Uploaded by User2503

Metodologiczne podstawy pracy

advertisement
Temat: Ocena wpływu aktywności fizycznej na dolegliwości bólowe kręgosłupa
u kobiet w ciąży
Metodologiczne podstawy pracy
2.1. Przedmiot, cel badań, zmienne i wskaźniki
Przedmiotem pracy, a także zmienną zależną jest wpływ aktywności fizycznej na
dolegliwości bólowe kręgosłupa u kobiet w ciąży.
Celem pracy jest ocena wpływu aktywności fizycznej na dolegliwości bólowe
kręgosłupa u kobiet w ciąży.
Zmienną niezależną jest ocena stopnia aktywności fizycznej oraz czynniki
wpływające na dolegliwości bólowe u kobiet w ciąży.
Wskaźnikami do zmiennej zależnej są: wiek, miejsce zamieszkania oraz
wykształcenie. Wskaźnikami zmiennej niezależnej są wyniki badań oceny wpływu
aktywności fizycznej na dolegliwości bólowe kręgosłupa u kobiet w ciąży.
2.2. Problemy badawcze
W pracy postawiono następujące pytanie główne:
Jaki jest wpływ aktywności fizycznej na dolegliwości bólowe kręgosłupa u kobiet
ciężarnych?
Niniejszy problem główny uszczegółowiono następującymi pytaniami:
1. W jakim stopniu aktywność fizyczna wpływa na dolegliwości bólowe
kręgosłupa u kobiet w ciąży?
2. Jaka jest aktywność fizyczna kobiet w ciąży?
3. Jakie czynniki mają wpływ na występowanie bólu kręgosłupa u kobiet w ciąży?
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
W pracy zostanie zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Jako technika
posłuży ankieta, natomiast narzędziem będzie autorski, anonimowy kwestionariusz
ankiety, dotyczący między innymi: aktywności fizycznej, dolegliwości bólowych
kręgosłupa zarówno przed ciążą jak i podczas jej trwania oraz czynników
wpływających na bóle kręgosłupa w czasie ciąży. Wyniki badań zostaną poddane
analizie statystycznej: chi-kwadrat, współczynnik korelacji rang Spearmana.
2.4. Organizacja i teren badań
Badanie
zostanie
przeprowadzone
za
pośrednictwem
social
mediów
przeznaczonych dla kobiet w ciąży. Grupą badaną będzie 80. kobiet ciężarnych.
Wcześniej, respondentki zostaną zapoznane z celem badań, a następnie poproszone
o wypełnienie autorskiego, anonimowego kwestionariusza ankiety, zawierającej pytania
związane między innymi z aktywnością fizyczną, dolegliwościami bólowymi
kręgosłupa zarówno przed ciążą jak i podczas jej trwania oraz czynnikami
wpływającymi na bóle kręgosłupa w czasie ciąży.
Otrzymane wyniki badań zostaną przedstawione w tabelach i na wykresach,
a następnie zestawione i porównane z badaniami innych naukowców. Wyniki z badań
posłużą do wyciągnięcia wniosków na temat wpływu aktywności fizycznej na
dolegliwości bólowe kręgosłupa u kobiet w ciąży oraz czynników, które mają wpływ na
te dolegliwości.
2
Download