Uploaded by katarzyna.sosnowska

IBWR Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót- MONTAŻ INSTALACJI TRYSKACZOWEJ RAFEX

advertisement
Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót
(IBWR)
Dane inwestycji
Rodzaj robót:
Nazwa i adres
inwestycji:
Wykonawca:
Generalny
wykonawca:
Wykonawca
Imię i nazwisko
Data
Podpis
Opracował:
Nadzorujący
realizację:
Zaakceptował:
Generalny Wykonawca
Imię i nazwisko
Uzgodniono z:
Przekazano
kierownikowi
budowy:
1. Planowany termin wykonywania robót
Data
Podpis
a) prace wykonywane będą w okresie: od 03.04.2017 roku przez około 6 miesięcy .
b) planowane są następujące przerwy: NIE PRZEWIDUJE SIĘ
c) prace wykonywane będą w dzień przez 10 godzin, pracownikowi przysługuje
przerwa 60 minut.
2. Miejsce(a) wykonywania robót
a) dokładne miejsce(a) wskazane na placu budowy:
Prace montażu instalacji tryskaczowej będą wykonywane w pomieszczeniach
butików oraz na pasażach Centrum Handlowego
b) wpływ na otoczenie miejsca pracy:
Prace będą prowadzone w kolejności ustalonej z Kierownictwem Budowy
w oparciu o zatwierdzony harmonogram robót. Dla zachowania warunków
technologicznych, bezpieczeństwa ruchu, pracowników realizujących zadania
robocze jak i innych ekip realizujących swoje zadania oraz osób trzecich
mogących znajdować się w rejonie prowadzonych prac, podwykonawca będzie
prowadził prace montażowe przy zachowaniu odpowiedniej kolejności robót
przewidującej wykonanie prac przygotowawczych związanych z oznakowaniem,
zabezpieczeniem obszarów niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego
prowadzenia prac montażowych.
c) sposób dotarcia do miejsca pracy/dostęp:
Dojazd do pracy można podzielić na kilka etapów:
1) Dojazd z miejsca noclegu na plac budowy.
2) Dojazd do kontenera i pobranie z niego niezbędnych do pracy materiałów
np. rur, kolektorów, podkolektorów, anten oraz narzędzi i załadowanie
ich na przestrzeń bagażową VW Passata.
3) Dojazd od kontenera na halę CH i rozładowanie sprzętu z auta do skrzyni
na narzędzia.
4) Pobieranie potrzebnych materiałów ze skrzyni na narzędzia i ich ręczny
transport z hali na miejsce montażu instalacji tryskaczowych.
Każdy etap bezpiecznego przejścia przez teren budowy odbywa się
z wykluczeniem wchodzenia w strefy niebezpieczne. Dojście do stanowiska
pracy, zabezpieczenie niezbędnego sprzętu w chwili gdy jest potrzeby, pozwoli
na wykluczenie tymczasowych (bardzo niebezpiecznych) rozwiązań.
d) droga ewakuacji:
Zgodnie z przepisami, przygotowanie budynku lub obiektu budowlanego
do ewakuacji ludzi polega na stworzeniu warunków zapewniających możliwość
szybkiego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem.
Warunki te osiągamy przez:
 właściwe wytyczenie dróg, uwzględniające równomierne rozprowadzanie
strumieni ewakuowanych ludzi,
 właściwe, zgodne z obowiązującą Polską Normą oznakowanie dróg
ewakuacyjnych.
Drogi ewakuacji są to : wyznaczone do tego celu normalne drogi komunikacyjne
służące do codziennego poruszania się ludzi, a więc korytarzy, drzwi i klatek
schodowych.
W celu sprawnego wyprowadzenia ewakuowanych ludzi na zewnątrz, jako
końcowe wyjścia ewakuacyjne należy wykorzystywać wszystkie znajdujące się
wyjścia z budynku, łącznie z tymi, które na co dzień pełnią funkcje pomocnicze
czy gospodarcze.
e) miejsce zbiórki podczas ewakuacji:
Miejsca zbiórki po ewakuacji, powinny zostać zorganizowane na zewnątrz
budynku w bezpiecznych miejscach, muszą być właściwie oznakowane, tak aby
grupy pracowników wychodzące różnymi drogami ewakuacyjnymi (wyjściami
ewakuacyjnymi) zebrały się w jednym miejscu, co znacznie ułatwiłoby ustalanie,
czy wszyscy pracownicy wyszli z budynku.
3. Wpływ warunków atmosferycznych na prace
Lp.
Czynnik
1
2
3
4
5
Temperatura
Wiatr
Opady
Widoczność
Inne
Czy czynnik ma
wpływ na
bezpieczeństwo
(tak/nie)
NIE
NIE
NIE
NIE
BRAK
Określenie czynności, na
wykonanie których ma wpływ
czynnik
Uwagi (np. określenie
granicznej siły wiatru itp.)
4. Zakres i kolejność wykonywania robót
:
Etap pracy
1. Przygotowanie rur do
montażu instalacji
tryskaczowych
(gwintowanie,
rowkowanie,
szlifowanie).
Sposób wykonania
Opis
zidentyfikowan
ych i
potencjalnych
zagrożeń
Obróbka rur za pomocą
narzędzi elektrycznych:
gwintownicy Ridgid
Compact 300, szlifierki
Makita 9527NB,
rowkarki Ridgit g16
1.Pożar
2. Porażenie
prądem
3.Skaleczenie
4.Hałas
5. Elementy
obrotowe maszyn i
urządzeńmożliwość
wciągnięcia
6.Uderzenie
obrabianym
elementem
Działania minimalizujące
zagrożenia
Przestrzeganie instrukcji ppoż.,
zapewnienie sprawnego sprzętu
gaśniczego (okresowe kontrole),
regularne przeglądy i sprawdzanie
sprawności urządzeń zasilanych
energią elektryczną. Zachowanie
szczególnej uwagi. Ochronniki
słuchu. Okulary antyodpryskowe.
Prace bez zwisających części
ubrania roboczego i bez biżuterii.
Wykaz
niezbędnych
środków
ochrony
Ubranie
robocze,
kamizelka
odblaskowa,
obuwie robocze,
okulary
antyodpryskowe
, kask ochronny,
rękawice
robocze,
ochronniki
słuchu
2. Przygotowanie
systemów zawieszeń do
montażu instalacji
tryskaczowej
(szlifowanie)
Pobranie i
przygotowanie
systemów zawieszeń do
montażu instalacji
tryskaczowej
1. Skaleczenie
2. Porażenie
prądem
3. . Elementy
obrotowe maszyn i
urządzeńmożliwość
wciągnięcia
4. Uderzenie
obrabianym
elementem
Przestrzeganie instrukcji ppoż.,
zapewnienie sprawnego sprzętu
gaśniczego (okresowe kontrole),
regularne przeglądy i sprawdzanie
sprawności urządzeń zasilanych
energią elektryczną. Zachowanie
szczególnej uwagi. Ochronniki
słuchu. Okulary antyodpryskowe.
Prace bez zwisających części
ubrania roboczego i bez biżuterii.
3. Montaż systemów
zawieszeń do montażu
instalacji tryskaczowej
(wiercenie)
Wiercenie otworów
(wiertarka Boxer
2800W Bx150)
i montaż zawieszeń
1.Pożar
2. Porażenie
prądem
3.Skaleczenie
4.Hałas
5. Elementy
obrotowe maszyn i
urządzeńmożliwość
wciągnięcia
Przestrzeganie instrukcji ppoż.,
zapewnienie sprawnego sprzętu
gaśniczego (okresowe kontrole),
regularne przeglądy i sprawdzanie
sprawności urządzeń zasilanych
energią elektryczną. Zachowanie
szczególnej uwagi. Ochronniki
słuchu. Okulary antyodpryskowe.
Prace bez zwisających części
ubrania roboczego i bez biżuterii.
4. Montaż rur instalacji
tryskaczowej
Transport rur do
miejsca montażu,
montaż rur instalacji
tryskaczowej na
obiekcie (na wysokości
przy pomocy
podnośnika
samojezdnego
nożycowego)
1. Przeciążenie
układu ruchu.
2.Uderzenie
transportowanym
elementem
3. Wymuszona
pozycja ciała.
4. Upadek na
niższy poziom
5. Uderzenie
spadającym
elementem
5. Płukanie i próby
ciśnieniowe instalacji
tryskaczowej
Zalanie układusprawdzenie jego
działania i szczelności
ewentualne poprawki
1. Oblanie
2. Zaskoczenie
niespodziewanym
zdarzeniem
Zachowanie szczególnej uwagi
podczas transportu elementów
potrzebnych do montażu instalacji
tryskaczowej, trzymanie się
wyznaczonych szlaków
transportowych, w razie potrzeby
asekuracja osoby trzeciej.
Przestrzeganie instrukcji
wykonywania ręcznych prac
transportowych, zalecenie
ostrożności, działania ograniczające
pośpiech. Ćwiczenia rozluźniające
mięsnie, częsta zmiana pozycji.
Używanie ważnych, posiadających
atesty szelek, zachowanie
szczególnej uwagi podczas prac
montażu instalacji tryskaczowej.
Kask ochronny, zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokości
materiałów i narzędzi używanych
podczas montażu. Obuwie robocze.
Przestrzeganie instrukcji,
zachowanie szczególnej uwagi
·
Ubranie
robocze,
kamizelka
odblaskowa,
obuwie robocze,
okulary
antyodpryskowe
, kask ochronny,
rękawice
robocze,
ochronniki
słuchu
Ubranie
robocze,
kamizelka
odblaskowa,
obuwie robocze,
okulary
antyodpryskowe
, kask ochronny,
rękawice
robocze,
ochronniki
słuchu
Ubranie
robocze,
kamizelka
odblaskowa,
obuwie robocze,
szelki do pracy
na wysokości,
kask ochronny
Ubranie
robocze,
kamizelka
odblaskowa,
obuwie robocze,
, kask ochronny,
rękawice
robocze,
ochronniki
słuchu
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.
1) Niezwłocznie powiadom Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe oraz
bezpośredniego przełożonego
2) Gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, pożaru lub wybuchu, oddal się jak
najszybciej z miejsca zdarzenia drogami ewakuacyjnymi na miejsce zbiórki po ewakuacji,
3) Gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udziel pomocy poszkodowanym,
4) Stosuj się do poleceń służb ratowniczych,
5) Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
5. Zasoby Ludzkie niezbędne do wykonywania robót
a) Określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót
Lp Imię i nazwisko
Stanowisko
Zakres
Wymagania
obowiązków i
kwalifikacyjne
odpowiedzialności
1.
Właściciel/
prowadzący
2.
Monter
instalacji
tryskaczowej
Monter
instalacji
tryskaczowej
Pracownik
fizyczny Monter
instalacji
tryskaczowej
Nadzór nad
pracownikami oraz
przestrzeganiem
podczas pracy
przepisów BHP i PPOŻ,
praca przy montażu
instalacji tryskaczowej
Montaż instalacji
tryskaczowej
3.
4.
Montaż instalacji
tryskaczowej
Montaż instalacji
tryskaczowej
- uprawniony do
wykonywania zawodu
- po przejściu
szkolenia
stanowiskowego,
szkolenia bhp i p.poż.
- stan zdrowia
odpowiedni do
wykonywanej pracy
potwierdzony
świadectwem
wydanym przez
uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież
roboczą i środki
ochrony osobistej
Liczba
osób
4
b) Wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót
Każde urządzenie elektroenergetyczne przed dopuszczeniem do eksploatacji
powinno posiadać wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak
bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo posiadać, deklarację zgodności
z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz
wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami.
Lp Nazwa sprzętu
Przeznaczenie
1.
Gwintownica RIDGIT
COMPACT 300
Szlifierka MAKITA 9527NB
Gwintowanie rur
Wiertarka BOXER 2800W
Bx150
Rowkarka RIDGIT G16
Wiercenie
2.
3.
4.
Wymogi formalne
(uprawnienia, decyzje UDT
etc. )
Szlifowanie
Rowkowanie rur
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane
przez osoby przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające
uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy
wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i ppoż.
Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.
6. Substancje i materiały niebezpieczne: BRAK
7. Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac.
Oświadczenie pracownika:
Oświadczam, że zostałem zapoznany z IBWR przy montażu instalacji tryskaczowej.
Znane mi są obowiązujące sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz zapoznałem
się z proponowanymi działaniami korygującymi zawartymi w niniejszej instrukcji.
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad BHP, PPOŻ i zalecanych działań.
Imię i nazwisko
Data
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Załączniki:
1. : Ocena ryzyka przy montażu instalacji tryskaczowej.
Podpis
Download