Uploaded by jeeppasja

ODSTAPIENIE OD UMOWY TVN24GO

advertisement
Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu Wzór formularza wypowiedzenia umowy (formularz ten nale¿y wype³niæ i odes³aæ tylko w przypadku chêci wypowiedzenia Umowy) Adresat: TVN S.A. z siedzib¹ w Warszawie ul. Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000213007, NIP: 951-00-57-883 tel. 22 444 77 79 fax. ….. e-mail: [email protected] - Ja niniejszym informujê o moim wypowiedzeniu Umowy o œwiadczenie nastêpuj¹cej us³ugi…......Pakiet TVN24 GO..……… - Data zawarcia umowy ….......09.01.2020…………….. - Imiê i nazwisko U¿ytkownika ………....Rafa³ Jeleñ............... - Adres U¿ytkownika ……..ul. Dobrego Pasterza 207, 31-416 Kraków……. - Podpis U¿ytkownika (tylko je¿eli formularz jest przesy³any w wersji papierowej) ………(Formularz wysy³any w wersji elektronicznej)………………. - Data……......11.01.2020............ 
Download