Strategia rozwoju kraju

advertisement
WSTĘP
Praca stanowi propozycję analizy, mogącej stać u podstaw programu polityki
społecznego i gospodarczego rozwoju kraju w latach 2001-2020.
Program opiera się na przekonaniu, ze polityka ta powinna być zorientowana na
możliwie szybkie dostosowanie warunków instytucjonalnych i strukturalnych do wymagań
stawianych przez współczesne otoczenie zewnętrzne. Wymagania te wynikają z globalizacji
gospodarki światowej, z dominującej koncernów ponadnarodowych konkurencji światowej
oraz ze zmian systemu funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej. Bezpośrednim
wyrazem tych dostosowań jest przygotowanie kraju do integracji z Unia Europejska.
Głównym celem strategii jest zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego i
społecznego kraju, który powinien wyrażać się w podnoszeniu ogólnej jakości życia
obywateli. Uważa się, że przystąpienie do Unii Europejskiej powinno pomóc w stworzeniu
możliwości przyśpieszenia rozwoju. Osiągnięcie postulatowych wskaźników wzrostu
gospodarczego pozwoliłyby na istotne zbliżenie do przeciętnego poziomu Unii Europejskiej.
Opracowanie, będące podejściem do całościowego ujecie problematyki strategii
rozwoju, składa się z trzech rozdziałów:
Rozdział pierwszy poświęcony jest podstawom prawnym strategii rozwoju, wskazuje
się w nim na podmiotowy i przedmiotowy aspekt strategii.
Rozdział drugi prezentuje podstawowe kierunki strategii rozwoju Polski. Cele i
priorytety główne ich złożenia.
Rozdział trzeci omówienie strategii rozwoju Polski w świetle danych statystycznych,
zawiera również podsumowanie i wnioski.
Strategia określa cztery priorytety kierunkowe dla długookresowej polityki gospodarczej.
Są nimi:
1. Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
2. Modernizacja struktury produkcji,
3. Szybkie podniesienie poziomu edukacji,
4. Rozwiązanie problemów społecznych, przede wszystkim przez ograniczenie
bezrobocia i sfery ubóstwa.
Z koncepcji długookresowej wynikają zalecenia dotyczące działań wymagających
natychmiastowego rozpoczęcia najlepsze w latach 20001-2005 uznano trzy kierunki:
4
1. Już w roku 2201 powinno się zacząć intensywne inwestowanie w edukację,
2. W
roku
2002
proponuje
się
przystąpienie
do
dynamizacji
budownictwa
mieszkaniowego,
3. Na rok 2003 przewiduje się intensyfikacje nakładów na rozwój zaplecza badawczo
naukowego.
W strategia przedstawiona jest daleko idąca konkretyzacja zarówno tych założeń
kierunkowych, jak tez warunki ich spełnienia. Określa się, więc warunki finansowania
strategii, w tym jej konsekwencje dla budżetu państwa i finansów publicznych.
Polecamy internetowy serwis darmowe prace mgr z politologii - strona z całkowicie
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace licencjackie, magisterskie, semestralne i
zaliczeniowe.
5
1. PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE STRATEGII
ROZWOJU
1.1
PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE
W ŚWIETLE USTAWY O ZASADACH WSPIERANIA ROZWOJU
REGIONALNEGO
Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego określiła cele, kierunki działań,
podstawowe instytucje oraz unormowała tryb i przebieg programowania, monitorowania i
wdrażania polityki regionalnej prowadzonej w warunkach znacznej decentralizacji systemu
zarządzania państwem. Rozwiązania przyjęte w Ustawie mają na celu z jednej strony
podejmowanie efektywnej interwencji państwa w zdefiniowanych obszarach problemowych,
a z drugiej umożliwienie wsparcia przez państwo prowadzenia aktywnej polityki rozwoju
przez wszystkie samorządy województw, zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie
województwa. System programowania polityki rozwoju regionalnego określony Ustawą
obejmuje zarówno dokumenty opracowywane na poziomie centralnym przez władze
państwowe, jak i dokumenty przygotowywane przez samorządy województw w celu
uzyskania pomocy państwa. Dokumenty przygotowywane na poziomie wojewódzkim zostały
wcześniej określone w Ustawie o samorządzie województwa, jednakże Ustawa o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego wyjaśniła i uszczegółowiła ich rolę w systemie polityki
regionalnej państwa. Podstawową rolę w systemie programowania polityki regionalnej w
Polsce odgrywają dokumenty:
 przygotowywane przez Rząd:
* Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
* Program Wsparcia,
 oraz przygotowywane przez samorządy województw:
* strategia rozwoju województwa,
* program wojewódzki wraz ze wnioskiem.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) określa cele, priorytety polityki
rozwoju regionalnego państwa w perspektywie średniookresowej oraz ogólne zasady
wyodrębniania obszarów, które w jej ramach mogą uzyskać wsparcie. Zawiera także
podstawowe informacje na temat przewidywanych wydatków ze środków publicznych na jej
realizację oraz ogólne zasady i kryteria wsparcia finansowego działań wynikających z
programów wojewódzkich ze środków budżetu państwa.
6
Cel strategiczny NSRR został sformułowany następująco: Tworzenie warunków
wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych
obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego
spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.1
Powyższy cel został sformułowany z perspektywy potrzeb ogólnonarodowych.
Pierwszeństwo ma utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, tworzenie nowych
miejsc pracy, podnoszenie wykształcenia mieszkańców, zwiększanie produktywności
gospodarki, sprzyjanie tworzeniu i absorpcji innowacji oraz rozbudowie i modernizacji
infrastruktury technicznej a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek
państw i regionów, przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju i zaspokojenia potrzeb
życiowych przez mieszkańców wszystkich regionów Polski.
Program
Wsparcia
jest
dokumentem
operacyjnym
rozwoju
regionalnego
przyjmowanym w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów. Program Wsparcia określa
zakres, tryb i warunki wspierania przez państwo działań i zadań wynikających z programów
wojewódzkich przygotowywanych przez samorządy województw.
W szczególności Program określił:
 cele będące uszczegółowieniem priorytetów strategii,
 czas trwania programu,
 rodzaj zadań, które mogą uzyskać wsparcie oraz ich uszczegółowienie,
 zobiektywizowane kryteria wyodrębnienia obszarów wsparcia,
 kryteria, których spełnienie upoważnia samorządy województw do uzyskania wsparcia
dla rozwoju regionalnego,
 wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania zadania Programu,
 przewidywane w budżecie państwa wydatki na dofinansowanie zadań objętych
programem
wsparcia
oraz
szczegółowe
zestawienie
źródeł
finansowania
realizowanych zadań,
 szczegółowy tryb i zakres oceny oraz kontroli skuteczności i efektywności wykonania
zadań,
 szczegółowy zakres wniosku zarządu województwa o wsparcie ze środków
finansowych z budżetu państwa zadań zawartych w programie.2
1
2
Narodowa Strategia Rozwoju regionalnego.
Program Wsparcia.
7
Strategia rozwoju województwa jest dokumentem przygotowywanym przez
samorządy województw określającym cele i priorytety polityki rozwoju prowadzonej na
terenie województwa. W systemie polityki rozwoju regionalnego państwa służy ona z jednej
strony jako podstawa oceny przez zarządy województw projektu Narodowej Strategii
Rozwoju Regionalnego, a z drugiej strony jest punktem odniesienia dla prowadzenia
wszelkich działań rozwojowych na terenie województwa. Bezpośrednio służy jako punkt
odniesienia dla przygotowania dokumentów operacyjnych na poziomie wojewódzkim - w
kontekście zapisów Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego w pierwszym
rzędzie programów wojewódzkich i wniosków przedstawianych rządowi w celu uzyskania
wsparcia na realizację wynikających z nich działań rozwojowych. Z formalnego punktu
widzenia strategia rozwoju regionalnego nie jest opiniowana przez Rząd w procesie
programowania realizacji polityki rozwoju regionalnego państwa, niezbędne jest natomiast
dołączenie jej do wniosku zarządu województwa przy ubieganiu się o wsparcie ze strony
państwa.
Program wojewódzki jest dokumentem uszczegóławiającym zapisy strategii rozwoju
województwa w danym obszarze działalności. Ustawa o samorządzie województwa
przewiduje możliwość powstania wielu programów wojewódzkich, podczas gdy zgodnie z
wymogiem Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego samorząd województwa
starający się o wsparcie zadań rozwojowych przedstawia tylko jeden program wojewódzki.
Dla umożliwienia prowadzenia kompleksowych działań rozwojowych powinien on mieć
charakter zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Operacyjność
takiego programu wojewódzkiego należy rozumieć w tym sensie, że powinien on
uszczegóławiać i wyjaśniać zapisy strategii rozwoju województwa dostosowując kierunki,
priorytety, harmonogram i sposób wdrażania do dostępnych środków, szczegółowego ich
przeznaczenia, kryteriów dostępu do nich, środków finansowych oraz aktualnej oceny, co do
efektów zakładanych działań i konkretnych projektów realizacyjnych.
Złożoność i zmienność życia społecznego i gospodarczego oraz struktur władz
wymuszają stworzenie wspólnej platformy osiągania konsensusu w ocenie stanu istniejącego,
w formułowaniu celów oraz w określaniu kierunków efektywnego działania i porozumienia
na każdym poziomie zarządzania. Temu celowi służy właśnie strategia rozwoju, którą należy
rozumieć jako sposób rozumowania, jako wyraz wspólnego dążenia do zaspokojenia potrzeb i
aspiracji społecznych oraz dokument gwarantujący niezbędny zakres współdziałania
wszystkich uczestników zaangażowanych w proces rozwoju.
8
Strategia rozwoju oznacza sposób wyznaczania celów, kierunków i sposobów
działania w sytuacji szybko zachodzących zmian. Zadaniem strategii jest dostarczenie
podstaw racjonalnego działania.
Za główne cechy strategii uznać należy:
 oparcie rozwoju na trwałych wartościach i stabilnych elementach środowiska
materialnego,
 podporządkowanie działań bieżących długookresowym celom strategicznym,
 całościowe podejście do problematyki przez ujęcie systemowe,
 aktywny udział władz i społeczeństwa w całym procesie formułowania i realizacji
strategii.
Strategia rozwoju, oceniana jako instrument zarządzania, jest w coraz szerszym
stopniu wykorzystywana przez samorządy terytorialne, a od stycznia 1999 r. zyskała
podstawy prawno-instytucjonalne. Podstawy te stworzyły: ustawy dotyczące reformy
administracji publicznej określające podmiot i przedmiot strategii rozwoju, standardy
wynikające z integracji z Unią Europejską oraz dokumenty rządowe w postaci narodowych
strategii, a także związki z planowaniem przestrzennym. Mimo tej szerokiej platformy
formalno - prawnej przepisy ustawowe nie tworzą spójnego systemu planowania
strategicznego, traktując odmiennie poszczególne poziomy zarządzania i wybiórczo ustalenia
strategiczne.
Ramy prawne sporządzania strategii rozwoju województwa tworzą dwie ustawy, tj.
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr. 91) oraz ustawa o
zagospodarowaniu przestrzennym.
W ustawie o samorządzie województwa w rozdziale dotyczącym zakresu działalności
samorządu - strategii poświęcony jest artykuł 11:
Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w
szczególności następujące cele:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej mieszkańców,
2) pobudzanie aktywności gospodarczej,
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego przyrodniczego przy uwzględnieniu
przyszłych potrzeb pokoleń,
9
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.3
Artykuł ten określa główne cele strategiczne. Ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym w rozdziale 5a art. 54b. 1 ogranicza się do stwierdzenia dotyczącego
kształtowania i realizacji polityki przestrzennej województwa: Sejmik województwa uchwala
strategię rozwoju województwa określającą uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju
województwa.4
Ustawy określają więc ścisły związek strategii i planów na poziomie krajowym i
wojewódzkim. Określają one szczegółowo problematykę planów przestrzennych, w
odniesieniu do strategii ograniczają się jedynie do wymienienia jej trzech głównych
elementów, tj. uwarunkowań, celów oraz kierunków rozwoju.
Wypełnienie ram formalnoprawnych strategii rozwoju wymaga rozpoznania
przesłanek, na które składają się:
 determinanty wynikające z trendów, procesów i zjawisk demograficznych,
technologicznych, kulturowych i strukturalnych.
 ogólne
akceptowane
idee,
określające
stosunek
człowieka
do
środowiska
przyrodniczego i kształtowania warunków życia,
 sposoby postępowania kształtującego się społeczeństwa obywatelskiego, wyrażające
aspiracje ludności,
 reguły otwartej gospodarki rynkowej sprzyjającej rozwojowi.
Ogólne determinanty strategii rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania
wynikają z szybko postępujących zmian cywilizacyjnych, oznaczających przejście od
społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Największa siła tkwi w
globalizacji, która umożliwia dynamiczny rozwój systemów informatycznych i wielki postęp
technologiczny w rozwoju środków transportu zapewniającego spójność gospodarczą państw
Unii Europejskiej, NAFTY itp. Antidotum na negatywne skutki globalizacji jest
regionalizacja, u podstaw, której leży obrona tożsamości kulturowej i wartości tkwiące w
lokalnej i narodowej tradycji.
Przy opracowaniu strategii na wszystkich poziomach zarządzania należy, uwzględnić
konsekwencje przeobrażeń cywilizacyjnych. W sferze społecznej należałoby zwrócić uwagę
na stabilizację liczby ludności, wzrost długowieczności i związane z tym zmianę struktury
wieku, trwałość bezrobocia strukturalnego i związane z tym powiększenie stref ubóstwa. Jeśli
3
4
Ustawa o samorządzie województwa.
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym.
10
chodzi o sferę gospodarczą należałoby zwrócić uwagę na godzenie koncentracji z
decentralizacją
produkcji
poprzez
promowanie
i
rozwijanie
małych
i
średnich
przedsiębiorstw, zdolnych do absorpcji nowych technologii. Natomiast w sferze ekologicznej
stworzenie obszarów respektujących wymagania środowiska przyrodniczego poprzez czystą
wodę, czyste powietrze, estetyczne walory krajobrazu staja się w coraz większym stopniu
wartoćią ekonomiczną i miernikiem postępu cywilizacyjnego.
Strategia rozwoju bazuje na nowych założeniach ideowych, które tworzą:
 idea zrównoważonego rozwoju ściśle zespolona z nowym paradygmatem urbanizacji,
 struktury
społeczeństwa
obywatelskiego
korespondujące
z
poszukiwaniem
zreformowanej formuły państwa opiekuńczego,
 równoważenie reguł gospodarki rynkowej z dążeniem do pomnożenia dobra
wspólnego.
Idea trwałego i zróżnicowanego rozwoju powstała na gruncie międzynarodowym.
Powszechną jej zasadą jest taki rozwój, który zapewni sprawiedliwe zaspokojenie potrzeb
współczesnych społeczeństw bez naruszenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych
pokoleń.5
Idea zrównoważonego rozwoju przekłada się na nowy paradygmat urbanizacji, na
który składają się:
 wielofunkcyjność struktur przestrzennych, którą można osiągnąć drogą deregulacji
ustaleń otwierających szersze pole działania oraz dezintegracji przestarzałych struktur
produkcyjnych i osadniczych,
 wprowadzenie zaawansowanej i wysokiej technologii, tworzenie zgrupowań naukowo
przemysłowych oraz towarzysząca temu koncentracja zainwestowania,
 rozbudowa
i
modernizacja
systemów
komunikacyjnych
i
informatycznych,
usprawniających przemieszczanie ludności w zakresie pracy, zamieszkania oraz
przepływu wiedzy, innowacji i kapitału.
Różnorodność struktur prowadząca do wielofunkcyjności, niewielka skala działań
ułatwiająca procesy dostosowawcze i zmniejszające konflikty oraz podniesienie sprawności
funkcjonowania systemów infrastrukturalnych powinny wzmocnić procesy samoregulacji,
stanowiące istotę rozwoju jakościowego.
Idea zrównoważonego rozwoju określa zasady kształtowania środowiska człowieka,
które musi uwzględniać każda strategia.
5
Standardy Urbanistyczne, IGPiK, Warszawa 1998.
11
Nowa idea w sferze społecznej jest budowa społeczeństwa obywatelskiego, łączącego
zachowania tradycji z dostosowaniem się do nowych warunków życia. Aktualnie rozwijają
swoją działalność i powstają nowe związki i stowarzyszenia chroniące wartości dziedzictwa
kulturowego, interesów grupowych, udzielania pomocy ludziom. Ich ogólną cecha jest
elastyczność oraz docieranie bezpośrednio do zainteresowanych i potrzebujących.
Realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego stanowi antidotum na niedowład
państwa opiekuńczego. Działania tego państwa maja charakter strategiczny, określają bowiem
charakter podmiotów strategii.
Jedną z linii strategicznych jest uwzględnienie zasad otwartej gospodarki rynkowej,
która polega na poszanowaniu prawa własności i ograniczeniu zaangażowania państwa w
gospodarkę. W praktyce to oznacza prywatyzację i restrukturyzację przedsiębiorstw
państwowych z równoczesnym stworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju małych i
dużych przedsiębiorstw. Strategicznym mechanizmem równoważenia gospodarki rynkowej z
dobrem wspólnym jest dążenie do konsensusu społecznego i stosowanie zasad
subsydiarności.
1.2
PODMIOT I PRZEDMIOT STRATEGII
Na poziomie krajowym podmiotem strategii jest rząd centralny. Domena administracji
centralnej
są
działania
zapewniające
spójność
wewnętrzną
państwa
unitarnego,
bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, a także prowadzenie polityki zagranicznej i
finansowej, cedując zarządzania gospodarką na poziom regionalny. Ważnym elementem
działalności interwencyjnej rządu o charakterze systemowym jest polityka wspierania
rozwoju regionalnego opartego o zasadę tworzenia „równych szans”. Instrumentem realizacji
polityki państwa są srednio-i długookresowe programy rządowe.
W ustawowy zakres kompetencji Samorządu województwa, odpowiedzialnego za
rozwój społeczny i gospodarczy oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie, wchodzi
(art. 11 pkt 2), który mówi o:
 tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
 utrzymaniu i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim,
 pozyskiwaniu i łączeniu środków finansowych publicznych prywatnych celu realizacji
zadań z zakresu użyteczności publicznej,
12
 wspieraniu i prowadzeniu działalności na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia
obywateli,
 racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska
naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważenia rozwoju,
 wspieraniu rozwoju nauki i współpracy między sfera nauki i gospodarki, popieranie
postępu technologicznego oraz innowacji,
 wspieraniu walorów możliwości rozwojowych województwa.
Na poziomie wojewódzkim dokonuje się przełożenia ustaleń władz centralnych na
układ terenowy oraz tworzy się ramy działalności podmiotów gospodarczych, instytucji
porządkowych oraz instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Instrumentem
realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa są średnio-i
długookresowe programy wojewódzkie realizujące ponadlokalne cele społeczne.
Powoływanie samorządów terytorialnych na wszystkich poziomach zarządzania ze
szczegółowym określeniem ich kompetencji ma charakter systemowy, obligujący wszystkie
jednostki do współpracy zarówno układzie pionowym, jak i poziomym, wykorzystując
komplementarność ich uprawnień. Powstanie spójnego systemu władz samorządowych
określa ramy partnerskich stosunków władz centralnych, czego najbardziej dobitnym
wyrazem jest projekt ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego. Określa on (art. 1 pkt 1):
1) instytucje wspierające rozwój regionalny,
2) tryb prowadzenia działań z zakresu wspierania rozwoju regionalnego przez państwo,
3) zasad wsparcia kontraktu regionalnego.6
Wsparcie rozwoju regionalnego przez państwo ma na celu (art.3 pkt 2):
1) rozwój poszczególnych obszarów kraju, poprawę jakości i warunków życia mieszkańców
oraz poziomu zaspokojenia potrzeb wspólnot samorządowych,
2) stworzenie warunków dla podnoszenia konkurencyjności wspólnot samorządowych,
3) wyrównywanie różnic w poziomie poszczególnych obszarów kraju oraz wyrównywanie
szans obywateli, państawa bez względu na miejsce zamieszkania, a także zmniejszenie
zacofania obszarów słabo rozwiniętych i mających najmniej korzystne warunki rozwoju.
Dokumentem określającym zakres wsparcia rozwoju regionalnego przez państwo jest
kontrakt wojewódzki (rozdział 4), którego stronami są rada ministrów, reprezentowana przez
ministra
właściwego
do
spraw
rozwoju
reprezentowany przez marszałka województwa.
6
Ustawa o wspieraniu rozwoju regionalnego.
13
regionalnego,
samorząd
województwa,
Podstawą merytoryczną zawarcia kontraktu przez ministra jest narodowa strategia
rozwoju regionalnego, która określa w szczególności (art.10):
 kierunki i priorytety polityki rozwoju regionalnego państwa oraz ogólne zasady
wyodrębnienia obszarów wsparcia,
 okres obowiązywania strategii,
 przewidywane wydatki ze środków publicznych,
 zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich ze środków
budżetu państwa oraz szacunkowe oczekiwania, co do minimalnego zakresu, w jakim
poszczególne zadania lub programy wojewódzkie musza być współfinansowane z
budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz przez podmioty niezaliczone do
sektora finansów publicznych.7
Strategia uwzględnia w szczególności:
1. Koncepcje polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
2. Zobowiązania międzynarodowe,
3. Plany zagospodarowania przestrzennego województw,
4. Programy dotyczące poszczególnych dziedzin lub zagadnień, opracowane i zatwierdzone
w trybie określonym w ustawach szczególnych,
5. Inne zatwierdzone programy rządowe.
Przy opracowaniu strategii bierze się pod uwagę strategie rozwoju województw.
Podstawą formułowania wniosków przez samorządy wojewódzkie jest strategia rozwoju
województwa i program wojewódzki. Ustawa o wsparciu rozwoju regionalnego reguluje
trwale zakres partnerskiego współdziałania rządu i samorządów terytorialnych.
Przedmiotem strategii są jednostki administracyjne, którymi według nowego podziału
terytorialnego są:
 kraj jako państwo unitarne,
 16 województw,
 308 powiatów oraz 65miast na prawach powiatu,
 2486 gmin, w tym 316 gmin miejskich,546 miejsko-wiejskich oraz1606 gmin
wiejskich.
Cechą kraju jako przedmiotu strategii jest:
 jego graniczne położenie w strukturach jednoczącej się Europy,
7Narodowa
Strategia Rozwoju regionalnego.
14
 zróżnicowane sąsiedztwo pod względem potencjału gospodarczego, poziomu rozwoju
cywilizacyjnego oraz form współpracy transgranicznej,
 potencjał ludzki i gospodarczy plasujący Polskę wśród większych krajów
europejskich,
 zawartość przestrzenna o trwałych zróżnicowaniach wewnętrznych: geograficznych
miedzy południem a północą oraz gospodarczy miedzy zachodem a wschodem,
decydujących różnych predyspozycjach rozwoju poszczególnych obszarów kraju,
 średni pozom rozwoju i stosunkowo szybkie tempo przeobrażeń strukturalnych
poprzez tworzenie zróżnicowanych form społeczeństwa obywatelskiego oraz
prywatyzacje i modernizację gospodarki.
Podmioty
strategii,
jakimi
są
województwa,
cechuje
wyraźne
i
trwałe
zróżnicowanie.10 z 16 województw ma położenie przygraniczne, które otwiera duże
możliwości rozwoju w oparciu o porozumienia bilateralne. Potencjał mierzony: powierzchnią,
liczbą ludności, poziomem urbanizacji, produktem krajowym brutto, liczba podmiotów
gospodarki narodowej w systemie REGON wskazuje na krańcowe rozpiętości.
Polecamy internetowy serwis darmowe prace mgr z politologii - strona z całkowicie
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace licencjackie, magisterskie, semestralne i
zaliczeniowe.
15
20 180
18 293
12 294
11 672
24 203
29 826
22 902
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
10
11
12
13
14
15
16
35 597
Mazowieckie
7
17 926
15 144
Małopolskie
6
Podkarpackie
18 219
Łódzkie
5
9
13 984
Lubuskie
4
9 412
25 115
Lubelskie
3
Opolskie
17 970
Kujawsko-pomorskie
2
8
19 948
Dolnośląskie
1
Powierzchnia
w km
Nazwa
Lp
Źródło: Polska w nowym podziale terytorialny, strona 22.
16
1729,8
3346,0
1460,4
1327,9
4894,2
2179,1
1223,9
2117,3
1091,1
5064,9
3206,6
2672,8
1020,3
2241,9
2098,0
2985,4
Liczba ludności
w tys.
75,5
112,2
60,3
113,8
398,1
119,1
60,7
118,1
115,9
142,3
211,7
146,7
73,0
89,3
116,8
149,7
Gęstość
zaludnienia
69,8
57,6
59,6
45,7
79,8
68,8
57,8
41,0
52,5
64,2
50,6
64,9
64,8
46,4
62,1
61,1
% ludności
w miastach
Tabela 1 Dane ogólne w podziale na 16 województw.
1.3
INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Ważną drogę realizacji nadrzędnego celu, to jest likwidacji opóźnień w poziomie
życia i postępie cywilizacyjnym naszego kraju upatrujemy w wejściu Polski do Unii
Europejskiej.
Przewiduje się pełne członkostwo Polski w Unii od stycznia 2004 roku. Dotrzymanie
tego terminu wymaga: odpowiedniej modyfikacji przepisów prawnych, podniesienia
standardów technicznych i ekologicznych produkcji przemysłowej i rolnej, zmian
strukturalnych w gospodarce i w zarządzaniu oraz odpowiedniej rozbudowy infrastruktury
transportowej, edukacyjnej i otoczenia biznesu.
Strategiczne znaczenie w rozwoju krajów Unii Europejskiej odgrywa polityka
regionalna. Jej celem jest zmniejszenie nierówności gospodarczych i społecznych
występujących między najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami. Realizacja tego celu ma
doprowadzić do zwiększenia spójności całej Unii. Polityka regionalna opiera się na zasadzie
współfinansowania i partnerstwa ze strony władz centralnych i regionalnych państw
członkowskich 1997 roku przeprowadzono modyfikację polityki regionalnej, zastępując sześć
dotychczasowych celów trzema celami, którymi są:
1) oddziaływanie na obszary zacofane w rozwoju społeczno-ekonomicznymi, przyjmując za
kryterium ich identyfikacji wytwarzanie do 75% produktu krajowego brutto na
mieszkańca w stosunku do średniorocznego poziomu PKB Unii Europejskiej,
2) wspieranie regionów przechodzących głęboką restrukturyzację gospodarczą i społeczną
w sferze przemysłu, usług, rybołówstwa, obszarów wiejskich i wysoko zurbanizowanych,
3) walka z bezrobociem strukturalnym poprzez:
 wspieranie pozytywnych dostosowań społeczno-ekonomicznych,
 PAR2, czyli program pomocy dla restrukturyzacji tworzenie systemów szkolenia i
edukacji obejmujących cały okres życia zawodowego,
 rozwijanie aktywnych polityk na rynku pracy, skierowanych przeciwko wysokiemu
bezrobociu,
 ograniczenie sytuacji wykluczenia z rynku pracy znaczących grup społeczeństwa oraz
dyskryminacji różnych grup ludności.8
8
Źródło: Galinowska S., Kowecka – Wyrzykowska E., Lutkowski K., Rowiński J., Sartorius W., Szlachta J. „Skutki
integracji z Unią Europejską dla Polski”, FEE, Warszawa 1999.
17
Unijne cele rozwoju regionalnego są realizowane głównie w ramach Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności. W krajach stowarzyszonych z Unią środki na rozwój
kierowane są poprzez trzy programy, tj.
 PHARE, czyli program pomocy dla restrukturyzacji gospodarek, ukierunkowany na
budowę instytucji i na wsparcie inwestycyjne. Środki z tego programu przeznaczone
były dotąd głównie na: infrastrukturę, edukacje, szkolenia i badania oraz
restrukturyzację przedsiębiorstw i rozwój sektora prywatnego, a ponadto na:
rolnictwo, ochronę środowiska, administrację publiczną, bezpieczeństwo nuklearne,
zatrudnienie, rozwój systemu socjalnego i ochronę zdrowia. Ze środków tych
finansuje się także kompleksowy rozwój wybranych województw (kolejno po 5
województw).
 ISPA, czyli przedakcesyjne program, którego środki kierowane są na ochronę
środowiska i transport.
 SAPARD, czyli przedakcesyjne program wsparcia dla rolnictwa i obszarów wiejskich.
Szczególnym wyrazem integracji europejskiej jest współpraca transgeniczna w ramach
powoływanych wzdłuż całej granicy polskich euroregionów, np. Na zachodniej granicy
utworzono eurroregion PROMENA (1995). Podstawowym wspólnym przedmiotem
zainteresowania jest ochrona środowiska i gospodarka wodna u ujścia Odry. Na granicy
południowej z Czechami i Słowacją euroregion TATRY(1994) oraz euroregion KARPATY
(1993). Główne pola współpracy to: ochrona środowiska, turystyka, wymiana kulturalna oraz
rozwój przejść granicznych. Natomiast na granicy wschodniej euroregion NIEMEN (1997)
oraz BAŁTYK (1998).Obejmują one szeroką współpracę dotyczącą: wspierania rozwoju
gospodarczego, ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju infrastruktury technicznej oraz
wymiany naukowej, oświatowej i kulturalnej.9
Zróżnicowana
współpraca
międzynarodowa
wzdłuż
wszystkich
granic
Rzeczpospolitej przynosi pierwsze efekty przede wszystkim w realizacji: przejść granicznych,
zadań z zakresu środowiska przyrodniczego, rozwoju turystyki oraz lokalnej wymiany
towarowej. Wszystkie te działania wpływają korzystnie na poprawę stanu zagospodarowania
obszarów przygranicznych.
Integracja Polski z Unią europejską nie ma alternatywy, co rzutuje bezpośrednio na
strategie rozwoju jednostek terytorialnych. W strategiach tych niezbędne jest uwzględnienie
9Wysocka
E., Koniński J. „Przesłanki regionalizacji. Zarys strategii rozwoju i polityki przestrzennej”, IGPiK Warszawa
19998.
18
w sposób integralny celów polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz kierunków działania
wskazanych z Funduszy Strukturalnych i programach przedakcesyjnych. Dla absorpcji
środków, poza udokumentowaniem potrzeb, niezbędne jest stworzenie skutecznego
mechanizmu montażu środków własnych i pomocniczych. Przygotowanie odpowiednich
dokumentów musi uwzględniać również obowiązującą w Unii Europejskiej procedurę.
1.4
PROGRAMY OPERACYJNE ROZWOJU REGIONU OBECNE W
POLSCE
Według obecnych regulacji funduszy strukturalnych obowiązujących w latach 2000-
2006 podstawowym elementem programowania funduszy strukturalnych jest program
operacyjny.
Przygotowywanie programów operacyjnych horyzontalnych i sektorowych bądź też
rozwoju regionalnego, jest dla krajów członkowskich Unii Europejskiej niezbędnym
wymogiem dla uzyskiwania dofinansowania ze strony funduszy strukturalnych. Ramowe
zasady ich przygotowania zostały określone w odpowiednich dokumentach programowych, w
tym przede wszystkim w rozporządzeniu wprowadzającym ogólne przepisy dotyczące
funduszy strukturalnych. Z punktu widzenia sytuacji w Polsce największe znaczenie dla
województw w Polsce mają zapisy odnoszące się do zintegrowanych programów
operacyjnych celu 1 (poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i
strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług oraz poprawa jakości życia), które będą
przygotowywane jako część Narodowego Planu Rozwoju oraz Wspólnotowych Ram
Wsparcia prawdopodobnie dla wszystkich 16 województw w Polsce.
Jak powiedziano to już powyżej Polska zostanie prawdopodobnie w całości objęta
celem 1 polityki strukturalnej UE w momencie akcesji. Wymagało to będzie
przygotowywania dokumentów, w tym programów operacyjnych, według wymogów
określonych w regulacjach funduszy strukturalnych. Dla uniknięcia tworzenia dwóch
odrębnych systemów programowania polityki strukturalnej i regionalnej niezbędne jest
harmonizacja programowania rozwoju wprowadzonego Ustawą o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego z praktyką Unii i Europejskiej. Jest to tym bardziej oczywiste, iż około
70% środków na finansowanie polityki strukturalnej w Polsce (w tym regionalnej) ma według
założeń pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.
19
Wprowadzenie
przez
Wspólnotę
Europejską
nowego
instrumentu
pomocy
przedakcesyjnej w formie programu Phare - spójność społeczna i gospodarcza, wzorowanego
w sferze wymogów programowych na rozwiązaniach Funduszy Strukturalnych, ale także
konieczność przygotowania programu SAPARD w formie programu operacyjnego, jak
również spodziewane rozpoczęcie programowania i realizacji projektów w ramach
kontraktów zawieranych pomiędzy rządem a samorządem wojewódzkim, stanowi okazję do
przetransponowania na grunt polski instrumentarium, które będzie niezbędne dla właściwego
przygotowania i następnie wdrożenia programów strukturalnych już po przystąpieniu Polski
do Unii Europejskiej.
Każdy z programów przedakcesyjnych wprowadzonych przez Komisję Europejską w
roku 2000 posiada odrębne regulacje. Oprócz części programu Phare związanej ze wsparciem
procesu dostosowawczego, kierunki wsparcia z funduszy przedakcesyjnych są w zasadzie
zgodne z kierunkami interwencji Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności,
natomiast zasady funkcjonowania nadal odbiegają od zasad obowiązujących w ramach
polityki spójności realizowanej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Szczególnie duża
różnica występuje nadal w funkcjonowaniu programu Phare.
W szczególności kierunki przeznaczenia środków w ramach programu spójności
społeczno-ekonomicznej programu Phare odpowiadają w dużym stopniu zakresowi działań
dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego. Program SAPARD natomiast pomyślany jest jako prekursor zreformowanego
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Instrumentu Finansowego
Rybołówstwa. Zasady funduszu ISPA są prawie tożsame z zasadami Funduszu Spójności.
Jedynym programem, który zakłada przygotowanie uproszczonego programu operacyjnego
rozwoju regionalnego jest wyodrębniony z całości programu Phare program spójności
społeczno-gospodarczej. Zasadniczym celem działań podejmowanych w ramach programu
spójności Phare jest, podobnie jak w przypadku programów finansowanych z zasobów
funduszy strukturalnych, zmniejszenie międzyregionalnych różnic w poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego, zarówno w obrębie krajów kandydujących, jak również w
porównaniu z regionami krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Program finansuje projekty w trzech podstawowych dziedzinach: infrastrukturze
sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu, sektorze produkcyjnym oraz zasobach ludzkich.
Wymogi stawiane przed programami operacyjnymi rozwoju regionalnego Phare
spójność społeczno-gospodarcza są znacznie niższe od wymogów określonych regulacjami
20
funduszy strukturalnych dla programów operacyjnych celu 1, co więcej są one także niższe od
wymogów stawianych w Programie wsparcia przed wnioskami województw ubiegających się
o wsparcie ze strony rządu realizacji zadań wynikających z programów wojewódzkich.
Niemniej jednak, osiem województw, które przygotowało w ramach programu (edycje Phare
2000 oraz Phare 2001) uproszczone programy operacyjne rozwoju regionalnego ma
ułatwiony start dla przygotowania w przyszłości docelowych, w pełni kompleksowych
zintegrowanych programów operacyjnych rozwoju regionalnego.
1.5
OPIS SYSTEMU MONITOROWANIA I OCENY, W TYM OPIS
KOMITETU MONITORUJĄCEGO
Potrzeba stwarzania spójnego systemu monitorowania programu wsparcia, a więc
także w tym wojewódzkich programów operacyjnych, podyktowana jest potrzebą
zapewnienia efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych zarówno
polskich, jak i (w przypadku środków przedakcesyjnych i strukturalnych) wspólnotowych.
Monitoring na poziomie regionalnym powinien stanowić część ogólnokrajowego,
zintegrowanego systemu, dotyczącego monitorowania zarówno programów wojewódzkich,
samych kontraktów, jak również programów pomocowych Unii Europejskiej. Wymóg
stosowania jednolitych zasad i procedur postępowania w tym względzie będzie obowiązywał
wszystkie instytucje i beneficjantów polityki rozwoju regionalnego państwa.
Szczegółowe zadania, skład i zasady działania komitetu monitorującego program
wsparcia na poziomie krajowym określił program wsparcia na lata 2001-2002. Natomiast w
odniesieniu do komitetów monitorujących kontrakty wojewódzkie program wsparcia określił
jedynie ogólne ramy ich funkcjonowania, których uszczegółowienie musi nastąpić na
wskutek rokowań nad zawarciem kontraktu wojewódzkiego. Określenie ram monitorowania
kontraktów w programie wsparcia jest uzasadnione faktem, że kontrakt jest swoistym
elementem realizacyjnym programu wsparcia a system monitorowania w jego ramach musi
być kompleksowy i spójny.
Odpowiedzialność za monitorowanie realizacji kontraktu, a więc uzgodnionego
wojewódzkiego programu operacyjnego rozwoju regionalnego, spoczywać będzie na
komitecie monitorującym kontrakt wojewódzki. Ze względu na podział odpowiedzialności za
realizację polityki rozwoju regionalnego państwa na poziomie wojewódzkim, komitetowi
21
temu, powoływanym do nadzorowania przebiegu wdrażania kontraktów wojewódzkich w tym
objętych nimi programów rozwoju regionalnego realizowanych przy udziale środków
zagranicznych przewodniczyć będzie wojewoda. Pomimo, faktu, że komitety mają za zadanie
monitorować wdrażanie kontraktów a więc wspólnie przez Rząd i samorząd podpisany
dokumenty, propozycja Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, aby jednocześnie
wojewoda i marszałek województwa sprawował te funkcję nie została zaakceptowana.
Pierwszoplanowym
zadaniem
komitetów
monitorujących
kontrakty
będzie
nadzorowanie realizacji kontraktu a więc wspieranego przez państwo wojewódzkiego
programu operacyjnego rozwoju regionalnego i projektów według ustalonego na etapie
negocjacji zestawu wskaźników. Okresowo komitet dokonuje przeglądu postępu programu
wojewódzkiego i w przypadku stwierdzenia odchyleń od założonych rezultatów proponuje
instytucjom wdrażającym kontrakt - samorządowi województwa oraz rządowi RP
reprezentowanymi na poziomie wojewódzkim przez wojewodę - zmiany w zakresie
implementacji programu. Komitet wypowiada się także na temat okresowych raportów
przygotowywanych przez strony kontraktu przed przekazaniem ich ministrowi właściwemu
ds. rozwoju regionalnego oraz wypowiada się na temat propozycji zmian lub wypowiedzeniu
kontraktów wojewódzkich.
W skład wojewódzkich komitetów monitorujących kontrakty powoływanych na
potrzeby realizacji kontraktów wejdą przedstawiciele: wojewody, ministra właściwego ds.
rozwoju regionalnego, innych ministrów - odpowiednio do stopnia zaangażowania, zarządu
województwa,
samorządów
gospodarczych.
W
lokalnych,
województwach,
przedstawiciele
które
będą
partnerów
korzystać
ze
społecznych
środków
i
funduszy
przedakcesyjnych, w skład komitetu może wejść także przedstawiciel Komisji Europejskiej,
jeśli środki UE objęte są kontraktem.
Organizacje i firmy wdrażające programy i projekty muszą stworzyć na podstawie
podpisanych z nimi kontraktów własny system monitoringu jako element systemu
zarządzania programem czy projektem. Nie ma potrzeby powoływania niezależnych
komitetów monitorujących. Wystarczające jest określenie, kto w zespole zarządzającym
odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu i jak wygląda system wewnętrznej
sprawozdawczości.
Za
sposób
prowadzenia
monitorowania
działań
na
poziomie
beneficjantów odpowiadać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz
poszczególni wojewodowie.
22
System monitoringu i oceny opiera się na efektywnym systemie sprawozdawczości.
Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz rozporządzenie w sprawie
programu wsparcia na lata 2001-2002 określa sposób organizowania sprawozdawczości
dotyczącej realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich przez ministra
właściwego. W jej ramach będą przygotowywane analizy, sprawozdania i raporty
pozwalające na podejmowane decyzji przez Radę Ministrów odnośnie podsumowania
efektów, kontynuacji, zakończenia bądź rozwiązania programu wsparcia i kontraktu
wojewódzkiego.
Zagadnienie
organizacji
systemu
efektywnej
sprawozdawczości
i
raportowania jest jednak znacznie szersze. Obok regularnych sprawozdań relacjonujących
przebieg danego programu w okresach kwartalnych i sześciomiesięcznych, a sporządzanych
przez służby wojewodów, samorządów wojewódzkich oraz instytucje wdrażające,
zastosowanie znajdą raporty pisane przez niezależnych ekspertów, relacjonujące wyniki ocen
przeprowadzanych przed rozpoczęciem programu, w jego trakcie i po jego zakończeniu.
Informacje
nt.
przebiegu
konsultacji
prowadzonych
z
wnioskiem
oraz
przewidywanego udziału we wdrażaniu kontraktu jednostek samorządu terytorialnego,
administracji rządowej, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych,
szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, a także organizacji międzynarodowych.
Podstawową zasadą,
na której
opierać się musi
zarządzanie programami
wojewódzkimi, podobnie jak ma to miejsce w funduszach strukturalnych, jest zasada
partnerstwa. Podstawą wdrażania musi być z kolei zintegrowane działanie - z jednej strony
we wdrażanie zaangażowane są różne szczeble rządu/samorządu odpowiedzialne za rozwój
regionalny, z drugiej strony różne sektory, np. zasoby ludzkie, transport, środowisko itp.
Partnerstwo określa, jakie instytucje na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym,
są odpowiedzialne za programowanie, wdrażanie i monitoring programu, jak i za
poszczególne działania finansowane przez program.
Powołanie odpowiedniego partnerstwa jest niezmiernie istotnym czynnikiem
zapewniającym efektywne i czytelne wykorzystanie środków przeznaczonych programy i
projekty rozwojowe. W proces podejmowania decyzji dotyczących strategii, priorytetów i
działań programu wojewódzkiego należy włączyć możliwe szerokie przedstawicielstwo
władz regionalnych i lokalnych, instytucji państwowych i organizacje reprezentujące
wszystkie grupy społeczne. Partnerzy muszą być świadomi swego wkładu w przygotowanie
programu i ciężaru odpowiedzialności, jaka w związku z tym na nich spoczywa.
23
Niezwykle istotne jest by władze samorządowe jak i władze państwowe województw
uzyskiwały obszerne informacje od partnerów na temat trendów w lokalnej gospodarce, by w
ten sposób móc zidentyfikować potrzeby i opracować stosowne strategie i polityki. Oznacza
to, że w trakcie przygotowywania wniosku i programu wojewódzkiego musi zostać
wypracowany kompleksowy system zinstytucjonalizowanego partnerstwa, który umożliwi
efektywne zarządzanie złożonym procesem, często biorąc pod uwagę różne interesy
polityczne, by po konsultacjach i negocjacjach ostatecznie zadecydować o priorytetach i
alokacjach dostępnych środków finansowych.
Zgodnie z zapisami programu wsparcia we wniosku władze samorządowe są
zobowiązane do przestawienia informacji na przeprowadzonych konsultacji w związku z
przygotowaniem wniosku oraz proponowanych sposobów włączenia partnerów społecznych,
gospodarczych oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej w proces realizacji
kontraktu wojewódzkiego.
Pomimo tego, że nie zostały sformułowane takie wymagania w programie wsparcia
wydaje się, że najwygodniejszą i jednocześnie o największej sile oddziaływania, formą
włączania partnerów w procesy zarządzania kontraktem wojewódzkim jest tworzenie
regionalnych komitetów sterujących. Komitety takie faktycznie działają już dla potrzeb
różnych programów przedakcesyjnych oraz Banku Światowego a tworzenie ich w ramach
kontraktów niewątpliwie uporządkowałoby cały, obecnie chaotyczny system konsultacji
prowadzonych w związku z realizacją programów rozwojowych.
Można przypuścić, że wszystkie nowe programy rozwojowe uruchamiane w ramach
kontraktu lub nawet nie objęte jego procedurami wykorzystywały te same komitety.
Tworzone przez marszałka województwa mogą one pełnić dla zarządu województwa
funkcję doradczą w sprawach przygotowania i realizacji poszczególnych programów rozwoju
regionalnego, w tym programów wojewódzkich, ale także kontraktów. W jego skład
wchodziliby
przedstawiciele
Zarządu
Województwa,
gmin,
powiatów,
środowisk
gospodarczych, środowisk pracowniczych, wojewody i innych istotnych instytucji
publicznych oraz organizacji społecznych. Wybrani członkowie byliby odpowiedzialni za
reprezentowanie interesów regionu jako całości.
Podstawowym celem powoływania sterujących komitetów regionalnych jest
zapewnienie szerokiego udziału reprezentatywnych partnerów społecznych w działaniach
konsultacyjnych i koordynujących wdrażanie polityki rozwoju regionalnego na poziomie
województwa. Komitet Regionalny odpowiedzialny jest wydawanie opinii i rekomendowanie
24
Zarządowi województwa działań ukierunkowanych na realizację celów strategicznych
województwa i zgodnych z nimi programów wojewódzkich.
W szczególności do zadań Komitetu należałoby:
 opiniowanie i rekomendowanie do realizacji programów i projektów przygotowanych
i przedstawionych przez potencjalnych beneficjantów,
 wydawanie opinii nt. zgodności realizowanego programu ze strategią rozwoju
województwa.
Tryb i sposób działania Komitetu określa zarząd województwa lub też, jeśli dotyczy to
programów współfinansowanych ze źródeł przedakcesyjnych Urzędnik nadzorujący z
ramienia Rządu program w porozumieniu z dawcą pomocy.
Podobnie jak w przypadku wymogów stawianych programom strukturalnym Unii
Europejskiej dla właściwej realizacji i odbioru społecznego programu wojewódzkiego jest
zapewnienie odpowiedniej promocji i informacji na jego temat. Wniosek powinien zawierać
informację nt.:
 sposobu konsultacji i promocji wniosku i programu (podobnie jak i innych strategii i
planów rozwojowych);
 sposobu informowania potencjalnych beneficjantów końcowych, instytucji, partnerów
gospodarczych
i
społecznych,
instytucji
promujących
równość
pomiędzy
mężczyznami i kobietami oraz odpowiednich organizacji pozarządowych o
możliwościach stwarzanych w ramach programu;
 sposobu informowania przez instytucje zarządzającą opinii publicznej o roli środków
budżetu państwa i Wspólnoty Europejskiej w programie wojewódzkim i osiągniętych
dzięki nim rezultatach.
Ponadto, opinii publicznej powinny być udostępniane raporty i analizy oraz wyniki
ewaluacji przeprowadzone w połowie okresu realizacji programu oraz po jego zakończeniu.
Zdefiniowanie
procedur
dotyczących
uruchomienia
i
obiegu
przepływów
finansowych, mających na celu zapewnienie ich przejrzystości oraz opis szczegółowych
rozwiązań i procedur służących kontroli programu wojewódzkiego.
Zasadniczo procedury te wynikają z Ustawy o zasadach wspierania rozwoju
regionalnego, Ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów szczegółowych a także
zapisów rozporządzenia w sprawie programu wsparcia na lata 2001-2002. Szczegółowe
procedury dotyczące uruchamiania i obiegu przepływów finansowych w ramach realizacji
kontraktów wojewódzkich zostaną określone przez ministra finansów i będą umieszczone w
25
kontrakcie wojewódzkim. Procedury te będą jednolite dla wszystkich kontraktów. We
wniosku należy ograniczyć się do opisu proponowanych procedur niestandardowych,
specyfiki regionalnej, proponowanych modyfikacji wynikających ze specyficznych działań
lub proponowanych instytucji (podmiotów uprawnionych) beneficjantów. Należy także
zaznaczyć różnice wynikające z odmiennych regulacji dotyczących środków zagranicznych
oraz poszczególnych źródeł krajowych.
Głównym obszarem interwencji i koncentracji środków Funduszy Strukturalnych są
regiony o najniższym, w skali Wspólnoty, poziomie rozwoju społeczno-gospodarczym.
Kryterium ich wyróżnienia jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca dla
jednostki NUTS II10 mniejszy od 75% średniej unijnej. Działania podejmowane na tych
obszarach mają na celu przyśpieszenie ich rozwoju.
Celem 2 zostały objęte obszary stojące przed koniecznością głębokiej restrukturyzacji
społeczno-ekonomicznej. Dotyczy to obszarów koncentracji przemysłów tradycyjnych,
obszarów wiejskich o niskich dochodach ludności, zdegradowanych społecznie dzielnic miast
oraz terenów zależnych od rybołówstwa (wyznaczane są one jako jednostki NUTS III lub
mniejsze w oparciu o wysokość stopy bezrobocia i udział w zatrudnieniu).
Celem 3 objęte są wszystkie obszary krajów członkowskich niezliczone do celu 1.
Prowadzone są w jego ramach działania mające na celu wsparcie działań ukierunkowanych na
adaptację i modernizację systemów edukacyjnych, szkoleniowych i zatrudnienia.
1.6
TOK OPRACOWANIA ORAZ PROPOZYCJA METODOLOGII
BUDOWY STRATEGII ROZWOJ
Strategia rozwoju jest opracowaniem własnym samorządu terytorialnego, który w
całości odpowiada za jej sformułowanie i realizację (Rysunek 1). Udział ekspertów w
10
Skrót NUTS oznacza nazwę klasyfikacji statystycznej Unii Europejskiej wprowadzoną przez biuro statystyczne UE
EUROSTAT dla umożliwienia porównywalności danych pomiędzy krajami i obszarami krajów członkowskich. Jednostki
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), w szczególności poziomu II i III, stanowią także
podstawę do wyznaczania obszarów interwencji funduszy strukturalnych. W dniu 13 czerwca 2000 r. Rada Ministrów
przyjęła Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych, które
do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej określać się będzie w Polsce skrótem NTS.
W świetle rozporządzenia, Polska jest podzielona na jednostki NTS w następujący sposób:
 NTS I - całe terytorium Polski
 NTS II - 16 województw
 NTS III - 44 podregiony
 NTS IV - 373 powiaty
 NTS V - 2489 gmin
26
opracowaniu strategii ma charakter pomocniczy. Inicjatorem podjęcia prac nad strategią
powinien być główny jej podmiot, jakim jest: zarząd województwa, powiatu i gminy.
Wnioskuje on o podjęcie odpowiedniej uchwały przez sejmik województwa czy radę powiatu
lub gminy.
W trakcie opracowania strategii niezbędne jest zapewnienie współpracy z:
 jednostkami administracyjnymi wyższego i niższego rzędu,
 sąsiednimi jednostkami, jednostkami tym w położeniu przygranicznym z jednostkami
sąsiedniego państwa,
 organizacjami porządkowymi oraz samorządami gospodarczymi i zawodowymi.
Budowa strategii rozwoju powinna uwzględniać analizę retrospektywną stanu
wyjściowego regionu, w którym powinny się znaleźć dane statystyczne dotyczące regoinu w
rozbiciu na podregiony, w porównaniu z innymi regionami. Zestawienia powinny zawierać
dane z okresu ostatnich 8–10 lat. Najważniejsze z tych danych to np. gęstość zaludnienia,
wykształcenie, procent ludności w wieku przed-po- produkcyjnym, średnie wynagrodzenie,
PKB, telefony itp. Dynamika zmian w tych obszarach pozwala na wyciągnięcie wielu
wniosków. Wiele z tych danych zawarte są w rocznikach statystystycznych które należy
przeanalizować.
W opracowaniu wstępnym powinny pojawić się mapki, pokazujące gęstości
rozważanych wielkości w regionie, a także ilustrujące dynamikę zmian. W strategii rozwoju
powinna znaleźć się tylko diagnoza regionu, powstała na bazie takiego opracowania. Program
wdrażania to pierwszy poziom strategii, w którym powinny pojawiać się konkretne
informacje o podmiotach realizujących, sposobach realizacji, horyzontach czasowych i
spodziewanych wynikach. Końcową część strategii powinny stanowić zadania określane na
najbliższe 2-3 lata, wraz z opisem, terminem wykonania, nazwiskiem osoby odpowiedzialnej,
budżetem i źródłem środków finansowych.
Po sformułowaniu strategii należy podać jasny sposób monitorowania jej realizacji.
Wydaje się, że corocznie powinna być nowelizowana tak strategia rozwoju jak i stan
wyjściowy regionu (zmieniony na skutek działania czynników endo- i egzogennych).
Strategia powinna zawierać syntezę sprawozdań z zadań już wykonanych wraz z opisem
uzyskanych z nich efektów. Pełne sprawozdania z wykonania zadań powinny być dostarczane
do regionalnej komisji monitorującej przy pobieraniu każdej transy nakładów na zadanie, lecz
nie rzadziej, niż co pół roku. Komisje takie powinny składać syntetyczne sprawozdania do
27
swoich odpowiedników w regionach, którego składową jest region wdrażający strategię.
Byłoby to pomocne przy nowelizacji strategii regionów wyższego rzędu.
W rezultacie syntetyczne sprawozdanie otrzymywałaby w końcowym etapie komisja
przy Radzie Ministrów, co pozwoliłoby corocznie modyfikować Narodową Strategię
Rozwoju Regionalnego.
Poszczególne regiony (gminy, miasta, powiaty, województwa, państwo) powinny
corocznie publikować (np. w internecie) sprawozdania z wykonania zadań strategii w roku
ubiegłym oraz strategię znowelizowaną. Takie podejście do problemu strategii pozwoliłoby
na ciągłe ich udoskonalanie, gdyż zespoły budujące strategie rozwoju w regionach mogłyby
sięgać po wzorce działań, które sprawdziły się w innych regionach lub uniknąć błędów, które
stały się udziałem innych.
28
Rysunek 1. Struktura organizacyjna prac nad strategia rozwoju
Sejmik Województwa
Rada Powiatu/Gminy
Zarząd
województwa
Społeczna
Rada
Konsultacyjna
Pełnomocnik ds.
Opracowania
strategii
Zespół
Ekspercki
Zespół Redakcyjny
Zespół
zadaniowy
ds. ekologii
Zespół
zadaniowy ds.
społecznych
Generalny
Konsultant
Zespół
zadaniowy ds.
gospodarczych
Zespół zadaniowy
ds. infrastruktury
technicznej
Źródło: E.Wysocka, J. Koziński, „Strategia rozwoju regionalnego lokalnego reformie administracyjnej
państwa”, Wyd. DIFIN, Warszawa 2000, strona 109.
29
Rysunek 2. Tok opracowania strategii rozwoju
Źródło: E.Wysocka, J. Koziński, „Strategia rozwoju regionalnego lokalnego reformie administracyjnej
państwa”, Wyd. DIFIN, Warszawa 2000, strona 111.
Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego
lub Rady Powiatu/Gminy
Bilans otwarcia + ankieta
Diagnoza prospektywna
problemy/szanse/zagrożenia
Opinia Społecznej
Rady
Konsultacyjnej
Seminarium robocze
Konsultacje z
samorządem
Akceptacja diagnozy stanu przez Sejmik
Województwa lub Rade powiatu/Gminy
Opinia Społecznej
Rady Konsultacyjnej
Cele i wizja rozwoju
Konsultacje samorządu
terytorialnego
Seminarium robocze
Akceptacja celów i wizji przez Sejmik
Województwa lub Rade Powiatu /Gminy
Uzgodnienia z
administracja
rządową
Opinia
Społecznej Rady
Konsultacyjnej
Program rozwoju
Ostateczna redakcja strategii
Zatwierdzenie strategii przez Samorząd
wojewódzki lub radę powiatu/Gminy
30
Uzgodnienia z
administracją
terytorialną
Opinia
samorządu
terytorialnego
2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH KIERUNKÓW
STRATEGII ROZWOJU POLSKII
2.1 KIERUNKI ROZWOJU
2.1.1 TRZY GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU W NAJBLIŻSZYM PIĘCIOLECIU
Uderzeniem pierwszym, realizowanym już począwszy od 2001 roku, powinno być
przejście do intensywnego inwestowania w edukację. Nakłady na edukację powinny być od
roku 2001 zwiększone coroczne w tempie o 1,5 pkt szybszym od wzrostu PKB, tak, aby
osiągnąć najpóźniej w roku 2010 udział wydatków na edukację ze wszystkich źródeł w
wysokości 6,5% PKB i 7,5% w roku 2020 w porównaniu z obecnym poziomem 5,6%.
Powinno to umożliwić osiągnięcie standardów edukacyjnych UE najpóźniej w latach 20102012. Wymaga to rozwiązania następujących problemów:
 jak najszybszego wykorzystania kształcenia szkolnego i pozaszkolnego do podnoszenia
poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa oraz dla wyrównywania startu szkolnego i
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwłaszcza na wsi, upowszechnienia kształcenia
wyższego,
 zasadnicze rozszerzenie systemu stypendialnego oraz pomocy kredytowej dla
studentów, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze wsi i małych miasteczek, co
warunkuje zwiększenie naboru do szkół wyższych,
 szerokiego wprowadzenia do programów nauczania umiejętności korzystania z
komputera i z Internetu oraz szerokiej rozbudowy nauczania języków obcych,
 zapewnienia większej elastyczności kształcenia w dostosowaniu do potrzeb rynku
pracy,
 wprowadzenia nowych rozszerzenia istniejących form kształcenia i odnawianiu
kwalifikacji osób dorosłych uczestniczących w życiu zawodowym, tak aby do roku,
2010 co najmniej 1/3 pracujących uczestniczyła w odnowieniu kwalifikacji,
 zapoczątkowania
objęcia
kadr
nauczycielskich
kompleksowym
programem
doskonalenia kwalifikacji w systemie kształcenia ustawicznego, zwłaszcza w
dziedzinie wiedzy informatycznej, czemu powinno towarzyszyć znaczne podniesienie
relatywnego poziomu płac i wynagrodzeń dla nauczycieli.11
11
Strategia rozwoju regionalnego Polski do roku 2020, Warszawa 2000
31
Wszystko to wymaga jak najwcześniejszego przystąpienia do korekty obecnie
realizowanej reformy pod kątem jej dostosowania do potrzeb przyszłości.
Uderzeniem
drugim
powinno
być
dokonanie
przełomu
w
budownictwie
mieszkaniowymi wykorzystanie tego jako głównego czynnika zdynamizowania gospodarki.
Może to dać Polsce przewagę w tempie rozwoju nad innymi krajami Unii Europejskiej jednak
wymaga to rozwiązania następujących problemów:
 zasadniczego zwiększenia rozmiarów subwencji dla gmin na zbrojenie terenów i
budownictwo komunalne,
 przywrócenie rzeczywistego charakteru spółdzielczego istniejącym spółdzielniom
mieszkaniowym,
 udzielanie preferencyjnych kredytów na pierwsze mieszkania dla ludzi młodych,
zakładających rodziny, a także rodzin migrujących w poszukiwaniu pracy oraz na
zakończenie realizacji już rozpoczętych budynków mieszkaniowych,
 wprowadzenia obowiązku lokowania w budownictwie mieszkaniowym części
kapitałów, gromadzonych przez otwarte fundusze emerytalne w połączeniu gwarancja
państwa dla tych inwestycji.12
Budownictwo mieszkaniowe może spełniać rolę dynamizującą rozwój całej
gospodarki tylko pod warunkiem, ze będzie oparta w decydującym stopniu na pracy krajowej
i na materiałach dla budownictwa wytwarzanych w kraju. W sumie za cel minimalny należy
uznać zbudowanie do roku, 2020 co najmniej 3 milionów mieszkań, a w korzystniejszych
warunkach dążyć do liczby 5 mil nowo zbudowanych mieszkań. Pozwoliłoby to doprowadzić
liczbę mieszkań budowanych w przeliczeniu na 1000 ludności do 6 – 7 rocznie, co
oznaczałoby zahamowanie regresu pod tym względem w stosunku do krajów UE.
Uderzeniem trzecim powinno być zasadnicze zwiększenie nakładów na naukę i
zaplecze B+R. Wzrost taki może mieć jednak uzasadnienie tylko pod warunkiem głębokiej
zmiany sposobu finansowania nauki, polegające na przejściu na standardy europejskie.
Wymaga to:
 przejścia na europejskie standardy finansowe nauki i zaplecza badawczo –
rozwojowego,
 finansowanie
programu
praktycznego
wykorzystania
osiągnięć
naukowych,
wzorowanych na Europejskich Programach Ramowych z zapewnieniem rozwoju
instytucji konsorcjów celowych, opartych na łączeniu środków i działań nauki,
12
Strategia rozwoju regionu do roku 2020, Warszawa 2000.
32
przemysłu i biznesu, oraz zakładania i rozwój państwowych instytutów badawczych
dla dziedzin o znaczeniu strategicznym,
 zasilania finansowego szkół wyższych, które już prowadzą badania o znaczeniu
aplikacyjnym lub mogą je rozszerzyć,
 tworzenie na terenie Polski instytutów naukowych,
 zwiększenia zakresu kształcenia młodych kadr naukowych, a zwłaszcza, co najmniej
dwukrotnie, liczb osób uzyskujących stopień doktora nauk.13
Przesunięcia środków na wyżej wymienione trzy kierunki działania należałoby
dokonać jak najszybciej. W praktyce jest to jednak możliwe dopiero tylko w odniesieniu do
edukacji, gdzie zwiększenie środków może być dokonane już w najbliższym budżecie
państwa na rok 2001.W pozostałych przypadkach natomiast wymaga to odpowiednich
kroków wstępnych. Zwiększenie nakładów na te trzy kierunki powinno nastąpić w trzech
terminach (lata 2001, 2002, 2003), co oznaczałoby zarazem trzy fale koncentracji
niezbędnych w tym celu środków budżetowych i inwestycyjnych.
Powinno to być poprzedzone okresami przygotowawczymi, a mianowicie:
 rok 2000 dla edukacji,
 rok 200 i 2001 dla budownictwa mieszkaniowego,
 rok 2000 – 2002 dla nauki.
Jednak nie zrealizowano tych posunięć, ale już począwszy od roku 2001 można
założyć przesunięcia tego terminu o jeden rok, czyli na rok 2002 z zachowaniem
proponowanego trzyletniego cyklu realizacji.
Tabela 2. Zadania strategiczne na okres po roku 2005.
Pięciolecie
2001-2005
Zadania strategiczne
Dokonanie przełomu w 3 dziedzinach dynamizujących gospodarkę: edukacji,
budownictwie mieszkaniowym, nauce
2006-2010
Proeksportowe przestawienie gospodarki
2011-2015
Przyspieszenie głębokiej restrukturyzacji gospodarki oraz główna fala
inwestycji infrastrukturalnych
2016-2020
Początek bardziej aktywnej przebudowy struktury agrarnej i przyspieszenia
przepływu ludności ze wsi do miast
Źródło: Strategia rozwoju regionalnego Polski do roku 2020, Warszawa 2000,strona 43
13
Strategia rozwoju regionalnego Polski do roku 2020, Warszawa 2000.
33
2.1.2. FORMUŁOWANIE POLITYK ROZWOJU
Konkretyzacja wybranej strategii polega na przełożeniu kierunków działań zawartych
w celach strategicznych na zadania przypisane odpowiednim strukturom zaradzania.
Podmiotowe ujecie zadań przybrać może formę polityk działowych bądź programów
przypisanych jednemu lub wielu podmiotom. Przy konkretyzacji strategii i jej realizacji
mamy do czynienia z dwoma rodzajami zadań, tj. przypisanymi ustawowo poszczególnym
podmiotom i zadaniom celowym, związanymi z realizacją konkretnych przedsięwzięć.
Punktem wyjścia do formułowania polityk i programów jest wyraźny podział zadań
miedzy administracją rządowa, samorządową, konkretne podmioty gospodarcze i obywateli,
wynikający z zakresu ich obowiązków uprawnień.
Zadania o charakterze publicznym realizowane przez administracje rządową mogą być
podejmowane na podstawie programów rządowych. Warunkiem realizacji tych zadań jest ich
akceptacja przez rząd z określeniem konkretnych nakładów finansowych, finansowych
następnie ich uwzględnienie w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Trzeba zaznaczyć, że zadania rządowe dotyczą przede wszystkim realizacji
inwestycji w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego kulturowego, infrastruktury
technicznej o znaczeniu krajowym i regionalnym, inwestycji komunikacyjnych oraz obiektów
związanych z obronnością kraju.
Druga grupę stanowią zadania samorządów województw, które dotyczą (art. 14
ustawa o samorządzie województwa):
 rozwoju gospodarczego,
 infrastruktury społecznej,
 infrastruktury technicznej,
 zagospodarowanie przestrzenne i ochrona środowiska oraz gospodarka wodna.
Trzecia grupa zadań dotyczy samorządu powiatu i ma podobny charakter zadań do
samorządu województwa z dodatkiem:
 wspierania osób niepełnosprawnych,
 geodezji,
 kartografii i katastru,
 gospodarki nieruchomościami,
 nadzoru budowlanego.14
14
Ustawa o samorządzie wojewódzkim.
34
Czwarta grupę stanowią zadania własne i wspólne gmin, związane z ich
funkcjonowaniem i rozwojem. Zadania te można podzielić na cztery kategorie spraw,
obejmujące:
 infrastrukturę techniczną,
 infrastrukturę społeczną,
 porządek i
bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo sanitarne i
ochrona
przeciwpożarowa,
 ład przestrzenny i ekologiczny.15
W celu wykonywania swoich zadań gmina może stworzyć jednostki organizacyjne, w
tym przedsiębiorstwa, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. Działalność
podmiotowa gminy związana jest z realizacją zadań o charakterze publicznym, czyli
zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Statutowe zadania podmiotów strategii znajdują wyraz z odpowiadającej im polityce
rozwoju, stanowiącej podstawę formułowania programów i realizacji polityk sektorowych. W
generalizowanej formie mogą to być następujące polityki:
 społeczna,
 ekologiczna,
 produkcyjna,
 infrastruktury technicznej.
Ogólną ramę polityki w odniesieniu do struktur terenowych tworzy polityka
przestrzenna.
Polityka społeczna nastawiona jest na opanowanie strukturalnego bezrobocia ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet przez poszukiwanie rozwiązań dla tworzenia
nowych miejsc pracy, otwieranie ośrodków przekwalifikowania zawodowego. Drugim
elementem polityki społecznej jest osłona ludności najuboższej, w ramach, której prowadzi
się działania mające na celu utrzymanie ośrodków opieki społecznej, zapewnienie opieki
zdrowotnej. Trzeci element to zmiany strukturalne w służbie zdrowia i szkolnictwie
wszystkich szczebli, zmierzające do osiągnięcia samowystarczalności i efektywności
poszczególnych jednostek organizacyjnych. Działania te powinny zmniejszać presję na
wydatki budżetowe.
Polityką ochrony środowiska należy objąć likwidację źródeł zanieczyszczeń,
tworzenie obszarów chronionych, utrzymane stanu sanitarnego. Polityką ochrony środowiska
15
Ustawa o samorządzie wojewódzkim.
35
wiąże się ściśle ochrona dóbr kultury. Na rozwiązanie tego problemu mogą wpłynąć
skorelowane działania prawne, finansowe oraz organizacyjne.
Jeśli chodzi o politykę w zakresie infrastruktury technicznej jest ona w większym
stopniu uzależniona od postępu naukowo-technicznego. Na pierwszy plan wysuwa się
zaopatrzenie w odpowiedniej jakości wodę spożywcza, a następnie związana z tym budowa i
utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków.
Wśród struktur przestrzennych w polityce przestrzennej wyróżnia się:
 obszary o socjalnym statusie prawnym: przyrodnicze obszary prawnie chronione,
zlewnie chronione, obszary ochrony uzdrowiskowej, tereny specjalne,
 obszary o dominujących negatywnych cechach regresu społecznego i gospodarczego,
deficytu wody itp.,
 obszary szczególnych predyspozycji do rozwoju gospodarczego dominujących
funkcji,
 obszary o różnym tempie i rozwoju zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
Wszystkie rodzaje polityk powinny znaleźć swoje odbicie w postaci programów
realizacyjnych, które w strategii powinny być wstępnie zarysowane. Opracowanie
konkretnych programów i ich realizację są domeną odpowiednich podmiotów strategii
rozwoju danej jednostki. Mogą się one bardzo różnić w swoich ujęciach. Zależy to od wielu
czynników, począwszy od specyfiki przedmiotu strategii, stopnia zaangażowania podmiotu w
jej realizację, a także środków stojących aktualnie do dyspozycji.
Kluczowego znaczenia dla prowadzenia całej strategii nabiera polityka strukturalna
państwa. Najważniejszym jej zadaniem w najbliższym 20-leciu jest zdynamizowanie
gospodarki w Polsce. Zasadnicze znaczenie ma w tym celu stworzenie warunków do
wyraźnego zwiększenia udziału w gospodarce tych jej dziedzin, które charakteryzują się
najwyższym tempem wzrostu popytu na swe wyroby i usługi. Zaliczyć do nich można pięć
dziedzin są to:
 obsługa firm,
 przemysły wysokiej techniki,
 produkcję i usługi związane z wykorzystaniem czasu wolnego,
 wyroby i usługi służące ochronie zdrowia,
 wyroby i usługi służące ochronie środowiska.
Udział tych dziedzin w całym zatrudnieniu w gospodarce powinien zwiększyć się z
19% w 1998 r. do 32-33% w roku 2020.
36
Drugim zadaniem polityki strukturalnej powinna być modernizacja makrostruktury,
aby uczynić ją bardziej zbliżoną do struktur krajów Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie
ma tu przejście od dominującej jeszcze w Polsce strukturze charakterystycznej dla
tradycyjnych krajów przemysłowo-rolniczych do struktury typowej dla krajów o gospodarce
rynkowej – charakteryzującej się dominacją sektora usług w całym zatrudnieniu.
Szczególnego wsparcia wymagają te rodzaje usług, które umacniają konkurencyjność polski
na rynkach światowych, jak np. usługi marketingowe.
Trzecim zadaniem polityki strukturalnej powinno być dostosowanie struktury do
wymagań cywilizacji informacyjnej. Konieczne jest w tym celu stworzenie programu
dostosowawczego, który powinien obejmować, co najmniej 3 dziedziny:
 masowego upowszechnienia wiedzy informatycznej w społeczeństwie,
 wykorzystanie technik informacyjnych szerokim zasięgu aplikacji społecznogospodarczych,
 oraz tworzenia specjalizacji narodowej w obszarze technik informacyjnych,
uwzględnieniem dziedzin oprogramowania, w których szanse Polski mogą być
największe, oraz produkcji i wykorzystania sprzętu specjalistycznego.
Czwartym zadaniem polityki strukturalnej powinno być unowocześnienie struktury
eksportu polskiego. Zasadnicze znaczenie ma tu:
 szersze wejście polski na najbardziej dynamiczny obszar eksportu światowego, jakim
jest rynek wyrobów i usług wysokiej techniki tak, aby ich udział w całości eksportu
zwiększył się z 4% w 1998 r., do co najmniej 15-30% w roku 2020,
 wsparcie przez państwo procesów specjalizacji pod katem handlu zagranicznego,
które obecnie występują już w 3 przemysłach: odzieżowym, meblarski i przetwórstwa
owocowo-warzywnego,
 zwiększenie liczby podmiotów uczestniczących eksporcie, tak, aby udział
przedsiębiorstw nieuczestniczących ogóle w eksporcie zmniejszył się z 65% obecnie
do 40-50% w roku 2020.
Piątym zadaniem polityki strukturalnej powinno być lepsze dostosowanie potencjału
eksportowego polski do ekspansji na rynkach Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma tu:
 szybszy rozwój tych dziedzin, w których UE w największym stopniu jest zależna od
importu zewnątrz wspólnoty,
 tworzenie i umacnianie tych powiązań pomiędzy Polską a UE, które mogą mieć
charakter trwały,
37
 aktywne wspieranie przedsięwzięć o charakterze specjalizacji Polski pod kątem
potrzeb rynku UE,
 stworzenie silnych bodźców dla rozwoju kooperacji z firmami innych krajów
wspólnoty, zwłaszcza z Niemcami, w tym również w eksporcie na rynki trzecie.
Warunkiem postępu w tych kierunkach jest jak najszybsze przejście od dominujących
dotychczas takich dostosowań strukturalnych, których istotę stanowi ochrona przemysłów
upadających, do polityki dostosowań, których istotą jest promocja nowych przemysłów i
dziedzin. Powinno to nastąpić nie później niż w roku 2005.
2.2 CELE I PRIORYTETY
Celem nadrzędnym powinno być stworzenie warunków do zapewnienia wysokiego i
trwałego rozwoju społeczno gospodarczego Polski tak, aby osiągnąć maksymalne
zmniejszenie dystansu dzielącego ją od średniego poziomu krajów Unii Europejskiej pod
względem poziomu PKB na jednego mieszkańca.16 Pozom PKB na jednego mieszkańca Polski
w dolarach, ocenia się w punkcie wyjściowym w roku 2000 na około 37% średniego poziomu
krajów Unii Europejskiej. Utrzymanie tego poziomu wymagałoby tempa wzrostu PKB na
jednego mieszkańca nie mniejszego niż 3% rocznie, jednak rozwoju gospodarczego nie wolno
sprowadzać tylko do wzrostu PKB. Ta ogólna reguła jest szczególnie aktualna w przypadku
Polski, mamy do czynienia ze znacznym jej opóźnieniem pod względem jakości życia.
Decydują o tym:
 opóźnienia w poziomie cywilizacyjnym,
 wyjątkowo wysoki udział ludności o najniższym poziomie wykształcenia,
 wysokie zróżnicowanie dochodowe,
 gorsze warunki mieszkaniowe,
 słabość funkcjonowania instytucji socjalnych służb publicznych,
 zdewastowanie środowiska na niektórych obszarach.
Dlatego w dwudziestoleciu powinno się zapewnić poprawę jakości życia w szybszym
tempie niż wzrost PKB, a postęp pod tym względem ma priorytetowe znaczenie. Temu
celowi nadrzędnemu powinny być podporządkowane wszystkie pozostałe cele cząstkowe i
odcinkowe.
16
Strategia rozwoju regionalnego Polski do roku 2020. Warszawa 2000.
38
Cele stawiane przed strategią i polityką gospodarczą muszą zmieniać się w czasie,
gdyż poważnym zmianom ulegają warunki realizacyjne, charakteryzujące się dużym
zróżnicowaniem w poszczególnych okresach dwudziestolecia, szczególne znaczenie będzie
miało:
 do 2005 niedopuszczenie do wzrostu bezrobocia w latach największego przyrostu
podaży pracy,
 w latach 2006 – 2008 spłata zobowiązań w okresie ich szczytowego nasilenia, co
wymagać będzie wzrostu oszczędności krajowych i proeksportowego przestawienia
gospodarki,
 w latach 2009 – 2015 maksymalne wykorzystanie efektów zmniejszenia się po 2008
roku obciążeń tytułu obsługi długu zagranicznego dla zwiększenia inwestycji
infrastrukturalnych przyspieszenia zmian w strukturze gospodarki,
 w latach 2016 – 2020 wykorzystanie zmian w sytuacji demograficznej dla
zmniejszenia bezrobocia oraz stworzenia warunków do zasadniczego przyspieszenia
procesu przechodzeni a ludności zatrudnionej rolnictwie do działalności pozarolniczej
i do miast.
Powyższe rozumowanie prowadzi do wniosku, że za priorytety dwudziestolecia należy
uznać cztery główne kierunki, które określa Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego są
nimi:
1) rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności
regionów,
2) restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej dywersyfikacji,
3) rozwój zasobów ludzkich,
4) wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją,
5) rozwój współpracy regionów.17
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności
regionów ma prowadzić do wzmocnienia konkurencyjności województw, odpowiednio do ich
endogenicznych potencjałów rozwojowych i perspektyw funkcjonowania egzogenicznych
sektorów aktywności. Ten segment polityki rozwoju regionalnego dotyczyć będzie
wszystkich województw. Możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego kraju są hamowane
przez istniejącą między Polską a krajami Unii Europejskiej lukę infrastrukturalną. Jest
17
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
39
szczególnie widoczna w zakresie infrastruktury drogowej, ale obejmuje także infrastrukturę
teleinformatyczną, kolejową, energetyczną i inne.
Największe znaczenie dla włączenia się regionów w procesy rozwojowe kraju i
umożliwienia im konkurowania w skali krajowej i europejskiej ma wsparcie rozbudowy i
modernizacji infrastruktury, w szczególności transportowej i telekomunikacyjnej, o znaczeniu
ogólnoeuropejskim i narodowym, oraz infrastruktury technicznej i społecznej ośrodków
miejskich, mogących odgrywać rolę biegunów wzrostu.
Inwestycje w infrastrukturę wpływają na podwyższenie jakości życia mieszkańców
(np. poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego), zwiększenie stopnia dostępności do
edukacji, jak i zwiększenie atrakcyjności lokalizowania się w regionie różnego typu
działalności biznesowej, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W dłuższej
perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej w miastach
oraz poprawa połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi może skutkować zwiększeniem
mobilności
przestrzennej
mieszkańców,
co
ma
kluczowe
znaczenie
w
procesie
restrukturyzacji obszarów przemysłowych i wiejskich.
W ramach tego priorytetu definiuje się trzy cele szczegółowe, które tworzą
podstawy konkurencyjności regionów Polski:
a) rozwój infrastruktury o znaczeniu ponadlokalnym,
b) rozwój funkcji metropolitalnych największych aglomeracji i miast,
c) rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.18
W dążeniu do realizacji infrastruktury ponadlokalnej udostępnione będą środki na
współfinansowanie działań samorządów ukierunkowanych na modernizację i rozbudowę
infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, komplementarnych w stosunku do
działań polityki rządu w tej sferze. Interwencja państwa koncentrować się będzie na
współfinansowania
infrastruktury
transportowej
(regionalnej,
ponadlokalnej)
jako
podstawowego elementu budowy potencjału endogenicznego rozwoju i zwiększania
mobilności przestrzennej ludności, infrastruktury edukacyjnej (ponadpodstawowej i wyższej),
infrastruktury naukowo-badawczej oraz projektów z zakresu infrastruktury ochrony
środowiska, które przyczynią się do znaczącej poprawy sytuacji ekologicznej w
województwie.
18
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
40
Wsparcie państwa skierowane na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej
w ramach realizacji Narodowej strategii rozwoju regionalnego będzie dotyczyć:
 infrastruktury transportowej, przede wszystkim drogowej i kolejowej informacyjnego
znaczeniu wojewódzkim, z uwzględnieniem elementów systemu krajowego, a w
uzasadnionych
przypadkach
wsparcie
może
dotyczyć
innej
infrastruktury
transportowej o znaczeniu regionalnym: lotnisk, dróg wodnych, miejskich systemów
transportowych, transportu multimedialnego,
 infrastruktury ochrony środowiska o znaczeniu ponadlokalnym,
 infrastruktury służącej do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
 infrastruktury szkolnictwa i edukacji, w tym w szczególności infrastruktury
szkolnictwa wyższego o znaczeniu wojewódzkim,
 wojewódzkich ośrodków naukowo-badawczych, wojewódzkich instytucji rozwoju
technologicznego i innowacji,
 innej infrastruktury o znaczeniu wojewódzkim, realizowanej w powiązaniu z
horyzontalnymi programami krajowymi. 19
Wsparcie dotyczy w szczególności takich sytuacji, w których jednostki samorządu
terytorialnego nie mogą rozwiązać istotnych problemów z powodów geograficznych,
klimatycznych, historycznych itp.
Celem nadrzędnym w rozwoju obszarów metropolitalnych jest zapewnienie ich
stymulującej roli w rozwoju gospodarczym, społecznym, przestrzennym i ekologicznym.
Obszary te, będąc w szczególności węzłami krajowych i regionalnych systemów
infrastruktury oraz równocześnie miejskimi systemami tej infrastruktury, powinny znaleźć
swoje miejsce w programach rozwoju regionalnego, tak aby zostały wykorzystane ich
możliwości dla zdynamizowania rozwoju regionów i kraju.
Wsparcie działań współfinansowanych przez samorządy w ramach tego celu
obejmować będzie:
 uzbrojenie terenu w celu przyciągania inwestycji, wsparcie dla tworzenia
międzynarodowych i regionalnych giełd, instytucji otoczenia biznesu,
 rozbudowę i modernizację bazy edukacyjnej oraz badań naukowych, w tym przede
wszystkim szkolnictwa wyższego,
 infrastrukturę ochrony środowiska związanej z poprawą jakości życia,
19
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
41
 infrastrukturę transportową, w tym przede wszystkim budowę dróg, przepraw
mostowych, lotnisk, systemów komunikacji zbiorowej,
 infrastrukturę kultury i sztuki decydującej o wizerunku miasta i regionu.
Rewolucja internetowa i telekomunikacyjna, stały wzrost znaczenia mediów powodują
tworzenie się na świecie nowego typu społeczeństwa, zwanym
społeczeństwem
informacyjnym. Dla budowania siły konkurencyjnej Polski i jej regionów niezbędna jest
dalsza popularyzacja Internetu, szczególnie na obszarach wiejskich, liberalizacja rynku
telekomunikacyjnego,
rozwój handlu
poprzez
Internet,
zwiększenie dostępności
i
podniesienie wiedzy komputerowej ogółu ludności, a przede wszystkim młodzieży.
Technologie informacyjne powinny służyć rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, ochronie
środowiska i zachowaniu różnic kulturowych, a także umożliwiać dostęp do informacji o
działaniach podejmowanych przez administrację publiczną.
Wsparcie dla restrukturyzacji i dywersyfikacji bazy ekonomicznej regionów ma na
celu zarówno zwiększanie produktywności i rentowności istniejących gałęzi gospodarki
regionalnej, jak i promowanie nowych form działalności sprzyjających zmianie wizerunku
ekonomicznego oraz wzbogaceniu oferty zatrudnienia w regionie. Elementem służącym
restrukturyzacji i dywersyfikacji bazy ekonomicznej regionów powinny stać się zarówno
ogólnokrajowe, jak i regionalne działania służące przyrostowi produkcji eksportowej
Głównym podmiotem interwencji państwa w ramach tego priorytetu będzie sektor
produkcyjny - przedsiębiorstwa (w tym MSP) oraz jego otoczenie (infrastruktura biznesu).
Celem wsparcia powinny stać się również niektóre sektory usług (rozwój turystyki i jej
otoczenia). Kierunki działań w ramach tego priorytetu polegać będą zarówno na
oddziaływaniu na rozwój i powstawanie nowych firm w sektorach zdefiniowanych jako
kluczowe z punktu widzenia potrzeb gospodarek regionalnych, jak i wspieraniu transferu
technologii oraz absorpcji innowacji, a także wsparciu rozwoju turystyki, co może być
istotnym elementem restrukturyzacji obszarów przemysłowych i rolniczych o dużych
walorach środowiskowych i kulturowych. W ramach tego priorytetu wyróżnia się trzy cele
szczegółowe:
 stymulowanie lokalizacji inwestycji w regionie oraz wspieranie rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP),
 wspieranie tworzenia i absorpcji innowacji, w tym transferu nowoczesnych
technologii, rozwój turystyki, rekreacji i ochrona dziedzictwa kulturowego,
42
 stymulowanie lokalizacji inwestycji w regionie oraz wspieranie rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw.20
Lokalizacja nowych inwestycji w danym regionie uzależniona jest od wielu
czynników. Podstawowymi są m.in. poziom rozwoju infrastruktury oraz jakość kapitału
ludzkiego, ale duże znaczenie ma także dobra promocja i sprawna obsługa administracyjna
inwestorów oraz lokalne preferencje i udogodnienia tworzone dla pozyskania inwestycji
mobilnych. Stymulowanie lokalizacji nowych przedsiębiorstw jest jednym z podstawowych
elementów strategii rozwoju regionalnego, ukierunkowanej na zwiększenie wzrostu
gospodarczego i wykorzystanie potencjału endogenicznego regionów.
Dla przyspieszenia restrukturyzacji i podniesienia konkurencyjności regionów
niezbędne jest w ramach polityki rozwoju regionalnego państwa udzielanie wsparcia
przedsięwzięciom, które sprzyjają wykorzystaniu potencjału i inicjatyw województw w
zakresie tworzenia i absorpcji innowacji. W szczególności wsparcie udzielane samorządom
koncentrować się będzie na tworzeniu i funkcjonowaniu instytucji umożliwiających
efektywne wykorzystywanie osiągnięć nauki dla potrzeb praktyki gospodarczej.
Dla dywersyfikacji działalności gospodarczej istotne znaczenie ma rozwój usług, w
tym w szczególności rozwój turystyki i różnych form rekreacji. W warunkach wzrostu
gospodarczego, postępujących procesów zmian strukturalnych oraz wzrostu kontaktów
międzynarodowych pojawiają się sprzyjające warunki dla rozwoju tego sektora usług.
Praktycznie wszystkie polskie regiony dysponują dużymi niewykorzystanymi możliwościami
turystycznymi, związanymi z warunkami przyrodniczymi i kulturowymi. Niezbędne są także
działania modernizacyjne tam, gdzie infrastruktura turystyczna już istnieje. Rozwój turystyki
(w tym agroturystyki) może być istotnym czynnikiem wzrostu zatrudnienia, szczególnie na
obszarach wiejskich, natomiast ochrona dziedzictwa kulturowego przyczynia się do budowy
tożsamości regionalnej, co jest podstawą spójności przekształceń społeczno-kulturowych
współczesnej Europy.
Cel będzie realizowany poprzez projekty rozwoju regionalnych produktów i pakietów
produktów zidentyfikowanych marek turystycznych, konkurencyjnych także na rynku
krajowym i międzynarodowym. Wsparcie uzyskają regionalnie zdefiniowane:
 projekty ukierunkowane na rozwój MSP sektora turystycznego,
 projekty podmiotów zamierzających rozpocząć działalność turystyczną,
20
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
43
 projekty przedsiębiorstw oferujących usługi turystyczne, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na podejmujących działalność w nowych miejscach i sektorach turystycznych,
oferujących nowe produkty turystyczne,
 projekty z zakresu turystyki alternatywnej,
 projekty instytucji sektora publicznego,
 projekty z zakresu komunalnej infrastruktury turystycznej i rekreacji,
 projekty z zakresu zagospodarowania turystycznego obiektów historycznych i
środowiskowych,
 projekty z zakresu promocji i informacji turystycznej.21
Poprawa jakości zasobów ludzkich oraz mobilności ludności, w tym przestrzennej,
jest niezbędnym warunkiem powodzenia procesów rozwoju i restrukturyzacji w
poszczególnych województwach. Poprawa jakości zasobów ludzkich zapewnia wzrost
przedsiębiorczości wszystkim regionom. Natomiast zwiększenie mobilności przestrzennej
ludności jest warunkiem powodzenia restrukturyzacji na obszarach wiejskich i regionach
przeżywających trudności związane z regresem przemysłów tradycyjnych. Odrębnym
zagadnieniem związanym z rynkiem pracy jest wspieranie aktywizacji zawodowej młodych i
bezrobotnych na obszarach zagrożonych bezrobociem strukturalnym oraz trwale zagrożonych
społeczną marginalizacją. Obok województw rolniczych Polski południowo-wschodniej, taka
sytuacja występuje na znacznym terenie województw pasa północnego.
Priorytet ten ma dwa cele szczegółowe:
a) zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich,
b) podniesienie umiejętności kadr administracji publicznej do programowania i wdrażania
polityki spójności oraz rozwijanie partnerstwa.22
W ramach zatrudnienie i rozwoju zasobów ludzkich prowadzone będzie wsparcie
działań samorządów w zakresie polityki zatrudnienia. Zakres ten wyznaczają priorytety
Narodowej strategii wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich 2000-2006 oparte na
czterech filarach:
 poprawa jakości zasobów ludzkich (zdolności do bycia zatrudnionym),
 wzrost przedsiębiorczości,
 poprawa zdolności przedsiębiorstw do adaptacji,
 promocja równości szans na rynku pracy.23
21
22
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
44
Działania
realizowane
w
ramach
programów
wojewódzkich
będą
miały
komplementarny charakter w stosunku do programów realizowanych lokalnie i centralnie
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Urząd Pracy, Ministerstwo Edukacji
Narodowej) i koncentrować się będą na dostosowaniu kwalifikacji kadr do potrzeb i
kierunków rozwoju regionu. Obejmować będą:
 aktywne
formy
przeciwdziałania
bezrobociu
(aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, młodzieży),
 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego (aktywizacja osób pozostających
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy),
 rozwój powszechnej edukacji ustawicznej oraz dostosowanie kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy,
 doskonalenie kadr gospodarki (zwłaszcza w sektorze MSP) w zakresie wdrażania
innowacji i nowoczesnych technologii oraz pomoc dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą (rozwój przedsiębiorczości),
 wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.
Wymienione działania powinny być realizowane zgodnie z zasadą partnerstwa,
zwłaszcza
w
zakresie
współpracy
z
partnerami
społecznymi
(dotyczy
głównie
programowania) i organizacjami pozarządowymi (dotyczy głównie realizacji działań). Zasada
partnerstwa znajdzie także odzwierciedlenie w postaci wsparcia dla lokalnych porozumień na
rzecz zatrudnienia. Za udzielanie wsparcia technicznego jednostkom samorządu (zwłaszcza
samorządowym, wojewódzkim urzędom pracy) w zakresie polityki rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podniesienie
kwalifikacji kadr administracji rządowej i samorządowej jest niezbędnym warunkiem
uczestnictwa w polityce spójności Unii Europejskiej oraz korzystania w jej ramach z zasobów
Funduszy Strukturalnych. Zakres niezbędnych dostosowań w tym obszarze jest olbrzymi i
obejmuje podwyższanie umiejętności programowania, monitorowania, kontroli finansowej,
stosowania procedur współfinansowania oraz zarządzania programami i projektami.
W celu sprawnej absorpcji środków strukturalnych szacuje się, że na wszystkich
poziomach zarządzania działaniami ukierunkowanymi na te zagadnienia musi zostać objętych
w Polsce do roku 2002 kilka tysięcy osób. Zwiększenie zaangażowania osób i grup
społecznych w realizację polityki rozwoju regionalnego państwa, zarówno na poziomie
23
Narodowa Strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.
45
krajowym, jak i regionalnym, jest jednym z podstawowych warunków sukcesu Narodowej
strategii rozwoju regionalnego. Wsparcie udzielane będzie w formie pomocy technicznej,
organizacji seminariów i wizyt studyjnych, a także zakupów wyposażenia związanego z
realizowanym projektem szkoleniowym. W celu osiągnięcia dużej efektywności działań
szkoleniowych ukierunkowanych na administrację publiczną część z nich będzie wdrażana w
ramach komponentu na zasadach partnerstwa instytucji publicznych z krajów kandydujących
i członkowskich (tzw. twinning).
Znaczne obszary Polski zagrożone są zjawiskiem trwałej peryferyzacji i marginalizacji
dużych grup społecznych. W szczególności dotyczy to obszarów Polski wschodniej i
południowo-wschodniej o charakterze rolniczym, na których ułomna i słabo rozwinięta sieć
miejska nie spełnia żadnej roli aktywizującej, popegeerowskich obszarów Polski północnej,
niektórych dzielnic największych miast, głównie o charakterze robotniczym, oraz wielu miast
o jedynej dotychczas funkcji miastotwórczej, którą stanowiły zakłady przemysłowe.
Wspólnymi cechami tych obszarów są:
 utrzymujące się długotrwałe bezrobocie,
 niskie dochody, w których znaczny udział stanowi pomoc socjalna,
 niski poziom wykształcenia ludności oraz patologie społeczne.
Celem priorytetu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zagrożonych
marginalizacją oraz włączenie ich w procesy rozwojowe kraju i Europy. W jego ramach
wyróżnia się następujące cele szczegółowe:
a) aktywizacja obszarów wiejskich,
b) rewitalizacja bazy ekonomicznej miast,
c) rewitalizacja
obszarów
wielkomiejskich
zagrożonych
marginalizacją
społeczno-
gospodarczą.24
Spodziewane rezultaty obejmują:
 wzrost poziomu przedsiębiorczości mierzony wzrostem liczby prywatnych MSP poza
rolnictwem,
 ograniczenie zjawisk patologii społecznych na terenach wsi, w szczególności na
obszarach popegeerowskich oraz restrukturyzowanych miast,
 podniesienie poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast,
24
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
46
 wzrost
atrakcyjności
miast
i
obszarów
wiejskich
w
zakresie
lokalizacji
przedsiębiorstw,
 podniesienie poziomu mobilności przestrzennej ludności.
Rozwój terenów wiejskich są jednymi z priorytetowych obszarów interwencji.
Działania podejmowane na poziomie regionalnym w tym obszarze są postrzegane zarówno
jako wypełnianie, jak i uzupełnienie realizacji spójnej polityki strukturalnej rozwoju
obszarów wiejskich. Wsparcie rozwoju regionalnego w zakresie aktywizacji terenów
wiejskich będzie dotyczyło trzech celów szczegółowych:
 rozwój i modernizacja infrastruktury na obszarach wiejskich i w małych miastach;
działania będą ukierunkowane zarówno na wsparcie rozbudowy infrastruktury
technicznej (w pierwszym rzędzie sieci wodociągowej wraz z uzdatnieniem, budowie
i modernizacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków, budowie dróg lokalnych,
gospodarce odpadami stałymi, dywersyfikacji źródeł energii), jak i infrastruktury
społecznej (w pierwszym rzędzie modernizacji i wyposażenia szkół oraz ochrony
dorobku kulturowego i tożsamości wsi). Realizacja projektów infrastrukturalnych
będzie prowadzona za pomocą funduszu małych dotacji. Wynika to ze struktury
zapotrzebowania
gmin
wiejskich
oraz
z
bardzo
niskich
możliwości
współfinansowania dużych projektów przez najbiedniejsze gminy wiejskie i miejskie,
do których ten komponent jest adresowany,
 tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, umożliwiające zagospodarowanie
nadwyżek siły roboczej występującej w większości terenów rolniczych Polski, w
wyniku stymulowania rozwoju MSP,
 aktywizacja zawodowa ludności wiejskiej, polegająca na organizowaniu szkoleń i
dostarczaniu możliwości przekwalifikowania się ludności wiejskiej, w tym przede
wszystkim młodzieży.
W szczególnie trudnej sytuacji są miasta, które utraciły dotychczasową bazę
ekonomiczną w postaci dużego zakładu przemysłowego, niekiedy zatrudniającego kilka
tysięcy osób. Koncentracja tego typu zjawisk mających poważne konsekwencje dla rynku
pracy i możliwości rozwojowych całych regionów występuje na terenie Polski południowowschodniej (województwo podkarpackie) oraz Polski wschodniej. Inną kategorią miast
problemowych są niewielkie ośrodki, w przeważającej mierze położone na terenach
województw wschodnich, o niedorozwiniętych funkcjach, niezapewniające ani własnym, ani
tym bardziej mieszkańcom okolicznych terenów wiejskich dostępu do podstawowej
47
infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej i zdrowotnej. W miastach tych brak jest odpowiednio
przygotowanych instytucji otoczenia biznesu oraz infrastruktury technicznej.
Polityka regionalna państwa wspierać będzie kompleksowe działania, mające na celu
tworzenie i rozbudowę bazy ekonomicznej małych miast, rozbudowę i modernizację
infrastruktury lokalnej, infrastruktury edukacji, ochronę zabytków kultury materialnej i
dziedzictwa kulturowego. Szczególna uwaga powinna być poświęcona tym funkcjom miast,
które służą obsłudze procesów restrukturyzacyjnych i rozwojowych na wsi.
Problem zdegradowanych obszarów wielkomiejskich jest już dobrze rozpoznany w
Europie. W Polsce natomiast jest zjawiskiem nowym. Europejska polityka regionalna
wprowadziła do katalogu działań różnorodne instrumenty zorientowane na rewitalizację tego
typu obszarów. Polityka rozwoju regionalnego w pierwszym rzędzie wspierać będzie
kompleksowe projekty rewitalizacji miast dużych, wpływające na polepszenie atrakcyjności
inwestycyjnej, tworzenie miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości i ochronę środowiska.
Współpraca
między
regionami,
zarówno
w
kontekście
krajowym,
jak
i
międzynarodowym, jest jednym z motorów spójności społeczno-gospodarczej współczesnej
Europy, a także ważnym czynnikiem budowania jej tożsamości kulturowej. Promowanie
przez państwo współpracy między regionami i podmiotami samorządowymi działającymi na
szczeblu lokalnym powinno zapewniać szybkie rozprzestrzenianie się najlepszych pomysłów
rozwojowych powstających, zgodnie z zasadą subsydiarności, na najbardziej odpowiednim
poziomie zarządzania państwem. Bezpośrednia współpraca między regionami powinna
przyczyniać się także do właściwej koordynacji i zapewniania źródeł finansowania dla
przedsięwzięć o ponadregionalnym charakterze, zarówno transgranicznych, jak i krajowych.
W ramach tego priorytetu wyróżnia się następujące cele szczegółowe:
a) rozwój współpracy przygranicznej,
b) rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie planowania przestrzennego oraz
współpracy między regionami i jednostkami lokalnymi.25
Inwestycyjne wsparcie rozwoju współpracy przygranicznej, poprzez rozbudowę
infrastruktury, głównie transportowej i ochrony środowiska, rozwój MSP oraz zasobów
ludzkich, prowadzone jest w Polsce na dużą skalę od roku 1994 (w ramach Programu
Współpracy Przygranicznej PHARE-Crossborder). Dotychczas działania te koncentrowały się
na granicy polsko-niemieckiej, ale w związku integracyjnych postępem procesów
25
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006.
48
integracyjnych oraz nową sytuacją polskiej granicy wschodniej i południowo-wschodniej jako
przyszłych granic zewnętrznych Unii Europejskiej muszą być one jeszcze w okresie
przedakcesyjnym stopniowo rozszerzane. Zgodnie z obecnymi zasadami, po wstąpieniu
Polski do UE granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej zostaną objęte programem
INTERREG III A, co zapewni finansowanie współpracy przygranicznej proporcjonalnie do
długości granicy państwa i skali problemów rozwojowych. Realizowane będą również
działania zapewniające rozwój ruchu turystycznego w strefie przygranicznej, m.in. poprzez
prowadzenie wzajemnej promocji atrakcji turystycznych, informacji turystycznej w rejonach
przygranicznych, likwidację barier ograniczających ruch turystyczny.
W basenie Morza Bałtyckiego rozwinęła się współpraca dużej liczby państw,
skutkująca wieloma przedsięwzięciami gospodarczymi i projektami ekologicznymi, w
których realizacji aktywnie uczestniczą po stronie polskiej organy samorządu terytorialnego.
Polityka rozwoju regionalnego państwa będzie stymulować i wspomagać samorządy
województw w celu tworzenia nowych inicjatyw i projektów o randze transeuropejskiej, a
także samorządy lokalne w zakresie wymiany najlepszych doświadczeń dotyczących
prowadzenia i promowania rozwoju. Bezpośrednie wsparcie finansowe, jeszcze w okresie
przedakcesyjnym, będą mogły uzyskać zgłaszane wspólnie z krajami i regionami UE projekty
z zakresu transgranicznego planowania przestrzennego (INTERREG III B) oraz wymiany
gospodarczej, społecznej i kulturalnej między regionami Polski i Europy (INTERREG III C).
Istotnym efektem działań podejmowanych w ramach tego komponentu powinno być także
pogłębienie wiedzy i zwiększenie efektywności podejmowanych działań przez samorządy z
zakresu polityki rozwoju.
Kolejność priorytetów nie jest wyrazem ich hierarchii ważności. Podobnie jak NSRRR
Program wsparcia określa zakładany podział środków pomiędzy priorytetami na lata 20012002:
Tabela 3. Priorytety strategii rozwoju regionalnego Polski
L.P. Nazwa priorytetu
1.
%
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu
50
konkurencyjności regionów
2.
Restrukturyzacja bazy ekonomicznej regionów i tworzenie warunków jej
dywersyfikacji
49
15
3.
Rozwój zasobów ludzkich
12
4.
Wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją
18
5.
Rozwój współpracy regionów
5
Źródło: P. Żubr Programy operacyjne, strona12
W przypadku poszczególnych wniosków a następnie kontraktów wojewódzkich
podział ten oczywiście będzie wyglądał odmiennie - istotne jest wzięcie pod uwagę przy
konstruowaniu programu operacyjnego zakładanych przez rząd proporcji podziału oraz przy
wystarczającej ilości środków finansowych - kompleksowe oddziaływanie na możliwie dużą
liczbę elementów struktury społeczno-gospodarczej województwa.
Przy definiowaniu priorytetów należy pamiętać także o czynniku finansowym.
Faktyczne
możliwości
współfinansowania
przez
państwo
zgłaszanych
programów
wojewódzkich programów operacyjnych zostały szczegółowo określone w Programie
wsparcia. W odniesieniu do nich oraz możliwości uzyskania środków z innych źródeł
województwo na każdy z priorytetów powinien alokować określoną kwotę środków
finansowych.
Decyzja o przyznaniu takiej, a nie innej alokacji na realizację priorytetu jest, zatem
kluczowa z punktu widzenia możliwości realizacji celów programu. Decyzja taka winna być
podjęta w oparciu o szczegółową ocenę stopnia ważności danego priorytetu w ramach
strategii rozwoju regionu, analizę kosztów związanych z realizacją działań w ramach danego
priorytetu oraz oczekiwanych efektów tych działań w stosunku do wielkości zaangażowanych
środków. Dodatkowo przeanalizować należy czy zdolności absorpcyjne w ramach danego
priorytetu nie okażą się niewystarczające, co może spowodować realokację środków
finansowych na rzecz innego priorytetu lub, co gorsza, utratę tych środków.
Polecamy internetowy serwis darmowe prace mgr z politologii - strona z całkowicie
darmowym i fragmentami prac dyplomowych - prace licencjackie, magisterskie, semestralne i
zaliczeniowe.
50
Download