Uploaded by User1832

umow

advertisement
¯aneta Wojciechowska 13.12.2018r
Ul.Mi³a46/10 40-464 Katowice
Do Prezesa Szpitala Murcki. Szanowny Panie,
Zwracam siê z proœb¹ o przed³u¿enie umowyo pracê, która koñczy siê 30.12.2018r. W okresie zatrudnienia uzyska³am wiedzê do prawid³owego wykonania
czynnoœci na powierzonym mi stanowisku, a obowi¹zki wykonywa³am rzetelnie i dok³adnie, sumiennie i prawid³owo.Zawsze terminowo stawia³m siê do pracy i nie narusza³am ¿adnych przepisów wewnetrznych zak³adu w zakresie BHP. Odpowiedzialnie podchodzi³am równie¿ do kwesti mienia pracodawcy.
Chciaabym kontynu³owac zatrudnienie przy powierzonych mi obowi¹zkachw kolejnym okresie. Obecnie jestem na urlopie macierzynskim-wychowawczym,
Mam trójkê dzieci i bardzo zalezy mi na kontynu³owaniu umowy i na ci¹g³oœci ubezpieczenia grupowego.
Bardzo prosze o pozytywne rozpatrzenie mojej proœby.
¯aneta Wojciechowska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards