyjna
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Kultywatory
Kultywatory dzieli się na podstawie rodzaju zastosowanych
zębów, które są podstawowymi zespołami roboczymi narzędzia.
Najbardziej popularnym narzędziem jest kultywator z zębami
sprężynowymi. Zęby tego typu są wykonane z pojedynczej
sprężyny lub też wzmocnione w górnej części przez sprężynę
dodatkową, zwane zębami sprężynowymi średnimi. Ponadto
wyróżnia się zęby półsprężynowe i sprężynowe ciężkie. Zęby
mogą być zakończone redliczką dwustronną (do rozrywania
rozłogów perzu) lub gęsiostopką (o szerszej strefie działania).
Mogą być też stosowane zęby sztywne, które wymagają zawsze
indywidualnego zabezpieczenia na wypadek natrafienia na
kamień w glebie. Kultywatory z zębami sztywnymi pracują na
większych głębokościach i mogą w pełni zastąpić podorywkę,
zwłaszcza jeśli są wyposażone w dodatkowe zespoły robocze
takie jak brona talerzowa i wały strunowe lub zębowe.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Kultywatory
Kultywatory dzieli się na podstawie rodzaju zastosowanych
zębów, które są podstawowymi zespołami roboczymi narzędzia.
Najbardziej popularnym narzędziem jest kultywator z zębami
sprężynowymi. Zęby tego typu są wykonane z pojedynczej
sprężyny lub też wzmocnione w górnej części przez sprężynę
dodatkową, zwane zębami sprężynowymi średnimi. Ponadto
wyróżnia się zęby półsprężynowe i sprężynowe ciężkie. Zęby
mogą być zakończone redliczką dwustronną (do rozrywania
rozłogów perzu) lub gęsiostopką (o szerszej strefie działania).
Mogą być też stosowane zęby sztywne, które wymagają zawsze
indywidualnego zabezpieczenia na wypadek natrafienia na
kamień w glebie. Kultywatory z zębami sztywnymi pracują na
większych głębokościach i mogą w pełni zastąpić podorywkę,
zwłaszcza jeśli są wyposażone w dodatkowe zespoły robocze
takie jak brona talerzowa i wały strunowe lub zębowe.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Budowa kultywatora
1 - ząb, 2 - rama, 3 - wspornik układu zawieszenia, 4 - dolne
sworznie zawieszenia, 5 - koło kopiujące, 6 - korba do regulacji
głębokości roboczej, 7 - płoza, 8 - wspornik płozy, 9 - śruba
regulacyjna płozy, 10 - sprężyna płozy, 11 - tylne zaczepy
zatrzaskowe, 12 - tylny otwór zawieszenia.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Schemat kultywatora;
1 - ząb, 2 - rama, 3 - wspornik układu zawieszenia, 5 - koło
kopiujące, 6 - korba do regulacji głębokości roboczej, 7 - płoza,
8 - wspornik płozy, 10 - sprężyna płozy.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Zęby kultywatora
a - sprężysty pojedynczy z redliczką dwustronną,
b - sprężysty wzmocniony z redliczką,
c - sprężysty wzmocniony z gęsiostopką,
d - sprężysty ciężki z redliczką (ząb półsztywny),
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Zęby kultywatora
e - sztywny z bezpiecznikiem ścinanym,
f - sztywny z bezpiecznikiem sprężynowym
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Włóki
Włóka jest zbudowana z belek połączonych luźno ze sobą
i wleczonych po powierzchni pola.
Ze względu na ograniczenie przejazdów agregatów ciągniknarzędzie zabieg włókowania łączy się z innym i dlatego włóka
najczęściej wchodzi w skład zestawu uprawowego lub
uprawowo-siewnego. Włóka służy do wyrównania i nieznacznego
spulchnienia wierzchniej warstwy roli. Głębokość pracy włóki
nie przekracza 5 cm i zależy od kąta ustawienia belki
roboczej. Włókowanie stosuje się wiosną na zaoranych polach,
co pozwala na ograniczenie parowania wody i przyspieszenia
ogrzewania roli.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Wały dzieli się ogólnie na gładkie, pierścieniowe i prętowe.
Wały gładkie stosuje się często na łąkach w celu przyciśnięcia
darni do podłoża. Wśród wałów pierścieniowych można wyróżnić
wały z pierścieniami gładkimi, wały z pierścieniami uzębionymi i
wały kombinowane. Wały z pierścieniami gładkimi mogą być
dostosowane do działania powierzchniowego (pierścienie szerokie)
lub też wgłębnego. Wał o działaniu wgłębnym (tzw. wał
Campbella) jest zbudowany z wielu wąskich pierścieni o dużej
średnicy, rozstawionych w dużych odstępach od siebie. Wał
zagłębia się w spulchnionej warstwie gleby i pracuje wgłebnie,
dlatego bywa nazywany ugniataczem podskibia. Wał taki stosuje
się przede wszystkim w celu przyspieszenia osiadania gleby po
orce.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Wały pierścieniowe Crosskill, Cambridge oraz ich kombinacje,
których pierścienie na obwodzie są uzębione, zwłaszcza wału
Crosskill, intensywnie kruszą bryły i nadają szorstkość
powierzchni roli, co zapobiega erozji wodnej. Wały mogą
pracować jako oddzielne narzędzia zawieszane lub przyczepiane,
bądź mogą stanowić wyposażenie agregatów uprawowych lub
uprawowo-siewnych.
Głębokość pracy wału zależy od jego masy, a w przypadku
współpracy wału Campbella z pługiem głębokość może się
zmieniać w zależności od wykorzystywanego dociążenia,
pochodzącego od składowej oporu roboczego pługa.
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Wały i ich zespoły robocze: a) strunowy jednorzędowy z prętami
śrubowymi, b) strunowy dwurzędowy z prętami śrubowymi, c) strunowy
z prętami równoległymi, d) strunowy z prętami ślimakowymi, e) wał
Campbella, f) wał pierścieniowy zwykły, g, h) wał zębowy,
i) pierścienie wału zwykłego, j) pierścienie wału Crosskill, k) pierścienie
wału Cambridge, 1) pierścienie wału Crosskill-Cambridge, m) pierścienie
wału Campbella
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
2. Narzędzia i maszyny doprawiające
Wały do pługów obracalnych
Aktywne maszyny uprawowe
3. Aktywne maszyny uprawowe
Aktywne maszyny uprawowe
Aktywne maszyny uprawowe mają zespoły robocze napędzane
najczęściej od wału odbioru mocy ciągnika. Do tej grupy
maszyn należą glebogryzarki (brony rotacyjne lub spulchnlacze
rotacyjne), brony wirnikowe i brony wahadłowe.
Glebogryzarki służą do spulchniania i mieszania gleby, nie
dając obrotu skiby równorzędnego z pracą pługa.
Glebogryzarki są również nazywane bronami rotacyjnymi lub
spulchniaczami rotacyjnymi, zależnie od rodzaju
zamontowanych noży lub zębów.
Glebogryzarka jest wyposażona w wirnik o poziomej osi
obrotu, ustawionej poprzecznie w stosunku do kierunku ruchu
agregatu. W wirniku są zamontowane noże sztywne, a
niekiedy sprężyste. Podczas pracy glebogryzarki poszczególne
noże odcinają kęsy gleby, których wielkość zależy od
prędkości ruchu agregatu i prędkości obrotowej wirnika.
Regulując odpowiednio te parametry, można uzyskać różny
stopień spulchnienia gleby.
3. Aktywne maszyny uprawowe
3. Aktywne maszyny uprawowe
Glebogryzarka U522
1 - wirnik roboczy, 2 - rama. 3 - płyta czołowa z przekładnią,
4 - sworznie zawieszenia, 5 - koło kopiujące, 6 osłona stała,
7 - osłona ruchoma, 8 - łańcuch do regulacji położenia osłony
ruchomej. 9 - krój
3. Aktywne maszyny uprawowe
Brona wirnikowa jest wyposażona w wirniki, które obracają się
w płaszczyźnie pionowej. Zęby są połączone z tarczami
wirników, które otrzymują napęd od wału przez przekładnię
stożkową i szereg kół zębatych czołowych znajdujących się
w obudowie przekładni. Sąsiadujące ze sobą wirniki obracają się
w kierunkach przeciwnych. Do brony wirnikowej może być
dołączony wał strunowy lub zębaty, bądź inny wał w zależności
od potrzeb i warunków polowych. Dołączony wał jest
wykorzystywany do regulacji głębokości pracy brony wirnikowej.
Jakość pracy brony wirnikowej reguluje się przez dobranie
prędkości jazdy agregatu i prędkości obrotowej wirników oraz
ustawienie listwy odbojowej znajdującej się między wirnikami
brony a wałem zębatym.
Brona wirnikowa może być wyposażona w noże proste lub
wygięte. Odmianą brony wirnikowej, podobną do glebogryzarki,
jest brona wirnikowa o poziomej osi obrotu, w której elementami
roboczymi są noże proste lub nieznacznie odgięte, stosowane do
mulczowania, bądź do kruszenia i rozdrabniania gleby.
3. Aktywne maszyny uprawowe
Bona aktywna z zębami o pionowej osi obrotu:
1 - ząb, 2 - tarcza wirnika, 3 - obudowa przekładni czołowej,
4 - korba regulacyjna wału zębatego, 5 - przekładniowa stożkowa,
6 - wał zębaty, 7 - rama, 8 - wał przegubowo-teleskopowy,
9 - zaczep dolny
3. Aktywne maszyny uprawowe
Bona aktywna z zębami o poziomej osi obrotu
Zestawy uprawowe
4. Zestawy uprawowe
Zestawy uprawowe są przeznaczone do uprawy uzupełniającej,
doprawiania roli po orce, wiosennej uprawy pod siew i
niszczenia chwastów rozłogowych oraz w technologiach
bezorkowych. Agregaty uprawowe mogą być budowane jako
zawieszane, półzawieszane lub przyczepiane.
Agregaty uprawowe lekkie składają z kultywatora z zębami
sprężynowymi lub brony zębowej oraz dodatkowych elementów,
którymi mogą być wał strunowy umieszczony z tylu lub
dodatkowo z przodu wraz z przednią płozą, która pełni rolę
włóki. Z tyłu za wałem strunowym może być również
zamontowany zgarniak.
Agregaty uprawowe ciężkie są wyposażone w kultywator z
zębami sztywnymi, bronę talerzową i wał strunowy. Kombinacja
połączeń może być bardzo zróżnicowana. W celu szybszego
osiadania gleby na końcu agregatu może być zamocowany wał
zagęszczający.
Agregaty uprawowe czynne są wyposażone w bronę wirnikową,
która najczęściej jest montowana w przedniej części zestawu,
a za nią może się znajdować wał doprawiający i wyrównujący.
4. Zestawy uprawowe
Agregat uprawowy przedsiewny U - 654
4. Zestawy uprawowe
Agregat uprawowy przedsiewny U – 654 w czasie pracy
4. Zestawy uprawowe
Agregat uprawowy przedsiewny Wicher 2000
4. Zestawy uprawowe
4. Zestawy uprawowe
4. Zestawy uprawowe
Zestaw uprawowy aktywny
1.
Siewnik
6. Zgrzebło posiewne
2.
Włóka
7. Redlice
3.
Brona wirnikowa
8. Znacznik siewnika
4.
Wał zębaty
9. Znacznik ścieżek technologicznych
5.
Sprzęg hydrauliczny
10. Cylinder hydrauliczny sprzęgu
4. Zestawy uprawowe
Zestaw uprawowy bierny
1.
Siewnik
2.
Włóka
3.
Kultywator
4.
Wał strunowy
5.
Sprzęg mechaniczny
6.
Zgrzebło posiewne
4. Zestawy uprawowe
4. Zestawy uprawowe
Download