Uploaded by inf_przemet

Dlaczego Excel ma 65536 wierszy i 256 kolumn a powinien mieć więcej

advertisement
012456789 8789
†"*#$‡,6 Qm$ˆ,#V*$JKQ ƒ'*VU$8*!+$†$123#'!
!"# $%&'%!$(!)$*+$,-%*./&%0.$123#'!$+*343#$5#+/#5$%.#6&&7
8!/&!$#$+*3"9$:;<=>?;@AB=:=C:<DEFG=AH>EGAH;B:<$*-#$!.&#!I$123#'
JKKLM
N!6O(/#$(!/&#9$5!%&$5#6$!%6 !'/$'&&$%*', /$&$.&#6$.$123#',$JKKP
*!$123#',$JKQKM
N*$&$*6!/&#$(!/&#9$R#S'&$! $123#'!$JKKP$',T$123#'!$JKQKU$*$+'!3#V*$05
!%6 !'/$'&&$%*', /$&$.&#6$5#6$AB:<WEFG=B:X=Y?C:B:<BM
Z$ $!%,'#$/!5+&#6$*+(*.&#+[$/!$#$$(!/&!7
Z$(*V! &#$\]^<;=_``a$*-/!$&#I$'%*$_bc=>?;@AB=:=cbbac=C:<DEFG7
R#6$!%$+'!#V*$&-$.$JKKL$*%,$%* (,#$/&#$T"$!%$*3/#$5!%$*T#3/&#7
d&O%&$# ,$.03$123#'!$T'&$(#./&$-#$(*V! $/&#$TO+&#$6&O$!3&/!"7
Z$(*V! &#$\]^<;=_``ef=\]^<;=_`g`=?DHF=\]^<;=_`ga$! $+*$,-3&!$+,-*$.&O3#5$&#563!7$h*-# $&#I$!-$g`=ijbec
C:<DEFG=:=gcaji=>?;@AB7
k$3*$5#-#'&$! $123#'!$JKKP$',T$123#'!$JKQKU$!$/!6$('&%$&$!%$/&#$*-#$&#I$.&O3#5$/&-$lmmLl$.&#6$&$Jml$%*', /M
n*$!%$5!%T$&#I$123#'!$JKKLo
pDqrs<A=t<u?=YD?v;<[email protected]$*-#$TI$*$-#$n.05$('&%$123#'!$5#6$FHY:EHBG=C=w?DAH^:<=xy];Ez${$3'&$5!%*$6!$|* !$123#'!
JKKL}7
R#S'&$3~3#6$*$ &#/&I$&$FC:>EFG€=ECqW=AH>EGAH;BG=;:A:t$+*$QK$‚mPl$.&#6$&$QlL‚$%*', /U$*$,6&6$!(&6!I$6.05
('&%$5!%*$xy];E]z7
d*(&#*$.#+$*-#6$%*6!I$$.&O%6#V*$'&&,$5!%&$*|#,5#$123#'$JKKP$&$123#'$JKQK7
ƒI$*-#$/&#%0$!6!/!.&!54$6&O9$(*$3*$%* ,$'#$&#563!M
„0-U$.$+,-3~$|& !3~$V+&#$(!3,5#$+,-*$',+&$5#6$!(*#T*.!/&#$/!$!%4$+,-4$&'*SI$.&#6$&$%*', /U$+'!#V*$-#$#
|& $,64$V* !+&I$+,-#$&'*SI&$+!/3~7
N!$!%*)3#/&#$3~3&!"T $„&$(*%!!I$%*%&#$(*+6, *.!/&#$5!%&$5#6$!%6 !'/$'&&$%!-+#5$$.#65&$123#'!9
\]^<;=_``a
Z&#6#9$lm$mLl
012345679
7!"#$
01234567 %#"
&'2()(*5+3(6,-*(./+0()/3(01+-2'/+5*++-+51-+5643'6/01-50434(2+5
61+()*(+478+8691:;/50370334(2<2+=++-+51-+56()>
?+1145.5+1+,[email protected]/+5+:12/./156>
?+1145./+0'+8602052,238*/1115'.A.'2()(86,11-+:141564B:611.+-2*11:185+/603;6>
Download