Uploaded by olekludwik

Lekcja 7 Charakterystyka pojęć energia, praca, moc, sprawność, wydajność maszyn (1 h)

advertisement
Blok I: PODSTAWY TECHNIKI
Lekcja 7: Charakterystyka pojęć: energia,
praca, moc, sprawność,
wydajność maszyn (1 godz.)
1. Energia mechaniczna
2. Praca
3. Moc
4. Sprawność maszyn
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Energia mechaniczna
1. Energia mechaniczna
Energia jest jedną z wielkości charakteryzujących stan układu
fizycznego, np. maszyny, jego ruch i wzajemne oddziaływanie
układów.
Energia może występować w różnych postaciach jako energia
mechaniczna, elektryczna, chemiczna, cieplna, sprężysta,
odśrodkowa itp.
Wszystkie postacie energii mogą ulegać wzajemnym przemianom
zgodnie z zasadą zachowania energii.
Energia jest wielkością skalarną i można ją mierzyć ilością
wykonanej pracy. Dlatego energią nazywamy też zdolność
jakiegoś układu fizycznego do wykonania określonej pracy.
Jednostki energii są takie same jak jednostki pracy.
Praca
2. Praca
Praca jest to wielkość skalarna, którą najprościej można
określić iloczynem siły F działającej na ciało i przemieszczenia
tego ciała, czyli drogi S. Jednostką pracy jest 1 dżul [1J].
W  F  S  cos
W – praca [J],
F – siła [N],
S – droga [m],
α – kąt zawarty pomiędzy kierunkiem siły a kierunkiem
przesunięcia
Jednostką energii i pracy jest dżul (J).
Dżul jest to energia równa pracy wykonanej przez siłę jednego
niutona w kierunku jej działania na drodze o długości jednego
metra
2. Praca
1J  1N 1m
W mechanizmach i układach maszyn mamy do czynienia
najczęściej z pracą mechaniczną przy pokonywaniu różnych
oporów podczas ruchów postępowych, obrotowych i złożonych.
Efektem
pracy
w
niektórych
mechanizmach
są
odkształcenia lub zmiany ciśnienia i objętości.
Występuje również praca przemian termodynamicznych.
też
Znając wielkość pracy wykonywanej przez maszynę i czas,
w którym ta praca jest zrealizowana można określić
zapotrzebowanie maszyny na moc napędową.
Moc
Moc średnia jest to stosunek pracy W do czasu t, w jakim ta
praca została wykonana:
W
N śr 
t
3. Moc
Jednostką mocy jest wat (W). Wat jest to moc, przy której
praca jednego dżula jest wykonana w czasie jednej sekundy
Zapotrzebowanie danej maszyny na moc jest uwarunkowane
zakresem wykonywanych przez nią prac i rozwiązaniem
konstrukcyjnym
maszyny.
Przy
bardziej
złożonych
konstrukcjach na moc pobieraną przez maszynę składają się
moce potrzebne do napędu poszczególnych zespołów i układów
roboczych oraz moc potrzebna do przetaczania maszyny.
Zapotrzebowanie maszyny na moc jest większe niżby to
wynikało z wykonanej przez nią pracy użytecznej. Część mocy
zostaje
bowiem
zużyta
na
pokonanie
oporów
tarcia
w poszczególnych przekładniach i mechanizmach czy też na
pokrycie innych strat. Pod tym względem charakteryzuje
maszynę jej sprawność.
Sprawność maszyn
4. Sprawność maszyn
Sprawność ogólną η (eta) określa się stosunkiem energii
wykorzystanej na pracę użyteczną do energii doprowadzonej do
tej maszyny w tym samym czasie. Dla maszyn z układem
napędowym
mechanicznym
sprawność
mechaniczna
przy
ustalonym ruchu wynosi
Wu

Wu  Wt
Gdzie:
Wu - praca użyteczna,
Wt - praca oporów szkodliwych.
O
sprawności
ogólnej
maszyny
decydują
sprawności
poszczególnych zespołów i mechanizmów (np. sprawności
przekładni).
Sprawność jest wielkością niemianowaną o wartości: 0<η<1.
Wyższa wartość sprawności świadczy o lepszym wykorzystaniu
energii doprowadzonej do maszyny.
Na przykład sprawność silnika elektrycznego wynosi 0,85,
a silnika samochodowego 0,2—0,32.
10
Download