Powstanie EURO

advertisement
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY
W CZŁUCHOWIE
KIERUNEK: POLITOLOGIA
SPECJALNOŚĆ: INTEGRACJA EUROPEJSKA
DAMIAN WTULICH
NUMER ALBUMU 35442/C
POWSTANIE EURO - WSPÓLNEJ WALUTY
EUROPEJSKIEJ
Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
prof. dr hab. Albina Bilińskiego
Człuchów 2004
Mojej matce
4
Wstęp _____________________________________________________ 3
Rozdział I. Założenia metodologiczne.___________________________ 7
I.1. Początki integracji państw Europy Zachodniej ________________________ 7
I.2. Definicja pojęcia Euro ___________________________________________ 11
Rozdział II. Początki współpracy walutowej państw Wspólnot
Europejskiej _______________________________________________18
II.1. Powstanie EWG ________________________________________________ 18
II.2. Plan Wernera __________________________________________________ 22
II.3. Europejski System Walutowy_____________________________________ 24
II.4. Raport Delorsa _________________________________________________ 33
Rozdział III. Etapy dochodzenia do unii walutowej _______________ 39
III.1. Etap pierwszy 1990 - 1993 _______________________________________ 39
III.1.1. Swoboda przepływu kapitału pomiędzy państwami Wspólnoty ________ 39
III.1.2. Swoboda świadczenia usług finansowych i osiedlania się ____________ 45
III.1.3. Podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej __________________________ 49
III.2. Etap drugi 1994 - 1998 __________________________________________ 57
III.2.1. Rozpoczęcie funkcjonowania Europejskiego Instytutu Walutowego ____ 57
III.2.2. Przyjęcie Paktu Stabilności i Wzrostu przez Rade Europejską _________ 60
III.2.3. Zakwalifikowanie krajów członkowskich UE do uczestnictwa w unii
walutowej ________________________________________________________ 65
III.3. Etap trzeci 1999 - 2002 __________________________________________ 69
III.3.1. Rozpoczęcie pełnego funkcjonowania przez ESBC i EBC ____________ 69
III.3.2. Ustanowienie Kursów konwersji ________________________________ 74
III.3.3. Finalny proces wprowadzania jednej waluty europejskiej ____________ 76
Rozdział IV Makroekonomiczne efekty oraz korzyści unii
gospodarczej i walutowej ____________________________________85
IV.1. Gospodarka strefy euro na tle innych gospodarek___________________ 85
IV.2. Korzyści wynikające z unii walutowej _____________________________ 88
Zakończenie _______________________________________________ 90
Bibliografia _______________________________________________ 91
Spis Tabel _________________________________________________ 93
Aneks Banknoty i monety euro _______________________________ 94
5
Wstęp
Próby integracji gospodarczo walutowej starego kontynentu sięgają
czasów starożytnych. Jednakże zawsze miały one charakter odgórny, czyli
podboju militarnego europy i narzucenie jej jednego systemu gospodarczowalutowego. Historia pokazała, że ten rodzaj integracji okazuje się
krótkotrwały, widać to na przykładzie Imperium Rzymskiego poprzez
Cesarstwo Napoleońskie, a skończywszy na upadku Trzeciej Rzeszy.
Dopiero
integracja
oddolna
państw
Europy
doprowadziła
do
ukształtowania się organizacji państw pod nazwą Wspólnoty Europejskiej,
w której wykształcił się jednolity system gospodarczo-walutowy.
Wybór tematu pracy nie jest przypadkowy. Decydując się na
napisanie pracy na temat euro, kierowano się poza
osobistym
zainteresowaniem, kilkoma ważnymi przesłankami. Oto najważniejsze z
nich.
Po pierwsze, wybór tego tematu wynika z ogromnego znaczenia
euro, na gospodarkę nie tylko naszego kraju, ale także całego globu. Ma to
dla nas szczególne znaczenie, ponieważ Polska stała się pełnoprawnym
członkiem Unii.
Po drugie brak jest znaczącej ilości literatury, poza nielicznymi
przypadkami, dotyczącej powstania nowej waluty europy. Stąd niemniejsza
praca ma na celu, przynajmniej w skromnym zakresie, wypełnić tą lukę.
Zadaniem autora było ukazanie wysiłków państw Europy
Zachodniej, których ostatecznym celem była nie tylko integracja
gospodarcza ale także walutowa. Praca poszukuje odpowiedzi na
następujące pytania badawcze: Co skłoniło i jaka była geneza integracji
państw Europy Zachodniej? Dlaczego powstała Europejska Wspólnota
Gospodarcza? Co wniosły do idei integracji walutowej plany Wernera i
Delorsa? Co wniosły do procesu integracji walutowej poszczególne
3
traktaty i organizacje? Jakie były warunki uczestnictwa w obszarze euro?
Jak wyglądał proces wprowadzania euro? Jakie były efekty powstania unii
walutowej?
W pracy starano się opisać kolejne etapy integracji gospodarczowalutowej. A więc początki tego procesu sięgające Europejskiej Wspólnoty
Węgla i Stali, która była pierwszym krokiem w kierunku Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej. Następnie ukazujemy pierwsze wysiłki państw
Zachodnich, mających na celu zbudowanie systemu walutowego, który
stałby się początkowym etapem integracji walutowej. Niestety Europejski
System Walutowy nie spełnił pokładanych w nim nadziei, można przyjąć
nawet, że zniechęcił państwa europejskie do idei integracji walutowej.
Autor opisuje także, ożywienie procesu integracji walutowej związanego z
Planem Delorsa, który naświetlił drogę wiodącą do jednej waluty
wszystkich państw Wspólnoty. Kolejnym wydarzeniem z tym związanym
było podpisanie Traktatu z Maastricht, który określił poszczególne etapy
wiodące do wspólnej waluty. W pracy przedstawiony jest także proces
wprowadzanie euro do obiegu w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej,
a także korzyści związane z powstaniem jednej waluty obejmującej swoim
zasięgiem większość państw Unii.
Powyższa praca opisuje powstanie euro, w ujęciu chronologiczno problemowym. Praca swoim zasięgiem obejmuje ostanie półwiecze historii
gospodarczo-walutowej Europy Zachodniej. Rozpoczynamy od omówienia
sytuacji geopolitycznej europy, po zakończeniu drugiej wojny światowej,
aby zakończyć prace na roku 2002, czyli na ostatecznym wprowadzeniu
nowej waluty i wycofaniu walut narodowych poszczególnych państw
Wspólnoty.
Praca ma charakter opisowy. W badaniach zastosowano następujące
metody
badawcze:
analizy
komparatywnej
literatury
źródłowej
i
4
monograficznej. Dla lepszej prezentacji wywodów posłużono się pewną
liczbą tablic statystycznych.
W rozdziale pierwszym autor nakreśla skutki drugiej wojny
światowej w wymiarze politycznym, demograficznym oraz gospodarczym.
Omówiono także pierwsze próby integracji. Starano się także z
zdefiniować pojęcie ECU, przedstawić przyczyny szerszego nie przyjęcia
tej waluty przez państwa Wspólnoty. Przybliżamy też czytelnikowi pojęcie
Euro.
W rozdziale drugim opisano powstanie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, ze wszystkimi jej konsekwencjami. Scharakteryzowano
pierwsze próby integracji walutowej związanej z planem Wernera i
utworzeniem
Europejskiego
Systemu
Walutowego.
Wskazano
na
przełomowe znaczenie planu Delorsa dla przyszłej pełnej integracji
walutowej państw Europy Zachodniej.
W rozdziale trzecim, najobszerniejszym, przedstawiono etapy
dochodzenia do unii walutowej. Uwidoczniono potrzebę stworzenia
wspólnego rynku, jako niezbędnego warunku funkcjonowania jednej
waluty w ramach Wspólnoty, a także znaczenie Traktatu z Maastricht,
który określał harmonogram wprowadzania jednej waluty, oraz warunki
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Scharakteryzowano wszystkie
najważniejsze
instytucje
odpowiedzialne
za
przygotowanie
do
wprowadzenia nowej waluty, jaki te, które były odpowiedzialne za jej
emisje i wprowadzanie na rynek europejski. Ostatnim elementem rozdziału
jest przedstawienie czytelnikowi, ostatniego etapu wprowadzania euro,
czyli pełne zastąpienie poszczególnych walut narodowych państw Unii
Europejskiej, przez nową walutę.
Rozdział czwarty przedstawia gospodarkę państw strefy euro na tle
największych potęg gospodarczych świata czyli Stanów Zjednoczonych i
5
Japonii. Przedstawiono także korzyści wynikające z powstania unii
walutowej.
Uzupełnieniem niemniejszej pracy stanowi aneks, który prezentuje
wygląd banknotów i monet euro.
Pracę zamyka bibliografia wykorzystana w pracy, która umożliwi
zainteresowanym osobom samodzielne zgłębianie złożonej problematyki
integracji walutowej państw Unii Europejskiej.
Autor korzystał wyłącznie z opracowań wdanych w języku
polskim. Obejmują one problematykę integracji gospodarczo - walutowej,
a także historie integracji państw Zachodniej Europy. Wykorzystano także
publikacje Narodowego Banku Polskiego między innymi miesięcznik
„Bank i kredyt”, a także publikacje elektroniczne pochodzące ze strony
internetowej NBP. Źródła, czyli treść traktatów europejskich takich jak
Traktaty Rzymskie, Traktat z Maastricht itd. pochodzą z strony
internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
Autor zdaje sobie sprawę, że powyższa praca, nie rozwiązuje
wszystkich
problemów
związanych
z
powstaniem
nowej
waluty
europejskiej. Złożoność procesu integracji walutowej wymaga dalszych,
bardziej wnikliwych badań.
Autor składa serdeczne podziękowania prof. dr hab. Albinowi
Bilińskiemu za uwagi i propozycje, które znacznie wzbogaciły powyższą
rozprawę.
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
6
Rozdział I. Założenia metodologiczne.
I.1. Początki integracji państw Europy Zachodniej
Po zakończeniu działań wojennych Europa leżała w gruzach.
Europa straciła co najmniej 36 mln ludzi z czego ponad 20 mln ZSRR,
Polska 6 mln, Jugosławia 1,7 mln, Francja 0,4 mln, Anglia 0,4 mln oraz 6
mln. Niemców. W latach 1936 - 45 ponad 60 mln. Europejczyków (nie
licząc żołnierzy i jeńców) straciło swoje domostwa1. Druga Wojna
Światowa dokonała spustoszenia w gospodarce europejskiej, produkcja
przemysłowa Europy spadła o ponad 30%, w porównaniu z rokiem 19382.
Pozycja międzynarodowa Europy uległa degradacji. Rozpoczął się
blokowy podział świata, Europa została zdominowana przez USA i ZSRR.
Jak zważył Winston Churchill " Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu
nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu” 3.
Około 1/3 kontynentu znalazło się pod kontrolą Sowietów co równało się
narzuceniem tam komunistycznych ustrojów. Od momentu zdobycia broni
atomowej przez Amerykanów i objęcia stanowiska prezydenta przez Harry
Trumana rozpoczyna się Amerykańska "dyplomacja atomowa". Oba
rywalizujące ze sobą bloki popierają dekolonizacje, co uderza w
gospodarcze podstawy Anglii i Francji. Na upadek pozycji kontynentu
nałożyło się wiele czynników, do głównych należą:
 kryzys demograficzny i gospodarczy;
 podział kontynentu na dwa rywalizujące ze sobą bloki;
W. Roszkowski. Półwiecze historia polityczna świata po 1945 roku. Warszawa 2003, s. 20
K. Łastawski, Od idei do integracji europejskiej. Warszawa 2003, s. 105.
3
M. Sobańska-Bondurak, S. B. Leonard. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla
nauczycieli historii i uczniów. Warszawa 1998, s. 301.
1
2
7
 uzależnienie Europy Zachodniej od Waszyngtonu;
 dominacja ZSRR w Europie Wschodniej;
 spadek udziału państw europejskich w gospodarce światowej.
Tak trudna sytuacja Europy spowodowała zmianę, nastawienia
głównych polityków państw zachodnioeuropejskich co do integracji
Europy. Jedyną radą dla odzyskania utraconej pozycji międzynarodowej
była integracja. Eksponowano takie zalety integracji, jak:
 polepszenie sytuacji gospodarczej;
 zwiększenie poziomu życia ludności;
 przeciwstawienie się ekspansji ZSRR;
 możliwość włączenia Niemiec do współpracy europejskiej;
 zmniejszenie dystansu dzielącego Europę a USA4.
Na przyśpieszenie procesów integracyjnych wpłynęła amerykańska
pomoc gospodarcza, a w szczególności tzw. Plan Marshalla. Kongres USA
uchwalił kredyty w wysokości 6,8 mld $ oraz wyraził zgodę na dodatkową
pomoc. Plan Marshalla był realizowany w ramach Europejskiego
Programu Odbudowy. Ogółem w ciągu 4 czterech lat państwa Europy
zachodniej otrzymały 13,2 mld $. Plan Marshalla przyczynił się do
ożywienia gospodarczego Europy, produkcja przemysłowa 16 państw
uczestniczących w EPO przekroczyła o 35% poziom przedwojenny,
produkcja rolna o 10%, produkt narodowy o 15%5. W Europie EPO
wzmógł tendencje do współpracy politycznej i ekonomicznej. Zaczęto
wspominać o zjednoczeniu Europy Zachodniej.
Europa rozpoczęła integracje polityczną. Krok milowy w procesie
integracji miało powołanie Rady Europy 5 maja 1949 roku na konferencji
Londyńskiej.
Memorandum
w
sprawie
powołania
Rady
Europy
przygotował Duncan Sandys przewodniczący Ruchu Zjednoczenia
4
5
K. Łastawski, op. cit., s. 108.
W. Roszkowski. op. cit., s. 33.
8
Europy. Radę Europy tworzyło dziesięć państw: Francja, Wielka Brytania,
Irlandia, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja i
Norwegia. Na siedzibę Rady Europy wybrano Strasburg. Rada była
poprzedniczką dzisiejszej Unii Europejskiej6. Główna zasługą Rady
Europy było zawarcie wielu porozumień i konwencji międzynarodowych
w tym najważniejszej; Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności7. Rada Europejska w ocenie Roberta Schumana
pełniła "role światła" oświecającego drogę zjednoczenia Europy8.
Zapoczątkowanie integracji gospodarczej wiąże się z powstaniem
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Za twórcę EWWiS uważa się
Roberta Schumana, który na konferencji prasowej 9 maja 1950
zaproponował aby francuska i niemiecka produkcja węgla i stali znalazła
się pod kontrolą ponadnarodowej Wysokiej Władzy. Sam Schuman
przewidywał w swojej Deklaracji wprost, że powoływana do życia
organizacja „byłaby pierwszą konkretną podstawą (...) do stworzenia
federacji europejskiej, jaka jest potrzebna dla ochrony pokoju". Plan został
przyjęty przez sześć krajów Europejskich takich jak: Francja, RFN,
Włochy, Holandia, Belgia, Luksemburg. Później do EWWiS dołączyły
następne państwa Europejskie czyli Dania, Irlandia, Wielka Brytania,
Grecja, Hiszpania i Portugalia. Główne cele działalności EWWiS to:
 zapewnić najniższe ceny na węgiel i stal;
 zapewnić wszystkim nabywcom ze wspólnego rynku EWWiS
jednakowe warunki dostępu do węgla i stali;
 popierać
rozwój
wymian
międzynarodowej,
rozwój
i
modernizacje produkcji;
 zapewnić lepsze warunki życia i pracy sile roboczej9.
Euro wspólna waluta. praca zbiorowa pod red. P. Tempertona. Warszawa 2001,. s. 6.
K. Łastawski, op. cit., s. 134.
8
Ibidem. s. 135.
9
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 121.
6
7
9
Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali miało ogromne
znaczenie dla procesów integracyjnych Europy Zachodniej. Cytując z
Antonim Marszałkiem możemy wymienić trzy podstawowe zalety
utworzenia EWWIS:
 przełamanie wiekowej nieufności pomiędzy Francją a
Niemcami, a także między Niemcami a innymi narodami
Europy Zachodniej;
 stworzenie infrastruktury ekonomicznej dla zachowania
pokoju w Europie;
 stworzenie bazy i mechanizmu do poszerzenia i pogłębienia
integracji na inne dziedziny gospodarki10.
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
10
Ibidem. s. 116.
10
I.2. Definicja pojęcia Euro
Zanim przejdziemy do definiowania pojęcia euro, należy omówić
pojęcie ECU, waluta ta była poprzedniczką obecnej waluty Europy.
Historia ECU sięga XIV naszej ery. ECU czyli denier d`or a l`ecu ( złota
tarcza ), była to moneta wybijana w Królestwie Francji, jej wartość
wynosiła 4,032 gramy dwudziestoczterokaratowego złota. Funkcjonowała
ona, także w wielu innych państwa np. w Portugalii, Holandii, Westfalii,
Nadrenii oraz Prusach. Wartość ECU ulegała ciągłej dewaluacji, gdy w
1653 roku zaprzestano wybijać złote ECU, zawierało one tylko trzy gramy
złota. Od 1641 roku wybijano także srebrne ECU ( Ecu d`argent ), zawiera
one 23,7 gram srebra. Monetę ECU zaprzestano wybijać w 1793 roku.
Ostatecznie została wycofana z obiegu przez Napoleona na początku XIX
wieku11. Obecnie inaczej definiujemy pojęcie ECU.
ECU ( European Currency Unit ) czyli Europejska Jednostka
Walutowa powstała w 1978. Przyjęcie nazwy ECU, było swoistym
kompromisem, ponieważ anglojęzyczny skrót podkreślał znaczenie
gospodarcze Wielkiej Brytanii, oraz Londynu jako światowego centrum
finansowego.
Odwołanie
się
do
historycznej
waluty
francuskiej,
wyeksponowało rolę Francji, która była jednym z twórców Europejskiego
Systemu Walutowego. Natomiast Niemcy, jako najsilniejsze gospodarczo
państwo Europy, posiadało największy udział w koszyku walutowym.
ECU jest walutą różniącą się pod wieloma względami od innych
walut. ECU nie jest pieniądzem w pełnym znaczeniu tego słowa. Jest to
umowna jednostka rozliczeniowa12. ECU jest sztucznie stworzonym
punktem odniesienia dla walut UE jest to tzw. koszyk walutowy. Wartość
ECU
11
12
określana
jest
poprzez
kursy
walut
narodowych
państw
P. Żukowski, Euro. Świat, Europa, Polska. Warszawa 2002, s. 95-97.
Leksykon politologii. praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 2000, s. 104.
11
członkowskich, mierzone ich udziałem w koszyku walutowym13.
Największy udział w nim ma marka niemiecka 32% , frank francuski
20,6%, funt szterling 12,6%14. ECU jest także głównym elementem
systemu rozliczeń Wspólnoty Europejskiej. Pełni też funkcje wyznacznika
gotówkowego w systemie wymiany. Jest ona ograniczonym instrumentem
rezerw walutowych, ponieważ kraje WE przelały na rzecz Europejskiego
Funduszu współpracy Walutowej 20% swoich rezerw złota i dolara, w
zamian otrzymując ECU w celu zrównoważenia sald płatniczym w
wewnętrznym obrocie płatniczym. Oficjalny kurs ECU wobec walut
krajów UE jest kalkulowany przez Komisje Europejską i publikowany
codziennie w "Dzienniku Oficjalnym UE"15. Przejdźmy teraz do
omówienia pojęcia Euro.
Euro jest to obowiązująca od 1.01.1999 wspólną jednostką
walutową
jedenastu
krajów
Wspólnoty
Europejskiej.
Decyzja
o
wprowadzeniu euro została podjęta w Maastricht w 1991 roku. Tworzenie
unii gospodarczej i walutowej miało odbywać się w trzech etapach. Etap
pierwszy przewidywał:
 wprowadzenie swobody przepływu kapitału;
 stworzenie wspólnego obszaru finansowego;
 koordynacja
polityki
gospodarczej
krajów
Wspólnoty
Europejskiej;
 ścisłą współpracę banków centralnych;
 ratyfikacje traktatu z Maastricht przez wszystkie kraje.
Etap drugi zakładał:
P. Żukowski, op. cit., s. 41.
W. Wessels, W. Weidenfeld, Europa od A do Z. Warszawa 2002, s.90.
15
ECU jako jednostka rozliczeniowa i główny element „węża walutowego” zostanie szerzej omówiona w
podrozdziale dotyczącym Europejskiego Systemu Walutowego.
13
14
12
 powstanie Europejskiego Banku Centralnego, który wraz z
narodowymi bankami emisyjnymi stanowić będzie Europejski
System Banków Centralnych;
 wprowadzenie swobody wymienialności walut i płatności
transgranicznych;
 nadanie praw Komisji Europejskiej do nadzoru nad krajami
Unii Europejskiej w zakresie ich dyscypliny budżetowej i
długu publicznego;
 ustalenie kryteriów konwergencji (zbieżności).
Etap trzeci:
 do unii walutowej wstępują państwa spełniające kryterium
zbieżności;
 początek
wprowadzania
euro
najpierw
w
formie
bezgotówkowej;
 wprowadzenie
banknotów
i
monet
euro
a
zarazem
wycofywanie z obiegu walut narodowych16.
Pierwotnie Traktat o Wspólnocie Europejskiej mówił o ECU, jako nazwie
dla nowego pieniądza17. Jednakże na Szczycie w Madrycie (grudzień 1995)
postanowiono że:
„Rada
Europy niemniejszym decyduje, że
w momencie
rozpoczęcia Trzeciego Etapu europejską walutę nazwie się
euro...
Nazwa
własna
euro
będzie
używana
zamiast
generycznego terminu ecu, którego używa się w traktacie w
odniesieniu
do
Europejskiej
Jednostki
Monetarnej.
Rozporządzenie Rady wchodzące w życie 1 stycznia 1999 roku
stanowić będzie prawne ramy stosowania euro. Od tego
momentu euro będzie „walutą samą w sobie”, a oficjalny koszyk
16
17
L. Oręziak, Euro nowy pieniądz. Warszawa 1999, s. 76.
W. Wessels, W. Weidenfeld, op. cit.,s. 63.
13
ecu przestanie istnieć. Rezultatem tej regulacji będzie to, że
waluty krajowe i euro stanowić będą różne wyrażenie tego, co
ekonomicznie jest tą samą walutą.”18
Pomysłodawcą nazwy Euro był niemiecki minister finansów Theo
Waigel. Symbol ( € ) nowej waluty przedstawiła Komisja Europejska w
grudniu 1996 roku. Jak widać symbol waluty zawiera dwie równoległe
kreski, które mają symbolizować stabilność, a także:
„W ten sposób plastycznie ukazano historię dochodzenia do
Euro:
greckie
korzenie
cywilizacji
europejskiej,
próby
zintegrowania naszego kontynentu oraz wyzwanie, jakie stanowi
wspólna waluta Europy wobec dolara amerykańskiego, w
którego znaku są dwie pionowe linie. Poziome linie w symbolu
Euro wyrażają marzenie o Europie - obszarze stabilnej
wewnętrznie i zewnętrznie waluty.”19
Symbol literowy europejskiego pieniądza, czyli trzy wielkie
litery EUR, został przydzielony przez Organizacje Standardów
Międzynarodowych - ISO. Odbiega on znacznie od przejętych zasad
skrótowego przedstawiania kodów walut. Z zasady dwie pierwsze
litery kodu oznaczają
nazwę państwa skąd pochodzi waluta,
natomiast ostatnia litera oznacz nazwę waluty.
Decyzja o zmianie nazwy wspólnej waluty europejskiej z ECU na
Euro podyktowana była także tym, że nowa nazwa spełniała trzy
podstawowe wymagania:
 była krótka i w każdym państwie Europy, łatwa do
wymówienia ( nazwa ECU była wymawiana z francuskim
akcentem i z tego powodu było często niezrozumiałe dla
Anglosasów lub Niemców );
18
19
Euro wspólna waluta. praca zbiorowa pod red. P. Tempertona. Warszawa 2001, s. 19.
P. Żukowski, op. cit., s. 39.
14
 posiada odniesienie do całej Europy;
 wolna była od złych kojarzeń z przeszłością;20
Euro jest podzielone na 100 centów. Banknoty występują w siedmiu
nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Nominały wyrażone są jedynie
cyframi.
Szata
graficzna
banknotów
została
opracowana
przez
austriackiego artystę Roberta Kalinę. Na każdym banknocie figuruje jeden
z trzech elementów architektonicznych: brama, most lub okno, które
reprezentują określone epoki w architekturze między innymi takie jak:
klasycyzm, styl romański, gotyk, renesans, barok, rokoko, architektura
żelaza i stali XIX wieku i współczesna architektura XI wieku21. Na
banknotach umieszczona jest flaga Unii Europejskiej z dwunastoma
gwiazdami, oznaczenia Europejskiego Banku w pięciu językach i podpis
prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Wyraz euro napisany jest w
języku łacińskim i greckim. Monety mają osiem nominałów: 1, 2, 5, 10, 20,
50 centów oraz 1 i 2 euro. Awers monet jest identyczny we wszystkich
krajach Unii, w tle znajduje się dwanaście gwiazd. Monety o nominałach 1,
2 oraz 5 centów ukazaną położenie Europy na kuli ziemskiej. Bilony o
wartości 10, 20, 50 centów pokazują Unie Europejską, jako związek
narodów, natomiast o nominale 1 i 2 euro; Europę bez granic. Na rewersie
jest krąg dwunastu gwiazd, w który kraj członkowski może wpisać, swój
symbol narodowy22.
Trafnie znaczenie integracji walutowej i nowej waluty Euro
przedstawia Marek Belka w przedmowie do wydania polskiego, pracy
Euro wspólna waluta, twierdzi że:
„
Europejska
Unia
Walutowa
(...)
jest
bez
wątpienia
najważniejszym i najambitniejszym w świecie przedsięwzięciem
gospodarczym ostatnich lat. Przyjęcie przez 11 krajów Unii
20
Ibidem. s. 40.
K. Jakubiszyn, B. Karski, D. Rybińska, Euro nowa waluta, Warszawa 1999, s. 24.
22
Ibidem. s. 36.
21
15
Europejskiej wspólnej waluty oznacza próbę trwałego połączenia
gospodarek większości państw Europy Zachodniej w jedną,
nierozerwalną, nierozerwalną całość. 1 stycznia 1999 roku
powstał, a ściśle biorąc, rozpoczęto tworzenie drugiego co do
wielkości organizmu gospodarczego na świecie. Euroland pod
pewnymi względami, na przykład potencjału eksportowego,
wyprzedza Stany Zjednoczone. (...) Wspólna waluta wymusza
reformy ( m.in. systemów emerytalnych ), zwiększ konkurencje, a
w efekcie uczyni - jak się spodziewają twórcy unii walutowej gospodarkę europejską zdolną do stawienia czoła amerykańskim
i azjatyckim rywalom.”23
Natomiast proces integracji gospodarczej w ramach
Europejskiego
Systemu Walutowego doprowadził do:
„ ( ... ) znacznego uporządkowania gospodarek krajowych
uczestniczących ( w integracji gospodarczo walutowej - D.W),
zmusiła je do ograniczenia deficytów finansów publicznych i
ograniczenia stopy inflacji. Natychmiast spowodowała powstanie
głębokiego i płynnego rynku finansowego, dzięki czemu obniżył
się
koszt
zdobycia
kapitału.
Ułatwiło
to
ekspansje
przedsiębiorstwom Starego Kontynentu, także poza granice
Europy”24
Odmienne stanowisko w sprawie integracji walutowej, zajmuje pracownik
Westdeutsche Landesbank M. Stańczuk, stwierdzając, że:
„ Wspólna polityka pieniężna prowadzona z Frankfurtu (
siedziba Europejskiego Banku Centralnego ( ESBC) - D.W ) nie
może być korzystna, użyteczna bądź optymalna dla wszystkich
23
24
Euro wspólna waluta. praca zbiorowa pod red. P. Tempertona. Warszawa 2001,. s. IX.
Ibidem.
16
krajów w równym stopniu, jeżeli kraje te różnią się między sobą
w sposób tak znaczący”25.
Dalej wypowiada się za osiągnięciem wyższego poziomu integracji
gospodarczej i politycznej jako warunku wewnętrznej i zewnętrznej
stabilności wspólnej waluty europejskiej.
Uważamy, że stanowisko profesora Belki bardziej odpowiada
prawdzie. Wspólna waluta to nie tylko integracja gospodarczo-walutowa,
to idea, która łączy państwa Europy Zachodniej, a w niedługiej przyszłości
państwa
Europy
Środkowo-Wschodniej.
Oznacza
odrzucenie
partykularnych interesów państw narodowych Europy, które spowodowały
wybuch dwóch straszliwych wojen światowych. Zgodnie ze słowami
przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodi, Euro: „ To
początek nowego rozdziału w historii Europy26”
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
25
26
M. Stańczuk, Niebezpieczne złudzenia. „ Życie Gospodarcze” 6/1994, s. 26-27.
Wielka Encyklopedia Świata. T. IV. Warszawa 2003.
17
Rozdział II. Początki współpracy walutowej państw
Wspólnoty Europejskiej
II.1. Powstanie EWG
Nie wszystkie idee integracyjne doczekały się realizacji. Tak stało
się z próbą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i powiązaną z nią
Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Ludność państw Europy Zachodniej
odrzucała idee pełnego sfederalizowania Europy1. Przyczynę tego upatruje
się w odrodzeniu tendencji tradycjonalistycznych w Europie2. W takich
warunkach
odbyło
się
nieformalne
spotkanie
ministrów
spraw
zagranicznych krajów EWWiS. Bezpośrednią przyczyną spotkania
rezygnacja Jeana Monneta z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego
Wysokiej Rady3. Na szczycie powołano komisje ekspertów pod
przewodnictwem Paula-Henri Spaaka, której zadaniem było opracowanie
raportu o możliwościach dalszej integracji Europy, utworzenia wspólnego
rynku, pokojowego wykorzystania energii atomowej. Na konferencji
ministrów spraw zagranicznych „szóstki” w Wenecji (maj 1956), PaulHenri Spaak przedstawił swój raport, który stał się podstawą do dalszych
negocjacji w sprawie integracji4. Dnia 25 marca 1957 roku podpisano w
Rzymie traktat powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą (European
Economic Community) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
European Atomic Energy Community). Podpisy pod traktatem złożyli:
 Paul-Henri Spaak
 Christian Pineau
W. Nicoll, T. C. Salomon, Zrozumieć Unie Europejską, Warszawa 2002, s. 27.
Ibidem. s. 26.
3
F. Machlup, Integracja gospodarcza, narodziny i rozwój idei, Warszawa 1986, s. 307.
4
K. Łastawski, op. cit., s. 162.
1
2
18
 Joseph Luns
 Joseph Bech
 Konrad Adenauer
 Antonio Segni
Podstawowy cel jaki został określony w Traktacie Rzymskim to
„utworzenie wspólnego rynku oraz stopniowe ujednolicanie polityki
gospodarczej Państw będących Członkami Wspólnoty, harmonijnego
rozwoju wszelkiej działalności gospodarczej na terenie całej Wspólnoty,
ciągłej i zrównoważonej ekspansji, wzmożonej stabilizacji, szybszego
podwyższenia poziomu życia i ściślejszych stosunków między państwami,
które jednoczy”5. Działalność Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej miała
skupić się na:
 w polityce handlowej z państwami trzecimi ustalić wspólną
taryfę celną;
 eliminowanie opłat celnych i ograniczeń ilościowych w handlu
między państwami członkowskimi;
 wspólnej polityce rolnej;
 zniesieniu ograniczeń w wolnym przepływie kapitałów, osób,
usług;
 ujednolicaniu ustawodawstwa państw EWG
 zagwarantowaniu wolnej konkurencji na wspólnym rynku;
 zachowaniu równowagi w bilansach płatniczych członków
EWG;
 powstaniu
Europejskiego
Banku
Inwestycyjnego
i
Europejskiego Funduszu Społecznego6.
Traktat Rzymski nie przewidywał utworzenia unii walutowej, chociaż
mówił że:
5
6
http://www1.ukie.gov.pl/uk.nsf/B-DP-US/XVI.zip. s. 8.
K. Łastawski, op. cit., s. 164.
19
 Utrzymanie
przez
państwa
EWG
równowagi
bilansu
płatniczego i wzmacnianie zaufania do własnej waluty;
 liberalizacje obrotów kapitałowych;
 w art. 104 stwierdzono, iż kraje członkowskie „traktują swą
politykę w dziedzinie kursu waluty jako zagadnienie
interesujące wszystkich członków Wspólnoty”7.
Tak ogólnikowe określenie współpracy walutowej państw członkowskich,
wynikał z faktu iż skutecznie funkcjonował międzynarodowy system z
Bretton
Woods8,
który
działał
poprawnie.
Obawiano
się
także
formułowania norm i zaleceń, które były by nie przydatne w przyszłości.
Europejska Wspólnota Gospodarcza miała stworzyć dogodne warunki do
realizacji unii celnej i walutowej. Powstanie unii celnej 1968 zrodziło
konieczność integracji walutowej. W literaturze wymienia się trzy
podstawowe przesłanki integracji walutowej:
 historycznej logiki procesów integracyjnych;
 kryzysu międzynarodowego systemu walutowego;
 eliminacji ryzyka kursowego i kosztów związanych z
wymianą walut9.
W tamtym okresie ścierały się dwie koncepcje tworzenia unii
walutowej:
tzw. „monetarystów” i „ekonomistów”. „Monetaryści” uważali, że unia
walutowa powinna być siłą napędową integracji gospodarczej, a redukcja
marż i wahań kursów walut, skłoni kraje EWG do koordynacji polityk
K. Zabielski, Finanse międzynarodowe, Warszawa 1994, s. 100.
Bretton Woods był to międzynarodowy system walutowy stworzony na konferencji (1-22 VII 1944)
walutowo-finansowej ONZ w Bretton Woods (USA). Powołano wówczas Międzynarodowy Fundusz
Walutowy. System ustanawiał kursy walut państw uczestniczących w systemie, odnośnikiem stał się
dolar amerykański. Zmianę parytetu można było dokonać tylko w wypadku zachwiania bilansu
płatniczego danego kraju w porozumieniu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Wahania kursu
mogły wynosić +/- 1%. Ostateczne załamanie systemu Bretton Woods nastąpiło II 1973 po dewaluacji
dolara i wprowadzeniu kursu płynnego
(Def. za, Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2001, s. 473.
9
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 342.
7
8
20
gospodarczych. „Ekonomiści” uważali, że integracja walutowa powinna
być końcowym etapem integracji gospodarczej10. Gdy nastąpiłoby
zbliżenie rozwoju gospodarczego państw EWG, należałoby wprowadzić
stałe i nieodwracalne kursy walut11. Za „monetarystami” stała Francja,
wiązało się to ze słabą pozycją franka znacznie osłabionego kryzysami z
roku 1968 i 1969. Realizacja unii walutowej zgodnej z ideami
„monetarystów”, mogłoby stać się lekiem na francuskie kryzysy walutowe.
Z koncepcją integracji walutowej „monetarystów”, nie zgadzała się
Republika Federalna Niemiec, która poparła „ekonomistów”. Gospodarka
RFN przeżywała wtedy rozkwit. Marka miała dobrą pozycje, a budżet
notował nadwyżkę. Na koncepcjach „ekonomistów” opierał się plan
Schillera (ministra finansów Republiki Federalnej Niemiec). Teorie
„monetarystów” odzwierciedlał plan Barre`a. Plan Schillera i Barre`a nie
doczekały się realizacji. Mimo wszystko obie strony doszły do
porozumienia i zdecydowano, że należy równolegle wprowadzać unie
gospodarczą i walutową. Odpowiedzią na to stał się plan Wernera.
10
M. Ciepielewska, B. Mucha-Leszko, Integracja Europejska droga do unii ekonomicznej i monetarnej,
Lublin 1994, s. 23.
11
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod Red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 343.
21
II.2. Plan Wernera
Za właściwy początek procesu tworzenia unii walutowej uważa się
spotkanie na szczycie w Hadze (1969), na którym przywódcy Wspólnoty
wyznaczają zespół, na czele, którego stanął premier Luksemburga Pierre
Werner, który ma za zadanie prowadzenie dalszych studiów dotyczących
tworzenia
unii
gospodarczej
i
walutowej.
Plan
Wernera
został
zaprezentowany 8 października 1970 roku. Przewidywał on utworzenie
unii gospodarczo-walutowej w ciągu dziesięciu lat. Plan Wernera mówił o
unii walutowej, liberalizacji obrotu kapitału, pełnej wymienialności walut i
o utworzeniu wspólnego systemu banków centralnych. Dodatkowo
przewidziane było przekazanie części uprawnień decyzyjnych dotyczących
polityki
gospodarczej
państw
członkowskich
instytucjom
ponadnarodowym12. Plan został przyjęty, a w marcu 1971 Rada Wspólnot
podjęła decyzje o rozpoczęciu realizacji pierwszego, trzyletniego etapu
budowy
unii
walutowej13.
Najbardziej
kontrowersyjną
w
opinii
ekonomistów, metodą integracji walutowej było utworzenie „węża
walutowego”14. Wąż walutowy był systemem, który miał służyć stabilizacji
walut państw EWG, fluktuacje kursów walut będących w „wężu
walutowym” ograniczono do +/- 2,25%15. Do „węża walutowego” należały
początkowo waluty sześciu państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
następnie dołączył do „węża” funt brytyjski, irlandzki oraz korona duńska i
norweska16. W roku 1974 realizacja planu Wernera została zawieszona.
Wpływ na to miała ciężka sytuacja gospodarcza krajów Wspólnot
Europejskich. Do załamania się planu Wernera w największym stopniu
przyczyniła się wojna Jom Kipur z 1973 roku, wraz z nią nastąpiła
K. Łastawski, op. cit., s. 213.
Ibidem
14
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 348.
15
A. Komar, Finanse a Wspólnoty Europejskie, Warszawa 1983, s. 126-127.
16
K. Jakubiszyn, B. Karski, D. Rybińska, op. cit., s. 15.
12
13
22
czterokrotna podwyżka
ropy naftowej przez
Organizacje
Państw
Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), wywołała ona kryzys energetyczny i
walutowy. Z „węża walutowego” wycofał się frank francuski, funt
brytyjski i lira włoskiego. W „wężu” pozostały waluty: Republiki
Federalnej Niemiec, Belgii, Holandii, Luksemburga, Danii, Szwecji i
Norwegii. W tych warunkach nie można już było traktować „węża” jako
instrumentu integracji walutowej, stał się on strefą waluty RFN17.
Ekonomiści sceptycznie oceniają efekt integracji walutowej
zaproponowanej w planie Wernera. Literatura ekonomiczna krytykuje
założenia metodologiczne i praktykę działań integracyjnych. Za największy
błąd uważane jest to, że budowę unii walutowej rozpoczęto bez stworzenia
odpowiednich podstaw prawnych, czyli nie został wynegocjowany i
ratyfikowany międzynarodowy traktat, który stałby się podstawą unii
walutowej18. Jednakże bez doświadczeń zebranych podczas realizacji planu
Wernera nie mógłby powstać i funkcjonować Europejski System
Walutowy19.
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 348.
L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, Warszawa 2003, s. 19.
19
Ibidem, s. 347.
17
18
23
II.3. Europejski System Walutowy
Ożywienie idei integracji walutowej
wiąże się z osobą Roya
Jenkinsa, który był przewodniczącym Komisji Wspólnot Europejskich. W
październiku 1977 roku na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we
Florencji, Roy Jenkins wygłosił siedmio punktowy referat, w którym
nawoływał
do
rozpoczęcia
integracji
walutowej20.
Jednakże
pomysłodawcami Europejskiego Systemu Walutowego byli Valěry Giscard
ďEstaing i Helmut Schmidt. Ci dwaj panowie znali się z czasów, kiedy
obaj pełnili stanowiska ministrów finansów, kierowali się jednak różnymi
motywami. Giscard ďEstaing uważał, że Francja była
narażona na
naruszenie własnych rezerw walutowych, aby utrzymać wartość franka,
ażeby zapobiec takiej ewentualności należy podzielić odpowiedzialność w
tym zakresie na Niemcy i inne kraje. Natomiast Schmidt był zaniepokojony
rewaluacją marki w stosunku do dolara i szukał rozwiązania, które
powiązałoby markę niemiecką z innymi walutami państw EWG 21. Na
szczycie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, który odbył się w lipcu
1978 w Bremie, RFN i Francja przedstawiły projekt ściślejszej integracji
walutowej, proponując w miejsce „węża walutowego” Europejski System
Walutowy22. Podstawy traktatowe Europejskiego Systemu walutowego to:
 rozporządzenie Rady z 18 grudnia 1978 roku dotyczące
„zmiany wartości jednostki rozliczeniowej stosowanej przez
Europejski Fundusz Współpracy Walutowej” i „Europejskiego
Systemu Walutowego”;
 porozumienie narodowych banków centralnych Wspólnot
Europejskich
z dnia 13 marca 1979 roku, mówiące o
W. Nicoll, T. C. Salomon, Zrozumieć Unie Europejską, Warszawa 2002, s. 27.
Ibidem.
22
M. Ciepielewska, B. Mucha-Leszko, op. cit., s. 24.
20
21
24
„sposobie
funkcjonowania
Europejskiego
Systemu
Walutowego”23.
System zaczął funkcjonować 13 marca 1979 roku z wsteczną mocą od 1
stycznia 1979.
W składał
Europejskiego
Systemu
Walutowego
(European
Monetary System) wchodziły trzy elementy:
 europejskiej jednostki walutowej ECU (European Currency
Unit), ( w literaturze spotykana także nazwa europejska
jednostka rozliczeniowa);
 systemu kredytowego Wspólnoty24;
 Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM (Exchange Rate
Mechanism)25.
Za najważniejszy element Europejskiego Systemu Walutowego
uważa się wspólną jednostkę walutową ECU, która stała się tak zwanym
„koszykiem walutowym”. Przez oficjalne dokumenty Wspólnotowe
nazywana jest osią systemu26. Ekonomiści widzieli dwie drogi rozwoju
ECU. Cześć uważała, że ECU przejmie funkcje dolara amerykańskiego w
operacjach walutowo-finansowych krajów Wspólnoty Europejskiej. Tym
samym
wspólna
jednostka
rozliczeniowa
stałaby
się
walutą
międzynarodową. Pozostali sądzili, że ECU zastąpi waluty narodowe.
Doświadczenie funkcjonowania ECU, przemawia za słusznością pierwszej
koncepcji.
Europejska
jednostka
walutowa
stała
się
walutą
międzynarodową27. Z początku ECU składała się z dziewięciu walut,
następnie dołączyły do ECU waluty Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Tak
więc ECU składała się z 12 walut. Nie dołączyły do niej waluty Austrii,
W. Becker, E. Gaddum, Podręcznik Integracji Europejskiej, Warszawa 2000, s. 93.
Ze względu na niewielki zakres wykorzystywania kredytów przez państwa Wspólnoty Europejskiej,
mechanizm kredytowania nie będzie omawiany w pracy.
25
Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, praca zbiorowa pod red. E. KaweckaWynkowska. E. Synowiec, Warszawa 2001, s. 413.
26
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 352.
27
Ibidem.
23
24
25
Finlandii i Szwecji, ponieważ na mocy traktatu z Maastricht z 1 stycznia
1994 roku skład ECU został zamknięty28.
Jak wspomniano ECU stanowi „koszyk walutowy” walut
narodowych państw wspólnoty. Na ilość jednostek poszczególnych walut
wchodzących w skład ECU mają wpływ następujące czynniki:
 potencjał gospodarczy kraju członkowskiego, mierzony
udziałem kraju członkowskiego w globalnym PKB Wspólnoty
Europejskiej;
 proporcjonalny udział w handlu wewnątrz Wspólnotowym;
 udział
państwa
w
wymianie
handlowej
z
krajami
członkowskimi OECD;
 uczestnictwo
w
systemie
krótkoterminowej
pomocy
walutowej29.
Ilość jednostek poszczególnych walut w ECU ulegał kontroli i korekcie co
pięć lat. Zmiana mogła być dokonana prędzej, w momencie gdy waga
waluty zmieni się o 25%, musi się to jednak stać za aprobatą wszystkich
krajów członkowskich. Oczywiście przyjęcie nowej waluty do koszyka
wymaga zmiany struktury 1 ECU. Zmianę struktury ECU przeprowadzano
czterokrotnie, wywołano to był następującymi czynnikami:
 dnia 17 września 1984 roku wprowadzono do koszyka
drachmę grecką;
 dnia 21 września wprowadzono do koszyka ECU escudo
portugalskie i pesetę hiszpańską;
 kryzysem walutowym Europejskiego Mechanizmu Kursowego
ERM, zmianę dokonano 14 maja 1993 roku;
28
29
L. Oręziak, Euro nowy pieniądz, Warszawa 2003, s. 21.
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 352.
26
 kolejną zmianę z dnia 6 marca 1995 roku przeprowadzono dla
polepszenia struktury walutowej
ECU a także z powodu
dewaluacji escudo portugalskiego i pesety hiszpańskiej.
Waluty uczestniczące w ECU odnoszą się do siebie nawzajem, tworzą sieć
dwustronnych kursów, które mogą wskazywać różnice między sobą w
ramach przedziału +/- 2,25, w odniesieni do niektórych walut, przejściowo
+/- 6%. Mechanizmem kursowym zostały objęte:
 przy zastosowani przedziału +/- 2,25 - frank francuski, marka
RFN, gulden holenderski, frank luksemburski, frank belgijski,
korona duńska oraz funt irlandzki;
 przy zastosowaniu przedziału +/- 6% - lir włoski, peseta
hiszpańska (od czerwca 1989 roku), funt brytyjski (od
października 1990 roku), eskudo portugalskie (od kwietnia
1992 roku)30.
Jednakże od sierpnia 1993 roku przedział odchyleń zwiększono do +/15%31. W wypadku, gdy wahania kursów przybliżą się do górnej lub dolnej
granicy,
banki
centralne
poszczególnych
państw
członkowskich
zobowiązane są do wsparcia własnej waluty przez skup lub sprzedaż na
rynku dewizowym. Jeżeli, mimo interwencji, utrzymanie kursu w
dozwolonym przedziale okaże się niemożliwe, staje się konieczna zmiana
kursów centralnych pomiędzy ECU, a walutami państw członkowskich,
oznacza
to
zmianę
kursów
podstawowych32.
Zmiana
kursów
podstawowych przygotowywana jest przez Komitet Walutowy, musi ona
być jednak zatwierdzona jednogłośnie przez ministrów finansów państw
członkowskich. Zmiana kursu podstawowego oznacza, że kurs waluty
danego państwa, nie odpowiada jego rzeczywistej wartości. Ze względów
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, Unia Europejska,
Warszawa 1997, s. 221.
31
W. Wessels, W. Weidenfeld, op. cit., s. 91.
32
Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 251.
30
27
politycznych dewaluacja waluty danego kraju członkowskiego, szkodzi
prestiżowi rządu i państwa.
ECU funkcjonowało w dwóch różnych sferach:
 oficjalnej;
 prywatnej33.
Tabela nr 1. Skład ECU i waga poszczególnych walut34
Waluty
Ilość walut w ECU
Waga waluty w ECU w %
21 IX 1989
8 III 1996
Marka RFN
0,624200
30,09
32,97
Frank francuski
1,332000
19,00
20,53
Funt brytyjski
0,087840
13,00
10,49
Lir włoski
151,800000
10,16
7,59
Gulden holenderski
0,219800
9,40
10,37
3,431000
7,89
8,81
Peseta hiszpańska
6,885000
5,31
4,32
Korona duńska
0,197600
2,45
2,70
Funt irlandzki
0,008552
1,10
1,05
Escudo portugalskie
1,393000
0,80
0,71
Drachma grecka
1,440000
0,80
0,47
Frank belgijski i
luksemburski
33
34
Ibidem.
L. Ciamaga, Unia Europejska, Warszawa 1998. s. 219.
28
Zasady funkcjonowania ECU w sferze oficjalnej zostały określone
przez Rade Ministrów EWG z grudnia 1978 roku o ustanowieniu ESW.
Dotyczą one przede wszystkim mechanizmu kursowego, czyli:
 kurs każdej waluty narodowej określony jest w ECU;
 ECU służy do konstrukcji wskaźników odchyleń w toku
interwencji na rynkach dewizowych35;
 ECU pełni ograniczaną funkcje rezerw walutowych. Państwa,
których waluty znajdują się w ECU, są zobowiązane
przekazać 20% swoich rezerw złota i 20% rezerw dolara, na
rzecz Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej.
Jak już wspomniano oficjalny kurs ECU w stosunku do walut krajów
członkowskich, a także wobec innych walut międzynarodowych, jest
obliczany przez Komisje Europejską. Kursy walut są publikowane
codziennie w „Dzienniku Oficjalnym UE”, mają one zastosowanie do
rozliczeń w ramach Europejskiego Systemu Walutowego, a także do celów
ewidencyjno rozrachunkowych36.
Prawdziwy sukces ECU odniosło na rynku prywatnym. stało się
możliwe dlatego, że transakcje w instytucjach EWG dokonywały się w
ECU . Ze zrozumiałych powodów rynek ten skoncentrowany jest w
Europie, choć obserwowany jest wzrost użycia ECU poza granicami UE37.
Nawa Jednostka Walutowa znalazła zastosowanie w:
 transakcjach banków handlowych;
 operacjach międzybankowych;
 transakcjach kapitałowych38.
Do transakcji banków handlowych możemy zaliczyć:
Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka. Łódź 2000, s. 352.
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 252.
37
ECU jako waluta wymienialna w Polsce została wprowadzona 7 marca 1995 na podstawie
rozporządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
38
K. Łastawski, op. cit., s. 231.
35
36
29
 transakcje depozytowe, które obejmowały depozyty i rachunki
w ECU. Do grudnia 1995 roku depozyty obejmowały sumę
9,9 mld USD39;
 transakcje dewizowe;
 rachunki oszczędnościowe;
 certyfikaty depozytowe;
 europejskie czeki podróżne;
 transakcje kredytowe
Transakcje międzybankowe dominują na rynku ECU, zawdzięcza się to
setkom banków. Do transakcji międzybankowych zaliczamy:
 operacje dokonywane w ramach CEDEL i EUROCLEAR;
 międzybankowe depozyty i kredyty;
 rozliczenia
clearingowych
dokonywanych
w
ramach
porozumienia z lutego 1986 roku zawartego między ECU
Banking
Associatyion
a
Bankiem
Rozrachunków
Międzynarodowych40;
Natomiast do transakcji kapitałowych zaliczmy:
 krajowe obligacje związane z ECU;
 obligacje denominowane w ECU.
dane związane z rynkiem obligacji w ECU (mln) przedstawia tabela nr 241.
Tabela nr 2. Rynek obligacji w ECU.
1991
1992
1993
1994
1995
19 266
11 603
5 020
5 010
5 046
- instytucje
4 785
4 330
3 205
1 885
1 015
- władze publiczne
7 900
2 475
250
1 300
3 075
Eurorynek
Unia Europejska w
tym:
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 254.
Ibidem, s. 355.
41
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 256.
39
40
30
- przedsiębiorstwa
6 581
4 798
1 565
1 825
956
Podmioty
7 897
7 567
1 850
1 475
470
27 163
19 170
6 870
6 485
5 516
7 185
9 114
14 973
17 152
10 028
- Francja
3 134
2 151
2 508
3 160
2 228
- Włochy
2 400
3 000
6 900
9 250
3 244
0
2 000
2 000
2 500
2 00
34 348
28 284
21 843
23 637
15 544
spoza
UE
Razem
Rynek wewnętrzny
w tym:
- Wielka Brytania
Razem
ECU od początku swego istnienia miał stać się przyszłym
pieniądzem UE. Jak wspomniano ECU zawdzięczał swoją popularność
aktywnemu zaangażowaniu sektora bankowego w jego promocje, a także
presji uczestników rynku finansowego poszukującego panaceum na
niestabilność walutową. Tak więc nowa waluta stała się instrumentem
zmniejszającym ryzyko kursowe. W latach osiemdziesiątych, niemal każda
transakcja na międzynarodowym rynku finansowym odbywała się w ECU.
Nowa waluta nie mogła jednak osiągnąć pełnego sukcesu. Spowodowane
to było brakiem banku centralnego, który czuwałby nad obiegiem nowej
waluty. ECU wykazywała także tendencje do deprawacji w stosunku do
silnych walut państw członkowskich w szczególności marki Niemieckiej42.
W okresie funkcjonowanie ESW, kurs marki wykazywał tendencje
wzrostową (patrz tabela nr 1). Rolę marki Niemieckiej w ECU trafnie
określa wypowiedz Johna Majora ( byłego ministra finansów Wielkiej
Brytanii), twierdził on: „że mechanizm kształtowania kursów w coraz
większym stopniu funkcjonował analogicznie, jak nowoczesny standart
złota z marką niemiecką jako kotwicą”43 Zjednoczenie Niemiec
42
43
L. Orędziak, Euro nowy pieniądz. Warszawa 2003, s. 22.
A. Komar, op. cit., s. 72.
31
doprowadziło do wystąpienia największego kryzysu ESW w całej swojej
historii. Zjednoczenie zmusiło Bundesbank do wprowadzenie wysokich
stóp procentowych, co spowodowane było wysokimi wydatkami
budżetowymi na odbudowe wschodnich landów i wzrostem inflacji.
Restrykcyjna polityka Bundesbanku odbiła się na początku na pozycji
brytyjskiego funta i włoskiego lira, zmuszając Rządy tych państw do
wycofania w czarną środę 16 września 1992 roku, swoich walut z
mechanizmu stabilizacji walut44. Reszta państw zmuszona była do
podwyższenia stóp procentowych, aby zapobiec odpływowi kapitału do
RFN. Aby przeciwdziałać dalszemu rozwojowi kryzysu ministrowie
finansów
i
prezesi
banków
centralnych,
państw
należących
do
Europejskiego Systemu Walutowego, rozszerzyli w sierpniu 1993 roku
margines wahań kursów do +/- 15%. Kryzys w ESW zintensyfikował
współprace walutową między jego członkami 45. Zrozumiano, że bezcelowe
jest promowanie ECU jako waluty konkurencyjnej wobec walut
narodowych, która w wyniku konkurencji doprowadziłaby do wyparcia
walut narodowych i zastąpienia ich ECU. Okazało się, że aby stworzyć
wspólną walutę Unii Europejskiej, państwa członkowskie muszą
zrezygnować z części suwerennych uprawnień narodowych, a także
powinny dokonać gruntownych procesów dostosowawczych w swoich
gospodarkach.
44
W. Wessels, W. Weidenfeld, op. cit., s. 93.
Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, praca zbiorowa pod red. E. KaweckaWynkowska. E. Synowiec, Warszawa 2001, s. 416.
45
32
II.4. Raport Delorsa
Ogólne ramy przyszłej unii gospodarczo-walutowej zostały
nakreślone przez tak zwany Komitet Delorsa46, który składał się z
niezależnych ekspertów oraz gubernatorów banków centralnych krajów
Wspólnoty. Komitet Delorsa został powołany prze Rade Europejską47
obradującą w Hanowerze 28-28 czerwca 1988 roku. Powierzono mu
zadanie opracowania raportu o możliwościach integracji gospodarczowalutowej48. Raport Delorsa został opublikowany w kwietniu 1989 roku49.
Zakładał on potrzebę powołania unii gospodarczej i walutowej, określał jej
warunki, przedstawiał także etapy jej wprowadzania. Unia gospodarcza i
walutowa, tworzyły by integralne części, a więc powinny być
wprowadzane równocześnie.
Obszar walutowy, który tworzyłaby unia walutowa miał zapewniać:
 pełną liberalizacje transakcji kapitałowych i całkowitą
integracje rynku finansowego;
 nieodwracalną i pełną wymienialność walut;
 wyeliminowanie wahań kursów walutowych i usztywnienie
tych kursów50.
Z powołaniem unii walutowej wiąże się wprowadzenie jednolitej polityki
pieniężnej, ponieważ koordynacja wielu narodowych polityk pieniężnych
byłaby niewystarczająca aby szybko reagować na sytuacje na rynku
walutowym. Dlatego też odpowiedzialność za prowadzenie polityki
Delors był przewodniczący Komisji wspólnot Europejskich.
Rada jest organem Unii Europejskiej. O rodzaju podejmowanych przez nią decyzji decyduje jej skład.
Rada zbiera się raz w tygodniu, zazwyczaj składa się z ministrów państw członkowskich, którzy
reprezentują daną dziedzinę, np. ministrów gospodarki i finansów. Jeśli Rada zbiera się w składzie
szefów państw i rządów, nazywa się ją Radą Europejską.
48
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 264.
49
K. Jakubiszyn, B. Karski, D. Rybińska, op. cit., s. 17.
50
K. Zabielski, op. cit., s. 125.
46
47
33
walutowej Wspólnoty, spoczywałaby
na nowej instytucji, jaką byłby
Europejski Bank Centralny. Oczywiście państwa, które weszłyby do unii
walutowej, musiałyby przelać na EBC swoje suwerenne uprawnienia
związane z kształtowaniem polityki pieniężnej np. prawo do zmiany stóp
procentowych. Europejski Bank Centralny miałby wyłączne prawo do
emisji pieniądza, znajdującego się w obiegu Unijnym. Raport Delorsa
uznał, że zastąpienie walut narodowych (po wcześniejszym stałym
usztywnieniu ich kursów), jedną wspólną walutą, było by pożądane ze
względów politycznych, ekonomicznych i psychologicznych51.
Niezbędnym warunkiem wprowadzenia unii walutowej, jest
stworzenie unii gospodarczej. Powołanie unii gospodarczej wiąże się z
czteroma warunkami które należy spełnić. Są to następujące warunki:
 polityka konkurencji, musi być realizowana na szczeblu
unijnym, aby zapobiec zakłóceniom w funkcjonowaniu rynku
wewnętrznego;
 musi powstać jednolity rynek, na którym usługi, siła robocza,
towary i kapitały mogłyby się swobodnie przemieszczać po
całej Wspólnocie;
 prowadzenie wspólnej polityki, która umożliwiłaby zmiany
strukturalne
w
gospodarkach
państw
członkowskich
i
zapobiegłaby pogłębianiu się różnic w rozwoju regionalnym
państw Wspólnoty;
 zharmonizowanie
polityki
makroekonomicznej,
a
także
określić reguły zobowiązujące kraje unii do unikania
nadmiernego deficytu budżetowego, aby móc skutecznie
realizować politykę antyinflacyjną.
Polityka konkurencji, musi być realizowana w taki sposób, aby
dostęp do rynków Wspólnoty nie był ograniczony, a także tym aby
51
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 264..
34
funkcjonowanie
rynku
nie
zostało
zakłócone
przez
zachowanie
publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych.
Polityka wspierania przemian strukturalnych w rejonach słabiej
rozwiniętych, wynika z tego, że kraje należące do unii walutowej, utracą
możliwość korygowania nierównowagi gospodarczej, poprzez zmianę
kursu waluty, czyli możliwość dewaluacji waluty, aby poprawić
konkurencyjność towarów danego kraju na rynkach międzynarodowych.
Wprowadzenie jednej waluty, powoduje to, że transakcje handlowe między
państwami unii, traktowane są jak transakcje wewnętrzne. Różnice w
rozwoju państw unii znajdujące swe odbicie w saldzie bilansu płatniczego.
W ramach unii walutowej mogłoby więc wystąpić załamanie gospodarcze
państw o ujemnym bilansie płatniczym. Istnieje więc możliwość, że
państwa słabsze gospodarczo, zażądałyby pomocy gospodarczej aby
zapobiec pogarszaniu się ich stanu gospodarczego. Dlatego też potrzebna
jest polityka przemian strukturalnych w rejonach słabiej rozwiniętych
poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i walkę z bezrobociem52.
Raport Delorsa uznał, że należy zharmonizować narodowe polityki
makroekonomiczne, aby nie została podważona skuteczność jednolitej
polityki pieniężnej, w dziedzinie utrzymania stabilności cen. Bez
koordynacji makroekonomicznej, nie istniałaby możliwość określenia
odpowiedniego powiązania polityki pieniężnej z budżetową. Raport
Delorsa określa bardzo dokładnie reguły dotyczące wielkości i sposobu
finansowania deficytów
koniecznością
narodowych
zabezpieczenia
się
budżetów,
przed
związane
rozluźnieniem
jest
to
dyscypliny
budżetowej prze władze państw Wspólnoty. Zbyt duży deficyt budżetowy
w jednym kraju unii, prowadziłby do wzrostu stopy procentowej na całym
obszarze Unii. Przyjęto także zasadę, że deficyt budżetowy nie może być
pokrywany za pomocą kredytu z banku centralnego, w praktyce
52
L. Orędziak, Euro nowy pieniądz. Warszawa 2003, s. 29.
35
oznaczającym dodrukowanie pieniędzy. Saldo budżetowe w stosunku do
produktu
społecznego
brutto
poszczególnych
państw
europejskich
przedstawia tabela nr 353.
Tabela nr 3. Saldo budżetowe wybranych państw europejskich.
Państwa
1989
1990
Belgia
-6,1
-5,8
Dania
-0,6
-1,3
Francja
-1,4
-,13
Grecja
-18,2
-18,0
Hiszpania
-2,8
-3,1
Holandia
-3,9
-4,1
Irlandia
-2,4
-1,6
Luksemburg
3,4
3,6
Portugalia
-5,1
-7,0
RFN
0,2
-4,0
Wielka Brytania
1,3
0,5
Włochy
-10,2
-10,0
EWG
-2,4
-3,6
Łatwo zauważyć brak skokowego kształtowania się deficytu budżetowego
poszczególnych państw, co wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie
mechanizmów stabilizacji budżetów, zaproponowanych przez Komisje
Delorsa.
Raport Delorsa wnioskował, by powstanie unii gospodarczej i
walutowej odbywało się w trzech etapach54.
Etap pierwszy obejmował lata od lipca 1990 roku do końca 1993
roku. Zakładał on zakończenie budowy wspólnego rynku wewnętrznego, a
także rynku finansowego, zniesienie ograniczeń w przepływie kapitałów,
koordynacje polityk gospodarczych. W pierwszym etapie waluty
53
54
A. Komar, op. cit., s. 86.
M. Ciepielewska, B. Mucha-Leszko, op. cit., s. 29.
36
wszystkich krajów musiałyby być objęte jednakowymi zasadami,
stabilizacji kursów ESW. Ważnym zaleceniem było zharmonizowanie
działania banków centralnych krajów członkowskich.
uznano
wynegocjowanie
i
ratyfikowanie
poprawek
Za konieczne
do
traktatu
rzymskiego55. Nie chciano więc powtórzyć błędów związanych z realizacją
Planu Wernera, którego bazą nie stał się wynegocjowany i ratyfikowany
traktat międzynarodowy.
Etap drugi rozpocząłby się dopiero po wejściu u życie traktatu
zawierającego poprawki. Etap drugi miał być etapem przejściowym i
przygotowawczym do etapu trzeciego. Zakładał on kontynuacje działań na
rzecz zbliżenia wyników gospodarczych państw Wspólnoty.
Etap trzeci oznaczałby fazę finalną tworzenia unii gospodarczej i
walutowej56. Zakładano wprowadzenie nieodwracalnie usztywnionych
kursów między walutami państw członkowskich i przekazaniem na
szczebel Wspólnoty suwerennych kompetencji narodowych w sferze
polityki monetarnej57. Oznaczało to także powołanie banku centralnego
Wspólnoty, z wyłącznymi kompetencjami w sferze emisji nowego
pieniądza.
Rada Europejska podczas szczytu w Madrycie w czerwcu 1989
roku podjęła decyzje, że etap pierwszy rozpocznie się 1 lipca 1990 roku.
Nie określono jednak daty zakończenia etapu pierwszego ani nie określono
terminów związanych z rozpoczęciem etapu drugiego i trzeciego. Wpłynęła
na to postawa Wielkiej Brytanii, która opowiedziała się negatywnie w
sprawie automatycznego przejścia do drugiego etapu.
W roku 1991 odbywała się Międzyrządowa Konferencja w sprawie
unii gospodarczej i walutowej, której główną podstawą stał się Raport
Delorsa, towarzyszyła im Międzyrządowa konferencje w sprawie unii
L. Orędziak, Euro nowy pieniądz. Warszawa 2003, s. 30.
K. Jakubiszyn, B. Karski, D. Rybińska, op. cit., s. 17.
57
K. Zabielski, op. cit., s. 125.
55
56
37
politycznej. Konferencje te były ze sobą ściśle związane, ponieważ
powstanie unii gospodarczej i walutowej, wymaga decyzji politycznej,
zmusza także do powstania nowych instytucji unijnych, o szerokich
uprawnieniach, a także do zwiększenia kompetencji istniejących już
instytucji.
Finałem tych negocjacji stało się zatwierdzenie przez Rade
Europejską, która obradowała z 9 na 10 grudnia 1991 w Maastricht,
traktatu o Unii Europejskiej. Podpisanie traktatu nastąpiło 7 lutego w
Maastricht. Wejście w życie traktatu o Unii Europejskiej nastąpiło 1
listopada 1993 roku.
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
38
Rozdział III. Etapy dochodzenia do unii walutowej
III.1. Etap pierwszy 1990 - 1993
Integracja walutowa jest ściśle powiązana z potrzebą ścisłej
integracji
rynków
finansowych
krajów
Wspólnoty.
Podstawą
funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego jest wprowadzenie
swobody przepływu kapitałów, usług, towarów i osób. Swobody te tworzą
podstawę funkcjonowania jednolitego rynku finansowego, który obejmuje:
 rynek bankowy
 rynek ubezpieczeniowy
 rynek papierów wartościowych.
Tworzą one razem jeden Europejski Obszar Finansowy, na którym może
swobodnie funkcjonować jedna waluta.
III.1.1. Swoboda przepływu kapitału pomiędzy państwami Wspólnoty
Warunkiem
zapewnienie
powstania
swobody
jednolitego
przepływu
rynku
kapitałów
finansowego
pomiędzy
jest
krajami
członkowskimi. Ograniczenia w ruchu kapitałów utrudniają dostęp do
zagranicznych „produktów rynkowych”, izolują instytucje finansowe od
konkurencji zagranicznej, co powoduje zwiększenie kosztów finansowania
przedsiębiorstw i innych podmiotów rynku.
Liberalizacja
przepływu
kapitałów
była
procesem
skomplikowanym i długotrwałym. Pierwsze postanowienia w zakresie
przepływu kapitałów stanowi traktat rzymski. Artykuł trzeci traktatu mówi
o zniesieniu „...między Państwami Członkowskimi przeszkód w swobodnym
39
przepływie osób, usług i kapitału”1. Postanowienia dotyczące obrotu
kapitałowego określa art. 67 traktatu. Mówi on że: „...Państwa
Członkowskie znoszą stopniowo, w zakresie niezbędnym do sprawnego
funkcjonowania wspólnego rynku, ograniczenia w przepływie kapitału,
należącego do osób mających miejsce zamieszkania w Państwach
Członkowskich, jak również traktowanie dyskryminujące ze względu na
narodowość lub miejsce zamieszkania stron, lub na miejsce lokaty
kapitału.”2. Jednakże w odróżnieniu od handlu usługami i towarami, traktat
rzymski nie określał harmonogramu znoszenia ograniczeń w cyrkulacji
kapitałów. Prawo realizacji procesu liberalizacji przepływu kapitałów
przyznano Radzie, mówi o tym art. 69: „Rada, stanowiąc jednomyślnie w
dwóch pierwszych etapach, a większością kwalifikowaną w okresie
późniejszym, na wniosek Komisji, która zasięga w tym celu opinii Komitetu
Walutowego przewidzianego w artykule 105, uchwala dyrektywy niezbędne
do stopniowego wprowadzenia w życie postanowień artykułu 67.”3.
Jednocześnie
pozostawiono
państwom
członkowskim
prawo
do
jednostronnego zastosowania środków ochronnych w wypadku zaburzeń na
rynku kapitałowym, stanowi o tym art. 73, stanowi on, że: „W przypadku,
gdyby, przepływ kapitału powodował zakłócenia w sprawnym działaniu
rynku kapitałowego jednego z Państw Członkowskich, Komisja po konsultacji
z Komitetem Walutowym zezwala na podjęcie przez to Państwo środków
ochronnych w dziedzinie przepływu kapitału, których warunki i tryb sama
określa.”4 Wiązało się to z tym, że kraje członkowskie niechętnie
rezygnowały z swoich kompetencji w kwestii regulacji obrotu kapitałów,
ponieważ wykorzystywała swoje uprawnienia w tej kwestii do stabilizacji
kursów walutowych, ograniczania procesu inflacji, walki z bezrobociem
1
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/I.zip. s. 9.
Ibidem. s. 31.
3
Ibidem. s. 32
4
Ibidem.
2
40
itd. Spowodowało to, że do połowy lat sześćdziesiątych Komisja wydała
jedynie dwie wytyczne5. Rada Ministrów EWG w roku 1960 i 1962 wydała
dyrektywy, które zakazywały stosowania jakichkolwiek ograniczeń w
dokonywaniu płatności zagranicznych z tytułu wymiany towarowej i
usługowej między państwami członkowskimi oraz płatności z tytułu płac i
ubezpieczeń, inwestycji bezpośrednich oraz zakupu zagranicznych
papierów
wartościowych,
kredytów
handlowych
krótko
i
średnioterminowych, będących przedmiotem obrotu na giełdach państw
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Obowiązkiem pełnej liberalizacji
nie zostały objęte pozostałe transakcje takie jak, przepływ kapitału
krótkoterminowe czyli obrót papierami wartościowymi, otwieranie i
prowadzenie rachunków bieżących i terminowych przez banki na rzecz
nierezydentów,
krótkoterminowe
kredyty,
oraz
emisji
papierów
wartościowych przez przedsiębiorstwa krajowe na rynkach zagranicznych i
przez firmy zagraniczne na rynku krajowym. W następnych latach proces
liberalizacji przepływu kapitałów został prawie całkowicie zahamowany.
Oczywiście sytuacja przedstawiała się różnie w poszczególnych krajach
Wspólnoty. Cześć z nich wprowadzała dodatkowe ograniczenia w
przepływie kapitału, natomiast inne liberalizowały cyrkulacje w obrocie
kapitałowym. Najbardziej liberalne w tym zakresie były kraje Beneluksu
oraz RFN, którym udawało się łączyć liberalizacje przepływu kapitałów z
utrzymaniem stabilnych kursów swoich walut. Krajem, który także
zliberalizował przepływ kapitałów, była Wielka Brytania. Spowodowane
było to, że Wielka Brytania przywiązywała mniejszą uwagę do
stabilizowania
funta.
Państwami,
które
wprowadzały
dodatkowe
ograniczenia w przepływie kapitałów, były kraje o słabych walutach takie
jak Francja i Włochy. Dążyły one do zahamowania odpływu oszczędności
5
A. Komar, op. cit., s. 121.
41
za granice, aby dzięki nim finansować deficyt budżetowy. Stosowanie
ograniczeń dewizowych, pozwalało im na zachowanie kursów waluty
państwowej na odpowiednim poziomie, co eliminowało konieczność
podwyższania stopy procentowej.
Problem liberalizacji obrotu kapitałów został ponownie podjęty
przez Komisje w 1983 roku. Rok później Komisja przeanalizowała
stosowane ograniczenia w zakresie przepływu kapitałów przez państwa
członkowskie i nakazała ich zniesienie6. Proces liberalizacji cyrkulacji
kapitałów został przyśpieszony po opublikowaniu przez Komisje Wspólnot
w 1985
„Białej Księgi”. „Biała Księga” określała szczegółowe
przedsięwzięcia, które należy dokonać aby zakończyć budowę jednolitego
rynku wewnętrznego. Duże znaczenie dla przyśpieszenia procesu
liberalizacji przepływu kapitałów miało uchwalenie 28 lutego 1986 w
Hadze Jednolitego Aktu Europejskiego. Akt znosił bariery celne i granice
wewnętrzne, wprowadzał równe prawa w całej wspólnocie, znosił granice
wewnętrzne. Zapowiadał także powołanie jednolitego rynku do końca 1992
roku7.
Dyrektywa Rady z 17 listopada 1986 roku, która weszła w życie 1
marca 1987 roku, zobowiązywała państwa Wspólnoty do bezwarunkowego
zniesienia ograniczeń w stosunku do zniesienia ograniczeń wobec:
 nabywania zagranicznych papierów wartościowych;
 emisji
giełdowych
papierów
wartościowych
przez
przedsiębiorstwa z jednego kraju na rynku drugiego kraju
Wspólnoty;
 długoterminowych kredytów handlowych.
Liberalizacja warunkowa obejmowała:
 średnio i długoterminowe kredyty;
6
7
Ibidem. s. 122.
K. Łastawski, op. cit., s. 247.
42
 emisje papierów wartościowych nie będących notowane na
giełdzie żadnego kraju członkowskiego.
Dyrektywa Rady nie wprowadzała obowiązku znoszenia ograniczeń, które
dotyczyły:
 eksportu i importu złota;
 lokat krótkoterminowych;
 posiadania rachunków bankowych za granicą;
 krótkoterminowych kredytów finansowych.
Dyrektywa Rady z 24 czerwca 1988 roku zapewniała pełną swobodę
przepływu kapitałów. Dyrektywa znosiła wszystkie ograniczenia, które nie
zostały zniesione poprzednią dyrektywą Rady z 17 listopada 1986 roku.
Omawiana dyrektywa nakazywała ośmiu z dwunastu państw do rezygnacji
z dniem 1 lipca 1990 roku z jakichkolwiek restrykcji wobec transakcji
finansowych dokonywanych między nimi. Wobec Grecji, Hiszpanii,
Portugalii i Irlandii termin ten został wydłużony do końca 1992 roku.
Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1992 przedłużała Grecji termin zniesień
restrykcji do 30 czerwca 1994, nakazywała też Belgii i Luksemburgowi
zniesienie podwójnego rynku dewizowego8. Państwa członkowskie
zachowały jednak możliwość przywrócenia ograniczeń w przepływie
kapitałów, w momencie gdy przepływ krótkoterminowego kapitału
(najczęściej spekulacyjnego) znacznej wielkości, doprowadziłby do
zakłóceń w realizacji ich polityki pieniężnej, jednakże musiało to być
zaakceptowane przez Komisje, a restrykcje nie mogły trwać dłużej niż
sześć miesięcy.
Rada dopuściła możliwość udzielenia średnioterminowej pożyczki
państwom zagrożonym lub przeżywającym trudności finansowe.
Należ przyznać, że harmonogram nakreślony przez Rade został
wypełniony przez państwa Wspólnoty bardzo skrupulatnie np. Francja
8
Podwójny rynek dewizowy jest to stosowanie odrębnych kursów transakcji bieżących i kapitałowych.
43
wypełniła znacznie wcześniej dyrektywę Rady, wprowadzając ją w życie
na początku 1990 roku. Zakończenie procesu liberalizacji przepływu
kapitału wiąże się ze zniesieniem 16 maja 1994 roku przez Grecje ostatnich
restrykcji w obrocie kapitałów. W tym momencie nie było już żadnych
ograniczeń w cyrkulacji kapitałów we wszystkich państwach Wspólnoty
Europejskiej.
44
III.1.2. Swoboda świadczenia usług finansowych i osiedlania się
Swoboda świadczenia usług (freedom to provide services) oraz
swoboda osiedlania się (freedom of establishment), pomiędzy państwami
Wspólnoty stanowi drugi filar zaraz za swobodą obrotu kapitału, powstania
jednolitego rynku. Zasady swobody świadczenia usług finansowych
określają art. 52-56. Mówią one o prawie podejmowania działalności
gospodarczej, przez obywateli jednego państwa Wspólnoty, na terytorium
drugiego państwa członkowskiego. Tak więc obywatele jednego państwa
mają prawo do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw, agencji, filii oraz
oddziałów na terytorium drugiego państwa. Warto przytoczyć
traktatu
rzymskiego,
który
stanowi:
„Ograniczenia
Art.52
swobody
przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na
terytorium innego Państwa Członkowskiego są stopniowo znoszone w
ramach poniższych postanowień w okresie przejściowym. Ten stopniowy
proces znoszenia ograniczeń obejmuje również ograniczenia w tworzeniu
agencji,
oddziałów
Członkowskiego,
lub
filii
przez
obywateli
danego
Państwa
na
terytorium
innego
Państwa
ustanowionych
Członkowskiego.
Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału,
swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie
działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i
zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu
artykułu 58 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo
Państwa przyjmującego dla własnych obywateli.”9. Znoszenie ograniczeń
w zakresie swobody osiedlania się miały być znoszone etapowo przez kraje
Wspólnoty, cały proces miał trwać dwanaście lat od chwili wejścia traktatu
w życie czyli do 31 grudnia 1969 roku. Po zakończeniu tego procesu każdy
9
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/I.zip. s. 28.
45
obywatel Wspólnoty, miałby prawo do prowadzenia działalności
gospodarczej w różnych państwach Wspólnoty, posiadając wszystkie
prawa przysługujące obywatelom tych państw.
Definicje swobody świadczenia usług podaje Art.60 traktatu, tak ją
określając: „Usługami w rozumieniu niniejszego Traktatu są świadczenia
wykonywane zwykle za wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte
postanowieniami o swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób.”
Traktat mówił że usługi obejmują zwłaszcza:
 działalność o charakterze przemysłowym;
 działalność o charakterze handlowym;
 działalność rzemieślniczą;
 wykonywanie wolnych zawodów.10
Ograniczenia związane ze świadczeniem usług miały być „znoszone w
okresie przejściowym w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich
mających swe przedsiębiorstwo w Państwie Wspólnoty innym niż Państwo
odbiorcy świadczenia.”11.
Rada w 1962 roku akceptowała ogólny program znoszenia
ograniczeń świadczenia usług i swobody osiedlania się. Natomiast 28
czerwca 1972 roku Rada przyjęła dyrektywę 73/183/EEC, która określała
środki konieczne do zastosowania aby prawo do swobodnego osiedlania i
świadczenia
usług,
było
efektywnie
wykorzystywane
przez
przedsiębiorstwa i osoby krajów Wspólnoty. Kraje członkowskie musiały
wyeliminować ograniczenia takie które:
 powodują
administracyjną
dyskryminacje
podmiotów
pochodzących z innych państw Wspólnoty;
10
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/I.zip. s. 30.
Ibidem.
11
46
 posiadają bariery ograniczające te swobody w stosunku do
osób z innych krajów Wspólnoty12
Dyrektywa wymieniała kraje stosujące ograniczenia i nakazywała
zniesienie ich. Można tu podać przykład Danii, Francji i Belgii. Belgia
musiała znieść przepis, który wymagał 120 mln franków kapitału
założycielskiego nowego Banku, a od krajowego podmiotu tylko 2 mln.
Dania musiała znieść długotrwałe procedury związane z założeniem banku
nie pochodzącego z ich państwa. Natomiast Francja zobowiązana została
do zmiany przepisów, które zabraniały obywatelom obcych państw
zajmowania stanowisk kierowniczych w instytucjach finansowych13.
Państwa które wymieniała dyrektywa musiały zmienić dyskryminujące
przepisy w ciągu 18 miesięcy.
Olbrzymie znaczenie w zwalczaniu ograniczeń związane ze
swobodą osiedlania się i świadczenia usług miało orzeczenie Trybunału
Sprawiedliwości wydane 21 czerwca14 i 3 grudnia15 1974 roku. Dotyczyły
one przypadków dyskryminacji osób pochodzących z innego państw
wspólnoty. Orzeczenie Trybunału16 mówiło, że swobody w zakresie
osiedlania się i świadczenia usług zagwarantowane w traktacie rzymskim,
wchodzą automatycznie w życie po zakończeniu okresu przejściowego
czyli od 1 lipca 1970 roku. Ograniczenie tych swobód dopuszczono jedynie
w wyjątkowych przypadkach związanych z interesem ogólnym (general
interest), jednakże w sposób niedyskryminacyjny17. Orzeczenie Trybunału
było potrzebne ponieważ państwa Wspólnoty nawet po zakończeniu okresu
L. Oręziak, Rynek .... Warszawa 1999. s. 41.
Ibidem.
14
Tak zwana sprawa Reynersa (Holendra), któremu zabroniono prowadzenia praktyki prawniczej w
Belgii choć zdał wszystkie wymagane egzaminy.
15
Sprawa Van Binsbergena. Orzeczenie Trybunału ustalało czy prawo holenderskie zabraniające osobom
nie zamieszkujących na terenie Holandii, występowanie jako przedstawiciel w sądzie apelacyjnym, nie
jest sprzeczne z artykułem 69 Traktatu Rzymskiego.
16
Orzeczenia Trybunału mają wyższą moc prawną niż orzeczenia trybunałów krajowych.
17
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 238.
12
13
47
przejściowego nie zmieniły swoich przepisów prawnych, które stały w
sprzeczności z Traktatem Rzymskim w zakresie wprowadzenie swobody
świadczenia usług finansowych i swobody osiedlania się.
Swoboda przepływu kapitałów, świadczenia usług i osiedlania były
niezbędnymi warunkami do spełnienia aby powstał jednolity obszar
gospodarczy Wspólnoty. Natomiast powstanie jednolitego obszaru
gospodarczego było niezbędnym warunkiem do wprowadzenie jednej
waluty Europejskiej.
48
III.1.3. Podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej18
Traktat o Unii Europejskiej, był krokiem milowym w drodze do
powstania jednej waluty całej Wspólnoty. Jednym z celów Unii było
„ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, obejmującej docelowo jedną
walutę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Traktatu”19. Postanowienia
Traktatu w sprawie integracji gospodarczej i walutowej, wywodziły się z
Raportu Komisji Delorsa. Postanowienia Traktatu dotyczą tego co w
Raporcie Delorsa zostało nazwane drugim i trzecim etapem tworzenia unii
walutowej.
Traktat
określał
podstawowe
cechy
Unii,
procedury
podejmowania decyzji, ustanawiał bank centralny unii, kryteria do
spełnienia aby kraje unii mogły wejść do unii gospodarczej i walutowej a
przede wszystkim harmonogram jej tworzenia. Traktat w sprawach
walutowych postanawiał o usztywnieniu kursów między walutami państw
członkowskich w sposób nieodwracalny (art. Artykuł 109l)20, a po
określonym czasie wprowadzałby „ECU jako
jednej waluty w tych
Państwach Członkowskich”21. Decyzje o polityce pieniężnej, podejmowane
będą na stopni centralnym, za cel podstawowy uznano utrzymanie
stabilności cen.
Z uwagi na to, że w unii gospodarczej i walutowej musi być
realizowana wspólna polityka pieniężna, Traktat precyzował zasady
polityki budżetowej realizowanej przez państwa unii. Z tego powodu
zakazywał „udzielanie przez EBC lub krajowe banki centralne pożyczek na
pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom lub
organom Wspólnoty, rządom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym
lub innym władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom
18
Tekst Traktatu pochodzi z http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 5.
20
Ibidem. s. 28.
21
Ibidem.
19
49
publicznym Państw Członkowskich, jak również nabywanie bezpośrednio
od nich przez EBC lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych”22.
Państwa członkowskie zostały zobowiązane do unikania nadmiernego
deficytu budżetowego i do informowania Komisje o aktualnej i
przewidywanej wielkości. Zadaniem Komisji był nadzór nad budżetami
krajów członkowskich a także porównanie ich rzeczywistej wielkości z
wielkościami referencyjnymi, które zostały określone w protokóle
dodatkowym. Protokół dodatkowy określał je na poziomie:
 3% dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu
publicznego do produktu krajowego brutto wyrażonego w
cenach rynkowych;
 60% dla stosunku zadłużenia publicznego do produktu
krajowego brutto wyrażonego w cenach rynkowych23.
W przypadku gdy Komisja uzna, że deficyt budżetowy jest większy niż te
które określał Traktat, sporządza raport, który jest przeznaczony dla Rady
UE. Rada większością głosów decyduje, czy dany kraj ma nadmierny
deficyt czy nie. Jeżeli Rada uzna, że dane państwo ma nadmierny deficyt,
wydaje odpowiednie zalecenia, aby państwo obniżyło deficyt w
określonym terminie. Jeżeli do tego terminu państwo nie dostosuje się do
zaleceń Rady, Rada może podać te zalecenia do publicznej wiadomości.
Jeżeli w dalszym ciągu dany kraj nie podporządkuje się zaleceniom Rady,
może ona podjąć następujące decyzje:
 zażądać
od
danego
Państwa
Członkowskiego,
aby
opublikowało dodatkowe informacje, które określi Rada,
przed emisją obligacji i papierów wartościowych,
22
23
Ibidem. s.99.
L. Oręziak, Euro.... Warszawa 2003, s. 31.
50
 wezwać Europejski Bank Inwestycyjny do ponownego
rozważenia polityki udzielania pożyczek wobec danego
Państwa Członkowskiego,
 zażądać złożenia we Wspólnocie przez dane Państwo
Członkowskie nieoprocentowanego depozytu o stosowanej
wysokości aż do czasu, gdy, w ocenie Rady, nadmierny
deficyt zostanie skorygowany,
 nałożyć grzywnę w stosownej wysokości
Przyczyną sformułowania tak precyzyjnych postanowień w zakresie
budżetów narodowych wiązała się z potrzebą realizacji polityki
antyinflacyjnej na szczeblu unijnym, co stałoby się niemożliwe w wypadku
nadmiernych
deficytów
budżetowych
w
państwach
unii.
Także
funkcjonowanie jednej waluty unijnej, przy nadmiernych deficytach,
byłoby jeśli nie niemożliwe to co najmniej poważnie zagrożone.
Traktat z Maastricht przewidywał powołanie Europejskiego
Systemu Banków Centralnych (European System of Central Banks) oraz
Europejskiego Banku Centralnego (European Central Bank)24. Europejski
System Banków Centralnych posiadałby wyłączne prawo do emisji
pieniądza na terytorium unii, które byłyby legalnym środkiem płatniczym.
Początkiem drugiego etapu zgodnie z postanowieniami traktatu miało byc
powołanie Europejskiego Instytutu Walutowego ( European Monetary
Institute ), który byłby zalążkiem Europejskiego Systemu Banków
Centralnych.
Przejście do trzeciego etapu tworzenia unii walutowej było
uzależnione od tego jak szybko państwa Wspólnoty dostosują się do
wymogów związanych z ich sytuacją ekonomiczną. Kraje Unii
zobowiązane są do składania Radzie Unii poprzez Komisje Europejską i
Europejski Instytut Walutowy raportów dotyczących ich aktualnej sytuacji
24
Zostaną one szczegółowo omówione w dalszej części pracy.
51
gospodarczej25. Ocena tego czy dany kraj spełnia warunki przejścia do
trzeciego etapu, dokonana zostanie na podstawie kryteriów zawartych w
Traktacie. Kryteria te zawarte są w art. 109j Traktatu o Unii, są to
następujące punkty:
 osiągnięcie wysokiego stopnia stabilności cen; będzie to
wynikało ze stopy inflacji zbliżonej do istniejącej w co
najwyżej trzech Państwach Członkowskich, które mają
najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilności cen;
 stabilna sytuacja finansów publicznych; będzie to wynikało z
sytuacji budżetowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu
budżetowego;
 poszanowanie
zwykłych
marginesów
wahań
kursów
przewidzianych mechanizmem kursów walut europejskiego
systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez
dewaluacji
w
stosunku
do
waluty
innego
Państwa
Członkowskiego;
 trwały charakter konwergencji osiągniętej przez Państwo
Członkowskie i jego udziału w mechanizmie kursów walut
europejskiego systemu walutowego, co odzwierciedla się w
poziomach długoterminowych stóp procentowych26.
Kryteria te zostały dodatkowo omówione w dodatkowym protokole
dołączonym do Traktatu. Protokół stanowi że:
 średnia stopa inflacji, odnotowana w danym państwie w ciągu
jednego roku poprzedzającego badanie, nie przekracza o
więcej niż 1,5 punktu procentowego inflacji trzech Państw
Członkowskich o najbardziej stabilnych cenach. Inflacja
mierzona
25
26
jest
za
pomocą
wskaźnika
cen
artykułów
A. Komar, op. cit., s. 113.
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 26.
52
konsumpcyjnych
na
porównywalnych
podstawach,
z
uwzględnieniem różnic w definicjach krajowych27;
 o stanie finansów publicznych danego państwa poświadcza
fakt, nie wydania przez Rade decyzji dotyczącej eliminowania
nadmiernego
deficytu
budżetowego
podczas
analizy
przeprowadzonej przy uwzględnieniu wartości referencyjnych
(omówione one zostały na str. 41)28;
 Państwo Członkowskie stosowało normalne granice wahań,
przewidziane w mechanizmie kursów walut Europejskiego
Systemu Walutowego, bez poważnych napięć przynajmniej
przez dwa lata przed badaniem. W szczególności, Państwo
Członkowskie nie zdewaluowało dwustronnego centralnego
kursu swojej waluty wobec żadnej innej waluty Państwa
Członkowskiego z własnej inicjatywy przez ten sam okres;
 w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie
posiadało
średnią
nominalną
długoterminową
stopę
procentową nie przekraczającą więcej niż o dwa punkty
procentowe stopy procentowej trzech Państw Członkowskich
o najbardziej stabilnych cenach. Stopy procentowe oblicza się
na podstawie długoterminowych obligacji państwowych lub
porównywalnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem
różnic w definicjach krajowych29.
Protokół dodatkowy określający kryteria konwergencji, mówi że Rada,
może podjąć decyzje zmieniającą kryteria ilościowe oraz czas ich
obowiązywania. Jak wcześniej wspomnieliśmy Rada otrzymuje raporty
Komisji i EMI mówiące o sytuacji gospodarczej i stopniu spełnienia
kryteriów kwalifikujących poszczególne państwa Wspólnoty do udziału w
27
Ibidem. s. 118.
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 274..
29
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 119.
28
53
unii gospodarczo-walutowej. Rada Europejska na podstawie tych raportów
decyduje kwalifikowano większością głosów, jednakże nie później niż do
31 grudnia 1996 roku o tym:
 czy większość Państw Członkowskich spełnia warunki
niezbędne do przyjęcia jednej waluty;
 czy właściwe jest wejście przez Wspólnotę w trzeci etap.
Jeśli tak to ustala datę rozpoczęcia trzeciego etapu. Należy zaznaczyć, że
jeżeli Rada do końca 1997 roku nie podejmie decyzji o dacie rozpoczęcia
trzeciego etapu, etap trzeci rozpocznie się automatycznie 1 stycznia 1999.
W tym wypadku Rada w składzie przywódców państw i rządów określi do
1 lipca 1998 roku, liczbę państw, które spełniają warunki konieczne do
przyjęcia jednej waluty. Te kraje, które nie zostały na początku
zakwalifikowane do przyjęcia jednej waluty, zostają objęte derogacją od
ogólnych zasad unii gospodarczo-walutowej, z zastrzeżeniem, że będą
miały ograniczone prawo głosu w sprawach związanych z jej
funkcjonowaniem. Przynajmniej co dwa lata Rada Europy otrzymuje raport
stwierdzający czy państwa objęte derogacją, spełniają już kryteria
niezbędne do udziału w unii walutowej. W momencie rozpoczęcia
trzeciego etapu Rada Europejska na mocy jednomyślnej decyzji Państw
członkowskich nie objętych derogacją uchwala kursy między walutami
tych krajów, które zostają nieodwracalnie usztywnione, oraz kurs po
którym ECU zastąpi waluty narodowe stając się samodzielną walutą30. Już
od początku trzeciego etapu wartość ECU jest określona nieodwołalnie,
oznacza to że ilość walut znajdujących się w ECU nie może być
zmieniona31. Tak więc ECU przestanie być tylko koszykiem walutowym,
stanie się samodzielnym pieniądzem. Protokół dodatkowy do Traktatu
mówi o nieodwracalności przejścia Wspólnoty do trzeciego etapu, tak więc
30
31
Ibidem. s. 27.
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 25.
54
wszystkie kraje członkowskie powinny respektować wolę Wspólnoty
dotyczącą przejścia do finalnego etapu integracji walutowej a w związku z
tym żadne państwo nie będzie przeszkadzało w realizacji trzeciego etapu.
W protokołach dodatkowych do Traktatu przyjęto także specjalne
postanowienia w odniesieniu do Danii, Portugalii, Francji i Wielkiej
Brytanii. Jeśli chodzi o Danie to uwzględniono zapis konstytucji, który
uzależniał przejście tego kraju do trzeciego etapu integracji od
przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Jeżeli wynik byłby negatywny
zastosowano by specjalną procedurę wobec Danii. Gdy Danii zrezygnuje z
włączenia do UGW, zastosowany będzie wobec niej wyjątek od ogólnych
zasad obowiązujących w unii. Późniejsze przystąpienie Danie do UGW
wymagać będzie złożenia specjalnego wniosku. Portugalii przyznano
możliwość udzielania nie oprocentowanych pożyczek z Banco de Portugal
dla autonomicznych regionów Azorów i Madery, z zastrzeżeniem podjęcia
wszelkich starań aby jak najszybciej zlikwidować te kredyty32. Francja
zachowała prawo emisji pieniądz w swoich terytoriach zamorskich na
warunkach określonych przez własne prawo, oraz prawo do określania
parytetu franka. Bardziej skomplikowana była sytuacja Wielkiej Brytanii.
Protokół dodatkowy mówił o pełnej swobodzie W. Brytanii w
decydowaniu czy ma przystąpić do trzeciego etapu czy też nie. Jeżeli rząd i
parlament orzeknie o chęci przystąpienia do unii, to musi powiadomić o
tym fakcie Rade Unii Europejskiej do 1 stycznia 1998 roku. W przypadku,
gdy kraj ten nie zechce uczestniczyć w trzecim etapie integracji walutowej
to zachowa prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej zgodnie z jej
prawem krajowym. Jednakże w tym wypadku Wielka Brytania, nie będzie
miała prawa podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania ESBC
jaki unii walutowej. Gdyby jednak chciała przyłączyć się do unii walutowej
będzie zmuszona spełnić wszystkie kryteria określone w Traktacie.
32
A. Komar, op. cit., s. 113.
55
Odrębne potraktowanie Wielkiej Brytanii wiąże się z niechęcią tego
państwa do pozbywania się swoich uprawnień w polityce walutowej na
rzecz ponadnarodowego Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
Rząd Brytyjski uważał także, że tak mocne ograniczenia w zakresie
wielkości i finansowania budżetów narodowych określone w Traktacie za
niepotrzebne. W Brytanii obawiano się także tego, że ESBC posiada zbyt
dużą władze i nie podlega demokratycznej kontroli33.
Dołączenie dodatkowych protokołów odnoszących się do wyżej
wymienionych państw, do Traktatu z Maastricht umożliwiło jego
ratyfikacje przez te państwa.
33
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 276.
56
III.2. Etap drugi 1994 - 1998
III.2.1. Rozpoczęcie funkcjonowania Europejskiego Instytutu Walutowego
Początkiem drugiego etapu integracji gospodarczo-walutowej było
powołanie do życia Europejskiego Instytutu Walutowego. Zastąpił on
Komitet Gubernatorów Banków Centralnych, na którego forum była
prowadzona dotychczasowa współpraca w ramach ESW. Europejski
Instytut Walutowy jest autonomiczną jednostką,
jego członkowie nie
podlegają władzom krajowym i Wspólnotowym. Rada Europejskiego
Instytutu walutowego obraduje co najmniej dziesięć razy w roku. Decyzje
przez nią podejmowane są poufne. W jej posiedzeniach może brać udział
przewodniczący Rady Wspólnoty i członek Komisji, jednakże obaj są
pozbawieni prawa głosu. Natomiast przewodniczący rady EIW może brać
udział w posiedzeniach Rady Wspólnoty, jednak tylko na tych gdzie jest
omawiana problematyka wchodzącą w zakres działań EIW. Budżet EIW
uchwala Rada kwalifikowaną większością głosów. EIW miał stanowić
zalążek do ESBC34.
Jego cele i uprawnienia określił Traktat z Maastricht. Zadania EIW
zostały określone w Traktacie to:
 umacnianie
współpracy
między
krajowymi
koordynacji
polityk
pieniężnych
bankami
centralnymi;
 umacnianie
Państw
Członkowskich, dążąc do zapewnienia stabilności cen;
 nadzorowanie
funkcjonowania
europejskiego
systemu
walutowego;
34
Ibidem. s. 273.
57
 udzielania
konsultacji
w
kwestiach,
które
podlegają
kompetencji krajowych banków centralnych i wpływają na
stabilność instytucji i rynków finansowych;
 przejmuje funkcje wykonywane dotąd przez Europejski
Fundusz Współpracy Walutowej, który zostaje rozwiązany;
 ułatwia korzystanie z ECU i nadzoruje jego rozwój, w tym
sprawne funkcjonowanie systemu kompensacyjnego w ECU35.
EIW miał prowadzić działania przygotowujące Wspólnotę do trzeciego
etapu, te działania to:
 przygotowuje
dokumenty
i
procedury
niezbędne
do
prowadzenia jednolitej polityki pieniężnej w trakcie trzeciego
etapu;
 zachęca do harmonizacji, jeśli istnieje potrzeba, reguł i praktyk
rządzących gromadzeniem, tworzeniem i upowszechnianiem
statystyk w dziedzinie podlegającej jego kompetencji;
 opracowuje reguły operacji, które będą przeprowadzane przez
krajowe banki centralne w ramach ESBC;
 wspiera skuteczność płatności transgranicznych
 nadzoruje techniczne przygotowanie banknotów ECU36.
Jak widać uprawnienia EIW są bardzo ogólnikowe, przyczyna tkwi w tym,
że EIW był instytucją przejściową. Mógł on co prawda wydawać zalecenia
pod adresem państw członkowskich Unii Europejskiej, jednakże nie miały
one mocy wiążącej dla rządów tych państw. Jedynie decyzje związane z
trzecim etapem integracji gospodarczo-walutowej, mogą mięć w pewnych
wypadkach charakter wiążący37. Powodem nie przyznania w Traktacie
większych uprawnień tej instytucji, był fakt że dopiero po rozpoczęciu
35
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 24.
Ibidem. s. 24.
37
A. Komar, Finanse a Wspólnoty Europejskie. Warszawa 1983, s. 170.
36
58
trzeciego etapu, banki centralne państw Wspólnoty miały przekazać swoje
kompetencje instytucji, która zastąpi EIW, czyli ESBC.
59
III.2.2. Przyjęcie Paktu Stabilności i Wzrostu przez Rade Europejską
Państwa Wspólnoty, które były zwolennikami unii walutowej,
dążyły do tego, aby nowa waluta opierała się na silnych podstawach.
Największym zwolennikiem silnej waluty były Niemcy, które obawiały się
aby integracja walutowa z państwami o słabszej walucie np. Włochami nie
osłabiła nowej waluty. Niemcy uważały, że przyjęte w Traktacie
postanowienia w zakresie dyscyplinowania krajów w zakresie ich polityki
budżetowej są niewystarczające. Chodziło w szczególności o to że sankcje
przewidziane w art. 104 ust. 11 dotyczące nadmiernego deficytu
budżetowego mają charakter dyskrecjonalny. Co oznacza, że Rada może,
ale w cale nie musi nałożyć sankcje. Także proces podejmowania decyzji o
rozpoczęciu poszczególnych kroków procedury musi być przegłosowany
kwalifikowaną większością głosów, może prowadzić to do nadużyć.
Tabela nr 4. Podział głosów w Radzie38.
38
Kraj
Liczba głosów
Niemcy
10
Francja
10
Włochy
10
Wielka Brytania
10
Hiszpania
8
Belgia
5
Grecja
5
Holandia
5
Portugalia
5
Austria
4
Szwecja
4
Dania
3
Irlandia
3
Finlandia
3
Luksemburg
2
Euro wspólna waluta. praca zbiorowa pod red. P. Tempertona. Warszawa 2001,. s. 111.
60
Razem głosów
87
Kwalifikowana większość
62
Tak więc Traktat nie przewidywał automatycznego przechodzenia z
jednego do drugiego kroku proceduralnego39. Z tych powodów Minister
Finansów Niemiec w listopadzie 1995 roku, wysunął propozycje tzw.
Paktu Stabilności. Za namową Francji dodano słowo „wzrost”. Francji
zależało na tym aby zwalczając nadmierny deficyt budżetowy, dbać także o
wzrost gospodarczy40.
Rada Europejska zaakceptował Pakt Stabilności i Wzrostu na
szczycie w Dublinie w grudniu 1996. Pakt został formalne zatwierdzony
podczas posiedzenia Rady w Amsterdamie w czerwcu 1997. Ma on
zastosowanie wobec wszystkich państw Unii, jedynie jego represyjna część
nie dotyczy państw objętych derogacja. Pakt składa się z trzech
elementów41.
Pierwszym elementem jest uchwała Rady Europejskiej podjęta 16
czerwca 1997. W tej uchwale kraje Wspólnoty zobowiązały się do
osiągnięcia w perspektywie średnioterminowej równowagi bądź nadwyżki
budżetowej. Apelowano także o ścisłe przestrzeganie Paktu Stabilności i
Wzrostu.
Drugim Elementem było rozporządzenie Rady 1466/97 w którym
postulowano wzmocnić nadzór nad sytuacją budżetową i gospodarczą.
Rozporządzenie te miało charakter prewencyjny. Zobowiązywało ono
państwa
strefy
euro
do
sporządzania
kilkuletnich
programów
stabilizacyjnych, zaś państwa poza strefy do sporządzania programów
zbieżności. Programy te powinny zawierać informacje dotyczące:
L. Oręziak, Polityka budżetowa na obszarze euro. „Bank i Kredyt” 2002, nr 6.
L. Oręziak, Finanse.... Warszawa 2004, s. 59.
41
Ibidem. s. 61.
39
40
61
 celów średniookresowych w odniesieniu do realacji deficytu
budżetowego do PKB oraz długu publicznego do PKB, tak
ukształtowanych, by możliwe było pokazanie harmonogramu
zbliżania się przez ten kraj do równowagi bądź nadwyżki w
budżecie;
 przyjętych
założeń
makroekonomicznych,
w
tym
w
szczególności realnego wzrostu PKB, stopy inflacji, stopy
bezrobocia, wysokości wydatków budżetowych na inwestycje;
powinna być także pokazana symulacja, w jaki sposób na
saldo budżetu oraz wysokość długu może wpłynąć na
ewentualne dokonanie zmian w tych założeniach;
 określenia działań i środków już podjętych i tych, których
podjęcie jest planowane, w dziedzinie polityki budżetowej
oraz innych polityk, z myślą o realizacji celów wskazanych w
programie42.
Nad realizacją i stopniem realności i realizacji tych programów czuwa
Komisja Europejska.
Trzecim elementem jest Rozporządzenie Rady 1467/9743 w sprawie
przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu. Ma ono
charakter represyjny. Określa one postępowanie w przypadku nadmiernego
deficytu budżetowego. Określone zostały surowe kary wobec kraju, który
ma nadmierny deficyt budżetowy i nie redukuje go w dostatecznym
terminie. Jeżeli dany kraj przekroczy dozwolony deficyt może zostać
zmuszony do złożenia nieoprocentowanego depozytu44. Zawiera on część
stałą o wysokości 0,2% PKB i część zmienną, maksymalna wielkość
depozytu wynosi 0,5% PKB (zob. Tabela nr 5).
Op. cit. L. Oręziak, Finanse.... Warszawa 2004, s. 61.
www./europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/1997/31997R1467-PL.doc
44
Ibidem. s. 3.
42
43
62
Tabela nr 5. Kary pieniężne przewidziane w Pakcie o Stabilności i
Wzroście.45
Deficyt
Kara
3%
0,2%
4%
0,3%
5%
0,4%
6%
0,5%
Jeśli w przeciągu dwóch lat sytuacja budżetowa nie ulegnie
poprawie depozyt ulega przepadkowi na rzecz państw, które nie posiadają
nadmiernego deficytu budżetowego. Decyzje o przepadku depozytu
podejmuje Rada Unii odpowiednią większością głosów.
Tabela nr 6. Mechanizm działania Paktu Stabilności i Wzrostu.
Część prewencyjna Paktu
1.
Kraje
kilkuletnie
członkowskie
programy
Część represyjna Paktu
przedstawiają 1. Komisja i Rada stosują procedurę dotyczącą
stabilizacyjne
programy zbieżności.
lub nadmiernego deficytu budżetowego.
2. Komisja monitoruje sytuacje budżetową
2. Programy powinny być nastawione na państw członkowskich i przekłada Radzie
osiągnięcie
równowagi
budżetowej
nadwyżki.
lub stosowne zalecenia.
3. Rada kieruje swoje zalecenia do kraju
3. Komisja dokonuje oceny programów i mającego nadmierny deficyt.
nadzoruje ich wykonanie.
4. Zastosowanie się do zaleceń Rady zamyka
4. W przypadku stwierdzenia znacznej różnicy procedurę.
między celem programu a rzeczywistą sytuacją 5. Nie skorygowanie w wyznaczonym terminie
Rada UE kieruje do danego kraju „wczesne nadmiernego
ostrzeżenie”,
by
zapobiec
deficytu
może
spowodować
powstaniu zastosowanie sankcji.
nadmiernego deficytu budżetowego.
45
Euro wspólna waluta. praca zbiorowa pod red. P. Tempertona. Warszawa 2001,. s. 110.
63
Depozyt zostaje zwrócony w momencie skorygowania nadmiernego
deficyt. Rada może odstąpić od nakładania kar finansowych na państwo o
zbyt dużym deficycie budżetowym, w momencie pogorszenia koniunktury
w tym kraju, wyrażonej realnym spadkiem PKB o co najmniej 2% (art. 2
ust. 2.). Mechanizm działania Paktu Stabilności i Wzrostu dokładnie
obrazuje tabela nr 646.
Pewną ironią jest fakt, że w podejmowaniu decyzji przez Rade
określonych Paktem Stabilności i Rozwoju, biorą udział państwa, które nie
są w strefie euro, czyli Dania, Wielka Brytania i Szwecja. Stosowanie
Paktu Stabilności i Wzrostu, jak pokazała historia, powodowało wiele
problemów dla krajów członkowskich.
Ocena Paktu Stabilności i Rozwoju jest niejednoznaczna. Część
ekspertów zarzuca, że wprowadza zbyt wysokie kary na państwo o zbyt
dużym deficycie budżetowym. Wyegzekwowanie przez Komisje kary
nałożonej na dane państwo musiałoby prowadzić do zwiększenia podatków
lub redukcji wydatków budżetowych przez te państwo. Jednakże gdy
rozwiązania te nie przyniosłyby skutku, jedynym wyjściem byłoby
zwiększenie deficytu budżetowego. Druga cześć ekspertów chwali Pakt za
swoje właściwości dyscyplinujący wpływ na politykę budżetową państw
Unii. Europejski Bank Centralny uważa, że Pakt charakteryzuję się
niezbędną elastycznością w dyscyplinowaniu polityk budżetowych,
przestrzega
jednak
przed
zbyt
łagodnym
stosowaniem
procedur
dyscyplinujących47.
46
47
L. Oręziak, Finanse.... Warszawa 2004, s. 65.
Ibidem. s. 65.
64
III.2.3. Zakwalifikowanie krajów członkowskich UE do uczestnictwa w unii
walutowej
Jak wcześniej wspomnieliśmy, kraje chcące przystąpić do
uczestnictwa w obszarze euro zostały zobowiązane do spełnienia
następujących kryteriów zbieżności:
 osiągnięcie wysokiego stopnia stabilności cen; będzie to
wynikało ze stopy inflacji zbliżonej do istniejącej w co
najwyżej trzech Państwach Członkowskich, które mają
najlepsze rezultaty w dziedzinie stabilności cen;
 stabilna sytuacja finansów publicznych; będzie to wynikało z
sytuacji budżetowej, która nie wykazuje nadmiernego deficytu
budżetowego;
 poszanowanie
zwykłych
marginesów
wahań
kursów
przewidzianych mechanizmem kursów walut europejskiego
systemu walutowego przez co najmniej dwa lata, bez
dewaluacji
w
stosunku
do
waluty
innego
Państwa
Członkowskiego;
 trwały charakter konwergencji osiągniętej przez Państwo
Członkowskie i jego udziału w mechanizmie kursów walut
europejskiego systemu walutowego, co odzwierciedla się w
poziomach długoterminowych stóp procentowych48.
W dniu 25 marca 1998 roku Komisja Europejska opublikowała raport w,
którym zawarto stwierdzenie, że 11 krajów Unii Europejskiej spełniło
wymagane kryteria zbieżności. Podobne stanowisko zajął Europejski
Instytut Walutowy, choć zalecał większą w ocenie krajów Wspólnoty49.
Dzięki temu Rada Europejska z 2 na 3 maja 1998 roku zdecydowała że
Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Belgia,
48
49
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 26.
L. Oręziak, Euro.... Warszawa 2003, s. 40.
65
Holandia, Luksemburg, Austria i Finlandia spełniają warunki konieczne do
wprowadzenia jednej waluty. Jak widać do strefy euro nie została
zakwalifikowana Szwecja, Grecja, Dania i Wielka Brytania.
Szwecja nie przystąpiła do trzeciego etapu budowy unii
gospodarczo-walutowej, ponieważ korona szwedzka nie weszła do
mechanizmu kursowego ESW, przez co nie spełnił jednego z kryteriów
kongregacji. Grecja posiadała zbyt wysoką inflacje i deficyt budżetowy,
oraz nie spełniła wymagań związanych z przystąpieniem do Europejskiego
Systemu Walutowego. Natomiast Dania i Wielka Brytania skorzystały z
możliwości zagwarantowanych im w Traktacie z Maastricht, dającej jej
prawo do samodzielnego podjęcia decyzji co do przyszłego pełnego
uczestnictwa w UGW i nie zgodziły się na uczestnictwo w niej
Należy przyznać, że kraje członkowskie sprostały wymagania
związanych z budową jednej waluty, tylko dzięki wielkiemu wysiłkowi
gospodarczemu. Osiągnęły one w dekadzie lat dziewięćdziesiątych
odpowiedni
wzrost
gospodarczy,
oraz
poprawę
wskaźników
makroekonomicznych aby sprostać wymaganiom Traktatowym.
Kraje Wspólnoty wiele dokonały na rzecz obniżenia inflacji. Niższą
inflacje niż 2% osiągnęło czternaście z piętnastu państw członkowskich
(patrz tabela nr 7), dzięki temu posiadały inflacja na poziomie niższym od
wartości referencyjnej wynoszącej 2,7%.
Także w zwalczaniu deficytu budżetowego, kraje Unii osiągnęły
zadawalające sukcesy. Deficyt budżetowy całej unii w roku 1997 wynosił
2,4%, choć w 1993 wynosił aż 6,150 a w 1995 5%51. Dużą zasługę w tak
szybkim obniżeniu deficytu ma Komisja Europejska, która włożyła dużo
wysiłku aby motywować państwa członkowskie do walki z nadmiernym
deficytem budżetowym.
50
51
Ibidem. s. 43.
L. Ciamaga, L. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Oręziak, E. Teichmann, op. cit., s. 281.
66
Najmniej optymistycznie wyglądała sytuacja z zadłużeniem
publicznym państw członkowskich (patrz. tabela nr 7). Jak widać Belgia i
Włochy nie spełniały warunków konwersacji w zakresie wysokości długu
publicznego. Przyczyną przyjęcia ich do UGW było poza kryteriami natury
Tabela nr 7. Zadłużenie publiczne państw Unii52.
Kraj
Inflacja
Nadwyżka
Dług
Udział w
Długoterminowa
budżetowa lub
publiczny w
Europejskim
stopa procentowa
deficyt
proc. PKB
Systemie
budżetowy w
Walutowym
pro. PKB
styczeń
1997
1998
Wartość
marzec
styczeń 1998
1998
-2,7
-3
-60
-7,8
Belgia
-1,4
-2,1
-122,2
tak
-5,7
Dania
-1,9
+0,7
-65,1
tak
-6,2
RFN
-1,4
-2,7
-61,3
tak
-6,2
Grecja
-5,2
-4,0
-108,7
tak
-9,8
Hiszpania
-1,8
-2,6
-68,8
tak
-6,3
Francja
-1,2
-3,0
-58,0
tak
-5,5
Irlandia
-1,2
+0,9
-66,3
tak
-6,2
Włochy
-1,8
-2,7
-121,6
tak
-6,7
Luksemburg
-1,4
+1,7
-6,7
tak
-5,6
Holandia
-1,8
-1,4
-72,1
tak
-5,5
Austria
-1,1
-2,5
-66,1
tak
-5,6
Portugalia
-1,8
-2,5
-62,0
tak
-6,2
Finlandia
-1,3
-0,9
-55,8
tak
-5,9
Szwecja
-1,9
-0,8
-76,6
nie
-6,5
Wielka
-1,8
-1,9
-53,4
nie
-7,0
-1,6
-2,4
-72,1
referencyjna
Brytania
UE
52
-6,1
L. Oręziak, Euro.... Warszawa 2003, s. 42.
67
politycznej, postaw rządów tych państw, które podjęły intensywne starania,
aby osiągnąć nadwyżkę w budżecie podstawowym53.
Kraje członkowskie w większości spełniły także warunki
konwersacji w zakresie udziału w EWS i wysokości stóp procentowych.
Czynnikiem mobilizującym kraje do sprostania wymaganiom Traktatu,
była perspektywa wprowadzenia nowej waluty Wspólnoty - euro.
53
Ibidem. s. 44.
68
III.3. Etap trzeci 1999 - 2002
Trzeci etap integracji walutowo-gospodarczej był finalnym
procesem powstania jednej waluty Wspólnoty. Rozpoczyna się on od
pełnego funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych i
Europejskiego Banku Centralnego.
III.3.1. Rozpoczęcie pełnego funkcjonowania przez ESBC i EBC
Europejski System Banków Centralnych oraz Europejski Bank
Centralny został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht. Obie te
instytucje zastąpiły Europejski Instytut Walutowy. W skład ESBC wchodzi
EBC oraz narodowe banki centralne państw członkowskich Wspólnoty.
EBC rozpoczął swą działalność 1 stycznia 1999 roku, siedzibą EBC jest
Frankfurt nad Menem. Instytucje te kierowane są przez te same organy
decyzyjne, czyli przez:
 Zarząd ( Executive Board ) składa się on z przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i z czterech członków dodatkowych.
Zarząd wybierany jest „za wspólnym porozumieniem przez
rządy Państw Członkowskich na szczeblu szefów państw lub
rządów, na zalecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim oraz Radą `EBC, spośród osób o uznanym
autorytecie i
doświadczeniu
zawodowym
w
dziedzinie
pieniądza i bankowości.”54. Kadencja Prezesa zarządu trwa 8
lat, wiceprezesa 4 lata, pozostałych członków zarządu 5 i 6
lat55.
54
55
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 21.
A. Komar, Finanse.... Warszawa 1983, s. 171.
69
 Radę Zarządzającą (Governing Council). W jej skład wchodzi
zarząd oraz szefowie narodowych banków centralnych krajów
Unii. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 Radę Generalną (General Council ). Rada Generalna stanowi
forum do kontaktów pomiędzy krajami będących w strefie
euro a państwami Unii, które nie weszły do strefy56.
Działalność EBC finansują wszystkie kraje Unii, bez względu czy
są w strefie euro, czy też poza nią. Kapitał EBC wynosi 5 mld EUR, który
może ulec zwiększeniu na podstawie decyzji Rady Zarządzającej.
Największy udział w kapitale Europejskiego Banku Centralnego mają
Niemcy 24,5%, Francja 16,9%, Włochy 14,9% ( patrz tabela 8)57.
Banki Narodowe
Udział w proc. w EBC
Bank Belgii - Banque Nationale de Belgique
2,8885%
Bank Danii - Danmarks Nationalbank
1,6573%
Bank Niemiec - Deutsche Bundesbank
24,4096%
Bank Grecji - Bank of Greece
2,0585%
Bank Hiszpanii - Banco de Espana
8,8300%
Bank Francji - Banque de France
16,8703%
Bank Irlandii - Central Bank of Ireland
0,8384%
Bank Włoch - Banca d`Italia
14,9616%
Bank Luksemburga - Banque Centrale du
0,1469%
Luxembourg
Bank Holandii - De Nederlandsche Bank
4,2796%
Bank Austrii - Oesterreichische Nationalbank
2,3663%
Bank Portugalii - Banco de Portugal
1,9250%
Bank Finlandii - Suomen Pankki
1,3991%
Bank Szwecji - Sveriges Riksbank
2,6580%
Bank Anglii - Bank of England
14,7109%
56
57
L. Oręziak, Finanse.... Warszawa 2004, s. 18.
http://www.nbp.pl/euro/Euro.pdf. s. 17.
70
Banki Narodowe Wspólnoty zostały zobowiązane do przekazania
na rzecz EBC 50 mld EUR, swoich rezerw walutowych, w zależności od
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym EBC. Rada Zarządzająca
w lipcu 1998 roku nakazała przekazanie rezerw na rzecz EBC w kwocie
39,46 mld ECU z czego 15% w złocie, a 85% w walutach obcych58.
Celem ESBC jest utrzymanie stabilności cen, a także wspieranie
polityki gospodarczej państw UGW, jednakże wtedy gdy nie koliduje to z
celem podstawowym. Traktat z Maastricht tak określa zadania stojące
przed ESBC:
 definiowaniu
i
urzeczywistnianiu
polityki
pieniężnej
Wspólnoty,
 przeprowadzaniu operacji walutowych zgodnie z artykułem
109 niniejszego Traktatu,
 utrzymywaniu
i
zarządzaniu
oficjalnymi
rezerwami
walutowymi Państw Członkowskich,
 popieraniu
sprawnego
funkcjonowania
systemów
płatniczych59.
Realizuje te zadania poprzez wydawanie rozporządzeń i decyzji.
Rozporządzenia obowiązują w całości i bezpośrednio wszystkie państwa
Wspólnoty. Decyzja jest wiążąca tylko w odniesieniu do podmiotu do,
którego została skierowana. EBC posiada także możliwość wydawania
niewiążących zaleceń i opinii, które może także opublikować
EBC posiada także wyłączne prawo do wydania zgody na emisje
banknotów, które mogą być emitowane przez EBC jak i przez narodowe
banki centralne. EBC wydaje także zgodę na emisje monet. Tak więc
kształtowanie polityki
monetarnej przeszło całkowicie z banków
narodowych na rzecz Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Kraje
58
59
L. Oręziak, Euro.... Warszawa 2003, s. 65.
http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip. s. 94.
71
członkowskie zobowiązane są do dostosowania statutów swych banków
centralnych do zasad ujętych w traktacie z Maastricht. Miało to na celu
zapewnienie wystarczającej niezależności ESBC, co było niezbędnym
warunkiem realizacji skutecznej polityki pieniężnej60.
Rada Zarządzająca określiła cel jakim jest stabilność cen, jako
sytuacje w której roczny wzrost cen w strefie euro jest mniejszy niż 2%.
Praktyka pokazała, że ESBC był w stanie realizować swój główny cel (
stabilizacja cen ) wyznaczony w Traktacie (zob. tabela nr 9).
Tabela nr 9. Inflacja i wzrost gospodarczy w państwach UE61.
Kraj
Inflacja w procentach
1996-00 2000
Wzrost PKB w procentach
2001
2002
2003
1996-00
2000
2001
2002
2003
Belgia
1,6
2,7
2,4
1,6
1,5
2,7
3,7
0,8
0,7
1,4
Niemcy
1,1
1,4
1,9
1,3
0,9
1,8
3,1
0,7
0,2
0,2
Gracja
4,6
2,9
3,7
3,9
2,8
3,8
4,2
2,7
2,0
2,1
Hiszpania
2,6
3,5
2,8
3,6
2,8
3,8
4,2
2,7
2,0
2,1
Francja
1,3
1,8
1,8
1,9
1,9
2,8
4,2
2,1
1,2
1,1
Irlandia
2,6
5,3
4,0
4,7
3,8
9,8
10,0
5,7
6,3
-
Włochy
2,4
2,6
2,3
2,6
2,9
1,9
3,1
1,8
0,4
0,7
Luksembur
1,7
3,8
2,4
2,1
2,0
7,2
8,9
1,2
1,1
-
Holandia
1,9
2,3
5,1
3,9
2,5
3,7
3,3
1,3
0,2
0,2
Austria
1,2
2,0
2,3
1,7
1,0
2,8
3,6
0,6
1,1
1,0
Portugalia
2,4
2,8
4,4
3,7
3,4
3,9
3,7
1,6
0,4
-1,2
Finlandia
1,6
3,0
2,7
2,0
1,2
4,7
5,1
1,2
2,2
1,3
Strefa
1,6
2,1
2,3
2,3
2,0
2,6
3,5
1,5
0,8
0,8
Dania
2,0
2,7
2,3
2,4
2,0
2,7
2,9
1,4
2,1
1,5
Szwecja
1,1
1,3
2,7
2,0
2,0
3,3
4,5
1,4
1,9
2,0
Wielka
1,6
0,8
1,2
1,3
1,1
2,9
3,1
2,1
1,9
2,1
1,7
1,9
2,2
2,1
1,8
2,7
3,5
1,6
1,0
1,1
g
euro
Brytania
UE - 15
60
61
L. Oręziak, Euro.... Warszawa 2003, s. 21.
L. Oręziak, Finanse.... Warszawa 2004, s. 25.
72
Polityka pieniężna EBC była stosunkowo restrykcyjna czego
powodem było pogorszenie się sytuacji budżetowej największych państw
Unii takich jak Niemcy, Francja, Portugalia, Włochy. Restrykcyjna
polityka, otrzymała społeczną akceptacje, ponieważ nastąpił wyraźny
spadek bezrobocia w państwach strefy euro. Stopa bezrobocia w strefie
euro zmniejszyła się z 10% w latach 1996-2000 do 8% w roku 200162.
62
Ibidem. s. 27.
73
III.3.2. Ustanowienie Kursów konwersji
Niezbędnym warunkiem do funkcjonowania jednej waluty, było
ustanowienie kursów konwersji. Ustalały one wartość euro wyrażoną w
walutach narodowych. Kursy te miały być ustalone na podstawie
warunków ekonomicznych nie zaś politycznych.
W dniach z 2 na 3 maja 1998 Rada Europejska postanowiła, że z
dniem 1 stycznia 1999 roku kursy pomiędzy walutami państw Wspólnoty
zostanie usztywniony nieodwołalnie na poziomie kursów występujących w
ramach Europejskiego Systemu Walutowego. Szybsze podanie do
wiadomości, że podstawą wymiany walut narodowych będzie centralny
kurs ESW, spowodowane było chęcią uniknięcia perturbacji na
międzynarodowych rynkach finansowych. Powodem oparcia się na kursach
centralnych
ESW
zakwalifikowanych
było
do
to,
pełnego
że
kursy
rynkowe
uczestnictwa
odpowiadały kursowi centralnemu ESW.
w
Ostatecznie
walut
krajów
budowie
UGW,
kursy
(patrz
tabela nr 10) ustalone przez Rade Europejską 2 maja 1998 zostały
zatwierdzone, po propozycjach dodatkowych Komisji Europejskiej oraz
konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, przez Rade 31 grudnia
1998 roku o godzinie 13.3063.
40,3399 BEF franków belgijskich
1,95583 DEM marek niemieckich
166,386 ESP peset hiszpańskich
340,750 GDR drachm greckich
6,55957 FRF franków francuskich
0,787564 IEP funtów irlandzkich
1 EUR = 1936,27 ITL lirów włoskich
40,3399 LUF funtów luksemburskich
2,20371 NLG guldenów holenderskich
13,7603 ATS szylingów austriackich
zatwierdzeniem 200,482 PTE eskudo portugalskich
5,94573 FIM marek fińskich
Tabela nr 10. Kurs konwersji64.
Wraz
63
64
z
L. Oręziak, Euro.... Warszawa 2003, s. 57.
http://www.nbp.pl/euro/wprowadzenie_euro.pdf. s. 8.
74
stałych i nieodwracalnych kursów wymiany walut narodowych na euro,
można było przejść do finalnego etapu integracji gospodarczo-walutowej,
czyli wprowadzenia nowej waluty, wpierw w formie bezgotówkowej aby
następnie przejść do jej fizycznego wprowadzenia.
75
III.3.3. Finalny proces wprowadzania jednej waluty europejskiej65
Traktat z Maastricht zakładał, że wprowadzenie euro do obiegu
będzie trwało trzy i pół roku od 1 stycznia 1999 roku do 30 czerwca 2002
roku. Państwa Wspólnoty zrezygnowały z koncepcji tak zwanego
„wielkiego skoku” polegającego na natychmiastowym wprowadzeniu
nowej waluty. Zdawano sobie bowiem sprawę, że sama produkcja
banknotów i monet pochłonie sporo czasu, do tego trzeba było
przygotować do całej operacji podmioty gospodarcze, konsumentów i
instytucje publiczne oraz niepubliczne. Szczegółowe zasady dotyczące
procesu wprowadzania euro uregulował dodatkowe wydane przez
rozporządzenia Rady, Komisji oraz Europejskiego Banku Centralnego.
Stanowiły one:
 zasadę ciągłości umów, zgodnie z którà wprowadzenie euro
nie może być podstawą do jednostronnej zmiany warunków
lub wypowiedzenia umowy oraz innych instrumentów
prawnych;
 metody przeliczania wartości euro na inne waluty;
nieodwołalne kursy wymiany pomiędzy 12 walutami
narodowymi a euro, tj. kursy, które złożone są z sześciu
znaczących cyfr i nie mogą być skracane ani zaokrąglane.
Kursy te są kursami sztywnymi, a więc nigdy nie ulęgną
zmianie;
 zasadę podwójnego podawania cen i innych kwot
pieniężnych w euro oraz w walutach narodowych;
W tym rozdziale autor korzystał będzie głównie z internetowej publikacji Narodowego Banku
Polskiego pochodzącej ze strony http://www.nbp.pl/euro/publikacje/wprowadzenie_euro.pdf. Związane
jest to z brakiem publikacji w języku polskim, dotyczących wprowadzania euro w poszczególnych
państwach Unii Europejskiej.
65
76
 zasady zaopatrywania instytucji kredytowych i innych
podmiotów w banknoty i monety euro w strefie euro oraz
poza nią przed 1 stycznia 2002 roku66.
Na posiedzeniu w Luksemburgu, Rada Europejska (grudzień 1997
rok), przyjęto harmonogram wprowadzania euro, oraz potwierdzono, że
wprowadzanie do obiegu monet i banknotów w państwach strefy euro
rozpocznie się od 1 stycznia 2002 roku i będzie trwało sześć miesięcy.
Przyjęty harmonogram mówił o dwóch fazach wprowadzania euro:
 okres przejściowy (transitional period) od stycznia 1999
roku do końca 2002 roku na który składa się wprowadzenie
euro do obiegu w formie bezgotówkowej, kampania
informacyjna, produkcja banknotów i monet euro oraz
wcześniejsze zaopatrzenie określonych podmiotów w gotówkę
euro;
 okres finalny ( final period) od 1 stycznia 2002 roku do 30
czerwca 2002 roku. W tej fazie masowo wprowadzano euro do
obiegu. W tym czasie miały funkcjonować także waluty
narodowe, które miały ostatecznie zostać wycofane do 30
czerwca 2002 roku. Jednakże okres podwójnego obiegu walut
narodowych i euro zakończył się znacznie szybciej, bo do 28
lutego 2002 roku67.
Jak
wspomnieliśmy
euro
zostało
wprowadzone
w
formie
bezgotówkowej 1 stycznia 1999 roku. Mechanizm był taki sam jak w
przypadku
ECU,
w
nowej
walucie
dokonywano
transakcji
międzybankowych, a także indywidualne transakcje bezgotówkowe68.
Kampania
informacyjna
była
ważnym
czynnikiem
przygotowującym społeczeństwo państw Unii do zmiany waluty. Główne
66
http://www.nbp.pl/euro/publikacje/wprowadzenie_euro.pdf. s. 8.
Ibidem. s. 12.
68
Oręziak, Finanse.... Warszawa 2004, s. 55.
67
77
cechy i elementy kampanii informacyjnej określił Europejski Bank
Centralny. Kampania informacyjna była prowadzona za pośrednictwem:
 Programu Partnerstwa, polegającego na współpracy EBC z
dwunastoma bankami centralnymi z podmiotami sektora
publicznego i prywatnego.
 strony internetowej www.euro.ecb.int, która miała za zadanie
informować
społeczeństwo
o
wszystkich
aspektach
dotyczących Euro
 kampanii w środkach masowego przekazu;
 kontaktów z prasą i społeczeństwem. Składała się ona z trzech
podstawowych elementów:
 konferencji na temat euro;
 zestawów informacyjnych dla mediów;
 konkursów dla dzieci69;
Jak wspomnieliśmy wcześniej EBC był odpowiedzialny za
produkcje nowej waluty. Wydawał on pozwolenia na jej produkcje
narodowym bankom centralnym ( patrz tabela nr 11)70. Jednakże później
dokonano podziału kompetencji i za koordynacje produkcji monet była
odpowiedzialna Komisja Europejska, a za produkcje banknotów EBC.
Tabela nr 11. Miejsca produkcji banknotów i monet euro.
Państwo
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
69
70
Banknoty Euro
Bilon Euro
Oesterreiche Banknoten- und Mennica Austriacka (Wiedeń)
Sicherheitsdruck
Narodowy Bank Belgii
Królewska Mennica Belgijska
(Bruksela)
(Bruksela)
Setec Oy (Vantaa)
Mennica Finlandii (Vantaa)
Bank Francji (Chamalieres)
Mennica Paryska (oddział¸ w
Oberthur (Chantepie)
Pessac)
Bank Grecji (Ateny)
Bank Grecji (Ateny)
Fabrica Nacional de Moneda y Fabrica Nacional de Moneda y
Timbre (Madryt)
Timbre,
Real Casa de la Moneda
(Madryt)
Ibidem. s. 13.
Ibidem. s. 14.
78
Holandia
Johan Enschede & Zn.
(Haarlem)
Centralny Bank Irlandii
(Dublin)
Mennica Holenderska
(Utrecht)
Centralny Bank Irlandii,
Currency Center (Dublin)
Berlin, Monachium, Stuttgart,
Karlsruhe, Hamburg
Portugalia
Bundesdruckerei (Berlin)
Giesecke & Devrient
(Monachium)
Giesecke & Devrient (Lipsk)
Valora (Carregado)
Włochy
Bank Włoch (Rzym)
Irlandia
Niemcy
Imprensa Nacional, Casa da
Moeda (Lizbona)
La Zecca (Rzym)
Produkcja monet rozpoczęła się w maju 1998, banktotów zaś
później bo dopiero w lipcu 1999. Ilość wyprodukowanych banknotów i
motet do 1 stycznia 2002 roku, obrazuje tabela nr 12.
Tabela nr 12. Produkcja banknotów i monet euro71.
Państwo
Liczba
Udział w
Liczba monet (w
Udział w
banknotów
całkowitej
milionach sztuk)
całkowitej
(w milionach
produkcji
produkcji monet
sztuk)
banknotów euro
euro (w %)
(w %)
Austria
550
3,7
1 800
3,5
Belgia
550
3,7
1 957
3,8
Finlandia
225
1,5
1 052
2,0
Francja
2 265
15,2
8 150
15,8
Grecja
617
4,1
1 333
2,6
Hiszpania
1 924
12,9
7 085
13,7
Holandia
659
4,4
2 800
5,4
Luksemburg
46
0,3
120
0,2
Niemcy
4 783
32,1
17 000
32,9
Portugalia
537
3,6
1 296
2,5
Włochy
2 440
16,4
7 940
15,4
Ogółem
14 890
100
51 611
100
Jak widzimy do końca 1 stycznia 2002 roku wyprodukowano prawie 15
miliardów banknotów i około 52 miliardów bilonu. Nominalna wartość
banknotów wynosiła około 633 miliardów EUR, natomiast bilonu 16
71
http://www.nbp.pl/euro/publikacje/wprowadzenie_euro.pdf. s. 15
79
miliardów EUR. Natomiast liczbę wyprodukowanych banknotów i monet
do 1 stycznia 2002 roku, według nominału przedstawia tabela nr 1372.
Tabela nr 13. Liczba wyprodukowanej waluty euro.
Monety
nominał
liczba
udział w całkowitej
(w milionach sztuk)
produkcji monet
euro (w %)
1 cent
9 000
17,4
2 centy
7 260
14,1
5 centów
7 894
15,3
10 centów
8 272
16,0
20 centów
6 076
11,8
50 centów
5 657
11,0
Banknoty
1 EUR
4 773
9,2
2 EUR
2 681
5,2
5 EUR
3 155
21,2
10 EUR
3 221
21,6
20 EUR
3 406
22,9
50 EUR
3 283
22,0
100 EUR
1 231
8,3
200 EUR
223
1,5
500 EUR
371
2,5
Priorytetowe znaczenie dla wprowadzenia nowej waluty do obiegu,
miało wcześniejsze zaopatrzenie w nią, instytucji sektora bankowego.
Wcześniejsze zaopatrzenie tych instytucji umożliwiała wytyczna EBC z 10
stycznia 2001 roku. Wcześniejsze zaopatrzenie miało odbywać się w
dwóch płaszczyznach:
72
Ibidem. s. 16.
80
 zaopatrzenia pierwotnego w którym banki centralne państw
należących do strefy euro, mogły rozpocząć od 1 września
2001
roku
dystrybucje
nowej
waluty
do
instytucji
kredytowych. Ogółem wydano 6,4 miliarda banknotów i 37,6
miliarda monet;
 zaopatrzenia wtórnego w którym instytucje kredytowe
przekazywały euro klientom instytucjonalnym a także
detalicznym ( przedsiębiorstwom )73.
Państwa strefy euro przywidziały dla swoich obywateli, możliwość zakupu
tzw. zestawów startowych składających się tylko i wyłącznie z monet.
Wartość nominalna tych zestawów była różna w poszczególnych
państwach Wspólnoty. Przykładowy zestaw startowy obrazuje tabela nr 14.
Sprzedano ponad 1,6 miliarda zastawów startowych, składających się z 4,2
miliarda monet.
Tabela nr 14. Niemiecki zestaw startowy74.
Wartość
Liczba
Wartość
nominalna monet w
w euro
zestawie
startowym
1 cent
1
0,01
2 centy
1
0,02
5 centów
2
0,1
10 centów
3
0,3
20 centów
4
0,8
50 centów
4
2,00
1 euro
3
3,00
2 euro
2
4,00
20
10,23
= 20 DEM
73
74
Ibidem. s. 33.
http://www.nbp.pl/euro/publikacje/euro.pdf. s. 38
81
Okres finalny wprowadzenia nowej waluty rozpoczął się 1 stycznia
2002 roku, kiedy to euro znalazło się w pełnym obiegu. Walutę
wprowadzano za pomocą:
 banków i urzędów pocztowych, gdzie następowała wymiana
walut narodowych na euro, a także zamiana rachunków
bankowych prowadzonych w walucie narodowej na euro. W
pierwszych dniach nowego roku w bankach pomimo
wydłużenia czasu pracy i liczby kasjerów, tworzyły się
parogodzinne
kolejki.
Spowodowane
były
one
chęcią
zobaczenia nowej waluty a także niechęcią obywateli unii do
używania dwóch walut;
 bankomatów. Bankomaty stanowiły istotny element w
procesie wymiany waluty, ponieważ rozprowadzają one ponad
70% banknotów w całej Unii;
 sektora detalicznego, zobowiązanego do wydawania reszty z
zakupów, tylko w nowej walucie75.
Warunkiem sprawnego wprowadzenia euro, była także systematyczna
wymiana walut narodowych na nowy pieniądz. Musiano ją zakończyć
przed upływem terminu obowiązywania podwójnego obiegu walutowego,
w którym prawnym środkiem płatniczym były waluty narodowe oraz euro.
Wymianą tą zajmowały się banki centralne, banki komercyjne oraz urzędy
pocztowe ( tylko w Austrii, Belgii, Francji, Włoszech oraz Luksemburgu).
Ostateczny termin wymiany walut narodowych został określony odmiennie
w poszczególnych państwach strefy euro.
Terminy do kiedy będzie
obowiązywała waluta narodowa oraz wymiany i skupu walut narodowych
strefy euro przedstawia tabela nr 15.
Tabela nr 15. Wymiana, czas obowiązywania i skup walut narodowych76.
75
76
http://www.nbp.pl/euro/publikacje/wprowadzenie_euro.pdf. s. 35.
http://www.nbp.pl/euro/publikacje/euro.pdf. s. 26.
82
Do kiedy będzie można
wymienić waluty narodowe
na euro w banku
komercyjnym
Do kiedy będą skupowane
waluty narodowe (po
utracie statusu prawnego
środka płatniczego)
Austria
Do kiedy
waluta
narodowa
będzie
prawnie
uznanym
środkiem
płatniczym
28.02.2002
28.02.2002 (po tej dacie
zależnie od decyzji
poszczególnych banków)
Bezterminowo
Belgia
28.02.2002
Banknoty: bezterminowo
Monety: koniec 2004
Finlandia
28.02.2002
Francja
17.02.2002
Grecja
28.02.2002
28.02.2002
od 01.03.2002
do 31.12.2002 wymiana
będzie możliwa wyłącznie
poprzez zdeponowanie
banknotów i monet na
rachunku bankowym
28.02.2002 (po tej dacie
zależnie od decyzji
poszczególnych banków)
30.06.2002 (dla osób
nie będących klientami
banków do 17.02.2002)
28.02.2002
Hiszpania
Holandia
28.02.2002
27.01.2002
30.06.2002
31.12.2002
Irlandia
Luksemburg
09.02.2002
28.02.2002
W trakcie ustaleń
30.06.2002
Niemcy
31.12.2001
Portugalia
28.02.2002
Przynajmniej do
28.02.2002
lub 31.03.2002 zależnie
od decyzji poszczególnych
banków
30.06.2002
Włochy
28.02.2002
Kraj
28.02.2002 (po tej dacie
zależnie od decyzji
poszczególnych banków)
29.02.2012
Banknoty: 10 lat
Monety: 3 lata
Banknoty: 10 lat
Monety: 2 lata
Bezterminowo
Banknoty: 31.12.2031
Monety: 31.12. 2006
Bezterminowo
Banknoty: bezterminowo
Monety: 31.12.2004
Bezterminowo
Banknoty: 20 lat
Monety: 31.12.2002
10 lat
Ostatnim elementem procesu wprowadzenia euro, było systematyczne
wycofywanie z rynku walut narodowych. Operacja ta rozpoczęła się
jeszcze przed 1 stycznia 2002 roku, wykonywały ja głównie banki
83
komercyjne. Wartość narodowych banknotów do końca grudnia 2001 roku,
spadła z 280 miliardów EUR do 207 miliardów EUR, bilonu z 17,9 EUR
do 16,3. Natomiast już pod koniec lutego 2002 roku ich wartość wynosiła
jedynie 38,6 miliarda EUR ( banknoty ), oraz 10 miliardów EUR ( bilon )77.
Na ostatecznym wycofaniu walut narodowych, kończy się ostatni
etap wprowadzania nowej waluty europejskiej - euro. Od tej chwili
dwanaście państw Unii Europejskiej posługiwało się jedną walutą,
zakończyła się integracja walutowa.
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
77
http://www.nbp.pl/euro/publikacje/wprowadzenie_euro.pdf. s. 36.
84
Rozdział IV Makroekonomiczne efekty oraz korzyści
unii gospodarczej i walutowej
IV.1. Gospodarka strefy euro na tle innych gospodarek
Aby dokładnie zrozumieć przyczyny oraz skutki wprowadzenia unii
walutowej należy dokonać analizy porównawczej państw strefy euro z
innym wielkimi gospodarkami, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone
oraz Japonie.
Analizę porównawczą należy zacząć od porównania liczby ludności
oraz PKB, państw strefy euro a USA i Japonii. Dane te obrazuje tabela nr
17.
Tabela nr 17. Liczba ludności i PKB strefy euro, USA oraz Japonii1.
Ludność
PKB ( mld
PKB per capita (dol.)
dol. )
Strefa Euro
287
6810
23,756
USA
273
8903
32,622
Japonia
126
4429
35,021
Jak widać państwa strefy euro przewyższają liczbą ludności Stany
Zjednoczone i Japonie. Jednakże posiadają mniejszy PKB, spowodowane
jest to słabszym wzrostem gospodarczym strefy euro w porównaniu do
USA i Japonii. Średni wzrost Eurolandu w ciągu ostatnich piętnastu lat
wyniósł 2,6 procent, natomiast w USA 3,0 procent. Eksperci uważają
jednak, że po wprowadzeniu jednej waluty rozwój gospodarczy Wspólnoty
znaczne przyspieszy ( zob. tabela nr 18 )
Tabela nr 18. Rzeczywisty i prognozowany wzrost PKB.
1
Euro wspólna waluta. praca zbiorowa pod red. P. Tempertona. Warszawa 2001,. s. 12.
85
Prognozy na
Rzeczywisty wzrost przez ostatnie:
następne 5 lat
5 lat
10 lat
15 lat
Strefa euro
2,6
2,4
2,5
2,6
USA
2,2
3,1
2,4
3,0
Japonia
2,4
1,1
2,0
2,8
Lepiej przedstawia się sytuacja obszaru euro jeżeli chodzi o eksport.
Euroland jest prawdziwą potęgą w tej dziedzinie ( zob. tabela nr 19 )
Tabela nr 19. Eksport Eurolandu2.
Eksport towarów i
Jednostka
Obszar euro
USA
Japonia
%PKB
19,1
10,7
11,1
%PKB
19,0
15,0
9,2
usług
Udział w eksporcie
światowym
Należy przeanalizować udział poszczególnych sektorów gospodarki w
wytwarzaniu PKB, a co z tym się wiąże stopy bezrobocia w trzech
największych gospodarkach.
Tabela nr 20. Porównanie gospodarek i bezrobocia Eurolandu, USA i
Japonii3.
Jednostka
Obszar euro
USA
Japonia
Rolnictwo,rybołówstwo,leśnictwo
%PKB
2,7
1,4
1,7
Przemysł
%PKB
28,8
24,7
34,7
Usługi
%PKB
68,5
73,9
63,8
%
8,9
4,0
4,7
Sektor gospodarki:
Stopa bezrobocia (bezrobotni
jako odsetek ludności zawodowo
czynnej
2
3
L. Oręziak, Trzy lata istnienia euro - doświadczenia i perspektywy. „Bank i Kredyt” 2001, nr 11-12 .
Ibidem
86
Dane zawarte w powyższej tabeli ukazują marginalny udział rolnictwa w
tworzeniu PKB i dominującą role usług w PKB. Taka sytuacja oznacz, że
trzy wielkie potęgi gospodarcze są wysoko rozwiniętymi gospodarkami
postindustrialnymi. Widzimy jednak, że obszar euro charakteryzuje się w
porównaniu do USA i Japonii, dość wysoką stopą bezrobocia. Dług
publiczny strefy euro (70,3% PKB), jest znacznie niższy niż Japonii
(130,4%), natomiast wyższy niż w USA (57,3% PKB).
Dochodzimy więc do wniosku, że integracja gospodarczo-walutowa
uczyniła z państw biorących w niej udział, jedną z trzech światowych potęg
gospodarczych. Potęgę nie pozbawioną słabych elementów, ale także
potęgę o dużym potencjale rozwojowym.
87
IV.2. Korzyści wynikające z unii walutowej
Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej - euro, niesie ze sobą
wiele korzyści, najważniejsze z nich to:
 stabilizacja gospodarki - Proces dochodzenia do unii
gospodarczej i walutowej spowodował, że nastąpił spadek
inflacji, nastąpiła zbieżność narodowych stóp procentowych
oraz
stabilizacja
kursów
walutowych.
Jak
wskazują
doświadczenia z dwu i pól letnim funkcjonowaniem uni
walutowej, EBC prowadzi nadal politykę antyinflacyjną, oraz
wykazuje się dużą odpornością na naciski polityczne.
Stabilizacja
gospodarcza
obniża
znacznie
ryzyko
inwestycyjne, co jest szczególnie ważne dla przedsiębiorstw4.
 wyeliminowanie ryzyka kursowego - Powstanie jednej
waluty
obowiązującej
w
dwunastu
państwach
Unii
Europejskiej, wyeliminowało ryzyko występujące na obszarze
na, na którym funkcjonują różne waluty. Zlikwidowanie
ryzyka kursowego zwiększa swobodę i dynamikę działalności
gospodarczej co obniża koszty jej działalności, ponieważ nie
muszą one już ponosić kosztów zabezpieczenia się przed
ryzykiem kursowym i ubezpieczenia kontraktów5.
 integracja i wzrost efektywności rynków finansowych Euro przyczyniło się do pełniejszego zintegrowania rynków
finansowych, co powoduje zwiększenie ich efektywności i
płynności. Wspólna waluta ma ogromny wpływ na europejskie
rynki akcji i obligacji. Zwiększa możliwość inwestowania bez
ryzyka kursowego. Integracja gospodarczo-walutowa pozwala
4
5
http://www.nbp.pl/euro/publikacje/euro.pdf. s. 10.
Z.J. Marski. Europa ma wspólną gotówkę. „Bank i Kredyt” 2002, nr 2.
88
inwestorom tarkować akcje z innego państwa strefy euro, jak
akcje wyemitowane przez ich państwo. W dalszej kolejności
integracja
aktywizuje
europejskich.
Fakt
tendencje
połączenia
do
się
integracji
giełdy
w
giełd
Paryżu,
Amsterdamie i Brukseli w jedną giełdę, daje nam podstawę do
przypuszczanie, że może powstać wspólna giełda Unii
Europejskiej6;
 wyrównanie poziomu cen w europie - Wyrównanie cen w
europie jest podstawowym warunkiem powstania jednolitego
rynku
wewnętrznego.
Różnice
cen
w
poszczególnych
państwach Wspólnoty, zmuszają konsumentów do straty czasu
i energii, które marnuje szukając tańszych produktów. W
ciągu
dwóch
lat
funkcjonowania
UGW
postęp
w
wyrównywaniu cen pomiędzy poszczególnymi państwami był
niższy niż oczekiwano. Jednakże proces wyrównywania cen
może nigdy się nie zakończyć z powodów obiektywnych7.
Istnieją także dodatkowe korzyści jak na przykład:
 korzyści w ruchu turystycznym -
gdzie odpadają koszty
związane z wymianą waluty;
 łatwiejszą ekspansje podmiotów gospodarczych na rynki
krajów sąsiadujących.
Korzyścią prestiżową jest sam fakt przynależności do tak wielkiego
organizmu gospodarczego jakim jest UGW, która obok Japonii i USA, jest
największą potęgą gospodarczą. Co powoduje także to, że euro jest jedną z
najważniejszych walut międzynarodowych.
6
7
Ibidem.
Ibidem.
89
Zakończenie
Proces integracji europejskiej stał się gwarantem pokoju i
bezpieczeństwa w europie. Europa pozostała dalej ojczyzną narodów, a
jednocześnie tworzy prężną i nowoczesną wspólnotę. Dorobkiem procesów
integracyjnych zostały wspólne cele, normy prawne i instytucje
Integracja gospodarczo-walutowa była finałem długotrwałych
procesów integracyjnych Europy Zachodniej. Droga do wspólnej waluty
była długa i kręta. Państwom Wspólnoty europejskiej ciężko było pogodzić
się z wymogiem zrzeczenia się swoich suwerennych praw w zakresie
polityki pieniężnej, na rzecz organizacji ponadnarodowej jaką jest Unia
Europejska. Państwa Wspólnoty europejskiej doszły do wniosku, że
odejście od integracji walutowej może pociągnąć za sobą konsekwencje nie
tylko gospodarcza, ale także polityczne. Wycofanie się z unii walutowej w
sensie gospodarczym wywołałoby niestabilność kursów walutowych,
mogłoby to doprowadzić do wstrząsów gospodarczych w państwach unii.
Państwa strefy, euro, czyli Euroland odgrywa olbrzymią role w gospodarce
światowej, co oznacza, że w interesie całego świata leży jego rozwój i
harmonijne funkcjonowanie.
Należy mieć nadzieję, że Polska wejdzie do strefy euro, co umocni
jej pozycje międzynarodową i stworzy jej większe możliwości rozwoju.
90
Bibliografia
Literatura źródłowa:
1. Traktaty Rzymskie ze strony: http://www1.ukie.gov.pl/uk.nsf/B-DPUS/XVI.zip.
2. Traktat z Maastricht pochodzi z http://www.doc.ukie.gov.pl/dokumenty/XVI.zip
3. Pakt Stabilności i Wzrostu www./europa.eu.int/eurlex/pl/dd/docs/1997/31997R1467-PL.doc
4. Oręziak L., Euro. http://www.nbp.pl/euro/publikacje/euro.pdf.
5. Wprowadzenie euro z strony http://www.nbp.pl/euro/wprowadzenie_euro.pdf.
Literatura czasopiśmiennicza
1. Marski Z.J. Europa ma wspólną gotówkę. „Bank i Kredyt” 2002, nr 2.
2. Oręziak L., Polityka budżetowa na obszarze euro. „Bank i Kredyt” 2002, nr 6.
3.
Stańczuk M., Niebezpieczne złudzenia. „ Życie Gospodarcze” 6/1994
Opracowania
1. Becker W., Gaddum E., Podręcznik Integracji Europejskiej. Warszawa 2000
2. Ciamaga L., Latoszek L., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann
E., Unia Europejska. Warszawa 1997
3. Ciamaga L., Unia Europejska. Warszawa 1998
4. Ciepielewska M., Mucha-Leszko B,. Integracja Europejska droga do unii
ekonomicznej i monetarnej. Lublin 1994
5. Euro wspólna waluta, praca zbiorowa pod red. P. Tempertona, Warszawa 2001
6. Integracja Europejska, praca zbiorowa pod red. A. Marszałka, Łódź 2000
7. Jakubiszyn K., Karski B., Rybińska D., Euro nowa waluta. Warszawa 1999
8. Kawecka-Wynkowska E., Synowiec E., Unia Europejska. Przygotowania Polski
do członkostwa. Warszawa 2001
9. Komar A., Finanse a Wspólnoty Europejskie. Warszawa 1983
10. Leksykon politologii, praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego, R. Herbuta,
Wrocław 2000
91
11. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej. Warszawa 2003
12. Machlup F., Integracja gospodarcza, narodziny i rozwój idei. Warszawa 1986
13. Nicoll N., Salomon T.C., Zrozumieć Unie Europejską, Warszawa 2002
14. Oręziak L., Euro nowy pieniądz. Warszawa 2003
15. Oręziak L., Euro nowy pieniądz. Warszawa 1999
16. Roszkowski W., Półwiecze historia polityczna świata po 1945 roku. Warszawa
2003
17. Sobańska-Bondurak M., Leonard S. B., Wybór tekstów źródłowych z
propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i uczniów. Warszawa 1998
18. Wessels W., Weidenfeld W., Europa od A do Z. Warszawa 2002
19. Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa 2001
20. Wielka Encyklopedia Świata. T. IV. Warszawa 2003
21. Zabielski K., Finanse międzynarodowe. Warszawa 1994
22. Żukowski P., Euro. Świat, Europa, Polska. Warszawa 2002
92
Spis Tabel
Tabela nr 1. Skład ECU i waga poszczególnych walut .............................. 28
Tabela nr 2. Rynek obligacji w ECU. ......................................................... 30
Tabela nr 3. Saldo budżetowe wybranych państw europejskich. ............... 36
Tabela nr 5. Kary pieniężne przewidziane w Pakcie o Stabilności i
Wzroście. ..................................................................................................... 63
Tabela nr 6. Mechanizm działania Paktu Stabilności i Wzrostu. ............... 63
Tabela nr 7. Zadłużenie publiczne państw Unii. ......................................... 67
Tabela nr 9. Inflacja i wzrost gospodarczy w państwach UE. .................... 72
Tabela nr 10. Kurs konwersji. ..................................................................... 74
Tabela nr 11. Miejsca produkcji banknotów i monet euro. ........................ 78
Tabela nr 12. Produkcja banknotów i monet euro. ..................................... 79
Tabela nr 13. Liczba wyprodukowanej waluty euro. .................................. 80
Tabela nr 14. Niemiecki zestaw startowy. .................................................. 81
Tabela nr 15. Wymiana, czas obowiązywania i skup walut narodowych. . 82
Tabela nr 17. Liczba ludności i PKB strefy euro, USA oraz Japonii. ........ 85
Tabela nr 18. Rzeczywisty i prognozowany wzrost PKB. ......................... 85
Tabela nr 19. Eksport Eurolandu. ............................................................... 86
Tabela nr 20. Porównanie gospodarek i bezrobocia Eurolandu, USA i
Japonii. ........................................................................................................ 86
93
Aneks Banknoty i monety euro
Banknot o nominale 5 Euro
Wymiary (w mm): 120 × 62
Dominujący kolor: szary
Wzór: elementy architektury antycznej
strona przednia:
strona odwrotna:
Banknot o nominale 10 Euro
Wymiary (w mm): 127 × 67
Dominujący kolor: czerwony
Wzór: elementy architektury romańskiej
strona przednia:
94
strona odwrotna:
Banknot o nominale 20 Euro
Wymiary (w mm): 133 × 72
Dominujący kolor: niebieski
Wzór: elementy architektury gotyckiej
strona przednia:
strona odwrotna:
Banknot o nominale 50 Euro
Wymiary (w mm): 140 × 77
Dominujący kolor: pomarańczowy
Wzór: elementy architektury renesansowej
95
strona przednia:
strona odwrotna:
Banknot o nominale 100 Euro
Wymiary (w mm): 147 × 82
Dominujący kolor: zielony
Wzór: elementy architektury barokowej i rokoko
strona przednia:
strona odwrotna:
96
Banknot o nominale 200 Euro
Wymiary (w mm): 153 × 82
Dominujący kolor: żółto-brązowy
Wzór: elementy architektury inżynieryjnej XIX wieku
strona przednia:
strona odwrotna:
Banknot o nominale 500 Euro
Wymiary (w mm): 160 × 82
Dominujący kolor: purpurowy
Wzór: elementy architektury nowoczesnej XX wieku
97
strona przednia:
strona odwrotna:
Monety euro - wspólne awersy
2 euro:
Średnica:25,75 mm
Grubość:1,95 mm
Masa:8,5 g
Kształt:okrągły
Kolor:część zewnętrzna - biała
część wewnętrzna - żółta
Stop:część zewnętrzna - miedzionikiel*
część wewnętrzna - trzy warstwy:
mosiądz niklowy**
nikiel***
mosiądz niklowy
Brzeg:napis na drobnym ząbkowaniu
1 euro:
Średnica:23,25 mm
Grubość:2,125 mm
Masa:7,5 g
Kształt:okrągły
Kolor:część zewnętrzna - żółta
część wewnętrzna - biała
Stop:część zewnętrzna - mosiądz niklowy
część wewnętrzna - trzy warstwy:
miedzionikiel
nikiel****
miedzionikiel
Brzeg:na przemian gładki i ząbkowany
50 centów:
98
Średnica:24,25 mm
Grubość:1,88 mm
Masa:7,8 g
Kształt:okrągły
Kolor:żółty
Stop:Nordic Gold*****
Brzeg:grubo ząbkowany
20 centów:
Średnica:22,25 mm
Grubość:1,63 mm
Masa:5,7 g
Kształt:hiszpańskiego kwiatu
Kolor:żółty
Stop:Nordic Gold
Brzeg:gładki
10 centów:
Średnica:19,75 mm
Grubość:1,51 mm
Masa:4,1 g
Kształt:okrągły
Kolor:żółty
Stop:Nordic Gold
Brzeg:grubo ząbkowany
5 centów:
Średnica:21,25 mm
Grubość:1,36 mm
Masa:3,9 g
Kształt:okrągły
Kolor:czerwony
Stop:stal miedziowana
Brzeg:gładki
2 centy:
Średnica:18,75 mm
Grubość:1,36 mm
Masa:3,0 g
Kształt:okrągły
Kolor:czerwony
Stop:stal miedziowana
Brzeg:gładki z rowkiem
1 cent:
Średnica:16,25 mm
Grubość:1,36 mm
Masa:2,3 g
Kształt:okrągły
Kolor:czerwony
Stop:stal miedziowana
Brzeg:gładki
* - miedzionikiel - Cu75Ni25
** - mosiądz niklowy - CuZn20Ni5
*** - nikiel - Ni12
**** - nikiel - Ni7
***** - Nordic Gold - Cu89Al5Zn5Sn1
Monety euro - rewersy narodowe Austrii
99
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Belgii
100
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Finlandii
101
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Francji
102
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Grecji
103
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Hiszpanii
104
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Holandii
105
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Irlandii
106
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Luksemburga
107
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Niemiec
108
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Portugalii
109
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
Monety euro - rewersy narodowe Włoch
110
2 euro:
1 euro:
50 centów:
20 centów:
10 centów:
5 centów:
2 centy:
1 cent:
111
Download