Uploaded by User2149

394410968-Umowa-Kupna-Sprzedazy-Roweru

advertisement
…………………………….
(miejscowość, data)
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY ROWERU
Sprzedający:
Imię: …………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………………..............................
Wydany przez: ………………………………………………………………………………………………
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………….....................
Pesel / NIP: …………………………………………………………………………………………………
Kupujący:
Imię: ……………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………………...........................
Wydany przez: ……………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania: ………………………………………………………………………………………
Pesel / NIP: ………………………………………………………………………………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż roweru:
Marka/model: ……………………………………………………. Rok produkcji: …………………….
Nr ramy: …………………………………………………………………………………………………..
Dodatkowe informacje: …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
§2
Sprzedający oświadcza, iż rower będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw
osób trzecich, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę: ………………………………………...........................................
Słownie: …………………………………………………………………………………………...............................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność przedmiotu określonego w punkcie 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w
punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór w/w przedmiotu.
§5
Sprzedający oświadcza, iż przedmiot umowy nie posiada ukrytych wad technicznych, a kupujący oświadcza, iż zapoznał się ze
stanem technicznym roweru i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy, a w szczególności
opłata podatku od czynności cywilno-prawnych obciążają: ……………………………….................................
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu
cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY
SPRZEDAJĄCY
Download