Praca Licencjacka ADMINISTRACJA

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
W ŁODZI
KIERUNEK STUDIÓW: ADMINISTRACJA GOSPODARCZA
MICHAŁ DRZAZGA
Numer albumu 1163/W
ROLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
OPARTEGO NA NORMIE PN-EN ISO 9001:2000
NA PODSTAWIE ZRTiA IZOTERM.
Praca licencjacka napisana
w Katedrze Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego pod
kierunkiem
prof. dr G. Broniewskiej
Łódź 2003
Plan pracy.
Wstęp
I
Podstawy i koncepcja zarządzania jakością................................5
1. Pojęcie i istota jakości…....................................................................5
2. Historyczny rozwój zagadnienia jakości…............................................9
3. Ewolucja normy ISO serii 9000..………………………………….………………….17
II
Oblicze jakości we współczesnym świecie .................................23
1. Rola i Przeznaczenie Systemu Zarządzania Jakością............................23
2. Certyfikacja systemów jakości zgodnych z normą ISO 9001:2001………26
3. Promocja Jakości ……………….............................................................34
III
Praktyczne zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością na
przykładzie ZRTiA IZOTERM……………………………………………………..43
1. Przygotowanie i etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością………. 43
2. Opis systemu Zarządzania Jakością w ZRTiA IZOTERM……………………..48
3. Korzyści wynikające ze zmian projakościowych
powstałych podczas
wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w ZRTiA IZOTERM……………. 59
Zakończenie
Bibliografia
Polecamy solidny serwis darmowe prace mgr z prawa – znajdziecie
tam darmowe fragmenty prac dyplomowych - prace
magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
2
Wstęp.
Jednym z najważniejszych celów działania firmy jest osiągnięcie jak
największego zysku, który w głównym stopniu uzależniony jest od ilości
realizowanych zadań. W chwili obecnej rynek Klientów został tak ukształtowany,
że dużo większym zaufaniem na rynku cieszą się te firmy, które mogą się
pochwalić certyfikatem jakości ISO. Posiadanie takiego certyfikatu ma duże
znaczenie w kontekście nie tylko sprzedaży usług ,ale przede wszystkim
podczas przetargów na ich realizację dla dużych instytucji (rządowych,
wojskowych, itp.). Uzyskanie certyfikatu wymusza na firmie ubiegającej się o to
wyróżnienie dokonanie wielu zmian w podejściu do Klienta. Związane jest to z
wypracowaniem odpowiedniej metodyki pracy podczas cyklu realizacji.
Dopracować się własnej metodyki pracy zgodnej z normami ISO jest
bardzo trudno, ale może temu pomóc stosując systemowe zarządzanie jakością,
któremu niniejsza praca będzie poświęcona.
Oprócz pojęcia jakości z tematem niniejszej pracy wiąże się ściśle pojęcie
systemu jakości. System jakości to sposób podejścia do zapewnienia lub
zarządzania jakością w firmie. Powinien on obejmować wszystkie fazy cyklu
życia systemu, określać strukturę organizacyjną odbiorcy produktu, ogólną i
szczegółową odpowiedzialność za jakość, a oprócz tego określać sposób
przepływu poleceń, informacji, jak również dokumentów. System jakości
powinien funkcjonować tak, aby był efektywny, a produkt spełniał życzenia
odbiorców.
W kontekście tematu omawianej pracy należy wyróżnić termin jakim jest
zarządzanie jakością. Obejmuje on procesy, które mają zapewnić, że projekt,
który realizujemy zaspokoi potrzeby, dla których został powzięty. Procesy, o
których tutaj mowa powinny być kompatybilne z serią norm ISO 9001:2000.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty jakości , ukazanie jej
podłoża historycznego i ideowego , omówienie wymagań normy PN EN ISO
9001:2000 , oraz udowodnienie na przykładzie ZRTiA IZOTERM celowości
wdrażania tego systemu.
3
W rozdziale pierwszym omawianej pracy zostanie dokonane ogólne
przedstawienie tematu jakości wraz z objaśnieniem podstawowych pojęć
związanych z tym terminem, a także rozwoju zagadnienia jakości i ewolucji
norm ISO serii 9000.
Drugi rozdział zawiera informacje na temat oblicza zarządzania jakością na
świecie, głównych elementów systemu zarządzania jakością, modeli jakości i
standardu ISO 9001:2000, jak również ściśle z nim związanego procesu
certyfikacji i promocji jakości.
Główna,
czyli
trzecia
część
omawianej
pracy
opisuje
praktyczne
zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Zakładu Robót
Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych IZOTERM.
Polecamy serwis darmowe prace mgr z prawa - strona z darmowym i fragmentami prac
dyplomowych - prace magisterskie, licencjackie, semestralne, zaliczeniowe.
4
I
Podstawy i koncepcja zarządzania jakością.
1.
Pojęcie i istota jakości.
Jakość jest pojęciem złożonym, rozmaicie interpretowanym przez
inżynierów,
ekonomistów,
towaroznawców,
prawników.
Pojęcie
jakości
wprowadzone zostało po raz pierwszy do filozofii przez Platona. On to określił ją
jako pewien stopień doskonałości. Później Arystoteles kontynuując rozważania
nad tym pojęciem zaliczył je do jednej z kategorii, które umożliwiają podział
wszystkich pojęć na grupy logiczne takie jak między innymi czas, miejsce, ilość,
substancja.
Jakość pod względem etymologicznym pochodzi od łacińskiego słowa qualitas,
które zostało wprowadzone przez Cycerona. Słowo to określa własność,
właściwość przymiotu. W wielu językach słowo to zachowało swoje pierwotne
brzmienie, zbliżone do łacińskiego pierwowzoru (np. w języku angielskim quality, w języku francuskim - qualite, w języku niemieckim die Qualitat). Także
w języku polskim istnieje słowo kwalifikować, które oznacza zaliczać na
podstawie poznanych cech do określonej kategorii.1
Analizując współczesne definicje encyklopedyczne można zauważyć, iż
rozpatrują one pojęcie jakości głownie w kategoriach filozoficznych i
społecznych. W Encyklopedii Webstera pojęcie jakości określane jest jako:
• szczególne właściwości i istotne cechy wewnętrzne przedmiotu,
• stopień doskonałości,
• przeważnie wysoki poziom społeczny (kategoria),
• cecha odróżniająca.
W definicji zawartej w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej można
zauważyć, iż pojęcie jakości analizowane jest również w kilku znaczeniach, z
których najważniejsze są:
• właściwość, rodzaj, gatunek, wartość,
• cecha lub zespół cech przedmiotu odróżniające go od innych przedmiotów,
• cecha lub zespół cech istotnych ze względu na pewne stosunki oddziaływania,
1
Borucki W., Urbaniak M.: Zdefiniować jakość. Problemy jakości 1996, nr 12, s. 20.
5
związki danego zjawiska z otoczeniem oraz ze względu na jego wewnętrzną
strukturę.
Definicja zawarta w Encyklopedii Ekonomicznej odnosi się z kolei do sfery
rozważań materialnych, a więc jakości produktu, poprzez którą rozumie się
właściwości wyrobu określane przede wszystkim z punktu widzenia właściwości
chemicznych, fizycznych oraz wartości użytkowej. Definicja ta rozpatruje zatem
pojęcie jakości z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego, z nieco
mniejszym akcentem na społeczny aspekt zagadnienia.
Szczególnie godne uwagi są definicje jakości w ujęciu wieloaspektowym
przytaczane przez „guru jakości" - J.M. Jurana,
A.V. Feigenbauma, W.E.
Deminga i Ph. Crosby'ego.
Juran przytacza szereg definicji jakości w swojej książce „Quality Control
Handbook". Na przykład „Jakość - stopień, w jakim klasa wyrobu ma
potencjalną zdolność zapewnienia satysfakcji konsumentom w ogóle (w tym
znaczeniu jest ona niekiedy utożsamiana z gatunkiem)".2
Feigenbaum pod pojęciem jakości rozumie zbiorczą charakterystykę
produktu i serwisu z uwzględnieniem marketingu, projektu, wykonania i
utrzymania, która powoduje, że dany produkt i serwis spełniają oczekiwania
użytkownika.
Deming uważa, że jakość można zdefiniować jako przewidywany stopień
jednorodności i niezawodności przy możliwie niskich kosztach i dopasowania do
wymagań rynku.
Zdaniem Crosby'ego jakość to zgodność z wymaganiami.
W ostatnich latach w literaturze przedmiotu przytacza się często
rozważania D.A. Gavina, który definiował jakość poprzez osiem wymiarów.
Są to:
1. Użyteczność.
2. Niezawodność.
3. Praktyczność
4. Zgodność z wymaganiami.
2
Borucki W., Urbaniak M.: Zdefiniować jakość. Problemy jakości 1996, nr 12, s. 21.
6
5. Trwałość.
6. Osobliwość.
7. Estetyczność.
8. Postrzeganie jakości - związane ściśle z marką produktu i reputacją dostawcy
(producenta, dystrybutora).
Śledząc zmiany definicji jakości zawartej w normie terminologicznej ISO
9001:2000, zauważyć można stopniowe rozszerzanie się zakresu pojęciowego.
Definicja obowiązująca do 1994 roku określała jakość jako zespół właściwości i
charakterystyk liczbowych wyrobu, które wpływają na ich zdolność do
zaspokojenia potrzeb. Kolejna definicja, która obowiązywała do 1996 roku,
określała jakość jako ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o
zdolności wyrobów lub usługi do zaspakajania stwierdzonych i przewidywanych
potrzeb. Najnowsza norma definiuje jakość jako ogół właściwości obiektu
wiążących
się
z
jego
zdolnością
do
zaspakajania
stwierdzonych
i
przewidywanych potrzeb.
Obecnie obowiązująca definicja wydaje się być relatywnie bardzo
szerokim określeniem pojęcia jakości w porównaniu z definicją sprzed 1994
roku i definicją obowiązującą w standardach ISO do 1996 roku. Pod pojęciem
obiekt rozumie się w nowej definicji to, co może być odrębnie opisane i
rozpatrywane. Obiektem może być na przykład:
• działanie lub proces;
• wyrób (produkt materialny lub usługa);
• organizacja, system lub osoba;
• kombinacja wyżej wymienionych elementów.
W definiowaniu jakości produktu z punktu widzenia producenta obecne
tendencje zwracają szczególną uwagę na dwa zasadnicze elementy. Pierwszy z
nich
związany
jest
z
zyskownością,
drugi
natomiast
z
rynkową
konkurencyjnością.
Jakość można również zdefiniować jako: „dostarczanie klientom wyrobów
lub usług, które zaspakajają ich potrzeby”3. Jakość jest z jednej strony
3
BANK J., Zarządzanie przez jakość, Gobethner&S-ka, Warszawa 1997 s. 8
7
osiągnięciem przez produkt wyższych standardów, z drugiej strony zaś jest to
istota zadowolenia klienta.
prace z prawa
8
2.
Historyczny rozwój zagadnienia jakości.
Jakością interesowano się od niepamiętnych czasów. Już podczas realizacji
wielkich przedsięwzięć starożytnego Egiptu
grobowców
sprawdzano
poziom
jakości
budowy świątyń, pałaców i
prac
robotników
obrabiających
kamienie, czego dowodzi rysunek z roku 1450 p.n.e. znaleziony w Tebach,
przedstawiający sprawdzanie płaskości. W czasach nowożytnych, prace w
małych warsztatach rzemieślniczych były początkowo wykonywane pod
osobistym
nadzorem
właściciela.
Każdy
pracownik
ponosił
wtedy
odpowiedzialność za produkcję całego wyrobu i każdy z nich mógł w pełni
kontrolować rezultat swojej pracy. Wraz ze wzrostem wielkości warsztatów
następowało przesunięcie funkcji odbioru z właściciela na mistrza. Taką
organizację kontroli zastał wybuch pierwszej wojny światowej.
W miarę rozwoju metod i form wytwarzania mistrz nie był w stanie
jednoosobowo doglądać działalności planistycznej, technicznej, organizacyjnej,
kadrowej, szkoleniowej, finansowo-handlowej, kierowniczej i kontrolnej. W
rezultacie w firmie pojawił się inspektor-brakarz upoważniony do doglądania
oddzielania wyrobów dobrych od wadliwych. Etap ten, który rozwinął się w
latach międzywojennych, nosi nazwę inspekcyjnej kontroli jakości.4
Pierwsze funkcje jakości w wyniku rewolucji przemysłowej zapoczątkowano
w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku. Poczynając od upowszechnienia kontroli
technicznej w przedsiębiorstwach produkcyjnych w XX wieku nastąpił intensywny
rozwój organizacji i zarządzania w tym także metod zarządzania jakością. Początkowe stadium systematycznego rozwoju zagadnień jakości datuje się od
1910 roku, kiedy pierwsze modele „T" samochodu Ford Motor Company zjechały z
taśmy produkcyjnej. Firma zaczęła zatrudniać zespoły inspektorów, którzy
sprawdzali produkt i porównywali z prototypem. Tę procedurę stosowano we
wszystkich fazach wytwarzania. Celem inspekcji było oddzielenie, wykrytych przez
inspektorów, wyrobów o niskiej jakości od wyrobów o jakości akceptowalnej, a
następnie ich wycofanie, naprawienie i sprzedaż po niższej cenie.
4
http://www.advise.com.pl/
9
Prekursorem naukowego rozpatrywania zagadnień jakości w przedsiębiorstwie stał się W. Edwards Deming - amerykański specjalista inżynier -statystyk,
który odniósł sukces w Ameryce w 1940 roku podczas spisu ludności. Uzyskał wtedy
zdumiewający wzrost wydajności oraz obniżył koszty prac statystycznych. Uznanie
zdobył jednak w Japonii za badania problemów kontroli jakości oraz kształcenie
menedżerów i propagowanie wiedzy na temat jakości w czasie powojennej budowy
nowoczesnej gospodarki w tym kraju.
Został poproszony o prowadzenie szkoleń dla amerykańskich przemysłowców,
inżynierów i inspektorów. Jak podaje J. Bank , W. E. Deming tak wspominał tamte
czasy: „Inżynierowie dobrze przyjęli kursy, ale dyrektorzy nie zwracali na nie uwagi.
Nie rozumieli, że sami muszą zająć się doskonaleniem jakości i wypełnić
zobowiązania, jakie mają wobec niższych szczebli. Wszelkie zachwiania równowagi
mogą dopomóc w określaniu czasu i miejsca występowania problemów lokalnych.5
Aby teorię W. E. Deminga można było wykorzystywać w praktyce, trzeba też
zwrócić
uwagę
na
potencjalne
przeszkody,
jakie
mogą
wystąpić
w
przedsiębiorstwie, zakłócając wprowadzanie systemu zarządzania przez jakości.
Deming nadaje im nazwę „śmiertelne choroby". Należą do nich: brak stałości,
nastawienie na doraźny zysk, różne formy oceny pracy, duża rotacja na
stanowiskach kierowniczych, stosowanie jedynie wymiernych kryteriów w ocenie
wyników oraz wprowadzanie zarządzania przez cele, które utożsamiane jest przez
autora z „zarządzaniem przez zastraszanie."6
W Japonii narodziła się też filozofia KAIZEN, opierająca się na zasadzie
ciągłego doskonalenia. Poprawianie jakości produktów, procesów, produktywności,
itp. następuje drobnymi krokami - poprzez stosowanie drobnych usprawnień w
następującej kolejności:
- poszukiwanie i identyfikacja problemów,
- koncepcja rozwiązania problemu, zastosowanego udoskonalenia, itp.,
- wdrożenie zaprojektowanego udoskonalenia.
5
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 18.
6
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 21.
10
Proces ciągłego doskonalenia odbywa się według cyklu Deminga (PDCA).
Zgodnie z nim, podstawą realizacji zasady ciągłego doskonalenia jest opracowanie
planu działania. Należy określić w nim cele oraz przewidzieć ewentualne
przeszkody w ich osiągnięciu. Po wprowadzeniu w procesie (produkcie)
udoskonaleń należy mierzyć uzyskaną poprawę jakości, a informacje o tym
wykorzystywać podczas planowania działań w następnym cyklu.
Warunkiem powodzenia procesu doskonalenia jest uczestnictwo całej załogi od najwyższego kierownictwa do robotników. Zasada KAIZEN dała podstawy
powstania w Japonii kół jakości, dążących do usprawniania stanowisk pracy,
nakierowanego na wzrost wydajności.
Skutecznym sposobem psychologicznego oddziaływania na pracowników w
firmach amerykańskich w latach pięćdziesiątych okazała się zasada „zero defektów",
oznaczająca produkcję bezusterkową, bez braków i konieczności poprawiania.
Narodziła się ona w przedsiębiorstwach dostarczających urządzenia wojskowe dla
Departamentu Obrony USA i znalazła uniwersalne zastosowanie. W tej zasadzie
podkreśla się, że każdy pracownik, realizujący określone działania, najlepiej zna
wszystkie jego tajniki, a błędy, które mogą powstać, są najczęściej spowodowane:
- błędnym zrozumieniem zadania,
- złą identyfikacją,
- nieuświadomieniem odpowiedzialności ,
- dekoncentracją z różnych przyczyn ,
- powolnością ,
- nieprzewidywalnymi reakcjami ,
- złymi intencjami.7
W warunkach rosnącej złożoności systemów produkcyjnych, zwiększającej się
elastyczności produkcji, a jednocześnie przy coraz większych wymaganiach
jakościowych regułą musi być coraz większe zaangażowanie pracowników w
realizację celów przedsiębiorstwa. Jak twierdzi D. Peterson , „Zwierzchnik winien być
przywódcą i stymulować procesy pozytywnego myślenia wśród pracowników...
7
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 22-23.
11
Słowo jakość powinno być stale promowane, tak jak powinny być wdrażane metody
skłaniania ludzi, by uważali jakość pracy za najważniejszą w swoim zawodzie."
Ciągle aktualną w krzewieniu podstaw zarządzania jakością jest zasada pracy
zespołowej wynikająca z tego, że zaangażowanie pracowników nie może się
ograniczać tylko do stanowiska pracy. Musi wychodzić poza nie i obejmować
grupę pracowniczą, a częściowo nawet całą organizację.
Autorytetem w zakresie zarządzania przez jakość w przedsiębiorstwie okazał
się też Joseph M. Juran - Amerykanin urodzony na Bałkanach. Opinię wielkiego
autorytetu zyskał dzięki wydanej w latach pięćdziesiątych książce Quality Control
Handbook, używanej do dzisiaj niemal na całym świecie jako główne źródło
informacji na temat jakości. Jakość według, J. M. Jurana, to zdatność do użycia lub
zastosowania.8
Juran twierdzi, że jakość można osiągnąć jedynie poprzez realizację
odpowiednich projektów - projektów doskonalenia jakości realizowanych we
wszystkich częściach przedsiębiorstwa. Istotę swej nauki zawarł on w trylogii
(zwanej Trylogią Jurana) opartej na trzech procesach jakościowych: planowaniu
jakości, kontroli jakości i doskonaleniu jakości. Na początku następuje planowanie
jakości w procesie, po czym do gry włączają się wykonawcy, których zadaniem
jest jak najefektywniejsza realizacja procesu. Ze względu na możliwość
wystąpienia błędów w planowaniu pierwotnym, przebiegowi procesu towarzyszy
wysoki poziom strat. Są one nieodłączną częścią procesu, w związku z tym
wykonawcy nie są w stanie ich wyeliminować. Zamiast tego ustalany jest system
kontroli jakości, aby zapobiec pogorszeniu istniejącej już sytuacji. Jeśli jednak
zespół kontrolny nie spełni swego zadania, na jego miejsce powołuje się zespół
kryzysowy, który ustala przyczyny nieprawidłowości oraz podejmuje działania
naprawcze.9
Pod koniec lat pięćdziesiątych swoją filozofię jakości ogłosił Kaoru
Ishikawa - doprowadziła ona do utworzenia kół jakości. Ishikawa zaproponował
połączenie najlepszych wzorców amerykańskich z wzorcami japońskimi , także z
8
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 23-24.
9
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 24.
12
tradycją rzemieślniczą w Europie. Według niego za jakość odpowiedzialne
powinny być całe grupy pracowników.
10
Kolejnym popularyzatorem idei zarządzania przez jakość - praktykiem - jest
Philip B. Crosby. Gruntowną wiedzę na temat jakości zdobył on poprzez
pokonywanie kolejnych szczebli kariery zawodowej. Filozofia, jaką stworzył Crosby
oparta jest na przeświadczeniu, że praca bez usterek jest czymś realnym i
praktycznie
osiągalnym.
Crosby
wskazuje
na
konieczność
szkolenia
menedżerów, bardziej niż osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości.11
W dziedzinie doradztwa w zarządzaniu jakością zaznaczył się też Wlll Smith
Conway. Swoje podejście do jakości określa on jako właściwy sposób zarządzania i
technikę ciągłego doskonalenia. Jakość jest wynikiem zarządzania polegającego na
opracowaniu, wytworzeniu, administrowaniu i dystrybucji odpowiednio tanich
produktów, których odbiorcy potrzebują.
Conway zaleca zapewnianie stałej poprawy jakości przy wykorzystaniU
instrumentów: umiejętność pracy z ludźmi, badania statystyczne, proste techniki
statystyczne (wykresy i diagramy), statystyczna kontrola procesu, wyobraźnia w
rozwiązywaniu problemów oraz inżynieria przemysłowa.
Każde z wyżej wymienionych podejść zawiera w sobie elementy godne
naśladowania. Jednakże nie we wszystkich dziedzinach gospodarki można
wprowadzać je w życie bez wcześniejszych modyfikacji - dostosowujących teorię
do praktyki.
Podobieństwa i różnice w podejściach do kluczowych problemów zarządzania
przez jakość według klasyków inżynierii zarządzania jakością zestawiono w
tablicy 1.12
blog zawierający prace z pedagogiki
10
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 25.
11
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 25.
12
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 27.
13
PODEJŚCIE :
ZAGADNIENIE
DEMINGA
CROSBY'EGO
JURANA
DEFINICJA JAKOŚCI
Spełnienie oczekiwań rynkj przy Przydatność użytkowa
WYKONANIE STANDARDU
niskich kosztach
Różne skale badania jakości, Przeciwny
zalecane
testowanie
statystycznych;
Zgodność z oczekiwaniami
nakłanianiu
pra- Zero defektów
metod cowników do wykonywania pracy
krytyczne z bezwzględną precyzją
podejście do idei „zero
Redukcja odchyleń w wyniku Ogólne
zapatrywanie
na Prewencja zamiast kontroli
defektów"
ciągłego
procesu zmian; zarządzanie ze szczególnym
OGÓLNE PODEJŚCIE
wstrzymanie masowej kontroli
uwzględnieniem
STRUKTURA KONCEPCJI
14 punktów kierowania
10 kroków ulepszania jakości
ludzkiego
STATYSTYCZNY PROCES KONTROLI
Zaleca
statystyczne
czynnika
14 kroków ulepszania jakości
metody Zaleca stosowanie statystycznych Odrzucenie
kontroli
statystycznej
metod kontroli jakości, lecz z akceptacji poziomu jakości
umiarkowaniem;
statystyczny
proces kontroli nie może być
STOPIEŃ
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Odpowiedzialność
za
głównym narzędziem TQM
94% Mniej niż 20% problemów Odpowiedzialność za jakość
KIEROWNICIWA WYŻSZYCH SZCZEBLI
problemów związanych z jakością związanych z jakością można
PODSTAWY USPRAWNIENIA
przyporządkować robotnikom
Ciągła redukcja odchyleń; cele Projekt po projekcie; podejście Proces nie program; określone
bez metod realizacji należy do problemu; ustalenie celów
cele usprawnień
Udział
eliminować
pracowników w po- Podejście promujące koła jakości Zespoły usprawnienia jakości;
PRACA ZESPOŁOWA
dejmowaniu
decyzji;
łamywanie
barier
prze- oraz pracę zespołową
związki jakości
miedzy
Brak
działamipoziomu
organizacjioptymalnego; Jakość Me jest za darmo; można Koszty niezgodności;
KOSZTY JAKOŚCI
ciągłe usprawnianie
ZAOPATRZENIE i DOSTAWY TOWARÓW
określić poziom optymalny
Wymagania
ewidencji
tystycznych
oraz
sta- Problemy
o
nic nie kosztuje
charakterze Określone
Nie
- krytyczne podejście do Tak,
kontrolę
większości
ŹRÓDŁO DOSTAW
zapotrzebowanie;
wykresów kompleksowym; wprowadzanie większość problemów związana
kontrolnych; zbyt późno na formalnych badań dostaw
OCENIANIE SPRZEDAWCÓW
jakość
ale
należy
jest z nabywcą
pomagać Tak - wskazane także ocenianie
aspektów dostawcom w ulepszaniu ich nabywców;
zagadnienia
funkcjonowania
Zdecydowanie tak
Nie
może
audity jakościowe
bezużyteczne
prowadzić
do Brak zadania
zlekceważenia przez dostawcę
wyzwań
stawianych
przez
konkurencję
Tablica 1. Podobieństwa i różnice w podejściach do kluczowych problemów
zarządzania przez jakość według Deminga, Jurana i Crosby'ego.
14
Kolejne podejście - oparte na normach jakości, dających możliwość
porozumiewania się na rynku dostawców i odbiorców wyrobów i usług wykształciło się w Europie w ramach działalności Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). 13 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
(International Organization for Standardization) jest ogólnoświatową federacją
krajowych organizacji normalizacyjnych (organizacji członkowskich ISO), które
opracowują normy międzynarodowe ISO. Znowelizowane normy serii ISO
9000:2000 oparte są na ośmiu zasadach zarządzania jakością, które mogą
być wykorzystywane przez kierownictwo do doskonalenia funkcjonowania.
Zasady te mają ułatwić osiągnięcie celów dotyczących jakości i mają
kluczowe znaczenie dla wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz
prowadzenia organizacji w kierunku doskonalenia funkcjonowania.
Zasada 1 - Orientacja na klienta
Organizacje są zależne od swoich klientów i dlatego zaleca się, aby rozumiały
obecne i przyszłe potrzeby klienta, aby spełniały wymagania klienta oraz
podejmowały starania, aby wykraczać poza jego oczekiwania.
Zasada 2 - Przywództwo
Przywódcy ustalają jedność celu i kierunku działania organizacji. Zaleca się, aby
tworzyli oni i utrzymywali środowisko wewnętrzne, w którym ludzie mogą w
pełni zaangażować się w osiąganie celów organizacji.
Zasada 3 - Zaangażowanie ludzi
Ludzie na wszystkich szczeblach są istotą organizacji i ich całkowite zaangażowanie pozwala na wykorzystywanie ich zdolności dla dobra organizacji.
Zasada 4 - Podejście procesowe
Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością wówczas, gdy działania i
związane z nimi zasoby są zarządzane jako proces.
Zasada 5 - Podejście systemowe do zarządzania
13
Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie, OPO,
2002 Bydgoszcz , s. 29.
15
Zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami
jako systemem, przyczynia się do zwiększenia skuteczności i efektywności
organizacji w osiąganiu celów.
Zasada 6 - Ciągłe doskonalenie
Zaleca się, aby ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji stanowiło
stały cel organizacji.
Zasada 7 - Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji.
Zasada 8 - Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami
Organizacja i jej dostawcy są od siebie zależni, a wzajemnie korzystne
powiązania zwiększają zdolność obu stron do tworzenia wartości.
prace mgr z politologii
16
3. Ewolucja normy ISO serii 9000.
Pierwsze normy jakościowe wprowadził w 1959 roku Departament
Obrony USA. Po modyfikacji z 1963 roku obowiązywały one wszystkich
dostawców armii amerykańskiej. Normy te szybko upowszechniły się również w
przedsiębiorstwach niezaopatrujących wojska. W latach siedemdziesiątych
powstały jakościowe standardy, m.in. w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii,
co zrodziło potrzebę dokonania unifikacji w tym obszarze.
W 1987 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ukończyła prace nad
normami ISO serii 9000 dotyczącymi zarządzania jakością. Zaledwie kilka
miesięcy później kraje EWG i EFTA przyjęły je w niezmienionej postaci jako
normy europejskie, oznaczone symbolem EN 29000. Okres, który upłynął od
chwili ustanowienia norm ISO serii 9000 pozwolił na zgromadzenie wielu
doświadczeń w odniesieniu do różnych branż przemysłu, przedsiębiorstw,
banków, hoteli i biur podróży, instytucji ubezpieczeniowych czy linii lotniczych.
Doświadczenia te skłoniły Komitet Techniczny ISO TC 176 do podjęcia prac nad
nowelizacją tych norm, poszerzenia liczby ich odmian, oraz ustanowienia
nowych uzupełniających norm ISO serii 10000, dotyczących między innymi
auditów jakości. Normy jakościowe ISO serii 9000 przyjęto i stosuje się w
większości krajów, m.in. w Unii Europejskiej, USA i Japonii. Polska przyjęła
powyższe standardy do krajowego systemu normalizacji w 1993 roku. Norma ta
uznawana jest w 81 państwach, certyfikat na zgodność systemu z normą ISO
serii 9000 ważny jest przez trzy lata, ale zakłady, które go otrzymały, są co pół
roku (lub co rok) kontrolowane (w drodze auditu) i w razie uchyleń mogą go
stracić.
Zgodnie z zasadami prac normalizacyjnych ISO normy są poddawane okresowym przeglądom, w wyniku, których podejmowana jest decyzja o pozostawieniu ich bez zmian, znowelizowaniu lub wycofaniu.
Normy rodziny ISO 9000 mają charakter modelowy. W każdej z tych
norm sprecyzowano wymagania dotyczące systemu zapewnienia jakości u
dostawcy. Zakłada się przy tym, że w zależności rodzajów umów między
dostawcą a klientem, dostawca musi formalnie udowodnić możliwość spełnienia
17
wymagań stawianych przez jeden z trzech modeli.
Zaprojektowanie i wprowadzenie systemu zapewnienia jakości zgodnego z
modelem ujęto w normie ISO 9001 następowało wówczas, gdy dostawca musiał
udokumentować odbiorcy zdolność do zapewnienia Jakości w zakresie:
projektowania,
prac
rozwojowych,
produkcji,
instalowania
i
serwisu.
Rozwiązania przewidziane w tym modelu mają zapobiec występowaniu wad we
wszystkich fazach cyklu życia wyrobu, tj. od etapu projektowania aż do
likwidacji. Model przewiduje również stosowanie środków zapobiegających
ponownemu występowaniu wad. Jest on, zatem odpowiedni dla firm
opracowujących konstrukcję produkowanych przez siebie wyrobów oraz
samodzielnie zapewniających serwis.
Norma
ISO
9002
zawiera
model
systemu
zapewnienia
jakości
wprowadzany w sytuacji, w której przed dostawcą pojawia się konieczność
udokumentowania zdolności do zapewnienia jakości w produkcji, podczas
instalowania oraz serwisu (zgodnie z wymaganiami jakościowymi ustalonymi z
odbiorcą w dokumentacji technicznej). Wymagania zawarte w tej normie mają
przede wszystkim na celu zapobieganie i wykrywanie wad podczas produkcji i
instalowania oraz obsługi po sprzedażnej aż do likwidacji wyrobu włącznie, a
także stosowanie środków zapobiegających ponownemu pojawieniu się tych
wad. Model wg ISO 9002 jest więc odpowiedni dla Firm produkujących wyroby
lub świadczących usługi w oparciu nie o własną dokumentację, ale
dokumentację licencyjną lub dostarczoną przez klienta.
Najwęższym obszarem przedmiotowym odznacza się model zapewnienia
jakości ujęty w normie ISO 9003. Stosuje się go w sytuacjach, w których
dostawca chce wykazać w sposób budzący zaufanie klienta zgodność wyrobu z
określonymi wymaganiami poprzez kontrolę i badania produktu finalnego
Innymi słowy dostawca musi udokumentować swoją zdolność do wykrywania
niezgodności wyrobu z wymaganiami jakościowymi w czasie kontroli i badań
ostatecznych oraz właściwego postępowania z wyrobami niezgodnymi. Celem
tego modelu jest więc zapobieganie występowaniu wad i ich ujawnienie w
procesie kontroli i badań ostatecznych. Model ten jest najczęściej odpowiedni
dla firm pośredniczących, hurtowni itp. , a także dla tych producentów, gdzie
18
kontrola ostateczna daje dostateczną gwarancję, że ustalone wymagania
zostaną spełnione.
Należy zaznaczyć, że wybór któregoś z trzech modeli zapewnienia jakości
nie oznacza wyboru poziomu jakości wyrobu. Przedmiotem każdej z tych norm
modelowych jest ten sam system zapewnienia jakości, natomiast inne jest
znaczenie jego poszczególnych elementów dla odbiorcy. Decyzja o wyborze
modelu zgodnego z normami ISO serii 9000 podyktowana powinna być
względami praktycznymi, zakresem i charakterem prowadzonej działalności, a
także warunkami zawieranych kontraktów. W oparciu o przeprowadzoną analizę
dostawca określa właściwy dla niego system jakości i wypełnia wymogi norm
ISO serii 9000 przez stosowanie procesów systemowych. Właściwe elementy
systemu
muszą
być
odpowiednio
udokumentowane
ze
szczegółowym
uwzględnieniem wszystkich stosownych wymogów norm ISO serii 9000
dotyczących oferowanych przez dostawcę produktów lub usług. Dostawca jest
zobowiązany realizować, to, co jest zawarte w dokumentacji. Odpowiedni dobór
systemu jakości i stopień zgodności wykonawstwa z dokumentacją oceniane są
w drodze auditu poprzez porównywanie z normą. Efektywność systemu oraz
jakość produktu czy usługi nie jest jednak mierzona przez normę. Ocena taka
musi być przeprowadzona przez samego dostawcę.
Norma ISO 9004 ma charakter wytycznych i nie stosuje się jej jako
podstawy do formalnego sprawdzania zgodności z wymaganiami norm rodziny
ISO 9000 przy zawieraniu umowy z odbiorcą. W normie tej ujęta jest lista
elementów systemu jakości związanych ze wszystkimi fazami i działaniami
podejmowanymi w cyklu życia produktu, w celu pomocy organizacji w wyborze i
zastosowaniu elementów adekwatnych do jego potrzeb. Zawarte są w niej więc
wytyczne dotyczące czynników technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i
personalnych mających wpływ na jakość produktów lub usług we wszystkich
etapach kształtowania jakości, zaczynając ud identyfikacji potrzeb odbiorców, a
kończąc na ich pełnym zaspokojeniu. Normę tę należy, więc traktować jako
przewodnik przy opracowaniu systemu jakości w organizacji.
Normy ISO serii 9000 wymagają, aby system jakości oparty był na
trzypoziomowej hierarchii dokumentacyjnej składającej się z Księgi Jakości,
19
procedur systemowych i instrukcji roboczych.
Nowelizacja norm, dokonana w 2000 roku, była nowelizacją gruntowną,
w której uwzględniono rozwój, jaki nastąpił w dziedzinie jakości, zmieniające się
potrzeby rynkowe, a także doświadczenia zdobyte podczas stosowania norm
dotyczących zarządzania jakością i zapewnienia jakości opublikowanych w 1987 i
1994 roku. ISO 9001:2000 zastępuje normy ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 i
ISO 9003:1994 i jest jedyną normą zawierającą wymagania dla systemu,
przeznaczoną dla celów certyfikacji. Organizacje, które w przeszłości stosowały
ISO 9002:1994 i ISO 9003:1994 mogą stosować normę ISO 9001:2000 przez
wyłączenie niektórych wymagań.14
Główna innowacja poległa na tym, że zmieniło się przeznaczenie norm z
zapewnienia jakości na normy zarządzania jakością. Klient ma mieć zaufanie nie
tylko do wyrobu bądź usługi, ale do całej firmy i jej stylu zarządzania.
Obecnie podstawą zarządzania jakością są dwie normy: ISO 9001:2000
zawierająca wymagania i służąca do celów certyfikacji oraz norma ISO
9004:2000 zawierająca wytyczne dla doskonalenia działań. Dla ułatwienia
zachowana jest w nich zbliżona struktura i numeracja punktów tematycznych.
Te dwie normy obejmują wszystkie kategorie wyrobów, a więc wyroby, usługi
materiały przetwarzane w procesach ciągłych oraz oprogramowanie. Dodatkową
nowością jest procesowe podejście do zarządzania.
Podejście procesowe rozwijane jest od około 20 lat. Jednym z pionierów tego
podejścia
była
MOTOROLA,
która
dzięki
tzw.
zarządzaniu
procesami
zaoszczędziła ponad 950 mln USD, przy jednoczesnej poprawie jakości wyrobu
oraz świadczonych przez nią usług. Wykorzystanie metody zarządzania
procesami pozwoliło (wg wiceprezydenta MOTOROLI, p. Wiggenhorna) na
skrócenie czasu potrzebnego na:
- rozwój i wdrożenie produktów w sferze telekomunikacji bazowanych na nowej
technologii: z 7 do 2 miesięcy,
- realizację zamówień na półprzewodniki: z 17 tygodni do 5 dni, przy
zwiększeniu wskaźników dostaw na czas o 65%,
14
http://www.pkn.pl/iso90001.htm
20
- realizację zamówień na pagery satelitarne: z 13 tygodni do 54 minut.
Korzyści z podejścia procesowego zaczęło zauważać coraz więcej firm. Coraz
częściej pojawiała się opinia, że tradycyjny układ norm ISO serii 9000
wprowadza ograniczenia w zarządzaniu jakością. Opinie te zostały wykorzystane
w najnowszej nowelizacji norm ISO serii 9000, a mianowicie w projekcie normy
ISO/CD2 90001:2000.
Takie podejście pozwala na stworzenie w organizacji procedury ciągłego
doskonaleniem systemu zapobiegającej powstawaniu błędów i niezgodności.
Według nowej normy System Zarządzania Jakością powinien być spójny z
systemem zarządzania całej organizacji i obejmować obszary przedstawione na
poniższym schemacie i w tym celu należy:
-
Ustanowić i nadzorować Politykę i cele (dla wyrobów, procesów i komórek
organizacyjnych).
-
Zidentyfikować wybrać i nadzorować procesy do organizacji - zastosować
podejście procesowe.
-
Nadzorować dokonywania pomiarów, analiz i ich wyników oraz procesu
doskonalenia organizacji i produktów.
-
Ustanowić efektywny system komunikacji z klientem celem określenia jego
wymagań i poziomu satysfakcji z dostarczonych usług.
-
Zarządzać zasobami firmy stosownie do potrzeb pracowników i procesów.15
Doskonalenie systemu i procesów jest w nowej normie działaniem ciągłym, a
jego dynamika jest podstawową miarą wartości systemu zarządzania w
organizacji. Proces doskonalenia polega na ciągłej analizie i ocenie przebiegu
procesów oraz realizacji ustalonych dla niego celów, z wykorzystaniem
wszelkich źródeł informacji jak np.: pomiary satysfakcji klientów, audity
wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, przeglądy kierownictwa,
potrzeby i reklamacje klientów itd. - a w efekcie do podejmowania decyzji
uprawniających przebieg procesu jak np.: redukcja kosztów, poprawa jakości
pracy, wzrost jakości wyrobów i usług, umocnienie pozycji na rynku. Dla
15
http://www.umbrella.org.pl/iso_9000/iso9000_2000.asp
21
firmy najistotniejszą role odgrywa klient. Przyjęto więc że podstawowym
wyznacznikiem
skuteczności
funkcjonowania
systemu
jest
spełnienie
oczekiwań klienta. Poprzez badanie satysfakcji klienta ocenia się na ile jego
wymagania zostały spełnione, co umożliwia tym samym stałe doskonalenie i
zapobieganie powstawaniu niezgodności.16
blog o pisaniu prac magisterskich
16
http://www.umbrella.org.pl/iso_9000/iso9000_2000.asp
22
II.
Oblicze jakości we współczesnym świecie.
1.
Rola i przeznaczenie Systemu Zarządzania Jakością.
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest dla każdej organizacji
przedsięwzięciem strategicznym, zarówno w odniesieniu do rynku jak i dla
potrzeb wewnętrznych organizacji. Bardzo często decyzja jego wdrożenia jest
spowodowana
oczekiwaniem,
a
również
bardzo
często
wymaganiem
konkretnego klienta. Wszystkie firmy, duże i małe, mają już ustalony sposób lub
system prowadzenia działalności. Możliwe, że w małej firmie system ten działa
całkiem skutecznie, lecz w sposób nieformalny i zapewne nie udokumentowany.
Normy dotyczące systemu jakości identyfikują te cechy, które mogą pomóc
firmie konsekwentnie spełniać wymagania swoich klientów. Nie nakazują one
czegoś całkowicie nowego. System jakości służy do oceny, jak i dlaczego coś się
robi, do prowadzenia zapisu, jak się to robi oraz do rejestrowania wyników, aby
wykazać, że zostało to zrobione. Jest wiele małych firm, które już prowadzą
wiele spośród działań określonych w normach. Wielu klientów, zarówno sektora
prywatnego jak i publicznego, uważa, że do firm posiadających system jakości
można mieć zaufanie. Może to być jednym z powodów, dla których warto
wprowadzić taki system. Mogą też być inne powody, np.:

poprawa wyników jakościowych, koordynacji i produktywności;

większe skupienie się na celach firmy i oczekiwaniach klientów;

uzyskanie
i
utrzymanie
jakości
wyrobu
spełniającej
określone
i
przewidywane potrzeby klienta;

możliwość zarządzania firmą z przekonaniem, że osiąga się i utrzymuje
zamierzony poziom jakości;

dostarczenie
klientom
oraz
potencjalnym
klientom
dowodów
świadczących o możliwościach organizacji;

otwarcie nowych możliwości rynkowych lub utrzymanie posiadanej
pozycji na rynku;

certyfikacja/rejestracja;
23

możliwość konkurowania na równi z większymi organizacjami (np.
składanie ofert oraz uczestniczenie w przetargach).
Przedsiębiorstwa często spotykają się z zapytaniami klientów, czy
stosowany jest u nich System Zarządzania Jakością. W gospodarce rynkowej
klient
i
jego
oczekiwania
oraz
wymagania
są
podstawą
działalności
przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy strategiczny klient oczekuje wdrożenia w
przedsiębiorstwie Systemu Zarządzania Jakością, to w zasadzie nie ma
wątpliwości jaką decyzję należy podjąć. Systemy jakości nie są przeznaczone
jedynie dla wielkich przedsiębiorstw. Ponieważ odnoszą się one do sposobu
zarządzania firmą, znajdują zastosowanie we wszystkich przedsiębiorstwach
oraz we wszystkich aspektach zarządzania, takich jak marketing, sprzedaż,
finanse, jak również w podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Dynamicznie
wzrastające zainteresowanie systemowym zapewnieniem jakości może w
niedalekiej przyszłości spowodować, że certyfikat na zgodność systemu jakości
z normami ISO serii 9000 będzie warunkiem koniecznym dla utrzymania się na
rynku. Zauważyć można, że coraz więcej firm zachodnich szuka dostawców i
kooperantów
wyłącznie
wśród
podmiotów
przestrzegających
zasad
międzynarodowych norm ISO serii 9000, a każda umowa handlowa rozpoczyna
się od przeglądu Księgi Jakości - dokumentu określającego politykę jakości i
opisującego system jakości oraz organizacji. Również w Polsce zagadnienie
systemowego
zapewnienia
jakości
stało
się
ważne,
szczególnie
dla
przedsiębiorstw o orientacji eksportowej na rynki Unii Europejskiej.17 Posiadanie
systemu i certyfikatu na zgodność systemu jakości z normami ISO serii 9000
ułatwia
wynegocjowanie
pomyślnych
warunków
kontraktowych,
w
szczególności ceny. Podnosi także silę negocjacyjną z klientem. Brak systemu
skazuje dostawcę na przyjęcie warunków kontraktowych niższych nawet do
20%.18 Wnioskując z tego najważniejsze przesłanki podejmowania prac nad
systemem zapewnienia jakości tkwią na zewnątrz firmy. Są nimi interesy
klienta. Zrozumienie ich jest równoznaczne z dużym krokiem do sukcesu
17 Luczak J.: Certyfikat ISO - przepustka na światowe rynki. Logistyka 1994, nr 4, s. 25-26
18 Deming W.E.: Od ISO do TQM, Problemy jakości 1997, nr 7, s. 7
24
producenta.19
Celem wdrażania systemu jakości jest efektywniejsze zarządzanie organizacją
przez jakość, jakkolwiek formalnie dąży się do zarejestrowania systemu i
uzyskanie certyfikatu - dokumentu potwierdzającego zgodność systemu jakości
z wymaganiami norm ISO serii 9000.20 Otrzymanie certyfikatu jest możliwe po
przeprowadzeniu przez niezależną i kompetentną jednostkę certyfikującą auditu
systemu jakości, który musi wykazać, że:
1) Zaplanowane i zapisane w Księdze Jakości intencje oraz dyspozycje firmy są
zgodne z postanowieniami odpowiedniej, wybranej przez firmę normy ISO
serii 9001, 9002 lub 9003,
2) Intencje te i dyspozycje są wdrażane w praktyce,
3) Intencje i dyspozycje są skuteczne w osiąganiu założonych celów.
blog o pisaniu prac magisterskich
19 Deming W.E.: Od ISO do TQM, Problemy jakości 1997, nr 7, s. 7
20 Luczak J.: Certyfikat ISO - przepustka na światowe rynki. Logistyka 1994, nr 4,s. 27.
25
2.
Certyfikacja
systemów
jakości
zgodnych
z
normą
ISO
9001:2000.
Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą umocnić swą pozycję na rynku
krajowym i zagranicznym, muszą wdrażać i praktykować zarządzanie jakością.
Kluczem do sukcesu rynkowego staje się certyfikat, który jest dowodem
gwarantującym wysoką jakość i niezawodność oferowanych wyrobów i usług, a
także dowodem dbałości przedsiębiorstwa o zaspakajanie potrzeb i życzeń
klienta.
Istnieje szereg organizacji upoważnionych do wydawania certyfikatów.
Najbardziej znane skupione są w I-Q-Net (European Network For Quality
System Assesment and Certification), skupiającej obecnie 24 organizacje.
Certyfikaty wydane przez te organizacje mają wysoką wartość. Największą
popularnością cieszą się jednostki: angielska - BS1 QA, francuska - AFAQ oraz
niemiecka DQS. Równocześnie na rynku działa wiele innych jednostek, które
często obok prowadzonej działalności usługowej pełnią funkcję organizacji
certyfikujących. Do najpopularniejszych należą m.in.: SGS, Veritas, QI, Loyd,
CSTB, LNE , RWTŰV. Waga wydawanych przez organizacje certyfikatów zależy
od ich prestiżu, ilości wydawanych certyfikatów oraz od renomy klientów,
których obsługują.
W Polsce 3 kwietnia 1993 roku powołano Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji pełniące funkcję krajowej organizacji badań i certyfikacji.
Do najważniejszych kompetencji PCBC określonych w ustawie należą:
• organizowanie i nadzorowanie krajowego systemu badań i certyfikacji,
• akredytowanie laboratoriów badawczych,
• akredytowanie jednostek certyfikujących,
• certyfikowanie systemów jakości,
• certyfikowanie auditorów,
• kontrolowanie działalności akredytowanych laboratoriów badawczych
jednostek certyfikujących,
• organizowanie szkoleń i doskonalenie kadr dla potrzeb badań i certyfikacji.21
21 Luczak J.: Certyfikat ISO - przepustka na światowe rynki. Logistyka 1994, nr 4, s.28
26
Certyfikat stanowi dla klienta mniemanie istnienia w firmie wysokiego i
stabilnego poziomu jakości. Certyfikacja systemów jakości dostawców stanowi
powszechnie uznany sposób udowodnienia ich wartości i staje się biletem
wstępu na arenę wymiany handlowej. Wśród różnorodnych korzyści, jakich
dostarcza firmie i jej klientom certyfikacja, na uwagę zasługują:
• pozyskanie zewnętrznego zaufania i wynikającego z tego zadowolenia
klientów, stanowiącego obiektywną gwarancję, że dostawcy są zarządzani
za
pomocą
reguł
wynikających
z
najlepszych
światowych
praktyk
menedżerskich,
• zredukowanie częstości i zasięgu auditów zewnętrznych przeprowadzanych
przez klientów,
• podwyższenie reputacji firmy i jej uznania,
• uzyskiwanie obiektywnych informacji o sytuacji w firmie uzyskiwane dzięki
okresowym auditom przeprowadzanym przez jednostkę certyfikującą,
•
regularnie przeprowadzane audity zewnętrzne zobowiązują do utrzymania
systemu jakości na odpowiednim poziomie,
•
certyfikat może być instrumentem marketingu, ułatwiającym kontakty
handlowe i pomagający w osiągnięciu przewagi nad konkurencją,
• przyczynianie się do poprawy jakości wyrobów, przez co zmniejsza się
ryzyko wystąpienia braków,
• kreowanie zaufania personelu do własnej firmy, przez co pomaga w
motywowaniu pracowników.22
Obecnie w Polsce jedną z najbardziej popularnych jednostek
certyfikujących jest RWTÜV Polska Sp. z o.o. Jest ona filią niemieckiej jednostki
certyfikującej w Essen, która posiada ponad 100 - letnią tradycję , została
założona,
aby
ułatwić
proces
certyfikacji
systemów
jakości
polskich
przedsiębiorstw. Jest to bardzo i stotna i godna uwagi jednosta certyfikującą ,
chociażby z uwagi na kierunki polskiego handlu zagranicznego.
Absolutnym liderem w wymianie handlowej są Niemcy, ponad 35% polskiego
eksportu jest kierowane na rynek niemiecki. I to uzasadnia, że od polskich
eksporterów najczęściej wymagany jest certyfikat wydany przez jednostkę
22 Kowalski J.: Wdrażanie systemu jakości. Prawo przedsiębiorcy 1995, nr 44-45, s. 40
27
certyfikującą TÜV CERT. Znak TÜV CERT jest synonimem niezawodności,
sprawdzonej jakości oraz zaufania. Dlatego polskie przedsiębiorstwo, które
uzyskało certyfikat systemu jakości RWTÜV dysponuje poważnym kredytem
zaufania, co ułatwia ekspansję handlową.23
Podkreślając troskę o polskiego klienta RWTÜV oferuje nieodpłatnie swoim
Klientom
pomoc
w
doskonaleniu
scertyfikowanych
systemów
jakości
zapraszając ich na comiesięczne seminaria tzw. "Czwartki Jakości". Spotkanie te
stanowią forum przekazu wiedzy o rozwoju systemów zarządzania jakością oraz
wzajemnej wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami.
Jednak jak już wspomniałem podstawowym celem działania RWTÜV
Polska Sp. z o.o jest przeprowadzanie ceryfikacji systemów zarządzania
jakością. Jest to jednocześnie zwieńczenie mozolnych prac związanych z
wdrożeniem i
utrzymaniem systemów jakości. Proces
przygotowania i
przeprowadzenia certyfikacji ma ścisle okreslony przebieg , identyczny dla
wszystkich jednostek certyfikujących.
Najpierw firma musi wysłać zapytanie ofertowe , w którym podaje swoje dane,
wstępną charakterystyke systemu jakości i proponowany termina auditu. Po
otrzymaniu zapytania ofertowego, jednostka certyfikująca przygotowuje i
wysłana oferta certyfikacji systemu zarządzania jakością firmy. Często w
dodatkowej opcji
oferowany jest tzw.
audit wstępny, który nie jest
obowiązkowy. Najczęściej ma on spore zastosowanie w firmach, które
przygotowują system samodzielnie bez konsultantów z zewnątrz. Zlecają go
także firmy, które życzą sobie zweryfikować system przez auditorów jednostki
certyfikującej oraz oswoić personel z auditem zewnętrznym i zmniejszyć ryzyko
negatywnej oceny na audicie certyfikacyjnym. Potwierdzeniem przyjęcia oferty
jest przysłanie zlecenia do jednostki certyfikującej. Na podstawie zlecenia
zleceniodawca otrzymuje propozycję terminu auditu wraz z nazwiskami
auditorów oraz proszony jest o przesłanie Księgi Jakości i kompletu procedur.
Nadesłane
dokumenty
są
analizowane.
Jeśli
nadesłane
materiały
są
zadowalające zostają potwierdzone terminy auditów i nazwiska auditorów.
W uzasadnionych przypadkach zleceniodawca ma prawo do wystąpienia o
23 http://www.rwtuv.pl/ofirmie.php
28
zaproponowanie
innego
składu
auditorów.
Po akceptacji zespołu auditorów i terminu auditu przez zleceniodawcę,
jednostka certyfikująca przesyła plan auditu.
W większości przypadków audit przeprowadza dwoje auditorów , z czego
jeden jest wiodącym. Audit może trwać od jednego lub dwóch dni w firmie
średniej wielkości , nawet do tygodnia , w złożonej i wieloszczeblowej
organizacji. Jest on przeprowadzany zgodnie z planem, z reguły od najniższych
do najwyższych szczebli firmy. W ostatnim dniu auditu , auditowana jest
jednostka naczelnego kierownictwa firmy.
W przypadku tej jednostki występuje mniejszy nacisk na sprawdzenie
realizacji założeń normy , a większy na udowodnienie , iż świadomość
naczelnego kierownictwa jest wystarczająca , do tego aby system zarządzania
jakością mógł być utrzymany i doskonalony. Sprawdzane są też plany
naczelnego kierownictwa związane z kierunkiem rozwoju firmy.
Po przeauditowaniu wszystkich komórek organizacyjnych, auditorzy
muszą odbyć naradę i następnie auditor wiodący informuje kierownictwo
zleceniodawcy o wynikach auditu. Następnie sporządza obszerne sprawozdanie i
jeśli wynik jest pozytywny stawia wniosek o wydanie certyfikatu. Na podstawie
sprawozdania z auditu certyfikacyjnego nadrzędna organizacja certyfikująca
wystawia
certyfikat.
Certyfikat może zostać dodatkowo przetłumaczony na język niemiecki, angielski
i rosyjski, jeżeli obszar działania firmy obejmuje również tereny poza terytorium
Polski. Na życzenie zleceniodawcy możliwe jest uroczyste wręczenie certyfikatu.
Wraz z przekazaniem certyfikatu zostaje zawarta umowa na okres 3 lat, między
zleceniodawcą i jednostka certyfikującą, zawierająca warunki przeprowadzania
corocznych auditów kontrolnych.
Uzyskanie Certyfikatu Jakości upoważnia przedsiębiorstwo do posługiwania się
znakiem jednostki certyfikującej na papierach firmowych, wizytówkach, ofertach
handlowych itp. Zabronione jest jedynie używanie powyższego znaku do
oznaczania wyrobów, ponieważ tym celu firma musi zdobyć certyfikat na
konkretny produkt.
Każdy wdrożony System Zarządzania Jakością może zostać poddany certyfikacji,
29
a firmy robią to z najróżniejszych powodów.
O certyfikat ubiegają się firmy, które:
-
realizują długofalowe strategie działania, w tym realizują aktywną
strategię
marketingową,
nastawioną
na
spełnienie
nie
tylko
wymagań,
ale i życzeń oraz oczekiwań klientów;
-
działają na rynkach wysoce konkurencyjnych (międzynarodowych,
lokalnych);
-
wychodzą naprzeciw wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych i
normalizacyjnych Unii Europejskiej;
-
wprowadzają nowe technologie, poszukują nowych, innowacyjnych
sposobów rozwoju;
-
umacniają wiarygodność i rzetelność swojej działalności poprzez
posiadanie pisemnego dowodu, że są dobrze zarządzane;
-
chcą sprostać warunkom przetargu lub życzeniom klienta w zakresie
wymagań na certyfikację systemu;
-
dążą do podkreślenia silnych stron własnej konkurencyjności, w tym
m.in. na okoliczność poddania się nadzorowi wg międzynarodowego
zestawu standardów, tak, jak postępuje wiele firm na świecie.;
-
dążą do spłaszczenia i przejrzystości struktury organizacyjnej, w tym
jednoznacznej odpowiedzialności;
-
budują dobrą opinię /image/ o firmie. 24
A więc jak widać nie ma reguły na to jakie firmy się certyfikują. Obecnie w
Polsce powszechnie przeprowadza się audity certyfikujące, pomijając oczywiście
prywatne przedsiębiorstwa, w urzędach miejskich, na cmentarzach, w
więzieniach i wszelkich obiektach użyteczności publicznej.
Boom certyfikacyjny trwa. Wg stanu na dzień dzisiejszy na całym świecie
zostało już wydanych ponad 600 000 certyfikatów; w Polsce ponad 6000, co
stanowi ok. 1% wszystkich wydanych certyfikatów. Przy „boomie" certyfikacyjnym
posiadanie certyfikatu w najbliższej przyszłości nie będzie stanowiło już przewagi
24 Lisiecka K.: Czy certyfikacja systemu jakości wg norm ISO serii 9000 się opłaca?, Problemy Jakości,
2003, nr 3, s.6.
30
konkurencyjnej
przedsiębiorstwa,
a
będzie
warunkiem
koniecznym
do
utrzymania pozycji na rynku, w tym umacniania wizerunku firmy. Z punktu
widzenia klienta będzie, więc ważnym elementem podlegającym ocenie w
procesie zakupów, natomiast / punktu widzenia producenta będzie wymogiem, a
więc i ceną, jaką zapłacić musi każdy, kto zechce wejść na rynek. Nie wypada już
nie mieć scertyfikowanego „biznesu".
Uzyskanie przez firmę certyfikatu systemu jakości wg norm ISO serii 9000
ma świadczyć o jej wiarygodności. Znaki jakości, normy i certyfikaty otwierają
przed wyrobami i świadczonymi usługami rynek lokalny, unijny i rynki światowe.
Dzięki certyfikacji przedsiębiorstwa usprawniają organizację pracy, motywują
załogę do pracy i podnoszą produktywność.25
Jeżeli mówimy o certyfikacji musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden jej
aspekt. A mianowicie trzeba powiedzieć, iż nie jest to tania inwestycja w firmę.
Dodając do tego jeszcze koszty usług konsultingowych i kosztów związanych z
wdrażaniem, w przypadku każdej firmy otrzymujemy całkiem pokaźny wynik.
Koszty
związane
z
wdrożeniem
i
certyfikacją
można
podzielić
na
następujące grupy:
-koszt zakupu brakującego wyposażenia np. pieczątki, pojemniki, druki,
środki pomiarowe, oprogramowanie komputerowe,
- koszt czasu pracy zaangażowanego personelu,
- koszty zakłóceń w bieżących procesach,
- koszty szkoleń pracowników,
- koszty zewnętrznego doradztwa,
- koszty certyfikacji. 26
Niestety ciężko jest ominąć jakąkolwiek z wyżej wymienionych grup kosztów ,
ponieważ , aby system był dobrze wdrożony , musi on przejść odpowiednie
etapy w firmie , które niestety generują powyższe koszty.
W zależności od podmiotu w , którym ma miejsce wdrażanie i certyfikacja
wielkość kosztów może ulec zmianie.
25 Lisiecka K. : Czy certyfikacja systemu jakości wg norm ISO serii 9000 się opłaca? , Problemy Jakości
,
2003 , nr 3 , s. 7
26 Srebrzyńska J.: Certyfikat systemów zarządzania jakością , Problemy Jakości , 2003 , nr 4 , s.23
31
Poziom kosztów związany jest z:
- wielkością przedsiębiorstwa,
- obszarami objętymi systemem zarządzania jakością,
- różnorodnością produktów i usług przedsiębiorstw,
- liczbą zaangażowanych pracowników,
- czasem wdrożenia,
- stopniem motywacji pracowników,
- poziomem zaangażowania pracowników. 27
Pocieszające jednak jest to , iż inwestycja w ISO zwraca się bardzo szybko.
Zwykle koszty wdrożenia amortyzują się po upływie roku. Pomimo
ponoszonych wysokich kosztów związanych z certyfikacją, dzięki certyfikacji
firma osiąga niezaprzeczalne korzyści w postaci większej stopy zysku, poprawy
wizerunku firmy wobec własnych pracowników, klientów i dostawców. Powyższe czynniki łączą się ściśle z:
-poprawą przejrzystości systemu wewnętrznego firmy: celów firmy,
procesów, zakresów odpowiedzialności i uprawnień;
-obniżką kosztów braków poprzez wyeliminowanie stosowania środków
korygujących braki (w ciągu 4 lat można je zredukować o połowę);
-zmniejszeniem zaangażowania kapitału dzięki optymalizacji przebiegów
procesów, zwiększeniu terminowości i zmniejszeniu kosztów magazynowania,
(czas przebiegu może poprawić się o 30-40%);
-wzrostem udziałów i obrotów w rynku. Wyeliminowanie braków,
zwiększenie terminowości, a tym samym polepszenie image'u firmy
zwiększającego zadowolenie klientów;
-wzrostem wydajności poprzez zmniejszenie liczby konfliktów wśród
pracowników, a zwiększenie ich zadowolenia i motywacji.
Konkretne korzyści dotyczące działania systemu pojawiają w przeciągu roku
w postaci wzrostu efektywności firmy o 30 - 40%. Rynek zaczyna faworyzować
przedsiębiorstwa posiadające certyfikaty jakościowe. Klient coraz częściej wybiera
tego, u kogo funkcjonuje system jakości poświadczony stosownym certyfikatem.
27 Srebrzyńska J.: Certyfikat systemów zarządzania jakością , Problemy Jakości , 2003 , nr 4 , s.23
32
Przedsiębiorca posiadający certyfikat jest traktowany znacznie poważniej
zarówno przez stałych odbiorców, jak i przez potencjalnych klientów.28
28 Srebrzyńska J.: Certyfikat systemów zarządzania jakością , Problemy Jakości , 2003 , nr 4 , s.23
33
3.
Promocja jakości
W krajach Europy Zachodniej oraz Środkowej (takich jak Polska)
zauważyć można szereg działań promujących znaczenie jakości. Coraz częściej
jakość utożsamiana zaczyna być z certyfikatem na zgodność systemu
zapewnienia jakości z wymogami norm ISO serii 9000. Jakość staje się
nieodłącznym elementem marketingu - zaspokojeniem potrzeb klienta.
Od
1989
roku
obserwuje
się
coraz
większe
zaangażowanie
przedsiębiorstw w procesy uzyskiwania certyfikatów stwierdzających, że zakłady
lub ich części mają wdrożony i działający system zapewnienia jakości. Polska
nie jest w tym ruchu wyjątkiem. W Europie działania w tym kierunku są dość
powszechne. Od czasu do czasu wzbudzają one jednak wiele emocji zarówno
wśród przedsiębiorstw, jak i teoretyków zarządzania, gdyż dążenie do uzyskania
certyfikatu zastępuje często dążenie do doskonalenia produktów, systemów
wytwarzania i zarządzania nimi, a sam certyfikat postrzegany jest jako substytut
jakości produktów i usług, niejako jej gwarancja.
Badania
prowadzone
w
wielu
przedsiębiorstwach
francuskich
i
angielskich wskazują na to, że certyfikaty traktowane są głównie narzędziowo,
jako argument marketingowy. Jego posiadanie umożliwia, bowiem pozyskiwanie
dużych i intratnych na ogól zamówień publicznych. Trzeba tu też dodać, że do
jego uzyskania dążą przede wszystkim duże firmy, albowiem procedura jego
uzyskania jest kosztowna i długa.29
Dynamicznie wzrastające zainteresowanie systemowym zapewnieniem
jakości może w niedalekiej przyszłości spowodować, że certyfikat na zgodność
systemu jakości z normami ISO serii 9000 będzie warunkiem koniecznym dla
utrzymania się na rynku i dlatego też wszyscy powinni dążyć do tego aby jak
największa ilość firm dysponowała Certyfikatami Jakość.
Również w Polsce wdrażanie koncepcji Zarządzania przez Jakość było
bardzo ważnym elementem dla jej rozwoju. W związku z tym zrodziła się idea
ustanowienia
Polskiej
Nagrody
Jakości
,
która
byłaby
przyznawana
przedsiębiorstwom za wdrażanie filozofii Zarządzania przez Jakość.
29 Borucki W., Urbaniak M.: Zdefiniować jakość. Problemy jakości 1996, nr 12, s. 20-25.
34
Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez:

Krajową Izbę Gospodarczą

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

Fundację „Teraz Polska”

Polska Nagroda Jakości (PNJ) przyznawana jest corocznie w następujących
kategoriach:

Nagroda Zespołowa

Nagroda Indywidualna

Nagroda Honorowa
Przyznawane są również wyróżnienia w powyższych kategoriach.
Ustanowienie nagrody ma na celu:

Promowanie podmiotów gospodarczych stosujących nowoczesną filozofię
zarządzania przez jakość,

Wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia ich zarządzania,

Wprowadzenie nowoczesnych systemów zapewnienia jakości,

Popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia.
Uzyskanie PNJ daje zwycięzcom duże korzyści. Wiążą się one z
możliwością używania (przez okres 1 roku) logo PNJ w korespondencji oraz w
kampaniach reklamowych. Poza tym Krajowa Izba Gospodarcza i polskie
Centrum Badań i Certyfikacji organizują seminaria, na których zwycięzcy i
wyróżnieni w konkursie dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie
Zarządzania Przez Jakość.
Polska Nagroda Jakości oparta jest na dziewięciu kryteriach, co zostało
przedstawione na poniższym rysunku.
35
Rys 2. Schemat blokowy modelu oceny Polskiej Nagrody Jakości
Źródło: M.Recha, Opracowanie na podstawie dokumentów Polskiej Nagrody
Jakości 1994
Powyższe
kryteria
zostały
podzielone
na
dwie
grupy:
potencjał
przedsiębiorstwa i efekt przedsiębiorstwa.
Kierownictwo przedsiębiorstwa wykonuje swoje zadania głównie dzięki
siatce procesów. Procesy – są to środki, za pomocą, których przedsiębiorstwo
realizuje swoją politykę umożliwiającą rozwinięcie talentów swych pracowników
w celu osiągnięcia efektów końcowych. Można powiedzieć, że procesy i ludzie –
to potencjał przedsiębiorstwa, dzięki któremu osiąga ono efekty.
Kryteria dotyczące efektów przedsiębiorstwa dają odpowiedź na pytania,
co przedsiębiorstwo osiągnęło i osiąga dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu
swojego potencjału.
Z rys. 2. widać, że zarówno potencjał przedsiębiorstwa, jak i jego efekty
mają przypisane po 50% wartości. Największą wartość procentową przypisano
satysfakcji klienta.
1) Satysfakcja klienta – 20%
Za tym kryterium w kolejności największej wartości uszeregowane są:
2) Zarządzanie ludźmi – 8% + satysfakcja zatrudnionych – 9%.
Satysfakcja zatrudnionych – jak wiadomo – jest efektem sposobu
zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie i stąd oba te czynniki są ze sobą ściśle
powiązane.
3) Przywództwo – 15% i Efekt końcowy – 15%.
36
Przywództwo i efekt końcowy przedsiębiorstwa są trzecią, co do ważności
oceny, grupą kryteriów i stanowią o ciągłości sukcesu przedsiębiorstwa.
Polska Nagroda Jakości oprócz samego faktu wyróżnienia ma również
inne zamierzenie. Za pomocą kryteriów przedsiębiorstwo ma możliwość kontroli
nad procesami wdrażania filozofii ZPJ, pozwala na rozpoznanie i ocenę
obszarów
poprawy.
działalności
firmy
wymagających
większego
zaangażowania
i
30
Laureatem
VIII
już
edycji
konkursu
Polska
Nagroda
Jakości
rozstrzygniętym pod koniec 2002 roku w kategorii małych i średnich polskich
organizacji usługowych zatrudniających do 250 osób zostało przedsiębiorstwo
Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. Z o.o. z Wysogotowa koło Poznania.
Jest to potwierdzenie słuszności przyjętej przez to przedsiębiorstwo strategii
ciągłego inwestowania , doskonalenia oraz wdrażania koncepcji Zarządzania
Przez Jakość.
Polityka i strategia firmy została stworzona przez Zarząd firmy w 1996
roku. Uznana została za długofalową i nadal jest aktualna. Głównym atutem,
prowadzącym do śmiałej weryfikacji celów, strategii i polityki firmy jest
zarządzanie zmianami wewnątrz firmy. Pracownicy swoją codzienną pracą dają
dowód, że akceptują i rozumieją decyzje Zarządu. Przekładanie celów spółki
na konkretne cele pracownika odbywa się przez tworzenie drogi rozwoju dla
poszczególnych pracowników. Cele całej firmy z kolei rozkładają się na cele
poszczególnych pionów, działów, osób. Zarząd firmy stosuje od wielu lat
politykę i strategię zorientowaną na klienta. Również wszyscy pracownicy mają
świadomość, że to właśnie klient współtworzy produkt, a informacje zwrotne
pozwalają ciągle doskonalić produkt i usługę. 31
Polska Nagroda Jakości ma charakter ogólnokrajowy. Jednak ostatnio
bardzo ciekawym zjawiskiem stało się wyodrębnianie regionalnych Komitetów
Nagrody Jakości. Powstały m.in. Komitet Mazowiecki i Dolnośląski.
Mazowiecka Nagroda Jakości będzie miała w 2003 roku już swoja
30 Polska Nagroda Jakości IV Edycja Konkursu – 1998, Biuletyn informacyjny – Polskie Forum
ISO 9000, Nr 4 (30)1998 s. 12
31 Wiśniewski M.: Nasza droga do Polskiej Nagrody Jakości , Problemy Jakości , 2003 , nr 1 , s. 41
37
VI edycję. Jest ona wspaniałym miernikiem praktycznego wdrażania
koncepcji Zarządzania Przez Jakość w firmach na terenie województwa
mazowieckiego.
Dolnośląska Nagroda Jakości jest oparta na podobnych kryteriach. Są one
użyteczne dla identyfikacji mocnych i słabych stron firm z danego rejonu , a
także miarodajnym narzędziem propagującym wdrażanie systemów zarządzania
jakością. Obydwie Nagrody można potraktować jako wstęp do Polskiej Nagrody
Jakości.
Bardzo korzystne dla propagowania idei projakościowych jest również
powstawanie
Podkarpacki
wszelkiego
Klub
Biznesu
rodzaju
oraz
Grup
Jakości.
PHH Transsystem S.A. są inicjatorami
powstania Regionalnej Grupy Jakości, skupiającej osoby zainteresowane
szeroko rozumianą tematyką l TRANSSYSTEM zarządzania jakością. 32
Jest to pierwsza Sekcja Jakości zrzeszająca pełnomocników ds. jakości z
podkarpackich przedsiębiorstw. Sekcja ta ma na celu promowanie kultury
projakościowej na terenie Podkarpacia, wymianę poglądów, wzajemne wspieranie wiedzą fachową, porady, konsultacje i dyskusje.33
Kolejnym bardzo ważnym ogniwem propagującym Zarządzanie Jakością w
Polsce jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną utworzoną 01.01.2001
na
bazie
Polskiej
Fundacji
Promocji
i
Rozwoju
Małych
i
Średnich
Przedsiębiorstw, która działała w latach 1995-2000. Agencja podlega Ministrowi
Gospodarki. Z dniem 31 marca 2002 r. PARP przejęła zadania i obowiązki
Agencji Techniki i Technologii, a z dniem 31 maja 2002 r. zadania likwidowanej
Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.34 Podstawowym zadaniem PARP’u jest
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój eksportu, rozwój regionalny,
wykorzystywanie nowych technik i technologii, tworzenie nowych miejsc pracy,
przeciwdziałanie bezrobociu. Jednym z narzędzi jakimi posługuje się PARP jest
finansowe wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi małych i średnich
przedsiębiorstw. Większość dotacji udzielanych przez PARP to pomoc dla
32 Regionalna Grupa Jakości , Problemy Jakości , 2003 , nr 5 , s. 48
33 Regionalna Grupa Jakości , Problemy Jakości , 2003 , nr 5 , s. 48
34 http://www.parp.gov.pl/agencja.php
38
sektora MSP przeznaczona na dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych
i informacyjnych, a także inwestycji. Dodatkowe środki mogą również otrzymać
instytucje realizujące na zasadach non-profit inicjatywy wspierające rozwój
przedsiębiorczości, a także fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Dotacje są
udzielane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w
sprawie działań podejmowanych przez PARP. (Dz.U. z 2003 r. Nr 39, poz.
336).Bezpośrednio związany z propagowaniem jakości w Polsce jest program
ogłoszony
przez
PARP
o
nazwie
Wstęp
do
Jakości.
W ramach programu Wstęp do jakości udzielane są dotacje dla MSP na
współfinansowanie kwalifikowanych kosztów usług doradczych i szkoleniowych
związanych z wdrażaniem systemów jakości. Projekty realizowane w ramach
programu mogą dotyczyć następujących działań, szczegółowo opisanych w
Wytycznych dla wnioskodawców:

przygotowanie kadry małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania
jakością,

uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i
urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu,

ocena zgodności wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej, nadawanie
wyrobom znaku CE, umożliwiającego dostęp do rynków Unii Europejskiej,

uzyskanie
certyfikatu
specyficznych
systemów
jakości
w
niektórych
sektorach przemysłu,

doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu.
35
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, firma po udokumentowaniu
kosztów poniesionych podczas wdrażania systemu zarządzania jakością
poniesionych na usługi doradcze i konsultingowe dostaje 60% dotacji na
powyższe czynności.
Ponadto PARP rozpoczyna realizację programu “Dotacja na uzyskanie
certyfikatu”,
umożliwiającego
małym
i średnim przedsiębiorcom dofinansowanie ze środków budżetu państwa,
uzyskanie certyfikatów systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i
35 http://www.parp.gov.pl/dotacjephare3.php
39
środowiskiem. Środki budżetu państwa, dostępne w formie dotacji, mogą być
przyznane na certyfikację systemów zarządzania i wypłacane w celu pokrycia
części kosztów netto auditów certyfikacyjnych.
O dotację może ubiegać się mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu
ustawy
z
dnia
19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który nie otrzymał
pomocy publicznej na finansowanie całości lub części kosztów działania, które
wykazuje w celu uzyskania dofinansowania, wnioskując o dotację.
Dotacja może być udzielona na finansowanie części kosztów auditów
certyfikujących systemy zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz
systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy. Dotacja jest przeznaczona na
finansowanie części kosztów auditów certyfikacyjnych, wykonywanych przez
jednostki certyfikujące, w tym także części kosztów auditów wstępnych.
Procedura składania wniosków o dofinansowanie jest dość skomplikowana.
Przedsiębiorca składa osobiście lub przesyła pocztą na adres PARP wniosek o
udzielenie dotacji wraz z kopią aktualnego dokumentu rejestrowego – KRS, RHB
lub
Zaświadczenia
o
wpisie
do
ewidencji
działalności
gospodarczej
(wystawionego w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy lub potwierdzonego jako
aktualny przez organ wydający z datą maksymalnie 6-ciu miesięcy wstecz).
Kopia dokumentu rejestrowego musi być potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania
przedsiębiorcy.
Rozpatrywane są jedynie wnioski kompletne, poprawnie wypełnione,
zawierające wszystkie wymagane informacje. Wnioski o udzielenie dotacji
rozpatrywane są w kolejności ich złożenia. Za datę złożenia przyjmuje się datę
złożenia
kompletnego,
poprawnie
wypełnionego
wniosku.
W przypadku otrzymania wniosku niekompletnego PARP wzywa przedsiębiorcę
do uzupełnienia wniosku. Po otrzymaniu żądanych uzupełnień w podanym przez
PARP terminie, wniosek jako kompletny jest rejestrowany z datą dostarczenia
uzupełnień. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona uzupełnień w podanym terminie,
jego wniosek o udzielenie dotacji zostaje odrzucony. Maksymalną wysokość
dotacji dla przedsiębiorcy określa się na podstawie deklarowanych kosztów
40
netto auditu certyfikacyjnego określonych przez przedsiębiorcę we wniosku o
udzielenie dotacji.
PARP
może
zwracać
się
do
przedsiębiorcy
o
przedstawienie
dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów niezbędnych
do ubiegania się o dotację oraz dokumentów potwierdzających informacje
zawarte we wniosku. W terminie do 3 miesięcy od daty złożenia kompletnego
wniosku PARP przesyła przedsiębiorcy powiadomienie o decyzji w kwestii
udzielenia dotacji wraz z dwoma egzemplarzami umowy o udzieleniu dotacji w
przypadku decyzji pozytywnej lub uzasadnieniem odrzucenia wniosku w
przypadku decyzji negatywnej.
Po otrzymaniu podpisanej przez przedsiębiorcę umowy o udzieleniu
dotacji PARP podpisuje umowę ze swojej strony i odsyła jeden egzemplarz
umowy do przedsiębiorcy. Za datę podpisania umowy przyjmuje się datę jej
podpisania przez Prezesa PARP
Ponadto mając na uwadze intensyfikacje działań na rzecz MSP w
zakresie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania w lipcu tego roku
podpisana została Deklaracja Współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki
a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Dokument ten wyraża wole tych
dwóch partnerów odnośnie współpracy w działaniach na rzecz promowania
jakości w tym szczególnie wymiany informacji i doświadczeń w zakresie
problematyki wdrażania systemów jakości.
Konkretnymi tematami współpracy są:

kreowanie kultury jakości w polityce gospodarczej kraju i regionów,

popularyzowanie
problematyki
jakości
i
jej
roli
w
rozwoju
przedsiębiorstw,

upowszechnianie informacji o systemach certyfikacji i akredytacji w kraju
i na świecie,

upowszechnianie i wymiana doświadczeń przedsiębiorstw i instytucji
zajmujących się problematyką jakości,

promowanie firm posiadających certyfikowane systemy zarządzania
41

Zgodnie z deklaracją współpraca przyjmie min. następujące formy:

organizowanie konferencji i seminariów,

przygotowywanie i udostępnianie informacji i materiałów ułatwiających
projektowanie
i
wdrażanie
systemów
zarządzania
jakością
i
środowiskiem,

konsultacje i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji Programów
Promocji Jakości.
Do bezpośredniej współpracy Marszałek Województwa Małopolskiego wyznaczył
Departament Gospodarki Rolnictwa i Infrastruktury koordynujący działania w
zakresie Małopolskiego Programu Promocji Jakości, natomiast Ministerstwo
Gospodarki - Departament Polityki Przemysłowej koordynujący realizację
Programu Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki.36
36 http://www.malopolskie.pl/gospodarka/jakoscdeklaracja.htm
42
III
Praktyczne zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością na
przykładzie ZRTiA IZOTERM
1.
Przygotowanie i etapy wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością jest jednym z najbardziej
kompleksowych przedsięwzięć, jakie może prowadzić przedsiębiorstwo. Okres
projektowania i wdrożenia systemu trwa od roku do kilku lat, i aby osiągnąć
cele w określonym terminie, przedsięwzięcie musi być bardzo starannie
zaplanowane. Przedsięwzięcie jest sekwencją powiązanych ze sobą kroków,
prowadzących do osiągnięcia jakiegoś celu. Wspólnymi cechami wszystkich
przedsięwzięć są: za każdym razem nowe próby realizacji pomysłów i działań
oraz ryzyko od początku do końca, ponieważ nie można z góry opisać
wszystkich czynności, składających się na jego realizację.
Sukces przedsięwzięcia warunkują takie elementy jak:

jasno określone cele przedsięwzięcia,

kompetentność lidera przedsięwzięcia,

poparcie przedsięwzięcia przez dyrekcję,

kompetentność członków zespołów,

wystarczające zasoby,

odpowiednie kanały komunikacyjne,

dobre zaplanowanie przedsięwzięcia,

dobre zarządzanie przedsięwzięciem.
Przed
przystąpieniem
organizacyjnie
do
realizacji
przygotować.
każdego
Przygotowanie
przedsięwzięcia
należy
przedsięwzięcia
je
powinno
obejmować następujące działania:

określenie celów przedsięwzięcia,

określenie zakresu prac składających się na jego realizację,

określenie możliwości realizacyjnych, w tym określenie zasobów,
43

wybór lidera,

opracowanie planu głównego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem kontroli
realizacji prac,

przekazanie pracownikom informacji o przedsięwzięciu.
W przypadku realizacji przedsięwzięcia - projektowania i wdrażania Systemu
Zarządzania Jakością postępowanie organizatorskie jest identyczne jak dla
innych przedsięwzięć. Przed przystąpieniem do projektowania i wdrażania
Systemu Zarządzania Jakością przede wszystkim należy jasno określić cele jakie
chce osiągnąć przedsiębiorstwo dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia.
Należy dokonać analizy możliwości poniesienia nakładów finansowych oraz
określić potrzebne zasoby ludzkie do realizacji przedsięwzięcia. Aby było
możliwe określenie zasobów, jakie trzeba przeznaczyć na realizację, należy
określić zakres prac związanych z przedsięwzięciem - projektowaniem i
wdrażaniem
Systemu
Zarządzania
Jakością.
Podjęcie decyzji o wprowadzeniu w organizacji Systemu Zarządzania Jakością
wymaga również rozpatrzenia przez najwyższe kierownictwo następujących
kwestii finansowych i osobowych:
- czy są środki finansowe na zaprojektowanie i wdrożenie systemu,
- czy istnieją możliwości osobowe do realizacji przedsięwzięcia.
Po rozważeniu przez najwyższe kierownictwo wyżej wymienionych możliwości
realizacyjnych są jeszcze do rozpatrzenia następujące zagadnienia:
- jak funkcjonuje w organizacji dotychczasowy system jakości,
- jaką korzyść organizacji przyniesie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością,
- czy wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością jest konieczne ze względu na
wymagania rynku,
44
- jaka jest pozycja organizacji na rynku,
- jaka jest konkurencja organizacji,
- jaka jest wizja organizacji,
- jak zorganizować projektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania
Jakością,
- kto będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie Systemu
Zarządzania Jakością,
- czy zatrudnić konsultanta z zewnątrz,
- czy wdrożony system poddać certyfikacji,
- jak w zaplanowanym terminie wdrożyć System Zarządzania Jakością i
przygotować organizację do certyfikacji.
Po rozważeniu wyżej wymienionych problemów i sformułowaniu na nie
odpowiedzi, najwyższe kierownictwo otrzymuje obraz organizacji w aspekcie jej
przygotowania
do
wdrożenia
Systemu
Zarządzania
Jakością.
Po
przeprowadzonej analizie, można przystąpić do opracowania założeń wstępnych
a następnie do organizowania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Na
rys. 2 przedstawiono przebieg procesu decyzyjnego dotyczącego projektowania
i
wdrażania
Przedsiębiorstwo
Systemu
może
wybrać
Zarządzania
jeden
z
Jakością.
dwóch
wariantów:
1. Opracować i wdrożyć System Zarządzania Jakością własnymi siłami, ze
szkoleniami
realizowanymi
przez
kompetentnego
pracownika
własnej
organizacji,
2. Opracować i wdrożyć System Zarządzania Jakością przy pomocy firmy
konsultingowej,
która
przeprowadzi
również
szkolenia
kierownictwa
i
pracowników.
45
Rys. 2. Schemat informacyjno-decyzyjny w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej
projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
46
Projektowanie i wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością można podzielić na
następujące etapy prac:
1. Etap przygotowawczy - organizacyjne przygotowanie przedsięwzięcia.
2. Etap projektowania Systemu Zarządzania Jakością.
3. Etap wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.
4. Etap auditów wewnętrznych i przygotowanie organizacji do auditu
certyfikacyjnego.
5. Etap szkoleń, który powinien być realizowany podczas wszystkich
wcześniejszych etapów.
6. Etap certyfikacji.
Bardzo ważnym etapem jest etap przygotowawczy, ponieważ od niego zależy
dobry start prac projektowych, który ma wpływ na terminowe wdrożenie
systemu oraz jego skuteczność. Podejście do przedsięwzięcia musi być
racjonalne i powinno być możliwe do zrealizowania, dlatego przystępując do
planowania przedsięwzięcia należy jak najwięcej wiedzieć o przedsięwzięciu i o
jego
kosztach.
Przy
podejmowaniu
decyzji
należy
rozważyć
wszystkie
pozytywne i negatywne strony przedsięwzięcia. W analizie należy uwzględnić
nie tylko koszty projektowania i wdrożenia systemu, ale również przewidzieć
niezbędne środki na jego późniejsze utrzymanie i doskonalenie. Na koszty
późniejsze składają się również koszty auditów nadzorujących jednostki
certyfikującej, koszty wznowienia ważności certyfikatu jakości oraz inne opłaty
związane
z
utrzymaniem
systemu
zarządzania
jakością.
Ocena
stanu
przygotowania przedsiębiorstwa do realizacji przedsięwzięcia powinna być
wykonana
w
oparciu
o
wyniki
następujących
analiz:
- analizę struktury organizacyjnej,
- analizę realizowanych procesów,
47
- analizę funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych,
- analizę aktualnie stosowanego systemu jakości,
- analizę możliwości poniesienia kosztów związanych z przedsięwzięciem
oraz z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością,
- analizę przygotowania merytorycznego pracowników do realizacji
przedsięwzięcia, z określeniem zakresu koniecznych szkoleń i konsultacji.
Przy
określaniu
przedsięwzięcia,
zasobów
należy
wziąć
i
środków
pod
uwagę
potrzebnych
na
zakres
związanych
prac
realizację
z
przedsięwzięciem oraz przewidywany czas jego realizacji. Ponadto przed
przystąpieniem do realizacji prac powinna być opracowana odpowiednia
koncepcja
projektu
przedsięwzięcia
oraz
metodyka
dostosowana do przedsiębiorstwa.
jego
wdrożenia,
Kolejny etap jakim jest
projektowanie dokumentacji jest kolejnym bardzo istotnym krokiem. W tym
etapie najpierw musi powstać schemat organizacyjny firmy, Polityka Jakości
oraz muszą zostać jasno określone cele jakościowe. Następnie wymagana jest
identyfikacja procesów jakie są realizowane w przedsiębiorstwie. Ustalenie
liczby procedur jest zadaniem o dużym znaczeniu dla przyszłego kształtu SZJ.
Procedury można tworzyć w odniesieniu do:
- wydzielonych obszarów przedsiębiorstwa, związanych z etapami istnienia
wyrobu,
- wymagań normy.
Jeśli to wszystko zostało już wykonane następuję mozolne i długotrwałe
dokumentowanie procesów stosowanych w firmie. Każdy proces musi zostać
opisany i ukierunkowany w taki sposób, aby był on zgodny z wymaganiami
normy PN-EN ISO 9001:2000. Sposób opracowywania i wprowadzania
systemu
jest
indywidualną
sprawą
każdej
firmy.
Wprowadzony
w
48
przedsiębiorstwie SZJ musi odpowiadać jego wielkości, a także sprostać
wymaganiom odnośnie wyrobów i usług, które firma oferuje. Ważny jest
również zakres, w jakim firma jest włączona w projektowanie swoich wyrobów
lub usług (początek łańcucha jakości) oraz zaangażowana w instalację i ich
serwisowanie, a nawet utylizację (końcowe ogniwo łańcucha jakości).37
Kolejnym etapem jest wdrażanie ustalonych procedur. Wszystkie
opracowane i zatwierdzone procedury powinny być sukcesywnie wprowadzane
w życie. Ważne jest przy tym, aby były zaakceptowane przez pracowników
jednostek
organizacyjnych
Ewentualne
problemy
(wydziały,
związane
z
działy,
brakiem
sekcje),
których
akceptacji,
dotyczą.
powinny
być
przewidywane i rozwiązywane jeszcze na etapie ich tworzenia poprzez
włączenie zainteresowanych pracowników do zespołu opracowującego daną
procedurę.38 Głównym elementem dokumentowania systemu zarządzania
jakością jest opracowanie Księgi Jakości.
Księga jakości, jako podstawowy dokument systemu opisujący wszystkie
sektory działalności firmy powinna być „wizytówką", a zarazem podręcznikiem
wyjaśniającym w zwięzłej formie zasady postępowania we wszystkich działach
funkcjonowania przedsiębiorstwa.39
Etap IV ma na celu weryfikację wdrożonego systemu zarządzania jakością.
W celu upewnienia się, czy dokumentacja jest wdrażana i przestrzegana w
poszczególnych obszarach i na poszczególnych stanowiskach, konieczne jest
systematyczne przeprowadzanie auditów wewnętrznych oraz przeglądów
SZJ.40
Po dokonaniu auditów wewnętrznych można jeszcze wdrożyć odpowiednie
działania korygujące i zapobiegawcze , które są wynikiem zidentyfikowanych
niezgodność.
37 Hamrol A. , Mantura W. , Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka , PWN , Warszawa , 1998 , s 199
38 Hamrol A. , Mantura W. , Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka , PWN , Warszawa , 1998 , s 198
39 Hamrol A. , Mantura W. , Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka , PWN , Warszawa , 1998 , s 198
40 Hamrol A. , Mantura W. , Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka , PWN , Warszawa , 1998 , s 198
49
Kolejnym ważnym elementem są szkolenia. Muszą one być przeprowadzane
sukcesywnie i równolegle z innymi etapami od samego początku procesu
wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.
Szkolenia
mają
za
zadanie
podniesienie
świadomości
projakościowej
pracowników , ponieważ „nawet najlepszy SZJ jest bezwartościowy, jeśli
personel nie stosuje się do zawartych w nim procedur, instrukcji, zaleceń, zasad
itp.”41
Wprowadzenie procedur i instrukcji oraz wydanie księgi jakości
upoważnia przedsiębiorstwo do zwrócenia się do jednostki certyfikującej o
wydanie certyfikatu. Istotnym zadaniem jest wybór firmy certyfikującej. Przy
wyborze należy uwzględnić szereg czynników, z których na podkreślenie
zasługują:
-
gdzie (na jakim rynku) certyfikat będzie wykorzystywany (kraj, Unia
Europejska, pozostałe kraje europejskie, USA, Japonia itd.)?
-
kto jest lub będzie klientem przedsiębiorstwa (przemysł motoryzacyjny,
obrabiarkowy, okrętowy, lotniczy, elektroniczny itd.)?
-
jaki certyfikat preferują odbiorcy?
-
jaką pozycję posiada jednostka certyfikująca w ocenie odbiorców
wyrobów przedsiębiorstwa?
-
jak jest oceniania firma certyfikująca (znaczenie dla danej firmy, branży,
w Polsce, lokalne, w danym kraju, w stowarzyszeniach)?
-
jakie są spodziewane koszty certyfikacji?
-
jaka jest lokalizacja jednostki certyfikującej (jednostka polska, oddział
zagranicznej jednostki w Polsce, europejska, pozaeuropejska)?42
Dokładny opis przebiegu procesu certyfikacji został zawarty w Rozdziale II
niniejszej pracy.
41 Hamrol A. , Mantura W. , Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka , PWN , Warszawa , 1998 , s 199
42 Hamrol A. , Mantura W. , Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka , PWN , Warszawa , 1998 , s 198
50
2.
Opis Systemu Zarządzania Jakością w ZRTiA IZOTERM
Wyżej opisany przebig wdrazania Systemu Zarządzania Jakością jest jak
najbardzej szablonowy i miął on również zastosowanie w Zakładzie Robót
Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych IZOTEM z siedzibą w Łodzi.
IZOTERM to firma z kilkunastoletnią tradycją i doświadczeniem. Wyodrębniła się
w 1991 roku z zakładu PRT „Termoizolacja-Zabrze”, kiedy ten wycofywał się z
prac na terenie województwa łódzkiego. IZOTERM początkowo finalizował prace
PRT „Termoizolacja-Zabrze” na terenie Zespołu Elektrociepłowni. Następnie
rozpoczął samodzielną działalność w zakresie usług termoizolacyjnych i tak to
trwa do dziś. Firma ulegała ciągłemu rozwojowi. Nastąpiło odnowienie i
unowocześnienie parku maszynowego oraz wprowadzenie nowoczesnych metod
realizacji robót. Spowodowało to silne zakorzenienie się firmy IZOTERM w
branży termoizolacyjnej i jest ona obecnie głównym dostawca tychże usług dla
Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi nr 4.
Naczelnym zadaniem, jakie stawia sobie IZOTERM to realizacja usług
termoizolacyjnych o wysokim standardzie jakości. Osiąga to poprzez śledzenie
światowego postępu w swoim obszarze działania i nieustanny rozwój
stosowanych metod produkcji. Od kilkunastu lat IZOTERM specjalizuje się
wyłącznie w usługach termoizolacyjnych i jest w tej dziedzinie
niekwestionowanym ekspertem. Jakość usług firmy IZOTERM , kształtuje się na
najwyższym światowym poziomie. Dowodem na to jest fakt , iż w tak trudnych
warunkach ekonomicznych utrzymuje się na rynku oraz ma nowe zamówienia
na swoje usługi.
Potwierdzeniem powyższych założeń jest ustalenie Polityki Jakości.
51
IZOTERM
Polityka Jakości
Strategiczny cel firmy IZOTERM to zaspakajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań klientów
w zakresie prac instalatorskich i antykorozyjnych na obiektach energetycznych, a także dążenie do
utrzymania osiągniętej renomy firmy jako dostawcy usług w tejże dziedzinie.
Zadowolenie Klientów traktujemy jako miarę jakości naszych usług oraz niezbędny warunek rozwoju
firmy.
Realizujemy
strategię
stałego
wzrostu
poziomu
Jakości
naszych
usług.
Zadania nam stawiane wykonywane są rzetelnie, terminowo, zgodnie z wymaganiami Klienta oraz
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
Wyżej wymieniony cel realizujemy przez:
 Stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO
9001:2001;
 ciągłe szkolenie oraz doskonalenie kwalifikacji pracowników;
 stosowanie wyposażenia technicznego w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki;
 okresową ocenę skuteczności przyjętej polityki oraz założonych celów;
 zapewnienie środków technicznych i ekonomicznych niezbędnych do realizacji wymagań
uzgodnionych z Klientami;
 kształtowanie dobrych stosunków z dostawcami , aby umożliwić jak najlepsze spełnianie wymagań
jakościowych.
W imieniu całej załogi i własnym deklaruję, że POLITYKA JAKOŚCI jest rozumiana, wdrożona i
utrzymywana na wszystkich szczeblach firmy. Jako właściciel jestem jednocześnie odpowiedzialny
za jej realizację i ze swej strony deklaruję, że Polityka Jakości jest i nadal będzie konsekwentnie
realizowana przeze mnie i wszystkich pracowników firmy IZOTERM.
Czesław Adamek
Właściciel Firmy Izoterm
Łódź, dn. 08.08.2002
52
IZOTERM jest to podmiot gospodarczy , osoba fizyczna , nie posiada
osobowości prawnej. Właściciel kieruje bezpośrednio pracą firmy. Powyższy
stan przedstawia schemat organizacyjny.
WN
Właściciel
Czesław Adamek
PWJ
Pełnomocnik Właściciela ds.
Jakości
NK
Księgowość
NP.
Kadry
Maria Adamek
Adam Pietrzak
NB
Specjalista ds. BHP
i Ppoż.
Adam Pietrzak
NZ
Zaopatrzenie
Adam Pietrzak
Michał Drzazga
NI
Brygada Robót
Izolacyjnych
Marek Wasilewski
Rozwój firmy, uzyskiwanie oczekiwanych korzyści finansowych oraz ciągła poprawa
jakości oferowanych usług, osiągane jest poprzez stosowanie i ciągłe doskonalenie
systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO
9001:2001.
W IZOTERM zidentyfikowano podstawowe procesy niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania firmy, określono ich kolejność i wzajemne oddziaływanie. Wszystkie
zidentyfikowane procesy określono w formie udokumentowanych procedur (opisów
procesów). System zarządzania jakością określają: Księga jakości, procedury
procesowe i instrukcje oraz inne dokumenty.
53
Strukturę dokumentacji systemu zarządzania jakością przedstawiono graficznie
poniżej.
Polityka
Jakości
Księga Jakości
Procedury procesowe
Instrukcje
Zapisy
Formularze
W IZOTERM opracowano i efektywnie wprowadzono niezbędną dokumentację
opisującą system zarządzania jakością w tym procedury jakości - opisy procesów,
instrukcje, określające szczegółowe wymagania dla zrealizowania zaplanowanych zadań
operacyjnych.
54
Ogólny schemat dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w ZRTiA Izoterm
przedstawia Mapa Procesów.
PS-8.02
Plan
strategiczny
Przegląd
PS-8.03 PS-8.01
PS-7.03
Polityka
jakości
PS-5.01
Audit wewnętrzny
Reklamacje na
usługi firmy
IZOTERM
Badanie poziomu
zadowolenia klienta
Cele jakości
Zarządzania
DK-DZ
Procesy oceny i doskonalenia
PS-8.04
PS-7.02
Oferta
Ocena
Zakupy
dostawców
PS-7.01
Materiałów
Realizacja usług
Utrzymanie
środków
Postępowanie z
robotami
niezgodnymi
PS-8.06
PS-6.02
termoizolacyjnych
Faktura
VAT
produkcji
Procesy realizacji usług
-
procesy podstawowe
-
procesy pomocnicze
-
decyzje strategiczne
Nadzór nad
Wdrażanie
dokumentami i
dokumentów SZJ
PS-4.01
proces kluczowy
IS.-4.02
-
PS-6.01
Legenda
Szkolenie
personelu
przepisami
Procesy zarządzania ogólnego
ZAPYTANIA O
Zarządu
-
ZAPYTANIA O
ZAPYTANIA O
ZAPYTANIA O
powiązania między
Polecamy internetowy serwis darmowe prace mgr z politologii - strona z całkowicie
ZAPYTANIA
darmowym
i fragmentami
prac Odyplomowych - prace licencjackie, magisterskie, semestralne i
procesami
zaliczeniowe.
ZAPYTANIA O
55
3.
Korzyści wynikające ze zmian projakościowych powstałych
podczas wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w ZRTiA
IZOTERM.
Wprowadzenie
w
przedsiębiorstwie
systemu
jakości
zgodnego
z
wymaganiami norm serii ISO 9000 wiąże się ze zmianą filozofii zarządzania
przedsiębiorstwem
zaspokojeniu
polegającą
wymagań
na
klienta.
podporządkowaniu
Korzyści
wszystkich
wynikające
z
działań
prawidłowo
funkcjonującego systemu jakości nie są jeszcze z pewnością doświadczane
przez wszystkie polskie firmy posiadające system jakości, natomiast trudności
związanych z jego wprowadzeniem i bieżącym utrzymaniem doświadcza każda z
firm, które zdecydowały się na jego wprowadzanie. Jednym z najczęstszych
problemów, z jakim borykają się wprowadzające lub posiadające system jakości
przedsiębiorstwa jest spełnienie tych wymagań norm serii ISO 9000, które
wymuszają wprowadzenie nowych, dotychczas niestosowanych działań. Tam
właśnie
najczęściej
przychodzą
z
pomocą
specjalistyczne
programy
komputerowe, które proponując pewien sposób postępowania spełniający
wymagania norm ISO 9000 pozwalają jednocześnie na jego pełne dostosowanie
do specyfiki przedsiębiorstwa i jego wymagań.
Korzyści z wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości wg norm serii ISO 9000:

wzrost
wiarygodności
i
zaufania
do
przedsiębiorstwa
w
oczach
potencjalnych klientów,

poprawa wizerunku firmy,

przewaga konkurencyjna firmy na rynku,

pełna identyfikowalność wyrobów firmy z określonymi i przewidywanymi
potrzebami klienta,

wzrost
zaangażowania
pracowników
w
osiąganiu
priorytetów
jakościowych firmy,

stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania
firmą,

obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji,
56

zapobieganie powstawaniu błędów co powoduje obniżkę kosztów jakości,

szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,

gwarantowana satysfakcja klientów, partnerów i współpracowników,

system jakości firmy potwierdzony certyfikatem niezależnej, obiektywnej
jednostki certyfikującej.
Zrealizowanie projektu miało wpływ na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa na
rynku. Większość jego partnerów handlowych jak i Klient strategiczny, jakim
jest Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. posiada już certyfikaty ISO.
W ramach prowadzonych przez te firmy kwalifikacji poddostawców również od
ZRTiA wymagany jest certyfikat potwierdzające spełnianie standardów
jakościowych popartych m.in. certyfikatem ISO 9001. Wdrożenie systemu
miało niewątpliwy wpływ również na czytelność obowiązujących w firmie
procedur i efektywność kosztową.
Wymagania normy ISO 9001:2001 przyczyniły się do poprawy organizacji pracy
w naszym przedsiębiorstwie a co za tym idzie poprawy jakości obsługi klientów.
Audity wewnętrzne są czynnikiem mobilizującym pracowników do
samokontroli nad poprawnością postępowania i przestrzegania procedur jak
również niezwłocznego zgłaszania wniosków doskonalących wdrożony w
przedsiębiorstwie system.
Prawidłowa realizacja projektu oraz zakończony sukcesem proces
wdrożenia i certyfikacji systemu jakości przyniósł wiele korzyści, wśród których
na szczególna uwagę zasługuje poprawa wizerunku firmy na rynku, poprawa
skuteczności reklamy i promocji firmy, zmniejszenie czasu potrzebnego na
identyfikację nieprawidłowości występujących w organizacji oraz ich skuteczne
usunięcie, a wśród pracowników wzrost kreatywności i umiejętności pracy w
grupie oraz zwiększenie identyfikacji z firmą, w której pracują. Są to niezmiernie
istotne czynniki dla przedsiębiorstwa usługowego. Dzięki temu ZRTiA IZOTERM
umocnił swoją pozycję na rynku, co w przyszłości zaowocuje zwiększeniem
liczby klientów i co za tym idzie zysków.
Zakończenie.
57
W wielu opracowaniach futurystycznych przyjmuje się, że wiek XXI
określony zostanie jako wiek jakości. Będzie się on charakteryzował między
innymi:
• rosnącą zamożnością społeczeństw,
• zwiększającą się troską o przedłużanie życia ludzkiego, przy jednoczesnej
dbałości o sprawność fizyczną ludzi,
• zwiększającym się udziałem pracy intelektualnej w stosunku do pracy
fizycznej,
• rosnącym czasem wolnym.
Można sądzić, że w zakresie kryteriów podejmowania decyzji więcej
uwagi przywiązywać się będzie do kryteriów długoterminowych niż do
krótkoterminowych.
Należy spodziewać się, że powyższe cechy znajdą swoje odbicie również
w podejściu do jakości. Rosnąca zamożność społeczeństw (głównie krajów
rozwiniętych) będzie skłaniać ludzi do sięgania po produkty coraz lepsze, a co
za tym idzie coraz droższe, stawiając przy tym coraz wyższe wymagania
odnośnie ich jakości użytkowej. Poszukiwać się będzie także przyjemności z
użytkowania wyrobów, a na znaczeniu zyskają takie aspekty jak bezpieczeństwo
użytkowania, komfort, łatwość użytkowania. Przy wyborze produktu wobec
małych różnic w zakresie jego podstawowych funkcji, przy podobnej cenie,
różnicowanie produktów będzie miało miejsce w oparciu o wizerunek firmy (np.
jej stosunek do ochrony środowiska).
W związku z powyższym przypuszcza się, że:
• zwiększona zostanie rola państwa i (lub) regionów (grup państw) w zakresie
regulacji problematyki jakości, biorąca pod uwagę w szerokim zakresie między
innymi aspekty bezpieczeństwa użytkowania,
• pojęcie jakości zostanie rozszerzone i uogólnione obejmując niektóre z
zarysowanych problemów takich jak produkty jednostkowe i niematerialne,
• dla zdefiniowania jakości coraz większe znaczenie będą miały preferencje i
oczekiwania niewyrażone, co zaakcentuje rolę procesów komunikacji pomiędzy
wykonawcą i jego klientem,
58
• w przedsiębiorstwie jakość kojarzona będzie częściej z określoną jej funkcją,
aniżeli z konkretną operacją, co oznacza globalizację podejścia do jakości,
• zostanie zdynamizowany wpływ jakości na konkurencję pomiędzy dostawcami
produktów i usług, bo bogatym i wykształconym będzie można sprzedać tylko
produkty o wysokiej jakości.
Należy, zatem spodziewać się, że tempo zmian społeczno-gospodarczych
w Europie Środkowej (w krajach takich jak Polska, Czechy i Węgry) związane z
integracją ze strukturami zachodnioeuropejskimi spowoduje jeszcze większy
wzrost
zainteresowania
problematyką
pro-jakościową
i
podnoszenie
świadomości pro-jakościowej z przeniesieniem akcentu technicznego pojęcia
jakości na aspekt społeczny.
59
Bibliografia.
1. Borucki W., Urbaniak M.: Zdefiniować jakość. Problemy jakości 1996, nr 12,
2. BANK J., Zarządzanie przez jakość, Gobethner&S-ka, Warszawa 1997 s. 8
3. Bizon-Górecka J., Menedżer jakości w nowocześnie zarządzanym
przedsiębiorstwie, OPO, 2002 Bydgoszcz ,
4. Deming W.E.: Od ISO do TQM, Problemy jakości 1997, nr 7,
5. Hamrol A. , Mantura W. , Zarządzanie Jakością. Teoria i Praktyka , PWN ,
Warszawa , 1998 ,
6. Kowalski J.:Wdrażanie systemu jakości. Prawo przedsiębiorcy 1995, nr 44-45,
7. Lisiecka K.: Czy certyfikacja systemu jakości wg norm ISO serii 9000 się
opłaca?, Problemy Jakości, 2003, nr 3
8. Luczak J.:Certyfikat ISO-przepustka na światowe rynki. Logistyka 1994, nr 4
9. Srebrzyńska J.: Certyfikat systemów zarządzania jakością , Problemy Jakości,
2003 , nr 4 ,
10. Wiśniewski M.: Nasza droga do Polskiej Nagrody Jakości , Problemy Jakości,
2003 , nr 1 ,
11. Polska Nagroda Jakości IV Edycja Konkursu – 1998, Biuletyn informacyjny –
Polskie Forum ISO 9000, Nr 4 (30)1998
12. Regionalna Grupa Jakości , Problemy Jakości , 2003 , nr 5 , s. 48
13. www.advise.com.pl
14. www.parp.gov.pl/agencja.php
15. www.parp.gov.pl/dotacjephare3.php
16. www.malopolskie.pl/gospodarka/jakoscdeklaracja.htm
17. www.pkn.pl/iso90001.htm
18. www.umbrella.org.pl/iso_9000/iso9000_2000.asp
19. www.rwtuv.pl/ofirmie.php
60
Download