Uploaded by czerwieckonradek

Opis połączeń

advertisement
Pracownik ---> ID_R Ka¿dy pracownik mo¿e pracowaæ tylko w przydzielnym na pocz¹tku regionie
Klient ---> ID_P Ka¿dy klient jest przypisany do pracownika Klient ---> ID_R Ka¿dy klient jest przypisany do regionu Firma ---> ID_P Firmy maj¹ przypisanych pracowników Firma ---> ID_R Firma jest przypisana do danego regionu
Firma ---> ID_I Instalacje s¹ przypisane konkretnym firm¹ Firma ---> ID_K Firma jest przypisana do klienta Umowa ---> ID_K Umowa jest przypisana do Klienta
Umowa ---> ID_I Na umowie musi byæ podany numer instalacji
Kredyt ---> ID_U Jeœli kredyt zosta³ przydzielony musi byc podany na umowie
Kredyt ---> ID_K Klient ma przypisany kredyt
Kredyt ---> ID_I Instalacja musi mieæ przypisany kredyt
Dotacjê ---> ID_R Nie ka¿dy regin posiada dotacje
Dotacjê ---> ID_U Jêsli takowa dotacja zosta³a przydzielona musi byæ na umowie
Download