Uploaded by tyxrlaphnwgsqsbswn

Wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej

advertisement
Uniwersytet Warszawski
Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Andrzej Jarema Nehrebecki
Nr albumu: 214 142
Wspólna polityka energetyczna
Unii Europejskiej.
Praca magisterska na kierunku Stosunki Międzynarodowe
w zakresie integracji europejskiej.
Praca wykonana pod kierunkiem
Prof. dr hab. Stanisława Parzymiesa
Instytut Stosunków Międzynarodowych
Warszawa, wrzesień 2008 r.
Oświadczenie kierującego pracą
Oświadczam, Ŝe niniejsza praca została przygotowana pod moim
kierunkiem i stwierdzam, Ŝe spełnia ona warunki do przedstawienia jej w
postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.
Data
Podpis kierującego pracą
Oświadczenie autora (autorów) pracy
Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, Ŝe niniejsza praca
dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści
uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam równieŜ, Ŝe przedstawiona praca nie była wcześniej
przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w
wyŜszej uczelni.
Oświadczam ponadto, Ŝe niniejsza wersja pracy jest identyczna z
załączoną wersją elektroniczną.
Data
Podpis autora (autorów) pracy
1
Streszczenie pracy.
Praca jest analizą polityki energetycznej Unii Europejskiej od momentu jej
powstania po dzień dzisiejszy. Przedstawia procesy, jakie wpływały na tworzenie się
wspólnej polityki energetycznej UE oraz stosunek i politykę państw członkowskich
wobec niej. Skupia się takŜe na podkreśleniu i charakterystyce jej podstawowych
kierunków rozwoju, takich jak bezpieczeństwo energetyczne, rozwój odnawialnych
źródeł energii, promocję efektywności energetycznej oraz rozwój badań nad nowymi
technologiami energetycznymi. Podkreśla problemy przed jakimi stanie UE w
najbliŜszych latach w związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię na
świecie. Ukazuje takŜe działania wewnętrzne państw członkowskich, jak i zewnętrzne
państw trzecich utrudniające porozumienie w kwestii wspólnej polityki w dziedzinie
energetyki.
W pracy przedstawiony został takŜe dorobek prawny UE odnoszący się do
kwestii energetycznych. WaŜnym elementem pracy jest analiza polskiego rynku energii
oraz polityki energetycznej, jaką prowadzi nasz kraj. Wskazane zostały problemy z
jakimi boryka się polska energetyka, a takŜe przyszłe kierunki rozwoju, jakie przed nią
stoją, w odniesieniu do głównych załoŜeń i celów ogólnoeuropejskich.
Słowa kluczowe.
Energetyka, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, odnawialne źródła
energii, energia jądrowa, efektywność energetyczna, surowce energetyczne, polska
polityka energetyczna, liberalizacja, rynek energii, dywersyfikacja dostaw.
Dziedzina pracy (kody wg programu Sokrates-Erasmus).
14.600 stosunki międzynarodowe
Tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim.
„European Common Energy Policy”
2
Spis treści.
Spis treści
-3-
Skróty uŜyte w pracy
-5-
Wstęp
-7-
Rozdział I
Ewolucja polityki energetycznej WE/UE
1.1 Początki polityki energetycznej w ramach integracji europejskiej
1.1.1 Europejska Wspólnota Węgla i Stali
1.1.2 Europejska Wspólnota Energii Atomowej
1.1.3 Światowy kryzys naftowy i powrót do koncepcji wspólnej polityki
energetycznej w ramach WE przed Traktatem z Maastricht
1.2 Problematyka energetyki europejskiej w Traktacie z Maastricht
1.2.1 Kwestie związane z energetyką w Traktacie
1.2.2 Transeuropejskie sieci energetyczne
1.3 Polityka energetyczna UE po Traktacie z Maastricht - proces liberalizacji
rynków energii
1.3.1 Księgi Komisji Europejskiej w kwestii liberalizacji rynków energii
1.3.2 Liberalizacja rynku energii elektrycznej
1.3.3 Liberalizacja rynku gazu ziemnego
1.3.4 Efekty liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu
1.4 Unijne programy wspierające rozwój energetyki w państwach
członkowskich
1.5 Strategie i załoŜenia UE w dziedzinie energetyki na najbliŜsze lata
Rozdział II
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
2.1 Potencjał energetyczny państw członkowskich Unii Europejskiej
2.1.1 Energetyka konwencjonalna
Węgiel kamienny
Ropa naftowa
Gaz ziemny
2.1.2 Energetyka jądrowa
2.2 Stopień uzaleŜnienia UE od dostaw surowców z państw trzecich
2.2.1 Kierunek wschodni importu surowców energetycznych UE
Rosja
Obszar byłego Związku Radzieckiego
2.2.2 Kierunek południowy importu surowców energetycznych UE
2.2.3 Kierunek północny importu surowców energetycznych UE
2.3 Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
2.3.1 Karta Energetyczna i Traktat Karty Energetycznej
2.3.2 Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE po 2000 roku
3
- 14 -14 -14 -15 - 18 - 22 - 22 - 23 - 25 - 25 - 26 - 30 - 35 - 41 - 43 -
- 47 - 47 - 48 - 49 - 50 - 50 - 51 - 56 - 59 - 59 - 66 - 67 - 69 - 70 - 71 - 75 -
Rozdział III
Perspektywy rozwoju nowych źródeł energii
3.1 Nowe źródła energii
3.2 Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w aspekcie wspólnej polityki
energetycznej UE
3.2.1 Odnawialne źródła energii
3.2.2 Strategie UE wobec zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii
w europejskiej polityce energetycznej
3.2.3. „Czysta energia” w Europie
Energia wiatrowa
Mała i duŜa energia spadku wody
Energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne)
Biomasa, biogaz i biopaliwa
Energia geotermalna
3.3 Działania na rzecz zwiększenia oszczędności energii i efektywności
energetycznej w UE
3.3.1 Polityka racjonalnego zuŜycia energii w UE
3.3.2 Cele oraz plany działań UE na najbliŜsze lata
3.4 Nowe technologie w dziedzinie energii
Rozdział IV
Polityka energetyczna Polski
4.1 Potencjał energetyczny naszego kraju
4.1.1 Zasoby surowcowe
4.1.2 Rynek energii w Polsce
Rynek energii elektrycznej
Rynek gazu ziemnego
4.2 Bezpieczeństwo energetyczne Polski
4.2.1 Import i dywersyfikacja surowców energetycznych
4.2.2 Zapasy surowców energetycznych
4.3 Polityka energetyczna Polski w XXI wieku
- 80 - 80 - 81 - 81 - 83 –
- 91 - 91 - 93 - 95 - 97 - 100 - 101 - 101 - 105 - 108 -
- 110 - 110 - 110 - 113 - 114 - 118 - 120 - 121 - 126 - 127 -
Zakończenie
- 135 -
Bibliografia
- 140 -
4
Skróty uŜyte w pracy.
ARE – Agencja Rynku Energii.
CEFTA – Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
CIP – unijny Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji.
EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.
ERGEG – Europejska Grupa Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu.
EWEA – Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom)
EWG – Europejska Wspólnota Gospodarcza
EWWiS – Europejska Wspólnota Węgla i Stali
GPZ – Główne Punkty Zasilające.
IEE – unijny program „Inteligentna Energia – Europa”.
IEM – (Internal Energy Market) Wewnętrzny rynek energii.
KDT – Kontrakty Długoterminowe.
KE – Komisja Europejska
LNG – skroplony gaz ziemny
MAE – Międzynarodowa Agencja Energii.
MAEA – Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
MEW – Mała Energetyka Wodna.
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
OGP – operator gazociągów przesyłowych
OPEC – Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
OSD – operator systemu dystrybucyjnego
OSP – operator systemu przesyłowego
OZE – Odnawialne źródła energii
PE – Parlament Europejski
PGE – Polska Grupa Energetyczna.
PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
RFN – Republika Federalna Niemiec
RPA – Republika Południowej Afryki.
RUE – Rada Unii Europejskiej
SB – (Single Buyer) System nabywcy wyłącznego.
TEN-E – (Trans-European Energy Networks) Transeuropejskie sieci energetyczne
TKE – Traktat Karty Energetycznej.
5
TPA – (Third Part Access) Zasada dostępu strony trzeciej.
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
UCTE – (Union for the co-ordination of transmission of electricity) Unia ds.
Koordynacji Przesyłu Energii Elektrycznej.
UE – Unia Europejska
URE – Urząd Regulacji Energetyki.
WE – Wspólnoty Europejskie.
WNA – (World Nuclear Association) Światowe Stowarzyszenie Energii Nuklearnej.
WOBJ – Wspólny Ośrodek Badań Jądrowych
WTO – Światowa Organizacja Handlu.
ZEA – Zjednoczone Emiraty Arabskie.
MWh – megawatogodzina
GWh – gigawatogodzina
TWh – terawatogodzina
MW – megawat
GW – gigawat
TW – terawat
V – wolt
kV – kilowolt
Mtoe – (one milion tonne of oil equivalent) tona oleju ekwiwalentnego
TJ – teradŜul
6
Wstęp.
Praca jest poświęcona polityce energetycznej, jaką od samego początku
tworzenia swoich struktur prowadzi Wspólnota Europejska i Unia Europejska.
Od zarania dziejów, jednym z głównych zadań, jakie stały przed człowiekiem,
było zapewnienie sobie dla Ŝycia odpowiedniej ilości energii. O ile w odległych czasach
ludziom zaleŜało przede wszystkim na energii cieplnej, o tyle wiek XX pokazał
jak waŜna staje się takŜe energia elektryczna. Błyskawiczny postęp, jaki osiągnęła
ludzkość w ubiegłym stuleciu spowodował potęŜny wzrost zapotrzebowania
na wszystkie nośniki energii, tym samym łącząc na stałe rozwój państw z taką dziedziną
gospodarki, jaką jest energetyka. Zapotrzebowanie na energię na świecie stale wzrasta.
PotęŜne gospodarki Chin, Indii i USA, jak i wiele mniejszych gospodarek,
nie są w stanie sprawnie funkcjonować bez ciągłego zwiększania mocy wytwórczych
energii elektrycznej oraz coraz większego wykorzystywania do jej produkcji surowców
energetycznych.
Znaczenie
energii
dla
światowej
gospodarki
moŜna
porównać
do krwiobiegu w Ŝywym organizmie. Tak jak krew zasila cały organizm, aby mógł
sprawnie działać, tak teŜ energia jest niezbędna dla funkcjonowania światowej
gospodarki, w tym gospodarek wszystkich państw oddzielnie. W tym miejscu naleŜy
pamiętać, czym grozi organizmowi utrata pewnej ilości krwi. W przypadku kryzysów
energetycznych i spadku mocy na całym świecie, skutki takiej sytuacji mogą się okazać
tragiczne dla całej ludzkości. JuŜ podczas wielkiego kryzysu energetycznego
na początku lat 70 XX wieku dało się zauwaŜyć jak słabo świat jest przygotowany
na ewentualne problemy z dostawami energii. Od tego czasu kwestia bezpieczeństwa
energetycznego na stałe zagościła w strategiach rozwoju i bezpieczeństwa wszystkich
państw na naszym globie.
Odpowiednia polityka energetyczna niektórych państw ma znaczący wpływ
na światową gospodarkę. Państwa zrzeszone w OPEC, czy teŜ Federacja Rosyjska
opierają swoją politykę zagraniczną głównie o politykę paliwowo-energetyczną.
Te dwie wielkie światowe siły są w stanie manipulować cenami surowców
energetycznych i tym samym wpływać na politykę zagraniczną innych państw.
Jak widać, znaczenie energetyki systematycznie wzrasta i powoli staje się ona
najwaŜniejszym działem światowej gospodarki. Nowy wiek, jak moŜna się spodziewać,
7
przyniesie jeszcze większy wzrost popytu na nośniki energii. TakŜe nasz kraj, ale i cała
Unia Europejska borykają się z ciągłym problemem zapewnienia sobie bezpieczeństwa
energetycznego. Słabo zaopatrzona w surowce energetyczne Europa, jest skazana
na import nośników energii. Pojawia się pytanie, w jakim stopniu Unia Europejska
(w tym Polska), jest przygotowana na wyzwania jakie czekają na nią w najbliŜszych
latach w związku ze zwiększającym się szybko zapotrzebowaniem na energię.
Historia Unii Europejskiej zaczęła się od potrzeby współpracy w zakresie
wspólnej polityki energetycznej. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali to nic
innego
jak
powiązanie ze sobą dwóch
skrajnych
ogniw całego
łańcucha
energetycznego. Od paliwa pierwotnego – węgla kamiennego, który wówczas
zaspokajał 90% zapotrzebowania na energię państw sygnatariuszy, aŜ po najbardziej
energochłonnego odbiorcę energii jakim był przemysł stalowy. Od tego czasu minęło
ponad pół wieku. Dzisiaj w Unii Europejskiej rozbudowano wiele innych obszarów
działania i jakby zapomniano o potrzebie wspólnej polityki energetycznej. Przypomniał
o tym w marcu 2007 roku na szczycie UE w Brukseli Jose Manuel Barosso
„Jest to punkt zwrotny dla Unii Europejskiej. Polityka energetyczna była kluczowym
obszarem polityki od początku powstania projektu europejskiego. Teraz musi ponownie
stać się kwestią priorytetową1”.
Autor pracy próbuje kompleksowo ukazać problematykę polityki energetycznej
Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwraca na politykę Polski w tej gałęzi gospodarki.
Wzrost znaczenia energetyki w ostatnich latach, a takŜe coraz większe problemy,
jakie stoją zarówno przed Unią jak i naszym krajem, są odpowiednią motywacją,
aby spróbować pokusić się o podsumowanie działań Unii Europejskiej na tym polu.
W związku z odsunięciem tej tematyki na dalszy plan w latach 90 ubiegłego wieku
i bardzo skromną ilością całościowo ujmujących temat opracowań dotyczących polityki
energetycznej UE, autor ma nadzieję, Ŝe praca będzie stanowić przydatny wkład
w próby rozwiązania naglących problemów energetycznych i określenia odpowiednich
kierunków i strategii polityki energetycznej zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski.
Unia Europejska, której gospodarka jest coraz bardziej zaleŜna od państw
eksportujących do niej surowce energetyczne, musi w najbliŜszym okresie podjąć
szereg przełomowych decyzji związanych z jej polityką energetyczną, jeśli nadal chce
odgrywać
znaczącą
rolę
na
arenie
międzynarodowej.
1
Aby
tak
się
stało,
Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, Komisja Europejska wzywa do nowej rewolucji
przemysłowej „CORDIS focus Newsletter” 2007, nr 275, s. 8
8
państwa członkowskie Unii muszą zacząć mówić jednym głosem i stworzyć wspólną
politykę całej UE w zakresie energetyki. Tezą badawczą, jaką stawia autor niniejszego
opracowania
jest
potrzeba
stworzenia
wspólnej
polityki
energetycznej
UE
dla jej dalszego rozwoju. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie w jakim
stopniu Unia Europejska jest przygotowana, aby stawić czoło wyzwaniom, jakie niesie
ze sobą rozwój światowej gospodarki w obszarze zapotrzebowania na energię. Próbuje
takŜe określić jakie działania powinny podjąć instytucje UE oraz jej państwa
członkowskie, aby Unia nadal pozostała potęgą gospodarczą, ale równieŜ i potęgą
polityczną na arenie międzynarodowej.
Praca ukazuje kierunki rozwoju w odniesieniu do energetyki, jakie obrała UE
w ostatnim okresie oraz cele jakie stawia przed państwami członkowskimi. Przedstawia
takŜe problemy, zarówno wewnętrzne na forum samej UE, jak i zewnętrzne, związane
z jej polityką zagraniczną, z jakimi boryka się Unia, próbując stworzyć wspólną
politykę energetyczną. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, na ile moŜliwe jest
w najbliŜszym okresie osiągnięcie konsensusu między wszystkimi 27 krajami UE
w tak waŜnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne i związana z nim
dywersyfikacja kierunków dostaw surowców energetycznych. Innym problemem jaki
stoi przed Unią Europejską jest nieodłącznie związana z energetyką ochrona
środowiska, w tym przypadku rozumiana głównie jako zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery, a tym samym zmniejszenie efektu globalnego ocieplenia.
Autor podsumowuje w pracy, ogół działań, jakie podejmuje w tej kwestii Unia, która
skutecznie dąŜy do miana lidera wśród światowych potęg pod względem ekologii.
W pracy nie zabraknie takŜe przedstawienia sytuacji Polski, która juŜ od rozpoczęcia
negocjacji akcesyjnych w 1999 roku, dąŜy do pełnej implementacji całego
acquis communautaire dotyczącego szeroko rozumianej energetyki. TakŜe polityka
energetyczna naszego kraju nie odbiega zbytnio od głównych kierunków polityki
energetycznej całej Unii Europejskiej, co autor próbuje wykazać.
Praca składa się z czterech rozdziałów, w których kolejno przedstawiono rozwój
polityki energetycznej Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej,
od początku ich powstania aŜ po dzień dzisiejszy. Następnie autor przechodzi
do określenia głównej problematyki, jaka składa się na aktualną politykę energetyczną
Unii, poczynając od bezpieczeństwa energetycznego, poprzez rozwój i promocję
odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, kończąc na rozwoju
nowych technologii energetycznych. Na końcu pracy przedstawiono politykę
9
energetyczną Polski oraz jej pozycję w UE na tym polu. W związku z ograniczonymi
ramami pracy autor odnosi się w szczególności do problematyki energii elektrycznej,
gazownictwa oraz
gospodarki
paliw stałych
i
ciekłych,
pomijając kwestie
ciepłownictwa2.
Rozdział pierwszy jest kompleksową próbą ukazania dorobku Wspólnot
Europejskich/Unii Europejskiej w dziedzinie energetyki, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na jej politykę energetyczną. W pierwszej części rozdziału autor opisuje proces
tworzenia się zaląŜków wspólnej polityki energetycznej państw członkowskich
Wspólnot od utworzenia dwóch ściśle związanych z energetyką Wspólnot,
czyli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej, poprzez działania WE związane ze skutkami wielkich kryzysów
energetycznych lat 70 XX wieku, aŜ do Traktatu z Maastricht. Następnie omówiono
zapisy dotyczące energetyki w samym traktacie, w tym szczegółowo kwestię
transeuropejskich sieci energetycznych. W dalszej części rozdziału autor skupia
się na ukazaniu procesów liberalizacji europejskich rynków energii elektrycznej i gazu
oraz ich skutków. Na końcu rozdziału przedstawiono kierunki rozwoju polityki
energetycznej, jakie przyjęła Unia na najbliŜsze lata.
Rozdział drugi koncentruje się na zagadnieniu bezpieczeństwa energetycznego.
Na początku zostaje ukazany potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej.
Oddzielnie
omówiono
zasoby
konwencjonalne,
takie
jak
węgiel
kamienny,
ropa naftowa i gaz ziemny oraz energetyka jądrowa. Potencjał energetyczny oparty
na odnawialnych źródłach energii przedstawiono w następnym rozdziale. W rozdziale
drugim umieszczona została takŜe analiza uzaleŜnienia UE od dostaw surowców spoza
jej terytorium w oparciu o kierunki ich importu. Autor opisuje trzy główne kierunki
dostaw surowców, kierunek wschodni (Rosja i inne kraje poradzieckie), południowy
(kraje OPEC i Afryki Północnej) oraz północny (Norwegia). Na koniec przedstawiona
została polityka UE w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w ramach
własnych struktur, jaki i na arenie międzynarodowej (Traktat Karty Energetycznej).
Rozdział
trzeci
poświęcony
jest
rozwojowi
nowych
źródeł
energii
w Unii Europejskiej. Największą uwagę autor skupia na odnawialnych źródłach energii,
analizując na wstępie politykę, jaką UE przyjęła wobec OZE, następnie ukazując
potencjał tzw. „czystej energii” w państwach europejskich. Druga część rozdziału
2
Ciepłownictwo, rozumiane jako dostawa ciepła na większe odległości, w części krajów UE w ogóle
nie występuje (np. Malta, Cypr), a w wielu innych pozostawiono je w gestii samorządów lokalnych.
10
poświęcona jest efektywności energetycznej, uznawanej takŜe za źródło energii. Autor
podkreśla w tym miejscu znaczenie, jakie przywiązuje Unia Europejska do polityki
racjonalnego zuŜycia energii. Trzecią i ostatnią częścią tego rozdziału jest krótkie
omówienie problematyki rozwoju nowych technologii energetycznych w UE,
ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „czystych technologii węglowych”, których
rozwojem w głównej mierze zainteresowana jest Polska.
Ostatni, czwarty rozdział pracy dotyczy polityki energetycznej naszego kraju
oraz jej miejsca w Unii Europejskiej. Na wstępie dokonano dokładnej analizy
potencjału energetycznego Polski w oparciu o jej zasoby surowcowe oraz strukturę
rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego. Następnie autor skupia się
na najwaŜniejszej kwestii polityki energetycznej Polski, czyli bezpieczeństwie dostaw
surowców, wskazując partnerów handlowych naszego kraju na płaszczyźnie energetyki.
DuŜo uwagi autor poświęca polityce dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych
do Polski, analizując dokładnie główne projekty jej realizacji. Oddzielny podrozdział
został poświęcony takŜe obowiązkowym zapasom surowców energetycznych
(narzuconym przez prawo unijne), z którymi Polska ma szczególne problemy. Na końcu
rozdziału przedstawione zostały aktualne załoŜenia polityki energetycznej naszego kraju
oraz jej priorytetowe działania i cele na najbliŜszy okres.
Literatura naukowa, całkowicie ujmująca problematykę polityki energetycznej
Unii Europejskiej jest wyjątkowo skromna. Tylko niewiele publikacji ksiąŜkowych
odnosi się całościowo do tej kwestii. Szczególną uwagę naleŜy tutaj zwrócić
na publikację pod redakcją profesora Jana Barcza pt. Prawo Unii Europejskiej. Prawo
materialne i polityki. Jest to jedna z bardzo niewielu ksiąŜek odnoszących się do polityk
Unii Europejskiej, które zawierają oddzielny, w tym przypadku dość rozbudowany
podrozdział odnoszący się stricte do energetyki. Jego autor, Tadeusz Skoczny
zamieszcza w nim szczegółową analizę prawa energetycznego UE. Odnosi się takŜe
do kwestii liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego, bezpieczeństwa
energetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego zuŜycia energii.
Inną waŜną pozycją w literaturze przedmiotu jest takŜe niewątpliwie ksiąŜka
pt. Energetyka w Unii Europejskiej: droga do konkurencji na rynkach energii
elektrycznej i gazu autorstwa dr Agnieszki Dobroczyńskiej, doradcy prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Autorka, jako jedna z niewielu, dokładnie ukazuje rozwój
polityki energetycznej Unii od 1952 roku. Całościowo politykę energetyczną UE ujmują
11
takŜe
w
swoich
publikacjach
profesor
Doliwa-Klepacki3
Zbigniew
oraz
dr Artur Niedziela4. WyróŜniającą się publikacją anglojęzyczną, jest ksiąŜka pod
redakcją polskiego autora, doktora nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
i pracownika naukowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Leszka
Jesienia pt. The Future of European Energy Security. KsiąŜka jest zbiorem artykułów
autorów z kilku europejskich krajów. Jest podzielona na dwie główne części.
Pierwsza zawiera artykuły dotyczące polityki energetycznej Unii Europejskiej,
w tym prawa energetycznego UE, liberalizacji i powstawania wspólnego rynku energii
oraz bezpieczeństwa energetycznego UE. W części drugiej znajdują się pozycje
odnoszące się do relacji UE z państwami trzecimi, eksportującymi surowce
energetyczne (Rosja) i państwami tranzytowymi (Ukraina, Turcja). Pozostałe pozycje
w
bibliografii
odnoszą
się
juŜ
do
szczegółowej
problematyki
poruszanej
w pracy.
O ile w przypadku literatury naukowej dotyczącej polityki energetycznej Unii
Europejskiej cięŜko jest znaleźć duŜo pozycji, o tyle w przypadku artykułów
naukowych w róŜnego typu periodykach branŜowych i naukowych, prasie
oraz Internecie, moŜna mówić aŜ o nadmiarze publikacji. Jest to związane z w miarę
wzrastającym w ostatnich latach zainteresowaniem problematyką energetyczną, będącą
przedmiotem niniejszej pracy, wśród społeczeństwa Europy i Polski. Problematyka ta
w latach wcześniejszych często była lekcewaŜona i nie cieszyła się większym
zainteresowaniem. Szczególnie przydatne dla autora pracy, okazały się takie periodyki
branŜowe jak „Wokół energetyki”, „Polityka energetyczna”, „Wspólnoty Europejskie”,
„Nowy przemysł” czy „Gigawat energia”. TakŜe materiały zawarte w „Polskim
Przeglądzie Dyplomatycznym”, „Biuletynie URE” oraz „Biuletynie prasowym
Ministerstwa
Gospodarki”
pozwoliły
autorowi
zdobyć
potrzebne
informacje
do napisania niniejszej pracy. Autor sięgał takŜe do publikacji w dziennikach takich jak
„Le Monde”, „The Washington Post”, „The International Herald Tribune”,
„Коммерсантъ”, czy teŜ rodzima „Rzeczpospolita”. WaŜnym i bardzo przydatnym
źródłem były liczne opracowania unijne, w szczególności publikacje Eurostatu,
ale takŜe róŜne sprawozdania, memoranda czy teŜ inne materiały konferencyjne z Unii
Europejskiej. Przy pisaniu pracy autor korzystał takŜe często ze stron i portali
3
Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska: (łącznie z uczestnictwem Polski w UE i Konstytucją
dla Europy), Temida 2, Białystok 2005.
4
K. Niedziela, Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Poradnik. Fundacja na rzecz efektywnego
wykorzystania energii, Katowice 2000.
12
internetowych, takich jak m.in. strony internetowe Komisji i Parlamentu Europejskiego,
portal UE, strony internetowe Eurostatu czy GUS, strony internetowe Agencji Rynku
Energii, Urzędu Regulacji Energii, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej czy teŜ
Centrum Informacji o Rynku Energii.
Wreszcie nie naleŜy zapominać o znaczącej liczbie dokumentów unijnych
i polskich, które autor starał się wnikliwe analizować, często posiłkując się jedynie
własną wiedzą przedmiotową, w związku z brakiem odpowiednich opracowań.
13
Rozdział I
Ewolucja polityki energetycznej Wspólnot Europejskich/Unii
Europejskiej.
1.1 Początki polityki energetycznej w ramach integracji europejskiej.
1.1.1 Europejska Wspólnota Węgla i Stali.
Pierwsze udane próby integracji państw europejskich po drugiej wojnie
światowej
miały
charakter
integracji
sektorowej.
JuŜ
9
maja
1950
roku,
Robert Schumann, francuski minister spraw zagranicznych, wysunął na forum
publicznym,
plan
utworzenia
organizacji
międzynarodowej
o
charakterze
ponadnarodowym, mającej na celu poddanie całkowitej produkcji węgla i stali we
Francji oraz RFN pod nadzór niezaleŜnego od rządów tych państw, międzynarodowego
organu w ramach tejŜe organizacji5. Miała mieć ona charakter otwarty, dając tym
samym moŜliwość przystąpienia pozostałym państwom europejskim. Francuzom
zaleŜało na zbliŜeniu do siebie strategicznych niemieckich rynków, tak aby
zabezpieczyć się przed ewentualną odbudową potęgi Niemiec. Z kolei RFN zaleŜało na
zaistnieniu na arenie międzynarodowej juŜ nie jako państwo pokonane w wojnie, lecz
jako równorzędny partner oraz na szybszej odbudowie zniszczonego przemysłu.
Niecały rok po ogłoszeniu planu Schumanna, 18 kwietnia 1951 r. Francja, RFN,
Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg podpisały w ParyŜu traktat o powołaniu
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali6. Nie bez powodu, jako pierwszy etap integracji
państw europejskich wybrano sektor węglowy. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe na początku lat 50
XX wieku, węgiel kamienny zaspokajał aŜ 90% zapotrzebowania na energię sześciu
państw sygnatariuszy Traktatu Paryskiego7. Głównym celem EWWiS było stworzenie
wspólnego rynku węgla i stali poprzez stopniowe znoszenie ceł i ograniczeń
ilościowych w obrocie surowcami i produktami przemysłu węglowego i stalowego
między rynkami państw członkowskich. W związku z tym, aŜ do Traktatów Rzymskich,
kwestie energetyczne w ramach integracji wspomnianych sześciu państw skupiały się
wyłącznie wokół kontroli wydobycia i dystrybucji węgla kamiennego.
5
Za autora tzw. Planu Schumanna uwaŜa się francuskiego wysokiego komisarza ds. planowania Jeana
Monnet’a.
6
Traktat o EWWiS wszedł w Ŝycie 23 lipca 1952 r.
7
K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2004, s. 144
14
1.1.2 Europejska Wspólnota Energii Atomowej
W latach 50 ubiegłego wieku nastąpił
szybki rozwój technologiczny,
który spowodował m.in. znaczący wzrost popytu na energię, a tym samym, na surowce
energetyczne. Pomimo iŜ, zasoby węgla znajdujące się na terytorium państw EWWiS
mogły całkowicie zaspokoić potrzeby tych państw, zaczęto szukać innych moŜliwości
pozyskania surowców energetycznych. O ile węgiel kamienny mógł być wydobywany
w duŜych ilościach w Europie Zachodniej, o tyle w przypadku gazu ziemnego
oraz paliw płynnych, państwa wspólnoty były skazane na ich import z państw trzecich.
W związku z tym, coraz większą rolę w energetyce europejskiej zaczęły odgrywać
badania nad energią atomową, jako najbardziej efektywną oraz w dość wysokim stopniu
zapewniającą bezpieczeństwo dostaw energii. WaŜnym czynnikiem wpływającym
na zainteresowanie państw tym rodzajem energii, było takŜe jej strategiczne znaczenie
na arenie międzynarodowej. W dniach 1-2 czerwca 1955 roku, z inicjatywy państw
Beneluksu, odbyła się w Messynie specjalna konferencja ministrów spraw
zagranicznych państw naleŜących do EWWiS w kwestii powołania wspólnej
organizacji odpowiedzialnej za sektor energii jądrowej8.
Wynikiem konferencji w Messynie było powołanie międzynarodowego komitetu
pod przewodnictwem, ministra spraw zagranicznych Belgii, P.H. Spaaka, który zajął się
opracowaniem
szczegółowego
projektu
utworzenia
wspomnianej
organizacji.
22 kwietnia 1956 roku, komitet Spaaka przedstawił projekt utworzenia Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej. Przeciwko projektowi wystąpiła Wielka Brytania
oraz Związek Radziecki, który sam wysuwał projekty utworzenia
dość luźno
powiązanej międzynarodowej organizacji państw europejskich w tym sektorze
energetyki9.
Ostatecznie,
pomimo
sprzeciwów
na
arenie
międzynarodowej,
wraz z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, państwa „szóstki”,
z inicjatywy Francji oraz państw Beneluksu, zdecydowały się utworzyć takŜe trzecią
organizację sektorową nazwaną Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom)10.
Głównym celem nowo powstałej organizacji było ustanowienie warunków
niezbędnych do stworzenia oraz szybkiego rozwoju przemysłu jądrowego11. W artykule
8
Z. Doliwa-Klepacki, Op.cit. s. 98
S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004, s. 105
10
Traktat w sprawie utworzenia EWEA podpisano w Rzymie 25 marca 1957 r., wszedł w Ŝycie 1
stycznia 1958 r.
11
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, art.1 (http://eurlex.europa.eu/pl/treaties/index.htm z dnia 17.11.2007).
9
15
drugim Traktatu znajdujemy szczegółowy spis zadań jakie państwa załoŜycielskie
postawiły przed Euratomem dla realizacji głównego celu. NaleŜały do nich:
a) wspieranie badań naukowych i zapewnienie rozpowszechniania wiedzy
technicznej,
b) stworzenie jednolitych norm bezpieczeństwa mających chronić zdrowie
pracowników i ludności oraz zapewnienie ich stosowania,
c) ułatwianie inwestycji i stworzenie podstawowych instalacji niezbędnych
dla rozwoju energetyki jądrowej we Wspólnocie,
d) gwarantowanie
wszystkim
uŜytkownikom
Euratomu
regularnych
i sprawiedliwych dostaw rud i paliw jądrowych,
e) zabezpieczenie (odpowiednia kontrola) przed stosowaniem materiałów
jądrowych do innych celów niŜ planowane,
f) wykonywanie prawa własności w stosunku do materiałów rozszczepialnych,
g) stworzenie wspólnego rynku atomowego,
h) nawiązanie z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi
stosunków umoŜliwiających postęp w pokojowym wykorzystaniu energii
atomowej.
JuŜ w pierwszych latach działalności EWEA okazało się, Ŝe nie jest ona
w stanie spełnić wyznaczonych sobie celów. W kolejnej dekadzie, w związku
z odkryciem nowych zasobów ropy naftowej i gazu, wspólne zainteresowanie państw
europejskich energią atomową znacząco zmalało12. WaŜną przyczyną nieudanej próby
integracji w tym sektorze energetycznym okazały się zbyt duŜe koszty produkcji energii
elektrycznej z energii atomowej. Przeszkodą dla skutecznej działalności organizacji
były teŜ spory między jej państwami członkowskimi związane z róŜnicą interesów
w kwestii rozwoju energetyki jądrowej. Szczególne znaczenie miał konflikt między
Komisją
Europejską
a
Republiką
Francji.
Pierwsza
strona
sporu
dąŜyła
przede wszystkim do wzmocnienia pozycji Euratomu w integracji państw Europy
Zachodniej oraz rozszerzenia działalności organizacji i uzyskania większego wpływu
na przemysł atomowy państw członkowskich. Ze zrozumiałych powodów bardziej
sprzeciwiała się temu Francja (najlepiej rozwinięty przemysł jądrowy), która widziała
w EWEA organizację mającą jedynie wspierać finansowo i technologicznie jej własny
program atomowy. Dość sporym problemem, były takŜe zbyt duŜe dysproporcje
12
Z. Doliwa-Klepacki, Op.cit. s. 456
16
technologiczne między Francją a pozostałymi państwami członkowskimi i związane
z tym róŜnice w określaniu kierunku badań. Najbardziej zaawansowana technologicznie
w dziedzinie energetyki atomowej Francja, w odróŜnieniu od reszty państw EWEA
nie zamierzała współfinansować m.in. tzw. badań podstawowych, a znaczącą część
funduszy organizacji chciała przeznaczyć na rozwój bardziej zaawansowanych
technologii13. W ten sposób, budŜet Euratomu okresowo zmniejszał się, coraz bardziej
marginalizując
znaczenie
tej
organizacji
w
ramach
integracji
europejskiej.
AŜ do powstania Unii Europejskiej nie udało się państwom członkowskim EWEA
wprowadzić wszystkich zasad wspólnego rynku energii atomowej, w szczególności
w odniesieniu do swobodnego przepływu pracowników wysoko wykwalifikowanych14.
Euratom, pomimo iŜ nie spełnił pokładanych w nim nadziei i nie udało mu się
stworzyć pręŜnie i kompleksowo działającej organizacji europejskiej w sektorze
energetyki atomowej, miał jednak bardzo znaczący wpływ dla rozwoju tejŜe energetyki
w Europie. DuŜe znaczenie dla regulacji rynku materiałów jądrowych miała powołana
w traktacie załoŜycielskim Agencja Zaopatrzenia. Jej głównym zadaniem od początku
działalności była kontrola i regulacja wymiany minerałów, półfabrykatów i materiałów
rozszczepialnych na rynku Wspólnoty. JednakŜe, w związku z przejęciem części
powierzonych jej zadań przez państwa członkowskie, agencja w praktyce straciła
na znaczeniu15. Obecnie działalność EWEA opiera się głównie na wsparciu
finansowo-technologicznym dla róŜnego rodzaju projektów naukowych prowadzonych
w
państwach
członkowskich
(nawet
do
50%
ogółu
wydatków
projektu)
oraz na realizowaniu własnych projektów badawczych. W tym celu utworzono
m.in. Wspólny Ośrodek Badań Jądrowych16. EWEA opracowuje jednolite normy
bezpieczeństwa i ochrony sanitarnej pracowników oraz kontroluje ich przestrzeganie
w
państwach
członkowskich.
Stanowi
takŜe
centrum
wymiany
informacji
naukowo – technicznej w dziedzinie energii atomowej w UE17. Euratom prowadzi
działalność edukacyjną poprzez szkolenia w zakresie energii atomowej oraz promuje
13
Ibidem s. 462
Z. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Warszawa 1999, s. 48-49
15
K. Łastawski, Op.cit. s. 144
16
W ramach WOBJ działają cztery zakłady badawcze powstałe w pierwszej połowie lat 60’. Największy
z nich w Ispra (Włochy) gdzie znajduje się Europejski Ośrodek Opracowania Informacji Naukowych
(CETIS), następne w Petten (Holandia), w Geel (Belgia) – Centralne Biuro Pomiarów Nuklearnych
(BCMN) oraz w Karlsruhe (Niemcy) – Instytut Przemiany Uranu.
17
Od 1961 r. w ramach EWEA istnieje Ośrodek Informacji i Dokumentacji, który zajmuje się zbieraniem
i systematyzowaniem informacji i danych z zakresu energetyki atomowej. Dla potrzeb ośrodka istnieje
pięć bibliotek terenowych. Jedna znajduje się w Brukseli, pozostałe w czterech zakładach badawczych
Wspólnego Ośrodka Badań Jądrowych.
14
17
wykorzystanie tejŜe energii wśród społeczeństw państw członkowskich. Jest takŜe
głównym reprezentantem Unii Europejskiej w kontaktach z innymi organizacjami
międzynarodowymi, zajmującymi się sprawami energetyki jądrowej18.
1.1.3 Światowy kryzys naftowy i powrót do koncepcji wspólnej polityki
energetycznej w ramach Wspólnot Europejskich przed Traktatem z Maastricht.
Zainteresowanie państw członkowskich Wspólnot Europejskich sprawami
energetyki, przez około 20 lat po utworzeniu EWWiS i EWEA, ograniczało się jedynie
do współpracy w ramach wspomnianych wspólnot. Sporadycznie próbowano stworzyć
pewne podstawy dla
utworzenia zaląŜków
wspólnej
polityki
energetycznej.
W 1964 roku, państwa członkowskie WE podpisały w tej sprawie pierwszy dokument.
Był to protokół dotyczący podjęcia określonych działań mających na celu
wypracowanie wspólnej polityki energetycznej19. Rządy państw członkowskich WE
wyraziły nadzieję stworzenia wspólnego rynku energii. Wspomniano w nim takŜe
o
zabezpieczeniu,
ustabilizowaniu
i
obniŜeniu
kosztów
dostaw
surowców
energetycznych, o sprawiedliwej konkurencji na rynku energii i stworzeniu ogólnych
ram wspólnej polityki w tej dziedzinie gospodarki. Na bazie tego dokumentu,
Rada Wspólnot Europejskich pięć lat później wypracowała wstępne zasady
i wyznaczniki tej polityki20. TakŜe Komisja Europejska zajęła się polityką
energetyczną, opracowując w 1968 roku pierwszą analizę rynku energetycznego,
wykazując w niej m.in. przed jakimi problemami stoją państwa WE w tej dziedzinie
gospodarki21. Nie poczyniono jednak Ŝadnych konkretnych kroków dla rozwoju idei
wspólnej polityki energetycznej we Wspólnotach w tym okresie. Za jedyne wyjątki
w tej kwestii naleŜy wskazać przyjęcie przez Radę dyrektywy w sprawie zbliŜenia
ustawodawstw
oraz
dwie
państw
dyrektywy
członkowskich
dotyczące
odnoszących
obowiązkowych
18
się
zapasów
do
gazomierzy22
ropy
naftowej.
Są to m.in. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Europejska Organizacja Badań Nuklearnych
(CERN), Międzyamerykańska Komisja Energii Jądrowej, Agencja Energii Jądrowej (w ramach OECD),
Międzynarodowa Organizacja Pracy, Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy.
19
Protokoll eines Abkommens betreffend die Energiefragen, vereinbart zwischen den Regierungen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften gelegentlich der 94. Tagung des Besonderen
Ministerrats der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl am 21. April 1964 in Luxemburg
(Official Journal 069 , 30/04/1964 P. 1099 - 1100).
20
Z. Doliwa-Klepacki, Op.cit. s. 551
21
A. Dobroczyńska, Energetyka w Unii Europejskiej : droga do konkurencji na rynkach energii
elektrycznej
i gazu, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2003, s. 46
22
Dyrektywa Rady 72/318 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliŜenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do gazomierzy (Dz.U. L 202 z 6.09.1971 s. 21-31).
18
W 1968 r. wyznaczono minimalny stan zapasów ropy naftowej na ilość odpowiadającą
65-dniowej przeciętnej dziennej konsumpcji krajowej23, zaś cztery lata później
zwiększono ten limit do 90 dni24. MoŜna śmiało stwierdzić, Ŝe w pierwszym okresie
prac nad współpracą energetyczną państw członkowskich Wspólnot (od utworzenia
EWWiS w 1951 r. aŜ po światowy kryzys surowcowy w 1973 r.) wspólne działania
ograniczały się praktycznie jedynie do współpracy na płaszczyźnie EWWiS
oraz EWEA i poza nielicznymi wyjątkami pominięte zostały pozostałe gałęzie
energetyki europejskiej.
W 1973 roku, w związku z wybuchem wojny izraelsko-arabskiej (zwanej wojną
Jom Kippur), państwa zrzeszone w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową
(OPEC) nałoŜyły embargo na Stany Zjednoczone oraz część państw europejskich,
rozpoczynając tym samym potęŜny kryzys gospodarczy, który dotknął wszystkie rynki
świata, uderzając w szczególności w najbardziej uprzemysłowione i uzaleŜnione
od dostaw ropy naftowej gospodarki światowe. Cena baryłki ropy naftowej podskoczyła
wówczas o około 600% do wartości 35 dolarów (USD). NaleŜy wspomnieć, Ŝe jeszcze
na początku dekady lat 70 XX wieku, cena jednej baryłki nie przekraczała 4 dolarów25.
Kryzys roku 1973 definitywnie zakończył okres beztroskiej konsumpcji ropy naftowej
w państwach zachodnich. Rada Wspólnot Europejskich w ramach przeciwdziałania
skutkom pogłębiającego się kryzysu, zdecydowała w 1973 roku, o ustanowieniu
specjalnego Komitetu Energetycznego, który miał za zadanie przygotowywać projekty
dokumentów
Rady
w
ramach
polityki
energetycznej
oraz
monitorować
ich implementację w państwach członkowskich. Rok później, Komisja Europejska
przedstawiła Radzie raport dotyczący wspólnej polityki energetycznej, a po jego
zaaprobowaniu,
przyjęła
szczegółowy
plan
działania
w
tej
kwestii
pt. Polityka energetyczna Wspólnoty – cele na 1985 r.26.
23
Dyrektywa Rady 68/414 z dnia 20 grudnia 1968 r. nakładająca na Państwa Członkowskie EWG
obowiązek utrzymania minimalnych zapasów surowej ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych
(Dz.U. L 308
z 23.12.1968 r. s.14-16).
24
Dyrektywa Rady 72/425 z dnia 19 grudnia 1972 r. zmieniająca dyrektywę 68/414 z 1968r. nakładająca
na Państwa Członkowskie EWG obowiązek utrzymania minimalnych zapasów surowej ropy naftowej
i/lub produktów ropopochodnych (Dz.U. L 291 z 28.12.1972 r. s.154-154).
25
Energy Information Administration: Official Energy Statistics from the U.S. Government
(http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/AOMC/7079.html - 10.11.2007).
26
Z. Doliwa-Klepacki, Op.cit. s. 552
19
Rada przyjęła ten program z niewielkimi poprawkami 17 grudnia 1974 roku27.
Zawierał on m.in. plan działań, jakie mają podjąć państwa członkowskie w ramach
zwalczania skutków kryzysu energetycznego (ograniczenie konsumpcji o 15%, wzrost
wykorzystania energii nuklearnej, energii spadku wody, energii geotermalnej
oraz gazu ziemnego, ograniczając tym samym zuŜycie ropy naftowej jako źródła
energii). Skupiał się takŜe na przeciwdziałaniu zbytniemu uzaleŜnieniu Wspólnot
od importu źródeł energii (głównie ropy naftowej) z państw trzecich, jako główny cel
WE określając poziom zaleŜności od importu energii na 50%, a jeśli to będzie moŜliwe
na 40% (w roku 1973 poziom ten określano na 63%). Wyznaczał takŜe liczne
pomniejsze cele jakie WE powinny osiągnąć do 1985 roku dla poprawy oraz rozwoju
energetyki w Europie. W związku ze stabilizacją sytuacji po drugim kryzysie naftowym
w 1979 roku, państwa członkowskie znowu straciły zapał w kwestii uzgadniania
wspólnych działań w dziedzinie energetyki.
W następnej dekadzie Rada kontynuowała swoje prace nad kolejnymi
programami dotyczącymi wspólnej polityki energetycznej, z których ostatni
miał się zakończyć w 1995 roku.28. W tym okresie za swój główny cel integracyjny,
państwa
członkowskie
Wspólnot
obrały
stworzenie
wewnętrznego
rynku,
w tym m.in. takŜe i wspólnego rynku energetycznego. Wcześniej działania państw
członkowskich WE, w dziedzinie energetyki, były głównie nakierowane na zwalczanie
skutków kryzysów energetycznych, zabezpieczenie przed nadmierną zaleŜnością
od importu źródeł energii z państw trzecich oraz ograniczenie konsumpcji ropy
naftowej na rzecz zwiększenia udziału energii nuklearnej oraz gazu ziemnego
w bilansie energetycznym29. W 1988 roku, w swoim roboczym dokumencie
pt. Wewnętrzny rynek energii
30
, Komisja Europejska podkreśliła znaczenie jakie
ma dla integrującej się Europy idea stworzenia wspólnego rynku energii, wskazując
takŜe na ogólne problemy jakie stoją na drodze do jej realizacji, wymieniając głównie
kwestie finansowe, administracyjne oraz techniczne dotyczące dostępu do krajowych
rynków energii. Dokument ten miał charakter przełomowy i odegrał rolę swoistego
27
Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community energy policy objectives for 1985
(Official Journal C 153, 09/07/1975 P. 0002 – 0004).
28
1980 r. – Council resolution of 9 June 1980 concerning Community energy policy objectives for 1990
and convergence of the policies of the Member States (Official Journal C 149 , 18/06/1980 P. 0001), 1986
r. – Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objectives for
1995 and convergence of the policies of the Member States (Official Journal C 241, 25/09/1986 p. 1-3).
29
G. Rabanal, Energy strategy in the European Union, “Polityka energetyczna” 2003, t. 6 zeszyt 1, s. 50
30
COM(88) 238 z 02.05.1988 r.
20
stymulatora dla państw członkowskich w dąŜeniu do stworzenia jednolitego,
wewnętrznego rynku energii31.
Jednym z głównych dokumentów dotyczących rynku energii w tamtym okresie,
była takŜe tzw. Europejska Karta Energetyczna podpisana 17 grudnia 1991 roku
w Hadze. Podpis pod nią złoŜyło aŜ 46 państw, w tym m.in. Australia, Kanada, Japonia,
Polska, Rosja, USA, państwa środkowoazjatyckie oraz kraje leŜące na Kaukazie.
Nie zabrakło oczywiście podpisów wszystkich państwa WE oddzielnie, a takŜe WE
jako całości. JednakŜe sama Karta była jedynie deklaracją polityczno-gospodarczą
jej sygnatariuszy i odnosiła się w szczególności do rozwoju międzynarodowej
współpracy w oparciu o wspólne interesy w kwestii bezpieczeństwa dostaw surowców
oraz rozwoju rynków energii32.
Na początku 1992 roku, Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące
koncepcji tworzenia wspólnych rynków energii elektrycznej i gazu33. Podkreślono
dąŜenie WE do liberalizacji rynku energetycznego w oparciu o stopniowe wdraŜanie
odpowiednich dyrektyw. Dokument opierał się na trzech głównych propozycjach
skierowanych do państw członkowskich. Po pierwsze, naleŜało znieść specjalne prawa
obejmujące wytwarzanie energii oraz sieci przesyłowych gazu i energii elektrycznej.
Po drugie, zobowiązać koncerny energetyczne do oddzielenia od siebie produkcji,
przesyłu, dystrybucji i dostaw energii. Po trzecie, Komisja postulowała wprowadzenie
tzw. prawa TPA, czyli prawa dostępu do przesyłu i dystrybucji strony trzeciej34. Miało
to na celu, umoŜliwienie wyboru dostawcy dla odbiorców energii. Niestety ponad
połowa państw WE była temu przeciwna. Okres ten nie poszedł jednak na marne.
Wspólnoty potrafiły wypracować konkretne plany dotyczące rozwoju energetyki
w ramach integracji. Powoli ruszył teŜ proces liberalizacji i tworzenia wspólnego rynku
energii w Europie.
31
K. Niedziela, Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Poradnik. Fundacja na rzecz efektywnego
wykorzystania energii, Katowice 2000 r., s. 7
32
Kwestia Europejskiej Karty Energetycznej oraz późniejszego Traktatu Karty Energetycznej zostanie
rozwinięta w rozdziale 2 niniejszej pracy.
33
Proposal for a Council Directive concerning common rules fro the internal market in electricity/natural
gas COM(91) 548 384/385 z 21.02.1992 r.
34
S.S. Andersen, EU Energy Policy: Interest Interaction and Supranational Authority, ARENA working
papers 2000 (http://www.arena.uio.no/publications/wp00_5.htm - z dnia 27.12.2007)
21
1.2 Problematyka energetyki europejskiej w Traktacie z Maastricht.
1.2.1
Kwestie związane z energetyką w Traktacie.
Pierwsze konkretne przepisy dotyczące energetyki w prawie wspólnotowym
zostały zawarte w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską (TWE)
podpisanym w Maastricht 7 grudnia 1992 roku35. JuŜ w pierwszej części traktatu,
w artykule 3 ust.1 lit.u, Wspólnota rozszerza swoją działalność o środki w dziedzinach
energetyki, ochrony ludności i turystyki. Pośrednio, w tym samym artykule, kwestii
energetycznych dotyczy takŜe ust.1 lit.o, który mówi o zachęcaniu do tworzenia
i rozwijania sieci transeuropejskich (w tym takŜe sieci energetycznych)36. Do kwestii
energetycznych odwołuje się takŜe art.175 ust.2 TWE, który mówi o polityce
Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego. Rada UE, stanowiąc jednomyślnie,
na wniosek Komisji Europejskiej i po konsultacji z Parlamentem Europejskim,
Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów, moŜe uchwalić
m.in. środki wpływające znacząco na wybór państwa członkowskiego między róŜnymi
źródłami energii i na ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię.
Dość istotne dla rozwoju energetyki we WE są takŜe inne postanowienia TWE,
nie nawiązujące bezpośrednio do spraw energetycznych. Wśród nich, najwaŜniejsze
są oczywiście art.2, art.3 ust.1 lit.c oraz art.95 TWE, przewidujące utworzenie
wspólnego rynku opartego na swobodach przepływu towarów, osób, usług i kapitału
(w tym takŜe rynku wewnętrznego energii)37. Zakaz ograniczeń ilościowych
oraz środków o podobnych skutkach w wymianie handlowej (art.28-29 TWE) odnosi
się takŜe do rynku energii. Państwa mogą się jednak w tej kwestii powołać na artykuł
30 TWE, który wskazuje moŜliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych
w kilku przypadkach w tym m.in. w przypadku ochrony bezpieczeństwa publicznego
(bezpieczeństwo dostaw energii). Następny artykuł, art. 31 TWE nakazuje państwom
członkowskim odpowiednie dostosowanie monopoli państwowych o charakterze
handlowym, tak aby wykluczyć wszelką dyskryminację. W artykule 86 ust.3 Traktat
przyznaje Komisji Europejskiej kompetencje słuŜące przeciwdziałaniu monopolom
przedsiębiorstw zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym
35
Wszedł w Ŝycie 1 listopada 1993 r.
Do tej kwestii TWE odnosi się szczegółowo w odrębnym tytule „Sieci Transeuropejskie” (art. 154-156)
37
Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu w sprawie C-393/92 Almelo v. Ijsselmij z dnia
27 kwietnia 1994 uznaje energię elektryczną za towar.
36
22
interesie gospodarczym (wliczając w to przedsiębiorstwa energetyczne)38. W przypadku
kwestii energetycznych, pełne zastosowanie mają takŜe reguły konkurencji39. Nadal
jednak państwa członkowskie WE nie zdecydowały się zamieścić odrębnego tytułu
odnoszącego się bezpośrednio do kwestii energetyki.
1.2.2
Transeuropejskie sieci energetyczne.
Traktat z Maastricht wprowadza odrębny Tytuł XV dotyczący zagadnienia sieci
transeuropejskich.
Tworzenie
sieci
jako
infrastruktury
transportowej,
telekomunikacyjnej i energetycznej ma słuŜyć wzmacnianiu spójności gospodarczej
i społecznej oraz współdziałać w tworzeniu rynku wewnętrznego40. Traktat zwraca
szczególną uwagę na potrzebę łączenia wysp, regionów zamkniętych i peryferyjnych
z centralnymi regionami WE41. W ramach tworzenia ogólnoeuropejskiej sieci połączeń,
państwa członkowskie mają współdziałać ze Wspólnotą, co oznacza, Ŝe ani jedna,
ani druga strona nie posiada w tej kwestii kompetencji wyłącznych.
W związku z tematyką niniejszej pracy, największe znaczenie spośród sieci
transeuropejskich, mają sieci energetyczne, rozumiane jako sieci elektryczne oraz
sieci gazowe. Mają za zadanie zwiększyć konkurencyjność na rynkach energii
elektrycznej i gazu, wspomagać zapewnianie bezpieczeństwa dostaw energii
oraz chronić środowisko naturalne42.
Po raz pierwszy na temat programu tworzenia sieci energetycznych
wypowiedziała się Rada Europejska na sesji w Essen (10 grudnia 1994r.), wskazując
10 projektów do realizacji w tej kwestii43. Chodziło m.in. o międzynarodowe połączenia
sieci elektrycznych między Grecją i Włochami, Francją i Włochami, Francją
i Hiszpanią, połączenia sieci elektrycznych i gazowych między Hiszpanią i Portugalią
w ramach UE, a takŜe o projekty gazociągów łączących Rosję i Polskę oraz Algierię
i Maroko z UE44. Rada UE oraz Parlament Europejski zmodyfikowały i rozbudowały
38
K. Kosior, Ch. Mögelin, Energy Policy and energy law of the European Union, w: The Future of
European Energy Security, L. Jesień (red.), Kraków 2006, s. 15
39
Art. 81-89 TWE
40
R. Ostrihansky, Sieci transeuropejskie, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, J.
Barcz (red.), Warszawa 2003, s. 629
41
Art. 154 ust.2 TWE
42
Trans-European Energy Networks (http://ec.europa.eu/ten/energy/index_en.htm z dnia 18.12.2007).
43
Z. Doliwa-Klepacki, Op.cit. s. 565
44
European Parliament. Definition of trans-European networks.
(http://www.europarl.europa.eu/factsheets/4_6_1_en.htm z dnia 18.12.2007)
23
ten program w decyzji nr 1254/96 z 5 czerwca 1996 roku45. W kwestii energii
elektrycznej dokument odnosił się do linii wysokiego napięcia (z wyłączeniem tych
naleŜących do sieci rozdzielczych) oraz połączeń podmorskich, z zastrzeŜeniem,
Ŝe chodziło o linie uŜywane do przesyłu między regionami oraz między państwami.
W
przypadku
gazu
ziemnego,
chodziło
o
gazociągi
wysokociśnieniowe
(takŜe z wyłączeniem tych naleŜących do sieci rozdzielczych) mające zapewniać
dostawy gazu dla regionów Unii ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych,
a takŜe o podziemne zbiorniki podłączone do tych gazociągów oraz urządzenia słuŜące
do przyjmowania i składowania gazu LNG (skroplonego
gazu ziemnego).
Rada UE oraz Parlament Europejski za główny cel w ramach polityki dotyczącej sieci
energetycznych uznały promocję wzajemnych połączeń, współdziałanie w tej kwestii
oraz rozwój transeuropejskich sieci energetycznych, tak aby:
- pozwolić na skuteczne działanie rynku wewnętrznego (w tym wewnętrznego
rynku energii w szczególności) poprzez wspieranie racjonalnej produkcji, dystrybucji
oraz eksploatacji zasobów energii oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł
energii,
tak
aby
redukować
koszt
energii
ponoszony
przez
konsumentów
oraz przyczynić się do wzrostu konkurencyjności europejskiej gospodarki,
- ułatwić rozwój, ograniczyć izolację oraz wzmocnić ekonomiczną i społeczną
spójność mniej uprzywilejowanych regionów Wspólnoty,
- zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne (m.in. poprzez wzmocnienie
stosunków z krajami trzecimi w sektorze energetycznym, w szczególności opartymi
o Traktat Karty Energetycznej oraz porozumienia o współpracy zawarte przez
Wspólnotę).
Wśród priorytetów dla działań Wspólnoty w przypadku transeuropejskich sieci
energetycznych wymieniano:
- adaptację i rozwój sieci energetycznych w celu wsparcia funkcjonowania
wewnętrznego rynku energii,
- zakładanie nowych sieci energetycznych na wyspach i w regionach
odizolowanych oraz peryferyjnych,
- w przypadku energii elektrycznej: adaptacja i rozwój sieci w celu ułatwienia
integracji produkcji energii ze źródeł odnawialnych, współdziałanie sieci wewnątrz WE,
45
Decision No 1254/96/EC of the European Parliament and of the Council of 5 June 1996 laying down a
series of guidelines for trans-European energy networks (Official Journal L 161 , 29/06/1996 p. 147-153).
24
współdziałanie sieci z państwami kandydującymi do WE oraz innymi państwami
europejskimi, regionu śródziemnomorskiego oraz basenu Morza Czarnego,
- w przypadku gazu ziemnego: rozwój sieci gazociągów mający na celu
sprostanie zapotrzebowaniu konsumentów w WE, kontrola systemów dostaw gazu,
dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu
a takŜe współdziałanie sieci
gazociągów z sieciami państw trzecich z Europy, regionu Morza Śródziemnego
i basenu Morza Czarnego46.
Decyzją Rady i Parlamentu powołany został takŜe specjalny Komitet (składający
się z przedstawicieli państw członkowskich pod przewodnictwem przedstawiciela
Komisji Europejskiej), którego głównym zadaniem miało być opiniowanie środków
proponowanych
przez
Komisję47.
W
aneksie
do
dokumentu
umieszczono
listę projektów, które WE uznała za priorytetowe. Dokument ten był kilkakrotnie
modyfikowany, głównie ze względu na realizację przyjętych oraz przyjmowanie
nowych projektów48. Biorąc pod uwagę takŜe ostatnie modyfikacje, razem
jest ich około 220, w tym kilka dotyczących Polski takich jak m.in. Bałtycki Pierścień
Energetyczny, czyli rozwój połączeń kablem naziemnym lub podmorskim pomiędzy
państwami bałtyckimi (w tym Białorusią), łącze Litwa-Polska, budowa gazociągu
z Danii do Polski oraz budowa drugiej nitki gazociągu z Rosji do UE przez Polskę49.
1.3 Polityka energetyczna UE po Traktacie z Maastricht – proces liberalizacji
rynków energii.
1.3.1 Księgi Komisji Europejskiej w kwestii liberalizacji rynków energii.
Po Traktacie z 1992 roku, UE połoŜyła w kwestii energetyki nacisk
na liberalizację rynków energii elektrycznej i gazu oraz tworzenie jednego
wewnętrznego rynku energii. Nadal jednak pracowano nad ogólnym ujęciem polityki
energetycznej UE. W styczniu 1995 roku, Komisja Europejska opublikowała
tzw. zieloną księgę pt. Ku polityce energetycznej Unii Europejskiej50. Po raz kolejny
wskazano, Ŝe głównym ówczesnym celem UE w zakresie energii, było otwarcie rynków
46
Priorytety w oparciu o najnowszą modyfikację dokumentu z 1996r. decyzją RUE i PE nr 1229/2003 z
26 czerwca 2003r.
47
W przypadku, gdy Komitet wyrazi negatywną opinię odnoszącą się do środków proponowanych przez
Komisję, sprawa przechodzi do Rady UE, która podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów.
48
Dokument ten był modyfikowany decyzjami Rady UE i Parlamentu Europejskiego nr 1047/97 z 29
maja 1997r, 1741/99 z 29 lipca 1999 oraz decyzją nr 1229/2003 z 26 czerwca 2003r.
49
R. Ostrihansky, Op.cit. s. 636
50
COM (94) 659 z 11.01.1995 r.
25
i stworzenie wspólnego wewnętrznego rynku energii51. W tym samym roku,
po przeprowadzeniu debaty na podstawie propozycji zielonej księgi, KE wydała białą
księgę pt. Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Potwierdzono w niej dwa główne
cele polityki energetycznej UE, czyli konkurencyjność gospodarki oraz bezpieczeństwo
energetyczne. Novum w tym przypadku było dodanie trzeciego celu, jakim miała
być od teraz ochrona środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem na nie
produkcji i przesyłu energii. Według Komisji był jeden najwaŜniejszy sposób
osiągnięcia tych celów – pełna liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu.
1.3.2
Liberalizacja rynku energii elektrycznej.
Za początek bezpośredniej liberalizacji w energetyce WE52, w przypadku energii
elektrycznej, moŜemy uznać dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE
96/92/WE z 19 grudnia 1996 r. w sprawie wspólnych zasad odnośnie wewnętrznego
rynku energii elektrycznej53. Ustalała ona zasady dotyczące wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji energii elektrycznej oraz zasady odnoszące się do organizacji
i funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, dostępu do rynku, kryteriów
i procedur mających zastosowanie do zaproszenia do składania ofert i przyznawania
zezwoleń.
Dyrektywa
umoŜliwiała
państwom
członkowskim
nakładanie
na przedsiębiorstwa z tego sektora gospodarki, zobowiązań z tytułu usług publicznych.
Zobowiązania te mogły dotyczyć bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa dostaw),
regularności, jakości i ceny dostaw lub teŜ ochrony środowiska naturalnego. WaŜną
kwestią, do której odnosiła się dyrektywa, był dostęp do rynku energii elektrycznej.
Operatorzy
systemów
dostaw
energii
zostali
zobowiązani
do
utrzymania
bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności działania systemu, stosując się przy tym
do zasady niedyskryminacji w stosunku do uŜytkowników systemu54. W przypadku
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, nakładała ona obowiązek co najmniej
księgowego rozdzielenia produkcji, przesyłu i dystrybucji oraz utrzymywania odrębnej
rachunkowości dla kaŜdej z wymienionych działalności.
Dyrektywa określała takŜe sposoby otwarcia systemów elektroenergetycznych
na uczestników rynku wprowadzając dwa moŜliwe sposoby dostępu do sieci.
51
A. Dobroczyńska, Op.cit. s. 51
Prace nad projektem dyrektywy rozpoczęto cztery lata wcześniej.
53
Dz.U. L 27 z 30.01.1997 s. 20-29
54
G. Lot, D. Michalski, Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, „Wspólnoty
Europejskie” 2000, nr 12, s. 44
52
26
Artykuł 17 mówił o negocjowanym lub regulowanym dostępie do sieci stron trzecich
(tzw. TPA), zaś w art. 18, opisany był system nabywcy wyłącznego (tzw. SB).
W przypadku TPA, klient moŜe wybrać dostawcę energii elektrycznej, bez względu
na połoŜenie przedsiębiorstwa, które moŜe wykorzystać sieci innego przedsiębiorstwa,
zgodnie z opublikowanymi przez dane państwo członkowskie taryfami za korzystanie
z sieci przesyłowej i rozdzielczej (system regulowany) lub cenami uzgodnionymi
między stronami (system negocjowany). Państwa miały podjąć niezbędne środki
dla umoŜliwienia uczestnikom rynku negocjowania dostępu do sieci oraz zawierania
między sobą umów dostawy, zaś operatorzy sieci zostali zobowiązani do co rocznych
publikacji orientacyjnych cen przesyłu. W przypadku procedury jednego nabywcy (SB),
dane państwo członkowskie jest zobowiązane do wyznaczenia osoby prawnej,
której zadaniem będzie zarządzanie systemem oraz centralny zakup i sprzedaŜ energii
elektrycznej w ramach tego systemu55.
Dyrektywa 96/92 określała takŜe zasady liberalizacji rynków krajowych.
Państwa członkowskie WE zostały zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków
w celu zapewnienia otwarcia ich rynków energii elektrycznej. Na podstawie zawartych
wytycznych, kaŜde państwo mogło dostosować tempo liberalizacji do swoich
moŜliwości. Dyrektywa zawierała harmonogram liberalizacji rynku dostaw energii
elektrycznej:
- otwarcie rynku w 26,5% do 19 lutego 1999 r. (w przypadku odbiorców
końcowych zuŜywających ponad 40 GWh rocznie),
- otwarcie rynku w 30% do 19 lutego 2000 r. (w przypadku odbiorców
końcowych zuŜywających ponad 20 GWh rocznie),
- otwarcie rynku w 33% do 19 lutego 2003 r. (w przypadku odbiorców
końcowych zuŜywających ponad 9 GWh rocznie).
Liberalizacja rynków w poszczególnych państwach nie mogła przebiegać jednak
równolegle. Aby zabezpieczyć państwa o rynkach otwartych w większym stopniu,
wprowadzono tzw. zasadę negatywnej wzajemności. Wprowadzała ona moŜliwość
odmowy realizacji transakcji zakupu na rynku energii między dwoma państwami
członkowskimi UE, jeŜeli na rynku eksportera taka transakcja nie mogłaby dojść
do skutku z powodu mniejszej liberalizacji jego rynku energii.
55
Ibidem s. 45
27
Zgodnie ze wspomnianą dyrektywą, proces liberalizacji rynków energii
elektrycznej rozpoczął się w 1999 roku56. Część państw „starej” UE szybko dokonała
pełnej liberalizacji swoich rynków (np. Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja) znacznie
wyprzedzając postanowienia dyrektywy. Nie wszystkie jednak kraje
zdecydowały
do
(np.
wymaganego
Grecja
minimum
i
Irlandia
dostosowały
liberalizacji).
W
swoje
przypadku
się na to
rynki
jedynie
niektórych
państw
członkowskich, proces liberalizacji od samego początku postępował wyjątkowo
powolnie (np. Francja).
Kolejnym wydarzeniem, które nadało tempa liberalizacji europejskich rynków
energii, był szczyt Unii Europejskiej w Lizbonie (23-24 marca 2000 r.).
Wraz z przyjęciem ogólnego planu rozwoju konkurencyjności i dynamiki gospodarki
UE, mając na celu stworzenie najbardziej pręŜnie działającej gospodarki na świecie
do 2010 roku (rozwijającej się szybciej niŜ gospodarka Stanów Zjednoczonych)57,
zwrócono takŜe uwagę na kwestie liberalizacji i integracji rynków energii w UE.
Rada Europejska w Lizbonie zwróciła się do członków i instytucji UE o przyspieszenie
prac
nad
całkowitą
liberalizacją
rynków
energii
elektrycznej
(i
gazu).
Komisja Europejska wysunęła w Lizbonie propozycję osiągnięcia pełnej liberalizacji
i integracji rynku energii do roku 200458. Rok później, Komisja Europejska
w dokumencie pt. Finalizacja wewnętrznego rynku energii59 uznała liberalizację rynku
energii za podstawowe zadanie w związku z poprawą konkurencyjności europejskiej
gospodarki. Tym samym takŜe, KE przedstawiła propozycje zmian dotychczasowych
dyrektyw (dotyczących energii elektrycznej i gazowej). Jedną z głównych zmian
miało być ustalenie daty otwarcia rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców
(poza indywidualnymi gospodarstwami domowymi) na 1 stycznia 2003 roku, zaś pełną
liberalizację rynku dla wszystkich odbiorców (wraz z indywidualnymi gospodarstwami
domowymi), KE przewidziała na dzień 1 stycznia 2005 roku. Nowością było takŜe,
zwrócenie uwagi m.in. na uczciwą konkurencję oraz ochronę środowiska.
KE przedstawiła takŜe projekt rozporządzenia w sprawie warunków dostępu do sieci
w ramach transgranicznej wymiany energii elektrycznej60.
56
Dyrektywa weszła w Ŝycie 19 lutego 1997 r.
The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe (2324.03.2000)
58
A. Dobroczyńska, Op.cit. s. 55
59
COM (2001) 125 z 13.03.2001 r.
60
Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. , Dep. Analiz Ekonom. i Społecznych
UKIE, s. 103 (http://www.um.warszawa.pl/testy/files/File/strategia_lizbonska.pdf z dnia 23.01.2008 r.).
57
28
Podczas szczytu Rady Europejskiej w Sztokholmie w marcu 2001 roku, państwa
członkowskie UE nie były jednak w stanie jednoznacznie poprzeć propozycji Komisji.
Terminom wyznaczonym w propozycjach KE, zdecydowanie przeciwstawiła się
Francja, która była przeciwna odgórnemu narzucaniu terminów pełnej liberalizacji,
podkreślając wolę stopniowego otwierania rynku energii elektrycznej. W trakcie
spotkania Rady UE w składzie ministrów ds. energetyki w maju 2001 r., nadal nie udało
się osiągnąć porozumienia w kwestii terminów pełnej liberalizacji. Większość państw
popierała jak najszybsze otwarcie rynków energii elektrycznej, jednak Francja,
ale takŜe i Niemcy, stanęły na drodze do porozumienia. RFN nie była skłonna uznać
propozycji KE, dotyczącej obowiązku powołania niezaleŜnego narodowego urzędu
regulacji w kaŜdym z państw członkowskich UE61.
Na następnym szczycie w Barcelonie (grudzień 2002), w kwestii energetyki,
Rada Europejska zobowiązała Radę UE i Parlament Europejski do jak najszybszego
przyjęcia propozycji dotyczących ostatniego etapu otwierania rynków energii
elektrycznej i gazu. Wymieniano tu m.in.: zapewnienie do 2004 roku swobody wyboru
dostawców energii elektrycznej i gazu przez wszystkich konsumentów innych
niŜ gospodarstwa domowe (liberalizacja co najmniej 60% rynku energii), oddzielenie
przesyłu i dystrybucji od produkcji i dostaw, niedyskryminacyjny dostęp konsumentów
i producentów do sieci, oparty na
przejrzystych i opublikowanych taryfach
oraz utworzenie w kaŜdym z państw członkowskich kompetentnego urzędu
odpowiedzialnego za kontrolę warunków ustalania taryf62.
Ostatecznie, 26 czerwca 2003 roku, Parlament Europejski i Rada UE przyjęły
dyrektywę 2003/54/WE63 w sprawie wspólnych zasad dla wewnętrznego rynku energii
elektrycznej,
która zastąpiła wcześniejszą
dyrektywę
96/92/WE.
Dodatkowo,
tego samego dnia, przyjęto takŜe rozporządzenie PE i RUE 1228/2003 w sprawie
warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii
elektrycznej64.
Nowy
dokument
zobowiązywał
państwa
członkowskie
do przyspieszenia działań na rzecz liberalizacji rynków energii elektrycznej w Europie.
W kwestii terminów otwarcia rynków, państwa członkowskie zobowiązały się
ostatecznie zapewnić, Ŝe od 1 lipca 2004 roku, wszyscy odbiorcy nie będący
61
Ibidem s. 105
Wnioski prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie 15-16 marca 2002
(http://libr.sejm.gov.pl/oide/dokumenty/konkluzje/barcelona200203.pdf z dnia 15.02.2008 r.).
63
Dz.U. L 176, z 15.07.2003 r. s. 37-56
64
Dz.U. L 176, z 15.07.2003 r. s. 1-10
62
29
gospodarstwami domowymi, a od 1 lipca 2007 roku, juŜ wszyscy odbiorcy
bez wyjątków, będą mieli prawo wolnego wyboru dostawcy energii elektrycznej.
WaŜnym aspektem otwarcia rynków, do którego odnosiła się dyrektywa, był rozdział
poszczególnych
obszarów
działalności65.
Dla
przeciwdziałania
dominacji
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, uzgodniono nakaz rozdziału działalności
związanej z przesyłem, produkcją oraz dystrybucją. Dyrektywa szczególną ochroną
objęła gospodarstwa domowe oraz małe przedsiębiorstwa. Na przedsiębiorstwa
energetyczne nałoŜono obowiązek podłączenia odbiorców do sieci na warunkach
i
według
taryf
zatwierdzonych
przez
organy
regulacyjne
danego
państwa
członkowskiego66. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do zapewnienia nadzoru
nad kwestiami bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną oraz do powołania
niezaleŜnego organu (lub kilku organów), który miałby być odpowiedzialny
za monitoring rynku pod kątem zapewnienia nie dyskryminacyjnego charakteru
oraz jego efektywnego funkcjonowania67. Dyrektywa wzmacniała rolę KE w procesie
liberalizacji rynków energii elektrycznej, m.in. poprzez moŜliwość przygotowywania
raportów dla Parlamentu Europejskiego i Rady UE w kwestii jej realizacji.
1.3.3
Liberalizacja rynku gazu ziemnego.
W ramach tworzenia się wspólnego rynku energii w UE, obok liberalizacji
rynku energii elektrycznej, równolegle postępuje takŜe liberalizacja rynku gazu
ziemnego. Prace nad odpowiednią dyrektywą w tej sprawie rozpoczęły się w 1992 roku
i trwały ponad sześć lat. Było to związane z odsunięciem na drugi plan rynku gazu
ziemnego i skupienie się UE na elektroenergetyce. Przyjęciu dyrektywy IEM68
w 1996 roku znacząco przyspieszyło prace w sektorze gazowym. Po kilku nieudanych
próbach69, wreszcie udało się przyjąć odpowiednią formę i ostatecznie prace nad nią
zakończyły się 22 czerwca 1998 roku, przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę
UE dyrektywy 98/30/WE w sprawie wspólnych zasad dotyczących wewnętrznego
rynku gazu ziemnego70. 10 sierpnia tego samego roku dyrektywa weszła w Ŝycie
65
D. Michalski, Regulacja rynku energii w UE, „Wspólnoty Europejskie” 2004, nr 1, s. 40
M. Kozak, P. Seklecki, Dyrektywy funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu w UE, „Rurociągi.
Polish pipeline journal” 2003, nr 4 (http://www.rurociagi.com/spis_art/2003_4/dyrektywy.html z dnia 31
stycznia 2008).
67
Op.cit. s. 40
68
Dyrektywa IEM (Internal Energy Market) – potoczna nazwa dyrektywy 96/92/WE odnośnie
liberalizacji rynku energią elektryczną.
69
M.in. w 1997 roku dwie kompromisowe propozycje, najpierw Holandii, a później Luksemburga. .
70
Dz.U. L 204 z 21.07.1998 r. s. 1-12
66
30
a okres na wprowadzenie jej postanowień do prawodawst poszczególnych państw
członkowskich ustalono na 2 lata. Dyrektywa ta odnosiła się całościowo
do gazownictwa i obejmowała wszelkie rodzaje działalności na tej płaszczyźnie,
poza poszukiwaniem i wydobyciem gazu. Ustanawiała wspólne zasady dla przesyłu,
dystrybucji, dostaw i składowania gazu ziemnego, w tym gazu skroplonego (LNG).
WaŜnym
postanowienie
dyrektywy
był
obowiązek
przedsiębiorstwa gazowego dla przesyłu, dystrybucji,
rozdzielenia
księgowości
magazynowania oraz innych
działań poza gazowniczych a takŜe obowiązek przejrzystość tejŜe księgowości
z prawem wglądu dla odpowiednich organów państwowych. Dyrektywa gazowa
jako swój główny cel zakładała stopniowe otwarcie rynków poszczególnych państw
członkowskich
UE
poprzez
wprowadzenie
swobody
wyboru
dostawcy
przez odbiorców.
Otwieranie unijnych rynków gazu miało się odbywać w trzech etapach:
- 10 sierpnia 2000 r. – państwa UE zostały zobowiązane otworzyć co najmniej
20% swojego rynku gazowego, prawo swobodnego wyboru dostawcy miały otrzymać
wszystkie elektrownie i elektrociepłownie oraz wszyscy odbiorcy zuŜywający ponad 25
mln. m³ gazu rocznie,
- 10 sierpnia 2003 r. (po upływie 5 lat od wejścia w Ŝycie dyrektywy) – otwarcie
rynku miało wynieść ponad 28%, zaś prawo swobodnego wyboru dostawcy mieli
otrzymać wszyscy odbiorcy zuŜywający powyŜej 15 mln. m³ gazu rocznie,
- 10 sierpnia 2008 r. (po upływie 10 lat od wejścia w Ŝycie dyrektywy) –
państwa miały otworzyć rynki gazowe w nie mniej niŜ 33%. Prawo swobodnego
wyboru dostawcy miało przypaść wszystkim odbiorcom powyŜej 5 mln. m³ gazu
zuŜytego rocznie71.
W związku z otwarciem rynków gazu i moŜliwości swobodnego wyboru
dostawcy, dyrektywa wprowadzała takŜe przepisy regulujące dostęp stron trzecich
do systemu sieci gazowej. Operatorzy sieci gazowych zostali zobowiązani
do udostępnienia sieci stronom trzecim za odpowiednią opłatą. Dyrektywa wskazała
dwie moŜliwe drogi dostępu podmiotom trzecim do sieci gazowych, dostęp
negocjowany lub
regulowany. Jako negocjowany dostęp do sieci rozumie
się dobrowolne porozumienie wynegocjowane między stronami. Operatorzy sieci
gazowej są w tym przypadku zobowiązani do publikacji co rok, orientacyjnych cen
71
K. Bolesta, Liberalizacja rynku gazu w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 3, ss. 4950
31
oraz warunków dostępu do sieci. W przypadku regulowanego dostępu do sieci,
dopuszczenie podmiotów trzecich do korzystania z sieci gazowych następuje
na podstawie opublikowanych stawek opłat, warunków i obowiązków, które naleŜy
spełnić w celu uŜytkowania sieci. Swoboda dostępu strony trzeciej została obwarowana
kilkoma wyjątkami. Za przyczynę odmowy przyznania dostępu moŜna (wg dyrektywy)
podać zobowiązania wynikające z kontraktów tzw. typu „bierz lub płać” (take or pay)72.
Warunkiem odstępstwa miał być pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku
gazowego. Kontrakty „take or pay” stanowią swoisty sposób uprzywilejowania jednego
dostawcy kosztem pozostałych. W pewnym sensie jest to niestety problem
ograniczający konkurencję na rynku z którym jak widać, UE nie potrafiła sobie
jak na razie skutecznie poradzić, pomimo iŜ Komisja Europejska uznaje je za istotna
barierę dla rozwoju wspólnego rynku gazowego73. Dyrektywa przyznała takŜe
moŜliwość odstępstwa od zasady dostępu stron trzecim tzw. wschodzącym rynkom
gazowy, w których pierwsze dostawy gazu miały miejsce nie później niŜ 10 lat
przed wejściem w Ŝycie dyrektywy74. Odmowa dostępu mogła takŜe mieć miejsce
w przypadku braku przepustowości sieci lub teŜ uniemoŜliwienia w momencie
udostępnienia
sieci,
wykonywania
przez
dane
przedsiębiorstwo
wyznaczonej
mu funkcji publicznej (państwa członkowskie miały prawo nałoŜyć na dane
przedsiębiorstwo gazowe zobowiązania z tytułu uŜyteczności publicznej biorąc
pod uwagę ogólny interes ekonomiczny państwa). Jak moŜna zaobserwować, pomimo
zasady dowolnego wyboru dostawcy i swobodnego dostępu podmiotów trzecich,
wprowadzenie kilku wyjątków mogło stać się doskonałym polem do naduŜyć.
Dyrektywa narzuciła państwom zobowiązanie do gwarancji, by negocjacje dostępu
do sieci odbywały się w dobrej wierze, jednak trudno jest uznać takie zabezpieczenie
za skuteczne biorąc pod uwagę, Ŝe dobrą wolą miały się wykazać przedsiębiorstwa,
które wiele lat były monopolistami na rynku gazu.
Dyrektywa gazowa nie była bezpośrednim aktem prawnym. W związku z tym
państwa członkowskie zostały zobligowane do wprowadzenia jej postanowień
do własnych ustawodawstw oraz zapewnienia ich realizacji.
72
Kontrakty typu „take or pay” są specyficznym rodzajem umów między kupującym a sprzedawcą
w których kupujący zobowiązany jest płacić określoną kwotę pieniędzy nawet jeśli aktualnie nie pobiera
produktu lub nie korzysta z usługi. Tego typu umowy są często stosowane w gazownictwie.
73
K. Bolesta, Op.cit. s. 51
74
Ówcześnie chodziło o rynki dwóch państw – Grecji i Portugalii.
32
Pięć lat po przyjęciu dyrektywy gazowej, 26 czerwca 2003 roku, tym razem
juŜ w połączeniu z przyjęciem nowej dyrektywy dotyczącej rynku energii elektrycznej,
Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nową dyrektywę gazową, uchylającą
wcześniejszy dokument75. Dyrektywa ta była wyrazem zaniepokojenie organów UE
zbyt
wolnym
tempem
liberalizacji
rynków
w
państwach
członkowskich.
Pomimo znacznych postępów w otwieraniu rynków, znaczących obniŜek cen gazu
dla odbiorców oraz wzrostu jakości usług, wiele problemów jakie miała rozwiązać
poprzednia dyrektywa nie zostało naleŜycie rozwiązanych. Nadal w wielu państwach
członkowskich
dostęp
do
sieci
dla
podmiotów
trzecich
był
utrudniony.
Proces otwierania rynków w poszczególnych krajach UE był znacząco zróŜnicowany.
Organy regulacyjne w tych krajach często nie posiadały odpowiednich moŜliwości
do kompletnego nadzoru nad ich rynkami. Ostatecznie sam proces implementacji
postanowień dyrektywy z 1998 roku przebiegał nierównomiernie i z przeszkodami.
Przykładem „hamowania” procesu liberalizacji rynków gazu (w tym przypadku
takŜe
rynku
energii
elektrycznej)
była
od
samego
początku
liberalizacji,
polityka energetyczna Francji. Podczas szczytu Rady UE w Barcelonie (15-16 marca
2002 r.), prezydent J. Chirac i premier L. Jospin razem twardo stanęli w obronie sektora
publicznego, całkowicie odrzucając moŜliwość pełnej liberalizacji rynku energii76.
Taka postawa zmusiła UE do przesunięcia terminu otwarcia rynku dla odbiorców
prywatnych (gospodarstw domowych), który planowano dotychczas otworzyć
juŜ w 2004 roku. Działania Francji moŜna wytłumaczyć chęcią utrzymania silnej
pozycji monopolisty na swoim rynku energii dla potęŜnych, państwowych koncernów
EdF (Èlectricitè de France) i GdF (Gaz de France)77.
Nowa dyrektywa gazowa rozszerzyła swój zakres o regulacje obejmujące
wszystkie pozostałe rodzaje gazów z zastrzeŜeniem, Ŝe muszą one spełniać warunki
techniczne i bezpieczeństwa dla wprowadzenie ich do systemu przesyłu gazu ziemnego.
W tym wypadku chodziło tu głównie o biogaz78. Wprowadzono takŜe obowiązek
zapewnienia przez państwa członkowskie nadzoru nad kwestiami bezpieczeństwa
75
Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176 z
15.07.2003 r. s. 57-78).
76
R. Bacque, A. Leparmentier, MM. Chirac et Jospin, ĉote á ĉote á Barcelone, défendent le monopole
d’EDF, “Le Monde”, 16.03.2002
77
W tamtym okresie oba koncerny prawie w 100% naleŜały do skarbu państwa Republiki Francuskiej. W
2004 roku część akcji zarówno EdF, jak i GdF zostało wypuszczonych na giełdę. Państwo zachowało
jednak ok. 70% akcji oraz prawo wyboru prezesa przedsiębiorstwa.
78
Dotychczasowa dyrektywa obejmowała gaz ziemny, w tym takŜe w postaci skroplonej.
33
zaopatrzenia. Państwa miały corocznie publikować odpowiedni raport dotyczący
działań poczynionych w tej kwestii oraz co 2 lata informować Komisję Europejską
o realizacji tychŜe zobowiązań. Wiele kwestii poruszonych w dyrektywie z roku 1998
zostało uściślonych oraz rozwiniętych. Bardzo waŜna zmianą w porównaniu
ze wcześniejszymi regulacjami było odejście od moŜliwości wyboru sposobu dostępu
do sieci. Biorąc pod uwagę mniejszą przejrzystość oraz większe pole do naduŜyć
w
przypadku
negocjowanego
dostępu
do
sieci,
postanowiono
zastąpić
go obowiązkowym systemem regulowanym dla przesyłu i dystrybucji. Dostęp stron
trzecich do sieci miał się opierać na podstawie publikowanych taryf, takich samych
dla wszystkich odbiorców. Jedynie w przypadku dostępu do magazynowania gazu
postanowiono zatrzymać dotychczasowy system wedle którego państwa członkowskie
mogły wybierać między negocjowany a regulowanym dostępem.
Znaczącym novum było takŜe przyspieszenie samego procesu otwierania się
rynków i wyznaczenie (identycznych zresztą jak w przypadku nowej dyrektywy
dotyczącej energii elektrycznej) dokładnych terminów. Otwarcie rynku miało nastąpić
najpóźniej od dnia 1 lipca 2004 roku dla wszystkich odbiorców nie będących
gospodarstwami
domowymi
oraz
najpóźniej
od
dnia
1
lipca
2007
roku,
juŜ dla wszystkich odbiorców. Dyrektywa narzucała państwom członkowskim
obowiązek wyznaczenia jednego lub więcej organów jakie miały spełniać role
regulatora rynku gazu, wyliczając dokładnie kompetencje jakie taki organ powinien
posiadać79. Miało to słuŜyć ujednoliceniu systemów regulacji rynków w państwach
UE80. Urzędy regulacji miały teŜ spełniać rolę organu rozstrzygającego spory między
operatorami. Głównym celem nowego dokumentu w kwestii liberalizacji rynków gazu
było przyspieszenie procesu otwierania rynków gazu w krajach UE. Znacznie większa
szczegółowość dyrektywy miała takŜe wpłynąć na harmonizację
przepisów
(w szczególności dotyczących regulacji rynków) w państwach członkowskich
oraz zbliŜyć Unię do stworzenia jednolitego, wewnętrznego rynku gazu.
79
Chodzi tu m.in. o monitorowanie zasad zarządzania i alokacji przepustowości gazociągów
międzysystemowych w powiązaniu z odpowiednimi urzędami regulacji w innych państwach,
o monitorowanie wszystkich mechanizmów dla rozwiązywania problemów związanych z
przepustowością systemu, a takŜe o nadzór nad wypełnianiem zadań przyznanym operatorom sieci.
80
M. Kozak, P. Seklecki, Nowe dyrektywy – podstawy prawne funkcjonowania wewnętrznego rynku
energii elektrycznej i gazu ziemnego w krajach UE, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2003, nr 5
34
1.3.4
Efekty liberalizacji rynków energii elektrycznej i gazu.
Jednoznaczne określenie, czy proces liberalizacji rynków energii elektrycznej
i gazu w UE przebiega pomyślnie, jest aktualnie bardzo trudne, a wręcz niemoŜliwe.
Przedstawiciele
Komisji
Europejskiej,
z
komisarzem
ds.
energetyki
Andrisem Piebalgsem na czele, zapewniają, Ŝe kraje UE wykonały juŜ gigantyczną
pracę w kierunku otwarcia swoich rynków i stworzenia jednego wewnętrznego rynku
energii, podkreślając jednak jak duŜo jest jeszcze do zrobienia. „Mija prawie 10 lat
od kiedy UE zdecydowała o otwarciu swoich rynków energii na wolną konkurencję.
Wynikiem tego, wielu mieszkańców państw członkowskich zyskało moŜliwość wyboru,
większa konkurencja na rynkach spowodowała obniŜkę cen energii, zwiększyły się takŜe
standardy bezpieczeństwa oraz obsługi infrastruktury energetycznej, nawet podczas
wahań cen energii na świecie
81
.” Proces tworzenia rynku wewnętrznego
nie jest jednak tak szybki jak Ŝyczyliby sobie tego pracownicy KE.
Zgodnie z dyrektywami z 2003 roku, od 1 lipca 2007 roku, dostawcę energii
w większości krajów UE mogą swobodnie wybierać wszyscy jej odbiorcy.
Część państw juŜ wcześniej otworzyło swoje rynki gazu i energii elektrycznej.
Do tej grupy moŜemy zaliczyć m.in. Belgię, Czechy, Danię, Holandię, Irlandię
czy Wielką Brytanię (bez Irlandii Północnej), która swój rynek gazu otworzyła na długo
przed innymi państwami UE. Rynki energii od 1 lipca 2007 otworzyły Bułgaria,
Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Irlandia
Północna. Pozostałe państwa, w tym m.in. Grecja czy państwa bałtyckie
wynegocjowały inne terminy otwarcia rynków. Proces liberalizacji rynków gazu
i energii elektrycznej w kaŜdym z państw przebiega inaczej. Zdecydowanie najbardziej
zliberalizowanym rynkiem energii w Europie jest rynek brytyjski. Proces liberalizacji
rynków na Wyspach Brytyjskich rozpoczęto juŜ pod koniec lat 80 ubiegłego wieku,
a w roku 1998 juŜ wszyscy odbiorcy gazu i energii elektrycznej mogli swobodnie
wybierać
dostawcę82.
Tak
szybki
proces
w
przypadku
Wielkiej
Brytanii
jest niewątpliwie związany z jej wyspiarskim połoŜeniem i niewielką liczbą połączeń
sieciowych z Europą kontynentalną, dzięki czemu ryzyko wzmoŜonej ekspansji
zagranicznych koncernów energetycznych było mniejsze niŜ w przypadku innych
81
A. Piebalgs, Better choice, service and proces in the new european energy market, Przemówienie
podczas Konferencji Prawa Energetycznego UE, Bruksela 19.09.2007, s. 2
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/562&format=HTML&aged=0&la
nguage=EN&guiLanguage=en z dnia 6.05.2008).
82
Raport o implementacji dołączony do Komunikatu KE dla RUE i PE. Perspektywy rynku
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu. COM (2006) 841 z dnia 10.01.2007 r..
35
krajów UE83. Dobrym przykładem państwa w którym liberalizacja rynku idzie dość
wolno, jest Francja, która jak juŜ wspominałem, dotychczas najmocniej spowalniała
cały proces tworzenia wspólnego rynku energii w Europie. Pomimo wprowadzenia
większości postanowień dyrektyw energetycznych w Ŝycie, francuskie rynki energii
elektrycznej i gazu nadal są praktycznie zdominowane przez EdF i GdF. Od dłuŜszego
czasu widać, Ŝe Francja (wspomagana przez Niemcy) działa na rzecz osłabienia pełnej
konkurencji na rynkach energii w Europie, reprezentując interesy wielkich koncernów
energetycznych. Dla przykładu, ministrowie obu tych krajów mocno działają przeciwko
pełnemu
rozdziałowi
właścicielskiemu
przesyłu
i
produkcji
energii,
co uniemoŜliwiałoby skupianie produkcji i przesyłu energii w rękach duŜych
koncernów energetycznych z tych krajów. Takie postulaty znajdują wsparcie takŜe
w innych państwach członkowskich. Jest to m.in. wynikiem obaw o bezpieczeństwo
energetyczne związane z zaleŜnością od dostaw gazu z państw trzecich oraz z ekspansją
wielkich koncernów energetycznych spoza Unii Europejskiej (np. Gazprom).
Problemy z liberalizacją mają teŜ inne państwa, takie jak np. Łotwa i Estonia,
które tak jak Wielka Brytania, nie naleŜą do UCTE a działają w postradzieckim
systemie przesyłu. W przypadku rynku gazu Estonii, kraj ten posiada połączenia tylko
z Łotwą oraz z Rosją, zaś cały gaz jaki zuŜywa, importuje właśnie z Rosji. W Polsce
od 1 lipca 2007 r. kaŜdy z nas moŜe dowolnie wybierać dostawcę energii elektrycznej.
Niestety o ile rynek energii elektrycznej spełnił wymagania nałoŜone na niego
przez unijną dyrektywę, o tyle rynek gazowy w Polsce nadal pozostaje zamknięty
dla
swobody
wyboru
dostawcy
gazu
przez
małe
przedsiębiorstwa
oraz zwykłych obywateli.
Obserwując procesy integracji europejskich rynków gazu i energii elektrycznej
oraz powolne otwieranie się ich na swobodną konkurencję moŜna spróbować pokusić
się o określenie podstawowych problemów przed jakimi stoi Unia, której celem jest
stworzenie wspólnego, wewnętrznego rynku energii. Po pierwsze, nadal istnieją istotne
róŜnice
między
rynkami
energii
w
róŜnych
krajach,
róŜnią
się
sposoby
ich funkcjonowania, jakość towaru (np. gazu) czy teŜ zasady funkcjonowania
krajowych regulatorów. Po drugie, część państw nie wdroŜyła jeszcze wszystkich
postanowień przyjętych dyrektyw. Nierównomierność liberalizacji w róŜnych krajach,
takŜe nie jest zjawiskiem pozytywnym, tworząc często znaczne róŜnice między rynkami
83
Wielka Brytania nie naleŜy do europejskiego systemu elektroenergetycznego o nazwie UCTE (Union
for the Co-ordination of Transmission of Electricity).
36
sąsiadujących państw. Istotnym problemem jest polityka energetyczna takich państw
jak Francja czy Niemcy, które często działają przeciw dąŜeniom Komisji Europejskiej,
dbając jedynie o interes własnych potęŜnych koncernów energetycznych takich
jak np. EdF czy E.ON. W przypadku rynku gazu warto takŜe wspomnieć
o niekorzystnych, dla tworzenia się wspólnego rynku w Europie, długoterminowych
kontraktów typu „take or pay”. Umowy takie, preferowane przez niektóre państwa
w związku z zabezpieczeniem dostaw surowców, ograniczają niestety znacznie
przepustowość sieci, często blokując moŜliwość zawierania innych umów na dostawy
gazu. Ma to wpływ takŜe na słabszą integrację rynków energii miedzy państwami
w związku z co raz mniejszą przepustowością sieci przesyłowych, w których
inwestycje, wymagające znacznych kosztów, są rzadkością. Ostatnim problemem
o jakim chciałbym wspomnieć (nie naleŜy jednak zapominać, Ŝe problemów
przed jakimi stoi UE chcąc stworzyć jeden wewnętrzny rynek energii, jest znacznie
więcej i moŜna by im poświęcić oddzielną pracę) jest sam rozrost Unii Europejskiej.
O ile integracja 15 rynków energii wydawała się dość prosta84, o tyle w przypadku
27 rynków o róŜnorodnych charakterach i specyfice moŜe się okazać ponad siły UE
w najbliŜszym okresie.
Właśnie duŜa liczba indywidualnych, narodowych rynków energii w UE
charakteryzujących się róŜnymi regułami prawnymi oraz dysproporcjami technicznymi
między rynkami państw członkowskich jest w tej chwili jednym z głównych wyzwań
dla integracyjnych planów KE85. Dla lepszej koordynacji współpracy między
państwami oraz przyspieszenia procesu jednoczenia rynków europejskich, Europejska
Grupa Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG)86 w porozumieniu z KE
stworzyła na wiosnę 2006 roku tzw. inicjatywy regionalne. Struktury te mają stanowić
forum współpracy i konsultacji między urzędami regulującymi państw członkowskich
w regionach dla ujednolicenia i implementacji wspólnych rozwiązań oraz usunięcia
84
Teza taka patrząc z punktu widzenia doświadczeń UE staje się bezpodstawna, czego przykładem mogą
być nowe kraje UE takie jak Czechy i Węgry, które świetnie sobie radzą z liberalizacją swoich rynków
oraz stare kraje, jak „hamująca” cały proces Francja czy powolnie otwierająca swój rynek Grecja.
85
The Regional Initiatives – Europe’s key to energy market integration. ERGEG Regional Initiatives
Annual Report – February 2008 s. 5 (http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/Progress_Reports/2008 z dnia
1.07.2008).
86
ERGEG (European Regulator’s Group for electricity and gas) – grupa doradcza w której skład wchodzą
przewodniczący 27 krajowych urzędów regulacyjnych. Powołana 11 listopada 2003 roku na mocy decyzji
Komisji Europejskiej 2003/796/WE aby wspomóc KE w konsolidacji wewnętrznego rynku energii
elektrycznej i gazu.
37
barier między rynkami87. Mają się skupić m.in. na przejrzystości rynków,
rozwoju połączeń sieciowych między państwami w regionie, zdolności do współpracy
czy
teŜ
jak
najbardziej
efektywnym
wykorzystaniu
przepustowości
sieci.
Ustanowiono siedem regionalnych inicjatyw dla rynków energii elektrycznej oraz trzy
inicjatywy dla rynków gazu (tabela 1).
Inicjatywy regionalne zostały stworzone
dla zwiększenia szans na utworzenie wspólnego rynku energii. Przyjęte zobowiązania
dla całej UE mają być wcześniej i szybciej wdraŜane w ramach rynków regionalnych.
Tabela 1
Nazwa:
Państwa uczestniczące:
Regionalne Inicjatywy Energii Elektrycznej
Operator wiodący:
Rynek centr.-zach.
CREG (Belgia)
Rynek płn.
Rynek Franc.-Bryt.-Irl.
Rynek centr.-płd.
Rynek płd.-zach.
Rynek centr.-wsch.
Rynek bałtycki
Belgia, Francja, RFN,
Luksemburg, Holandia
Dania, Finlandia, RFN,
Norwegia, Polska, Szwecja
Francja, Irlandia, Wlk. Brytania i
Irlandia Płn.
Austria, Francja, RFN, Grecja,
Włochy, Słowenia
Francja, Portugalia, Hiszpania
Austria, Czechy, RFN, Węgry,
Polska, Słowacja, Słowenia
Litwa, Łotwa, Estonia
DERA (Dania)
Ofgem (Wlk. Brytania)
AEEG (Włochy)
CNE (Hiszpania)
E-control (Austria)
PUC (Łotwy)
Regionalne Inicjatywy Gazowe
Rynek płn.-zach.
Rynek płd.
Rynek płd. i płd.-zach.
Belgia, Dania, Francja, Irlandia,
Wlk. Brytania I Irlandia Płn.,
RFN, Holandia, Szwecja
Francja, Portugalia, Hiszpania
Austria, Bułgaria, Czechy,
Grecja, Węgry, Włochy, Polska,
Rumunia, Słowacja, Słowenia
DTe (Holandia)
CNE (Hiszpania)
AEEG (Włochy)
E-control (Austria)
Źródło: opracowanie własne88
Na jesieni 2007 roku, Komisja Europejska wychodząc naprzeciw słabnącemu
tempu jednoczenia i liberalizacji rynków energii w Europie, przyjęła tzw. trzeci pakiet
legislacyjny w kwestii energii89. Propozycje KE zawierały szereg środków
uzupełniających dotychczasowy stan prawa UE w tej kwestii. Miały one przede
wszystkim zapewnić wszystkim uczestnikom rynków energii opłacalny dostęp do rynku
87
Strona oficjalna ERGEG (http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES z dnia 1.07.2008).
88
Opracowane na podstawie 2007 Annual Report of the European Energy Regulators, ss. 16-17
(http://www.ceereu.org/portal/page/portal/EER_HOME/4732CDA067DEE73DE040A8C03C2F2F45.pdf
z dnia 1.07.2008 r.).
89
Pakiet propozycji KE został przez nią przyjęty 19.09.2007 r. W jego skład wchodzą m.in. propozycje
zmian w dyrektywach energii elektrycznej i gazowej z 2003 roku, propozycje zmian w ustawodawstwach
dotyczących przepływu energii elektrycznej między granicami państw członkowskich oraz zmian
dotyczących reguł dostępu do sieci gazociągów, a takŜe propozycja ustanowienia Agencji ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki.
38
oraz przyspieszyć proces integracji w energetyce europejskiej, nie pomijając kwestii
bezpieczeństwa, zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego90. Wśród
postulatów znalazły się m.in.:
- wprowadzenie zabezpieczeń przed ekspansją inwestorów z państw trzecich,
które będą musiały spełniać takie same standardy dotyczące rozdziału przesyłu od
dystrybucji i produkcji jak przedsiębiorstwa z państw europejskich91,
- konieczność powołania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki dla ułatwienia transgranicznego przesyłu i handlu energią,
-
zwiększenie
skuteczności
oraz
niezaleŜności
krajowych
urzędów
regulacyjnych,
- utworzenie Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych i promocja
współpracy i inwestycji transgranicznej,
- zwiększenie przejrzystości zarządzania siecią i dystrybucją, oraz
- zwiększenie solidarności poprzez zbliŜenie rynków krajowych dla zwiększenia
moŜliwości wzajemnej pomocy w przypadku problemów z dostawami energii
lub gazu92.
Jednak sztandarowym postulatem Komisji, który zresztą wywołał ostrą debatę
w Europie, był tzw. „rozdział właścicielski”. Komisja Europejska stanęła na stanowisku
iŜ naleŜy jak najszybciej doprowadzić do pełnego rozdziału między działalnością
przesyłu i obsługi sieci energetycznych i gazowych a działalnością związaną
z produkcją i dostawą. Jedno przedsiębiorstwo nie mogło by skupiać w sobie własności
sieci oraz zajmować się produkcją i dystrybucją energii. Takie postanowienia mocno
uderzały
w
interesy
zintegrowanych,
potęŜnych
koncernów
energetycznych,
które od momentu ukazania się propozycji Komisji zaczęły mocno przeciw nim
lobbować wśród rządów państw europejskich. Komisja aby nie radykalizować zbytnio
swoich postulatów, w tym samym dokumencie, umieściła takŜe drugą moŜliwość
podziału, w Ŝargonie europejskim nazywaną „drugą drogą”. Miała ona polegać
na zachowaniu przez przedsiębiorstwa praw własności nad przesyłem (produkcją
i dystrybucją), pod warunkiem jednak, przekazania zarządzania i obsługi przesyłu
na rzecz niezaleŜnego operatora. TakŜe i taka opcja nie odpowiadała dotychczasowym
90
Za swój główny cel projekt KE stawia stworzenie jednolitego, wewnętrznego rynku energii w UE do
stycznia 2009 roku.
91
Tzw. Klauzula Gazpromu miała za zadanie zapobiegać wykupieniu przez inwestorów z państw spoza
UE udziałów operatora sieci energetycznych i gazowych.
92
The UE Electricity and Gas markets: third legislative package September 2007
(http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm z dnia 2.07.2008).
39
monopolistom energetycznym na rynkach europejskich. Koncerny energetyczne
tradycyjnie były wspierane przez rządy Francji i Niemiec, które przy wsparciu sześciu
innych państw (Austria, Bułgaria, Grecja, Luksemburg, Łotwa, Słowacja), wysunęły
propozycję tzw. „trzeciej drogi”, zgodnie z którą doszło by jedynie do „pogłębienia”
rozdziału działalności w ramach przedsiębiorstw oraz ścisłego nadzoru regulującego.
Pomimo, Ŝe kraje te są w mniejszości, razem mogą zablokować wszelkie prace
w ramach Rady UE.
15 lutego 2008 roku, unijni ministrowie odpowiedzialni za kwestię energii,
odrzucili moŜliwość rozdziału własnościowego i zgodzili się dalej pracować nad
tzw. „trzecią drogą”. Stanowisko to jest niestety dotkliwą poraŜką Komisji Europejskiej
z koncernami energetycznymi (głównie z Francji i Niemiec). W czerwcu b.r. w sprawie
trzeciego pakietu energetycznego wypowiedział się Parlament Europejski. Posłowie
poparli propozycje KE, wprowadzając liczne poprawki, które jeszcze bardziej
wzmocniły pakiet energetyczny. Całkowicie odrzucono moŜliwość przyjęcia „trzeciej
drogi”, ale i tzw. „druga droga” nie znalazła uznania wśród posłów. PE opowiedział się
za pełnym rozdziałem właścicielskim przesyłu od dystrybucji
i produkcji.
93
Eluned Morgan (PES , Wlk. Brytania), autorka sprawozdania w sprawie wewnętrznego
rynku energii, stwierdziła „Pełny rozdział właścicielski jest jedynym rozwiązaniem,
które moŜe zapewnić uczciwą konkurencję i przeciwdziałać konfliktowi interesów94.”
Z obiektywnego punktu widzenia (jakkolwiek moŜna by się o taki postarać),
rozdział własnościowy moŜe się okazać wyjątkowo pozytywny dla procesu tworzenia
wspólnego
rynku
energii.
Przykładem
na
poparcie
moŜe być chociaŜby rynek energii Wielkiej Brytanii,
takiego
twierdzenia,
gdzie po rozdziale
własnościowym doszło do znacznego zwiększenie inwestycji w infrastrukturę
energetyczną (m.in. powstały cztery nowe terminale LNG), a nie naleŜy zapominać,
Ŝe zbyt mała infrastruktura przesyłowa jest aktualnie jednym z największych
problemów
unijnej
energetyki.
Przedstawiciel
KE,
Kristof
Kovacs
podaje,
Ŝe w krajach gdzie rozdział własnościowy został wprowadzony, średni wzrost cen
energii dla gospodarstw domowych wyniósł nie więcej niŜ 3%, zaś w przypadku
odbiorców
przemysłowych,
ceny
energii
nawet
spadły.
„W
krajach
gdzie
nie wprowadzono rozdziału własnościowego, ceny energii dla gospodarstw domowych
93
PES – Partia Europejskich Socjalistów.
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego
(http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/051-19789-023-01-04-90920080128IPR19788-23-01-2008-2008-false/default_pl.htm z dnia 5.07.2008).
94
40
wzrosły aŜ o 28 procent, dla odbiorców przemysłowych wzrost ten wyniósł
12 procent95.” Problem rozdziału nadal pozostaje otwarty, zaś cała atmosfera wokół
konfliktu oraz ilość państw zaangaŜowanych po róŜnych stronach nie napawa
optymizmem co do stworzenia wspólnego rynku energii w najbliŜszym okresie.
1.4 Unijne programy wspierające rozwój energetyki w państwach członkowskich.
Unia Europejska wspiera finansowo rozwój energetyki w jej krajach
członkowskich poprzez przyznawanie róŜnego typu dotacji oraz grantów na liczne
projekty związane ze wszystkimi obszarami energetyki. Wsparcie finansowe
jest przyznawane w ramach kilku programów unijnych, z których najwaŜniejsze są dwa
główne, program „Inteligentna Energia – Europa” oraz Siódmy Program Ramowy.
JuŜ na początku lat 90 ubiegłego wieku, w ramach WE zaczęły działać pierwsze
programy wspierające przedsięwzięcia energetyczne w Europie. W 1991 roku ruszył
program SAVE, którego zadaniem była promocja efektywności energetycznej,
zaś w roku 1993, zaczął działać program ALTENER, który z kolei miał wspierać
promocję oraz rozwój odnawialnych źródeł energii96. Wobec sukcesu tych dwóch
programów, w 1998 roku przyjęto czteroletni ramowy program działań w sektorze
energetycznym, w którego skład wchodziły następujące programy szczegółowe:
- ETAP – dotyczący perspektywicznych badań i monitoringu rynków,
- SYNERGY – zajmujący się międzynarodową współpracą w zakresie energetyki,
- CARNOT – program promocji technologii czystego spalania paliw stałych,
- SURE – program ukierunkowany na działania w sektorze energetyki jądrowej,
w szczególności w zakresie bezpieczeństwa,
- ALTENER i SAVE.
W czerwcu 2003 roku, przyjęto nowy program ramowy „Inteligentna
Energia – Europa” (IEE) na lata 2003-2006. Poza kontynuacją dwóch programów
szczegółowych z poprzedniego programu97,
Komisja zaproponowała dwa nowe.
Projekt STEER dotyczący wspomagania inicjatyw związanych z energetyką w
95
D. Ciepiela, KE vs. Koncerny energetyczne: walka o własność, „Nowy przemysł” 2007, nr 11, s. 3
Głównym celem programu ALTENER jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery poprzez finansowe
wsparcie rozwoju wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych.
97
SAVE i ALTENER.
96
41
transporcie98 i projekt COOPENER zajmujący się udzielaniem wsparcia dla inicjatyw
promujących OZE i efektywności energetycznej w krajach rozwijających się99.
Całkowity
budŜet
programu
IEE
na
lata
2003-2006
wyniósł
około 200 mln. euro, więc stosunkowo nieduŜo. Jak łatwo zauwaŜyć środki te zostały
przeznaczone na dwa główne cele, promocję odnawialnych źródeł energii
oraz na promocję efektywności i racjonalnego zuŜycia energii. W 2007 roku, program
IEE został włączony do Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji
2007-2013 (CIP), który ma słuŜyć realizacji celów jakie są zapisane w Strategii
Lizbońskiej100. W ramach nowego programu IEE zrezygnowano z programu
COOPENER, pozostawiając trzy pozostałe programy. Tym razem przeznaczono na IEE
ok. 727 mln. euro, czyli niewiele więcej niŜ w przypadku wcześniejszych
energetycznych programów ramowych (naleŜy zauwaŜyć, Ŝe program został rozłoŜony
na okres sześciu lat, a nie jak wcześniejsze, kolejno na cztery i trzy lata).
Drugim najwaŜniejszym programem wspierającym energetykę jest Siódmy
Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Same kolejne
Programy Ramowe są podstawowym instrumentem finansowym UE wspierającym
prace badawczo-rozwojowe. Obejmują praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.
Proces ten został rozpoczęty w 1984 roku i od tego czasu w okresie co pięć lat,
przyjmowany jest nowy, kolejny Program Ramowy. Aktualny Siódmy Program
Ramowy został przewidziany, w odróŜnieniu od wcześniejszych, na lat siedem
(2007-2013). UE przeznaczyła na jego budŜet prawie 54 mld. euro, z czego ponad 2,35
mld. na kwestie związane z energetyką. Program ma wspierać m.in. wytwarzanie
energii z OZE, produkcję biopaliw, badania nad technologiami wychwytywania
i składowania dwutlenku węgla, badania nad czystymi technologiami węglowymi,
wzrost wydajności i bezpieczeństwa europejskich sieci energetycznych, promocję
efektywności i racjonalnego zuŜycia energii oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu
polityki energetycznej.
98
Chodzi tu m.in. takŜe o promocję efektywności energetycznej w transporcie, zróŜnicowanie paliw
oraz promocję paliw pochodzących z odnawialnych źródeł energii.
99
T. Skoczkowski, Programy energetyczne Unii Europejskiej – szanse rozwoju energetyki gminnej,
Materiały z konferencji „Energetyka w gminie” Katowice 2003, s. 2
(http://www.energoelektro.pl/konferencja/referaty/skoczkowski.pdf z dnia 8.07.2008).
100
T. Skoczkowski, A. Kaniszewska, Inteligentna Energia – Program dla Europy, „Infrastruktura –
Środowisko – Energia” dodatek do „Rzeczpospolitej” 19.12.2007, s. 1
(http://www.cip.gov.pl/download/Rzeczpospolita_19_12_07.doc z dnia 8.07.2008).
42
1.5 Strategie i załoŜenia UE w dziedzinie energetyki na najbliŜsze lata.
W
marcu
2006
roku,
Komisja
Europejska
przyjęła
zieloną
księgę
pt. Europejska strategia na rzecz zrównowaŜonej, konkurencyjnej i bezpiecznej
energii101. Dokument ten kompleksowo obejmuje kwestie energetyki w UE,
wskazując jej główne cele i priorytety na najbliŜszy okres. Zielona księga była
początkiem procesu wypracowywania nowej polityki energetycznej UE z jakim mamy
aktualnie do czynienia. Komisja Europejska wyznacza sześć obszarów na które państwa
członkowskie
i
UE
jako
całość
powinny
zwrócić
szczególną
uwagę.
Po pierwsze, państwa członkowskie powinny dąŜyć do jak najszybszej liberalizacji
swoich rynków energii oraz do stworzenia jednego, wspólnego, wewnętrznego rynku
energii w UE. Po drugie, naleŜy wzmocnić bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię
na rynku wewnętrznym oraz solidarnie działać przeciw powstawaniu kryzysów
energetycznych oraz ich skutkom. Po trzecie – zrównowaŜony rozwój, w ramach
którego UE powinna uzgodnić ogólny cel strategiczny, który będzie równowaŜył cele
związane z ochroną środowiska naturalnego, konkurencyjnością oraz bezpieczeństwem
dostaw. Po czwarte, Unia musi jak najszybciej podjąć skuteczne działania w kwestii
zmian klimatu w postaci inwestycji w promocję odnawialnych źródeł energii
oraz
efektywnego
jej
zuŜycia.
Po
piąte,
naleŜy
zwrócić
większą
uwagę
oraz przeznaczyć większe środki finansowe na wsparcie badań nad nowymi
technologiami w dziedzinie energetyki, tak by Unia Europejska stała się
niekwestionowanym,
światowym
liderem
technologii
energetycznych.
Ostatnim priorytetem, jaki wyznacza KE w dziedzinie energetyki, jest stworzenie
spójnej zewnętrznej polityki energetycznej.
Komisja opowiada się za osiągnięciem porozumienia co do wspólnych celów
takiej polityki oraz za ustanowieniem regularnych, formalnych spotkań i dyskusji
w tej sprawie. Wśród kwestii jakie Komisja uwaŜa za najwaŜniejsze dla wspólnej
zewnętrznej polityki energetycznej, wymienia się:
- jasno określoną politykę zabezpieczenia i dywersyfikacji dostaw energii,
- partnerstwo w dziedzinie energii z producentami, państwami tranzytowymi
i innymi podmiotami międzynarodowymi102 oraz tworzenie paneuropejskiej Wspólnoty
101
COM (2006) 105 z 8.03.2006 r.
Chodzi m.in. o państwa skupione w OPEC lub w Radzie Współpracy Państw Arabskich Zatoki
Perskiej, Rosję.
102
43
Energetycznej (poszerzenie rynku energetycznego o państwa sąsiadujące i dąŜące
do UE, ale do niej nie naleŜące),
- skuteczne reagowanie na zewnętrzne sytuacje kryzysowe (np. stworzenie
mechanizmu monitorowania zapewniającego wczesne ostrzegania),
- włączanie kwestii energii w inne polityki zewnętrzne na poziomie politycznym
(np. do ogólnych umów UE z państwami trzecimi),
-
wspieranie
wzrostu
gospodarczego
poprzez
odpowiednią
politykę
energetyczną.
JuŜ rok przed wydaniem zielonej księgi, Unii udało się podpisać porozumienie
z częścią państw dąŜących do akcesji i stworzyć wspomnianą w dokumencie KE,
Wspólnotę Energetyczną103. Dzięki temu powstał największy na świecie wewnętrzny
rynek energii. Układ wszedł w Ŝycie 1 lipca 2006 roku. W skład Wspólnoty,
obok ówczesnych 25 państw UE weszły takŜe Bułgaria i Rumunia oraz Albania,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja,
Czarnogóra, Serbia i Misja Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie.
W planach jest takŜe rozszerzenie organizacji na takie kraje jak Turcja, Ukraina,
Norwegia czy Algieria. Wspólnota ma słuŜyć utworzeniu stabilnych ram regulacyjnych
i
rynkowych
zdolnych
do
przyciągnięcia
inwestycji
w
sieci
przesyłowe.
Ma to zabezpieczyć ciągłość dostaw gazu i energii elektrycznej w regionie.
Układ był wzorowany na Traktacie Paryskim z 1951 roku i stawia za cel stworzenie
takŜe jednolitego rynku energii z państwami spoza UE104. Udało się przez to rozszerzyć
rynek energetyczny na państwa, które bezpośrednio graniczą z bogatymi w surowce
regionami
Morza
Czarnego,
Morza
Kaspijskiego
i
Bliskiego
Wschodu,
co ma w przyszłości wspomóc i wzmocnić unijne inwestycje w tych regionach.
Na początku roku 2007, 10 stycznia, Komisja Europejska wydała liczący
ponad
pt.
tysiąc
Europejska
stron
komunikat
polityka
do
Rady
energetyczna105.
UE
i
Parlamentu
Dokument
ten,
Europejskiego
będący
częścią
tzw. pakietu energetycznego 2007106, kompleksowo ujmuje kwestie związane
z energetyką, wyznaczając kierunek działań UE w tej sferze gospodarki.
103
Dokument podpisano 25 października 2005 roku w Atenach.
K. Kosior, Ch. Mögelin, Op.cit. s. 24
105
COM (2007) 1 z 10.01.2007 r.
106
W skład pakietu wchodzi kilka komunikatów KE. Oprócz wymienionego, komunikaty te dotyczą
m.in. przyspieszenia rozwoju wewnętrznego rynku energii, przyspieszenia rozwoju infrastruktury
przesyłowej, ograniczenia emisji, zastosowania nowych technologii, rozwoju energetyki jądrowej,
wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
104
44
Nowa długoterminowa strategia skupia się wokół przeciwdziałania zmianom
klimatycznym, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjności.
Fundamentalnym celem UE w najbliŜszym okresie jest zmniejszenie do roku 2020
poziomu emisji gazów cieplarnianych związanych z uŜytkowaniem energii107.
Jeśli cel uda się osiągnąć, KE postuluje o dalszą redukcję emisji o 30% przed rokiem
2030 czy teŜ o 50-80% przed rokiem 2050. Komisja zaproponowała w ramach pakietu,
plan działań w energetyce na najbliŜsze lata, który przewiduje szereg przedsięwzięć.
Po pierwsze, naleŜy stworzyć wewnętrzny rynek energii oparty na swobodzie
konkurencji (co zmniejszyłoby koszty energii dla obywateli UE) i zapewniający
bezpieczeństwo dostaw energii dla wszystkich państw UE. Komisja po raz kolejny
opowiedziała się za rozdziałem właścicielskim przesyłu z produkcją i dystrybucją
energii. Wspomina się takŜe o wzmocnieniu niezaleŜnych urzędów regulacyjnych.
Podkreśla się znaczenie jawności rynku, która jest niezbędna dla jego prawidłowego
działania. W kwestii infrastruktury wskazuje się cztery najwaŜniejsze projekty
priorytetowe takie jak połączenie elektroenergetyczne między Niemcami, Polską
i Litwą, połączenie z morskimi elektrowniami wiatrowymi w Europie Północnej,
połączenia elektroenergetyczne między Francją i Hiszpanią oraz budowa gazociągu
Nabucco (przesył gazu z nad Morza Kaspijskiego).
Po drugie, naleŜy zapewnić bezpieczeństwo dostaw. UE ma wspierać swoich
członków w dywersyfikacji źródeł energii oraz wzmocnić mechanizmy solidarności
państw członkowskich (wzajemna pomoc w przypadku kryzysów energetycznych).
Państwa muszą utrzymywać odpowiednie rezerwy surowców na wypadek wystąpienia
takich kryzysów.
Po trzecie, trzeba poprawić efektywność zuŜycia energii. NajwaŜniejszym celem
w tym przypadku jest ograniczenie łącznego zuŜycia energii pierwotnej o 20%
do roku 2020. Efektem tego ma być znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery oraz zaoszczędzenie ponad 100 mld. euro.
Po czwarte, naleŜy przyjąć długoterminowy program rozwoju energetyki
odnawialnej w ramach UE. Głównym celem takiego programu miałoby być
zwiększenie udziału energii odnawialnej w łącznym bilansie energetycznym UE
do 20% do 2020 roku.
107
MEMO/07/7 Strategia energetyczna dla Europy – Komisja stawia czoła wyzwaniom, jakie stoją przed
energetyką w XXI wieku. s. 1
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/7&format=HTML&aged=0&langu
age=PL&guiLanguage=en z dnia 7 lipca 2008).
45
Po piąte, naleŜy stworzyć europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii
energetycznych. Za główne cele w tej kwestii UE wyznaczyła obniŜenie kosztów
produkcji czystej energii oraz osiągnięcie przez europejski przemysł pozycji lidera
w sektorze technologii niskoemisyjnych, w szczególności jeśli chodzi o wykorzystanie
paliw kopalnych.
Po szóste, naleŜy włączyć kwestie energetyczne do relacji UE z państwami
trzecimi tak aby wszystkie państwa członkowskie potrafiły wypracować wspólne
stanowiska w międzynarodowej polityce energetycznej.
Podsumowując postanowienia pakietu energetycznego naleŜy zauwaŜyć,
Ŝe w większości pokrywają się one z postulatami zielonej księgi z 2006 roku.
Pokazuje to, Ŝe kierunek obrany przez Komisję, pomimo pojawiających się głosów
sprzeciwu w odniesieniu do róŜnych szczegółowych kwestii, jest odzwierciedleniem
aktualnych problemów przed jakimi stoi UE oraz próbą przedstawienia skutecznych ich
rozwiązań. Na marcowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli (8-9 marca 2007),
ustalenia pakietu zostały przyjęte z duŜym optymizmem. Rada UE zaakceptowała
ambitne cele wyznaczone przez Komisję. NajbliŜsze lata powinny zweryfikować czy
postanowienia pakietu energetycznego mają szansę na realizację.
46
Rozdział II
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej.
2.1 Potencjał energetyczny państw członkowskich Unii Europejskiej.
Podział sektora energetycznego w szerokim znaczeniu108 pod względem
pozyskiwania energii ze źródeł energii determinuje trzy duŜe grupy surowców109.
Największą z nich, która w zdecydowanym stopniu warunkuje politykę energetyczną
UE są paliwa konwencjonalne (stałe, ciekłe i gazowe). MoŜemy do nich zaliczyć
przede wszystkim węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową oraz gaz ziemny
(takŜe w postaci skroplonej – LNG). Kolejną grupą surowców energetycznych
są paliwa jądrowe. W tym wypadku głównym surowcem jest uran, ale jako paliwo
jądrowe wykorzystywany jest takŜe pluton. Ostatnią wielką grupą surowcową
są odnawialne źródła energii (OZE)110. NaleŜą do nich w szczególności energia spadku
wody, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia geotermalna oraz biomasa
i biopaliwa111.
Od
dłuŜszego
czasu,
jak
widać
w
załączonej
tabelce
(tabela
2),
największą i niezmienną rolę w produkcji energii w UE spełniają źródła
konwencjonalne stanowiąc ponad połowę wyprodukowanej energii w państwach
członkowskich (57,2%)112. Drugim, takŜe bardzo znaczącym źródłem energii w Europie
jest energia nuklearna (30,2%), której procent produkcji tylko w niewielkim stopniu
zmniejszył się od 1990 roku. Oba te źródła energii (razem prawie 87,5%) znacząco
warunkują politykę UE w dziedzinie energii. Wśród pozostałych źródeł energii prym
wiedzie energia wodna. W tym przypadku chodzi tu o duŜe elektrownie wodne.
Unia od dłuŜszego czasu stara się ograniczać potencjał tego źródła energii, ze względu
na zbyt duŜą ingerencję wielkich elektrowni wodnych w ekosystemy rzek i jezior.
Do
mniej
znaczących
źródeł
naleŜą
takŜe
energia
wiatrowa
(szczególnie
wykorzystywana w Niemczech i Danii), której potencjał produkcyjny systematycznie
108
Wielu autorów opisujących sektor energetyczny Unii Europejskiej ujmuje go w węŜszym znaczeniu,
pomijając kwestie poszukiwania i wydobywania paliw a skupiając się jedynie na produkcji, dystrybucji
i przesyle energii.
109
T. Skoczny, Energetyka, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, J. Barcz (red.),
Warszawa 2003, s. 710
110
Cały sektor energetyki dotyczący odnawialnych źródeł energii został omówiony w rozdziale III
niniejszej pracy.
111
Kwestie działań UE w zakresie polityki energetycznej w stosunku do odnawialnych źródeł energii
zostały szczegółowo omówione w rozdziale III niniejszej pracy.
112
Eurostat statistical book, Gas and electricity market statistics 2007, s. 4
47
wzrasta oraz energia geotermalna (wykorzystywana wyłącznie we Włoszech
i w Portugalii i w niewielkim stopniu na Węgrzech). Pozostałe źródła energii nie mają
praktycznie wpływu na politykę UE i są wykorzystywane na niewielką skalę tylko
w niektórych państwach członkowskich (energia słoneczna, biomasa itp.)113.
Tabela 2
Produkcja energii w Unii Europejskiej
1990 (%)
2005 (%)
En. konwencjonalna
52,7
En. konwencjonalna
52,7
En. nuklearna
30,8
En. nuklearna
30,2
En. wodna
11,9
En. wodna
10,3
En. geotermalna
0,1
En. wiatrowa
2,1
En. wiatrowa
0,0
En. geotermalna
0,2
Źródło: Eurostat.
2.1.1 Energetyka konwencjonalna.
Najpowszechniejszymi
i
najczęściej
wykorzystywanymi
surowcami
energetycznymi do produkcji energii elektrycznej na świecie i w Europie są tzw. paliwa
kopalne. W latach 1990-2005 produkcja energii elektrycznej z konwencjonalnych
źródeł energii wzrosła o 28%, aby w 2005 roku osiągnąć poziom 1,9 mln. GWh
w 27 państwach członkowskich UE razem wziętych114. Niestety w porównaniu
ze światowymi złoŜami surowców kopalnych wykorzystywanych w energetyce,
Europa wydaje się być znacznie uboŜsza. W 2004 roku, zasoby paliw kopalnych
w Europie stanowiły jedynie 3% rezerw światowych115. Największe złoŜa paliw
konwencjonalnych w Europie występują w przypadku węgla. Spore zanieczyszczenia
oraz
emisja
CO2
do
atmosfery
powodują
jednak,
spadek
poparcia
UE
dla wykorzystywania tego surowca. W przypadku gazu ziemnego, choć UE preferuje
zwiększanie jego udziału w ogólnej produkcji energii, juŜ niedługo moŜemy mieć
do czynienia z duŜym spadkiem produkcji w Europie wobec stopniowego kończenia się
jego zasobów znajdujących się pod dnem Morza Północnego. Zasobów ropy naftowej
w Europie jest bardzo mało i zdecydowana większość zapotrzebowania na nią
jest pokrywana z importu. W niektórych państwach członkowskich produkcja energii
z własnych źródeł konwencjonalnych w ogóle nie istnieje. NaleŜą do nich Cypr, Malta,
113
W Niemczech, Francji, południowej Anglii oraz w państwach nordyckich energia słoneczna jest
często wykorzystywana dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.
114
Eurostat statistical book, Gas and electricity…, s. 7
115
J. Olszowski, Konwencjonalna energetyka w UE, „Biuletyn górniczy” GIP-H 2006, nr. 11-12
(http://www.giph.com.pl/archiwum/137_2.html z dnia 7.07.2008 r.).
48
Portugalia, Łotwa, Luksemburg i Belgia. W innych państwach takich jak Francja,
Litwa, Bułgaria, Estonia, Irlandia, Austria, Słowenia, Słowacja i Szwecja wydobycie
surowców konwencjonalnych jest znikome116.
Węgiel kamienny.
Podstawową kopaliną energetyczną jest węgiel kamienny. Obok energii
jądrowej, energia z węgla jest najczęściej produkowaną w UE i stanowi aŜ 30%
jej ogólnej produkcji energii (około 940 TWh)117. Unia przewiduje zmniejszenie
produkcji węgla na swoim terytorium, jednakŜe w związku ze zwiększeniem
zapotrzebowania na energię elektryczną, procentowy spadek produkcji węgla będzie
niewielki. Szacuje się, Ŝe w 2030 roku, nadal będzie się utrzymywał na dość wysokim
poziomie, 27% ogólnej produkcji energii w UE. W 2005 roku w państwach
członkowskich UE (25) wyprodukowano około 171 mln. ton węgla118. Ponad połowa
całej produkcji węgla w Unii przypada na Polskę, co roku wydobywającą
około 100 mln. ton węgla. Nasz kraj naleŜy pod tym względem do ścisłej światowej
czołówki119. Poza Polską wśród państw o znaczącym potencjale produkcyjnym węgla
w UE wyróŜniają się Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Rumunia oraz Hiszpania.
Struktura produkcji energii w przypadku kilku państw członkowskich opiera się
głównie na węglu. Najlepszym przykładem takiego państwa jest oczywiście Polska,
która aŜ w prawie 95% właśnie tym surowcem pokrywa swoje zapotrzebowanie
na energię elektryczną. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe do niedawna dawało to Polsce całkowite
bezpieczeństwo energetyczne, jednakŜe w związku z duŜym zanieczyszczeniem
atmosfery
oraz
zgodnie
z
przyjętymi
zobowiązaniami
międzynarodowymi,
Polska powinna systematycznie ograniczać produkcję węgla na rzecz innych źródeł
energii. Do pozostałych państw UE, gdzie węgiel stanowi główną część krajowej
produkcji energii naleŜą takŜe Grecja (59,3%), Niemcy (48,8%), Bułgaria (45,4%)
oraz Rumunia (41,0%)120. W Unii są teŜ państwa, których potencjał energetyczny
tylko w znikomym stopniu opiera się o ten surowiec. Praktycznie najmniejsze znaczenie
ma on w Szwecji (1%) i Francji (4%), gdzie prym wiedzie energetyka nuklearna.
116
Eurostat news release Energy consumption and production. EU27 energy dependence rate at 54% in
2006., 10.06.2008, s. 3
117
Eurostat statistical book, Energy. Yearly statistics 2005, 2007, s. 12
118
C. Dalhström, The coal industry in the European Union in 2004 and 2005, “Statistics in focus.
Environment and energy” 2006, nr. 14, s. 1
119
W 2006 roku Polska pod względem produkcji węgla znajdowała się na siódmej pozycji, za Chinami,
Indiami, Australią, RPA, Rosją oraz Indonezją.
120
C. Dalhström, Op. cit. s. 1
49
Ropa naftowa.
Potencjał
produkcyjny ropy naftowej
w
Europie jest
bardzo
słaby,
wręcz znikomy. Pomimo, Ŝe na świecie ropa nadal pozostaje najpopularniejszym
surowcem energetycznym, w Europie jej znaczenie (tak jak i wydobycie oraz zuŜycie)
systematycznie maleje, m.in. w związku z prowadzoną od lat w ramach UE, polityką
dywersyfikacji źródeł energii. Najpierw na rzecz gazu ziemnego i energetyki jądrowej.
Aktualnie takŜe na rzecz odnawialnych źródeł energii. W 2005 roku w UE
wyprodukowano około 119 mln. ton ropy naftowej121. Jedynie w Norwegii,
a w Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii wydobycie ropy naftowej stoi
na międzynarodowym poziomie. TakŜe Dania, Włochy, Rumunia, Francja i Grecja
wydobywają nieznaczne ilości tego surowca. Tylko w przypadku Grecji produkcja
energii z ropy naftowej w stosunku do całej produkcji energii wynosi ponad 10%
(15,9%). W przypadku reszty państw, tak jak i całej UE liczonej razem, udział ropy
naftowej
w
całkowitej
produkcji
energii
elektrycznej
nie
przekracza
6%
(ok.138,5 TWh)122. Zdecydowana większość ropy wykorzystywanej w państwach
europejskich pochodzi z importu, głównie z takich państw jak Rosja, Norwegia, Arabia
Saudyjska, Libia, Iran, Algieria i Kazachstan.
Gaz ziemny.
Gaz ziemny kiedyś uwaŜany za surowiec drugiej kategorii, aktualnie
charakteryzuje się największym wzrostem wydobycia i zuŜycia. W 2005 roku
wydobycie gazu ziemnego w UE wyniosło 7,6 mln. TJ. Produkcja energii z gazu
ziemnego w UE stanowi około 18-19% całkowitej produkcji energii (ok.662,5 TWh)123.
Na terytorium Unii Europejskiej główne pokłady gazu znajdują się pod dnem Morza
Północnego. W związku z tym, zdecydowanymi liderami pod względem jego
wydobycia są Wielka Brytania produkująca prawie 3,7 mln. TJ gazu rocznie
(41,9% produkcji UE w 2005 roku) oraz Holandia wydobywająca ponad 2,6 mln. TJ
gazu ziemnego (prawie 30%). Do waŜnych producentów gazu ziemnego w UE moŜna
zaliczyć takŜe Niemcy, Rumunię, Włochy oraz Danię124. PotęŜnym producentem gazu
w Europie spoza UE jest takŜe Norwegia, korzystająca ze złóŜ na Morzu Północnym
121
Ch. Kröppl, Oil economy 2005, “Statistics in focus. Environment and energy” 2006, nr. 17, s. 1
Eurostat statistical book, Energy. Yearly statistics…, 2007, s. 12
123
Eurostat statistical book, Op.cit. s. 12
124
Produkcja ponad 400 tys. TJ gazu ziemnego w roku 2005. Dla porównania, w Polsce w tym samy roku
wyprodukowano ponad 180 tys. TJ gazu.
122
50
oraz na Morzu Norweskim. Wydobycie na poziomie prawie 3,6 mln. TJ rocznie stawia
ją na drugim miejscu pod tym względem w Europie. Niestety złoŜa gazu pod dnem
Morza Północnego systematycznie się zmniejszają i niedługo mogą całkowicie
zaniknąć, co wobec zwiększającego się zapotrzebowania na gaz w UE moŜe zwiększyć
takŜe jej zaleŜność od państw eksporterów gazu takich jak Rosja czy Algieria.
2.1.2 Energetyka jądrowa.
W Unii Europejskiej jest 15 państw członkowskich, które wykorzystują energię
jądrową do produkcji energii. Razem na terytorium UE działa aktualnie 66 elektrowni
atomowych ze 152 reaktorami125. Produkcja energii z energii atomowej w Unii wzrosła
w ostatnich kilkunastu latach o ponad 1/4, pomimo, Ŝe nie zainstalowano Ŝadnych
nowych mocy wytwórczych w ostatnim okresie. Aktualnie produkcja energii
elektrycznej z energii atomowej stanowi 30,2% (ok. 998 TWh) ogólnej produkcji
energii elektrycznej w państwach członkowskich UE126.
Największym producentem energii jądrowej w Europie i drugim na świecie
(po USA) jest Francja, która zaspokaja ponad 75% zapotrzebowania na energię właśnie
dzięki sile atomu. Rząd francuski, borykający się z problemami bezpieczeństwa
energetycznego w związku z niewystarczającym stanem posiadania zasobów
konwencjonalnych, juŜ w latach 70 ubiegłego wieku, zdecydowanie postawił na rozwój
energetyki jądrowej. Taką decyzję na pewno ułatwiła zasobność Francji w rudy uranu,
które ocenia się na około 100 tys. ton, co daje aŜ 3% zasobów uranu na całym świecie.
Dzięki przestawieniu się na produkcję energii elektrycznej z energii jądrowej Francja
szybko zapewniła sobie samowystarczalność energetyczną oraz stała się największym
na świecie eksporterem energii. Ma to wpływ na ogólną politykę energetyczną
całej UE. Zdecydowana większość sektora energetycznego tego kraju skupia się
w rękach potęŜnego koncernu (EdF), który w większości jest własnością państwa.
Nie dziwi więc twarda, antyliberalizacyjna postawa kolejnych władz tego kraju, które
potrafią wznieść się ponad podziały wewnątrzpaństwowe dla zabezpieczenia interesów
EdF na arenie europejskiej. TakŜe eksport energii w ramach EdF jest często
wykorzystywany przez Francję jako środek o znaczeniu politycznym charakteryzujący
się moŜliwościami wpływu na polityki innych państw – importerów. Jak waŜna jest
125
Komunikat KE do RUE i PE pt. „Ramowy program energetyki jądrowej” COM(2006) 844 z
10.01.2007 r.
126
Eurostat statistical book, Op.cit. s. 12
51
energia jądrowa dla Francji, udowadnia fakt, Ŝe jedna tylko elektrownia w miejscowości
Gravelines niedaleko Dunkierki dostarcza aŜ 35 TWh rocznie. Dokładnie tyle energii
zostało zuŜyte w 1950 r. w całej Francji. Pomimo, Ŝe teraz zuŜycie energii jest znacznie
większe, nie wolno zapominać, Ŝe elektrownia w Gravelines jest tylko jedną
z 20 czynnych elektrowni atomowych we Francji z 59 reaktorami jądrowymi
(nie wspominając o reaktorach doświadczalnych), zaś cały przemysł jądrowy we Francji
zatrudnia ponad 100 tys. pracowników127.
Poza Francją, największe skupiska elektrowni atomowych istnieją w RFN,
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Szwecji. W pozostałych dziesięciu państwach Unii
wykorzystujących energię atomową znajdują się po dwie lub jedna elektrownia128.
Obok Francji, energia nuklearna stanowi ponad 50% całkowitej wyprodukowanej
energii takŜe w Belgii, Szwecji oraz na Słowacji i na Litwie. W przypadku naszego
wschodniego sąsiada, produkcja energii atomowej stanowi prawie 80% całkowitej
produkcji energii, dzięki czemu Litwa jest w stanie produkować energię takŜe
na eksport (do Rosji oraz na Białoruś i Łotwę)129. Litwa została jednak zobowiązana
przez UE do zamknięcia jedynej, przestarzałej juŜ, elektrowni atomowej w Ignalinie
do 2009 roku. W 2007 roku, parlament Litwy zdecydował o utworzeniu nowej
elektrowni atomowej przy współudziale Polski, Litwy i Estonii do roku 2015. TakŜe
nasi południowi sąsiedzi są dobrze zaopatrzeni w moce wytwórcze w przypadku energii
atomowej. Ponad 50% energii wyprodukowanej na Słowacji pochodzi z dwóch
elektrowni atomowych. W przypadku Republiki Czeskiej energia nuklearna stanowi
jedynie 1/4 całkowitej produkcji energii w tym kraju, ale stawia Czechy na trzecim
miejscu pod względem eksportu energii w Unii Europejskiej (po Francji i RFN).
Dziesięć państw UE, w tym Polska, w ogóle nie wykorzystuje energii atomowej
w produkcji energii elektrycznej. Dość ciekawym pod tym względem państwem
europejskim są Włochy. W 1987 roku, na fali paniki po awarii reaktora jądrowego
w Czarnobylu, Włosi przeprowadzili referendum w sprawie wykorzystania energii
jądrowej w ich kraju. AŜ 71% Włochów opowiedziało się przeciwko tejŜe energii.
W związku z wynikami referendum rząd włoski zdecydował o zamknięciu do 1990
roku wszystkich, czterech elektrowni jądrowych na Półwyspie Apenińskim. W ostatnim
127
Energetyka jądrowa we Francji, „Gigawat energia” 2003, nr 11, s. 6
(http://www.gigawat.net.pl/article/articleview/274/6/33/ z dnia 8.07.2008).
128
Są to Belgia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Holandia, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.
129
W. Wróblewski, Bezpieczeństwo energetyczne krajów bałtyckich, „Wokół energetyki” 2005r. , nr 3, s.
10
52
jednak okresie co raz częściej pojawiają się we Włoszech głosy za powrotem
do produkcji energii z energii atomowej130.
W Europie cały czas jest prowadzona bardzo oŜywiona debata na temat
bezpieczeństwa uŜycia oraz przyszłości energetyki atomowej na Starym Kontynencie.
Część krajów UE, takich jak Niemcy, Belgia czy teŜ Szwecja planuje w najbliŜszym
okresie ograniczyć produkcję energii jądrowej a w przyszłości
całkowicie
z niej zrezygnować. Jednak zdecydowana większość państw z Francją na czele
oraz przy wsparciu Komisji Europejskiej opowiadającej się za wzrostem wykorzystania
energii jądrowej w ogólnym bilansie energetycznym Unii, jest zdecydowana zwiększać
swoje moce wytwórcze i budować nowe reaktory. TakŜe państwa dotychczas
nie posiadające elektrowni nuklearnych mają w planach jej budowę w przyszłości,
czego doskonałym przykładem jest Polska131.
Za wykorzystaniem energii jądrowej przemawia dość duŜo mocnych
argumentów. Przede wszystkim jest to w tej chwili doskonały środek dla uzyskania
samowystarczalności
energetycznej.
Głównym
surowcem
potrzebnym
do wyprodukowania tejŜe energii jest uran. Jest on szeroko dostępny na całym świecie,
w tym takŜe w Europie. Zdecydowanie największe złoŜa uranu posiada Australia
(prawie 24% potencjału światowego). Znaczne ilości produkuje takŜe Kanada
(aktualnie światowy lider pod względem produkcji uranu), USA i Kazachstan.
Do głównych producentów uranu w UE naleŜą Czechy (posiadają najstarszą kopalnię
uranową na świecie – Jáchymov), Niemcy (prawie wszystkie kopalnie uranu znajdują
się na terytorium dawnego NRD)132 oraz Rumunia133. TakŜe Polska posiada niewielkie
zasoby
tego
surowca
w
Sudetach
oraz
w
rejonie
Gór
Świętokrzyskich.
W latach 1954 – 1973 działała największa w Polsce kopalnia uranu „Wolność”
(Kowary w Sudetach). Według róŜnych źródeł wydobyto w niej podczas eksploatacji
kopalni od 650 do 850 ton uranu (głównie na eksport)134. Uran jest surowcem wysoko
efektywnym energetycznie. Aktualnie do wytworzenia 1 TWh potrzeba jedynie
130
M.in. rząd Silvio Berlusconiego proponuje przywrócenie działalności elektrowni jądrowych.
Podejście Polski do kwestii energetyki atomowej zostanie omówione szerzej w rozdziale IV.
132
P. Diehl, Uranium mining in Europe. The impacts on man and environment,
(http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/439-440/cont.html z dnia
8.07.2008 r.).
133
www.world-nuclear.org
134
W. Rejman, Kopalnie uranu w Polsce, „Wiedza i śycie” 1996, nr 9
(http://archiwum.wiz.pl/1996/96093100.asp z dnia 10.07.2008 r.).
131
53
23 ton uranu naturalnego135. Dla porównania, dla wytworzenia takiej samej ilości
energii potrzeba około 100 mln. litrów ropy naftowej. Światowe zasoby uranu starczą
na znacznie dłuŜszy okres eksploatacji niŜ w przypadku gazu ziemnego i ropy naftowej.
Przewiduje się takŜe istnienie znacznie większych zasobów tego surowca na świecie
niŜ ówcześnie jest zbadane. Energetyka jądrowa jest takŜe znacznie mniej naraŜona
na problemy z dostawą surowców niŜ w przypadku energetyki konwencjonalnej.
Reaktory nuklearne potrafią działać ponad rok bez konieczności uzupełniania paliwa,
co w przypadku kryzysów energetycznych daje bardzo cenny czas władzom państwa
dotkniętego takim kryzysem na skuteczne przeciwdziałanie136.
Inną zaletą energetyki jądrowej jest jej wbrew pozorom, nieduŜy wpływ
na środowisko naturalne i praktycznie zerowa emisja CO2 do atmosfery, co idealnie
wpisuje się w aktualną politykę energetyczną całej UE. Elektrownie jądrowe
są znacznie mniej radioaktywne niŜ elektrownie opalane węglem. Według niektórych
badań, prawdopodobieństwo śmierci w wyniku napromieniowania w przypadku awarii
elektrowni jądrowej dla ludności mieszkającej w jej okolicach jest 10-krotnie mniejsze
niŜ moŜliwość śmierci od pioruna, powodzi lub trzęsienia ziemi137. Gdyby całą
produkcję
energii
na
świecie
oprzeć
o
energię
atomową,
roczna
dawka
napromieniowania na jaką byłby naraŜony pojedynczy człowiek nie mogłaby
spowodować Ŝadnych wykrywalnych zmian w jego organizmie138.
W związku ze środowiskiem pozostają takŜe główne argumenty przeciwników
wykorzystania energii z atomu. Nadal w pamięci pozostają dwie duŜe awarie elektrowni
atomowych.
W
marcu
1979
roku
nastąpiło
stopienie
rdzenia
reaktora
w elektrowni Three Mile Island w Pensylwanii. Na szczęście nie doszło do wybuchu
i substancja promieniotwórcza nie wyciekła do atmosfery. Niestety siedem lat później
doszło do, często niesłusznie określanej mianem największej w historii spowodowanej
przez człowieka, katastrofy ekologicznej. W nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku,
w elektrowni Czarnobyl na Ukrainie nastąpiły dwie potęŜne eksplozje, których
skutkiem było rozerwanie pokrywy reaktora (blok nr 4) i wydostanie się do atmosfery
135
S. Chwaszczewski, Miejsce energetyki jądrowej w Europie, World Energy Council: European
Working Group 2007, s. 19 (http://www.ien.com.pl/wec/raport/energetyka.ppt z dnia 10.07.2008 r.).
136
M. Tatarzyński, Uran jako szansa na zmniejszenie zaleŜności od dostaw innych surowców
energetycznych, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr. 3-4, ss. 318-319
137
J. Kucowski, D. Laudyn, M. Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwo Naukowo
Techniczne, Warszawa 1997, s. 43
138
H. Rechul, Energetyka jądrowa – zło konieczne?, „Wokół energetyki” 2002 r. , nr 6, s. 49
54
potęŜnych ilości substancji radioaktywnych139. Obszar w okolicach elektrowni został
w róŜnym stopniu skaŜony na setki a nawet tysiące lat, zaś skutki awarii dało się odczuć
na całej północnej półkuli naszego globu. Wręcz apokaliptyczna wizja potęŜnego
zagroŜenia
ze
strony
awarii
reaktorów
jądrowych,
często
wykorzystywana
przez przeciwników energii nuklearnej jest znacząco przesadzona i nie oparta na zbyt
obiektywnych przesłankach.
System zabezpieczeń aktualnie działających reaktorów jądrowych na świecie
jest zdecydowanie bardziej sprawniejszy i bezpieczniejszy niŜ 20 lat temu,
nie wspominając juŜ o nowych reaktorach, w przypadku których prawdopodobieństwo
jakiejkolwiek awarii jest bliskie zeru. NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe sama awaria
do jakiej doszło w Czarnobylu nie wprowadziła aŜ tak duŜo substancji radioaktywnych
do atmosfery jak np. próbne wybuchy jądrowe czy teŜ awarie w duŜych fabrykach
chemikaliów140. Jedynym sensownym postulatem obrońców środowiska przeciwko
energetyce atomowej z którym moŜna się zgodzić, jest problem utylizacji i składowania
odpadów radioaktywnych. Na dzień dzisiejszy nie udało się jeszcze skutecznie
rozwiązać tego problemu. Wypalone paliwo jądrowe jest niestety duŜo bardziej
niebezpieczne niŜ sam uran. Dotychczas najpopularniejszą metodą składowania
odpadów
radioaktywnych
było
wykorzystywanie
komór
podziemnych
np. wyeksploatowanych kopalni soli, ale wciąŜ trwają badania nad skutecznym
i bezpiecznym pozbywaniem się zuŜytych materiałów radioaktywnych.
Za wykorzystaniem energii jądrowej przemawiają więc głównie kwestie
ekonomiczne. Energetyka jądrowa charakteryzuje się duŜymi kosztami budowy
reaktorów, ale za to znacznie tańszą od tradycyjnych elektrowni eksploatacją.
W związku ze znaczną bazą surowcową, duŜą konkurencją na rynku uranu oraz
niewielkim wpływem cen surowca na cenę energii elektrycznej wyprodukowanej
z energii atomowej, stabilność kosztów produkcji energii jest wyjątkowo duŜa.
WaŜnym czynnikiem jest takŜe wysokie bezpieczeństwo dostaw surowców oraz
rozmieszczenie rud uranu w dość stabilnych regionach świata (w porównaniu do złóŜ
139
Przyczyną awarii był źle przeprowadzony eksperyment, który miał na celu sprawdzenie jak długo
w sytuacji kryzysowej, po ustaniu napędzania turbin generatorów parą z reaktora, energia przez nie
wytwarzana jest w stanie wyprodukować energię elektryczną dla potrzeb awaryjnego sterowania
reaktorem. Miało się to odbyć poprzez znaczne zmniejszenie mocy reaktora, wyłączenie systemów
zabezpieczających, następnie wyłączenie dopływu pary do turbin i zmierzenie długości pracy reaktora
po wyłączeniu dopływu. Wobec duŜej niestabilności reaktora, nastąpił niekontrolowany wzrost mocy,
który w konsekwencji doprowadził do dwóch potęŜnych eksplozji oraz poŜaru materiałów
promieniotwórczych, który udało się ugasić dopiero po 10 dniach od wybuchu.
140
H. Rechul, Op. cit. s. 51
55
ropy naftowej czy gazu). Blokadą dla rozwoju tego rodzaju energetyki moŜe być jednak
nadal nierozwiązany problem z odpadami powstającymi podczas produkcji energii
jądrowej oraz istniejąca społeczna niechęć do inwestycji w ten rodzaj energii. Nie są to
jednak problemy nierozwiązywalne.
Pozytywną przesłanką dla rozwoju energetyki jądrowej w Europie jest tendencja
do zmian poglądów na temat tejŜe energetyki w społeczeństwach państw
członkowskich UE. Według WNA141 poparcie Europejczyków dla energetyki jądrowej
wzrosło o 7% w ciągu ostatnich trzech lat, dzięki czemu na dzień dzisiejszy głosy
w Europie „za” lub „przeciw” są praktycznie podzielone pół na pół. Najwięcej
zwolenników
energetyka
jądrowa
ma
w
państwach,
które
korzystają
z jej dobrodziejstw, takich jak Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Finlandia i Szwecja.
Najwięcej oponentów moŜna znaleźć w Austrii, Grecji, Danii oraz na Cyprze,
gdzie poparcie dla energetyki nuklearne nie przekracza 20%. AŜ 39% spośród
oponentów energetyki jądrowej byłoby skłonnych zmienić zdanie jeśliby zaistniało
skuteczne rozwiązanie problemu odpadów radioaktywnych. Dane te pozwalają
stwierdzić, Ŝe energetyka jądrowa w Europie ma dobre szanse rozwoju i przy wsparciu
ze strony organów UE jest w stanie w przyszłości odpowiednio zabezpieczyć państwa
członkowskie Unii przed kryzysami energetycznymi.
2.2 Stopień uzaleŜnienia Unii Europejskiej od dostaw surowców z państw trzecich.
Jak wynika z poprzedniego podrozdziału, terytorium Europy nie jest niestety zbyt
bogato
wyposaŜone
w
surowce
naturalne
wykorzystywane
w
energetyce.
Pomimo dobrze rozwiniętego oraz pręŜnie działającego sektora energii nuklearnej
a takŜe szybko rozwijającej się energetyki odnawialnej, państwa członkowskie UE
są w najbliŜszym okresie skazane na wykorzystywanie energii w większości ze źródeł
konwencjonalnych,
w
przypadku
których
jedynym
sposobem
zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw jest ich import z państw trzecich.
Całkowite zuŜycie energii elektrycznej w 27 państwach członkowskich Unii
w roku 2005 wyniosło 2,76 mln. GWh142. Głównie w przemyśle oraz eksploatacji
budynków i w nieznacznym stopniu w transporcie. W ciągu piętnastu lat zuŜycie energii
wzrosło prawie o jedną trzecią i kaŜdego roku minimalnie się zwiększa.
141
142
World Nuclear Association (www.world-nuclear.org).
Eurostat statistical book, Op.cit. s. 26
56
Według Eurostatu143 w 2005 roku najwięcej zuŜyto energii wyprodukowanej z ropy
naftowej (39%). Wyjątkową energochłonnością w tym przypadku wykazuje się sektor
transportu. Pozostała zuŜyta energia oparta była o dostawy gazu ziemnego (26,1%)
i węgla (18,1%) oraz produkcję energii nuklearnej (14,7%). Inne rodzaje źródeł energii
stanowiły jedynie 2,1% zuŜytej energii144. Jak moŜna zauwaŜyć, wykorzystanie ropy
naftowej, ale i gazu ziemnego znacznie przekracza potencjał produkcyjny państw UE.
W ostatnich latach import ropy naftowej wzrósł o kilkanaście procent i stanowi
aktualnie
około
3/5
całego
importu
surowców
energetycznych
do
państw
członkowskich UE. Głównym państwem, które zaopatruje Unię w ten surowiec
jest Rosja, która przesyła ponad 30% całego unijnego importu ropy do państw
członkowskich. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się Norwegia.
Do
pozostałych
kierunków
importu
ropy
naftowej
naleŜą
Bliski
Wschód
(Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, Syria, Iran), Afryka Północna (Libia, Algieria,
w niewielkim stopniu Tunezja), republiki poradzieckie (Kazachstan, AzerbejdŜan)
oraz Nigeria, Meksyk czy Wenezuela.
W odniesieniu do gazu ziemnego, prawie 1/4 całego importu energii UE opiera
się na tym surowcu. Ponad 70% wszystkich dostaw gazu pochodzi z 3 krajów.
Tak jak w przypadku ropy naftowej, głównym eksporterem gazu do UE jest Federacja
Rosyjska (46%). Oprócz niej w znacznym stopniu zaopatrują Europę w gaz takŜe
Norwegia (27%) i Algieria (20% - w tym przypadku takŜe gaz skroplony LNG)145.
TakŜe i węgiel, pomimo dość sporych zasobów w Polsce, jest importowany
spoza UE. JednakŜe import węgla od pewnego czasu się zmniejsza, co jest związane
ze stopniowym odchodzeniem państw UE od wykorzystywania węgla wobec jego
negatywnego wpływu na środowisko i duŜej emisji dwutlenku węgla. Najwięcej tego
surowca Unia importuje z Australii, RPA, Kolumbii i Rosji.
Jak moŜna zauwaŜyć główne kierunki z jakich państwa członkowskie UE
sprowadzają róŜne surowce energetyczne z reguły się pokrywają. MoŜemy je podzielić
na trzy główne grupy:
143
Licząc dla 25 państw członkowskich.
A. Gikas, R. Keenan, Statistical aspects of the energy economy in 2005, “Statistics in focus.
Environment and energy” 2006, nr. 13, s. 3
145
C. Bayou, L’Europe et la diplomatie énergétique du pouvoir russe. Défiances et dépendances, “La
revue Internationale Strategique” 2007/2008, nr 68, s. 176
144
57
Kierunek Wschodni, w ramach którego istnieje główna aktualnie baza
surowcowa Unii, czyli Federacja Rosyjska oraz kilka mniej znaczących eksporterów
surowców energetycznych takich jak Kazachstan i AzerbejdŜan.
Kierunek Północny, gdzie co raz mocniej moŜna zaobserwować wzrost importu
gazu i ropy naftowej przez państw UE z Norwegii.
Kierunek Południowo-Blisko Wschodni (OPEC), w ramach którego wyróŜnić
naleŜy państwa naleŜące do OPEC Algierię i Libię z Afryki Północnej a takŜe Arabię
Saudyjską, Kuwejt, Irak, Iran i ZEA z regionu Bliskiego Wschodu. Poza tym w ramach
OPEC działają państwa spoza regionu takie jak m.in. Wenezuela czy Nigeria.
Poza wspomnianymi kierunkami importu surowców energetycznych przez
państwa UE istnieje grupa państw eksportujących surowce do Europy, których
znaczenie jest mniejsze w ogólnym bilansie energetycznym Unii. NaleŜą do niej:
- Meksyk, który zaopatruje w ropę naftową Hiszpanię i Portugalię,
- Australia, eksportująca do Europy duŜe ilości węgla i uranu,
- Kanada, eksportująca uran do UE, oraz
- USA, Kolumbia i RPA zaopatrujące państwa członkowskie Unii w węgiel.
Według
najnowszych
danych,
ogólna
zaleŜność
wszystkich
państw
członkowskich UE146 wynosiła w 2006 roku 54% (w przypadku ropy naftowej nawet
82%)147 i od dłuŜszego czasu, co roku się zwiększa148. W 1997 roku wynosiła jedynie
47%149. Komisja Europejska juŜ w zielonej księdze z 2006 roku alarmowała,
Ŝe w ciągu najbliŜszych 20-30 lat, poziom uzaleŜnienie od importu konwencjonalnych
źródeł energii moŜe wzrosnąć nawet do 70%150. Jest to ostatni dzwonek,
aby
Unia
wreszcie
zajęła
wspólne
stanowisko
w
kwestii
bezpieczeństwa
energetycznego. Kilka państw członkowskich jest uzaleŜnionych od importu źródeł
energii z państw trzecich praktycznie całkowicie. NaleŜą do nich Malta (100%),
Luksemburg (99%) czy teŜ Irlandia (91%) i Włochy (86%)151. W przypadku Cypru
uzaleŜnienie od importu wynosi nawet ponad 100% i jest związane ze składowanie
części importowanych surowców.
146
Stopień zaleŜności liczymy jako import energii podzielony przez konsumpcję energii, wynik wyraŜony
w procentach.
147
Eurostat year book 2008, Europe in figures, s. 436
148
Eurostat news release Energy consumption and production…, 10.06.2008, s. 1
149
Ibidem.
150
Zielona księga pt. Europejska strategia na rzecz zrównowaŜonej, konkurencyjne i bezpiecznej energii.,
COM (2006) 105 z 8.03.2006 r.
151
Ibidem.
58
Najlepiej zabezpieczonym pod względem samowystarczalności energetycznej
krajem w Unii jest Dania, która jako jedyna na 27 państw posiada ujemny wskaźnik
zaleŜności. Oznacza to, Ŝe Duńczycy produkują znacznie więcej energii niŜ zuŜywają,
zaś pozostałą energię przeznaczają na eksport. Wśród pozostałych państw warto
wyróŜnić Polskę (20%), której potęŜne pokłady węgla pozwalają na dzień dzisiejszy
zachować bezpieczeństwo dostaw. TakŜe Wielka Brytania (21%) i Czechy (28%),
w duŜym stopniu dzięki energetyce nuklearnej, potrafią się skutecznie zabezpieczyć
przed kryzysami energetycznymi. Szacuje się, Ŝe światowe zasoby ropy naftowej
wystarczą nam jeszcze na 40 lat, gazu zimnego na lat 60, zaś węgla na 200-300 lat152.
Wobec słabych złóŜ w Europie i rosnącemu błyskawicznie popytowi na energię,
Unia
Europejska
staje
przed
naprawdę
powaŜnym
problemem
jakim
jest bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych. Energetyka odnawialna oraz
czyste technologie wykorzystania źródeł konwencjonalnych rozwijają się na tyle wolno,
Ŝe nie stanowią zbyt skutecznej alternatywy. TakŜe energetyka jądrowa, choć wydaje
się najbardziej efektywna i poŜądana, nie nabiera takiego tempa jakie mogłoby
zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię obywateli UE. W najbliŜszym okresie
Unia jest więc skazana na wzrost importu paliw kopalnych z innych regionów świata a
tym samym zwiększy swoje uzaleŜnienie od innych państw, dając im często moŜliwość
wywierania wpływu na swoją politykę zewnętrzną i wewnętrzną.
2.2.1
Kierunek wschodni importu surowców energetycznych Unii Europejskiej.
Z kierunku wschodniego Unia Europejska importuje zdecydowanie największe
ilości ropy naftowej i gazu ziemnego, ale i takŜe mniejsze, aczkolwiek teŜ znaczące
ilości węgla. Głównym partnerem UE w handlu surowcami w tym regionie a takŜe
generalnie biorąc pod uwagę cały import energii Unii, jest Federacja Rosyjska.
Poza Rosją oŜywione kontakty handlowe na tej płaszczyźnie są utrzymywane takŜe
z Kazachstanem oraz w mniejszym stopniu, z AzerbejdŜanem.
Rosja
Federacja Rosyjska jest dopiero szóstym w kolejności partnerem handlowym
Unii Europejskiej (kolejno za USA, Szwajcarią, Japonią, Norwegią i Chinami)153.
152
J. Olszowski, Op.cit.
Eurostat statistical book, European Union international trade and services. Analytical aspects 20032006, 2008, s. 13
153
59
Jak spojrzymy jednak na energetyczny sektor unijnej gospodarki, Rosja zdecydowanie
wyrasta na głównego partnera Unii w obrotach handlowych na rynkach energii.
Biorąc pod uwagę cały import produktów energetycznych (surowce, elektryczność,
produkty ropopochodne itp.) Unii Europejskiej, na Rosję przypada aŜ jego 27%
(2005 r.). Tylko cała grupa państw skupionych w ramach OPEC moŜe się pochwalić
lepszym wynikiem (31% importu UE)154. Tak wysoką pozycję Rosji zapewniają przede
wszystkim potęŜne zasoby surowców (prawie 1/3 światowych złóŜ gazu oraz druga
pozycja pod względem produkcji ropy naftowej na świecie), bliskie połoŜenie oraz
rozbudowany system
przesyłowy łączący
Rosję
z
państwami
europejskimi.
Tak w przypadku ropy naftowej, jak i gazu ziemnego, Federacja Rosyjska jest
największym dostawcą do 27 państw UE liczonych razem, zapewniając kolejno 32,4%
oraz 41,9% importu tych surowców.
Pozycja Rosji jako głównego dostawcy surowców na rynki państw członkowski
UE z Europy środkowo-wschodniej wydaje się niezagroŜona. Kraje bałtyckie, Polska,
Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, Grecja czy Finlandia są prawie w całości
uzaleŜnione od dostaw ropy i gazu właśnie z Rosji155. Istnieją powaŜne konflikty
interesów
na
łonie
samej
UE
związane
z
dywersyfikacją
dostaw.
O ile dla wymienionych państw, dywersyfikacja oznaczałaby jak największe moŜliwe
zmniejszenie importu z Rosji, o tyle dla takich członków UE jak Niemcy, Francja,
Włochy czy kraje półwyspu iberyjskiego, Federacja Rosyjska stanowi doskonały
kierunek dywersyfikacji dostaw156. Od dłuŜszego czasu daje się zauwaŜyć harmonijną
współpracę Rosji z Niemcami, które bronią swojego wschodniego partnera
przed wszelkimi próbami osłabienia jego pozycji w ramach UE jakie podejmują
państwa juŜ w większości uzaleŜnione od Rosji. Nieprzypadkowo teŜ w swoją pierwszą
(prestiŜową) podróŜ zagraniczną, nowy prezydent Rosji, Dimitrij Miedwiediew wybrał
się do Berlina, zaś kanclerz Angela Merkel była pierwszym światowym liderem,
z którym Miedwiediew spotkał się po tym jak został wybrany na prezydenta.
W kwestiach wzajemnej współpracy gospodarczo-handlowej obu państw, niezmiennie
154
G. Gambini, External trade of energy products in 2005, “Statistics in focus. External trade.” 2007, nr.
64, s. 2
155
Eurostat statistical book, Op.cit. ss. 51-373
156
M. Kaczmarski, The influence of Russian Federation on energy security in Europe, w: L. Jesień, The
future of European energy security ,Tischner European University, Kraków 2006, s. 158
60
głównym priorytetem jest energetyka, w tym w szczególności rozwój sieci
przesyłowych157.
Sztandarowym, ale i budzącym największe kontrowersje projektem obu państw,
jest gazociąg Północny (Nord stream)158. Oficjalnym powodem dla którego Rosja
i Niemcy zdecydowały się na budowę gazociągu (według obu stron) są
względy
ekonomiczne. Koszty poniesione w trakcie budowy gazociągu (duŜo wyŜsze
niŜ w przypadku budowy na terytorium lądowym) miałyby być zrównowaŜone brakiem
kosztów związanych z tranzytem gazu przez kraje bałtyckie, Ukrainę czy Polskę.
Nie jest to jednak argument poparty zbyt mocnymi przesłankami. Ani strona rosyjska,
ani strona niemiecka nigdy nie przeprowadziły Ŝadnych rozmów dotyczących
moŜliwych kosztów tranzytu w ramach alternatywnego gazociągu przez Estonię, Litwę
i Polskę. Poddawany w wątpliwość jest takŜe sam koszt eksploatacji gazociągu
leŜącego na dnie Bałtyku, który moŜe na tyle znacząco przerosnąć koszty eksploatacji
zwykłego „lądowego” gazociągu, Ŝe okaŜe się nieopłacalny.
Nie chodzi tu jednak o koszty. Jak łatwo zauwaŜyć, Federacji Rosyjskiej zaleŜy
na ominięciu państw europy środkowo-wschodniej, w większości mało przychylnych
polityce swojego wschodniego sąsiada oraz na moŜliwości wywierania w ten sposób
presji na te państwa poprzez np. czasowe zmniejszenie a nawet całkowite odcięcie
dostaw
Tym
gazu
samy
(z
Rosji
reguły oficjalnie
zaleŜy
na
spowodowane
zabezpieczeniu
problemami
przesyłu
gaz
technicznymi).
do
Niemiec,
swojego najlepszego klienta oraz największego sojusznika w Unii Europejskiej.
Z drugiej strony, Niemcy traktują gazociąg Północny jako element dywersyfikacji oraz
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Nie bez znaczenia jest teŜ fakt
zacieśnienia stosunków z Rosją a tym samym zapewnienia większych moŜliwości
inwestowania niemieckiego kapitału na jej terytorium.
Od samego początku projekt gazociągu Północnego budzi duŜe kontrowersje
i jest szeroko komentowany w Europie. Umowę o rozpoczęciu budowy podpisano
157
RUVR The Voice of Russia (http://www.ruvr.ru/main.php?lng=pol&q=1610&p=05.06.2008 z dnia
13.07.2008).
158
Gazociąg ma się ciągnąć od rosyjskiego portu w Wyborgu, dalej przebiegać pod dnem Morza
Bałtyckiego
w ekonomicznych strefach Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii oraz Niemiec i kończyć się w miejscowości
Greifswald w Niemczech. Ma mieć długość 1220 km.. Planuje się oddać do uŜytku dwie nitki gazociągu
do roku 2012 (pierwszą juŜ w 2011 r.). Rosyjski Gazprom posiada 51% udziałów w Gazociągu, po 20%
naleŜy do niemieckich Wintershall Holding AG i E.ON Ruhrgas AG, zaś pozostałe 9% do holenderskiej
firmy N.V. Nederlandse Gasunie. Całość inwestycji ma kosztować około 7,4 mld. euro i przesyłać
(dwoma nitkami) około 55 mld. m³ gazu rocznie (www.nord-stream.com z dnia 13.07.2008).
61
8 września 2005 roku, na dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi
w Niemczech. Ostateczną decyzję o jej zawarciu podjął kończący urzędowanie kanclerz
RFN Gerhard Schröder, który niedługo potem objął wysokie stanowisko w konsorcjum
odpowiedzialnym za budowę gazociągu. Takie zachowanie byłego kanclerza w wielu
kręgach w Niemczech, jak i całej Europy i świata zostało uznane za skandal i pojawiły
się podejrzenia o kierowanie się przez niego własnymi korzyściami a nie interesem
państwowym159.
Głównymi
oponentami
niemiecko-rosyjskiej
inwestycji
są ze zrozumiałych powodów kraje bałtyckie oraz Polska. Od samego początku
pojawienia się projektu stworzenia gazociągu Północnego, kolejne Polskie rządy starają
się robić jak najwięcej aby nie doszło do jego realizacji. Polska obawia się
w szczególności wstrzymania dostaw gazu przez gazociąg Jamał I do czego moŜe dojść
po otwarciu do uŜytku gazociągu Nord stream. Jako alternatywa wysuwane były
ze strony polskiej propozycje stworzenia drugiej nitki gazociągu jamalskiego
albo utworzenie magistrali Amber przez wszystkie trzy kraje bałtyckie i Polskę
do Europy Zachodniej. Propozycje te zostały przez Rosję całkowicie odrzucone.
TakŜe kraje skandynawskie nie są zbyt zadowolone z budowy nowego gazociągu.
Szwecja obawia się o swoje bezpieczeństwo wobec znacznej aktywności floty
rosyjskiej w swojej strefie ekonomicznej (okolice Gotlandii)160. Dania ostrzega przed
naruszeniem zatopionej po II wojnie światowej amunicji i broni chemicznej. Podczas
budowy gazociągu mogłoby dojść do uszkodzenia znajdujących się pod wodą
chemikaliów a tym samym do bardzo szkodliwego w skutkach skaŜenia wód Bałtyku.
Właśnie kwestia ekologii i zagroŜenia dla środowiska jakie spowodować moŜe
budowa i eksploatacja gazociągu staje się w tej chwili ostatnią deską ratunku
dla przeciwników jego budowy161. W 2007 roku, do Parlamentu Europejskiego
wpłynęły petycje poparte przez 30 tys. obywateli UE (głównie z Litwy, Łotwy i Estonii)
zaniepokojonych potęŜnym zagroŜeniem dla środowiska naturalnego jakim jest budowa
gazociągu Północnego. Podniesiono takŜe argument o sprzeczności budowy z prawem
UE. Konkretne sprawozdanie w tej sprawie, które przyjął Parlament Europejski,
przygotował polski poseł PE, Marcin Libicki z Unii na rzecz Europy Narodów.
159
Gerhard Schroeder’s Sellout, „The Washington Post” 13.12.2005 s. A26
(http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/12/AR2005121201060.html z dnia
13.07.2008).
160
U. Gacek, Po tamtej stronie Gazociągu Bałtyckiego – wspólne drogi do bezpiecznego zaopatrzenia
energetycznego Unii Europejskiej, „Wokół energetyki” 2007, nr 3, s. 13
161
P. Buras, Europa uda się wspólnie? Polska polityka europejska w okresie przewodnictwa Niemiec w
UE, Centrum Stosunków Międzynarodowych/Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007, s. 36
62
W sprawozdaniu tym, posłowie wzywają Radę UE, KE oraz państwa członkowskie, aby
zagwarantowały zgodność budowy gazociągu z całym prawem unijnym oraz zawartymi
konwencjami międzynarodowymi162. Sam dokument nie ma wiąŜącego charakteru,
ale stanowi dość znaczącą formę nacisku na pozostałe organy UE w tej kwestii.
Opieszała działalność organów UE moŜe być podyktowana chęcią nie draŜnienia
strategicznego sąsiada. Od początku ustanowienia dialogu energetycznego UE – Rosja,
daje się zauwaŜyć słabą postawę negocjacyjną strony europejskiej, która nie potrafi
skutecznie wymóc na partnerze swoich postulatów. Dialog ten został zapoczątkowany
na szóstym szczycie UE – Rosja w ParyŜu 30 października 2000 roku163, kiedy strony
doszły do wniosku, Ŝe naleŜy stworzyć swoisty rodzaj energetycznego partnerstwa
między Unią a Federacją Rosyjską164. Wspomniano takŜe o wsparciu dla Rosji
w dąŜeniu do Światowej Organizacji Handlu oraz o ratyfikacji przez ten kraj
Traktatu Karty Energetycznej. Ustanowiono regularne spotkania ministerialne między
UE a Rosją. W ramach dialogu zorganizowano takŜe cztery grupy ekspertów,
które zajęły się opracowywaniem szczegółowych analiz kwestii związanych
z energetyką takich jak strategie i bilans energetyczny, inwestycje i struktura rynku
energii, transfery technologii i infrastruktura energetyczna oraz efektywność
energetyczna i środowisko naturalne. Pierwszy raport tych grup ekspertów pojawił się
na ósmym szczycie UE – Rosja 3 październik 2001 roku w Brukseli. Następne raporty
były prezentowane co roku na jednym z kolejnych rosyjsko-unijnych szczytów165.
Na dzień dzisiejszy, dialog energetyczny UE – Rosja jest podstawą wzajemnych
kontaktów na płaszczyźnie energetyki166.
Głównym problemem jaki stoi przed obiema stronami dialogu jest przede
wszystkim kwestia ratyfikacji przez Rosję Traktatu Karty Energetycznej. Rosja,
która wstępnie dokument ten podpisała, obecnie nie zamierza go ratyfikować
i wprowadzać w Ŝycie. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe od 1994 roku (rok podpisania traktatu)
w Rosji doszło do fundamentalnych zmian w podejściu do całej gospodarki
162
www.europarl.europa.eu
Wcześniej współpraca na płaszczyźnie energetyki istniała na mocy Układu o partnerstwie i
współpracy między UE a Rosją z 24 czerwca 1994 roku.
164
Według Wspólnej Deklaracji na koniec szczytu partnerstwo miało się opierać na współpracy w
oszczędzaniu energii, racjonalizacji infrastruktury produkcyjnej i transportowej, zwiększaniu
europejskich moŜliwości inwestycyjnych oraz współpracy między państwami produkującymi a
konsumenckimi.
165
Ostatni ósmy raport jest z października 2008 roku
(http://ec.europa.eu/energy/russia/joint_progress/index_en.htm z dnia 13.07.2008).
166
M. Kießner, Dialogue for Power? Energy relations between the European Union and Russia,
w: L. Jesień, The future of European energy security ,Tischner European University, Kraków 2006, s.132
163
63
a
w
szczególności
do
kwestii
energetycznych,
w
tym
rynku
surowców.
Eksport surowców z Rosji stał się głównym narzędziem polityki Federacji Rosyjskiej.
Nie moŜe więc dziwić twarde, negatywne stanowisko władz tego kraju wobec
postanowień traktatu167, który w znacznym stopniu ułatwiałby ekspansje firm
europejskich na rosyjski rynek surowcowy, tym samym mocno osłabiając nadzór władz
państwowych co znacząco wpłynęłoby na utratę przez Rosję dotychczasowej silnej
pozycji na arenie międzynarodowej (np. ograniczyłoby moŜliwości wpływu Rosji
na politykę zagraniczną państw UE).
Unia Europejska stara się systematycznie, acz niezbyt mocno naciskać na Rosję
aby
przyjęła
postanowienia
traktatu
oraz
protokołu
tranzytowego
(dodanego do dokumentu). Podczas Międzynarodowego Tygodnia Energetycznego
w Moskwie w 2006 roku, komisarz UE ds. energetyki Andris Piebalgs był pierwszym
wysoko postawionym przedstawicielem UE, który wyraził zaniepokojenie stanem
rosyjskiej gospodarki energetycznej „Strategia energetyczna Rosji nie jest odpowiednio
nakierowana na potrzeby wzrastającej konsumpcji energii”168. Dodał, Ŝe jedynym
rozwiązaniem tego problemu jest wzrost inwestycji europejskich w Rosji, ale tylko
na stabilnych i czytelnych warunkach, jakie mogłoby zapewnić przestrzeganie
postanowień Traktatu Karty Energetycznej (TKE). TakŜe działania rosyjskich
koncernów energetycznych na europejskim rynku energii są według komisarza
niezgodne z zasadami jakie obowiązują państwa członkowskie UE169. Na zarzuty
odpowiedział minister przemysłu i energetyki Federacji Rosyjskiej, Wiktor Christienko,
który wskazał
na postępującą liberalizację
rynku
energii
w swoim
kraju
(częściowa liberalizacja akcji Gazpromu i Rosniefti). Ratyfikację przez Rosję TKE
określił jako praktycznie nierealną170. Taka postawa doskonale charakteryzuje politykę
energetyczną Rosji wobec UE w ostatnich latach.
Kłopot we wzajemnych stosunkach UE – Rosja, a przede wszystkim w ramach
wspólnego stanowiska państw członkowskich UE, pojawia się takŜe w przypadku
kontraktów długoterminowych na dostawy gazu z Rosji. Pomimo, Ŝe Unia stara się
podkreślać, Ŝe popiera zawieranie takich kontraktów jako zabezpieczające dostawy
surowców na dłuŜszy okres, to część nowych państw członkowskich UE stara się
167
Szczegółowe ich omówienie w dalszej części rozdziału.
D. Butrin, ЕС не верит в энергостратегию России. Энергодиалог с Еврокомиссией начали с
разногласий., „Коммерсантъ”, nr 205, 1.11.2006 r.
169
Ibidem.
170
Europa w mediach światowych, „Biuletyn Unia Europejska”, nr 211/1492, 11.03.2006 r.
168
64
ograniczać i zwalczać ich negatywne skutki jakie niosą ze sobą. Chodzi tutaj o zawartą
w kontraktach zasadę „take or pay” zgodnie z którą państwo importujące gaz musi
za cały gaz zapłacić a nie ma prawa go odsprzedać na rynku wtórnym (problem pojawia
się gdy ilość gazu importowanego przekracza zapotrzebowanie państwa). Rosja stoi
na stanowisku utrzymania dotychczasowych zasad oraz nie modyfikowania zawartych
juŜ kontraktów. Komisja Europejska stara się zabezpieczyć słabsze państwa
członkowskie
proponując
m.in.
klauzulę
zapewniającą
producentom
odbiór
minimalnych ilości kupowanego gazu przez nabywców oraz odejście od zasady
„take or pay”. Komisja nie ma jednak dostatecznego wsparcia ze strony większych
państw członkowskich w negocjacjach z Rosją171.
Dialog energetyczny między UE a Rosją jest wynikiem wzajemnych zaleŜności
obu stron. Nie tylko UE nie mogłaby się na dzień dzisiejszy obyć bez surowców
z Rosji, ale Rosja nie poradziłaby sobie bez pieniędzy i inwestycji (w infrastrukturę
i wydobycie)172 z Europy. SprzedaŜ surowców energetycznych
do państw
członkowskich UE stanowi prawie połowę rosyjskiego budŜetu173. Choć co pewien czas
prominentni rosyjscy politycy wypowiadają się na temat moŜliwości przerzucenia
całego importu surowców energetycznych do Azji (do Chin i Indii), to sytuacja taka jest
praktycznie niemoŜliwa do wykonania w najbliŜszych kilkudziesięciu latach a przede
wszystkim całkowicie dla Rosji nieopłacalna174. Po pierwsze, UE jest zdecydowanie
najpewniejszym
Pod
drugie,
odbiorcą,
rynek
który
europejski
wszelkich
jest
płatności
wyjątkowo
dokonuje
stabilny
i
w
terminie.
przewidywalny.
Po trzecie, w porównaniu z kierunkiem azjatyckim, istnieje bardzo dobra infrastruktura
przesyłowa. Po czwarte, Rosji bardzo zaleŜy na przyciągnięciu wielkiego kapitału
europejskiego (oczywiście działającego pod kontrolą Rosjan). Inaczej mówiąc,
nie istnieje aktualnie dla Federacji Rosyjskiej bardziej opłacalny i stabilny,
alternatywny kierunek eksportu surowców energetycznych175. Taką sytuację moŜemy
nazwać wzajemną zaleŜnością.
171
P. Seklecki, Dialog energetyczny Unia Europejska – Rosja, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”
2003, nr 2, s. 5
172
Russia energy survey 2002, Międzynarodowa Agencja Energetyczna
(www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/Russia2002.pdf z dnia 18.07.2008 r.).
173
G. Gromadzki, Między potrzebą a uzaleŜnieniem. Rosyjski gaz w bilansie energetycznym rozszerzonej
UE, „O przyszłości Europy.”, raport nr 8, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2002, s. 6
174
A. Monaghan, Russian oil and EU energy security, Working Paper Russian Series 05/65 Conflict
Studies Research Centre, Londyn 2005, s. 15
175
B. Katinka, EU – Russia economic relations, w: O. Antonenko, K. Pinnick, Russia and the European
Union, Londyn 2005, s. 117
65
Jak widać, pozycja przetargowa UE jest dość wysoka co warto by wykorzystać
w kontaktach z Rosją. Aby tak się stało, Unia musi działać solidarnie i mówić jednym
głosem. Niestety obserwując chociaŜby róŜnice zdań w przypadku kontrowersyjnego
projektu gazociągu Północnego sytuacja taka w najbliŜszym okresie wydaje się być
trudna do osiągnięcia. W kontaktach z Rosją moŜna zaobserwować ewidentny przerost
formy nad treścią. Masowo produkuje się nowe dokumenty i deklaracje oraz ustanawia
się komitety i grupy ekspertów, ale jeśli przychodzi do podejmowania wiąŜących
decyzji dotyczących przyszłości wzajemnych kontaktów oraz dotyczących wdraŜania
przyjętych zobowiązań, wtedy dopiero okazuje się jak wiele jest jeszcze do zrobienia
i jak nieefektywna była dotychczas i jest nadal polityka UE wobec Rosji
na płaszczyźnie energetyki176.
Obszar byłego Związku Radzieckiego.
Poza Rosją, która wręcz monopolizuje ten kierunek dostaw surowców do UE,
znajduje się teŜ kilka państw, których znaczenie dla Europy powoli zaczyna wzrastać.
Azja Środkowa, gdzie znajduje się około 5% światowych zasobów surowców
energetycznych, od 2007 roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony
UE. Właśnie w tym roku, niemiecka prezydencja wypracowała projekt partnerstwa
strategicznego między Unią a pięcioma poradzieckimi państwami w Azji Środkowej,
który w tym samym roku został przyjęty przez Radę Europejską i Radę UE.
Tym samym Unia dołączyła do grupy takich międzynarodowych potęg jak Stany
Zjednoczone, Rosja czy Chiny, które od dłuŜszego czasu walczą o wpływy
w tym strategicznym regionie świata. Ustanowiono regularny dialog między UE
a państwami tego regionu na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Obok dialogu
dotyczącego praw człowieka postanowiono takŜe stworzyć dialog energetyczny między
stronami177. Współpraca UE z państwami Azji Środkowej opiera się głównie
na zawartych umowach o partnerstwie i współpracy178.
176
K. Westphal, The EU-Russian relationship and the energy factor: A European view., w: K. Westphal,
A focus on EU-Russian relations. Towards a close partnership on defined road maps?, Frankfurt nad
Menem 2005, s. 31
177
European Union and Central Asia: Strategy for a new partnership.
(http://ec.europa.eu/external_relations/central_asia/index_en.htm z dnia 15.07.2008 r.).
178
Takie umowy są zawarte z Kazachstanem, Uzbekistanem i Kirgistanem. Planowane jest zawarcie
umów o partnerstwie i współpracy z pozostałymi dwoma państwami regionu (TadŜykistan,
Turkmenistan). TakŜe z AzerbejdŜanem, Armenią, Gruzją i Mołdową Unia Europejska zawarła podobne
porozumienia.
66
O znaczeniu kontaktów UE z państwami Azji Środkowej moŜe
świadczyć
ich zasobność w surowce energetyczne. Kazachstan naleŜy do głównych producentów
ropy naftowej179 oraz węgla na świecie. W przypadku gazu ziemnego jeszcze większe
znaczenie na światowym rynku ma Turkmenistan, który jest szósty krajem na świecie
pod względem eksportu tego surowca. Znaczące zasoby gazu posiada takŜe Uzbekistan.
Co takŜe pozostaje nie bez znaczenia, Kazachstan i Uzbekistan naleŜą do największych
producentów uranu i są głównymi dostawcami tego surowca na rynek europejski180.
Pierwsze z tych państw posiada największe poza Australią złoŜa uranu na świecie181.
Jak widać Azja Środkowa jest juŜ miejscem o które toczy się zacięta gra dyplomatyczna
i ekonomiczna między wielkimi tego świata. TakŜe UE zamierza zwiększać swoje
inwestycje w tym regionie w najbliŜszym okresie. Problemem moŜe się okazać znaczna
zaleŜność wymienionych państw od transportu surowców przez Rosję, która stara się
całkowicie uzaleŜnić przepływ surowców z tego regionu Azji przez własną
infrastrukturę przesyłową. Nie jest to jednak zaleŜność całkowita o czym świadczą
m.in. ropociąg Baku-Tibilisi-Ceyhan czy teŜ gazociąg z Turkmenistanu do Iranu182.
Pozostałe państwa powstałe po rozpadzie Związku Radzieckiego z punktu
widzenia energetyki nie mają juŜ większego znaczenia dla Unii Europejskiej. Jedynie
AzerbejdŜan posiada pewne zasoby ropy naftowej oraz spełnia dość znaczącą rolę
w transporcie surowców z Azji Środkowej. O podobnej roli Białorusi i Ukrainy
w przypadku surowców z Rosji takŜe nie naleŜy zapominać. JednakŜe wobec projektów
budowy nowych gazociągów i ropociągów omijających te kraje, ich znaczenie
w polityce energetycznej UE stopniowo maleje.
2.2.2
Kierunek południowy importu surowców energetycznych do UE.
Unia Europejska importuje surowce z kierunku południowego z państw
naleŜących do jednej, potęŜnej organizacji jaką jest Organizacja Krajów Eksportujących
Ropę Naftową (OPEC). Wszystkie państwa członkowskie OPEC liczone razem
są największym źródłem importu ropy naftowej dla państw Unii Europejskiej
(około 40% całego importu ropy naftowej UE)183. Główne państwa OPEC z punktu
179
W ropę naftową z Kazachstanu zaopatrują się m.in. Niemcy, Czechy, Francja, Polska czy Finlandia.
Regional strategy paper for assistance to Central Asia for the period 2007-2013, Komisja Europejska
15.06.2006 r., s.5
181
www.energy.eu
182
M. Kaczmarski, Op.cit. s.160
183
W krajach skupionych w OPEC znajduje się ponad ¾ światowych zasobów roby naftowej.
(www.opec.org).
180
67
widzenia Unii moŜemy podzielić na dwa regiony. Na Zatokę Perską, skąd państwa
członkowskie UE importują ropę naftową oraz na Afrykę Północną, gdzie głównym
surowcem energetycznym jest gaz ziemny (Algieria), choć i import ropy naftowej ma
w tym regionie duŜe znaczenie (Libia).
OPEC
skupia
12
państw
eksportujących
surowce
energetyczne184.
Do najwaŜniejszych państw tej organizacji eksportujących ropę na unijny rynek naleŜą
Arabia Saudyjska, Libia, Iran, Algieria, Nigeria, Irak oraz w niewielkim stopniu
Kuwejt, Wenezuela i Angola185. Do największych importerów ropy z okolic Zatoki
Perskiej i Afryki Północnej naleŜą Włochy (głównie z Libii i Arabii Saudyjskiej),
Belgia i Holandia (z Arabii Saudyjskiej), Grecja (z Arabii Saudyjskiej i Iranu)
oraz Portugalia (z Algierii i Nigerii)186.
W odniesieniu do rynku gazu ziemnego, najwaŜniejszym partnerem Unii
w ramach organizacji jest Algieria, która jest trzecim po Rosji i Norwegii głównym
partnerem UE w handlu tym surowcem. Mniejszy udział w handlu ma takŜe Nigeria
oraz państwo północno-afrykańskie nie będące członkiem OPEC, Egipt. Algieria jest
głównym eksporterem gazu do Hiszpanii, Portugalii i Włoch. W przypadku Portugalii
jedynymi dostawcami gazu są Algieria (ok. 61% importu gazu w Portugalii)
oraz Nigeria (ok. 39%).
Wobec duŜego zapotrzebowania na surowce energetyczne UE zdecydowała się
w 2004 roku na podjęcie dialogu energetycznego z państwami OPEC w postaci
co rocznych spotkań na szczeblu ministerialnym. Pierwsze takie spotkanie odbyło się
w Brukseli187 9 czerwca 2005 roku188. W ramach dialogu miały być organizowane
konferencje energetyczne (np. dotyczące nowych technologii) oraz tzw. okrągłe stoły
dla wspólnego rozwiązywania problemów związanych z energetyką. Aktualnie miało
miejsce juŜ pięć spotkań na szczycie miedzy ministrami UE oraz OPEC189.
Dialog energetyczny jest takŜe oddzielnie prowadzony z państwami Afryki
Północnej. Został on zapoczątkowany na pierwszej Konferencji Śródziemnomorskiej
27-28 listopada 1995 roku w Barcelonie (jako część tzw. procesu barcelońskiego).
184
Do OPEC naleŜą aktualnie Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Indonezja, Irak, Iran, Katar,
Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
185
Ch. Kröppl, Op.cit. s. 1
186
Ibidem.
187
Spotkania ministerialne odbywały się dotychczas na przemian w Brukseli i Wiedniu.
188
Sprawozdanie prasowe z pierwszego spotkania dialogu energetycznego UE – OPEC
(http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/int/opec/doc/2005_06_05_eu_opec_joint_stateme
nt_en.pdf z dnia 18.07.2008 r.).
189
24 czerwca 2008 roku w Brukseli.
68
W ramach współpracy, państwa śródziemnomorskie, takie jak kraje Maghrebu,
Maszreku, Izrael i Autonomia Palestyńska współpracują z państwami członkowskimi
UE m.in. nad zwiększeniem przepływu surowców do UE poprzez rozbudowę
infrastruktury przesyłowej. Od początku XXI wieku współpraca między stronami
nabrała tempa. W grudniu 2007 roku w Limassol (Cypr) zostało zapoczątkowane nowe
partnerstwo energetyczne190. Podpisano m.in. Priorytetowy Plan Działania dla
współpracy Partnerstwa Śródziemnomorskiego w obszarze energetycznym na lata 2008
– 2013. Współpraca energetyczna w tym regionie, mocno wspierana przez Francję,
Hiszpanię i Włochy powinna w najbliŜszym okresie znacznie się zintensyfikować.
2.2.3
Kierunek północny importu surowców energetycznych do UE.
Z kierunku północnego, państwa Unii sprowadzają ropę i gaz tylko z jednego
państwa, którym jest Norwegia. Kraj ten, pomimo niewielkiej powierzchni
(w porównaniu z takimi potęgami surowcowymi jak Rosja, USA czy Australia) jest
trzeci na świecie pod względem eksportu ropy naftowej (za Arabią Saudyjską i Rosją)
i gazu ziemnego (za Rosją i Kanadą)191. Zasoby surowcowe Norwegii systematycznie
się wyczerpują i w niedalekiej przyszłości jej znaczenie w handlu z UE będzie powoli
malało. Na dzień dzisiejszy jednak Norwegia pozostaje trzecim, po Rosji i OPEC,
partnerem UE w handlu surowcami energetycznymi.
Norwegia sprzedaje UE praktycznie 100% swojego gazu i swojej ropy
przeznaczonej na eksport. Dania i Irlandia cały swój import ropy naftowej opierają
na dostawach właśnie z tego kraju. TakŜe Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia
i Szwecja w duŜym stopniu wykorzystują ropę naftową z Norwegii. Gaz ziemny jest
w sporych ilościach importowany przez Francję, Wielką Brytanię i Belgię
(główny kierunek importu gazu w tych krajach) oraz Niemcy, Czechy, Hiszpanię,
Włochy i Austrię. Polska sprowadza z Norwegii w niewielkich ilościach zarówno ropę
naftową, jak i gaz ziemny (z przerwami).
Dialog energetyczny z Norwegią jest dla Unii znacznie łatwiejszy niŜ
w przypadku wcześniej omówionych kontaktów handlowych z Rosją i OPEC.
Norwegia naleŜy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z czym
większość acquis communautaire na płaszczyźnie energetyki obowiązuje takŜe
190
K. Kurek, Afryka Północna, Polityki UE w procesie tworzenia. Wspólna europejska polityka
energetyczna. (http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=239 z dnia 18.07.2008 r.).
191
www.energy.eu
69
na jej obszarze. Rynek energetyczny tego kraju jest stabilny i przejrzysty a handel
surowcami odbywa się głównie na płaszczyźnie ekonomicznej (a nie politycznej).
W związku z tym współpraca obu stron moŜe skupiać się na badaniach i rozwoju
technologicznym oraz wspólnych inwestycjach wydobywczych i przesyłowych.
Co roku dochodzi do spotkań na szczeblu ministerialnym między przedstawicielami UE
i Norwegii192. Jak stwierdził unijny komisarz ds. energii, Andris Piebalgs: „Norwegia
nie tylko jest bardzo waŜnym eksporterem surowców do UE, jest takŜe partnerem
w rozwijającej się polityce energetycznej Europy, aby mogła ona sprostać nowym
wyzwaniom jakie przed nią stoją. Mamy wspólny pogląd co do potrzeb rozwoju
nie tylko nowych źródeł wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, w szczególności
w regionie Arktyki, ale takŜe aktywnego i pozytywnego odniesienia się do zmian
klimatyczny, tak aby przyniosło to jak największe korzyści dla naszych obywateli”193.
O tym jak pewnym i waŜnym partnerem UE w handlu surowcami energetycznymi jest
Norwegia moŜe takŜe świadczyć wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej
Jose Manuela Barroso, „Jeśli wszyscy nasi dostawcy energii byliby tak niezawodni
i rzetelni jak Norwegia, bezpieczeństwo energetyczne UE byłoby znacznie mniejszym
problemem”194. Norwegia nadal powinna być najpewniejszym dostawcą surowców
energetycznych do UE. Co raz więcej członków Unii, w szczególności z obszaru
Europy Środkowo-Wschodniej, dąŜy do zwiększenia dostaw gazu i ropy z tego kraju,
jako dywersyfikacji dostaw i próby uniezaleŜnienia się od surowców Rosji195. Koszt
surowców z Norwegii jest wyŜszy niŜ w przypadku innych kierunków dostaw, jednak
bezpieczeństwo energetyczne w tym przypadku takŜe jest znacznie wyŜsze.
2.3 Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.
Oprócz
procesów
integracyjnych
w
ramach
tworzenia
wspólnego,
wewnętrznego rynku energii, polityka energetyczna UE koncentruje się takŜe na kwestii
192
K. Kurek, Relacje z Norwegią, Polityki UE w procesie tworzenia. Wspólna europejska polityka
energetyczna. (http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=238 z dnia 18.07.2008 r.).
193
Joint Statement on the meeting between Andris Piebalgs, Commissioner responsible for Energy, and
Thorhild Widvey, Norwegian Minister of Petroleum and Energy. „Europe. Press Releases”, 6.07.2005 r.
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/856&format=HTML&aged=0&language
=EN&guiLanguage=en z dnia 18.07.2008 r.).
194
The UE/Norway partnership: A European approach of energy security and climate change, „Europa.
Press Releases”, 25.02.2008 r.
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/98&format=HTML&aged=0&lan
guage=EN&guiLanguage=en z dnia 18.07.2008 r.).
195
Dobrym przykładem jest tutaj Polska, która zakupiła złoŜa gazu naleŜące do Norwegii i planuje tym
samym zwiększyć dostawy z tego kraju.
70
bezpieczeństwa dostaw energii w swoich państwach członkowskich. Pierwsze działania
w tej kwestii podjęto juŜ w 1968 roku, kiedy Wspólnota Europejska przyjęła dyrektywę
nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymania minimalnych zapasów
ropy naftowej i jej produktów pochodnych196. Miało to pomóc w przeciwdziałaniu
skutkom moŜliwych niedoborów surowcowych.
utrzymywać
rezerwy
ropy
odpowiadające
Państwa zostały zobowiązane
65-dniowej
średniej
konsumpcji
ich obywateli. Cztery lata później poziom ten podwyŜszono na okres 90-dniowej
konsumpcji ropy naftowej i w tym kształcie pozostaje do dnia dzisiejszego197.
Państwa miały składać do odpowiedniego organu wspólnoty raporty na temat stanu
ich rezerw. Decyzja państwa członkowskiego WE o redukcji rezerw surowca poniŜej
obowiązkowego poziomu musiała być poprzedzona konsultacjami na poziomie
wspólnotowym198.
Konsultacje
w
przypadku
sytuacji
kryzysowych
miały
być aranŜowane przez Komisję Europejską199. W latach 70 XX wieku, WE przyjęła
takŜe kilka regulacji
dotyczących m.in. obowiązku udzielania Komisji przez
przedsiębiorstwa dokładnych informacji na temat całkowitego importu ropy i gazu,
szczegółów
planów
inwestycyjnych
w
sektorze
energii
konwencjonalnej
oraz informacji związanych z rozwojem przepustowości przesyłu surowców200.
WE nie udało się jednak podjąć więcej konkretnych decyzji w tamtym okresie i dopiero
na początku lat 90 XX wieku pojawiła się inicjatywa stworzenia dokumentu, który
w duŜym stopniu ułatwiałby współpracę w dziedzinie energii państw członkowskich
WE z państwami trzecimi.
2.3.1
Karta Energetyczna i Traktat Karty Energetycznej.
Po zakończeniu okresu „zimnej wojny” i rozpoczęciu wielkich przemian
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stało się dla państw członkowskich WE
196
Dyrektywa Rady 68/414/WE z dnia 20 grudnia 1968 r. nakładająca na Państwa Członkowskie EWG
obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów surowej ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych
(Dz.U. L 308 z 23.12.1968, s. 14-16).
197
Dyrektywa Rady 72/425 z dnia 19 grudnia 1972 r. zmieniająca dyrektywę 68/414 z 1968r. nakładająca
na Państwa Członkowskie EWG obowiązek utrzymania minimalnych zapasów surowej ropy naftowej
i/lub produktów ropopochodnych (Dz.U. L 291 z 28.12.1972 r. s.154-154).
198
K. Kosior, Ch. Mögelin, Energy policy and energy law of the European Union, w: L. Jesień, The
future of European energy security ,Tischner European University, Kraków 2006, s. 21
199
W 2006 roku Rada UE przyjęła dyrektywę 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładającą na
państwa członkowskie obowiązek utrzymania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów
ropopochodnych (Dz.U. L 217 z 8.08.2006 r. s. 8-15), która nowelizuje wcześniejsze unormowania
prawne w tej kwestii. W projekcie do dyrektywy Komisja Europejska postulowała zwiększenie
obowiązku rezerw do ilości odpowiadającej 120-dniowej konsumpcji ropy, jednakŜe w ostatecznej,
przyjętej wersji, limit ten wyniósł 90 dni (bez zmian).
200
Ibidem. s.22
71
jasne, Ŝe bez ich pomocy region ten nie podźwignie się z potęŜnej gospodarczej zapaści,
odziedziczonej
nad
po
moŜliwościami
systemie
odbudowy
socjalistycznym.
konkurencyjności
Zaczęto
rynków
się
zastanawiać
byłych
państw
komunistycznych, tak by w przyszłości mogły one sprawnie współdziałać z rynkami
państw WE. Podczas spotkania Rady Europejskiej w Dublinie w czerwcu 1991 roku,
premier Holandii, Ruud Lubbers201 zaproponował stworzenie podstaw dla współpracy
w energetyce w całej Europie. Propozycja ta spotkała się z duŜym zainteresowaniem
Komisji Wspólnot Europejskich, która jeszcze w tym samym roku, w grudniu,
przedstawiła w Hadze dokument w tej sprawie, tzw. europejską kartę energetyczną.
Do pracy nad kartą Komisja zaprosiła oprócz członków WE państwa Europy
Środkowo-Wschodniej, kraje upadającego ZSRR oraz część nieeuropejskich członków
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Kanada, Norwegia, USA, Japonia).
Europejską kartę energetyczną podpisało 17 grudnia 1991 roku 51 państw (w tym
Polska) oraz władze WE (państwa członkowskie WE podpisywały kartę oddzielnie)202.
Głównymi celami karty były m.in. otwarcie rynków na inwestycje zewnętrzne,
swobodny dostęp do rynków energii i infrastruktury transportowej w celu tranzytu,
moŜliwość gromadzenia rezerw energii, liberalizacja handlu energią, bezpieczeństwo
energetyczne, ochrona środowiska czy teŜ rozwój badań i technologii w dziedzinie
energetyki203. Karta energetyczna była jednak jedynie deklaracją polityczną.
Uzgodniono, Ŝe Konferencja karty energetycznej będzie nadal pracować, tym razem
nad przyjęciem wiąŜącego dla państw i sankcjonującego postanowienia karty,
międzynarodowego traktatu o charakterze otwartym. Prace zakończono w 1994 roku
i dokładnie trzy lata po karcie energetycznej, 17 grudnia 1994 roku podpisano
w Lizbonie Traktat Karty Energetycznej (TKE)204. Podstawowym celem i zadaniem
TKE jest stworzenie ram prawnych dla rozwoju współpracy długookresowej w sektorze
energetyki oraz zapewnienie otwartego, zliberalizowanego rynku energii dla stron
201
Premier Holandii z ramienia partii CDA (Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny). Sprawował urząd w
latach 1982-1994. W latach 2001-2005 był Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds.
Uchodźców.
202
Ogólna liczba sygnatariuszy karty wynosi 51 państw w tym m.in. wszystkie 27 państw dzisiejszej UE,
Turcja, USA, Rosja, Ukraina, Białoruś, 5 państw środkowoazjatyckich, Mongolia, Japonia, Kanada czy
Norwegia, oraz Unia Europejska.
203
Z. Doliwa-Klepacki, Op.cit. s. 555
204
Nie wszyscy sygnatariusze Karty Energetycznej podpisali TKE, traktatu nie podpisały np. USA
i Kanada.
72
układu205. Postanowienia traktatu moŜemy podzielić na cztery najwaŜniejsze grupy,
decyzje dotyczące inwestycji, handlu, tranzytu oraz rozstrzygania sporów206.
Jako inwestycje traktat ujmuje całkowitą działalność w sektorze energetyki
w tym m.in. wyszukiwanie źródeł surowców, wydobycie, produkcja, magazynowanie,
transport, przesył, dystrybucja i produkcja. Państwa zobowiązują się podjąć wszelkie
moŜliwe działania aby zapewnić niedyskryminacyjny dostęp podmiotom zagranicznym
(z
państw-stron
TKE)
w
ramach
formuły
największego
uprzywilejowania
oraz ograniczać jakiekolwiek bariery i wyjątki od tejŜe zasady wobec inwestorów.
Inwestor jest takŜe chroniony przed wywłaszczeniami207, niszczeniem mienia
oraz zakłóceniami transferu kapitału i zysków przez państwo przyjmujące inwestycje.
W przypadku inwestycji długoterminowych, inwestor dodatkowo zabezpieczony jest
okresami karencji w związku z ewentualnym wycofaniem się państwa na terytorium
którego znajduje się inwestycja z TKE. Państwo po roku od momentu wypowiedzenia
umowy z inwestorem ma aŜ 5-letni okres karencji, do tego dochodzi 20-letni okres
obowiązywania postanowień TKE po wycofaniu się państwa z traktatu. Razem daje
to około 26 lat okresu ochronnego dla inwestorów zagranicznych208.
Państwa-sygnatariusze
TKE
mają
zapewnić
stosowanie
zasad
wolnej
konkurencji w handlu surowcami energetycznymi i energią zgodnie z zasadami
GATT/WTO, nawet jeśli nie naleŜą do tej organizacji. Prawo dotyczące handlu energią
musi być przejrzyste, zaś decyzje administracyjne w tej kwestii powinny być
bezzwłocznie udostępniane w celu umoŜliwienia podmiotom zagranicznym zapoznanie
się z nimi. Przedsiębiorstwa państwowe, jak i władze lokalne, takŜe zostały
zobowiązane do przestrzegania postanowień TKE. Wprowadzono zasadę wolnego
tranzytu, zgodnie z którą państwa mają podjąć wszelkie moŜliwe kroki aby ułatwić
tranzyt surowców i nie mogą wprowadzać jakichkolwiek opłat oraz róŜnic w cenach
ze względu na pochodzenie, przeznaczenie lub prawo własności surowców.
Bardzo waŜną częścią traktatu są postanowienia dotyczące rozstrzygania
sporów, które mają chronić przed naruszeniami TKE. W przypadku sporu między
państwem-stroną traktatu a inwestorem z innego państwa-strony traktatu, zaleca
205
Art. 2 i art. 3 TKE.
J. Malko, Traktat Karty Energetycznej – o czym warto przypomnieć., „Wokół energetyki” 2003, nr 2,
s. 16
207
Z wyjątkiem jeśli celem wywłaszczenia jest interes publiczny, wywłaszczenie jest nie
dyskryminacyjne, przeprowadzone zgodnie z właściwym postępowaniem prawnym oraz połączone
z wypłata odpowiedniego odszkodowania (art. 13 TKE).
208
J. Malko, Op.cit. s. 17
206
73
on próbę rozstrzygnięcia polubownego. JeŜeli w ciągu 3 miesięcy nie przyniesie ono
efektu, strona inwestora moŜe przekazać spór do rozstrzygnięcia do sąd lub trybunału
administracyjnego państwa będącego stroną sporu; zgodnie z jakąkolwiek stosowaną
wcześniej i uzgodnioną procedurą rozstrzygania sporów; międzynarodowemu
arbitraŜowi209.
Traktat tworzy takŜe odpowiednie instytucje, których głównym zadaniem jest
nadzór nad przestrzeganiem jego postanowień oraz organizacja pracy państw-stron
na rzecz rozwoju wzajemnej współpracy w ramach energetyki. Strony TKE mają się
okresowo spotykać w ramach tzw. Konferencji karty energetycznej (kaŜda strona
ma prawo do jednego przedstawiciela)210. NajwaŜniejsze decyzje podejmowane przez
Konferencję zapadają jednomyślnie. W praktyce Konferencja spotyka się dwa razy
w ciągu roku. W przerwach między sesjami działają specjalne grupy robocze211.
Funkcje administracyjne Konferencji pełni Sekretariat z Sekretarzem Generalnym
na czele, wybieranym na 5-letnią kadencję212.
Do TKE dołączono protokół dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych
aspektów ochrony środowiska, który wyznacza waŜne cel współpracy państwsygnatariuszy jakim jest promocja polityki efektywności energetycznej, która ogranicza
negatywne konsekwencje sektora energii dla środowiska. Traktat Karty Energetycznej
wraz z protokołem dodatkowym wszedł w Ŝycie w kwietniu 1998 roku po ratyfikacji
przez 30 państw-sygnatariuszy. Ma on charakter otwarty i przystąpić do niego mogą
wszystkie kraje, które wyraŜą chęć przystąpienia i będą przestrzegać jego postanowień.
Aktualnie w ramach Konferencji karty energetycznej współpracuje ze sobą 46 państw,
które ratyfikowały TKE wraz z protokołem o efektywności (w tym wszystkie kraje
członkowskie UE) oraz Wspólnoty Europejskie. Rosja, Australia, Norwegia, Islandia
oraz Białoruś podpisały traktat, lecz do dnia dzisiejszego go nie ratyfikowały213.
Traktat Karty Energetycznej był pierwszym międzynarodowym dokumentem
odnoszącym się stricte do szczególnych problemów energetyki w ujęciu globalnym214.
Do dnia dzisiejszego jest główną podstawą prawną współpracy państw UE między sobą
209
Art. 26 i art. 27 TKE.
Dokładne wyliczenie funkcji jakie pełni Konferencja karty energetycznej znajduje się w art. 34 TKE.
211
Aktualnie działają grupa ad hoc ds. strategii, grupa ds. inwestycji, grupa ds. handlu i tranzytu oraz
grupa ds. efektywności energetycznej i odnośnych aspektów środowiska (www.encharter.org).
212
Od stycznia 2006 roku Sekretarzem Generalnym jest belg André Mernier.
213
Wśród obserwatorów przy Konferencji warto wymienić m.in. USA, Kanadę, Iran, Chiny oraz
większość państw OPEC. TakŜe organizacje takie jak m.in. OECD, MAE, WTO czy Bank Światowy
takŜe posiadają swoich obserwatorów przy Konferencji.
214
A. Dobroczyńska, Op.cit. s. 55
210
74
(obok unijnych dyrektyw) a takŜe grupą państw trzecich. Gwarantuje bezpieczeństwo
działań inwestorów i bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych. Zdecydowanie
ułatwia kontakty gospodarcze w dziedzinie energetyki między państwami-stronami
traktatu, utrzymując moŜliwość współpracy na równych dla wszystkich warunkach.
2.3.2
Polityka bezpieczeństwa energetycznego UE po 2000 roku.
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w XX wieku była
traktowana jedynie jako jedna z wielu, sektorowych polityk. Pomimo, Ŝe jej znaczenie
w kolejnych latach po wielkich kryzysach energetycznych systematycznie wzrastało,
to brakowało całościowej debaty na temat zabezpieczenia dostaw surowców do Europy.
Polityka energetyczna skupiała się głównie na liberalizacji rynków i w tym upatrywano
moŜliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Dopiero w 2000 roku
Komisja
Europejska
wydała,
wspomnianą
juŜ
wcześniej,
zieloną
księgę
pt. Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego215. W dokumencie tym
Komisja zwróciła uwagę na problemy z dostawami energii przed jakimi stoją państwa
członkowskie UE w najbliŜszym okresie. Zielona księga była reakcją Komisji
na rosnące od pewnego czasu uzaleŜnienie Europy od dostaw surowców i energii
z państw trzecich i miała na celu zainicjować ogólnoeuropejską debatę nad
rozwiązaniem problemów bezpieczeństwa energetycznego UE. Komisja wymieniała
liczne zagroŜenia takie jak m.in. wyczerpywanie się europejskich zasobów
energetycznych, zwiększająca się konsumpcja energii, zanieczyszczenie środowiska
wskutek awarii i katastrof a przede wszystkim zwiększająca się zaleŜność Unii
od importu surowców energetycznych (w szczególności ropy, gazu i węgla)216.
Głównym zadaniem jaki zielona księga stawiała przed integrującą się Europą
było
zapewnienie
niezakłóconych
dostaw
surowców
po
przystępnej
cenie
i z ograniczonym wpływem na środowisko naturalne, a przede wszystkim zmniejszenie
podatności na zagroŜenie uzaleŜnieniem od importu surowców z państw trzecich217.
Nie jest to zadanie proste, biorąc pod uwagę sprzeczności między jego elementami
składowymi. DąŜenie do zakupu surowców po jak najniŜszej cenie z reguły zwiększa
uzaleŜnienie państw członkowskich od jednego, „najtańszego” eksportera (np. Rosji).
215
COM(2000) 769 z 29.11.2000 r.
Komisja przewidywała, Ŝe w ciągu najbliŜszych 20-30 lat zaleŜność UE od importu surowców
energetycznych z państw trzecich wzrośnie z 50 do poziomu 70 procent, jeśli nie poczynione zostaną
Ŝadne działania zaradcze.
217
E. Wyciszkiewicz, Perspektywy wspólnej polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej,
„Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr. 1, s. 59
216
75
Niska cena surowców i tym samym wzrost ich wykorzystania nie idzie takŜe w parze
z ochroną środowiska. Skuteczne przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu wymaga
od UE stopniowego odchodzenia od wykorzystania paliw konwencjonalnych. ZuŜycie
ropy i węgla choć stopniowo jest zmniejszane, nadal odgrywa i będzie odgrywać waŜną
rolę w bilansie energetycznym Europy. Mniej szkodliwy dla atmosfery gaz ziemny,
którego wzrost wykorzystania UE planuje w najbliŜszym okresie, róŜni się jedynie
mniejszą emisją gazów cieplarnianych, co w porównaniu z energetyką jądrową
lub odnawialną moŜe być niewystarczające. Wzrost produkcji energii z gazu ziemnego
powoduje takŜe wzrost uzaleŜnienia od jego importu, gdyŜ złoŜa gazu w Europie
są bardzo małe. Tym samym koło się zamyka i jak łatwo zauwaŜyć takŜe i w tym
przypadku podstawowe kierunki rozwoju energetyki jakie obiera sobie UE
są przeciwstawne.
Komisja Europejska w zielonej księdze wskazała priorytety w kwestii
bezpieczeństwa energetycznego jakimi powinny zająć się państwa członkowskie.
Przede wszystkim uznano, Ŝe naleŜy lepiej kontrolować wzrost popytu na energię
poprzez dokończenie budowy wspólnego rynku energii UE, wprowadzenie skutecznego
opodatkowania, programów promujących oszczędzanie energii wśród zwykłych
obywateli
oraz
rozpowszechnianie
nowych
efektywniejszych
technologii
energetycznych. Szczególne znaczenie przywiązywano do zmniejszenia zuŜycia energii
w przypadku transportu oraz budynków mieszkalnych. Drugim priorytetem,
według Komisji, powinna być lepsza kontrola zaleŜności w dziedzinie zaopatrzenia
w energię. Miałoby na to wpłynąć rozwijanie mniej znaczących źródeł energii takich
jak źródła odnawialne czy energia jądrowa. UE powinna takŜe usprawnić system
zarządzania rezerwami surowców zarówno ropy jak i nieuregulowanego dotychczas
w tej kwestii, problemu rezerw gazu ziemnego. Ostatecznie najwaŜniejszym zadaniem
jakim musi się zająć UE jest stworzenie stabilnych i bezpiecznych źródeł importu
surowców energetycznych z państw trzecich. Unia powinna nawiązywać dialog
energetyczny
z
państwami-producentami
ułatwiający
jej
zakup
surowców218.
Ostatnią waŜną kwestią na którą KE zwraca uwagę jest takŜe rozbudowa sieci połączeń
dla większej dywersyfikacji dostaw surowców do Europy.
Zielona księga z 2000 roku okazała się być bardzo waŜnym dokumentem,
który uświadomił państwom członkowskim niebezpieczeństwa jakie stoją przed
218
Przykładem takiego działania moŜe być rozpoczęty w tym samym roku dialog energetyczny z
Federacją Rosyjską (30 października 2000 r.).
76
energetyką europejską w najbliŜszych latach. Rozpoczęła proces konsolidacji polityki
bezpieczeństwa energetycznego Unii, który choć bardzo powolny, staje się coraz
bardziej skuteczny. Przy okazji dwóch dyrektyw Rady UE i Parlamentu Europejskiego
z 2003 roku dotyczących liberalizacji rynków gazu i energii elektrycznej,
zwrócono takŜe uwagę na bezpieczeństwo dostaw surowców. Według nich państwa
mogą nałoŜyć na przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązania do usług o charakterze
uŜyteczności publicznej dla zabezpieczenia dostaw, ich regularności, jakości oraz cen
surowca219. Było to odstępstwo od zasad całkowitej liberalizacji rynków na rzecz
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państw. Państwa mają teŜ za zadanie
monitorować rozwój rynków gazu i energii elektrycznej pod względem ich
bezpieczeństwa energetycznego, a takŜe wspierać rozwój nowych technologii oraz
rozbudowę infrastruktury przesyłowej220.
Aby zabezpieczyć skutecznie sektory gazu i energii elektrycznej Rada UE
(w przypadku drugiej dyrektywy wraz z PE) przyjęła kolejno dwie dyrektywy
dotyczące zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu (2004 r.)221 oraz dostaw
energii elektrycznej (2006 r.)222. Oba dokumenty za swój główny cel obrały stworzenie
wspólnych ram polityki bezpieczeństwa państw członkowskich UE, wskazanie środków
słuŜących zapewnieniu odpowiedniego poziomu dostaw gazu i energii elektrycznej
oraz
zagwarantowanie
równowagi
między
zapotrzebowaniem
a
dostawami.
Postanowienia dyrektyw mają takŜe przyczynić się do prawidłowego funkcjonowania
wewnętrznego rynku gazu. W obu przypadkach państwa członkowskie zostały
zobowiązane do zapewnienia dostaw gazu i energii elektrycznej oraz do składania
związanych z tym sprawozdań223, w których miały umieścić informacje wskazane przez
dyrektywy. W przypadku gazu chodziło m.in. o wielkość pojemności magazynów gazu,
zakres wieloletnich umów na dostawy zawartych przez przedsiębiorstwa działające
na terytorium państw członkowskich czy teŜ ramy regulacyjne rynków gazu
zachęcające do inwestycji w wydobycie, magazynowanie i transport. Dyrektywa
dotycząca energii elektrycznej wymieniała ocenę całkowitej wystarczalności systemu
219
K. Kosior, Ch. Mögelin, Op.cit. s. 22
Ibidem.
221
Dyrektywa Rady 2004/67 z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewnienia bezpieczeństwa
dostaw gazu ziemnego (Dz.U. L 127 z 29.04.2004 s. 92-96).
222
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/89 z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na
rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych
(Dz.U. L 33 z 4.02.2006 s. 22-27).
223
Chodzi tutaj o uzupełnienie sprawozdań do jakich zobowiązują państwa członkowskie dyrektywy
liberalizujące rynki gazu i energii elektrycznej z 2003 roku.
220
77
elektroenergetycznego do zaspokajania zapotrzebowania na energię elektryczną,
a w tym m.in. bezpieczeństwo operacyjne sieci (oznaczającą nieprzerwaną pracę sieci
przesyłowej), prognozę zrównowaŜenia dostaw i zapotrzebowania energii na najbliŜsze
5 lat oraz perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa dostaw na najbliŜsze 5 do 15 lat.
Komisja Europejska miała za zadanie monitorować proces wdraŜania dyrektyw
oraz stan bezpieczeństwa energetycznego w państwach członkowskich. Do dyrektywy
gazowej, która wydaje się być dokumentem pełniejszym jak za chwilę wykaŜę,
został dołączony aneks, w którym znajdujemy niewyczerpującą listę instrumentów
słuŜących podniesieniu bezpieczeństwa dostaw224. Na jej mocy utworzono takŜe
oddzielny organ, który miał za zadanie ułatwić koordynację środków zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw – Grupę Koordynacyjną ds. Gazownictwa225. Istotną róŜnicą
jest takŜe mechanizm działania w sytuacjach kryzysowych zapisany jedynie
w dyrektywie dot. gazu. Państwa w sytuacjach kryzysowych mają określić krajowe
środki działania. Pierwszym krokiem zapobiegawczym wobec problemów z dostawami
gazu są działania przemysłu danego państwa226. JeŜeli nie przyniesie to pozytywnych
efektów, władze państwa powinny podjąć określone działania zapobiegawcze.
Ostatecznie w przypadku wystąpienia tzw. powaŜnego zakłócenia dostaw227 moŜe
zostać uruchomiony mechanizm wspólnotowy228. Dyrektywa elektroenergetyczna
nie ustanawia mechanizmu wspólnotowego w przypadku zaistnienia problemów
związanych z dostawami energii.
W marcu 2006 roku Komisja Europejska wydała nową zieloną księgę
pt. Europejska strategia na rzecz zrównowaŜonej, konkurencyjnej i bezpiecznej
energii229, w której jednym z priorytetowych celów, do jakich osiągnięcia i realizacji
powinna dąŜyć UE w najbliŜszych latach, jest bezpieczeństwo dostaw surowców
224
Aneks wymienia 16 instrumentów w tym m.in. umowy wieloletnie, dywersyfikację dostaw gazu,
krajowe wydobycie gazu, czynne pojemności magazynów gazu czy teŜ płynne rynki gazu o duŜym
poziomie obrotów.
225
W skład grupy wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, przedstawiciele organów
państwowych danego sektora oraz przedstawiciele właściwych grup odbiorców. Grupa działa pod
przewodnictwem Komisji Europejskiej.
226
K. Kosior, Ch. Mögelin, Op.cit. s. 24
227
Ryzyko utraty więcej niŜ 20% dostaw gazu ziemnego a krajów trzecich przy braku skuteczności
zapobiegawczych środków na poziomie krajowym.
228
W takiej sytuacji KE moŜe z inicjatywy państwa członkowskiego albo swojej własnej, zwołać
specjalne posiedzenie Grupy Koordynacyjnej ds. Gazownictwa. Grupa bada zaistniałą sytuację i udziela
pomocy państwu członkowskiemu w koordynacji środków krajowych. Jeśli to nie wystarczy, KE moŜe
po konsultacji z Grupą przekazać wytyczne odnośnie dalszych środków udzielenia pomocy państwu
członkowskiemu szczególnie dotkniętemu powaŜnym zakłóceniem dostaw. Jeśli i to zawiedzie KE
moŜe przedstawić propozycje podjęcia określonych działań na forum Rady UE, która podejmie w tej
sprawie wiąŜące decyzje. (art. 9 dyrektywy 2004/67).
229
COM (2006) 105 z 8.03.2006 r.
78
energetycznych i energii230. Komisja postuluje m.in. utworzenie specjalnego
Europejskiego Obserwatorium Zaopatrzenia w Energię, które prowadziłoby monitoring
rynków energetycznych UE i określało prawdopodobne niedobory w infrastrukturze
i zaopatrzeniu w energię przed ich wystąpieniem. Kwestia bezpieczeństwa
energetycznego pojawia się w zielonej księdze wielokrotnie i jest jednym z trzech
(obok konkurencyjności
zrównowaŜonego rozwoju) głównych elementów nowej
strategii energetycznej UE231. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe nareszcie Komisja rozpoczęła
debatę nad całkowitym kształtem polityki energetycznej UE w najbliŜszym czasie,
w tym w szczególności nad jej bezpieczeństwem energetycznym. Całościowo
potraktowała kwestie bezpieczeństwa, na które wpływ mają wszystkie aspekty polityki
takie jak tworzenie wspólnego rynku energii, ochrona środowiska i redukcja emisji
gazów cieplarnianych, promocja odnawialnych źródeł energii i nowych technologii
energetycznych, wspólna polityka zewnętrzna na płaszczyźnie energetyki czy samo
stricte zabezpieczenie dostaw surowców do państw członkowskich UE. Jest to znaczący
krok naprzód w tworzeniu wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej.
Niestety, o ile na płaszczyźnie wspólnotowej zaczęły pojawiać się propozycje
integrujące o tyle w przypadku państw członkowskich trudno jest mówić o solidarności
i bliskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.
230
231
Szczegółowiej dokument ten został omówiony w rozdziale pierwszym niniejszej pracy.
E. Wyciszkiewicz, Op.cit. s. 66
79
Rozdział III
Perspektywy rozwoju nowych źródeł energii.
3.1 Nowe źródła energii.
W związku ze wzrostem znaczenia czynników ekologicznych w procesie
wytwarzania energii, szczególnie w takich regionach jak Europa, Ameryka Północna
czy Japonia, od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie innymi sposobami pozyskiwania
energii niŜ źródła konwencjonalne oparte na ropie naftowej, gazie czy teŜ węglu
kamiennym oraz energetyce jądrowej. Na pierwszy plan w tej kwestii wysuwa się
problem związany z ograniczeniem emisji CO2 oraz w związku z tym, zapobieganie
globalnemu ociepleniu. Na dzień dzisiejszy, tempo wzrostu koncentracji CO2
w atmosferze jest najwyŜsze od ponad 20 tys. lat, czego konsekwencją jest stały wzrost
temperatury, topnienie lodów polarnych oraz tym samym podniesienie się poziomu
mórz na naszej planecie232. Unia Europejska jest jednym ze światowych liderów
w dziedzinie ekologii. Od kilku lat UE poświęca wiele uwagi oraz środków
finansowych na rozwój i promocję nowych źródeł energii takich jak źródła odnawialne
oparte na energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej czy teŜ pozyskiwanej
z biomasy. W państwach Unii prowadzi się takŜe liczne działania mające na celu
zwiększenie efektywności i zmniejszenie zuŜycia energii juŜ wyprodukowanej.
W ramach wspólnoty prowadzi się takŜe zakrojone na szeroką skalę badania nad
nowymi
bez
czego
technologiami
konieczności
doskonałym
i
przetwarzania
ryzyka
przykładem
emisji
konwencjonalnych
gazów
mogą
być
cieplarnianych
(obserwowane
źródeł
do
ze
energii
atmosfery,
szczególnym
zainteresowaniem w naszym kraju) badania nad technologiami tzw. „czystego
węgla”233.
232
M. Sadowski, M. Sobolewski, Zmiany klimatu i ich skutki w: „INFOS Zagadnienie społecznogospodarcze” BAS 2007, nr 23, ss. 1-2
233
W związku z niewielkimi ramami tej pracy ograniczę się tylko do wskazania najbardziej
interesującego z punktu widzenia Polski aspektu rozwoju nowych technologii w dziedzinie energetyki,
czyli technologii pozwalających wykorzystywać węgiel bez nadmiernych szkód dla środowiska (tzw.
„czysty węgiel”).
80
3.2 Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w aspekcie wspólnej polityki
energetycznej UE.
3.2.1. Odnawialne źródła energii.
Podstawą wszelkich dokumentów unijnych, odnoszących się do polityki
w dziedzinie produkcji energii na terenie Unii Europejskiej, są załoŜenia dotyczące
rozwoju
tzw.
„czystej
energii”
kosztem
ograniczeń
w
produkcji
energii
konwencjonalnej. JuŜ w Strategii Lizbońskiej, po jej rozszerzeniu na posiedzeniu
Rady Europejskiej w Göteborgu w 2001 roku o jej trzeci, „ekologiczny” wymiar,
moŜemy znaleźć potwierdzenie dąŜeń UE do ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery poprzez m.in. potwierdzenie głównego celu dyrektywy
w sprawie odnawialnych źródeł energii i osiągnięcia do 2010 roku 22% udziału
energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł w ogólnym jej zuŜyciu
w całej Unii Europejskiej234.
„Odnawialne źródła energii” (OZE) moŜemy scharakteryzować jako źródła
niewyczerpalne w odróŜnieniu od źródeł konwencjonalnych, które albo wyczerpują
się bezpowrotnie, albo proces ich odtwarzania jest wyjątkowo długotrwały.
Wśród OZE wyróŜniamy przede wszystkim, zdecydowanie najczystszą energię
spadku wody, a takŜe energię wiatrową, biomasę i biopaliwa, energię słoneczną oraz
energię geotermalną. MoŜna wymienić takŜe inne rodzaje źródeł odnawialnych,
o minimalnym jak dotychczas znaczeniu dla globalnej energetyki, takie jak
m.in. energia fal i prądów morskich, energia pozyskiwana z wodoru, czy teŜ,
uznawane przez część naukowców za odnawialne, przetwarzanie odpadów
komunalnych i przemysłowych 235. Jako oddzielny rodzaj energii, nie naleŜący
do OZE, aczkolwiek róŜniący się takŜe od głównych źródeł konwencjonalnych,
moŜemy zaliczyć energię jądrową i termojądrową. Zasoby w tym przypadku są
praktycznie niewyczerpalne, nie podlegają one jednak samoistnej odnowie
(m.in. uran, tor). Odnawialne źródła energii są w stanie dostarczać energii cieplnej i
elektrycznej przy niskich kosztach samego paliwa, co wobec aktualnych problemów
UE w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kontynentu oraz
234
European Council - Conclusions of the presidency (Göteborg 15-16 June 2001):
(http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/got1_en.pdf z dnia 17.01.2008 r.).
235
A. Kosmynin, A. Chałko, Wykorzystanie odpadów komunalnych i biomasy jako alternatywnych źródeł
energii w: Odnawialne źródła energii, J. Kalotka (red.), Radom 2006, s. 8.
81
dywersyfikacji źródeł energii staje się coraz bardziej opłacalne dla wspólnego rynku
energii w Europie, pomimo wysokich kosztów przetwarzania energii.
Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE moŜe przynieść UE
wiele pozytywnych następstw poprzez trwały i zrównowaŜony rozwój, ochronę
środowiska i zasobów naturalnych, a takŜe bezpieczeństwo energetyczne236.
Odejście od pozyskiwania energii z paliw kopalnych na rzecz OZE procentowo
zwiększy ilość zatrudnienia w sektorze energetycznym przez co zmniejszy
bezrobocie oraz moŜe poprawić infrastrukturę jednocześnie pobudzając lokalną
gospodarkę w regionach dotychczas słabo zurbanizowanych. W przypadku biomasy
i biopaliwa moŜe takŜe znacząco wpłynąć na rozwój rolnictwa237 i lepszego
wykorzystania terenów rolniczych nie nadających się pod uprawy innych roślin
(głównie jadalnych) 238. Oceniając wykorzystanie OZE przez pryzmat ochrony
środowiska naleŜy odnieść się przede wszystkim do globalnego problemu, jakim jest
przeciwdziałanie emisji gazów do atmosfery związanych z efektem cieplarnianym.
W tym przypadku energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych zdecydowanie
ogranicza emisję, a takŜe pozwala na uniknięcie znaczących wydatków na walkę
z negatywnymi skutkami spalania paliw kopalnych. OZE zwiększają takŜe stopień
bezpieczeństwa energetycznego UE. Źródła odnawialne nie wyczerpują się,
zapewniając bezpieczeństwo dostaw na czas nieokreślony. Znane na dzień dzisiejszy
światowe zasoby ropy naftowej, dla porównania – przy aktualnym zuŜyciu powinny
wystarczyć jedynie na około 30 – 40 lat, zaś w przypadku gazu ziemnego na około
lat 60239. Źródła odnawialne są takŜe w stanie zapewnić Unii Europejskiej
samowystarczalność energetyczną, której problem staje się ostatnio coraz
powaŜniejszy w związku z niepewną sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz
rozgrywaniem przez Federację Rosyjską kwestii dostaw gazu dla Europy jako karty
przetargowej w politycznych kontaktach z Unią. W obu tych przypadkach cena
źródeł energii (paliw) jest dość chwiejna i niestabilna, i co najgorsze dla UE coraz
wyŜsza. Według róŜnych danych, stopień uzaleŜnienia od importu paliw kopalnych
spoza Europy, wszystkich członków UE razem wziętych, waha się od 48 do ponad
236
G. Sokołowski, Fundamenty wspólnej polityki promowania energetyki odnawialnej, „Wspólnoty
Europejskie” 2002, nr 9, s. 55.
237
W tym przypadku trzeba jednak postępować wyjątkowo rozwaŜnie. Jak alarmuje ONZ, zbytnio
zwiększona produkcja biomasy, zwłaszcza w krajach rozwijających się, jest jedną z podstawowych
przyczyn głodu na świecie, zastępując tradycyjne rośliny uprawne przeznaczone na cele Ŝywnościowe,
roślinami energetycznymi.
238
I. Nowakowska, Przyjaźń odnawialnym źródłom energii?, Warszawa 2005, s. 17
239
International Energy Outlook 2002.
82
50% całkowitego zuŜycia. JeŜeli aktualny proces nie ulegnie zmianie, przewiduje się
wzrost importu konwencjonalnych nośników energii do poziomu około 70% zuŜycia
energii240, co znacząco wpłynie na pogorszenie się pozycji oraz wpływów UE
na arenie międzynarodowej.
3.2.2 Strategie Unii Europejskiej wobec zwiększenia udziału odnawialnych
źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej.
Początki aktywnego zainteresowania Wspólnot Europejskich rozwojem
energetyki odnawialnej moŜemy wyznaczyć na pierwszą połowę lat 90 ubiegłego
stulecia, choć juŜ wcześniej daje się zauwaŜyć próby wspierania tego sektora
energetyki przez ówczesne państwa członkowskie WE241. DuŜy wpływ na taką
postawę UE, a w szczególności Komisji Europejskiej, miało pojawienie się nowego
aspektu postrzegania OZE, jako środka przeciwdziałania globalnemu ociepleniu oraz
zmianom klimatycznym. Było to związane m.in. z zobowiązaniami państw
członkowskich przyjętymi
w Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu z 1992 roku oraz z jej protokołem dodatkowym przyjętym
w 1997 roku w Kioto. Do pierwszych powaŜniejszych ustaleń w kwestii
wykorzystania odnawialnych źródeł energii doszło na spotkaniu Rady Europejskiej
w Madrycie w 1994 roku. W końcowym dokumencie pt. „Plan działania na rzecz
źródeł energii odnawialnej w Europie", zwanym potocznie Deklaracją Madrycką, kraje
członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia do roku 2010 udziału energii odnawialnej
w produkcji całkowitej energii na poziomie 15%. Dokument ten, jako pierwszy,
w
całości
obejmował
problematykę
rozwoju
odnawialnych
źródeł
energii
w zjednoczonej Europie.
Kolejnym znaczącym dokumentem, tym razem przyjętym juŜ przez Komisję
Europejską, była opublikowana w listopadzie 1996 roku Zielona księga – Energia dla
przyszłości.
Odnawialne
źródła
energii242.
Stanowiła
ona
punkt
wyjścia
do debaty, której celem było przyjęcie Białej Księgi. Poziom udziału OZE w ogólnym
zuŜyciu energii przewidziany na rok 2010 został zmniejszony z 15 do 12%.
240
W. Jabłoński, J. Wnuk, Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i
Polski: efektywne zarządzanie inwestycjami: studia przypadków, Sosnowiec 2004, s.25
241
Pod koniec lat 70’ pierwsze systemy wspierania przez państwo wytwórców energii ze źródeł
odnawialnych, polegające głównie na przyznawaniu subsydiów, pojawiły się w Danii, a w późniejszym
okresie takŜe w pozostałych państwach skandynawskich oraz w Niemczech (G. Sokołowski, Fundamenty
wspólnej polityki…, s. 56).
242
COM(96) 576 z 20.11.1996 r.
83
W ogólnym załoŜeniu Zielona Księga przewidywała wzrost udziału i znaczenia
„zielonej energii” w ramach produkcji i zuŜycia energii w Europie. Aby osiągnąć
te załoŜenia Unia Europejska miała się opierać na czterech elementach. Po pierwsze,
naleŜało jasno i realnie wyznaczyć cel ilościowy udziału OZE. Po drugie, naleŜało
wzmocnić współpracę i kooperację państw członkowskich w tej dziedzinie. Po trzecie,
WE powinna była popierać rozwój OZE wprowadzając ekonomiczne środki
wspierające rozwój „czystej energii”. Ostatnim, czwartym elementem była propozycja
wzmocnienia mechanizmu oceny i monitorowania całego procesu zwiększania
wykorzystania źródeł odnawialnych.
Po okresie intensywnych prac nad nową strategią UE dotyczącą „zielonej
energii”, Komisja Europejska, podsumowując dotychczasowe załoŜenia, przedstawiła
w listopadzie 1997 roku dokument polityczny pod nazwą Białej księgi – Energia dla
przyszłości. Odnawialne źródła energii243. Wskazywała ona na ówczesny procentowy
poziom udziału energii wytwarzanej z OZE w zuŜyciu całkowitej energii w państwach
Unii oscylujący koło 6% i zakładała, odnosząc się do wcześniejszych dokumentów,
dwukrotny wzrost tego udziału, do minimum 12% w roku 2010. NaleŜy zauwaŜyć,
Ŝe poziom ten, choć niewątpliwie ambitny, Komisja Europejska uznała za dość realny,
odchodząc od pierwszych, mało prawdopodobnych do osiągnięcia, propozycji
(Deklaracja Madrycka) na poziomie 15%. Udział OZE, dla porównania, w światowym
bilansie paliwowo-energetycznym oscyluje wokół 18%244. Biała księga wskazywała
na określone korzyści, jakie Unia jest w stanie zyskać poprzez rozwój „czystej energii”
w Europie. Wskazano przede wszystkim znaczącą poprawę bezpieczeństwa
energetycznego i obniŜenie poziomu uzaleŜnienia UE od importu surowców
energetycznych z krajów trzecich; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz
bardziej ekologiczne podejście do produkcji i zuŜycia energii w Europie;
zrównowaŜony regionalny rozwój ekonomiczny i gospodarczy, a takŜe zmniejszenie
bezrobocia poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy wobec restrukturyzacji
infrastruktury wytwórczej, przetwórczej i przesyłowej w dziedzinie energetyki245.
KE odniosła się takŜe do problemów, jakie mogą przeszkodzić w rozwoju
OZE na kontynencie europejskim. Podstawowym z nich jest brak jednolitej,
wspólnej polityki energetycznej w tej dziedzinie, która skutecznie promowałaby
243
COM(97) 599 z 26.11.1997 r.
W. Jabłoński, J. Wnuk, Op.cit. s.53
245
Biała Księga zakłada stworzenie od 500 tys. do prawie 900 tys. nowych miejsc pracy.
244
84
w państwach członkowskich wykorzystanie „zielonej energii”. Inną barierą jest zbyt
rozbudowana infrastruktura w przypadku energii konwencjonalnej oraz znaczny
opór ze strony jej producentów. Jednym z głównych argumentów, podnoszonych
przez zwolenników energii konwencjonalnej, jest róŜnica w cenie między energią
produkowaną z paliw kopalnych a energią odnawialną. Nie jest to jednak argument
zbyt słuszny, gdyŜ jak wskazuje KE, do cen energii konwencjonalnej nie są wliczane
koszty zewnętrzne, jakie ponosi państwo w związku z wydatkami na ochronę
środowiska (tzw. koszty ekologiczne). W większości przypadków produkcja,
transport i przetwarzanie surowców kopalnych jest takŜe subwencjonowane przez
budŜet państwa, wobec czego zwiększa jeszcze bardziej koszty przez nie ponoszone.
Innym argumentem, jaki pojawia się dość często, przemawiającym na niekorzyść
OZE jest niedostateczna podaŜ technologii i urządzeń. Jednak i w tym przypadku
nie naleŜy jednostronnie tego postrzegać. Europejskie technologie, choć ustępują
w nieznacznym stopniu technologiom japońskim, tudzieŜ północnoamerykańskim,
naleŜą do najbardziej zaawansowanych na świecie. Proces ich rozwoju jest dość
szybki, dzięki czemu koszty wdraŜania technologii wytwarzania „czystej energii”
konsekwentnie się zmniejszają.
Wśród rodzajów OZE, KE zakłada najwyŜszy wzrost pod względem
całkowitej produkowanej energii w przypadku biomasy oraz cieplnej energii
słonecznej246. Wobec pozostałych źródeł odnawialnych UE takŜe przewiduje dość
znaczący wzrost, jednakŜe juŜ na mniejszym poziomie. Zastanawiające w tym
przypadku
jest
odejście
od
wcześniejszych
planów
szybkiej
rozbudowy
infrastruktury związanej z duŜą energetyką wodną (największe moce wytwórcze
OZE ówcześnie w Europie). Świadczy to o zaprzestaniu planów centralizacji
wytwarzania energii na rzecz jej decentralizacji i rozwoju regionalnej i lokalnej
energetyki odnawialnej, a takŜe wskazuje ujemny wpływ na środowisko naturalne,
jaki mają duŜe elektrownie wodne247.
Dla wzmocnienia postanowień białej księgi, juŜ w grudniu 1998 roku
rozpoczęto oficjalne prace nad przyjęciem unijnej dyrektywy, która miałaby
dotyczyć promocji i wsparcia dla energii wytwarzanej z OZE. Dokument miał
zawierać m.in. określenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej
246
Na stan 44,8 Mtoe (mln ton ekwiwalentu olejowego) uzyskiwanych z biomasy Biała Księga zakłada
zwiększenie produkcji do poziomu 135 Mtoe, zaś w przypadku energii słonecznej (cieplnej) z 6,5 mln. m²
do 100 mln. m².
247
G. Sokołowski, Op.cit. s. 59-60.
85
przypadającej na kaŜdy z ówczesnych 15 krajów UE, wprowadzenie przejrzystych
zasad dostępu do sieci i jej wykorzystania oraz uproszczenie procedur
administracyjnych
We
wrześniu
dla
2001
projektów
roku,
dotyczących
Parlament
energetyki
Europejski
i
Rada
odnawialnej248.
UE
przyjęły
Dyrektywę w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
w wewnętrznym rynku energii elektrycznej249. Wskazując na ponad 3-letni proces
prac nad wydaniem tego dokumentu, większość środowisk gospodarczych
związanych z energetyką odnawialną była rozczarowana ich efektem. Jako główną
wadę dokumentu wskazywano, niepotrzebnie zbyt rozbudowaną preambułę oraz
brak szczegółowych rozwiązań w waŜnych aspektach energetyki odnawialnej
dotyczących m.in. finansowania. Autorzy dyrektywy podkreślili w preambule zbyt
mały stopień wykorzystania potencjału OZE w Europie oraz uznali promocję
i wzrost wykorzystania OZE na wewnętrznym rynku energii za cel priorytetowy UE
w dziedzinie energetyki. W art. 3 czytamy, Ŝe państwa członkowskie UE są
zobowiązane podjąć właściwe kroki w celu zwiększenia udziału OZE w zuŜyciu
całkowitym energii oraz procentowo określić wskaźnikowe cele w zakresie
przyszłego zuŜycia energii elektrycznej pochodzącej ze
źródeł odnawialnych
do roku 2010. Państwa członkowskie zostały takŜe zobowiązane do publikacji
co 5 lat raportów, zawierających opis podjętych lub planowanych środków w celu
osiągnięcia przyjętych wskaźników, a takŜe w okresie co 2 lata, raportów na temat
wyników przez nie osiągniętych. Raporty te miały być oceniane i opiniowane przez
KE, która mogła stwierdzić niedostateczną realizację przez dane państwo
wyznaczonego wskaźnika i we własnym zakresie ustalić wskaźnik obligatoryjny dla
tego państwa250. W załączniku do dyrektywy zostały wyznaczone minimalne udziały
OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej w poszczególnych krajach UE
(tabela 3). Zostały one dobrane z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw
i ich moŜliwości w tej dziedzinie. Osiągnięcie wyznaczonych wskaźników
referencyjnych nie ma jednakŜe wiąŜącego charakteru, wobec czego w przypadku
nie uzyskania odpowiedniego poziomu udziału energii elektrycznej z OZE, KE nie
jest w stanie pociągnąć państw do odpowiedzialności.
248
A. Oniszk-Popławska, Trendy i przewidywane zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej dotyczące
odnawialnych źródeł energii, „Wokół energetyki” 2005r., nr 2, s.56.
249
Dyrektywa Rady nr 2001/77/EC z 27.09.2001 r.
250
K. Bolesta, Wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w państwach UE, „Wspólnoty Europejskie”
2002, nr 5, s. 43.
86
Wśród innych postanowień dyrektywy wyróŜnić naleŜy zobowiązanie państw
członkowskich do wprowadzenia świadectw pochodzenia energii uzyskiwanej
z OZE jako zaląŜek wspólnotowego systemu certyfikatów251. Zapowiedziano takŜe
wspieranie odpowiednich narodowych programów wspomagających i promujących
rozwój „czystej energii” w państwach europejskich oraz moŜliwość stworzenia
jednego, wspólnotowego programu. W kwestii dostępu do sieci przesyłowych
energii
wytworzonej
z
OZE
nie
udało
się
wprowadzić,
zakładanego
w propozycjach Komisji, obligatoryjnego obowiązku traktowania OZE jako
priorytetu w dostępie do sieci. Ostatecznie przyjęto jedynie moŜliwość takiego
postępowania, oddając decyzję w tej sprawie poszczególnym państwom.
Tabela 3
Państwo
Krajowa
członkowskie
en.elektr.
produkcja
z
(TWh) w 1997 r.
OZE
Procentowe
wskaźniki
Zakładany
udziału
OZE
w
udział
produkcji
en.elektr. z OZE w
en.elektr. w 2010 r.
1997 r. (%)
(%)
Belgia
0.86
1,1
6,0
Dania
3.21
8,7
29,0
Niemcy
24.91
4,5
12,5
Grecja
3.94
8,6
20,1
Hiszpania
37.15
19,9
29,4
Francja
66.00
15,0
21,0
Irlandia
0.84
3,6
13,2
Włochy
46.46
16,0
25,0
Luksemburg
0.14
2,1
5,7
Holandia
3.45
3,5
9,0
Austria
39.05
70,0
78,1
Portugalia
14.30
38,5
39,0
Finlandia
19.03
24,7
31,5
Szwecja
72.03
49,1
60,0
Wielka Brytania
7.04
1,7
10,0
Unia Europejska
338.41
13,9
22,0252
Źródło: Dyrektywa w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wewnętrznym rynku energii
elektrycznej
251
Wszyscy członkowie UE zostali zobowiązani do wzajemnego uznawania wyŜej wymienionych
świadectw.
252
Jest to szacowana wartość udziału OZE w zuŜyciu energii elektrycznej w roku 2010. Cel przyjęty w
Białej księdze ustalony na poziomie udziału w wysokości 12 % odnosi się do całkowitego bilansu
energetycznego (takŜe energii cieplnej).
87
Jakie
były
efekty
wprowadzenia
dyrektywy?
JuŜ
podczas
prac
nad przyjęciem dokumentu było wiadomo, Ŝe cele jakie stawia przed sobą
Wspólnota są dość ambitne i wygórowane. Wobec licznych poprawek do wstępnych
propozycji
Komisji,
sama
treść
dyrektywy
została
znacząco
okrojona,
przez co nabrała ona charakteru dość ogólnego nie posiadając szczegółowych
unormowań prawnych. Zgodnie z postanowieniami art. 3, KE wydała w maju 2004
roku komunikat, w którym znalazły się wstępne oceny wpływu instrumentów
ustawodawczych i innych polityk Wspólnoty na rozwój udziału źródeł odnawialnej
energii w energetyce UE253. JuŜ na samym początku podkreślono, Ŝe przyjęty
w załączniku do dyrektywy cel, jakim miałoby być 22%, jest w praktyce mało
prawdopodobny do osiągnięcia. Komisja oceniła, Ŝe państwa Unii są w stanie
osiągnąć jedynie poziom oscylujący wokół 18-19% udziału energii elektrycznej
z OZE do 2010 roku wskazując na około 14% osiągniętych w roku 2000.
Stwierdzono ponadto, Ŝe w 2001 roku udział OZE w całkowitym bilansie
energetycznym UE osiągnął poziom 6%, zwiększając się o 0,6% od roku
bazowego254. Pomimo iŜ dane te wykazują wzrost i rozwój „czystej energii”,
tempo zmian nie napawa niestety optymizmem. Zakładając, Ŝe Unii udałoby się
ograniczyć udział źródeł konwencjonalnych w zuŜyciu energii elektrycznej na rzecz
OZE, według załoŜeń tego komunikatu Komisji, udział odnawialnej energii
w zuŜyciu energii jako całości nie przekroczy 9%. W związku z tym główne cele
jakie wyznaczyła biała księga z 1997 r. oraz tzw.„zielona dyrektywa” z 2001 roku
nie zostaną osiągnięte.
Słabe wyniki całej Unii nie odnoszą się jednak do wyników wszystkich jej
członków traktowanych oddzielnie. W dokumencie wyróŜnia się grupy państw
o róŜnym stopniu zaawansowania we wdraŜaniu przyjętych programów mających
na celu osiągnięcie załoŜonych celów narodowych. W pierwszej, najbardziej
zaawansowanej grupie, wymieniono takie państwa jak: Dania, Niemcy, Hiszpania
czy Finlandia, które nie tylko są w stanie osiągnąć wyznaczone cele procentowe,
ale takŜe pokusić się o ich zwiększenie. NaleŜałoby tu podkreślić poziom
zaawansowania pierwszego z wymienionych państw. W roku 2003, udział energii
odnawialnej wyniósł w Danii około 27%, z czego prawie 18% stanowiła energia
wiatrowa. W związku z tym, Dania jest w stanie osiągnąć wyznaczone
253
254
COM (2004) 366 z 26.05.2004 r.
Rok wydania Białej księgi – 1997r. (udział energii odnawialnej wynosił 5,4%).
88
w dyrektywie wskaźniki (patrz tabela 3) juŜ w roku 2005255. W drugiej grupie
znalazły się państwa, które są w trakcie implementacji przyjętych polityk
narodowych i nie da się jednoznacznie określić, czy uda im się osiągnąć
wspomniane cele. Są to: Holandia, Wielka Brytania, Szwecja, Austria, Belgia,
Irlandia i Francja. W ostatniej grupie znajdowały się Grecja i Portugalia,
które według Komisji Europejskiej nie są w stanie osiągnąć odpowiedniego poziomu
udziału OZE do roku 2010. Włochy i Luksemburg odpowiednie wewnętrzne
regulacje dotyczące kwestii energii odnawialnej przyjęły dopiero w 2004 roku,
co nie pozwoliło na oszacowanie ich efektywności przez KE.
Komunikat Komisji z 2004 roku odnosił się jeszcze do 15 państw UE. Cele dla
dziesięciu nowych członków UE zostały ustalone w Traktacie Akcesyjnym,
zaś pierwszy raport oceniający postęp ich energetyki odnawialnej Komisja przewidziała
na rok 2006. Dla przykładu, w traktacie akcesyjnym naszego kraju, wzrost udziału
„zielonej” energii elektrycznej w całkowitej jej sprzedaŜy w roku 2010 został określony
na poziomie 7,5%. W związku z przyjęciem nowych państw, podstawowy cel
wspólnoty zmniejszył się z 22 do poziomu 21% (tabela 4).
Tabela 4
Państwo
Krajowa
członkowskie
en.elektr.
produkcja
z
OZE
(TWh) w 1997 r.
Procentowe
wskaźniki
Zakładany
udziału
OZE
w
en.elektr. w 2010 r.
1997 r. (%)
(%)
2,36
3,8
8,0
Estonia
0,02
0,2
5,1
Cypr
0,002
0,05
6,0
Łotwa
2,76
42,4
49,3
Litwa
0,33
3,3
7,0
Węgry
0,22
0,7
3,6
Malta
0
0
5,0
Polska
2,35
1,6
7,5
Słowenia
3,66
29,9
33,6
5,09
17,9
31,0
355,2
12,9
21,0
Unia Europejska
256
produkcji
en.elektr. z OZE w
Czechy
Słowacja
udział
Źródło: opracowanie własne257.
255
N. Blackaby, Renewable Energy Review – Might and Majesty, “Power Engineering International”
2003, nr 4
256
Dane dotyczące wszystkich 25 państw WE razem.
257
Opracowane na podstawie danych zawartych w Załączniku II pkt 12 Traktatu o przystąpieniu
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864).
89
Pod koniec 2006 roku Komisji Europejskiej udało się wydać nowy komunikat
oceniający postęp w dziedzinie energetyki odnawialnej juŜ 25 państw UE258.
W dokumencie potwierdza się główny cel UE jakim jest osiągnięcie 21% udziału
OZE w produkcji energii elektrycznej w roku 2010. Komunikat tym razem dzieli
państwa na 5 grup pod względem przygotowania do osiągnięcia wyznaczonych
wskaźników.
1. Państwa doskonale przygotowane na drodze do realizacji celu do 2010 r.: Dania,
Niemcy, Węgry.
2. Państwa, których obecna sytuacja daje zasadne szanse na osiągnięcie celu
do 2010 r.: Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Hiszpania, Szwecja, Holandia.
3. Państwa w których realizacja celu do 2010 r. wymaga podjęcia dodatkowych
starań: Czechy, Litwa, Polska, Słowenia, Wielka Brytania.
4. Państwa w których realizacja celu do 2010 r. wymaga intensywnych
dodatkowych starań: Belgia, Grecja, Portugalia.
5. Państwa dalekie od wypełnienia zobowiązań: Austria, Cypr, Estonia, Francja,
Włochy, Łotwa, Malta, Słowacja.
Jak widać na przykładzie Węgier,
rozszerzenie Wspólnoty o nowe kraje
nie powinno zbyt znacząco spowolnić tempa rozwoju energetyki odnawialnej wewnątrz
Unii. Wręcz zaskakuje słaba postawa niektórych państw „starej UE” takich jak Austria,
Francja czy Włochy w których to wsparcie dla dalszego rozwoju „zielonej energii” jest
niewielkie lub teŜ nieefektywne. W tym przypadku cieszy postawa Polski,
która znalazła się wśród państw będących na dobrej drodze do osiągnięcia załoŜeń
dyrektywy UE z 2001 roku. Wśród barier ograniczających rozwój OZE, w przypadku
naszego kraju, wymienia się niskie ceny certyfikatów oraz brak kar za naruszenia
przyjętych zobowiązań. Komisja podkreśla za to szybszy rozwój pozyskiwania energii
z takich źródeł jak energia wiatrowa i biomasa.
Dwa kolejne nowe państwa UE, Bułgaria i Rumunia ustaliły wskaźniki
referencyjne, utrzymując przyjęty przez całą Wspólnotę cel na poziomie 21%
(patrz tabela 5). Następny komunikat Komisji Europejskiej w sprawie oceny postępów
27 państw Unii we wdraŜaniu postanowień Dyrektywy z 2001 roku jest przewidziany
na rok 2008. Pomimo stale utrzymującego się wskaźnika 21%, juŜ dziś wiadomo,
Ŝe państwa UE nie będą w stanie sprostać tym wymaganiom. Wśród szacunkowych
258
COM (2006) 849/F z 10.01.2007 r.
90
prognoz dotyczących ostatecznych rezultatów udziału OZE w produkcji energii
elektrycznej w 2010 roku najczęściej pojawiającą się wartością jest 19%.
Czy Wspólnocie uda się utrzymać dotychczasowy poziom rozwoju „czystej energii”
w Europie lub teŜ ten proces przyspieszyć zaleŜy w tej chwili głównie od
odpowiedniego wsparcia oraz wewnętrznych polityk państw członkowskich.
Tabela 5
Państwo
Krajowa
członkowskie
en.elektr.
produkcja
z
OZE
(TWh) w 1997 r.
Bułgaria
Rumunia
Unia Europejska
259
Źródło: opracowanie własne
Procentowe
wskaźniki
Zakładany
udziału
OZE
w
udział
produkcji
en.elektr. z OZE w
en.elektr. w 2010 r.
1997 r. (%)
(%)
1,7
6,0
11,0
14,9
28,0
33,0
372,0
13,2
21,0
260
3.2.3 „Czysta energia” w Europie.
Energia wiatrowa.
O początkach zaawansowanych prac związanych z rozwojem energetyki
wiatrowej w Europie moŜemy mówić juŜ od lat 50 ubiegłego stulecia. Kolejne kryzysy
paliwowe261, były doskonałym bodźcem napędzającym prace nad ulepszaniem
technologii przetwarzających energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną
lub elektryczną, jednak dopiero ostatnie dwadzieścia lat przyniosło bujny rozkwit
energetyki wiatrowej na świecie, w szczególności zaś w Europie. Wśród innych
rodzajów OZE, wiatr jest uwaŜany za źródło o stosunkowo niskich kosztach
przetwarzania, nie licząc oczywiście braku kosztów pozyskiwania samego surowca,
a jego konwersja na energię nie wymaga zbyt zaawansowanej technologii.
Wiatr ma takŜe tę przewagę, Ŝe jest dostępny praktycznie wszędzie, choć z róŜnym
natęŜeniem i siłą. Światowy potencjał wiatru jako OZE, uwzględniając moŜliwości
instalacji turbin wiatrowych, szacuje się na poziomie około 40 TW nad lądem i 20 TW
nad powierzchnią mórz i oceanów262. Do zalet wykorzystania tego źródła energii
moŜemy zaliczyć takŜe praktycznie niewielki, negatywny wpływ na środowisko a takŜe
259
Dane dotyczące wszystkich 27 państw WE razem.
Opracowane na podstawie danych zawartych w Dyrektywie Rady 2006/108/EC z dnia 20.11.2006 r.
dostosowująca dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku z przystąpieniem
Bułgarii i Rumunii.
261
1957 r., 1973 r.
262
S. Gumuła, Energetyka wiatrowa, Kraków 2006, s. 37
260
91
moŜliwość
zagospodarowania
nieuŜytków
takich
jak
wybrzeŜa
i
skały.
Wśród problemów jakie stwarzają instalacje turbin wiatrowych najczęściej wymienia
się hałas jaki emitują. Mogą one takŜe zakłócać łączność radiową oraz okresowo
stanowić powaŜne zagroŜenie dla wędrówek ptactwa. Z technicznego punktu widzenia
dość znaczącym problemem są duŜe wahania wiatrów co jest związane z brakiem
przewidywalności i dyspozycyjności pozyskiwanej w ten sposób energii263.
Aby wiatr mógł być wykorzystany w energetyce, jego prędkość nie moŜe być mniejsza
niŜ 4m/s i nie moŜe przekraczać 30 m/s264.
Europa jest zdecydowanym liderem w wykorzystaniu energii pochodzącej
z turbin wiatrowych. Poza „starym kontynentem” jedynie Stany Zjednoczone w dość
znacznym stopniu operują energią wiatrową. Aktualnie moce wytwórcze wiatru
w Europie oscylują koło 48,5 GW265 co w porównaniu z takim samym wskaźnikiem
z roku 1990, wynoszącym jedynie 0,4 GW266, wskazuje na wręcz ekspresowe tempo
rozwoju energetyki wiatrowej. Dla porównania, moce wytwórcze liczone dla całego
świata sięgają poziomu ok. 75 GW267. Dodatkowo podkreśla to przewagę Europy
i Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie energetyki odnawialnej. Głównym
i najbardziej znaczącym producentem energii wiatrowej na świecie i w Europie
są Niemcy. Ilość energii wiatrowej wyprodukowanej w tym kraju stanowi prawie
połowę całkowitej produkcji energii wiatrowej w Europie. Rząd niemiecki planuje
dalsze instalacje urządzeń do produkcji energii wiatrowej. Jeśli Niemcom udałoby się
utrzymać dotychczasowy wzrost produkcji tejŜe energii, prawdopodobnie mogliby
oni osiągnąć, w niedługim okresie, aŜ 25% udział energii wiatrowej w całkowitej
produkcji energii268. Do czołówki państw europejskich w tej dziedzinie, zaliczyć moŜna
takŜe Danię, Hiszpanię, Portugalię, Francję, Holandię, Włochy oraz Wielką Brytanię.
Potencjał drzemiący w energii wiatrowej jest potęŜny, zaś jego wykorzystanie jak
na razie niewielkie. JednakŜe coroczny wzrost produkcji, ambitne cele stawiane sobie
przez ośrodki władzy w krajach europejskich a takŜe konkretne działania dla ich
osiągnięcie napawają znacznym optymizmem co do perspektyw rozwoju energetyki
wiatrowej. JuŜ w tej chwili nowe moce wytwórcze siłowni wiatrowych są znacząco
263
Ibidem s. 38
W. Jabłoński, J. Wnuk, Op.cit. s. 116
265
A. Pasławska, Zwolenników energetyki wiatrowej szukam, „Wokół Energetyki” 2007r., nr 1, s.30
266
W. Jabłoński, J. Wnuk, Op.cit. s. 119
267
http://www.visventi.org.pl/na_swiecie.htm stan na: 20.05.2007
268
C. von Hammerstein, Facing the future – what new policy will mean for wind in Germany,
“Renewable Energy World” 2004, nr 7
264
92
większe od nowopowstałych mocy wytwórczych energii jądrowej. Obserwując ten
proces, moŜna by się pokusić o stwierdzenie, Ŝe przyszłość energetyki odnawialnej
naleŜy w duŜym stopniu do elektrowni wiatrowych a centrum ich rozwoju leŜy
w samym centrum Europy.
Mała i duŜa energia spadku wody.
Energia elektryczna pozyskiwana z energii wód stanowi prawie 19% produkcji
energii elektrycznej na całym świecie, co sytuuję ją na samym szczycie pod kątem
produkcji energii z OZE269. Produkcja energii spadku wody na świecie przewyŜsza
takŜe aktualny potencjał energetyki jądrowej. Do największych wytwórców energii
wodnej naleŜą takie państwa jak Kanada, Stany Zjednoczone czy Brazylia,
gdzie na rzece Parana, znajduje się aktualnie największa działająca hydroelektrownia
na świecie (Itaipu), której moc szacuje się na prawie 12,6 GW, jednakŜe do roku 2009,
planuje się ukończyć budowę potęŜnej hydroelektrowni w Chinach na rzece Jangcy,
w której ma być zamontowanych 26 generatorów (Itaipu – 18 generatorów) o łącznej
mocy 18,2 GW270.
DuŜe
elektrownie
wodne
produkują
zdecydowaną
większość
energii
pochodzącej ze spadku wody. Ich sprawność przetwarzania energii jest dwukrotnie
wyŜsza niŜ w przypadku elektrowni węglowych. Koszt wyprodukowanej energii jest
niŜszy, a negatywne skutki dla środowiska naturalnego są znacząco mniejsze271.
Budowa duŜych elektrowni wodnych przyczynia się takŜe do zabezpieczenia
przed erozją gleb oraz zapobiega powodziom (zbiorniki retencyjne). Według
wspomnianego przeze mnie raportu ONZ, wykorzystując połowę potencjału energetyki
wodnej na świecie, moŜna by zredukować emisję gazów cieplarnianych aŜ o 13%.
Z duŜą hydroenergetyką wiąŜą się niestety takŜe pewne problemy. PotęŜne elektrownie
wodne często dość znacząco ingerują w środowisko naturalne, powodując niekiedy
nieodwracalne
zmiany
w
strukturze
hydrologicznej
na
danym
obszarze.
Są takŜe przyczyną zamulania zbiorników, co w konsekwencji moŜe prowadzić
do zamierania Ŝycia w wodzie wobec braku odpowiedniego natlenienia272.
Inną powaŜną konsekwencją budowy olbrzymich tam na zbiornikach wodnych jest
269
The United Nations World Water Development Report: Water for people, water for life. 2003, s. 254
„Zapora Trzech Przełomów” na rzece Jangcy, jak się szacuje, będzie w stanie w ciągu roku
wyprodukować znacznie więcej energii elektrycznej niŜ wynosi całkowita produkcja energii wodnej
we Francji, państwie o największej produkcji hydroenergii w Unii Europejskiej.
271
W.M. Lewandowski, Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Warszawa 2001, s. 51
272
Ibidem s. 54
270
93
częsta konieczność migracji ludności. Dla przykładu, w przypadku budowy
„Zapory Trzech Przełomów” w Chinach przesiedlono prawie 1,5 mln. mieszkańców
regionów połoŜonych w okolicach elektrowni. Niewątpliwie negatywny wpływ
na rozwój hydroenergetyki mają takŜe koszty budowy infrastruktury energetycznej,
które są kilkukrotnie wyŜsze niŜ w przypadku elektrowni konwencjonalnych.
Prawie jedna trzecia globalnej produkcji hydroenergii przypada na Europę.
Do niedawna udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii ze źródeł
odnawialnych w Unii Europejskiej stanowił prawie 80%, jednakŜe wobec nowych
strategii rozwoju OZE, które promują energetykę wiatrową oraz biomasę, produkcja
energii w elektrowniach wodnych Europie, ma spaść do poziomu około 50%
w najbliŜszych latach. Jest to związane m.in. z częstymi naciskami ze strony ekologów,
podkreślającymi zbyt destrukcyjny wpływ duŜych elektrowni wodnych na środowisko
naturalne. Pomimo, Ŝe duŜe elektrownie wodne jako jedyne są w stanie przeciwdziałać
wielkim awariom systemowym (tzw. blackout), UE stara się ograniczyć ich moce
wytwórcze na rzecz innych rodzajów OZE. Aktualnie największe znaczenie energetyka
wodna ma w takich państwach europejskich jak Francja, Szwecja czy teŜ Norwegia,
która prawie całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie na energię w oparciu o elektrownie
wodne. Problemy związane z wysokimi standardami ekologicznymi oraz z obniŜeniem
w ostatnich latach poziomu wód w Europie powodują redukcję mocy wytwórczych
elektrowni wodnych, jednakŜe w związku z ogólnym celem UE, jakim jest wzrost
udziału „czystej energii” w produkcji energii w Europie, takŜe i w energetyce wodnej
są planowane liczne inwestycje, z tą jednak róŜnicą, Ŝe mają dotyczyć głównie
tzw. małej energetyki wodnej (MEW)273. Są to elektrownie o małej mocy
zainstalowanej
nie przekraczającej mocy 5-10 MW (w zaleŜności od państwa,
w którym się znajdują). Mają dość wysoką sprawność i koszty ich instalacji z roku
na rok maleją. Wobec niewielkich mocy wytwórczych słuŜą jedynie do zaspokajania
lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną, jednakŜe ich wpływ na środowisko
naturalne jest minimalny i nie powoduje praktycznie Ŝadnych zmian w strukturze
hydrologicznej. WaŜną zaletą MEW jest zwiększenie zatrudnienia na lokalnych rynkach
pracy o wysokim poziomie bezrobocia. Do 2010 roku przewiduje się budowę małych
elektrownie wodnych w Europie o łącznej mocy 2500 MW274.
273
274
P. Olszowiec, Op.cit. nr 11
Ibidem
94
Energia słoneczna (ogniwa fotowoltaiczne).
Energia słoneczna jest jednym z najbardziej przyszłościowych źródeł energii
odnawialnej. MoŜe być przekształcona zarówno w energię cieplną, jak i za pomocą
ogniw fotowoltaicznych, w energię elektryczną275. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe jedynie
niecały 1% energii słonecznej jest aktualnie wykorzystywany na świecie,
co daje bardzo duŜe moŜliwości rozwoju tego nośnika energii. Energia słoneczna
jest głównym źródłem energii dla naszej planety. Nie wyczerpuje się. Nie stwarza
problemów związanych z kosztami zakupu surowców oraz transportu nośników
energii. Systemy (fotowoltaiczne) przetwarzają energię słoneczną na energię
elektryczną nie wytwarzając przy tym ani zanieczyszczeń, ani hałasu. Nie powodują
teŜ znaczących zmian w środowisku naturalnym276. Od lat 70 XX wieku,
po światowym kryzysie naftowym, koszt budowy urządzeń fotowoltaicznych
co roku się zmniejsza, zaś zainteresowanie państw wykorzystaniem energii
słonecznej, stale rośnie. DuŜą zaletą wykorzystania baterii słonecznych w produkcji
energii jest powszechna dostępność nośnika energii, jakim jest promieniowanie
słoneczne.
W
związku
z
duŜymi
kosztami
sieci
elektroenergetycznych,
baterie słoneczne stanowią doskonałe rozwiązanie dla zasilania urządzeń, które nie
mogą być
podłączone do sieci. Na świecie, według róŜnych ocen, szacuje się,
Ŝe istnieje prawie pół miliona gospodarstw domowych wykorzystujących ogniwa
fotowoltaiczne dla pokrycia własnego zapotrzebowania na energię elektryczną277.
W najbliŜszych latach rozwój małych instalacji przetwarzających energię słoneczną
powinien zdecydowanie się zwiększyć.
Inaczej
sytuacja
przedstawia
się
w
przypadku
duŜych
elektrowni
słonecznych. Nadal koszty inwestycyjne, w przypadku elektrowni słonecznej,
są wyjątkowo duŜe i kilkukrotnie przekraczają koszty poniesione w związku
z budową konwencjonalnych elektrowni278. Powierzchnia jaka jest potrzebna
do budowy elektrowni zasilanej energią słoneczną jest znacznie większa
iŜ w przypadku jakichkolwiek innych elektrowni. W związku z tym występują
niestety pewne zagroŜenia związane z ich budową. Rozległe pola zwierciadeł
skupiających
promienie
słoneczne
wpływają
275
negatywnie
na
otaczający
Ogniwo fotowoltaiczne – urządzenie słuŜące do bezpośredniej konwersji energii słonecznej na energię
elektryczną, zbudowane z cienkich warstw półprzewodników (w większości z krzemu); wiele
połączonych ogniw fotowoltaicznych tworzy baterię słoneczną.
276
W. Jabłoński, J. Wnuk, Op.cit. s. 183
277
Ibidem s. 40
278
Z. Pluta, Słoneczne instalacje energetyczne, Warszawa 2003, s. 230
95
je mikroklimat (spadek temperatury, zmiany siły wiatru), nie zapominając teŜ
o zagroŜeniach dla ptaków przelatujących w pobliŜu. PowaŜnym problemem jest
takŜe ryzyko awarii elektrowni. Wiele części do urządzeń fotowoltaicznych
powstaje z wykorzystaniem wyjątkowo toksycznych związków. Awaria luster
skupiających promienie słoneczne moŜe teŜ stanowić zagroŜenie dla statków
powietrznych (olśnienie) a takŜe być przyczyna poŜarów w okolicach elektrowni
(skupienie wiązki świetlnej poza obszarem ku temu wyznaczonym) 279.
Pomimo, Ŝe technologie konwersji energii słonecznej na energię elektryczną
są znane i dostępne juŜ od lat 70, dopiero w ostatnich latach daje się zauwaŜyć
wzrost
zainteresowania
unijnych
państw
tym
nośnikiem
energii.
Jest to spowodowane głównie potęŜnymi kosztami jakie trzeba ponieść w przypadku
inwestycji
w
ten
rodzaj,
zdecydowanie
najdroŜszy
w
pozyskiwaniu,
źródeł odnawialnych energii. Długi okres zwrotu poniesionych kosztów odstrasza
potencjalnych inwestorów, dlatego w przypadku wykorzystania energii słonecznej,
firmy
prywatne
muszą
być
aktualnie
wspierane
przez
państwa.
Doskonałym przykładem takiej działalności władz państwowych, jest program
„1
tys.
słonecznych
dachów”
a
takŜe
jego
kontynuacja,
program
„100 tys. słonecznych dachów” jakie wprowadził rząd niemiecki w latach 90
ubiegłego stulecia280. Niemcy zdecydowały się na udzielenie wsparcia finansowego
oraz na wprowadzeniu konkretnych unormowań prawnych mających na celu rozwój
energii słonecznej w RFN. Od 1999 roku w Niemczech obowiązuje ustawa,
która gwarantuje dla producentów energii z OZE jej odbiór oraz stałą, dotowaną
przez rząd federalny cenę energii, pozyskanej ze źródeł odnawialnych. W 2001 roku,
całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych w tym kraju zwiększyła się
o ponad jeden milion metrów kwadratowych, co stawia Niemcy w pozycji
niekwestionowanego
lidera
pod
względem
rozwoju
wykorzystania
energii
słonecznej w Europie281.
Wśród innych państw europejskich, w których baterie słoneczne odgrywają
znaczącą rolę w infrastrukturze energetycznej, moŜemy wymienić m.in. Austrię,
Grecję oraz Cypr. Głównie kraje leŜące na południu Europy zaczynają inwestować
w coraz większym stopniu w fotowoltaikę, dla produkcji energii cieplnej oraz
279
Ibidem s. 231
W. Jabłoński, J. Wnuk, Op.cit. s. 40
281
D. GruŜewski, Rozwój nowego sektora energetyki, „Czysta energia” 2003, nr 4
280
96
w mniejszym stopniu, energii elektrycznej. Unia Europejska wspiera rozwój
energetyki słonecznej na swoim terytorium i planuje znaczący wzrost jej udziału
w ogólnym bilansie energetycznym. Pojawiają się teŜ plany współpracy między
Europą a Afryką i Azją Centralną, w celu inwestycji w rozwój infrastruktury
w energetyce słonecznej na bardzo dobrze nasłonecznionych, obszarach pustynnych.
Biomasa, biogaz i biopaliwa.
Biomasa jest to substancja, która powstaje w wyniku przemiany materii
organicznej (biodegradacja) zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych.
Jest zdecydowanie najstarszym, wykorzystywanym przez człowieka źródłem
odnawialnym. Według UE biomasą nazywamy „podatne na rozkład biologiczny
frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami
roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki,
jak równieŜ podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych
i miejskich”282. Szacuje się, Ŝe światowy potencjał biomasy jest wykorzystywany
tylko w około 7%, w tym większość produkcji energii (głównie cieplnej)
pochodzącej z biomasy przypada na kraje rozwijające się283. Do źródeł energii
szeroko pojętego pojęcia biomasy, moŜemy zaliczyć:
- biomasę nieprzetworzoną: m.in. drewno, słoma, szczególne rodzaje
wierzby i inne rodzaje roślin energetycznych;
-
biomasę
przetworzoną:
m.in.
oleje
roślinne,
tłuszcze zwierzęce,
gaz drzewny, lekkie alkohole;
- odpady: m.in. trociny, wióry, makulatura;
- gaz powstały w trakcie biodegradacji materii organicznej (biogaz)284.
Biomasa, jako OZE, nie jest szczególnie uzaleŜniona od konkretnych
uwarunkowań środowiska naturalnego. Występuje w róŜnych stanach skupienia.
MoŜemy mówić o biopaliwach stałych i gazowych oraz biopaliwach płynnych.
W przypadku biopaliw w postaci ciekłej, największe znaczenie dla gospodarki
energetycznej, mają alkohole uzyskiwane z roślin o duŜej zawartości cukru
(biobenzyna), takich jak np. trzcina cukrowa, oraz biodiesel285. Warto wspomnieć,
282
Dyrektywa PE i RUE nr 2001/77/EC.
W.M. Lewandowski, Op.cit. s. 324
284
W. Jabłoński, J. Wnuk, Op.cit. s. 248
285
Biodiesel – jest to biopaliwo oparte na mieszaninie, przetworzonego chemicznie oleju roślinnego
(głównie rzepak, słonecznik, soja) z olejem napędowym.
283
97
Ŝe o ile produkcja biobenzyny odbywa się głównie w Ameryce Północnej i Brazylii,
o tyle biodiesel produkowany z rzepaku, stanowi główne źródło biopaliw w Europie,
gdzie jego produkcja co roku się zwiększa, w szczególności w RFN, która jest
największym producentem biodiesla.
Biomasa
stanowi
doskonałe
źródło
energii
z
wielu
podwodów.
Po pierwsze, w przypadku jej spalania lub obróbki termicznej ilość CO2,
która jest emitowana do atmosfery równa się ilości CO2 pochłanianej przez rośliny,
słuŜące później do produkcji biomasy. Po drugie, produkcja biomasy aktywizuje
gospodarczo regiony słabo zurbanizowane, tworząc m.in. nowe miejsca pracy.
Po
trzecie
pozwala
takŜe
zagospodarować
nieuŜytki
rolne,
wykorzystać
nadprodukcję Ŝywności a takŜe efektywnie rozwiązać problem niektórych odpadów
komunalnych. WaŜną zaletą, w przypadku produkcji biomasy, jest zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego kraju. MoŜe się to objawiać poprzez zuŜycie
do produkcji paliw (roślinnych), surowców produkowanych w kraju i swoistą
decentralizację produkcji energii. Biopaliwa zastępują konwencjonalny olej
napędowy i olej opałowy, ograniczając tym samym zadymienie oraz emisję nie
spalonych węglowodorów i siarki do atmosfery286.
W odniesieniu do biomasy, moŜemy mówić takŜe o kilku wadach tego
nośnika energii. Problemem związanym z transportem i magazynowaniem biomasy
jest jej niska gęstość, co wiąŜe się z duŜą objętością. W przypadku niektórych
rodzajów biomasy, podczas spalania, mogą się wydzielać toksyczne dioksyny.
Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe emisja jakichkolwiek zanieczyszczeń do atmosfery,
jest zdecydowanie niŜsza niŜ w przypadku paliw kopalnych. Problem stanowi takŜe
duŜe zróŜnicowanie wilgotności, dochodzące nawet do 50%, co utrudnia jej
przetwarzanie. Istotną wadą biomasy, w porównaniu z innymi nośnikami energii,
jest jej niezbyt duŜa wartość energetyczna. Przyjmuje się, Ŝe do produkcji energii
uzyskanej z dobrej jakości, jednej tony węgla kamiennego, potrzeba spalić aŜ 2 tony
biomasy (drewna lub słomy). W ostatnim okresie co raz głośniej podnoszą się głosy,
uznające biomasę jako jedną z przyczyn światowego kryzysu Ŝywnościowego.
Rolnicy na całym świecie ograniczają produkcję Ŝywności przechodząc na bardziej
dochodową produkcję roślin energetycznych, tym samym wpływając na światowe
ceny Ŝywności. Jak duŜym jest to problemem moŜemy zauwaŜyć na przykładzie
286
Ibidem s. 283
98
kukurydzy. Z tej samej ilość kukurydzy, która wystarczy na wyŜywienie jednego
człowieka przez rok moŜemy wyprodukować jedynie 50 litrów paliwa. W związku
z tym, zwiększenie produkcji biopaliw o niewielki procent, zmniejsza w znacznie
większym zakresie moŜliwości produkcyjne Ŝywności.
Unia Europejska zakłada znaczące zwiększenie udziału energii z OZE
w ogólnym bilansie energetycznym Europy. DuŜą wagę przykłada się w tym
przypadku do efektywnego rozwoju biomasy (w ramach OZE przewiduje się
największy udział tego nośnika energii do 2010 roku w Europie). W Białej Księdze
z 1997 r., UE zakłada do roku 2010 m.in. konieczność zainstalowania instalacji
produkcyjnych
opartych
na
biomasie
o
mocy
10
GW,
zaopatrywanie
100 społeczności lokalnych wyłącznie w energię pochodzącą z OZE w tym
z biomasy, ogrzewanie 1 mln. mieszkań za pomocą biomasy oraz zwiększenie
produkcji biopaliw287. Obecnie UE zaspokaja około 4% zapotrzebowanie na energię
z
produkcji
biomasy.
Głównym
producentem
energii
elektrycznej
z
jej
wykorzystaniem jest Finlandia. Do wyróŜniających się państw członkowskich UE
w wykorzystaniu biomasy jako źródła energii, naleŜy teŜ Dania, gdzie od ponad
kilkunastu lat nastąpił szybki rozwój spalarni wykorzystujących słomę. Obecnie
funkcjonuje tam ponad 20 tys. takich spalarni. W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć,
Ŝe moŜliwości Polski, w przypadku spalania słomy, są kilkunastokrotnie wyŜsze.
Polska jest szóstym krajem w UE (po Francji, Szwecji, Finlandii, RFN i Hiszpanii)
pod względem zuŜycia energii pochodzącej ze spalania drewna i odpadów
drzewnych.
W 2003 roku przyjęto dyrektywę, która zakłada 2% udział biopaliw
w ogólnej produkcji paliw w Europie do końca 2005 roku, a takŜe co roczny wzrost
ich udziału o 0,75%, aŜ do uzyskania poziomu udziału biopaliw w wysokości 5,75%
w roku 2010 oraz 20% w 2020 roku288. Zdecydowanym liderem w produkcji
biopaliw w Europie pozostają Niemcy (3 razy większa produkcja od Francji,
która jest drugim producentem biopaliw Europie), jednakŜe szybki rozwój tej gałęzi
gospodarki energetycznej daje się zauwaŜyć takŜe w takich krajach jak Hiszpania,
Dania, Austria i Czechy. Jedynym krajem UE, którego potencjał produkcyjny
biopaliw znacząco się zmniejszył w ostatnich latach, jest Polska. Tym samym
straciła ona pozycję trzeciego największego producenta etanolu w Europie.
287
288
COM(97) 599 z 26.11.1997 r.
Dyrektywa PE i RUE nr 2003/30/EC.
99
Energia geotermalna.
Energią geotermalną, ujmując w sposób ogólny, moŜemy nazwać energią
cieplną
wnętrza
Ziemi.
WyróŜniamy
dwa
rodzaje
energii
geotermalnej
pod względem jej zasobów. Energia hydrotermiczna, na którą składa się woda
o temperaturze 50-70 ºC i para wodna o temp. 200-300 ºC występujące
pod powierzchnią ziemi poniŜej 1000 metrów, oraz energia petrotermiczna
zgromadzona w suchych, ogrzanych warstwach skalnych 289. Zasoby cieplne
zmagazynowane
we
wnętrzu
Ziemi
do
głębokości
10
km
przekraczają
aŜ 50,000-krotnie ilość ciepła o jakiej moŜemy mówić w przypadku złóŜ gazu i ropy
na świecie290. Zakładając obecny poziom eksploatacji zasobów energii geotermalnej
powinny one starczyć na około 5 mln. lat291. Przyjmuje się, Ŝe pary i wody poniŜej
temperatury 120 ºC mogą być wykorzystywane jako energia cieplna, zaś zasoby
przekraczające tę temperaturę są opłacalne dla produkcji energii elektrycznej.
Zasoby geotermalne na świecie mają szerokie zastosowanie. W największym stopniu
wykorzystuje się je w ciepłownictwie, do ogrzewania mieszkań. SłuŜą teŜ
w przemyśle, w hodowli ryb oraz w szklarniach. Często teŜ mają znaczenie czysto
rekreacyjne jak w przypadku uzdrowisk opartych na źródłach geotermalnych.
Energia geotermalna jest przyjazna środowisku (niska emisyjność
CO2)
i w przeciwieństwie do innych rodzajów „czystej energii” jest niezaleŜna
od warunków klimatycznych. Problemem, z jakim spotyka się aktualnie energetyka
geotermalna, jest niestety zbyt duŜy koszt instalacji geotermalnych, co blokuje jak
na razie jej szybki rozwój. Jedną z przyczyn tak wysokich kosztów są uboczne
produkty wydobycia nośników geotermalnych, takie jak m.in. siarkowodór oraz
radon, a takŜe częste niszczenie instalacji wydobywczych 292. W związku z tym
aktualnie, energia geotermalna stanowi jedynie uzupełnienie innych źródeł energii
w ogólnej jej produkcji.
Produkcja energii elektrycznej z en. geotermalnej w Europie stanowiła
w 1999 roku około 12% produkcji globalnej, pozostając zdecydowanie w tyle
za Ameryką (47%) oraz Azją (35%)293. JuŜ w 1904 roku (po raz pierwszy)
289
W.M. Lewandowski, Op.cit. s. 255-256
W. Bujakowski, Energia geotermalna. Świat – Polska – Środowisko, Kraków 2000, s. 9
291
J.B. Fridleifsson, Geothermal energy for the benefits of the people worldwide, Światowy Kongres
Geotermalny Japonia 2000.
292
Radon powstaje w procesie rozpadu radioaktywnego uranu i jest wydobywany razem z parą przez
instalacje geotermalne.
293
Ibidem.
290
100
zastosowano energię geotermalną do produkcji energii elektrycznej w Larderello
we Włoszech. W Europie, właśnie Włochy posiadają zdecydowanie największe
zasoby energii geotermalnej. Wśród innych krajów moŜemy pod tym kątem
wyróŜnić takŜe Islandię, Węgry, Turcję oraz Portugalię. TakŜe Polska posiada
znaczący potencjał energii geotermalnej. W Europie energia ta, jest bezpośrednio
wykorzystywana w 33 państwach, na róŜną skalę294. Doskonałym przykładem kraju
w Europie, który wykorzystuje masowo swój potencjał geotermalny jest Islandia.
Ten rodzaj energii zaspokaja prawie 90% zapotrzebowania na energię cieplną,
a takŜe stanowi podstawę produkcji energii elektrycznej (obok energii wodnej)
w tym kraju295. Stolica Islandii, 180-tys. Reykjavik jest największym na świecie
obszarem ogrzewanym za pomocą energii geotermalnej296. Jak moŜna zauwaŜyć
energia geotermalna ma w Europie bardzo duŜy potencjał, który niestety jak na razie
nie jest skutecznie wykorzystywany.
3.3. Działania na rzecz zwiększenia oszczędności energii i efektywności
energetycznej w WE/UE.
3.3.1 Polityka racjonalnego zuŜycia energii w Unii Europejskiej.
Na zwiększenie efektywności wykorzystania energii wytworzonej w państwach
członkowskich WE zaczęto zwracać uwagę juŜ pod koniec lat 70 ubiegłego wieku.
Przyjęte wtedy dyrektywy, odnosiły się jednak jedynie do zwiększenia efektywności
energetycznej konkretnych urządzeń elektrycznych297. Dopiero kilkanaście lat później
moŜemy zaobserwować zintensyfikowanie prac nad przyjęciem odpowiednich
dokumentów oraz zainicjowanie specjalnych programów w ramach Wspólnoty,
mających na celu poprawę efektywności energetycznej i jej promocję w państwach
członkowskich WE. Pierwszym, znaczącym postępem w tej dziedzinie polityki
energetycznej,
było
przyjęcie
wraz
294
z
traktatem
Karty
Energetycznej
B. Kępińska, Energia geotermalna – aktualny stan i perspektywy wykorzystania w Polsce, Przegląd
Geologiczny 2006 nr 8 s. 659
295
Dane na podstawie głównej strony internetowej Icelandic National Energy Authority
(http://www.os.is/page/english/ z dnia 1.06.2007 r.).
296
W. Bujakowski, Op.cit. s. 9
297
Chodzi tu m.in. o dyrektywę Rady 79/53/WE z 14 maja 1979 r. dotyczącą zuŜycia energii elektrycznej
urządzeń domowych czy teŜ dyrektywę Rady 78/170/WE z dnia 13 lutego 1978 r. w sprawie sprawności
generatorów ciepła dla ogrzewania miejscowego i wytwarzania ciepłej wody uŜytkowej w nowych
lub juŜ istniejących budynkach nieprzemysłowych i w sprawie izolacji cieplnej i rozdziału ciepłej wody
uŜytkowej w nowych nieprzemysłowych budynkach.
101
(17
grudnia 1994
r.),
dodatkowego
protokołu
efektywności298.
dotyczącego
Dokument ten określał zasady polityki promowania efektywności energetycznej oraz
dostarczał wytyczne dla państw członkowskich dla opracowania przez nie programów
krajowych. Jego celem było takŜe stworzenie ram współpracy dla wspólnych działań
w tej dziedzinie. Członkowie UE mając m.in. na celu poprawę bezpieczeństwa
energetycznego, zwiększenie zysków gospodarczych oraz skuteczniejszą ochronę
środowiska naturalnego, zadeklarowali współpracę w kwestii polityki efektywności
poprzez spójną politykę w tej dziedzinie oraz stworzenie właściwych norm prawnych
i regulacyjnych299. KaŜde z państw członkowskich zobowiązało się do koordynacji
współpracy wszystkich, własnych organów władzy odpowiedzialnych za politykę
efektywności oraz do rozwoju, wdraŜania i aktualizowania narodowych programów
efektywności energetycznej300. Wspomniano takŜe o wsparciu dla rozwoju nowych
technologii, efektywnych energetycznie i przyjaznych środowisku.
Innym przejawem aktywności Wspólnoty w kwestiach zwiększenia racjonalnego
zuŜycia energii w jej państwach członkowskich, było stworzenie odpowiednich
programów wspierających jej promocję. JuŜ w 1991 roku ruszył program SAVE,
którego celem była promocja i poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalnego
zuŜycia
energii,
głównie
w
sektorze
przemysłowym
i
budowlanym,
w tym m.in. promocja urządzeń energooszczędnych . Wobec postępów w ramach
programu do 1995 roku, zdecydowano się przedłuŜyć jego działanie i decyzją Rady
94/806/WE z dnia 16 grudnia 1996 roku przyjęto nowy, 4-letni program promocji
efektywności energetycznej w UE, tzw. SAVE II (1996-2002). Aktualnie program
SAVE jest programem szczegółowym duŜego unijnego programu w dziedzinie
energetyki, „Inteligentna Energia – Europa 2007 – 2012”. Niestety w związku
z ograniczonym budŜetem, skupił się on wyłącznie na rozpowszechnianiu informacji,
organizacji szkoleń oraz akcji mających na celu promocję efektywności w energetyce.
298
Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony
środowiska z dnia 17.12.1994 r.
299
Sygnatariuszami Traktatu Karty Energetycznej są wszystkie państwa UE oraz Unia Europejska.
Oprócz nich traktat ratyfikowały teŜ m.in. republiki środkowoazjatyckie, Szwajcaria, Japonia oraz
państwa kaukaskie.
300
Protokół wśród działań jakie powinien obejmować taki plan, wymienia m.in. opracowanie
długookresowych scenariuszy zapotrzebowania i dostaw energii, ocenę skutków podejmowanych działań
dla energetyki, środowiska naturalnego i gospodarki, określenie norm i standardów urządzeń
elektrycznych w tej materii, promowanie nowych, efektywnych energetycznie technologii czy teŜ
powoływanie odpowiednich organów wspierających promocję zwiększania efektywności energetycznej
w kraju.
102
W grudniu 1997 roku, na konferencji w Kioto, podpisano protokół będący
uzupełnieniem Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 1992 r.,
którego
głównym
postanowieniem
było
się
zobowiązanie
sygnatariuszy
do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery301. Od samego początku,
jednym z głównych orędowników postanowień protokołu na arenie międzynarodowej
była UE. W związku z tym w 2000 roku przyjęto Plan działań w celu poprawy
efektywności energetycznej we Wspólnotach Europejskich302. Zakładał on sprostanie
wymaganiom protokołu z Kioto oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii
poprzez odpowiednią promocję i działanie na rzecz zwiększenia efektywności
w wykorzystaniu
energii.
Nawiązując do
komunikatu
Komisji
Europejskiej
z 29 kwietnia 1998 roku dotyczącego efektywności energetycznej w WE303,
plan
przyjmował
za
bazowy ekonomiczny
potencjał
poprawy
efektywności
energetycznej (w latach 1998-2010) w kaŜdym sektorze gospodarki UE, na poziomie
18% konsumpcji energii (stan na rok 1995). Plan proponował orientacyjny cel poprawy
wydajności energii o dodatkowy 1% rocznie, czego skutkiem miałoby być efektywne
wykorzystanie do 2010 roku aŜ 2/3 potencjału produkcji energii304.
W czerwcu tego samego roku przyjęto takŜe Europejski Program Zapobiegający
Zmianom Klimatu305, który miał pomóc zidentyfikować, rozwinąć i wdroŜyć
najwaŜniejsze elementy polityki UE dla osiągnięcia celów przyjętych w protokole
z Kioto. W ramach programu przewidziano m.in. przyjęcie dyrektywy w sprawie
efektywności energetycznej budynków, dyrektywy w sprawie przetargów publicznych
związanych z efektywnością energetyczną oraz nowelizację
związanych z nią
przepisów a takŜe przyjęcie dyrektywy o usługach energetycznych i minimalnych
standardach wydajności energetycznej dla sprzętu elektrycznego306.
Kwestie dotyczące efektywnego wykorzystania energii znalazły się takŜe
w wydanej przez KE w 2000 roku Zielonej Księdze – Ku europejskiej strategii
301
Protokół z Kioto wszedł w Ŝycie 16 lutego 2005 r..
Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European Community COM (2000) 247 z dnia
26.04.2000 r.
303
COM (1998) 246 z dnia 29.04.1998 r.
304
A. Węglarz, K. śmijewski, Problematyka efektywności energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej, w:
Energetyka polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej: szanse i zagroŜenia, BiałowieŜa 2003, s. 65
305
Strona internetowa Komisji Europejskiej dot. programu
(http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp.htm z dnia 25 lutego 2008 r.).
306
T. Skoczkowski, Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią i środowiskiem – polityka
efektywności energetycznej w UE i Polsce
(http://www.kape.gov.pl/PL/Dzialalnosc/PolitykaEnergetyczna/a.phtml z dnia 25 lutego 2008 r.).
302
103
bezpieczeństwa energetycznego307. W dokumencie tym, Komisja Europejska wyraziła
słusznie zaniepokojenie prognozami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego UE
do roku 2030, zwracając m.in. uwagę na fakt zbyt duŜego uzaleŜnienia państw
członkowskich UE od paliw kopalnych importowanych z państw trzecich. Tym samym
podkreślono zagroŜenie dla niezaleŜnej polityki UE na arenie międzynarodowej.
Komisja Europejska zaproponowała poprawę bezpieczeństwa dostaw w szczególności
poprzez wzrost efektywności energetycznej gospodarki UE oraz wzrost udziału
tzw. „zielonej energii” w bilansie energetycznym krajów Unii. Od 2000 roku moŜemy
zauwaŜyć zdecydowanie szersze zainteresowanie UE kwestią efektywnego zuŜycia
energii. Nareszcie Unia zdecydowała się uznać bardziej racjonalne wykorzystanie
energii za jeden z podstawowych celów swojego rozwoju, a tym samym za główny
element zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwom członkowskim.
W ramach programów wspierających promocję efektywności energetycznej
działają aktualnie przede wszystkim, najwaŜniejszy i największy z punktu widzenia
energetyki program unijny „Inteligentna Energia – Europa 2007 – 2012” , który jest
kontynuacją programu IEE 2003 – 2006 (jego częścią składową jest wspomniany
wcześniej program SAVE) oraz
Siódmy Program Ramowy Badań i Rozwoju
Technologicznego, które w większym zakresie zostały omówione w rozdziale
pierwszym niniejszej pracy.
Po wyznaczeniu przez UE swoistych celów oraz załoŜeń, rozpoczął się
stopniowy proces ich wdraŜania w państwach członkowskich. W 2002 roku przyjęto
dyrektywę w sprawie wydajności energetycznej budynków308, zaś w 2006 roku pojawiła
się dyrektywa odnosząca się do efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych, czyli dokument dotyczący bezpośrednio końcowych odbiorców
energii309. Celem głównym dyrektywy z 2006 roku jest zmniejszenie zuŜycia energii
o 9% w ciągu 9 lat. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wyznaczenia celów
krajowych w tej kwestii, opracowania programów i środków zwiększania efektywności
wykorzystania energii oraz do sprawowania nadzoru, poprzez kompetentny organ
lub organy, nad realizacją i wdraŜaniem dyrektywy. Wzorcowym dla obywateli
w kwestii efektywności energetycznej ma być, według dyrektywy, sektor publiczny.
307
COM(2000) 769 z 29.11.2000 r.
Dyrektywa 2002/91/WE PE i RUE z dnia 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków (Official Journal L 1 , 04/01/2003 p. 65-71).
309
Dyrektywa 2006/32/WE PE i RUE z dnia 05.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Official
Journal L 114 , 27/04/2006 p. 64-85).
308
104
Państwa mają teŜ zagwarantować, aby dystrybutorzy prywatni, operatorzy systemu
produkcji oraz przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaŜ energii, oferowali
odbiorcom końcowym usługi energetyczne zgodne z postanowieniami tego dokumentu.
Wspomina się takŜe o obowiązku państw członkowskich do rzetelnego informowania
swoich obywateli na temat ułatwień efektywnego wykorzystania energii. Aktualnie trwa
proces wdraŜania dyrektywy w państwach członkowskich UE.
3.3.2 Cele oraz plany działań Unii Europejskiej na najbliŜsze lata.
Działania UE w kwestii efektywności energetycznej w najbliŜszym okresie
wyznaczają dwie zielone księgi Komisji Europejskiej oraz nowy plan działań na lata
2007 – 2012310. W zielonych księgach Komisja Europejska zwraca uwagę na główne
zalety zwiększenia efektywności zuŜycia energii w Unii. Podkreśla się pozycję UE jako
światowego lidera w dziedzinie efektywności energetycznej oraz zaznacza moŜliwość
dalszej redukcji zuŜycia energii o 20% w stosunku do bieŜącego zuŜycia.
Według Komisji, aktywna polityka racjonalnego zuŜycia energii zapewniłaby istotny
wkład
w
zwiększanie
konkurencyjności
i
poziomu
zatrudnienia
w
UE
(nawiązując do realizacji celów Strategii Lizbońskiej). Znacząco mogłaby teŜ wpłynąć
na szybszą i skuteczniejszą redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery
(tu z kolei KE nawiązuje do szybszego osiągania zobowiązań przyjętych w ramach
Protokołu z Kioto). WaŜnym, pozytywnym skutkiem zwiększania efektywności
energetycznej miałaby być takŜe poprawa bezpieczeństwa energetycznego państw Unii,
poprzez ograniczenie popytu na surowce energetyczne, co znacząco obniŜyłoby poziom
ich importu, a tym samym zmniejszyło zaleŜność państw UE od głównych importerów
surowców energetycznych (np. Rosja). Dla zwiększenia efektywności energetycznej
UE, Komisja Europejska podaje kilka propozycji. Wśród nich wymienić naleŜy
m.in. ustanowienie rocznych Planów Działania w zakresie efektywności energetycznej
na poziomie krajowym, polepszenie informacji dla obywateli o sposobach i zaletach
efektywnego wykorzystania energii, usprawnienie systemu podatkowego w tej kwestii,
310
Pierwszą z nich jest wydana przez KE 22 czerwca 2005 r., Zielona Księga o efektywności
energetycznej lub jak osiągnąć więcej zuŜywając mniej (COM(2005) 265), zaś drugą, Zielona Księga
Europejska strategia na rzecz zrównowaŜonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii z dnia 8 marca 2006
r. (COM(2006) 105).
105
rozszerzenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków311,
a takŜe rozwój nowej generacji pojazdów efektywniej zuŜywających paliwo312.
W 2006 roku KE przyjęła nowy plan działania na lata 2007 – 2012313.
Podstawowym i głównym jego celem jest zaoszczędzenie przynajmniej 20% całkowitej
energii pierwotnej do 2020 roku. Jest to jeden z trzech najwaŜniejszych celów UE
w dziedzinie energetyki, uzgodnionych przez Radę Europejską w 2007 roku314.
Plan ten dość szeroko nakreśla zadania oraz cele jakie stawia przed sobą UE w kwestii
bardziej efektywnego zuŜycia energii na najbliŜsze lata. W związku z ogólnym
załoŜeniem
poprawy
efektywności
energetycznej
produktów,
zakłada
się
m.in. odpowiednie oznakowanie urządzeń i sprzętu oraz ustanowienie minimalnych
wymagań eksploatacyjnych dotyczących 14 grup produktów priorytetowych315.
Dokument wspomina takŜe o rozwijaniu usług w zakresie efektywnego wykorzystania
energii przez uŜytkowników, podkreślając tym samym znaczenie przyjętej w 2006 roku,
dyrektywy 2006/32/WE. Po raz kolejny podnosi się takŜe postulat poszerzenia zakresu
działania dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2002 roku,
o budynki (przeznaczone do renowacji) o mniejszej powierzchni niŜ 1000 m² a takŜe,
o określenie minimalnych wymagań eksploatacyjnych dla nowych i odnowionych
budynków. Znaczącymi priorytetami działań UE według planu są m.in.:
- poprawa efektywności w zakresie przetwarzania energii (produkcji i dystrybucji),
- poprawa efektywności w transporcie, w tym przede wszystkim rozwijanie rynków dla
bardziej ekologicznych, inteligentnych, bezpiecznych i energooszczędnych pojazdów
(zmiany w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim),
- finansowanie energooszczędności poprzez ułatwianie właściwego finansowania
inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw świadczących
311
Dyrektywa 2002/91/WE o której mowa, odnosi się wyłącznie do budynków podlegających
renowacjom o powierzchni powyŜej 1000 m². Propozycja KE opiera się o rozszerzenie dyrektywy
na wszystkie budynki podlegające renowacjom bez względu na ich powierzchnię.
312
CARS 21 – Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century (COM(2007)22),
pod tą nazwą kryje się komunikat KE do RUE i PE w sprawie stanowiska KE dotyczącego
sprawozdania końcowego Grupy Wysokiego Szczebla CARS 21(grupa utworzona w 2005 roku w celu
zbadania najwaŜniejszych obszarów polityki UE mających wpływ na rozwój przemysłu motoryzacyjnego
w Europie) .
313
Komunikat KE z dnia 19.10.2006 Plan działania na rzecz racjonalizacji zuŜycia energii: sposoby
wykorzystania potencjału (COM (2006) 545).
314
Chodzi tutaj o tzw. cele „3 x 20”. UE zamierza do 2020 roku zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych
do atmosfery o 20% w porównaniu z rokiem 1990, zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych
do 20% zuŜycia energii pierwotnej oraz zwiększyć efektywność energetyczną o 20%.
315
Dotyczy m.in. kotłów, sprzętu elektrycznego powszechnego uŜytku, odbiorników TV,
oświetlenia i silników elektrycznych.
106
usługi
energetyczne,
promowanie
energooszczędności
w
nowych
państwach
członkowskich a takŜe spójne stosowanie opodatkowania w tej dziedzinie.
Dokument zakłada takŜe zmianę zachowania i podejścia do kwestii
efektywności energetycznej w państwach członkowskich w oparciu o podnoszenie
świadomości w zakresie racjonalizacji zuŜycia energii wśród obywateli państw UE. Ma
to się odbywać poprzez organizację róŜnego typu szkoleń i programów dla personelu
zarządzającego
energetyką
w
przemyśle i
przedsiębiorstwach,
wprowadzenie
zagadnienia efektywności i bezpieczeństwa energetycznego do krajowych programów
nauczania czy teŜ zwiększenie energooszczędności na obszarach zabudowanych316.
Ostatnim, aczkolwiek jednym z bardzo waŜnych zadań UE na najbliŜsze lata jest
kwestia partnerstwa międzynarodowego w dziedzinie efektywności energetycznej.
W interesie Unii jest dąŜyć do zwiększenia oszczędności i efektywnego zuŜycia energii
takŜe w innych regionach świata m.in. poprzez podpisanie nowego porozumienia
ramowego w tej sprawie z jej najwaŜniejszymi partnerami handlowymi.
Z początkiem 2008 roku KE dokonała pierwszej oceny krajowych planów
działania na rzecz racjonalizacji zuŜycia energii317. W notatce informacyjnej moŜemy
przeczytać, Ŝe dotychczas przeanalizowano 17 planów krajowych i z zadowoleniem
odebrano załoŜenia i cele przyjęte przez poszczególne państwa.
Rozwój efektywności energetycznej w Europie i na świecie nabiera coraz
większego znaczenia. Zaoszczędzona energia jest relatywnie tańszym źródłem energii
(właśnie jako „swoiste” źródło energii naleŜy ją traktować) od innych źródeł takich jak
źródła konwencjonalne, nuklearne czy odnawialne. W związku z tym odpowiednia
polityka w tej dziedzinie jest takŜe częścią ogólnej polityki bezpieczeństwa
energetycznego całej UE. Według raportu środowiskowego Grupy Rockwool,
tylko w samej Europie traci się około 270 mld. euro rocznie, zwiększa się emisję CO2
o 400 mln. ton i nie wykorzystuje się ponad 530 tys. dodatkowych miejsc pracy,
wyłącznie w związku z nieefektywnym zuŜywaniem energii przez budynki318.
NaleŜy pamiętać, Ŝe najwięcej energii jest wykorzystywane właśnie do ogrzewania
budynków (około 40% całej energii wytworzonej w Europie). PowyŜsze dane pokazują
316
Projekt utworzenia tzw. „porozumienia między merami” największych i najwaŜniejszych miast w UE
(około 20-30 miast) w celu stworzenia stałego forum wymiany informacji i wzajemnych doświadczeń
w związku z efektywnym uŜytkowaniem energii.
317
Memo on the first assessment of National Energy Efficiency Action Plans (MEMO 08/32), Bruksela,
23 stycznia 2008 r.
318
Raport Środowiskowy 2006 – Grupa Rockwool (http://www.rockwool.pl/graphics/RWPL_2007/doradztwo/do_pobrania/ulotki/raport_srodowiskowy_2006.pdf z dnia 8 marca 2008 r.).
107
takŜe jak duŜy wpływ ma racjonalne zuŜycie energii na politykę ochrony środowiska
UE. Zwiększenie efektywności energetycznej w państwach członkowskich pozwala
na dotrzymywanie przez UE zobowiązań przyjętych w ramach Protokołu z Kioto.
TakŜe moŜliwość stworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia jest
wyjątkowo atrakcyjną przesłanką dla zwiększenia dbałości o efektywne zuŜycie energii.
Odpowiednia polityka efektywności jest jednym z głównych aspektów polityki
zrównowaŜonego
rozwoju
Unii
Europejskiej.
Cel
zwiększenia
efektywności
energetycznej o 20% do roku 2020 jaki stawia przed sobą UE, moŜe się okazać zbyt
trudny do osiągnięcia, jednakŜe naleŜy podkreślić wolę do podejmowania działań oraz
ich realizację w państwach członkowskich, mających za zadanie przybliŜyć osiągnięcie
wyznaczonego celu. Stawiają one Unię Europejską w samej czołówce świata pod
względem racjonalnego zarządzania wykorzystaniem energii.
3.4 Nowe technologie w dziedzinie energii.
Głównym elementem rozwoju kaŜdego przemysłu, w tym takŜe energetyki, są
inwestycje w badania nad nowymi technologiami. W ramach 7 Programu ramowego
badań i rozwoju technologicznego, jeden z 9 programów tematycznych dotyczy właśnie
energii. Skupia się on w szczególności na wsparciu produkcji energii elektrycznej i
paliw z OZE, produkcji energii niskoemisyjnej, tworzeniu inteligentnych sieci
przesyłowych oraz magazynowaniu i wydajności energii elektrycznej.
Z punktu widzenia naszego kraju, najwaŜniejszym projektem w ramach tego
programu jest wsparcie badań nad tzw. „czystym węglem”. Polska jest liderem
pod względem wydobycia węgla w UE. Ponad 95% produkcji energii w Polsce
pochodzi z węgla, co stawia nas w pierwszym szeregu państw popierających prace
nad nowymi technologiami niskoemisyjnymi, w związku z niestety dość wysoką
emisyjnością przetwarzania węgla w tradycyjny sposób319. Jak zaznacza Komisarz
ds. Energii UE, Andris Piebalgs „W 7. europejskim programie ramowym na sektor
energetyczny przewiduje się kwotę rzędu 2,3 mld. euro. Na rozwój czystych technologii
węglowych wyniesie to ok. 400 mln. euro, z czego połowa z programu ramowego,
a połowa z innych źródeł. To pieniądze na badania i instalacje demonstracyjne320.”
319
Warto zauwaŜyć, Ŝe dzięki temu Polska jest praktycznie jedynym krajem europejskim , który
ma zapewnione pełne bezpieczeństwo dostaw na dzień dzisiejszy.
320
Materiały własne z Międzynarodowej konferencji na temat przyszłości dywersyfikacji źródeł energii
w Unii Europejskiej pt. „Future EU energy mix – will coal play an important role?” z dnia 29.05.2006
108
W krajach UE powoli zmieniają się poglądy na wykorzystanie węgla
w produkcji energii. O ile w latach 90 ubiegłego wieku oraz w pierwszych latach wieku
XXI, Unia Europejska zgodnie dąŜyła do ograniczenia udziału energii wyprodukowanej
z węgla w ogólnym bilansie, o tyle w ostatnim okresie tendencja ta zaczyna słabnąć,
a wręcz co raz częściej pojawiają się głosy zwiększenia wydobycia węgla w UE.
Według prof. Jerzego Buzka „Od węgla nie ma odwrotu. Kiedy w 2004 r.
rozpoczynałem pracę w Parlamencie Europejskim, baryłka ropy kosztowała 30 dol.
i nikt nie interesował się moimi apelami o wielki europejski program czystej energii
z węgla. Dziś ropa kosztuje dwa razy więcej, a kwestia bezpieczeństwa dostaw zmieniła
nastawienie do węgla. Nawet Francuzi, którzy oparli swoją energetykę niemal w całości
na elektrowniach jądrowych, zaczynają budować nową kopalnię węgla. W dokumentach
unijnych sprzed pół roku Program Czystej Energii z Węgla zajmuje poczesne miejsce,
bo spośród surowców kopalnych węgiel występuje w największej obfitości i wystarczy
przynajmniej na kolejnych sto lat. Tak się przy tym składa, Ŝe Polska dysponuje
największymi w Europie i jednymi z największych w świecie zasobami tego surowca321.”
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe według danych profesora, baryłka ropy naftowej miała kosztować
60 dolarów USD. Aktualnie za baryłkę ropy na światowych giełdach płaci się juŜ
powyŜej 140 dolarów, co jeszcze bardziej powinno skłaniać państwa UE to szukania
nowych rozwiązań w tej dziedzinie gospodarki.
Jak widać, Unia Europejska jest Ŝywo zainteresowana rozwojem nowych
technologii w energetyce, w tym między innymi, z niskoemisyjnym przetwarzaniem
węgla322 oraz sekwestracją węgla (w styczniu 2008 KE przedstawiła projekt dyrektywy
w sprawie sekwestracji, zakładający rozwój i wsparcie dla tej technologii zapobiegania
emisji dwutlenku węgla)323. Polska jako kraj wręcz uzaleŜniony od tego rodzaju źródła
energii powinna jak najmocniej promować te rozwiązania i starać się wpływać
na wspólny głos wszystkich państw UE w tej kwestii.
321
E. Benedyk, Zielone światło dla czarnego scenariusza. Rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem, byłym
premierem, posłem do Parlamentu Europejskiego, „Polityka” 2007, nr 31, s.66
322
Do tzw. niskoemisyjnych technologii przetwarzania węgla zalicza się procesy wzbogacania węgla
(oddzielanie węgla od substancji mineralnych, zmniejszając tym samym zawartość popiołu i siarki),
tzw. zgazowaniu węgla (przemiana w gaz składający się z wodoru i tlenku węgla), odpylanie węgla,
odsiarczanie węgla oraz odazotowanie węgla.
323
Sekwestracją CO2 nazywamy proces wychwytywania, transportu oraz składowania i odizolowania od
biosfery dwutlenku węgla.
109
Rozdział IV
Polityka energetyczna Polski.
4.1 Potencjał energetyczny naszego kraju.
Polska jest jednym z najmniej uzaleŜnionych od importu surowców
energetycznych krajów Unii. W porównaniu z większością pozostałych 26 państw
członkowskich Polska stoi na uprzywilejowanej pozycji dzięki potęŜnym zasobom
(jednych z największych na świecie) węgla kamiennego a takŜe w mniejszym stopniu,
brunatnego. Dzięki temu moŜemy rozmawiać na temat bezpieczeństwa energetycznego
bez konieczności podejmowania błyskawicznych decyzji324. Obok węgla w Polsce
spotykamy wszystkie pozostałe główne surowce energetyczne, ale występujące
w niewielkich ilościach, które nie wystarczą na zaspokojenie potrzeb krajowych.
Większość
ropy
i
gazu
ziemnego
Polska
jest
zmuszona
importować.
Głównym dostawcą w obu przypadkach jest Rosja, która dzięki bliskiemu połoŜeniu
oraz bardzo dobrej infrastrukturze przesyłowej (słuŜącej głównie do tranzytu na zachód
Europy) jest naszym naturalnym partnerem w handlu surowcami. Prawie 70% dostaw
wszystkich surowców energetycznych do Polski pochodzi właśnie z Rosji.
Wśród innych partnerów naszego kraju w handlu surowcami i energią wyróŜnić naleŜy
Niemcy, Białoruś, Czechy, Słowację, Kazachstan, Litwę i Norwegię325. Co ciekawe
w przypadku Czech, Słowacji czy Niemiec, wartość eksportu surowców z Polski,
przewyŜsza wartość ich importu. Eksport surowców energetycznych z Polski opiera się
oczywiście prawie całkowicie na węglu kamiennym326.
4.1.1 Zasoby surowcowe.
Pisząc o potencjale surowcowym naszego kraju nie sposób zacząć od innego
surowca, niŜ węgiel. Od dawien dawna mawiało się, Ŝe „Polska węglem stoi” i takŜe
na dzień dzisiejszy węgiel jest zdecydowanie najwaŜniejszym polskim surowcem
324
Dla porównania moŜna podkreślić problem ograniczenia bezpieczeństwa energetycznego naszego
wschodniego, ubogiego w surowce sąsiada jakim jest Litwa. Dotychczas kraj, ten wykorzystywał
w znacznej części energię jądrową pochodzącą z jedynej litewskiej elektrowni atomowej w Ignalinie.
Wobec wejścia do UE i obowiązku zamknięcia w najbliŜszym czasie przestarzałych juŜ reaktorów,
Litwę w najbliŜszym okresie (przed wybudowaniem nowej elektrowni jądrowej) czekają powaŜne zmiany
w strukturze pozyskiwania energii związane z zaspokajaniem zapotrzebowania na surowce energetyczne
poprzez ich import (głównie z Rosji).
325
www.pgi.gov.pl
326
Węgiel brunatny wobec niŜszej jakości oraz w związku z ryzykiem niszczenia podczas transportu
praktycznie słuŜy jedynie do zaspokajania potrzeb krajowych.
110
energetycznym. W roku 2006 węgiel327 stanowił ponad 60% zuŜycia energii
pierwotnej328 w Polsce329. W odniesieniu do zuŜycia energii elektrycznej z niego
wyprodukowanej, współczynnik ten jest znacznie większy i wynosi z reguły ponad 90%
zuŜycia energii kaŜdego roku w naszym kraju330. W związku z tym węgiel
jest podstawowym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i tym samym
warunkuje politykę naszego kraju na forum UE w kwestii energetyki. Polska jako
jedyny kraj spośród 27 członków Unii opiera w tak zdecydowanej większości swoje
bezpieczeństwo energetyczne na tym surowcu. Część innych państw UE teŜ głównie
zuŜywa energię wytworzoną z węgla, ale juŜ w znacznie mniejszej części
(m.in. Niemcy, Grecja)331. Wśród pozostałych państw dominują energia jądrowa
(m.in. Francja, Szwecja) i gaz ziemny (m.in. Holandia, Wielka Brytania, Włochy)
oraz energetyka odnawialna (m.in. Szwecja, Dania). W Polsce wydobywa się dwa róŜne
rodzaje węgla. Tańszy (wydobywany metodą odkrywkową), lecz mniej efektywny,
węgiel brunatny332 oraz węgiel kamienny333. Produkcja pierwszego z nich stanowi
około 2/5 całej produkcji węgla w Polsce i co roku wynosi mniej więcej 60 mln. ton,
zaś jego zasoby szacuje się na około 14 mld. ton. Węgiel brunatny wobec tego,
Ŝe jest mało efektywny i łatwo się psuje podczas transportu jest przetwarzany
w elektrowniach znajdujących się z reguły blisko źródła wydobycia. Znacznie większe
zasoby Polska posiada w przypadku węgla kamiennego i wynoszą one około 60 mld.
ton. Roczne wydobycie tego rodzaju węgla wynosi średnio około 95 mln. ton334. Takie
wartości dają Polsce miano głównego producenta węgla, zarówno kamiennego jak
i brunatnego w Unii Europejskiej335. Od dłuŜszego czasu wydobywanie węgla w Polsce
nie jest niestety opłacalne i stopniowo zamyka się kopalnie, obniŜając tym samym
327
Węgiel kamienny i brunatny liczony razem.
Energią pierwotną nazywamy sumę energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii
(surowce energetyczne pozyskiwane bezpośrednio z natury).
329
Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005, 2006, „Informacje i opracowania statystyczne”
GUS, Warszawa 2007, s. 24
330
Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz plan zamknięcie kopalń w
latach 2004-2007, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, s. 5
331
Nie więcej niŜ 60% całkowitej produkcji energii elektrycznej pochodzi z węgla.
332
Węgiel brunatny jest wydobywany w trzech zagłębiach. W Zagłębiu Konińskim (Koło, Konin, Turek),
Zagłębiu Turoszowskim (Turów, Bogatynia) oraz o zdecydowanie największych zasobach,
Zagłębiu Bełchatowskim (Bełchatów). (www.pgi.gov.pl ).
333
Węgiel kamienny jest wydobywany w regionie Górnośląskim (prawie 80% całkowitych zasobów tego
węgla w Polsce) i Lubelskim. Nieeksploatowane złoŜa węgla kamiennego znajdują takŜe na Dolnym
Śląsku. (www.pgi.gov.pl ).
334
Materiały z konferencji, Fakty: węgiel – energetyka w Polsce, XXI Konferencja „Zagadnienia
surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”, Kraków 2007 s. (http://www.minpan.krakow.pl/zaklady/zrynek/fakty_do_wydruku.pdf z dnia 20.07.2008 r.).
335
W Polsce wydobywa się około 57% całego unijnego wydobycia węgla.
328
111
potencjał wydobywczy państwa. Ostatnio jednak daje się zauwaŜyć tendencję
do promocji w Polsce i w Europie tego rodzaju surowca energetycznego.
Jest to związane z nowymi technologiami spalania węgla tzw. „czystymi technologiami
węglowymi”. Na dzień dzisiejszy Polski nie stać na budowę elektrowni o odpowiednich
standardach emisji gazów cieplarnianych, jednakŜe wzrost znaczenia badań nad
technologiami niskoemisyjnego spalania węgla daje nadzieje na wzrost znaczenia węgla
w unijnej gospodarce energetycznej.
Ropa naftowa jest aktualnie najpopularniejszym surowcem energetycznym
na świecie, w Polsce jednak wobec jej niewielkich zasobów naturalnych
oraz zdecydowanej dominacji węgla w rodzimej energetyce ma ona mniejsze znaczenie.
W Polsce istnieją trzy skupiska złóŜ ropy naftowej, w okolicy Karpat i ich Przedgórza,
na NiŜu Polskim w Wielkopolsce oraz
na Pomorzu i w obszarze polskiej strefy
ekonomicznej na Bałtyku. Region przedgórza Karpackiego oraz samych Karpat jest
najstarszym na świecie rejonem górnictwa naftowego. W związku z tym złoŜa w tym
regionie są na wyczerpaniu (niecałe 2% zasobów) i główne wydobycie ropy naftowej
w Polsce koncentruje się w Wielkopolsce (około 80% całych zasobów ropy
w Polsce)336. W ostatnich latach wydobycie ropy w Polsce nieznacznie się zwiększyło
wobec eksploatowania nowych złóŜ. Całość wydobycia ropy naftowej utrzymuje się
na poziomie około 800 tys. ton rocznie337. Zaspokaja to jedynie w minimalnym stopniu
potrzeby naszego kraju, w związku z tym, większość ropy naftowej w Polsce pochodzi
z importu.
Gaz ziemny jako najczystszy surowiec naturalny jest w Europie coraz częściej
wykorzystywany. W strukturze paliw pierwotnych w naszym kraju gaz jest czwartym
pod względem udziału, kolejno po węglu kamiennym, ropie naftowej i węglu
brunatnym, surowcem naturalnym338. ZłoŜa gazu ziemnego w Polsce pokrywają się
praktycznie ze złoŜami ropy naftowej. TakŜe w przypadku gazu największe zasoby
znajdują się w Wielkopolsce339. Całkowite zbadane zasoby gazu
wynoszą
około 150 mld. m³ gazu, zaś rocznie wydobywanych jest około 5 mld. m³. Szacuje się,
Ŝe nieodkrytych jeszcze złóŜ gazu moŜe być 3 razy więcej, co pozytywnie rokuje na
przyszłość. Gaz wydobywany aktualnie w Polsce pokrywa mniej więcej 1/3 krajowego
336
www.pgi.gov.pl
Zasoby ropy szacuje się na około 14 mln. ton.
338
www.ure.gov.pl
339
W odróŜnieniu jednak od ropy naftowej, złoŜa gazu w rejonie Przedgórza Karpat są znacznie większe,
zaś w przypadku Bałtyku występują w marginalnych ilościach.
337
112
zapotrzebowania i tak jak w przypadku ropy w większej części produkcja energii z gazu
opiera się na imporcie niŜ na wydobyciu340.
4.1.2 Rynek energii w Polsce.
Między energetyką w Polsce a energetyką w pozostałych państwach unijnych
istnieją pewne znaczące róŜnice. Przede wszystkim, jak mogliśmy zauwaŜyć,
Polska jest praktycznie jedynym krajem w UE w którym tak wielkie znaczenie
dla bezpieczeństwa energetycznego i stabilności rynku energii ma węgiel. W związku
z szerokim wykorzystaniem węgla, w Polsce notuje się takŜe znacznie mniejsze zuŜycie
ropy naftowej niŜ w innych państwach UE. WaŜną róŜnicę między Polską a Unią jako
całością stanowi takŜe energetyka jądrowa, która uczestniczy w około 14% zuŜycia
energii pierwotnej i w 1/3 w całej
produkcji energii elektrycznej w zjednoczonej
Europie. Polska w tym porównaniu wypada fatalnie, gdyŜ nie posiada ani jednej
elektrowni atomowej341. Wszystkie te róŜnice m.in. warunkują po trochu tendencje
do zmian w strukturze zuŜycia energii w Polsce. Ilość zuŜycia węgla jako surowca
do produkcji energii co roku spada. Jest to m.in. związane z duŜym zanieczyszczeniem
powietrza jakie powoduje ten surowiec podczas spalania, a takŜe ze zmniejszającą się
opłacalnością inwestycji w ten sektor energetyki342. Zwiększa się za to stopniowo udział
pozostałych nośników energii takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i energia
odnawialna343. Cały czas trwa takŜe proces promocji energetyki jądrowej w naszym
kraju, na razie jednak bez konkretnych efektów.
W
roku
2006
345
około 903,5 TWh
produkcja
energii
pierwotnej
w
, zaś energii elektrycznej prawie 162 TWh
340
346
Polsce344
wyniosła
. Ponad 70% energii
Całkowite zuŜycie gazu ziemnego w naszym kraju w 2007 roku wyniosło około 15,1 mld. m³,
z czego niecałe 4,3 mld. m³ pochodziło ze źródeł krajowych (Sprawozdanie z działalności Prezesa URE –
2007 „Biuletyn URE” 2008, nr 3).
341
Polska posiada dwa reaktory badawcze MARIA i EWA w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku.
Tylko pierwszy z nich jest aktualnie uŜywany.
342
Nowe, czyste technologie węglowe są jeszcze bardzo drogi i wszystkie inwestycje z nimi związane
wyjątkowo kapitałochłonne.
343
M. Turek, Węgiel a pozostałe nośniki energii w polityce energetycznej Polski, „Polityka energetyczna”
2005, tom 8 zeszyt 1, s. 12
344
Opracowanie własne na podstawie Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach…, Op.cit. s. 38
345
W 2005 roku, całkowita energia wyprodukowana w 27 państwach dzisiejszej UE wyniosła około
10.351 TWh. Zdecydowanym liderem pod względem produkcji energii pierwotnej w UE jest Wielka
Brytania, która w roku 2005 wyprodukowała ponad 2.500 TWh energii (prawie 1/4 całej produkcji
energii w UE). Francja i Niemcy wyprodukowały w tym czasie po około 1.500 TWh energii pierwotnej
(opracowanie własne na podstawie Eurostat statistical book, Energy. Yearly statistics 2005, 2007)
346
Dla porównania w innych duŜych państwach europejskich wartość ta wyniosła w 2006 roku,
w Niemczech ok. 635 TWh, we Francji ok. 571 TWh, w Wielkiej Brytanii 398 TWh, we Włoszech
113
pierwotnej uzyskano z węgla kamiennego i około 16% z węgla brunatnego.
Pozostałe 14% produkcji pochodziło z przetwarzania gazu, ropy oraz odnawialnych
źródeł energii. ZuŜycie energii pierwotnej w Polsce w tym okresie przekroczyło wartość
produkcji i wyniosło mniej więcej 1.136 TWh. W przypadku energii elektrycznej
zuŜycie było mniejsze od produkcji i wyniosło 130 TWh347. W przypadku zuŜycia
energii pierwotnej struktura jest trochę inna niŜ w przypadku jej produkcji.
Nadal pozycję dominującą ma węgiel kamienny (około połowy zuŜytej energii
pierwotnej pochodzi z węgla kamiennego), jednakŜe drugim pod względem ilości
zuŜycia surowcem w Polsce jest ropa naftowa (około 20% całego zuŜycia).
Jest to spowodowane m.in. duŜym zapotrzebowaniem na ten surowiec w transporcie,
wobec czego ropa naftowa jest głównym surowcem energetycznym, jaki jest
importowany za zagranicy. Węgiel brunatny i gaz ziemny stanowią po około 12%
całego zuŜycia energii pierwotnej w naszym kraju.
Rynek energii w Polsce moŜemy podzielić na cztery główne części sektorowe
jakimi są rynki energii elektrycznej i gazu ziemnego, rynek ciepła oraz przesył sieciowy
paliw płynnych348.
Rynek energii elektrycznej.
Za początek tworzenia się rynku energii elektrycznej w Polsce przyjmuje się
datę wejścia w Ŝycie ustawy Prawo Energetyczne349, 5 grudnia 1997 roku, która jest
podstawą jego funkcjonowania350. Od tego czasu postępuje stopniowy proces
demonopolizacji, liberalizacji oraz prywatyzacji rynku energii elektrycznej w naszym
kraju. Aktualnie, po likwidacji w marcu 2008 roku kontraktów długoterminowych,
szacuje się, Ŝe Polski rynek elektroenergetyki jest otwarty w około 70%351.
Na niezliberalizowaną część rynku składa się energia wyprodukowana przez
konkretnych wytwórców, która musi być obowiązkowo kupowana przez klientów
i Hiszpanii niewiele ponad 300 TWh, co stawia Polskę na szóstym miejscu w produkcji energii
elektrycznej Unii Europejskiej (www.energy.eu).
347
Opracowanie własne na podstawie Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach…, Op.cit. s. 38
348
W związku z ograniczonymi ramami tej pracy chciałbym się skupić na tych samych dwóch sektorach
energetyki co do których odnoszą się główne unijne dyrektywy dotyczące liberalizacji z 2003 roku.
349
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z dnia 4.06.1997.nr 54 poz. 348).
350
Wraz z aktami wykonawczymi (rozporządzeniami) Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska oraz
przepisami dostosowanymi do uregulowań prawnych zawartych w unijnych dyrektywach dotyczących
rynku energii elektrycznej.
351
www.cire.pl
114
w określonych proporcjach352. Działanie takie ma wesprzeć
zapobieganie
i ograniczanie negatywnych skutków produkcji energii dla środowiska naturalnego
poprzez wsparcie dla energii produkowanej z OZE, gazu i w skojarzeniu z ciepłem.
Zliberalizowany rynek energii elektrycznej moŜemy podzielić w oparciu
o podmioty na nim występujące na cztery części. Są to podmioty produkujące energię,
dystrybuujące energię, podmioty zajmujące się przesyłem energii oraz odbiorcy finalni.
Energię
elektryczną
produkuje
się
w
Polsce
w
elektrowniach,
elektrociepłowniach i elektrowniach opartych na OZE. Aktualnie działające w naszym
kraju elektrownie, których jest 20, są opalane wyłącznie węglem kamiennym i węglem
brunatnym. Razem produkują one prawie 3/4 całej energii zuŜywanej w kraju353.
Do największych elektrowni w Polsce zaliczyć naleŜy trzy elektrownie holdingu
BOT
(Bełchatów,
Opole,
Turów)354,
w
tym
w
szczególności
elektrownię
w Bełchatowie, która jest największą elektrownią cieplną w Europie i największą
elektrownią opalaną węglem brunatnym na świecie355. DuŜe znaczenie posiada takŜe
inny polski potentat w tej branŜy, Południowy Koncern Energetyczny, w którego skład
wchodzi aŜ sześć elektrowni cieplnych356. Drugą co do wielkości elektrownią w Polsce
i największą opalaną węglem kamiennym jest elektrownia Kozienice, naleŜąca do grupy
kapitałowej ENEA S.A.. WyróŜnić takŜe naleŜy wielkopolski ZE PAK z czterema
elektrowniami357 i zachodniopomorski ZEDO i S.A. z 3 zakładami358. DuŜe elektrownie
znajdują się takŜe w Rybniku i Połańcu oraz Skawinie359. Znacznie więcej jest w Polsce
elektrociepłowni (ponad 50), które wytwarzają tzw. energię elektryczną w skojarzeniu
z ciepłem. Do produkcji energii wykorzystują one zarówno węgiel jak i gaz ziemny.
Z reguły są one umiejscowione przy duŜych aglomeracjach miejskich takich jak
352
7% energii musi pochodzić z OZE, 19% musi być wytworzone w skojarzeniu z ciepłem oraz 2,7%
musi pochodzić z elektrowni gazowych, gazowo-parowych lub w skojarzeniu z ciepłem w źródłach
o mocy mniejszej niŜ 1 MW (megawat).
353
www.cire.pl
354
BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (www.bot.pl). Od 9 maja 2007 roku holding BOT jest częścią
Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).
355
Elektrownia BOT Bełchatów rocznie produkuje około 27-28 TWh, co odpowiada ponad 20 %
całkowitej energii wyprodukowanej w Polsce.
356
Są to elektrownie: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia.
357
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.. Elektrownie Konin, Adamów, Pątnów I i Pątnów II.
(www.zepak.com.pl).
358
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.. Elektrownie Dolna Odra w Nowym Czarnowie, Pomorzany w
Szczecinie i elektrownia Szczecin.
359
Są to jedyne trzy elektrownie w Polsce będące własnością kapitału z zagranicy. Elektrownia
w Rybniku naleŜy do francuskiego giganta energetycznego EdF, elektrownia w Połańcu do belgijskiego
Electrabel, części niedawno powstałej Grupy Suez, zaś elektrownia w Skawinie naleŜy do czeskiej grupy
ČEZ.
115
m.in. jak Warszawa, którą obsługują elektrociepłownie
śerań i Siekierki360
czy Chorzów i Katowice obsługiwane przez elektrociepłownie(ČEZ i PGE).
Grupę producentów energii elektrycznej zamykają elektrownie wykorzystujące
odnawialne źródła energii. NaleŜą do nich:
- elektrownie wodne o największym z OZE potencjale energetycznym
(m.in. największa elektrownia Wodna śarnowiec, elektrownia Porąbka-śar361,
Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, elektrownia Włocławek),
- siłownie wiatrowe tworzące często tzw. farmy wiatrowe (m.in. farmy wiatrowe
w Tymieniu, Zagórzu, Darłowie i GnieŜdŜewie),
- elektrownie na biomasę i biogaz (duŜo małych elektrowni w całej Polsce).
Potencjał energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE jest jednak niewielki
i oscyluje koło 3% całkowitej produkcji energii elektrycznej w naszym kraju.
Kolejną grupą podmiotów uczestniczących w rynku energii są firmy zajmujące
się handlem energii elektrycznej tzw. spółki obrotu. Ich działalność opiera się
na zakupie energii od wytwórców i sprzedaŜy jej dystrybutorom lub niektórym duŜym
odbiorcom finalnym. Na polskim rynku działa aktualnie około 314 takich firm,
jednakŜe większość klientów, którzy od 1 lipca 2007 roku mogą swobodnie wybierać
dostawcę energii nie jest świadoma moŜliwości wyboru362. Obok siebie jako spółki
obrotu występują duŜe koncerny energetyczne oraz małe kilkuosobowe spółki cywilne.
W związku z tym aktywnie na rynku działa nie więcej niŜ 20 do 25 spółek obrotu363.
Ze spółkami obrotu nierozerwalnie związane są teŜ inne podmioty uczestniczące
w rynku energii odpowiedzialne za dystrybucję energii elektrycznej. Energia jest
transportowana za pomocą sieci elektroenergetycznych, które ze względu na wielkość
napięcia, moŜemy podzielić na sieci przesyłowe (napięcie 220 i 400 kV), które łączą
elektrownie z tzw. Głównymi Punktami Zasilającymi (GPZ), oraz sieci dystrybucyjne
(napięcie od 230 V do 110 kV), które dostarczają energię juŜ do odbiorców finalnych.
Za transport energii sieciami przesyłowymi odpowiada jeden tzw. monopolista
naturalny, PSE – Operator S.A.. W przypadku sieci dystrybucyjnych mamy juŜ
360
Właścicielem obu zakładów jest Vattenfall Heat Poland S.A. naleŜąca do szwedzkiego koncernu
Vattenfall.
361
Elektrownia śarnowiec i elektrownia Porąbka-śar są elektrowniami szczytowo-pompowymi, które
wykorzystują juŜ wyprodukowaną energię, przez co często nie zalicza się ich do odnawialnych źródeł
energii.
362
J. Balcewicz, Z 314 koncesjonowanych spółek obrotu, na rynku aktywnie działa najwyŜej 25, „Gigawat
energia” 2006, nr 10, (http://www.gigawat.net.pl/article/articleview/835/1/69 z dnia 26.07.2008 r.).
363
Do największy spółek obrotu energią w Polsce naleŜą m.in. PKP Energetyka, Polenergia, ELNORD,
ATEL.
116
do czynienia z konkurencją na rynku, gdzie istnieje aktualnie 19 operatorów systemów
dystrybucyjnych (OSD)364. Większość z nich skupionych jest w holdingu PGE S.A.
(8 operatorów), grupie kapitałowej Tauron Polska Energia S.A. (2 operatorów) oraz
po jednym dystrybutorze w pozostałych dwóch potęŜnych polskich koncernach
energetycznych ENEA S.A. i ENERGA S.A.365. Interesująca, z punktu widzenia
otwarcia rynku energii w Polsce, jest takŜe obecność zagranicznych koncernów wśród
dystrybutorów w naszym kraju. Po jednym dystrybutorze posiadają szwedzki Vattenfall
(Gliwice i region Górnego Śląska) i niemiecki RWE (Warszawa).
Ostatnią grupą podmiotów działających na polskim rynku energii są odbiorcy
finalni366. MoŜemy wyróŜnić dwie grupy odbiorców, gospodarstwa domowe oraz
odbiorców nie będących gospodarstwami domowymi. Gospodarstwa domowe, czyli
osoby prywatne zaopatrujące się w energię elektryczną do uŜytku domowego, od 1 lipca
2007 roku, zgodnie z unijną dyrektywą z 2003 r., mają prawo do swobodnego wyboru
dostawcy energii elektrycznej367. Gospodarstwa domowe odpowiadają jedynie
za 1/4 całej energii kupowanej przez klientów w Polsce368. Większość energii (75%)
jest kupowana przez pozostałych odbiorców, wśród których moŜna wymienić
m.in. duŜe zakłady przemysłowe, liczne instytucje, biura czy koleje państwowe.
Mogą oni swobodnie wybierać dostawcę od 1 lipca 2004 roku. Proces otwierania rynku
energii elektrycznej na swobodną konkurencję w Polsce ilustruje tabela 6.
Tabela 6
Data:
Klienci kupujący powyŜej:
Liczba
uzyskali
klientów,
prawo
swobodnego
wyboru dostawcy
od 4.09.1998 r.
500 GWh
12
od 1.01.1999 r.
100 GWh
80
od 1.01.2000 r.
40 GWh
276
od 1.01.2002 r.
10 GWh
1.200
od 1.01.2004 r.
1 GWh
około 6 tys.
od 1.07.2004 r.
wszyscy
klienci
poza
około 1.7 mln.
gospodarstwami domowymi
od 1.07.2007 r.
wszyscy klienci
Źródło: www.vattenfall.pl
364
www.ure.gov.pl
Wszystkie te firmy są własnością Skarbu Państwa.
366
Odbiorcy, którzy dokonują zakupu energii na własny uŜytek.
367
Jest to około 15,7 mln. klientów.
368
Agencja Rynku Energii S.A. (www.are.waw.pl).
365
117
którzy
około 15,7 mln. klientów
Jak moŜna zauwaŜyć liberalizacja rynku energii elektrycznej w naszym kraju
przebiega powoli, ale polski rynek stopniowo otwiera się na niepaństwowe podmioty
gospodarcze w sektorach produkcji energii a przede wszystkim handlu i dystrybucji.
Martwi niestety niezbyt sprawna kampania społeczna i tym samym słabe jak na razie
zainteresowanie społeczeństwa moŜliwością wyboru producenta i dostawcy energii369.
TakŜe liczne przeszkody administracyjne związane z wprowadzeniem zasady dostępu
strony trzeciej do obrotu energią (TPA) nie wspierają procesu otwierania się polskiego
rynku energii. Konsekwentnie jednak polska energetyka dąŜy do zbliŜenia z energetyką
unijną. Przykładem moŜe być chociaŜby pomoc państwa w
zniesieniu jednej
z głównych barier dla procesu liberalizacji, czyli tzw. kontraktów długoterminowych
(KDT)370. UE uznaje KDT za wyjątkowo utrudniające liberalizację oraz zmniejszające
efekty wprowadzenia zasady TPA371. Według ustawy z 2007 roku, KDT przestały
obowiązywać
z
dniem1
kwietnia
2008
roku
na
podstawie
dobrowolnych
„umów rozwiązujących” (zostały podpisane do końca 2007 roku). Koszty osierocone
(koszty z inwestycji i zobowiązań) poniesione przez inwestorów mają być pokrywane
przez państwo zgodnie z prawem unijnym.
Rynek gazu ziemnego.
Rynek gazu w Polsce, tak jak i rynek energii elektrycznej, podlega stopniowej
liberalizacji w oparciu w szczególności o postanowienia ustawy Prawo energetyczne
z 1997 r. oraz unijną dyrektywę gazową z 2003 roku. Niestety o ile w przypadku rynku
elektroenergetycznego moŜemy mówić o znaczącej liberalizacji i otwarciu rynku
na podmioty trzecie, o tyle na rynku gazu, pomimo formalnego otwarcia na swobodny
wybór dostawcy przez wszystkie podmioty od 1 lipca 2007 roku, o wolnej konkurencji
na rynku w praktyce nie ma co mówić. Polski rynek jest jednym z najgorzej
369
W ciągu roku od wprowadzenia swobody wyboru dostawcy energii przez gospodarstwa domowe,
dostawcę zmieniło niecałe 1,2 tys. klientów (spośród prawie 15 mln.). Jest to m.in. skutkiem braku ofert
dla gospodarstw domowych, związanym z odgórnym zatwierdzaniem cen przez regulatora,
który wprowadza ceny niŜsze niŜ na rynku. URE chce uwolnić ceny dla gospodarstw domowych dopiero
od początku 2009 roku. Do zmiany dostawcy nie przekonują takŜe problemy administracyjne z tym
związane oraz niewielkie róŜnice w cenach między dostawcami (www.energetyka.wnp.pl).
370
Na mocy ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaŜy mocy i energii z dnia
29 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 20.07.2007 r., nr 130, poz. 905).
371
Chodzi tu o długoterminowe kontrakty zawierane przez elektrownie z Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi, których celem miało być sfinansowanie inwestycji w elektrowniach.
Dzięki zapewnionym wieloletnim kontraktom na dostawy energii, elektrownie mogły zaciągać potęŜne
kredyty (szacuje się ich wartość w latach 1994-1998 na 20 miliardy złotych). Po wejściu Polski do UE
kontraktu te okazały się skuteczną blokadą dla otwierającego się rynku, zapewniając korzyści jedynie
elektrowniom, które je podpisały a tym samym blokując wolną konkurencję na rynku (www.cire.pl).
118
rozwiniętych i najbardziej zamkniętych rynków w całej Unii Europejskiej.
Proces liberalizacji rynku rozpoczął się juŜ w 1998 roku, kiedy to państwowy
monopolista Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przekształciło się
w jednoosobową spółkę skarbu państwa. W styczniu 2003 roku, z PGNiG wydzielone
zostało sześć spółek dystrybucyjnych(OSD)372 w pełni zaleŜnych od firmy-matki373,
zaś
1
lipca
2004
wydzielony
został
operator
gazociągów
przesyłowych,
Gaz – System Sp. z o.o. (OGP)374. Polski rynek gazu, choć formalnie jest częściowo
zliberalizowany, praktycznie jest teatrem jednego aktora. Grupa Kapitałowa PGNiG
jest prawie całkowitym monopolistą w krajowym wydobyciu, magazynowaniu oraz
przesyle gazu. W łącznej sprzedaŜy gazu PGNiG ma 97% udziałów na polskim
rynku375. Poza GK PGNiG istnieje kilkadziesiąt innych niezaleŜnych podmiotów
zajmujących się dystrybucją i handlem gazem. Wśród największych z nich naleŜy
wymienić
spółkę
Media-Odra-Warta
(MOW),
Grupę
Kapitałową
G.EN.
Gaz Energia S.A., Gaz Technologia i Energia Sp z o.o., KRI S.A. czy
ANCO Sp. z o.o.. Większość wspomnianych firm działa głównie w północnozachodniej Polsce, w duŜym stopniu w oparciu o kapitał zagraniczny (np. ANCO jest
całkowicie zaleŜne od niemieckiego giganta energetycznego E.ON.). Prywatne firmy
z reguły odsprzedają odbiorcom końcowym gaz nabyty wcześniej od PGNiG
korzystając z własnych sieci dystrybucyjnych. Stanowią one jednak na razie jedynie
nieznaczny ułamek rynku zmonopolizowanego przez PGNiG. Jak widać proces
liberalizacji rynku gazu w Polsce przyjmuje formę stopniowej i powolnej prywatyzacji
i restrukturyzacji jedynego, potęŜnego monopolisty na rynku376.
Ograniczenie silnej pozycji PGNiG nie będzie jednak takie proste.
W sukurs monopoliście gazowemu przychodzi polskie prawo, a pośrednio takŜe prawo
UE. Polska będzie musiała do roku 2012 stworzyć 30-dniowe zapasy gazu naturalnego
zgodnie z kierunkiem działań jakie przyjęła UE w kwestii bezpieczeństwa
obowiązkowych zapasów surowców. Według polskiego prawa wszystkie firmy
372
Są to Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Górnośląska S.G., Karpacka S.G., Mazowiecka S.G.,
Pomorska S.G., Wielkopolska S.G..
373
Zgodnie ze znowelizowanym prawem energetycznym spółki te od 1 lipca 2007 roku odpowiadają
wyłącznie za dystrybucję gazu i formalnie są niezaleŜne od PGNiG.
374
W 2005 roku decyzją prezesa URE spółka ta została wyznaczona na operatora systemu przesyłowego,
zaś rok później została przekształcona w jednoosobową spółkę skarbu państwa (www.ure.gov.pl).
Oddzielnym organem jest Operator Systemów Tranzytowych Europol – Gaz S.A., który zajmuje się
jedynie do obsługi gazociągu tranzytowego „Jamał – Europa”.
375
www.rynekgazu.pl
376
Program restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A. z dnia 5 października 2004 r.
119
zajmujące się importem gazu są zobowiązane do magazynowania w zbiornikach
zapasów równych 3% importu. Ilość ta ma się niedługo zwiększyć do 9%377.
Aktualnie jedynym właścicielem magazynów gazu w Polsce jest PGNiG, które posiada
sześć podziemnych magazynów o łącznej pojemności około 1,6 mld. m³.378 Okazuje się,
Ŝe samo PGNiG moŜe mieć problem z odpowiednią pojemnością magazynów,
a tym samym nie jest chętne wydzierŜawiać istniejące juŜ magazyny firmom
prywatnym, które mogą być zmuszone same zainwestować w budowę takich
magazynów.
Takie
działanie
moŜe
zniechęcić
potencjalnych
inwestorów
do wchodzenia na polski rynek gazu i tym samym znacznie utrudnić rozwój wolnego
rynku w Polsce379.
Innym problemem utrudniającym niewątpliwie rozwój wolnej konkurencji,
są braki w infrastrukturze. Gazociągi mają często bardzo ograniczoną przepustowość,
która juŜ jest w duŜej części wykorzystywana, a w całej Polsce, jedynie niewiele ponad
połowa odbiorców posiada dostęp do infrastruktury gazowej. Inwestycje we własną
infrastrukturę przesyłową są jednak bardzo kosztowne co skutecznie odstrasza część
inwestorów. Jednak część firm potrafi sobie poradzić z tym problemem380.
Przeszkodą jest takŜe słaba dywersyfikacja dostaw gazu. Praktycznie jeden
główny partner handlowy, odpowiadający za prawie 3/4 całego importu tego surowca
(Rosja) nie sprzyja konkurencji na polskim rynku gazu. Pomimo, Ŝe niektóre małe
firmy
prywatne
transportują
gaz
z
Rosji,
to
są
to
ilości
minimalne.
Zdecydowaną większość gazu z Rosji importuje do kraju PGNiG. MoŜe jeśli doszłoby
do większej dywersyfikacji kierunków dostaw, droga do konkurencji na polskim rynku
byłaby łatwiejsza i przyniosłaby więcej inwestycji prywatnych na rynku381.
4.2 Bezpieczeństwo energetyczne Polski.
Polacy lubią czuć się bezpiecznie. W większości polskich dokumentów
dotyczących energetyki, bezpieczeństwo energetyczne zajmuje nadrzędną pozycję
377
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
o zasadach postępowania w sytuacjach zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń
na rynku naftowym (Dz.U. z dnia 23.03.2007.nr 52 poz. 343).
378
Są to magazyny w Wierzchowicach, Brzeźnicy, Strachocinie, Swarzowie, Mogilnie (przy gazociągu
Jamałskim) i Husowie, znajdujące się głównie w południowej części naszego kraju.
379
D. Malinowski, Liberalizacja rynku gazu to nie rewolucja, „Nowy przemysł” 2007 r., nr 2, s. 2
(www.gazownictwo.wnp.pl).
380
Np. CP Energia S.A. (Warszawa) oferuje gaz LNG, który jest dostarczany za pomocą cystern
do infrastruktury lokalnej w danym regionie będącej własnością firmy (www.cpenergia.pl).
381
D. Malinowski, Op. cit. s. 2
120
wobec
wszelkich
innych
celów
takich
jak
m.in.
rozwój
wolnego,
konkurencyjnego rynku energii, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
poprzez promocję efektywności energetycznej, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery
czy inwestycje w odnawialne źródła energii. Polska od samego początku swojej
działalność w ramach UE jest jednym z głównych orędowników poprawy
bezpieczeństwa energetycznego całej Unii. Paradoksalnie, w związku z ogromnymi
pokładami węgla na swoim terytorium, jest teŜ jednym z najlepiej zabezpieczonych
państw UE. Jako główny element bezpieczeństwa energetycznego Polski najczęściej
pojawia
się
hasło
„dywersyfikacji
dostaw
surowców
energetycznych”.
Oczywiście biorąc pod uwagę dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski,
naleŜy zwrócić większą uwagę na problem uzaleŜnienia ich dostaw od szczególnie
jednego sąsiada Polski, czyli Rosji. JednakŜe naleŜy pamiętać, Ŝe aktualnie energetyka
naszego kraju opiera się w prawie 95% na węglu co czyni Polskę dość odporną na
ewentualne przerwy w dostawach pozostałych surowców energetycznych. Większym
zagroŜeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski moŜe się okazać stale
zwiększające się zapotrzebowanie na energię a tym samym braki w mocach
wytwórczych naszego kraju. WaŜnym elementem jest takŜe zwiększenie zapasów
surowców na wypadek wystąpienia kryzysów energetycznych. W związku z głównymi
celami polityki energetycznej UE, Polska musi takŜe więcej uwagi poświęcić ochronie
środowiska i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. WiąŜe się
to z promocją i szerszym wykorzystaniem źródeł odnawialnych w naszym kraju oraz
ze zwiększeniem badań nad przyszłościową dla Polski opcją wprowadzenia
bezemisyjnej produkcji energii z węgla czyli tzw. czystych technologii węglowych.
4.2.1 Import i dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych.
Struktura importu surowców energetycznych w Polsce opiera się głównie
o dwa rodzaje surowców, w których zasoby nasz kraj jest dość ubogi, o ropę naftową
oraz gaz ziemny. W 2005 roku, do Polski sprowadzono około 17,5 mln. ton
ropy naftowej (sam surowiec) oraz około 7,1 mln. ton gazu za łączną kwotę prawie
26 mld. złotych382. W niewielkim stopniu Polska importuje takŜe węgiel. Głównym
kierunkiem importu w przypadku kaŜdego z trzech podstawowych surowców
energetycznych jest Federacja Rosyjska. Prawie 2/3 całej wartości surowców
382
Państwowy Instytut Geologiczny (www.pgi.gov.pl).
121
zakupionych za granicą, pochodzi właśnie od naszego potęŜnego sąsiada. W przypadku
ropy naftowej praktycznie 97 do 98% całego importu tego surowca pochodzi właśnie
z Rosji383. Inne państwa z których importujemy ropę to Kazachstan, Ukraina, Norwegia
i Wielka Brytania. W przypadku gazu, Rosja zapewnia 67% całkowitego importu
tego surowca na nasze terytorium. Pozostałe 33% dostaw gazu zapewniają import
z Ukrainy, państw środkowoazjatyckich (1/4 całego importu)384, Niemiec, Republiki
Czeskiej385, zaś do 2006 roku takŜe z Norwegii386. Nie naleŜy jednak zapominać,
Ŝe często gaz importowany z innych państw, jest w konsekwencji takŜe gazem
rosyjskim (np. dostawy z Niemiec), albo tak jak w przypadku gazu z państw
środkowoazjatyckich
jest
transportowany
i obsługiwany przez rosyjsko-ukraińską spółkę
rosyjską
387
infrastrukturą
przesyłową
.
Pomimo widocznego uzaleŜnienia od dostaw ropy i gazu z Rosji, Polska posiada
poza Danią (całkowicie samowystarczalną energetycznie), najniŜszy wskaźnik
zaleŜności od importu surowców energetycznych w całej Unii Europejskiej388.
Jak wcześniej wspomniałem, ma to związek z oparciem polskiej energetyki o produkcję
energii z węgla kamiennego i brunatnego. Nie naleŜy jednak zapominać o pozostałych
źródłach energii konwencjonalnej, których zaleŜność od dostaw z Rosji jest niestety
bardzo wysoka. Ropa naftowa, co do której uzaleŜnienie od Rosji jest większe,
nie stanowi jednak głównego problemu w związku z moŜliwościami importu ropy
z innych państw poprzez Port Północny w Gdańsku. Zdolności przeładunkowe portu
są praktycznie dwa razy większe niŜ krajowe zapotrzebowanie na ten surowiec,
co w przypadku problemów z dostawami ropy z Rosji moŜe się okazać skuteczną drogą
importu ropy do naszego kraju z innych kierunków. Rynek naftowy na świecie
charakteryzuje się większą konkurencją i róŜnorodnością eksporterów niŜ w przypadku
gazu ziemnego, bo właśnie z dostawami gazu Polska moŜe mieć największy problem
w przypadku wystąpienia kryzysów energetycznych. Od kilku lat Rosja daje się poznać
jako dość nieprzewidywalny partner w handlu surowcami, przykładem czego mogą
być przerwy w dostawach gazu na Białoruś w 2004 roku i na Ukrainę na początku roku
2006,
które
pośrednio
uderzyły
takŜe
383
w
kraje
UE,
w
tym
Polskę.
Ropa z Rosji jest transportowana do Polski rurociągiem „Przyjaźń”.
Głównie Kazachstan i Turkmenistan.
385
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2007, „Biuletyn URE” 2008 r., nr 3 (www.ure.gov.pl).
386
www.pgnig.pl
387
RosUkrEnergo AG.
388
Eurostat news release Energy consumption and production. EU27 energy dependence rate at 54% in
2006., 10.06.2008, s. 3
384
122
Dopiero po wspomnianych wydarzeniach, wzmogła się dyskusja w Europie na temat
zagroŜenia jakie niesie ze sobą zbytnie uzaleŜnienie części państw UE od dostaw
surowców energetycznych z Rosji389.
W ostatnim okresie pojawiło się w Polsce kilka propozycji i inicjatyw,
które miałyby pomóc zdywersyfikować strukturę polskiego importu surowców
energetycznych. Jednym ze starszych pomysłów dotyczących dywersyfikacji dostaw
ropy naftowej jest przedłuŜenie istniejącego juŜ ukraińskiego ropociągu Odessa – Brody
do Płocka, a później aŜ do Gdańska. Rurociąg ten miałby w ostatecznej wersji łączyć
Morze Czarne z Morzem Bałtyckim i miałaby być nim transportowana ropa z regionu
kaspijskiego. Aktualnie ropociąg łączy port w Odessie z ropociągiem „Przyjaźń”
i transportuje rosyjską ropę w odwrotnym niŜ zamierzano kierunku, do portu w Odessie.
Postęp w inwestycji juŜ wielokrotnie próbowano przyspieszyć, jednakŜe na dzień
dzisiejszy cięŜko jest stwierdzić czy w ogóle dojdzie do przedłuŜenia nitki ropociągu
do Polski. Pomimo licznych deklaracji politycznych strony polskiej i ukraińskiej szanse
na rozpoczęcie budowy z dnia na dzień maleją. WaŜnym hamulcem dla projektu jest
takŜe spodziewany, negatywny do niego stosunek Federacji Rosyjskiej. Sam projekt
ma niestety teŜ sporo minusów. Po pierwsze, dostawy ropy z terenów niestabilnych
politycznie niosą ze sobą niebezpieczeństwo przerwania dostaw a tym samym
bezuŜyteczności całej inwestycji. Po drugie, na ropociąg, który prowadziłby przez
terytorium Ukrainy miałoby wpływ takŜe spore lobby prorosyjskie działające
w tym kraju. TakŜe dość niestabilna sytuacja polityczna na Ukrainie przemawia
przeciwko opłacalności całej inwestycji.
W przypadku gazu pojawiają się dwa główne pomysły uniezaleŜnienia dostaw
tego surowca od Rosji. Na początku XXI wieku pojawił się projekt zwiększenia dostaw
gazu z Norwegii poprzez bezpośredni, prawie 1000-kilometrowy gazociąg390.
Gazociąg ten w przypadku, gdyby powstał, mógłby być realną dywersyfikacją źródeł
dostaw tego surowca391. Słabą jednak stroną całej inwestycji jest jej koszt, który byłby
bardzo wysoki. TakŜe cena gazu norweskiego jest wyŜsza od gazu rosyjskiego.
Przepustowość392 oraz ilość gazu przesyłanego tą drogą do naszego kraju byłaby na tyle
389
D. Bilefsky, Russia-Ukraine crisis exposes gaps in EU energy policies, „International Herald Tribune”
5.01.2006 r. (http://www.iht.com/articles/2006/01/05/business/eu.php z dnia 29.07.2008 r.).
390
Projekt ten był takŜe jednym ze sztandarowych pomysłów rządu Jarosława Kaczyńskiego.
391
NaleŜy pamiętać, Ŝe gaz jaki Polska kupuje za granicą w innych krajach niŜ Rosja, takŜe moŜe
pochodzić z tego kraju.
392
Około 3,5-4 mld. m³ gazu rocznie. Dla porównania przepustowość jednej z dwóch nitek Gazociągu
Północnego ma wynieść około 27 mld. m³ rocznie.
123
niewielka, Ŝe zwrot kosztów całej inwestycji trwałby bardzo długi okres. Nie naleŜy
w tym miejscu zapominać o stopniowym wyczerpywaniu się złóŜ norweskich.
W przypadku gdyby Polska uzgodniła z Norwegią zwiększenie dostaw gazu, pojawiłby
się inny problem, związany z nadmiarem tego surowca w naszym kraju. Pomimo,
Ŝe popularność wykorzystania gazu ziemnego w UE i w Polsce systematycznie wzrasta,
nagłe,
znaczące
zwiększenie
jego
importu
stworzyłoby
problemy
związane
z magazynowaniem oraz szukaniem na rynku potencjalnych kupców dla odsprzedania
nadwyŜek gazu (prawdopodobnie po niŜszej cenie niŜ został zakupiony). W ten sposób,
projekt Gazociągu Norweskiego kolidowałby z pewnością z kolejnym, wydaje się
bardziej opłacalnym projektem mającym słuŜyć dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.
Jest to projekt budowy terminalu LNG, który umoŜliwiłby Polsce zakup
skroplonego gazu u odległych partnerów handlowych takich jak np. Algieria, Norwegia
czy kraje Bliskiego Wschodu. Inwestycja ta byłaby znacznie bezpieczniejsza niŜ
budowa potęŜnej infrastruktury przesyłowej, która mogłaby być wykorzystywana
jedynie do momentu wyczerpania się złóŜ surowca. Poza tym, terminal ułatwiałby
dywersyfikację dostaw, dając moŜliwość zakupu gazu od wielu państw-eksporterów
jednocześnie. W 2006 roku, PGNiG powołało spółkę odpowiedzialną za budowę
i eksploatację terminalu oraz przeprowadziło wstępne działania związane z przyszłą
inwestycją, której jako miejsce połoŜenia wyznaczono Świnoujście393. Zakończenie
budowy zakładu planowane jest na rok 2012. Słabszym punktem tej inwestycji jest
koszt gazu LNG, który jest droŜszy od gazu rosyjskiego. DuŜy popyt na gaz skroplony
na świecie moŜe takŜe utrudnić w przyszłości zakontraktowanie odpowiedniej ilości
tego surowca. Niemniej pomysł stworzenia terminalu gazu LNG wydaje się być
na dzień dzisiejszym najbardziej bezpieczny i opłacalny z punktu widzenia
dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. W przeciwieństwie do róŜnego typu gazociągów,
terminal LNG jest dość uniwersalny. Pozwala na odbieranie gazu z róŜnych kierunków
a takŜe nie kończy swojej działalności po wyczerpaniu się złóŜ jednego eksportera.
Znaczenie gazu skroplonego na świecie od kilku lat znacząco rośnie i warto byłoby
takŜe w Polsce zainwestować w przystosowany do jego odbioru terminal.
Wśród innych waŜnych, choć mniej znaczących projektów dywersyfikacji
dostaw gazu do Europy, którymi nasz kraj jest szczególnie zainteresowany, naleŜy
wspomnieć o gazociągu Nabucco. Jest to planowane połączenie gazowe między
393
www.pgnig.pl
124
złoŜami gazu w Iranie, Turkmenistanie i AzerbejdŜanie oraz Austrią, poprzez Turcję,
Bułgarię, Rumunię i Węgry. W Austrii znajduje się jeden z największych unijnych
węzłów rozdzielczych gazu ziemnego, poprzez który gaz płynący gazociągiem Nabucco
mógłby trafiać takŜe do naszego kraju. Gazociąg całkowicie omijałby strefy wpływów
Rosji transportując gaz z niezaleŜnych od tego kraju źródeł, będąc tym samym
skuteczną alternatywą na rosyjski monopol na rynku gazu ziemnego. Początek budowy
liczącego prawie 3300 km. długości gazociągu jest planowany na rok 2009.
Koszty całej inwestycji poniesie pięć krajów przez które gazociąg ma przebiegać,
przy wsparciu Unii Europejskiej, która projekt budowy gazociągu Nabucco włączyła
w program Trans-European Network-Energy (TEN-E)394.
Od początku inwestycji Rosja stara się skutecznie przeszkodzić jej realizacji,
m.in. poprzez propozycję konkurencyjnego gazociągu, który miałby być przedłuŜeniem
istniejącego
juŜ
rosyjskiego
gazociągu
Błękitny
Potok,
przez
Bałkany,
rozdzielając się na dwie nitki wiodące do Włoch i Austrii (South stream)395.
W lutym bieŜącego roku, podpisano w Moskwie w obecności premierów Rosji i Węgier
umowę między Gazpromem a węgierskim koncernem MOL o przeprowadzeniu
gazociągu South stream przez Węgry. TakŜe Bułgaria, Włochy396 i Grecja wyraziły
zgodę na realizację rosyjskiego projektu397. Tym samym po raz kolejny część państw
członkowskich Unii działa wbrew wspólnej strategii całej UE, utrudniając znacznie
realizację
projektu
Nabucco.
Większość
pozostałych
projektów
dotyczących
dywersyfikacji dostaw gazu do UE albo nie leŜy w sferze zainteresowań naszego kraju
(np. gazociąg Północny) albo ich realizacja jest mało prawdopodobna (np. gazociąg
Jamał II).
394
W ramach opisywanego juŜ przeze mnie programu Sieci Transeuropejskie-Energia (TEN-E) UE
przewiduje kilka priorytetowych projektów w kwestii dywersyfikacji dostaw gazu do Europy. Wśród nich
naleŜy wyróŜnić gazociąg Północny, gazociąg Nabucco, nowe połączenia gazowe z Algierią (Hiszpania,
Włochy, Francja), budowa nowych terminali LNG oraz podziemnych magazynów gazu. (Priority Axes
and TEN-E Projects 25.07.2003 r. http://ec.europa.eu/ten/energy/revision_2003/index_en.htm z dnia
10.08.2008 r.).
395
www.gazownictwo.wnp.pl
396
Gazprom zaproponował ówczesnemu premierowi Włoch, Romano Prodi, fotel prezesa spółki
obsługującej realizację projektu South Stream. Nasuwa to słuszną analogię do sytuacji jaka zszokowała
elity europejskie po przyjęciu podobnego stanowiska, przez byłego kanclerza Niemiec Geharda
Schrödera, w rosyjsko-niemieckiej spółce obsługującej gazociąg Nord Stream. W odróŜnieniu od swego
niemieckiego kolegi, były premier Włoch odrzucił tę propozycje. Taka strategia w pełni zaleŜnego
od rządu rosyjskiego koncernu energetycznego jakim jest Gazprom, dobitnie pokazuje chęć rozbicia
wewnętrznego UE oraz osłabienia procesu tworzenia się wspólnej polityki energetycznej Unii przez
Federację Rosyjską.
397
N. Grib, "Южный поток" повернул в Грецию, „Коммерсантъ”, nr 74, 30.04.2008 r.
125
4.2.2 Zapasy surowców energetycznych.
Jednym z głównych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego państwa jest utrzymywanie strategicznych zapasów surowców
energetycznych takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Unia Europejska juŜ
od początków regulowania wspólnej polityki energetycznej państw członkowskich
wypracowała dokumenty określające limit obowiązkowych zapasów paliw płynnych
na okres 90-dniowej przeciętnej dziennej ich konsumpcji tego398. Wraz z wejściem
naszego kraju w struktury tej organizacji, Polska przyjęła w stanowisku negocjacyjnym
„Energia” (zamkniętym 27 lipca 2001 roku) zobowiązanie do implementacji
postanowień tejŜe dyrektywy399. Polsce skutecznie udało się wynegocjować aŜ
8-letni okres przejściowy, którego termin upływa wraz z końcem 2008 roku400.
Na
dzień
dzisiejszy,
podstawie
artykułu
10
znowelizowanej
ustawy
–
Prawo energetyczne401 z 1997 roku, przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem
energii elektrycznej i ciepła lub wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych,
mają obowiązek utrzymywania zapasów paliw w ilości zapewniającej utrzymanie
ciągłości dostaw energii elektrycznej, ciepła i gazu do odbiorców. Wielkość,
sposób gromadzenia i kontroli stanu zapasów paliw określa Minister Gospodarki
na podstawie rozporządzenia. Za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki,
regularnie przeprowadzane są kontrole w większości znaczących przedsiębiorstw
energetycznych w kraju. W przypadku braku odpowiedniego poziomu zapasów paliw
nakładane są na dane przedsiębiorstwo kary finansowe. W przypadku paliw płynnych,
ilość
oraz
pojemność
magazynów
stoi
na
dość
przyzwoitym
poziomie.
Problem natomiast pojawia się w przypadku zapasów gazu ziemnego.
Wszystkie polskie podziemne magazyny gazu są w posiadaniu PGNiG. W 2007
roku spółka przekazała 50 mln. m³ pojemności na rzecz operatora przesyłowego OGP
Gaz-System, pozostała część pojemności magazynów jest wykorzystywana przez
spółkę na potrzeby własne402. Sytuacja ta, jak było juŜ powiedziane, wpływa
negatywnie na liberalizację rynku gazu w Polsce, utrudniając innym przedsiębiorstwom
niŜ PGNiG sprawne działanie na polskim rynku gazu. PGNiG posiada 6 podziemnych
398
Dyrektywa Rady 98/93/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. zmieniająca dyrektywę 68/414 z 1968r.
nakładająca na Państwa Członkowskie EWG obowiązek utrzymania minimalnych zapasów surowej ropy
naftowej i/lub produktów ropopochodnych (Dz.U. L 358 z 31.12.1998 r. s.100-104).
399
www.ukie.gov.pl
400
M. Nowaczek, BliŜej Unii Europejskiej, „Biuletyn URE” 2001, nr 6.
401
Ustawa – Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 97.54.348).
402
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2007, „Biuletyn URE” 2008 r., nr 3 (www.ure.gov.pl).
126
magazynów gazu (z reguły w miejscach wyczerpanych juŜ złóŜ)403 o łącznej
pojemności ponad 1,6 mld. m³. Nie jest to jednak wielkość wystarczająca i PGNiG
w najbliŜszych latach będzie zmuszone zainwestować w budowę większej ilości
magazynów. Zapewnienie odpowiednich zapasów surowców energetycznych, zgodnie
z ustawodawstwem unijnym, jest jednym z priorytetowych celów polityki energetycznej
państwa w najbliŜszym okresie404.
4.3 Polityka energetyczna Polski w XXI wieku.
Po odzyskaniu przez Polskę pełnej suwerenności na początku lat 90 ubiegłego
wieku, zaczęto opracowywać wstępne, niezbyt doskonałe dokumenty mające za zadanie
całościowo
określić
politykę
naszego
państwa
na
płaszczyźnie
energetyki.
Pierwszym takim znaczącym dokumentem były „ZałoŜenia polityki energetycznej
Rzeczpospolitej Polskiej na lata 1990-2010” przyjęte wraz z uchwałą Sejmu w drugiej
połowie 1990 roku. Za podstawowe kierunki polityki energetycznej Polski uznano
m.in. zmniejszenie energochłonności rodzimej gospodarki, zmniejszenie udziału paliw
stałych na rzecz zwiększenia udziału ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii
odnawialnej, modernizację elektrowni oraz sieci energetycznych a takŜe doprowadzenie
do zgodności polityki energetycznej z polityką ekologiczną405. Modernizacja polskiej
energetyki poczynając od wspomnianego dokumentu, opierała się o kolejno
przyjmowane przez Radę Ministrów załoŜenia:
- „ZałoŜenia polityki energetycznej Polski do 2010 roku” z 17 października 1995 r.,
- „ZałoŜenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku” z 22 lutego 2000 r.,
- „Ocena realizacji i korekta ZałoŜeń polityki energetycznej Polski do 2020 roku”
z 2 kwietnia 2002 roku.
Były to dokumenty w dość duŜym stopniu zróŜnicowane, często pomijające
realne problemy przed jakimi stała polska energetyka. Cele przez nie określane
nierzadko były sobie przeciwstawne, choć główne załoŜenia wspomnianych
dokumentów z reguły się pokrywały i były ściśle związane z ówczesnymi celami całej
UE w dziedzinie energetyki. 4 stycznia 2005 roku Rada Ministrów przyjęła,
opracowany przez międzyresortowy Zespół ds. Polityki Energetycznej, nowy dokument
403
Wyjątkiem w tym przypadku jest magazyn w Mogilnie umieszczony w kawernach solnych.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej
państwa do 2025 roku. (M.P. z dnia 22.07.2005 r.).
405
Uchwała Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie załoŜeń polityki energetycznej Polski do 2010
roku. (M.P. 1990.43.332).
404
127
pt. „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”. Zawarto w nim długoterminową
prognozę energetyczną aŜ do roku 2025, szczególną uwagę zwracając na procesy
dostosowawcze polskiej gospodarki do standardów unijnych406.
W międzyczasie uchwalono podstawowy dokument na którym opiera się polska
energetyka, czyli ustawa – Prawo energetyczne, z 10 kwietnia 1997 roku.
Dokument ten doczekała się juŜ ponad 35 nowelizacji407. NajwaŜniejszą część
dokumentu pod względem polityki energetycznej stanowi rozdział trzeci pod takim
właśnie tytułem (art.12-20). Dokument ustanawia, w art. 12, Ministra Gospodarki jako
naczelny organ administracji rządowej odpowiedzialny za politykę energetyczną
państwa. Minister Gospodarki przygotowuje projekt polityki energetycznej408
i przedkłada go do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. Jest takŜe odpowiedzialny
za koordynowanie realizacji przyjętego dokumentu, poprzez harmonizowanie działań
podmiotów odpowiedzialnych za realizację tej polityki, takich jak właściwi ministrowie
(w zakresie im powierzonym), Prezes URE, wojewodowie oraz organy samorządu
terytorialnego409. Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem zaopatrzenia kraju w surowce
energetyczne,
z
a
takŜe
organizacjami
koordynuje
współpracę
międzynarodowymi.
na
Prawo
płaszczyźnie
energetyczne,
energetyki
oddzielnie
od
poszczególnych dokumentów dotyczących polityki energetycznej, określa trzy
podstawowe cele polityki energetycznej naszego kraju. NaleŜą do nich:
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej, oraz
- ochrona środowiska (art. 13).
Polityka
energetyczna
państwa
ma
w
szczególności
określać
bilans
paliwowo-energetyczny kraju, w tym m.in. zdolności wytwórcze krajowych źródeł
surowców i energii, zdolności przesyłowe (w tym transgranicznej) oraz wielkość
i rodzaje zapasów paliw. Ma się takŜe odnosić do kwestii efektywności energetycznej
gospodarki,
ochrony
środowiska,
wykorzystania
źródeł
odnawialnych
oraz
do kierunków badań nad nowymi technologiami. Powinna takŜe wskazywać kierunki
restrukturyzacji i liberalizacji sektora paliwowo-energetycznego oraz określać
współpracę Polski z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej (art.14).
406
www.ukie.gov.pl
Bardziej znaczące nowelizacje w 2000, 2002, 2004 i 2007 r.
408
ZałoŜenia polityki energetycznej państwa przyjmują nazwę polityki energetycznej państwa.
409
A. Walaszek-Pyzioł, W.Pyzioł, Prawo energetyczne. Komentarz., Wydawnictwo Prawnicze PWN,
Warszawa 1998, s. 55
407
128
Polityka energetyczna powinna być opracowywana co 4
lata i zawierać trzy
podstawowe elementy:
- ocena realizacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres,
- prognoza dotyczące energetyki na okres co najmniej 20 lat, a takŜe
- program działań na najbliŜsze 4 lata wraz z instrumentami jego realizacji (art. 15).
W ostatnim okresie trwają prace nad kolejnymi nowelizacjami, które wymusza
poniekąd na Polsce Unia Europejska, zobowiązując nasz kraj do implementacji
kolejnych dyrektyw energetycznych. Równolegle do prac nad nowelizacjami
Prawa energetycznego, toczy się debata na temat przyjęcia nowego dokumentu410,
dokładnie i szeroko obejmującego juŜ dorobek UE w dziedzinie energetyki.
Według
profesora
Władysława
Mielczarskiego
z
Politechniki
Łódzkiej,
obecne Prawo energetyczne jest dokumentem bardzo skomplikowanym i niespójnym411.
Ponad dwa lata po przyjęciu Prawa energetycznego, 12 listopada 1999 roku,
Polska rozpoczęła negocjacje w kwestiach energetyki z UE w ramach jednego obszarów
negocjacyjnych opracowywanych w związku z przystępowaniem naszego kraju do UE.
Ostateczne ustalenia zawarto 27 lipca 2001, zamykając ten obszar negocjacyjny.
Uzgodniono wiele szczegółów dotyczących implementacji przepisów unijnych przez
Polskę, w tym w szczególności dotyczących funkcjonowania rynków gazu i energii
elektrycznej, sieci przesyłowych (transgranicznych), efektywności energetycznej
czy obowiązku utrzymywania rezerw paliw płynnych. Wśród 154 aktów prawnych
acquis communautaire w obszarze „Energia” Polska zobowiązała się wdroŜyć do końca
2002 roku aŜ 151 z nich412. W dwóch z trzech pozostałych nasz kraj uzyskał okresy
przejściowe. Problemy dotyczące trzeciego aktu prawnego, jakim była dyrektywa
elektroenergetyczna 96/92/WE miały charakter jedynie techniczny. Polska otrzymała
trzyletni okres przejściowy w odniesieniu do omawianej juŜ przeze mnie dyrektywy
96/30/WE w sprawie wewnętrznego rynku gazu w związku z tym, Ŝe nie byliśmy
w stanie wdroŜyć artykułów 17 i 18 tego dokumentu do dnia 31 grudnia 2002 roku.
Nasz kraj otrzymał takŜe ośmioletni okres przejściowy w przypadku dyrektywy
68/414/EWG w sprawie obowiązku utrzymywania minimalnych zasobów ropy naftowej
410
P. Begier, I. Perkowski, J. Topolski, O niektórych tezach do nowego Prawa energetycznego,
„Wokół energetyki” 2006, nr 5, s. 7
411
W. Mielczarski, Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej, „Energetyka cieplna i zawodowa”
2008, nr 2, s. 7
412
Informacja Rządu RP dla Sejmu RP, Przebieg negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej. NajwaŜniejsze działania dostosowawcze.
(http://www.rcie.lodz.pl/dokumenty/pdf/informacja_przebieg_dzialan_dostosowawczych.pdf z dnia
10.08.2008r.).
129
i produktów ropopochodnych413. Polska zobowiązała się takŜe w negocjacjach do
ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej414. Po wejściu do UE strategia rozwoju
polskiej energetyki zaczęła być jeszcze bardziej zgodna w wytycznymi dla całej UE,
a jej podstawowe cele nie odbiegają zbytnio od załoŜeń Unii na najbliŜsze lata.
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe Polska juŜ od dłuŜszego czasu przed akcesją do UE,
starała się jak najbardziej zbliŜyć swoje prawodawstwo i strategię rozwoju energetyki
do wymagań unijnych.
Aktualnie obowiązująca polityka energetyczna określona została w dokumencie
pt. „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” przyjętym przez Radę Ministrów
4 stycznia 2005 roku. Po raz pierwszy pojawia się w tym dokumencie doktryna polityki
energetycznej Polski. Zakłada ona dąŜenie do energii o wysokiej jakości i jak najtańszej
dla konsumentów i przedsiębiorców. Opiera się o dalszą restrukturyzację i liberalizację
rynku energii w Polsce w oparciu od dostosowywanie się do warunków funkcjonowania
w Unii Europejskiej. Na realizację tych zamierzeń doktryna przewiduje okres
do 2025 roku, tak aby po tej dacie, Polska mogła w pełni korzystać z dorobku prawnego
UE, w tym w pełni otwartego rynku energii. Doktryna powtarza, zawarte w
Prawie energetycznym trzy priorytetowe cele polskiej polityki energetycznej
(bezpieczeństwo
energetyczne,
konkurencyjność
i
efektywność
gospodarki,
ochrona środowiska). WaŜnym elementem nowego dokumentu jest zdefiniowanie
pojęcia bezpieczeństwa energetycznego415. Wskazuje on takŜe trzynaście zasad
doktryny polityki energetycznej, w tym m.in. pełną integrację polskiej energetyki
z energetyką europejską i światową, utrzymywanie mechanizmów konkurencyjnego
rynku, wypełnianie zobowiązań międzynarodowych, promocję energetyki odnawialnej,
realizację zasady TPA, utrzymywanie nadzoru właścicielskiego państwa nad sieciami
przesyłowymi oraz pełnej przejrzystości zasad funkcjonowania rynku energii w Polsce.
Przy wyznaczaniu głównych kierunków działań do 2025 roku, polityka
energetyczna skupia się na dziewięciu obszarach:
413
Koniec okresu przejściowego w przypadku obowiązkowych zapasów ropy naftowej mija w tym roku
kalendarzowym.
414
Prezydent RP ratyfikował traktat 24 listopada 2000 r. i w związku z tym TKE wraz z protokołem
dotyczącym efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska weszły w Ŝycie w
stosunku do Polski 23 lipca 2001 roku.
415
Bezpieczeństwo energetyczne – to stan gospodarki umoŜliwiający pokrycie bieŜącego i
perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i
ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na
środowisko i warunki Ŝycia społeczeństwa (Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca
2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. M.P. 2005.42.562).
130
1. Zdolności wytwórcze krajowych źródeł energii:
- zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności dostaw węgla kamiennego,
- utrzymanie dotychczasowego udziału gazu krajowego w ogólnym bilansie zuŜycia
gazu w Polsce,
- zapewnienie pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną,
- utrzymanie dotychczasowego udziału krajowej produkcji paliw płynnych w rynku
oraz poprawa ich jakości,
- umacnianie lokalnego charakteru zaopatrzenia w ciepło.
2. Wielkość i rodzaje zapasów paliw:
- skuteczne zarządzanie zapasami paliw ciekłych ( w tym posiadanie 90-dniowych
zapasów oraz odpowiedniego programu przeciwdziałania kryzysom na rynku
naftowym),
- opracowanie i wdroŜenie zasad funkcjonowania systemu zapasów i magazynowania
gazu ziemnego,
- kształtowanie odpowiedniej struktury zapasów węgla kamiennego i brunatnego.
3. Zdolności transportowe i połączenia transgraniczne:
- rozwój systemów przesyłowych (w tym transgranicznych) energii elektrycznej, gazu
i ropy naftowej oraz tworzenie alternatywnych metod dostaw surowców (np. gaz LNG),
- rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych.
4. Efektywność energetyczna gospodarki:
- zmniejszenie energochłonności wyrobów i procesów przemysłowych,
- zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
- zmniejszenie strat energii w przesyle i dystrybucji,
- wdroŜenie systemów zarządzania popytem na energię.
5. Ochrona środowiska:
- pełne dostosowanie źródeł energetycznego spalania do wymogów UE,
- zmiana struktury nośników energii (na rzecz OZE, gazu i ropy naftowej),
- stosowanie czystych technologii węglowych,
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko wydobycia węgla,
- ulepszenie pod względem ekologicznym paliw ciekłych stosowanych w transporcie,
- wprowadzenie mechanizmów ograniczających emisję CO2 do atmosfery.
6. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE):
- utrzymanie stabilnych mechanizmów wsparcia wykorzystania OZE,
131
- większe wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła,416
- większe wykorzystanie małej energetyki wodnej oraz energetyki wiatrowej,
- zwiększenie udziału biokomponentów w rynku paliw ciekłych,
- rozwój przemysłu na rzecz energetyki odnawialnej.
7. Restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe:
- budowa konkurencyjnych rynków paliw i energii,
- kształtowanie warunków umoŜliwiających powstanie konkurencyjnych podmiotów na
rynkach paliw i energii,
- stopniowe zmniejszanie bezpośredniego wpływu państwa na przedsiębiorstwa
energetyczne.
8. Kierunki badań naukowych i prac rozwojowych:
- zapewnienie wkładu nauki polskiej w globalnym rozwoju technologii energetycznych,
- sprawne wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i menadŜerskich,
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach energetyki.
9. Współpraca międzynarodowa:
- udział w pracach organów UE kształtujących wspólną politykę energetyczną
(w tym uczestnictwo w dialogu energetycznym UE – Rosja),
- zacieśnianie współpracy regionalnej w dziedzinie energetyki (region Bałtyku,
Grupa Wyszehradzka),
- aktywna współpraca bilateralna z sąsiadami Polski na rzecz wzmocnienia
bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- promowanie rozbudowy połączeń transgranicznych w UE i państwami sąsiadującymi,
- promowanie polskich przedsiębiorstw energetycznych za granicą,
- udział Polskie w realizacji wspólnej polityki UE i w międzynarodowych organizacjach
(WTO, CEFTA, EFTA, Karta Energetyczna),
- uzyskanie członkostwa417 i udział w pracach Międzynarodowej Agencji Energii
(MAE)418,
416
Podstawowy kierunek rozwoju polskich technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
Polska stara się przyjęcie do MAE od ponad 13 lat. 3 października 2007 roku Polska została oficjalnie
zaproszona do ratyfikowania głównego dokumentu organizacji jakim jest Porozumienie o MEA. Polska
powinna stać się pełnoprawnym członkiem tej organizacji przed końcem 2008 roku (Polska nareszcie
w MAE, „Biuletyn prasowy Ministerstwa Gospodarki”, 8-14 października 2007 r., nr 93).
418
Międzynarodowa Agencja Energetyczna powstała w 1974 roku jako organizacja międzyrządowa
afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Została załoŜona w skutek
wielkiego kryzysu energetycznego z początku lat 70’ ubiegłego wieku i miała na celu zapobiegać
przerwom w dostawach ropy naftowej. Jest takŜe międzynarodowym forum współpracy w dziedzinie
szeroko pojętej energetyki (poza energetyką jądrową). Organizacja ta zrzesza aktualnie 27 państw
z całego świata (m.in. USA, Kanada, Japonia, Norwegia, 18 państw UE). (www.iea.org).
417
132
- udział w pracach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA)419.
W załącznikach do dokumentu definiującego politykę energetyczną zawarto
ocenę realizacji dotychczasowej polityki energetycznej oraz wnioski z prac
prognostyczno-analitycznych.
Uznano,
Ŝe
postęp
poczyniony
na
podstawie
wcześniejszych dokumentów, choć znaczący nie odpowiada aktualnym warunkom
i potrzebom polskiej energetyki. Plany działań oraz główne cele zawarte
we wcześniejszych załoŜeniach polityki energetycznej Polski są prawidłowe i nadal
aktualne, jednakŜe zostały zrealizowane tylko w niewielkim zakresie. Oraz wnioski
z prac prognostyczno-analitycznych.
Pomimo,
Ŝe
w
porównaniu
do
wcześniejszych
dokumentów,
obecnie zdefiniowanie polityki energetycznej do 2025 roku uwaŜa się za dość duŜy
postęp, to i tym razem nie ustrzeŜono się znaczących błędów. W środowisku naukowym
pojawiło
Według
się
wiele
wspomnianego
głosów
juŜ
otwarcie
przeze
mnie
krytykujących
prof.
cały
Władysława
dokument.
Mielczarskiego,
dokument ten w ostatecznej wersji został dość okrojony, w szczególności usunięto
z niego wartościowe prognozy i tym samym „W rezultacie powstał dość ogólnikowy
dokument,
który
nie
spełnia
funkcji”420.
swojej
Podobne
zdanie
wyraŜa
prof. Roman Ney z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
według którego głównym mankamentem dokumentu jest brak klarownej prognozy
bilansu energetycznego naszego kraju, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych
i ekologicznych, na najbliŜszy okres421. Prof. Mirosław Dakowski, specjalista
w zakresie fizyki jądrowej, takŜe wskazuje, Ŝe „W dokumencie Polityka
energetyczna…do 2025” wbrew tytułowi brak jest perspektywy w horyzoncie czasowym
jednego pokolenia”422. Brak lub błędne załoŜenia prognostyczne autorów polityki
energetycznej
Polski
do
2025
roku
nie
uchodzą
takŜe
uwadze
dr. Piotra Syryczyńskiego, który wytyka liczne błędy, w szczególności związane
z załoŜeniem ponad dwukrotnego wzrostu zuŜycia gazu w naszym kraju do roku 2017
i jego skutkami 423.
419
Szczegółowe działania w wymienionych kierunkach takŜe są określone w tym dokumencie.
W. Mielczarski, Op.cit. s. 7
421
R. Ney, Wybrane problemy polityki energetycznej Polski, „Polityka energetyczna” 2006 r., t. 9
zeszyt 1, s. 6
422
www.dakowski.pl (strona internetowa profesora na której umieszcza on dość rozbudowaną i bardzo
krytyczną ocenę wspomnianego dokumentu).
423
P. Syryczyński, Bezpieczeństwo energetyczne przegrywa z polityką, „Wokół energetyki” 2006 r., nr 2,
s. 16.
420
133
W związku z dość krytycznymi opiniami na temat poprzedniej polityki
energetycznej państwa oraz nadchodzącym terminem nowelizacji tejŜe polityki
ustalonym przez Prawo energetyczne, trwają aktualnie prace nad nowym dokumentem.
Według Ministerstwa Gospodarki nowa „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”
ma być gotowa przed końcem roku 2008424. Ministerstwo chce aby nowy dokument był
konkretniejszy i opierał się na schemacie cel – metoda realizacji – moŜliwe efekty.
Priorytetem ma być efektywność energetyczna, zaś główne cele, pokrywające się
zresztą z celami UE, to bezpieczeństwo energetyczne, konkurencyjność gospodarki
i ochrona środowiska. Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa mają
się opierać o wykorzystanie własnych zasobów surowcowych (głównie w oparciu
o węgiel), dywersyfikacje dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego oraz rozwój
infrastruktury wytwórczej (inwestycje w nowe moce wytwórcze) i przesyłowej.
W związku z unijnym obowiązkiem zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery mają się teŜ
pojawić zapisy związane z promocją odnawialnych źródeł energii oraz energetyki
jądrowej. Dokument ma się odnosić do szerokiego spektrum problemów przed jakimi
stoi rodzima energetyka oraz próbować przedstawić moŜliwe sposoby ich rozwiązania.
424
Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski, „Biuletyn prasowy Ministerstwa Gospodarki” 18-24
sierpnia 2008 r. , nr 33.
134
Zakończenie.
Przystępując do pisania niniejszej pracy, autor miał nadzieję opisać
i przeanalizować skuteczny oraz stabilny proces tworzenia wspólnej polityki
energetycznej Unii Europejskiej. Badania i obserwacje, jakie przeprowadził ukazały
zgoła odmienny obraz. Główna teza pracy okazała się bardzo aktualna. Im szybciej
światowa gospodarka idzie do przodu, tym szybciej spada znaczenie Unii Europejskiej,
która nie potrafi doprowadzić do porozumienia wśród swoich członków w kwestii
energetyki, szczególnie w odniesieniu do problemu bezpieczeństwa energetycznego.
Energetyka, którą śmiało moŜna aktualnie nazwać, praktycznie najwaŜniejszym
segmentem gospodarki, juŜ teraz jest główną „bronią” polityki zagranicznej niektórych
państw. Słabość Unii na tym polu, jak zauwaŜono w pracy, jest skrzętnie
wykorzystywana przez innych aktorów stosunków międzynarodowych, szczególnie
przez Federację Rosyjską, czy teŜ państwa OPEC. Państwa członkowskie UE powinny
jak najszybciej dojść do porozumienia w kwestii polityki energetycznej i nareszcie
zacząć działać razem, jeśli Unia nie chce zostać w tyle za pozostałymi ośrodkami
władzy w świecie. Aby zauwaŜyć jak duŜe znaczenie ma odpowiednio prowadzona
polityka energetyczna, wystarczy spojrzeć na naszego potęŜnego sąsiada, jakim jest
Rosja, która w bardzo krótkim okresie potrafiła podźwignąć swoją gospodarkę
z opłakanego stanu, w jakim była w latach 90 XX wieku. Rosja uczyniła to głównie
za sprawą odpowiedniej polityki surowcowo-energetycznej, dzięki której udało jej się
wrócić do grupy światowych potęg. Co więcej Rosja, w krótkim czasie przeszła
od polityki uległości wobec Zachodu, do polityki lekcewaŜenia i nie reagowania
na polityczne apele UE wobec niej w wielu aktualnych kwestiach politycznych425.
Jest to spowodowane przez polityczną słabość UE wobec Rosji, związaną właśnie z jej
uzaleŜnieniem od rosyjskich surowców zasilających unijną gospodarkę. Unia boi się
draŜnić swego potęŜnego sąsiada, a tym samym coraz bardziej mu ulega i powoli staje
się wobec Rosji bezsilna.
Działania rosyjskiego Gazpromu w Europie doskonale ilustrują jak długą drogę
przed sobą ma jeszcze pomysł utworzenia wspólnej polityki energetycznej UE.
Rosyjski gigant gazowy stopniowo przejmuje kontrole nad sektorami energetycznymi
słabych gospodarek państw Europy Środkowej (np. Słowacja, Węgry). Z drugiej strony,
droga do rosyjskiego rynku energii dla kapitału europejskiego nadal pozostaje
425
Taką sytuację moŜemy właśnie obserwować podczas konfliktu w Gruzji.
135
zamknięta. Jedynie niektóre kraje UE, takie jak np. Niemcy, utorowały ograniczony
dostęp do gospodarki energetycznej Rosji dla swojego kapitału. Takie ustępstwo
ze strony Rosji wobec Niemiec, jest jej świadomą polityką mającą na celu rozbić
wewnętrznie UE i nie dopuścić do utworzenia wspólnej unijnej polityki energetycznej.
Jak skuteczne jest to działanie, świadczą omówione w niniejszej pracy problemy,
jakie targają Unią w związku z dwiema potęŜnymi inwestycjami, gazociągami
Nord stream i South stream, wokół których ścierają się na forum UE odmienne
stanowiska państw członkowskich. W ten sposób UE coraz bardziej oddala się
od ustanowienia spójnej polityki energetycznej.
O ile łatwo moŜna było mówić o współpracy energetycznej 12 czy 15 państw
członkowskich UE, o tyle osiągnięcie konsensusu dotyczącego kwestii Ŝywotnych
(bezpieczeństwo energetyczne) wśród 27 państw UE, jest juŜ zadaniem wyjątkowo
trudnym. Autor wykazał w pracy jak duŜym problemem jest zapewnienie takiego
kierunku rozwoju polityki energetycznej, który odpowiadałyby wszystkim członkom
UE. Oddzielnym problemem jest takŜe sama implementacja przyjętych przez UE
decyzji w państwach członkowskich oraz zgodność ich polityk energetycznych z celami
całej UE w tej gałęzi gospodarki. Wiele działań państw członkowskich odbiega,
a często nawet jest sprzeczne ze wspólną unijną strategią. Jak autor zauwaŜa,
o ile na ogólnym forum UE, nasz kraj często jest uwaŜany za utrudniający sprawną
współpracę między członkami Unii, to w przypadku tworzenia się wspólnej polityki
energetycznej, prym pod względem „hamowania” rozwoju UE wiodą dwa główne
kraje, Francja oraz Niemcy. Nie jest to wizja optymistyczna dla wspólnej polityki
energetycznej, jeŜeli dwa kraje o zdecydowanie największym potencjale energetycznym
w Unii Europejskiej od dłuŜszego czasu opóźniają, a często takŜe blokują działania
mające przyspieszyć jej stworzenie. Pomimo, Ŝe Europa stara się mówić jednym głosem
na oficjalnych konferencjach, w rzeczywistości jej największe państwa prowadzą
samodzielną politykę, za nic sobie robiąc ogólnoeuropejskie postanowienia, tym samym
stawiając słabsze gospodarki energetyczne pozostałych państw członkowskich przed
koniecznością walki o niezaleŜność od wpływów spoza UE (głównie Rosji).
Organy UE (w szczególności Komisja Europejska i Parlament Europejski)
starają się organizować wspólną politykę energetyczną państw członkowskich.
Niestety sfera formalno-prawna wspólnej polityki energetycznej UE róŜni się i to dość
znacząco od rzeczywistości. Od połowy lat 90 XX wieku Unia produkuje w zakresie
energetyki całą masę dokumentów, które choć często spełniają swoją rolę,
136
zbliŜając chociaŜby ustawodawstwa państw członkowskich do siebie, nie są jak na razie
zbyt skuteczne w odniesieniu do działań politycznych na płaszczyźnie energetyki,
w szczególności w kontaktach UE z państwami trzecimi. O ile działania na rzecz
utworzenia wspólnego rynku energii w UE moŜemy określić jako skuteczne,
o tyle w sferze bezpieczeństwa energetycznego i problematyki dywersyfikacji dostaw
energii i surowców energetycznych, róŜnice polityk państw członkowskich są na tyle
duŜe, Ŝe znacznie utrudniają wszelkie próby stworzenia wspólnej polityki w tej kwestii.
Obserwując politykę energetyczną Unii w powiązaniu z jej polityką ekologiczną
moŜna mówić o zdecydowanym postępie od momentu utworzenia tej organizacji.
Europa juŜ jest światowym liderem pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, a tym samym pod względem redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Przyczynia się do tego takŜe, dość spore znaczenie energetyki jądrowej oraz wzrost
zuŜycia gazu ziemnego kosztem węgla i ropy naftowej w UE. Zdecydowana poprawa
efektywności wykorzystania energii w krajach członkowskich, wskazuje takŜe
na słuszny kierunek polityki energetycznej UE pod względem redukcji emisji.
JednakŜe i tutaj pojawiają się problemy. Państwa „starej” Unii stojące na dość wysokim
poziomie rozwoju nie powinny mieć problemów z załoŜeniami UE dotyczącymi
ochrony środowiska, w tym z głównym unijnym celem „3 x 20”, odnoszącym się
do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery o 20%, zwiększenia udziału OZE od 20%
i efektywności energetycznej o 20% do roku 2020 (rok bazowy 1990).
Niestety, większość nowych państw UE nie jest w stanie poradzić sobie z takimi
wymaganiami. Państwa te, w odróŜnieniu od pozostałych, nie posiadają odpowiednich
środków finansowych na realizację przyjętych przez UE celów. Próba sprostania tym
zobowiązaniom oznacza dla nowych państw UE drastyczne zahamowanie ich rozwoju
a tym samym spadek znaczenia na arenie międzynarodowej. TakŜe nasz kraj,
który prawie całą swoją energetykę opiera na węglu, ma praktycznie zerowe szanse
na realizację załoŜeń UE co do emisji CO2 i zwiększenia udziału źródeł odnawialnych.
Właśnie w odniesieniu do naszego kraju, autor ukazuje pod koniec rozdziału trzeciego
jak waŜne są, podobnie jak dla całej UE, badania nad nowymi technologiami
energetycznymi, w tym w szczególności nad czystymi technologiami węglowymi.
Właśnie w tym segmencie unijnej energetyki, Polska ma szanse dość znacząco
zaistnieć. W związku z olbrzymimi pokładami węgla, nasz kraj mógłby się stać
na ponad 100-150 lat głównym dostawcą do UE tego surowca. Aktualnie UE stara się
odejść od wykorzystywania węgla w energetyce, w związku z jego duŜą emisyjnością
137
i
zanieczyszczeniem
jakie
powoduje
proces
jego
przerabiania
na
energię.
W przypadku gdyby udało się obniŜyć koszty oraz odpowiednio rozpromować
w Europie, ale i poza nią bezemisyjne technologie wykorzystania tego surowca,
Polska mogłaby zdecydowanie przyspieszyć swój rozwój gospodarczy.
W Polsce problemy związane z polityką energetyczną odbijają się szerokim
echem. Większość naszego społeczeństwa jest przekonana o wyjątkowej słabości
polskiej energetyki oraz o wielkim zagroŜeniu dla niej ze strony naszego wschodniego
sąsiada. Nie naleŜy popadać jednak w nadmierny pesymizm. Polska, obok Danii,
jest najmniej uzaleŜnionym od importu surowców krajem Unii Europejskiej.
Oparcie polskiej energetyki na węglu, którego własne zasoby wystarczą Polsce
na dziesiątki, a nawet setki lat, pozwala na odpowiednie przygotowanie się na moŜliwe
kryzysy energetyczne w niedalekiej przyszłości. Polska jest aktywnym uczestnikiem
debaty
na
temat
wspólnej
polityki
energetycznej
w
Unii
Europejskiej.
Niestety, często w związku z niepopularnymi w Europie Zachodniej hasłami
ograniczenia dostaw surowców energetycznych z Rosji, głos naszego kraju jest
bagatelizowany. Niezbyt jasna i słabo prowadzona polityka energetyczna naszego kraju,
a takŜe problemy z liberalizacją rynku energii (w szczególności rynku gazu),
nie wpływają pozytywnie na wzrost znaczenia naszego kraju w ogólnoeuropejskiej
debacie energetycznej.
Nasz kraj, jak większość państw UE, boryka się z problemem dywersyfikacji
dostaw surowców energetycznych. W przypadku Polski, chodzi tu o dywersyfikację
dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej, a przede wszystkim o stworzenie nowych
kierunków dostaw tych surowców i tym samym uniezaleŜnienie się od naszego
głównego partnera handlowego w tej gałęzi gospodarki, jakim jest Rosja. TakŜe kwestie
związane z ograniczaniem emisji CO2 nie stoją w Polsce na odpowiednim,
według załoŜeń UE poziomie. Znaczącym problemem naszego kraju jest aktualnie
szybki wzrost zapotrzebowania polskiej gospodarki na energię. Bardzo waŜne
i nieuniknione będą w najbliŜszym okresie duŜe inwestycje w nowe moce wytwórcze.
Najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłyby inwestycje w energetykę
jądrową w naszym kraju. Groźba awarii nuklearnej, której ryzyko w dzisiejszych
czasach zostało zmniejszone praktycznie do zera, jest niestety głęboko zakorzeniona
wśród polskiego społeczeństwa, pamiętającego jeszcze katastrofę do jakiej doszło
22 lata temu w Czarnobylu na Ukrainie. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe praktycznie
wszyscy sąsiedzi Polski posiadają elektrownie jądrowe (z wyjątkiem Białorusi,
138
która jednak juŜ rozpoczęła proces budowy elektrowni jądrowej) i zadać sobie pytanie
czy stać nas w dzisiejszych czasach na nieposiadanie najbardziej efektywnego,
bezemisyjnego i dość niezaleŜnego od dostaw surowca źródła energii, jaką jest energia
jądrowa, biorąc pod uwagę ciągły wzrost bezpieczeństwa takich inwestycji. Polska stoi
aktualnie przed wieloma problemami związanymi z energetyką. NaleŜy jednak wyrazić
nadzieję, Ŝe prace nad nową polityką energetyczną naszego kraju do roku 2030 idą
w dobrym kierunku i są w stanie stworzyć skuteczne programy przeciwdziałania tym
problemom oraz pokazać klarowną wizję rozwoju polskiej energetyki w XXI wieku.
Podsumowując niniejszą pracę, naleŜy raz jeszcze podkreślić jej główną tezę.
W tak szybko rozwijającym się świecie i błyskawicznie rosnącym popycie na energię,
Unii Europejskiej nie stać na posiadanie 27 róŜnych polityk energetycznych.
Jedynie wspólna polityka energetyczna całej UE jest w stanie zapewnić jej odpowiednio
wysokie miejsce na politycznej mapie świata. Tylko Unia mówiąca jednym głosem
w kwestiach związanych z energetyką jest w stanie prowadzić równorzędną politykę
z takimi krajami jak Rosja, Stany Zjednoczone, czy Chiny. Wspólna polityka
energetyczna znacząco wpłynie takŜe na poprawę sytuacji słabszych państw UE,
a tym samym pozwoli im na większy skok rozwojowy i przyczyni się do wzrostu potęgi
całej Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę przeprowadzone badania i obserwacje naleŜy
wyrazić nadzieję, Ŝe prace jakie dotychczas zostały wykonane przyniosą rezultaty
i nie zostaną zaprzepaszczone przez róŜne grupy interesu działające na forum Unii.
Proces tworzenia się wspólnej polityki energetycznej 27 państw jest bardzo trudny,
ale według autora pracy, Unia Europejska jest w stanie osiągnąć porozumienie w tej
sprawie, choć droga jaką ma przed sobą, moŜe być jeszcze długa. Unia Europejska,
aby zachować dzisiejsze tempo rozwoju i aby liczyć się w przyszłości na arenie
międzynarodowej powinna starać się jak najszybciej stworzyć wspólną politykę
energetyczną.
139
Polecamy serwis z poradami dotyczącymi procesu pisania prac magisterskich - prace
magisrterskie - serwis z wytycznymi, wskazówkami, normami - całkowicie za darmo
Polecamy serwis darmowe _ prace mgr z bankowości - strona z darmowym i fragmentami
prac dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy serwis darmowe _ prace mgr z prawa - strona z darmowym i fragmentami prac
dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy solidny serwis darmowe prace mgr z prawa - znajdziecie tam darmowe fragmenty prac
dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym referatami, esejami,
konspektami prac...
Polecamy serwis darmowe _ prace mgr z _ pedagogiki - strona z darmowym i fragmentami
prac dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy internetowy serwis darmowe _prace mgr z _zarządzania - strona z całkowicie
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace licencjackie, magisterskie, semestralne i
zaliczeniowe.
Poradnik jak pisać prace dyplomowe znajdziesz na stronie abcpisania.
Forum o serwisach zajmujących się pisaniem prac licencjackich. Zamawialiście prace licencjackie,
chcecie o tym napisać? To jest właśnie odpowiednie miejsce - forum o pracach magisterskich
Mamy specjalistów z zakresu bankowości, rachunkowości, finansów, ekonomii, marketingu,
zarządzania, filologii polskiej, pedagogiki, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa,
administracji, hotelarstwa i turystyki.
Pisanie prac magisterskich i licencjackich
Nie kopiujemy z innych prac, nie przepisujemy, a każda z naszych prac tworzona jest bezpośrednio
pod potrzeby klienta i wykorzystywana tylko przez niego!
Prace magisterskie - dobre
Serwis "Prace magisterskie" pomoże napisać prace magisterskie i prace licencjackie zapracowanym
studentom.
Bibliografia
I Dokumenty:
Dokumenty UE (http://eur-lex.europa.eu):
1. Action Plan to Improve Energy Efficiency in the European Community
(COM (2000) 247 z 26.04.2000).
2. Biała księga Energia dla przyszłości. Odnawialne źródła energii
(COM(97) 599 z 26.11.1997).
3. Biała księga Polityka energetyczna Unii Europejskiej
(COM (95) 682 z 13.12.1995 r.).
4. Council Resolution of 17 December 1974 concerning Community energy policy
objectives for 1985 (Official Journal C 153, 09/07/1975 P. 0002 – 0004).
5. Council Resolution of 9 June 1980 concerning Community energy policy
objectives for 1990 and convergence of the policies of the Member States
(Official Journal C 149 , 18/06/1980 P. 0001).
6. Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy
policy objectives for 1995 and convergence of the policies of the Member States
(Official Journal C 241, 25/09/1986 p. 1-3).
7. Decision No 1254/96/EC of the European Parliament and of the Council of 5
June 1996 laying down a series of guidelines for trans-European energy
networks (Official Journal L 161 , 29/06/1996 p. 147-153).
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 96/92/WE z 19 grudnia 1996
r. w sprawie wspólnych zasad odnośnie wewnętrznego rynku energii
elektrycznej (Dz.U. L 27 z 30.01.1997 s. 20-29).
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 98/30/WE z dnia 22 czerwca
1998 r. dotycząca wspólnych zasad w odniesieniu do rynku wewnętrznego gazu
ziemnego (Dz.U. L 204 z 21.07.1998 r. s. 1-12).
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2001/77 z dnia 27 września
2001 r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w
wewnętrznym rynku energii elektrycznej.
(Dz.U. L 283 z 27.10.2001 s. 33—40).
11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2002/91 z dnia 16.12.2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(Dz.U. L 1 z 04.01.2003 s. 65-71).
12. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2003/30/WE z dnia 8 maja
2003 r. w sprawie wspierania uŜycia w transporcie biopaliw lub innych paliw
odnawialnych (Dz.U. L 123 z 17.05.2003 s. 42-46).
13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2003/54/WE z dnia
26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE
(Dz.U. L 176, z 15.07.2003 r. s. 37-56).
14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2005/89 z dnia 18 stycznia
2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych
(Dz.U. L 33 z 4.02.2006 s. 22-27).
15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2006/32 z dnia 05.04.2006 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
140
energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG
(Dz.U. L 114 z 27.04.2006 s. 64-85).
16. Dyrektywa Rady UE 68/414 z dnia 20 grudnia 1968 r. nakładająca na Państwa
Członkowskie EWG obowiązek utrzymania minimalnych zapasów surowej ropy
naftowej i/lub produktów ropopochodnych
(Dz.U. L 308 z 23.12.1968 r. s.14-16).
17. Dyrektywa Rady UE 72/318 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliŜenia
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do gazomierzy
(Dz.U. L 202 z 6.09.1971 s. 21-31).
18. Dyrektywa Rady UE 72/425 z dnia 19 grudnia 1972 r. zmieniająca dyrektywę
68/414 z 1968r. nakładająca na Państwa Członkowskie EWG obowiązek
utrzymania minimalnych zapasów surowej ropy naftowej i/lub produktów
ropopochodnych (Dz.U. L 291 z 28.12.1972 r. s.154-154).
19. Dyrektywa Rady UE 78/170 z dnia 13 lutego 1978 r. w sprawie sprawności
generatorów ciepła dla ogrzewania miejscowego i wytwarzania ciepłej wody
uŜytkowej w nowych lub juŜ istniejących budynkach nieprzemysłowych i w
sprawie izolacji cieplnej i rozdziału ciepłej wody uŜytkowej w nowych
nieprzemysłowych budynkach (Dz.U. L 52 z 23.02.1978 s. 32-33).
20. Dyrektywa Rady UE 79/531 z 14 maja 1979 r. dotyczącą zuŜycia energii
elektrycznej urządzeń domowych (Dz.U. L 145 z 13.06.1979 s. 7-15).
21. Dyrektywa Rady UE 2004/67 z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
(Dz.U. L 127 z 29.04.2004 s. 92-96).
22. Dyrektywa Rady UE 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładającą na
państwa członkowskie obowiązek utrzymania minimalnych zapasów ropy
naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz.U. L 217 z 8.08.2006 r. s. 8-15).
23. Dyrektywa Rady UE 2006/108/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca
dyrektywy 90/377/EWG i 2001/77/WE w dziedzinie energii, w związku
z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz.U. L 363 z 20.12.2006 s. 414—415).
24. Komunikat Komisji Europejskiej – Efektywność energetyczne w Unii
Europejskiej. W kierunku strategii racjonalnego zuŜycia energii.
(COM (1998) 246 z 29.04.1998 r.).
25. Komunikat Komisji Europejskiej – Plan działania na rzecz racjonalizacji
zuŜycia energii: Sposoby wykorzystania potencjału
(COM (2006) 545 z 19.10.2006 r.).
26. Komunikat Komisji Europejskiej do RUE i PE - Działania wynikające z zielonej
księgi - Sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych (COM (2006) 849 z 10.01.2007 r.).
27. Komunikat Komisji Europejskiej do RUE i PE - Europejska polityka
energetyczna (COM (2007) 1 z 10.01.2007 r.).
28. Komunikat Komisji Europejskiej do RUE i PE – Finalizacja wewnętrznego
rynku energii (COM (2001) 125 z 13.03.2001 r.).
29. Komunikat Komisji do RUE i PE - Ramowy program energetyki jądrowej
(COM(2006) 844 z 10.01.2007 r.).
30. Komunikat Komisji Europejskiej do RUE i PE – Ramy prawne podstawą dla
zwiększania konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego w XXI w. Stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania końcowego grupy wysokiego
szczebla CARS 21 - Wkład w strategię UE na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia (COM (2007) 22 z 07.02.2007 r.).
141
31. Komunikat Komisji Europejskiej do RUE i PE – Udział odnawialnej energii
w UE, sprawozdanie Komisji zgodnie z art. 3 dyrektywy 2001/77/WE, ocena
wpływu instrumentów ustawodawczych i innych polityk Wspólnoty na rozwój
udziału źródeł odnawialnej energii w UE oraz propozycje konkretnych działań
(COM (2004) 366 z 26.05.2004 r.).
32. Proposal for a Council Directive concerning common rules from the internal
market in electricity/natural gas (COM(91) 548 384/385 z 21.02.1992 r.).
33. Protokoll eines Abkommens betreffend die Energiefragen, vereinbart zwischen
den Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften
gelegentlich der 94. Tagung des Besonderen Ministerrats der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl am 21. April 1964 in Luxemburg
(Official Journal 069 , 30/04/1964 P. 1099 - 1100).
34. Raport o implementacji dołączony do Komunikatu KE dla RUE i PE.
Perspektywy rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu.
(COM (2006) 841 z 10.01.2007 r.).
35. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 1228/2003 z dnia
26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej
(Dz.U. L 176, z 15.07.2003 r. s. 1-10).
36. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z 25 marca
1957 roku.
37. Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali z 18 kwietnia 1951
roku.
38. Wewnętrzny rynek energii (COM(88) 238 z 02.05.1988 r.).
39. Wyrok Trybunału z dnia 27 kwietnia 1994 r. Commune d’Almelo i inni
przeciwko NV Energiebedrijf Ijsselmij. Sprawa C-393/92.
(Zbiory orzecznictwa Trybunału Europejskiego 1994 Strona I-01477).
40. Zielona księga Energia dla przyszłości. Odnawialne źródła energii
(COM(96) 576 z 20.11.1996 r.).
41. Zielona księga Europejska strategia na rzecz zrównowaŜonej, konkurencyjnej i
bezpiecznej energii (COM (2006) 105 z 8.03.2006 r.).
42. Zielona księga Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego
(COM(2000) 769 z 29.11.2000 r.).
43. Zielona księga Ku polityce energetycznej Unii Europejskiej
(COM (94) 659 z 11.01.1995 r.).
44. Zielona Księga Racjonalizacja zuŜycia energii czyli jak uzyskać więcej
mniejszym nakładem środków (COM (2005) 265 z 22.06.2005 r.).
Dokumenty Polskie (http://isip.sejm.gov.pl/):
1. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie
polityki energetycznej państwa do 2025 roku (M.P. 2005.42.562).
2. Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej z 16
kwietnia 2003 r.(Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864).
3. Uchwała Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie załoŜeń polityki
energetycznej Polski do 2010 roku. (M.P. 1990.43.332).
4. Ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z
przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaŜy mocy i
energii z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 20.07.2007 r., nr 130, poz. 905).
5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
(Dz.U. z dnia 4.06.1997.nr 54 poz. 348).
142
6. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach
zagroŜenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
(Dz.U. z dnia 23.03.2007.nr 52 poz. 343).
Pozostałe dokumenty:
1. Energy Information Administration: Official Energy Statistics from the U.S.
Government
(http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/AOMC/7079.html - 10.11.2007).
2. Komunikat Komisji Strategia energetyczna dla Europy – Komisja stawia czoła
wyzwaniom, jakie stoją przed energetyką w XXI wieku
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/7&format
=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en z dnia 7 lipca 2008).
3. Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz plan
zamknięcie kopalń w latach 2004-2007, Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Warszawa 2004. (http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/81B72629-7973-41C786E1-B39ADC39740D/0/plan_dost_zamkn_kopaln_rm_090904.pdf z dnia
1.08.2008 r.).
4. Priority Axes and TEN-E Projects 25.07.2003 r.
(http://ec.europa.eu/ten/energy/revision_2003/index_en.htm z dnia 10.08.2008
r.).
5. Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej
i odnośnych aspektów ochrony środowiska z dnia 17.12.1994 r.
(http://www.vilp.de/framep16.htm z dnia 3.03.2008 r.).
6. Raport Środowiskowy 2006 – Grupa Rockwool
(http://www.rockwool.pl/graphics/RWPL_2007/doradztwo/do_pobrania/ulotki/raport_srodowiskowy_2006.pdf z dnia
8 marca 2008 r.).
7. Regional strategy paper for assistance to Central Asia for the period 2007-2013,
Komisja Europejska 15.06.2006 r.
http://ec.europa.eu/external_relations/central_asia/rsp/07_13_en.pdfz z dnia
27.07.2008 r.).
8. Sprawozdanie z działalności Prezesa URE – 2007 „Biuletyn URE” 2008, nr 3
(http://www.ure.gov.pl/palm/pl/345/Nr_3_maj_2007_r__Sprawozdanie_z_dzial
alnosci_Prezesa_URE__2006.html z dnia 1.08.2008 r.).
9. The EU Electricity and Gas markets: third legislative package September 2007
(http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/index_en.htm z dnia
2.07.2008).
10. The Lisbon European Council – An Agenda of Economic and Social Renewal
for Europe (23-24.03.2000).
(http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm z dnia 5.05.2008 r.).
11. The Regional Initiatives – Europe’s key to energy market integration. ERGEG
Regional Initiatives Annual Report – February 2008 (http://www.energyregulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/Progress_Re
ports/2008 z dnia 1.07.2008 r.).
12. Traktat Karty Energetycznej z dnia 17 grudnia 1994 r.
(http://www.abc.com.pl/serwis/du/2003/0985.htm z 3.03.2008 r.).
13. Wnioski prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie
15-16 marca 2002 r.
143
(http://libr.sejm.gov.pl/oide/dokumenty/konkluzje/barcelona200203.pdf
z dnia 15.02.2008 r.).
14. Wnioski prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Göteborgu 15-16
czerwca 2001 r. (http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/got1_en.pdf
z dnia 17.01.2008 r.).
15. 2007 Annual Report of the European Energy Regulators (http://www.ceereu.org/portal/page/portal/EER_HOME/4732CDA067DEE73DE040A8C03C2F2
F45.pdf z dnia 1.07.2008 r.).
II Druki zwarte:
1. Antonenko Oksana, Pinnick Kathryn, Russia and the European Union,
Routledge, Londyn 2005.
2. Barcz Jan, Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki,
Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003.
3. Bujakowski Wiesław, Energia geotermalna. Świat – Polska – Środowisko,
IGSMiE PAN, Kraków 2000, s. 9
4. Buras Piotr, Europa uda się wspólnie? Polska polityka europejska w okresie
przewodnictwa Niemiec w UE, Centrum Stosunków
Międzynarodowych/Fundacja Konrada Adenauera, Warszawa 2007.
5. Dobroczyńska Agnieszka, Energetyka w Unii Europejskiej : droga do
konkurencji na rynkach energii elektrycznej i gazu, Urząd Regulacji Energetyki,
Warszawa 2003.
6. Doliwa-Klepacki Zbigniew, Encyklopedia organizacji międzynarodowych,
„Wydawnictwo 69”, Warszawa 1999.
7. Doliwa-Klepacki Zbigniew, Integracja europejska: (łącznie z uczestnictwem
Polski w UE i Konstytucją dla Europy), Temida 2, Białystok 2005.
8. Energetyka polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej: szanse i zagroŜenia,
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, BiałowieŜa 2003
9. Gumuła Stanisław, Energetyka wiatrowa, Uniw. Wyd. Naukowo-Dydaktyczne
AGH, Kraków 2006.
10. Jabłoński Władysław, Wnuk Jan, Odnawialne źródła energii w polityce
energetycznej Unii Europejskiej i Polski: efektywne zarządzanie inwestycjami:
studia przypadków, Wyd. WSZIM, Sosnowiec 2004.
11. Jesień Leszek (red.), The Future of European Energy Security,
Tischner European University, Kraków 2006.
12. Kalotka Janusz (red.), Odnawialne źródła energii, Wyd. Instytutu Technologii
i Eksploatacji, Radom 2006.
13. Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska,
Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1997.
14. Lewandowski Włodzimierz, Proekologiczne źródła energii odnawialnej,
WTN, Warszawa 2001.
15. Łastawski Kazimierz, O idei do integracji europejskiej, WSP TWP,
Warszawa 2004.
16. Niedziela Karol, Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Poradnik.
Fundacja na rzecz efektywnego wykorzystania energii, Katowice 2000.
17. Parzymies Stanisław, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004,
Dialog, Warszawa 2004.
18. Z. Pluta, Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2003.
144
19. Walaszek-Pyzioł Anna, Pyzioł Wojciech, Prawo energetyczne. Komentarz.,
Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1998
20. Westphal Kirsten, A focus on EU-Russian relations. Towards a close
partnership on defined road maps?, Peter Lang Publishing Inc,
Frankfurt nad Menem 2005.
III Raporty Eurostatu (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/):
1. Eurostat statistical book, European Union international trade and services.
Analytical aspects 2003-2006
2. Eurostat statistical book, Energy. Yearly statistics 2005
3. Eurostat news release Energy consumption and production. EU27 energy
dependence rate at 54% in 2006
4. Eurostat statistical book, Gas and electricity market statistics 2007
5. Eurostat year book 2008, Europe in figures
IV Artykuły naukowe i publicystyczne:
1. Andersen Svein S., EU Energy Policy: Interest Interaction and Supranational
Authority, ARENA working papers 2000
(http://www.arena.uio.no/publications/wp00_5.htm - z dnia 27.12.2007).
2. Bacque Raphaëlle, Leparmentier Arnaud, MM. Chirac et Jospin, ĉote á ĉote
á Barcelone, défendent le monopole d’EDF, “Le Monde”, 16.03.2002
3. Balcewicz Jacek, Z 314 koncesjonowanych spółek obrotu, na rynku aktywnie
działa najwyŜej 25, „Gigawat energia” 2006, nr 10,
(http://www.gigawat.net.pl/article/articleview/835/1/69 z dnia 26.07.2008 r.).
4. Bayou Céline, L’Europe et la diplomatie énergétique du pouvoir russe.
Défiances et dépendances, “La revue Internationale Strategique” 2007/2008,
nr 68, s. 176
5. Begier Piotr, Perkowski Ireneusz, Topolski Jerzy, O niektórych tezach
do nowego Prawa energetycznego, „Wokół energetyki” 2006, nr 5
6. Bilefsky Dan, Russia-Ukraine crisis exposes gaps in EU energy policies,
„International Herald Tribune” 5.01.2006 r.
(http://www.iht.com/articles/2006/01/05/business/eu.php z dnia 29.07.2008 r.).
7. Blackaby Nigel, Renewable Energy Review – Might and Majesty,
“Power Engineering International” 2003, nr 4
8. Bolesta Krzysztof, Liberalizacja rynku gazu w Unii Europejskiej,
„Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 3
9. Bolesta Krzysztof, Wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej w państwach
UE, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 5
10. Butrin Dimitrij, ЕС не верит в энергостратегию России. Энергодиалог с
Еврокомиссией начали с разногласий., „Коммерсантъ”, nr 205, 1.11.2006 r.
11. Chwaszczewski Stefan, Miejsce energetyki jądrowej w Europie,
World Energy Council: European Working Group 2007, s. 19
(http://www.ien.com.pl/wec/raport/energetyka.ppt z dnia 10.07.2008 r.).
12. Ciepiela Dariusz, KE vs. Koncerny energetyczne: walka o własność,
„Nowy przemysł” 2007, nr 11.
13. Dalhström Carola, The coal industry in the European Union in 2004 and 2005,
“Statistics in focus. Environment and energy” 2006, nr. 14
145
14. Diehl Peter, Uranium mining in Europe. The impacts on man and environment,
(http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/439440/cont.html z dnia 8.07.2008 r.).
15. Energetyka jądrowa we Francji, „Gigawat energia” 2003, nr 11
(http://www.gigawat.net.pl/article/articleview/274/6/33/ z dnia 8.07.2008).
16. Europa w mediach światowych, „Biuletyn Unia Europejska”, nr 211/1492,
11.03.2006
17. European Union and Central Asia: Strategy for a new partnership.
(http://ec.europa.eu/external_relations/central_asia/index_en.htm
z dnia 15.07.2008 r.).
18. Fridleifsson Ingvar B., Geothermal energy for the benefits of the people
worldwide, Światowy Kongres Geotermalny Japonia 2000.
19. Gacek Urszula, Po tamtej stronie Gazociągu Bałtyckiego – wspólne drogi
do bezpiecznego zaopatrzenia energetycznego Unii Europejskiej,
„Wokół energetyki” 2007, nr 3
20. Gambini Gilberto, External trade of energy products in 2005,
“Statistics in focus. External trade.” 2007, nr. 64
21. Gerhard Schroeder’s Sellout, „The Washington Post” 13.12.2005 s. A26
(http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/12/12/AR2005121201060.html z dnia 13.07.2008).
22. Gikas Antigone, Keenan Rita, Statistical aspects of the energy economy in 2005,
“Statistics in focus. Environment and energy” 2006, nr. 13
23. Grib Natalia, "Южный поток" повернул в Грецию, „Коммерсантъ”,
nr 74, 30.04.2008 r.
24. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005, 2006, „Informacje i
opracowania statystyczne” GUS, Warszawa 2007
25. Gromadzki Grzegorz, Między potrzebą a uzaleŜnieniem. Rosyjski gaz w bilansie
energetycznym rozszerzonej UE, „O przyszłości Europy.”, raport nr 8,
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2002
26. GruŜewski Dobrosław, Rozwój nowego sektora energetyki,
„Czysta energia” 2003,nr 4
27. von Hammerstein Christian, Facing the future – what new policy will mean
for wind in Germany, “Renewable Energy World” 2004, nr 7
28. Informacja Rządu RP dla Sejmu RP, Przebieg negocjacji o członkostwo
Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. NajwaŜniejsze działania
dostosowawcze.
(http://www.rcie.lodz.pl/dokumenty/pdf/informacja_przebieg_dzialan_dostosow
awczych.pdf z dnia 10.08.2008r.).
29. International Energy Outlook 2002 (http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/
z dnia 2.02.2008 r.).
30. Joint Statement on the meeting between Andris Piebalgs, Commissioner
responsible for Energy, and Thorhild Widvey, Norwegian Minister of Petroleum
and Energy. „Europa. Press Releases”, 6.07.2005 r.
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/856&format=H
TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en z dnia 18.07.2008 r.).
31. Kaczmarski Marcin, The influence of Russian Federation on energy security
in Europe, w: L. Jesień, The future of European energy security ,
Tischner European University, Kraków 2006
32. Katinka Barysch, EU – Russia economic relations, w:
O. Antonenko, K. Pinnick, Russia and the European Union, Londyn 200
146
33. Kępińska Beata, Energia geotermalna – aktualny stan i perspektywy
wykorzystania w Polsce, Przegląd Geologiczny 2006 nr 8
34. Kießner Melanie, Dialogue for Power? Energy relations between the European
Union and Russia, w: L. Jesień, The future of European energy security
,Tischner European University, Kraków 2006
35. Konsultacje nowej polityki energetycznej Polski, „Biuletyn prasowy
Ministerstwa Gospodarki” 18-24 sierpnia 2008 r. , nr 33
36. Kosior Katarzyna, Mögelin Chris, Energy Policy and energy law
of the European Union, w: The Future of European Energy Security,
L. Jesień (red.), Kraków 2006
37. Kosmynin Aleksander, Chałko Aleksandra, Wykorzystanie odpadów
komunalnych i biomasy jako alternatywnych źródeł energii w:
Odnawialne źródła energii, J. Kalotka (red.), Radom 2006
38. Kozak Małgorzata, Seklecki Piotr, Dyrektywy funkcjonowania rynku energii
elektrycznej i gazu w UE, „Rurociągi. Polish pipeline journal” 2003, nr 4
(http://www.rurociagi.com/spis_art/2003_4/dyrektywy.html z dnia 31 stycznia
2008).
39. Kozak Małgorzata, Seklecki Piotr, Nowe dyrektywy – podstawy prawne
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego
w krajach UE, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2003, nr 5
40. Kröppl Christian, Oil economy 2005, “Statistics in focus. Environment
and energy” 2006, nr. 17
41. Kurek Karolina, Afryka Północna, Polityki UE w procesie tworzenia. Wspólna
europejska polityka energetyczna. (http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=239
z dnia 18.07.2008 r.).
42. Kurek Karolina, Relacje z Norwegią, Polityki UE w procesie tworzenia.
Wspólna europejska polityka energetyczna.
(http://eup.wse.krakow.pl/?page_id=238 z dnia 18.07.2008 r.).
43. Lot Grzegorz, Michalski Dariusz, Liberalizacja rynku energii elektrycznej
w Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie” 2000, nr 12
44. Malinowski Dariusz, Liberalizacja rynku gazu to nie rewolucja,
„Nowy przemysł” 2007 r., nr 2
45. Malko Jacek, Traktat Karty Energetycznej – o czym warto przypomnieć.,
„Wokół energetyki” 2003, nr 2
46. Materiały z konferencji, Fakty: węgiel – energetyka w Polsce, XXI Konferencja
„Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej”,
Kraków 2007 s. (http://www.minpan.krakow.pl/zaklady/zrynek/fakty_do_wydruku.pdf z dnia 20.07.2008 r.).
47. Memo on the first assessment of National Energy Efficiency Action Plans
(MEMO 08/32), Bruksela, 23 stycznia 2008
(http://www.eumonitor.net/modules.php?op=modload&name=News&file=articl
e&sid=92295 z dnia 26.04.2008 r.).
48. Michalski Dariusz, Regulacja rynku energii w UE,
„Wspólnoty Europejskie”2004,nr 1
49. Mielczarski Władysław, Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej,
„Energetyka cieplna i zawodowa” 2008, nr 2
50. Monaghan Andrew, Russian oil and EU energy security,
Working Paper Russian Series 05/65 Conflict Studies Research Centre,
Londyn 2005
147
51. Ney Roman, Wybrane problemy polityki energetycznej Polski,
„Polityka energetyczna” 2006 r., tom 9 zeszyt 1
52. Nowaczek Małgorzata, BliŜej Unii Europejskiej, „Biuletyn URE” 2001, nr 6
53. Olszowski Janusz, Konwencjonalna energetyka w UE, „Biuletyn górniczy”
GIP-H 2006, nr 11-12 (http://www.giph.com.pl/archiwum/137_2.html z dnia
7.07.2008 r.).
54. Oniszk-Popławska Anna, Trendy i przewidywane zmiany w prawodawstwie Unii
Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii, „Wokół energetyki”
2005r., nr 2
55. Ostrihansky Rudolf, Sieci transeuropejskie, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo
materialne i polityki, J. Barcz (red.), Warszawa 2003
56. Pasławska Anna, Zwolenników energetyki wiatrowej szukam,
„Wokół Energetyki” 2007r., nr 1
57. Piebalgs Andris, Better choice, service and process in the new european energy
market, Przemówienie podczas Konferencji Prawa Energetycznego UE,
Bruksela 19.09.2007, s. 2
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/562&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en z dnia 6.05.2008).
58. Polska nareszcie w MAE, „Biuletyn prasowy Ministerstwa Gospodarki”,
8-14 października 2007 r., nr 93
59. Rabanal González, Energy strategy in the European Union,
“Polityka energetyczna” 2003, tom 6, zeszyt 1.
60. Rechul Halina, Energetyka jądrowa – zło konieczne?, „Wokół energetyki” 2002
r.,nr 6
61. Rejman Wojciech, Kopalnie uranu w Polsce, „Wiedza i śycie” 1996, nr 9
62. Rosyjsko-niemiecka współpraca była i pozostanie waŜnym czynnikiem
międzynarodowej polityki, RUVR The Voice of Russia
(http://www.ruvr.ru/main.php?lng=pol&q=1610&p=05.06.2008
z dnia 13.07.2008 r.).
63. Russia energy survey 2002, Międzynarodowa Agencja Energetyczna
(www.iea.org/textbase/nppdf/free/2000/Russia2002.pdf z dnia 18.07.2008 r.).
64. Sadowski Maciej, Sobolewski Mirosław, Zmiany klimatu i ich skutki w:
„INFOS Zagadnienie społeczno-gospodarcze” BAS 2007, nr 23
65. Seklecki Piotr, Dialog energetyczny Unia Europejska – Rosja, „Biuletyn
Urzędu Regulacji Energetyki” 2003, nr 2
66. Skoczkowski Tadeusz, Programy energetyczne Unii Europejskiej – szanse
rozwoju energetyki gminnej, Materiały z konferencji „Energetyka w gminie”
Katowice 2003
(http://www.energoelektro.pl/konferencja/referaty/skoczkowski.pdf z dnia
8.07.2008).
67. Skoczkowski Tadeusz, Strategiczne aspekty racjonalnej gospodarki energią
i środowiskiem – polityka efektywności energetycznej w UE i
Polsce(http://www.kape.gov.pl/PL/Dzialalnosc/PolitykaEnergetyczna/a.phtml
z dnia 25 lutego 2008 r.).
68. Skoczkowski Tadeusz, Kaniszewska Antonina, Inteligentna Energia – Program
dla Europy, „Infrastruktura – Środowisko – Energia” dodatek do
„Rzeczpospolitej” 19.12.2007, s. 1
(http://www.cip.gov.pl/download/Rzeczpospolita_19_12_07.doc
z dnia 8.07.2008).
148
69. Skoczny Tadeusz, Energetyka, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne
i polityki, J. Barcz (red.), Warszawa 2003
70. Sokołowski Grzegorz, Fundamenty wspólnej polityki promowania energetyki
odnawialnej, „Wspólnoty Europejskie” 2002, nr 9
71. Sprawozdanie prasowe z pierwszego spotkania dialogu energetycznego UE –
OPEC
(http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/international/int/opec/doc/2005_06_05
_eu_opec_joint_statement_en.pdf z dnia 18.07.2008 r.).
72. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy. ,
Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych UKIE,
(http://www.um.warszawa.pl/testy/files/File/strategia_lizbonska.pdf z dnia 23
stycznia 2008).
73. Syryczyński Piotr, Bezpieczeństwo energetyczne przegrywa z polityką,
„Wokół energetyki” 2006 r., nr 2
74. Tatarzyński Marcin, Uran jako szansa na zmniejszenie zaleŜności od dostaw
innych surowców energetycznych, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr. 3-4
75. The EU/Norway partnership: A European approach of energy security and
climate change, „Europa. Press Releases”, 25.02.2008 r.
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/98&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en z dnia 18.07.2008 r.).
76. The United Nations World Water Development Report: Water for people, water
for life. 2003 (http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/ z dnia 13.03.2008).
77. Turek Marian, Węgiel a pozostałe nośniki energii w polityce energetycznej
Polski, „Polityka energetyczna” 2005, tom 8 zeszyt 1
78. Węglarz Arkadiusz, śmijewski Krzysztof, Problematyka efektywności
energetycznej w Polsce i Unii Europejskiej, w: Energetyka polska po wstąpieniu
do Unii Europejskiej: szanse i zagroŜenia, BiałowieŜa 2003.
79. Wróblewski Wojciech, Bezpieczeństwo energetyczne krajów bałtyckich,
„Wokół energetyki” 2005r. , nr 3
80. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, Komisja Europejska
wzywa do nowej rewolucji przemysłowej „CORDIS focus Newsletter” 2007,
nr 275
81. Wyciszkiewicz Ernest, Perspektywy wspólnej polityki bezpieczeństwa
energetycznego Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, nr. 1
82. Zielone światło dla czarnego scenariusza. Rozmowa z prof. Jerzym Buzkiem,
byłym premierem, posłem do Parlamentu Europejskiego, „Polityka” 2007, nr 31
149
Polecamy serwis z poradami dotyczącymi procesu pisania prac magisterskich - prace
magisrterskie - serwis z wytycznymi, wskazówkami, normami - całkowicie za darmo
Polecamy serwis darmowe _ prace mgr z bankowości - strona z darmowym i fragmentami
prac dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy serwis darmowe _ prace mgr z prawa - strona z darmowym i fragmentami prac
dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy solidny serwis darmowe prace mgr z prawa - znajdziecie tam darmowe fragmenty prac
dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym referatami, esejami,
konspektami prac...
Polecamy serwis darmowe _ prace mgr z _ pedagogiki - strona z darmowym i fragmentami
prac dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
Polecamy internetowy serwis darmowe _prace mgr z _zarządzania - strona z całkowicie
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace licencjackie, magisterskie, semestralne i
zaliczeniowe.
Poradnik jak pisać prace dyplomowe znajdziesz na stronie abcpisania.
Forum o serwisach zajmujących się pisaniem prac licencjackich. Zamawialiście prace licencjackie,
chcecie o tym napisać? To jest właśnie odpowiednie miejsce - forum o pracach magisterskich
Mamy specjalistów z zakresu bankowości, rachunkowości, finansów, ekonomii, marketingu,
zarządzania, filologii polskiej, pedagogiki, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa,
administracji, hotelarstwa i turystyki.
Pisanie prac magisterskich i licencjackich
Nie kopiujemy z innych prac, nie przepisujemy, a każda z naszych prac tworzona jest bezpośrednio
pod potrzeby klienta i wykorzystywana tylko przez niego!
Prace magisterskie - dobre
Serwis "Prace magisterskie" pomoże napisać prace magisterskie i prace licencjackie zapracowanym
studentom.
Download