Uploaded by olekludwik

Lekcja 3 Zjawisko korozji i jej wpływ na trwałość różnych elementów sprzętu rolniczego.

advertisement
Blok I: PODSTAWY TECHNIKI
Lekcja 3: Zjawisko korozji i jej wpływ
na trwałość różnych elementów
sprzętu rolniczego (1 godz.)
1. Rodzaje korozji.
2. Ochrona przed korozją.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rodzaje korozji
1. Rodzaje korozji
Korozja jest zjawiskiem, które stopniowo niszczy, pod wpływem
chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska,
wszystkie tworzywa i materiały stosowane w technice, począwszy
od metali, poprzez betony, żelbetony, ceramikę, drewno - do
tworzyw sztucznych włącznie.
Ogólnie korozja jest to nieodwracalna reakcja materiału
z otoczeniem.
Korozja w największym stopniu odnosi się do metali i ich stopów materiałów konstrukcyjnych pojazdów i maszyn rolniczych, które
są
użytkowane
w
naturalnym
środowisku
zawierającym
zanieczyszczenia chemiczne.
Oddziaływanie chemiczne i elektrochemiczne w połączeniu
z wilgotnym powietrzem (powyżej 70%) przyspiesza proces
łączenia żelaza z tlenem i wodorem i utworzenia się rdzy.
1. Rodzaje korozji
Korozja chemiczna
Polega na niszczącym działaniu gazów lub cieczy nie będących
elektrolitami. Cząsteczki takiego środowiska stykają się
z powierzchnią metalu i tworzą z nim związki, najczęściej
tlenki, rzadziej siarczki, węgliki lub azotki. Wzrost
temperatury przyspiesza tworzenie się tych związków.
Niekiedy powstająca na powierzchni metalu warstwa związku
jest ścisła i trwała. Wówczas chroni ona przedmiot przed
dalszą korozją. Jeżeli jednak utworzona warstewka związków
nie jest ścisła lub gdy łatwo odpada, wówczas metal jest stale
narażony na agresywne działanie środowiska i szybko ulega
zniszczeniu.
Korozja elektrochemiczna
1. Rodzaje korozji
Jest procesem niszczenia metalu związanym z przepływem prądu
elektrycznego przez granicę faz metal – elektrolit (np. korozja
metali w roztworach wodnych, stopionych solach, wilgotnych
glebach).
Najważniejszymi
w
praktyce
przypadkami
korozji
elektrochemicznej są:
– korozja atmosferyczna, gdy wilgotność powietrza wynosi
powyżej 70%, w wyniku czego na powierzchni metali może
kondensować się warstewka wody, która wraz z rozpuszczonymi
w niej substancjami spełni zadanie elektrolitu,
– korozja morska (w wodzie morskiej),
– korozja ziemna.
1. Rodzaje korozji
Rodzaje procesu korozyjnego w zależności od objawów
i skutków
Równomierna
Międzykrystaliczna
Miejscowa
Ochrona przed korozją
Rozróżnia się następujące metody zabezpieczenia przed korozją:
2. Ochrona przed korozją
1. Ochronę elektrochemiczną,
2. Nakładanie i wytwarzanie powłok ochronnych,
3. Dobór właściwych materiałów i prawidłowa
konstrukcja elementów narażonych na korozję.
W zależności od czasu rozróżnia się:
1. Ochronę czasową.
2. Ochronę trwałą, planowaną i realizowaną na etapie
projektowania konstrukcji maszyn, ich produkcji i napraw
głównych.
2. Ochrona przed korozją
Polaryzacja katodowa
Jedną z metod ochrony elektrochemicznej jest polaryzacja
katodowa.
Polega ona na podłączeniu chronionej konstrukcji do ujemnego
bieguna prądu stałego. Biegun dodatni jest podłączony do
elektrody (anody), która ma przez to wyższy potencjał od
obiektu chronionego. Prąd płynie od dodatniego bieguna do anody,
a następnie przez środowisko korozyjne do ochronnej konstrukcji
(katody) i dalej do bieguna ujemnego źródła prądu. Tworzy się
ogniwo, anoda ulega rozpuszczaniu i katoda (obiekt chroniony) nie
będzie korodować.
Metoda ta jest stosowana z powodzeniem do zabezpieczenia
rurociągów, szczególnie ciepłowniczych, dużych zbiorników
wodnych itp. Metodą tą chroni się również kadłuby statków.
2. Ochrona przed korozją
Schemat układu ochrony katodowej
1 — anoda, 2 — chroniony rurociąg stalowy, 3 — szafka ochrony
katodowej, 4 — źródło prądu przemiennego
2. Ochrona przed korozją
Powłoki ochronne nakładane metalowe
Na powłoki metalowe o dużej odporności na korozję używa się
niklu, chromu, miedzi, srebra, cyny, cynku, ołowiu, kadmu,
aluminium.
Powłoki ochronne nakłada się galwanicznie oraz przez zanurzenie,
natryski i platerowanie.
Powłoki ochronne nakładane niemetalowe
2. Ochrona przed korozją
Powłoki
niemetalowe
oddzielają
agresywnego środowiska.
mechanicznie
metal
od
Są stosowane powłoki pochodzenia organicznego, jak np. farby,
oleje, lakiery szybko schnące i lakiery piecowe, a ponadto smoły
i asfalty oraz różnego rodzaju smary.
Ostatnio stosuje się do tego celu tworzywa sztuczne.
2. Ochrona przed korozją
Powłoki ochronne metalowe wytwarzane
Powłoki metalowe wytwarzane uzyskuje się w wysokiej
temperaturze na zasadzie dyfuzji metalu ochronnego w głąb
metalu chronionego.
Najbardziej znane są procesy wprowadzania do stali aluminium,
czyli kaloryzowanie, wprowadzanie cynku, czyli scherardyzowanie
oraz nachromowywanie.
Powłoki ochronne niemetalowe wytwarzane
2. Ochrona przed korozją
Powłoki niemetalowe są wytwarzane metodami chemicznymi lub
elektrochemicznymi.
Najczęściej
są
stosowane
metody
oksydowania
i fosforanowania stali.
Oksydowanie (czernienie) polega na wytwarzaniu na powierzchni
stali warstwy tlenków żelaza. Oksydować można nie tylko na kolor
czarny lub brunatny, lecz również na brązowy i różne odcienie
czerni.
Fosforanowanie polega na wytwarzaniu na powierzchni stali
warstwy krystalicznej fosforanów żelaza.
2. Ochrona przed korozją
Dobór właściwych materiałów i prawidłowa konstrukcja elementów
narażonych na korozję.
Najmniej odporne na korozję są metale i stopy zawierające
zanieczyszczenia.
Stal o specjalnych własnościach fizycznych, tzw. żelazo Armco
zawierające tylko 0,1% wszystkich domieszek, jest znacznie
odporniejsze na korozję od zwykłych stali.
Wprowadzenie do metalu lub stopu nieodpornego na korozję
składnika nie korodującego, zabezpiecza w znacznym stopniu stop
przed korozją.
Na przykład wprowadzenie do stali niskowęglowej chromu w ilości
12÷14% uodparnia ją na korozję atmosferyczną, wody naturalnej
i pary wodnej.
Zastępowanie elementów metalowych częściami wykonanymi
z tworzyw sztucznych w zasadniczy sposób eliminuje korozję.
2. Ochrona przed korozją
Korozja jest zjawiskiem, które stopniowo niszczy, pod wpływem
chemicznego i elektrochemicznego oddziaływania środowiska,
wszystkie tworzywa i materiały stosowane w technice, począwszy
od metali, poprzez betony, żelbetony, ceramikę, drewno - do
tworzyw sztucznych włącznie.
Ogólnie korozja jest to nieodwracalna reakcja materiału
z otoczeniem.
Korozja w największym stopniu odnosi się do metali i ich stopów materiałów konstrukcyjnych pojazdów i maszyn rolniczych, które
są
użytkowane
w
naturalnym
środowisku
zawierającym
zanieczyszczenia chemiczne.
Oddziaływanie chemiczne i elektrochemiczne w połączeniu
z wilgotnym powietrzem (powyżej 70%) przyspiesza proces
łączenia żelaza z tlenem i wodorem i utworzenia się rdzy.
Download