Polska w procesie integracji z Unia Europejską

advertisement
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Wstęp
Unia
Europejska
stanowi
ukoronowanie
półwiecza
procesów
integracyjnych w Europie. Traktat z Maastricht zawarty 7 lutego 1992 roku,
który powołał ją do życia, nie pozbawił osobowości prawnej istniejących
uprzednio
trzech
Wspólnot
Europejskich
–
Europejskiej
Wspólnoty
Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i Europejskiej Wspólnoty
Atomowej, ani też nie wyposażył Unii Europejskiej w osobowość prawną. Tak,
więc Unia Europejska nie jest formalnie podmiotem na arenie międzynarodowej,
a wszelkie umowy z krajami trzecimi są nadal zawierane przez Wspólnoty, w
ramach
ich
kompetencji,
lub
przez
państwa
członkowskie
wspólnot
Europejskich. Unia Europejska nie ma też własnych, odrębnych organów,
korzysta zaś dla realizacji swych zadań z organów Wspólnot Europejskich. Taki
jest stan formalno-prawny, praktycznie natomiast w języku potocznym i w
literaturze
Unia
Europejska
jest
często
utożsamiana
ze
Wspólnotami
Europejskimi.
W pracy niniejszej chciałabym przedstawić pozytywne i negatywne
aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz wykazać jakie korzyści i
koszty przyniosło wejście do Wspólnoty Europejskiej dla mojego miasta
Giżycko. Praca podzielona została na trzy rozdziały.
W pierwszym rozdziale przeanalizowane zostały korzyści i koszty
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, od początku jej wejścia do UE, po
traktat akcesyjny. Zamieściłem w tym rozdziale ogólne, najważniejsze
informacje dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
W rozdziale drugim przedstawiłem najważniejsze programy pomocowe
dla Polski ze środków Unii Europejskiej oraz ukazałem korzyści jakie czerpie
gmina Giżycko po wejściu do Wspólnoty Europejskiej.
W ostatnim z rozdziałów przeanalizowana została moja ankieta którą
przeprowadziłem na grupie młodzieży ze szkoły średniej w Zespole Szkół
1
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Rolniczych w Giżycku. Celem ankiety było sprawdzenie wiedzy uczniów z
zakresu UE oraz próbowałem dowiedzieć się skąd najczęściej młodzi ludzie
spotykają się z informację o UE. Przeprowadzona ankieta była niezbędna w
mojej pracy gdyż analiza jej pokazuje nam stosunek młodych ludzi do Unii
Europejskiej w mieście Giżycko, oraz sposób ich nastawienia do spraw
związanych z przystąpieniem do Wspólnoty.
Literatura dotycząca omawianego tematu jest bardzo obszerna. Brak jest
jednak szczegółowych opracowań dotyczących kosztów
poniesionych przez
miasto Giżycko po wejściu do Unii Europejskiej. Najbardziej dominują ogólne
książki na temat Wspólnoty Europejskiej. Ważnym źródłem informacji odnośnie
mojego miasta są strony internetowe zawierające zarówno najważniejsze
dokumenty dotyczące tematu niniejszej pracy, jak również ich analizę.
2
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Rozdział pierwszy
Polska w procesie integracji z Unia Europejską
1.1 Traktat akcesyjny
Rada Europejska obradowała w Luksemburgu, w grudniu 1997 r. Podjęła
ona wtedy historyczną decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie kolejnego
rozszerzenia Unii. Potwierdziła ona także zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji
z krajami wskazanymi przez Komisję w jej opiniach z lipca 1997r., tj. z Polską,
Estonią, Republiką Czeską, Słowenią, Węgrami oraz Cyprem.
W dniu 31 marca 1999 roku Polska rozpoczynała negocjacje akcesyjne z
Unią Europejską. Chciałoby się powiedzieć, że był to końcowy odcinek drogi, na
którą wkraczaliśmy ponad dziesięć lat temu, a która miała i ma nas doprowadzić
do realizacji strategicznego celu, jakim jest członkostwo w Unii.
Praktyka poprzednich czterech rozszerzeń UE dowodzi, że rozpoczęcie
konferencji międzyrządowej, na forum której toczą się rokowania członkowskie,
musi zakończyć się traktatem akcesyjnym. Takie było właśnie podejście naszych
partnerów, państw członkowskich UE; nie mieli oni wątpliwości, że Polska miała
stać się członkiem struktur europejskich. Negocjacje natomiast miały osiągnąć
optymalny dla siebie układ korzyści i kosztów wynikających z przystąpienia
Polski. Zatem termin naszej akcesji pozostawał pochodną takiego rachunku,
uwzględniającego
również
ewolucję procesów
integracyjnych
wewnątrz
ugrupowania oraz sytuację społeczną i ekonomiczną w państwach Unii na
przestrzeni kilku najbliższych lat. Tym bardziej istotne były dla Polski pytania o
to, na jakich warunkach i kiedy mieliśmy osiągnąć członkostwo. Różnica
potencjałów między Polską a Unią była oczywista. Naiwnością byłoby
oczekiwać, że nie znalazła ona odzwierciedlenia w przebiegu i wynikach
rokowań. Ponadto, negocjacje akcesyjne miały specyficzny charakter, polegający
3
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
na określeniu tempa i sekwencji dostosowywania się do reguł organizacji, w
której uczestniczyliśmy.
Polscy negocjatorzy wychodzili z założenia, że takowe pole istnieje:
Polska była przecież największym krajem w gronie kandydatów, ważnym dla
Unii nie tylko jako szybko rozwijający się rynek zbytu, lecz także jako
szczególnie istotny czynnik trwałego zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa
Europy; „W ciągu kilku najbliższych lat toczyć się będzie gra o wielką stawkę
dla polskiej gospodarki, a stół negocjacyjny jest tylko jednym z pól tej gry.
Między stołem rokowań a innymi obszarami gry zachodzą jednak oczywiste
sprzężenia zwrotne; przebieg i wynik rokowań akcesyjnych dla Polski zależeć
będą m.in. od tego, jak wykonamy naszą „pracę domową”.1
Jednocześnie Rada Europejska zapowiadała wtedy przystąpienie „do
wszechstronnego zanalizowania procesu przeobrażeń w Unii oraz jej polityki,
aby mogła sprostać wyzwaniom, jakie pojawiły się po roku 2000”. Proces
przystępowania nowych członków został rozpoczęty na spotkaniu ministrów
spraw zagranicznych w dniu 30 marca 1998 r. Ustalono wówczas – zgodnie z
konkluzjami Rady Europejskiej obradującej w Luksemburgu – jednolite ramy
procesu akcesyjnego dla jedenastu państw kandydujących.
m.in.
takie
elementy,
jak
dialog
strukturalny,
Obejmowały one
wzmocniona
strategia
przedakcesyjna, zasady wykorzystania pomocy w ramach PHARE. Następnego
dnia rozpoczynały się w Brukseli oficjalne negocjacje akcesyjne z Polską i
pozostałymi pięcioma kandydatami.
Minister Spraw Zagranicznych w swym wystąpieniu na otwarcie
negocjacji w imieniu władz Polski stwierdził, że „Polska przystępowała do
negocjacji z przekonaniem, że członkostwo
w Unii Europejskiej jest
najkorzystniejszym wyborem z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa,
1
E. Kawecka-Wyżykowska /red./, Polska w drodze do Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne;
Warszawa 1999, s. 9
4
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
stabilności demokratycznego porządku, utrwalenia podstaw szybkiego i
zrównoważonego
rozwoju
gospodarczego
i
budowania
nowoczesnego
społeczeństwa obywatelskiego. (...) Polska w pełni podzielała wartości będące
fundamentem jedności Unii Europejskiej”.2 Przypomniał też, że przygotowania
Polski do udziału w integracji europejskiej rozpoczynały się równocześnie z
początkiem transformacji ustrojowej. Podstawowym celem było zapewnienie
uczestnictwa Polski we wszystkich obszarach integracji, z pełnią obowiązków i
praw członkowskich. Polska przyjmowała całość acquis communautaire. Był to
dorobek prawny Unii, określający warunki, na których państwa członkowskie
uczestniczą w Unii. Obejmował on wszystkie traktaty założycielskie wraz z
późniejszymi modyfikacjami, legislację wtórną wypracowaną w oparciu o
postanowienia traktatów, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, wspólne
deklaracje przyjęte w ramach wspólnej polityki zagranicznej i sprawiedliwości,
wspólne działania w ramach polityki spraw zewnętrznych, a także umowy
międzynarodowe Wspólnot oraz między państwami członkowskimi WE.
Dorobek ten, w zasadzie, nie podlegał procedurze negocjacyjnej. Rozwiązania
przejściowe
powinny
być
środkiem
stosowanym
selektywnie,
a
ich
wprowadzenie nie powinno zakłócić funkcjonowania rynku wewnętrznego.
W roku 2007 na liście obszarów działania samorządu wojewódzkiego w
mieście Giżycko pojawił się nowy temat – Unia Europejska i wpływ jaki
wywarła akcesja naszego kraju na życie mieszkańców naszego regionu.
Kwestia oceny jest stosunkowo trudna. Wprawdzie formalnie weszliśmy do Unii
Europejskiej 1 maja 2004 r., ale nie można zapomnieć o kilkuletnim okresie
przygotowawczym, kiedy to wdrażaliśmy unijne standardy w różnych sferach
życia, dostosowywaliśmy nasze prawo, struktury zarządzania itp., ale także
korzystaliśmy już z unijnych funduszy przedakcesyjnych. Wstąpienie do Unii
Europejskiej nie było więc aktem jednorazowym, lecz procesem rozłożonym na
2
Tamże, s. 35
5
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
wiele lat. W latach 2004-2006 uzyskaliśmy dostęp do ponad pół miliarda euro
funduszy strukturalnych. Z tego co obserwujemy nie potwierdziły się obawy, że
środki te mogą nam przepaść. Wniosków jest co najmniej dwa razy więcej niż
wynoszą nasze możliwości finansowe. To dowód na zaangażowanie samorządów
w gminie Giżycko w zdobywanie środków. A potrzebują pieniędzy na
podstawowe inwestycje, infrastrukturę. Szczegółowe dane znajdziemy w
rozdziale drugim, a dokładnie w podrozdziale pt. „Inwestycje z budżetu Unii
Europejskiej w mieście Giżycko po wejściu do Wspólnoty Europejskiej” .
1.2. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską a Wspólnota
Europejską nastąpiło 16 września 1998 r. Wtedy również zapoczątkowano
negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy handlowej i gospodarczej,
która została podpisana 16 września 1989 r. w Warszawie podczas pierwszej
wizyty w Polsce przewodniczącego Rady Ministrów oraz przewodniczącego
Komisji Wspólnot Europejskich.
Układ Europejski z Polską zaczął obowiązywać 1 lutego 1994 roku, trzy
miesiące po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej. Powołano Radę
Stowarzyszenia RP – UE, której zadaniem jest nadzór nad realizacją układu.
Organem wykonawczym Rady jest Komitet Stowarzyszenia. Działania Komitetu
wspierane są przez pod komitety i grupy robocze, zajmujące się implementacją
układu w poszczególnych sektorach gospodarki.
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze (czerwiec
1993
r.) państwa członkowskie UE oficjalnie potwierdziły, że kraje Europy Środkowej
i Wschodniej, stowarzyszone ze Wspólnotami, zostaną członkami UE po
spełnieniu kryteriów ekonomicznych i politycznych. Konkretyzując
kryteria
członkostwa zawarte w traktatach założycielskich Wspólnot, Rada Europejska
sformułowała następujące warunki przyjęcia państw stowarzyszonych Europy
6
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Środkowej i Wschodniej /w literaturze przedmiotu określane jako tzw. kryteria
kopenhaskie/ :
• osiągnięcie stabilności instytucji gwarantujących demokrację i praworządność,
przestrzeganie praw człowieka oraz respektowanie i ochronę praw mniejszości
narodowych.
• funkcjonowanie gospodarki rynkowej oraz istnienie potencjału mogącego
sprostać presji konkurencji i siłom rynkowym UE.
• zdolność przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa.
Działania dostosowawcze do członkostwa realizowane były w ramach
opracowanego przez rząd RP, przyjętego 23 czerwca 1998 r., a następnie
modyfikowanego co rok (do 2001 r. włącznie) Narodowego Programu
Przygotowania do Członkostwa w UE (NPPC). Narodowy Program określał
sposoby realizacji priorytetów zdefiniowanych w dokumencie wspólnotowym
Partnerstwo dla członkostwa oraz wynikających z prowadzonych negocjacji
akcesyjnych. NPPC wyznaczał kierunek działań dostosowawczych zarówno
legislacyjnych, jak i instytucjonalnych oraz określa harmonogram ich
urzeczywistnienia w latach 1998 – 2002.
Program opierał się na doświadczeniach wynikających z wcielania się w
życie Układu Europejskiego i stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii
Europejskiej, na opinii sformułowanej przez Komisję Europejską w corocznym
raporcie
opisującym
wyniki
osiągnięte
przez
Polskę
w
procesach
dostosowawczych (regular raport) oraz dokumencie wspólnotowym Partnerstwo
dla Polski. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE traktowany
był jako dokument otwarty, podlegający okresowym uściśleniom i dostosowaniu
do zmieniającej się sytuacji w procesie dostosowawczym oraz wniosków
płynących z przeglądu prawa polskiego pod kątem zgodności z prawem
wspólnotowym.3
3
K. A. Wojtaszek /red. , Unia Europejska i jej członkowie, Warszawa 2002, s. 88
7
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Warunkiem, a przede wszystkim istotą członkostwa w UE jest przyjęcie
wspólnotowego acquis communautaire, tj. dorobku prawnego i proceduralnego
wypracowanego w toku rozwoju organizacji, stanowiącego podstawę jej
funkcjonowania. Proces dostosowania prawa polskiego do wspólnotowego
odbywa się na podstawie postanowień Układu europejskiego, screeningu /czyli
przeglądzie prawa krajowego przez pryzmat jego zgodności z prawem
wspólnotowym/
oraz
samych
negocjacji
akcesyjnych.
Elementem
zapewniającym prawidłowe dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowego
jest procedura opiniowania propozycji aktów prawnych uchwalanych w Polsce
pod kątem zgodności przyjętych w nich rozwiązań z rozwiązaniami
wspólnotowymi. Opinie takie początkowo wydawał pełnomocnik rządu do spraw
integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej, a później sekretarz w imieniu
przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej. Wspomnianej procedurze
opiniowania podlegały projekty rządowe, a od 19 marca 1999 r., na podstawie
zmienionego Regulaminu Sejmu RP, także parlamentarne.
W 2000 r. zostały podjęte następujące działania na rzecz przyspieszenia
procesu dostosowawczego:
• marszałkowie Sejmu i Senatu oraz prezes Rady Ministrów podpisali
Trójporozumienie dla przyspieszenia procesu dostosowania prawa polskiego do
prawa UE ( 10 lipca 2000 r. );
• w Sejmie powołano Komisję Prawa Europejskiego (czerwiec 2000 r.) oraz w
Senacie Komisję Nadzwyczajną Legislacji Europejskiej ( sierpień 2000 r.) w celu
przyspieszenia
prac
nad
projektami
aktów
zakwalifikowanych
jako
dostosowujące prawo polskie do rozwiązań acquis ( w Sejmie IV kadencji
powołano parlamentarną Komisję Europejską);
8
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
• przyjęto system europejskich ustaw horyzontalnych umożliwiających
dostosowanie prawa polskiego do wymagań aquis w kilku obszarach
jednocześnie ( 13 lipca 2000 ).
Rząd Polski złożył formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej 8
kwietnia 1994 r. W grudniu 1995 r. Rada Europejska w Madrycie zwróciła się do
Komisji Europejskiej z wnioskiem o przygotowanie opinii (vis) o dziesięciu
kandydatach z Europy Środkowej i Wschodniej do członkostwa w UE. W
kwietniu 1996 r. Komisja Europejska przekazała do Biura Pełnomocnika Rządu
do spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej kwestionariusze w
sprawie przygotowania Polski do członkostwa w UE, na które strona polska
odpowiedziała 26 lipca 1996 r.
Polska została przyjęta do UE w czasie, gdy unia walutowa była
uruchamiana. Uczestnictwo Polski w tym przedsięwzięciu niedługo po
wstąpieniu do Unii Europejskiej nie wydawało się być jednak możliwe, z
powodu nie wypełniania przez Polskę kryteriów z Maastricht. 4
1.4. Referendum akcesyjne w sprawie przyjęcia Polski do UE
Motywując udział w referendum, większość respondentów wyrażała w
maju 2002 roku przekonanie, że głos każdego Polaka będzie ważny dla
ostatecznego wyniku. Wśród nich dominowało przekonanie o patriotycznym
obowiązku wypowiedzenia się w sprawie przyszłości swoich dzieci i wnuków, a
także przyszłość swojego kraju. Postawy takie wiązały się z akceptacją systemu
demokratycznego i akceptacją członkostwa jako jego wzmocnienia, jak również z
ogólną kulturą obywatelską wyrażającą się w całym nawyku uczestnictwa w
wyborach.
4
Alasdair Blair, Sandra Wdowik i Ludwik Wdowik /red./, Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i
Wiedza, Warszawa 2002, s.242,-244
9
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Osoby nie zamierzające głosować w referendum argumentowały swoją
decyzję trojako:
a/ z obiektywnych względów nie będą mogły uczestniczyć w wyborach,
b/ nie mają wpływu na sprawy kraju,
c/ sprawy te ich nie dotyczą i nie interesują.
Relatywnie niewielki odsetek wśród osób, które nie planowały udziału w
referendum, traktował to jako protest, wyraz niezgody na akcesję. Oni też
wskazywali najczęściej na niepewność przewidywań co do następstw integracji.
W maju najmocniej zmotywowani do udziału w referendum byli zwolennicy
Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wśród sympatyków
tych partii odnotowano najsilniejszą jednomyślność stanowisk w tej sprawie, gdy
najsłabiej zmotywowany elektorat Samoobrony charakteryzował się znacznie
większym zróżnicowaniem i chwiejnością opinii.
W lipcu 2002 r. niemal we wszystkich agencjach podejmujących
problematykę integracji europejskiej w sondażach i pogłębionych badaniach
wykazano spadek pozytywnych postaw społecznych wobec integracji. Do czasu
bezpośrednio poprzedzającego konferencję w Kopenhadze, oprócz nieznacznego
wzrostu poparcia dla Unii, odnotowano niestabilność opinii społecznej na temat
tej kwestii. Zarówno w okresie poprzedzającym konferencję w Kopenhadze, jak
i tym bardziej po ogłoszeniu jej wyników postępowała krystalizacja zarówno
postaw pozytywnych, jak i negatywnych wobec członkostwa. Między 13 grudnia
2002 r. a czerwcowym referendum rozkład danych dotyczących zachowań
wyborczych w planowanym referendum ulegał już jedynie uwyraźnieniu,
głównie za przyczyną “topnienia” grupy respondentów do nie dawna nie
zdecydowanych czy nie mających zdania, a od marca zasilających raczej
środowiska zwolenników niż przeciwników akcesji.
Większość
wyników
w
poniższej
prezentacji
pochodzi
z
comiesięcznych sondaży prowadzonych przez instytut badawczy Ipsos na
10
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 Polaków. Aby zniwelować błąd
oszacowań dla poszczególnych województw, dla celów prezentacji połączono
wyniki kilku kolejnych pomiarów, w których zadawane były pytania tej samej
części.5
Wykres I. Stanowisko Polaków w sprawie ustanowienia konstytucji Unii
Europejskiej:
przeciw 29%
za 44%
tp 27%
źródło: Ipsos-Demoskop, wrzesień 2002/UKIE
Wykres II. Zaufanie Polaków do instytucji międzynarodowych:
70
zaufanie-IV'03
60
50
40
zaufanie-III'03
30
20
zaufanie-X'02
10
0
ONZ
NATO
UE
źródło :Ipsos-Demoskop/UKIE
Wykres III. Społeczna ocena wynegocjowanych warunków członkostwa Polski
w UE – po zakończeniu negocjacji:
5
E. Skotnicka-Illasiewicz /red./, Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
Warszawa 2002, s. 31
11
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
raczej dobre warunki 52%
ani dobre ani złe 26%
raczej kiepskie warunki 7%
całkowita porażka 1%
tp 1%
pełen sukces 9%
źródło: Pentor/TVP S.A. 14.12.2002 r.
Wykres IV. Oczekiwane przez społeczeństwo korzyści i koszty członkostwa w
Unii Europejskiej:
poziom życia
pozycja na rynku
pracy
środowisko
naturalne
stracimy
skorzystamy
możliwości
kształcenia
możliwości
podróżowania
0
50
100
150
źródło: TNS OBOP, maj 2003
12
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Wykres V. Dlaczego będzie Pan(i) głosować za członkostwem Polski w UE?
członkostwo przyniesie dla Polski
korzyści 55%
nie ma dla Polski innej mozliwości
niż członkostwo w UE 42%
tp 3%
źródło: CBOS, marzec 2003
Stosunek Polaków do integracji europejskiej był pozytywny, niekiedy
nawet entuzjastyczny, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej postrzegali oni
jako szansę dla siebie. Najwyraźniej jest to widoczne w deklaracjach
świadczących o gotowości wyjazdów za granicę. Poziom tych deklaracji jest
jednak tak wysoki, że pewną satysfakcję, jaka mogłaby płynąć z obserwacji
zdolności Polaków dostrzegania dla siebie korzyści z przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, burzy obawa, czy nie może się to okazać w efekcie
niekorzystne dla Polski.
Rezultaty przytoczonych tu badań powinny być jednak, jak się wydaje,
uwzględnione przy kształtowaniu przyszłej polityki informacyjnej dotyczącej
integracji europejskiej. Zdecydowanie więcej uwagi powinno się poświęcać
możliwym korzyściom, jakich po wstąpieniu Polski do UE młodzież i całe
społeczeństwo polskie może oczekiwać w kraju.6
6
K. Kosela, T. Szawiel, M.Grabowska, M. Sikorska, Tożsamość Polaków a Unia Europejska, IBnPd, Warszawa
2002, s. 233-239
13
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
W styczniu 2002 r. poproszono badanych w sondażu opinii o
ustosunkowanie się do twierdzenia: “ Większość ludzi tak naprawdę nie wie,
dlaczego Polska powinna wstąpić do Unii Europejskiej”. Potwierdzenie tezy
zawartej w tym zdaniu uzyskano od 76 % odpowiadających, co oznacza, że u
progu 2002 r. Zaledwie w opiniach 24 % Polaków znalazł się pogląd świadomej
akceptacji procesu dochodzenia do członkostwa, a także warunków, których
ostateczne ustalenia dobiegały już końca. Zróżnicowanie doświadczenia
kolejnych społeczeństw aspirujących do Unii Europejskiej wskazywały rosnące
znaczenie opinii społecznej zarówno w okresie poprzedzającym akcesję, jak i w
okresie wdrażania do członkostwa, po formalnym podpisaniu tego aktu.
Doświadczenia kampanii informacyjnych towarzyszących tym procesom
uzmysławiają wagę budzenia poczucia społecznego współuczestnictwa w jego
przebiegu i społecznej współodpowiedzialności za opowiedzenie się “za” bądź
“przeciw” integracji.7
1.5. Korzyści i koszty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Polska spełniała lub była bliska spełnienia kryteriów dotyczących deficytu
budżetowego i długu publicznego. Najtrudniejszym do spełnienia wymogiem
było natomiast obniżenie stopy inflacji, która przekraczała kryterium o ponad
10%.
Wypełnienie kryteriów z Maastricht i udział Polski w Unii Gospodarczej i
Walutowej nie był warunkiem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, uważane
było to jednak za naturalną konsekwencję przyszłego członkostwa.
Im szybciej Polska miała spełnić kryteria spójności określone w Traktacie
z Maastricht, tym prędzej zagwarantowany miał być długofalowy wzrost
gospodarczy i tym szybciej Polska mogłaby korzystać z takich dobrodziejstw
unii gospodarczej i walutowej jak:
7
A. Amankowicz, N. Starowieyska, Bliżej Europy. Łódź. 2001, s. 34
14
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
* obniżenie kosztów obrotów ze względu na stosowanie euro we wszystkich
transakcjach,
* obniżenie kosztów zarządzania finansami wewnątrz firmy,
* obniżenie ryzyka kursowego, obniżenie kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej i zmniejszenie poziomu rezerw z tym związanych z ograniczaniem
ryzyka kursowego,
* obniżenie stóp procentowych,
* wzmocnienie makroekonomicznej stabilności w następstwie utrzymywania
silniejszej dyscypliny przez nowe instytucje walutowe,
* zwiększenie stabilności w sferze realnej, co wiązać się będzie z
polepszeniem warunków produkcji.
Po wejściu do Unii Gospodarczej i Walutowej polscy producenci,
inwestorzy, eksporterzy i importerzy mieli pozbyć się konieczności ponoszenia
kosztów związanych z zabezpieczeniem przed zmianami kursów walut, ponieważ
przestaną być narażeni na ryzyko kursowe. Dużo miały zyskać małe i średnie
przedsiębiorstwa, które uzyskają tańszy dostęp do informacji o warunkach
panujących na rynku i o możliwościach rozwoju.
Obywatele mieli otrzymywać dochody w euro, co umożliwi im
dokonywanie opłat w Polsce i za granicą bez konieczności wymieniania walut i
ponoszenia związanych z tym kosztów.
Transfery finansowe z Unii Europejskiej na rzecz Polski po uzyskaniu
członkostwa w tym ugrupowaniu od wielu lat były i są nadal postrzegane przez
opinię publiczną jako największa korzyść z wejścia do Unii. Opinia ta jest oparta
– niejako – na dwóch założeniach. Po pierwsze, że w rachunku korzyści i
kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej najbardziej istotne jest to, co
jest ewidentnie policzalne, a więc przepływy finansowe. Po drugie, że napływ
środków z budżetu UE do Polski przewyższy wszelkie wpłaty wynikające z
członkostwa. Dodać trzeba, iż powszechnym oczekiwaniem było i jest to, ze po
15
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
akcesji transfery finansowe z UE, pomniejszone o polskie wpłaty, będą wyższe
od transferów przed przystąpieniem Polski do UE.
Nie sposób dowieść prawdziwości pierwszego założenia – w gruncie
rzeczy cały niniejszy raport jest analizą kosztów i pożytków z członkostwa w
UE, wśród których te bezpośrednio policzalne są tylko jednymi z wielu. Innych –
być może większych – pożytków można upatrywać w sprawach o wiele mniej
wymiernych: bardziej stabilnych i dogodnych warunkach gospodarowania dla
podmiotów ekonomicznych oraz w polepszeniu i stabilizacji prawa. Ponadto
można oczekiwać szeregu innych korzyści pozaekonomicznych – dzięki
udziałowi w instytucjach europejskich Polska będzie realnie współkształtować
przyszłość Unii Europejskiej i Europy, zapewniając sobie wyższy stopień
bezpieczeństwa i stabilności geopolitycznej.
Weryfikacja prawdziwości drugiego założenia jest zadaniem niniejszego
opracowania. Nie przesądzając, czy transfery będą największą korzyścią, wydaje
się poważną korzyścią. Spożytkowanie nowych możliwości rozwojowych, które
otworzą się dzięki napływowi dodatkowego zasilania finansowego z tytułu
Wspólnej Polityki Rolnej oraz funduszy strukturalnych, może przyczynić się do
podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego i do modernizacji infrastruktury
niezbędnej do przyciągania kapitału zagranicznego oraz do mobilizacji kapitału
krajowego.
Ponadto
można
oczekiwać
także
pozytywnych
skutków
ekonomicznych i społecznych – nie tylko dzięki prostemu przyrostowi miejsc
pracy, lecz również dzięki zwiększeniu elastyczności polskiej pracy.8
Przystąpienie Polski do UE w znaczącym stopniu przyczyni się do
osiągnięcia celów polskiego wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (
np. swobodnego przepływu osób, lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
większego bezpieczeństwa wewnętrznego). Drugim korzystnym skutkiem
8
C. Balasiński, T. Bińczycka-Majewska /red./, Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport
z badań, Warszawa 2004, s. 30-32
16
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
przystąpienia do UE jest poprawa rekrutacji i szkolenia kadr oraz, co w
znacznym stopniu wzmacnia dążenia do osiągnięcia celów polskiej polityki. W
konsekwencji wprowadzenia zawodowej Straży Granicznej, wszystkie osoby
przekraczające granice są systematycznie sprawdzane, prowadzona jest również
skuteczna obserwacja granic pomiędzy przejściami granicznymi. Rekrutacja
wykwalifikowanego personelu przyczynia się do bardziej efektywnego
zwalczania przestępczości zorganizowanej, przestępstw narkotykowych, oszustw,
korupcji i terroryzmu., jak również ogranicza opóźnienia w sądach. Wszystkie te
cele są także wspierane przez szkolenia kadr ( umiejętności operacyjne,
znajomość legislacji, języków
obcych ), rozwój infrastruktury i o pozyskiwanie
nowego wyposażenia ( np. komputeryzacja ), konieczne do przystąpienia do UE.
Trzecią korzyścią członkostwa w integracji jest lepsza współpraca oraz
wymiana informacji pomiędzy instytucjami administracji państwowej,
zwiększająca skuteczność urzędów. Przystąpienie do U E wymaga np.
dwustronnej i międzynarodowej współpracy granicznej (np. w zakresie readmisji
), współdziałania pomiędzy władzami sprawującymi kontrolę po obu stronach
granicy, intensywnej współpracy konsularnej, współpracy pomiędzy władzami
celnymi i Strażą Graniczną oraz współdziałania pomiędzy policją, prokuraturą i
wymiarem sprawiedliwości.
Czwartą korzyścią przystąpienia Polski do UE jest rozwój wspólnych
strategii w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, który po
zmianie ustroju wymagał gruntownej przebudowy. Polityka w zakresie migracji i
integracji jest tym bardziej konieczna, ze przystąpienie do UE uczyni Polskę
państwem atrakcyjniejszym dla imigrantów, powodując wzrost poziomu
imigracji ( wynikającego z procesów transformacji i globalizacji ). Ponieważ
polski rynek pracy oraz system ubezpieczeń społecznych może wymagać w
przyszłości większej ilości siły roboczej, wyższy poziom imigracji do kraju może
również wiązać się z korzyściami. Jednakże aby zapewnić korzyści wynikające z
17
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
imigracji, konieczne jest stworzenie spójnych strategii imigracyjnych i
integracyjnych.9
Znaczące korzyści mogą również wynikać z faktu, ze integracja z UE
spowoduje włączenie Polski do Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości, instytucji UE, struktur współpracy oraz stałych systemów
monitorowania. Jako obywatele UE Polacy będą korzystać z większego
bezpieczeństwa wewnętrznego, lepszego dostępu do wymiary sprawiedliwości
oraz – po uzyskaniu odrębnej decyzji Rady o zniesieniu wewnętrznej kontroli
granicznej – ze swobody przepływu osób.
Mimo braków wiedzy o Unii Europejskiej, zarówno zwolennicy, jak i
przeciwnicy integracji są w stanie wskazać korzyści i zagrożenia związane z
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wśród tych pierwszych najczęściej
wymienia się nadzieje na zmniejszenie bezrobocia, lepsze perspektywy rozwoju
gospodarczego, poprawę materialnych warunków życia, podczas gdy wśród tych
drugich dominują wypowiedzi wskazujące na niekorzystne następstwa dystansu
ekonomicznego dzielącego Polskę od krajów UE oraz na zagrożenia dla
polskiego rolnictwa /jak również przemysłu/ i suwerenności państwowej.
Społeczna ocena negocjacji ukazuje ogrom lęków i obaw wiązanych z
procesem integracji a występujących zarówno u jej zwolenników, jak i
przeciwników. Wynikają one z dość realistycznej oceny sytuacji Polski jako
kraju biednego, a co za tym idzie, długo jeszcze nie mogącego być
równorzędnym partnerem dla rozwiniętych
ekonomicznie
krajów
Unii
Europejskiej. Różnica między przeciwnikami a zwolennikami integracji
sprowadza się w tym układzie do wyciągania odrębnych wniosków z konstatacji
tego faktu.10
9
Z. Doliwa, M. Klepacki, Integracja europejska, Białystok 2000, s.96
10
C. Balasiński, T. Bińczycka-Majewska /red./, Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport
z badań, Warszawa 2004, s. 235-249
18
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Koszty transformacji gospodarczej nie są ceną członkostwa w Unii, ale
ceną wieloletniego zapóźnienia polskiej gospodarki. Koszty te poniesiemy
niezależnie od tego, czy Polska przystąpiłaby do Unii, czy też nie.
Korzyści ekonomiczne wynikające z integracji wielokrotnie przewyższają
koszty związane z dostosowaniem do członkostwa w Unii. Pojecie kosztów nie
jest zresztą jednoznaczne. To, co jedni uważają za koszt polityczny (np.
przeniesienie części uprawnień państwa na rzecz instytucji Unii Europejskiej),
dla innych jest zyskiem w postaci współudziału w procesach decyzyjnych UE.
Koszty ekonomiczne związane z dostosowaniem i restrukturyzacją
gospodarki dają w perspektywie zysk - jej modernizację oraz wzrost
efektywności i konkurencyjności. Wzrost kosztów pracy dla jednych, może dla
drugich oznaczać wzrost płac i poziomu życia. W procesie harmonizacji
podatkowej państwa członkowskie nie mogą nakładać na towary pochodzące z
innych państw członkowskich żadnych bezpośrednich lub pośrednich podatków
wyższych niż obowiązujące na ich terytorium. Traktat o Wspólnocie Europejskiej
zakłada harmonizacje podatku obrotowego, akcyzowego i innych podatków
pośrednich. Dotyczy to więc podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku od
wyrobów konsumpcyjnych. Stawki tych podatków nie zostały jednak
ujednolicone. Ustalono jedynie pewne minimalne ich poziomy. Na trudności
napotyka harmonizacja podatków bezpośrednich takich jak podatek od
wynagrodzeń, podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych.
Najważniejszy dla obywateli podatek (od dochodów osobistych) nie podlega
regulacjom europejskim i pozostanie prawdopodobnie domeną poszczególnych
państw. Stąd też nie będzie potrzeby negocjowania przez Polskę stawek tych
podatków.11
Analizując społeczną ocenę kosztów i korzyści integracji, należy wstępnie
odpowiedzieć na pytanie o zakres zainteresowania społecznego toczącym się
11
Dokument elektroniczny: http://www.exporter.pl/zarzadzanie/ue/5pol_korzysci.htmlh , dn. 31-01-07
19
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
procesem oraz ocenić stan poinformowania na temat chodzi tu zatem o podstawy
racjonalności takich ocen. Poziom wiedzy zadecydował o wyniku referendum,
ale co znacznie ważniejsze – również zdecydował o generalnym nastawieniu i
przygotowaniu społeczeństwa polskiego do funkcjonowania w nowych
warunkach życia w ramach struktur Unii Europejskiej, o zdolności zbilansowania
kosztów i korzyści wynikających z tego projektu.
Publiczne dyskusje nad skutkami integracji europejskiej w dziedzinie
ochrony środowiska zdominowała problematyka kosztów z tym związanych.
Zarówno polski rząd, jak i Komisja Europejska tym się przede wszystkim
interesowały i takie ekspertyzy zlecały. Bez informacji
o korzyściach
ekologicznej integracji z UE wydawanie pieniędzy na ochronę środowiska
zaczęło być w Polsce traktowane jako zło konieczne narzucone przez Bruksele.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej zlecił tę ekspertyzę, aby rozpocząć
rzeczową
publiczną
dyskusję
nad
ekologicznym
wymiarem
korzyści
wynikających dla Polski z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii
Europejskiej. Jej celem jest przedstawienie aparatu pojęciowego oraz narzędzi do
pomiaru i wyceny korzyści ekonomicznych wynikających z osiągania celów
ochrony środowiska.
Często spotykanymi w gospodarce efektami zewnętrznymi są te związane
z korzystaniem z zasobów środowiska. Zanieczyszczenie środowiska
jest
typowym kosztem zewnętrznym, gdyż koszt ten jest przerzucany przez sprawcę
na inne podmioty gospodarcze nie za pośrednictwem mechanizmów (cen)
rynkowych, lecz za pośrednictwem mechanizmów fizycznych. Do typowych
korzyści zewnętrznych należy redukcja zanieczyszczeń oraz
ochrona dóbr
wspólnych, takich jak parki narodowe, lasy tereny chronionej dzikiej przyrody.
Innymi przykładami korzyści zewnętrznych jest wspólna infrastruktura ochrony
środowiska-kanalizacja
zbiorcza,
oczyszczalnie
ścieków,
systemy
zagospodarowania odpadów itp.
20
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Rozumienie zanieczyszczenia środowiska w ekonomii jest nieco odmienne
od rozumienia potocznego. Analiza ekonomiczna jest bardzo antropocentryczna.
Fizyczny efekt zanieczyszczeń jest dla ekonomistów istotny o tyle, o ile obniża
poziom zadowolenia ludzi (występujących w roli konsumentów) oraz o ile
zmusza przedsiębiorstwa do ponoszenia dodatkowych kosztów, by utrzymać
dany poziom produkcji. Szkody wywołane przez zanieczyszczenia dla
ekonomistów równie realne jak koszty trzeba ponieść, aby zmniejszyć emisję
zanieczyszczeń. W sensie ekonomicznym pożądany jest nie zerowy, lecz
optymalny poziom zanieczyszczenia, czyli taki, przy którym społeczne koszty
usunięcia dodatkowej jednostki zanieczyszczeń są równe społecznym kosztom
szkód spowodowanych przez te jednostkę.12
W wyniku wdrożenia nowej Dyrektywy 2001/80 o dużych źródłach
spalaniach przez polską energetykę należy spodziewać się polepszenia standardu
życia ludności wskutek poprawy jakości środowiska oraz zmniejszenia szkód
gospodarczych wywołanych zanieczyszczeniami (odpadami pyłu oraz kwaśnymi
deszczami). Większość zanieczyszczeń emitowanych przez duże źródła spalania
objęte Dyrektywą 2001/80, ze względu na wysokie emitory, nie powoduje
lokalnych szkód środowisku, majątku trwałym oraz zdrowiu ludzkim. Są one
przenoszone na średnie (pyły) i dalekie odległości i powodują szkody głównie w
postaci kwaśnych deszczów i odpadu pyłów (metale ciężkie). Wiele korzyści z
redukcji emisji w polskich elektrowniach przypadnie w udziale krajom
ościennym, zwłaszcza położonym na wschód i północ od Polski. Podobnie
Polska otrzymuje tez opady zanieczyszczeń wyemitowanych za granicą. W
świetle danych europejskiego monitoringu środowiska (EMEP) Polska jest
importerem netto zanieczyszczeń przenoszonych na dalekie odległości – czyli
więcej otrzymuje zanieczyszczeń z zagranicy, niż za granice wysyła. Dzięki
zharmonizowaniu wymogów Dyrektywy 2001/80 w obecnej i przyszłej Unii
W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z. Podręcznik integracji Europejskiej, Gliwice 2002,
s.122-125
12
21
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Europejskiej Polska może liczyć na korzyści wynikające ze zmniejszenia
pyłowych i kwaśnych opadów pochodzących z emisji dużych źródeł zwłaszcza w
południowo-wschodnich Niemczech i w Czechach.
Szacunku korzyści ochrony powietrza w krajach kandydujących (w tym
także Polski) dokonała angielska firma AEA Technology plc.. Badania te
koncentrowały się na wycenie ekologicznych i zdrowotnych skutków redukcji
emisji NH3, NOx i SO2 oraz ulotnych związków organicznych. W ocenie
ECOTEC wdrożenie dyrektyw ochrony powietrza we wszystkich krajach
kandydujących do Unii Europejskiej pozwoli uniknąć chorób oddechowych
równoważnych od 5,7 tys. Do ponad 10 tys. przypadków
chronicznego
bronchitu rocznie (dla roku 2010). Autorzy szacują, ze zmniejszy to także liczbę
przypadków przedwczesnej śmierci od 7 do ponad 14 tysięcy rocznie. Według
autorów opracowania w 1998 r. w Polsce zanotowano 18 890 przypadków
zgonów wskutek schorzenia oskrzeli, tchawicy i płuc.13
Bariery techniczne w swobodnym przepływie towarów wynikają przede
wszystkim ze stosowania przez państwa zróżnicowanych, narodowych regulacji
(wymogów) technicznych, wprowadzonych do legislacji krajowej ze względu na
ochronę zdrowia, bezpieczeństwo ludzi, dobro środowiska naturalnego itp.
Wspólnota Europejska wyeliminowała te bariery we wzajemnym handlu, aby
umożliwić swobodny przepływ towarów w ramach rynku wewnętrznego i aby
umożliwić zwiększenie korzyści ekonomicznych integracji, przejawiających się
w szerszej skali produkcji, obniżce jednostkowych środków produkcji, lepszym
(tańszym) zaopatrzeniu surowce i półprodukty, presji konkurencyjnej na obniżkę
kosztów produkcji, zaoferowaniu konsumentom bezpieczniejszych wyrobów,
obniżeniu kosztów naprawiania szkód (w tym leczeniu) z tytułu wadliwych
towarów.
13
G. Peszko , J. Rączka , O. Kisiła /red./, Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrażania prawa
ochrony środowiska Unii Europejskiej, Urząd Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, s.13-72
22
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Bariery techniczne oznaczają dodatkowy koszt
dla
producentów
sprzedających towary na różnych rynkach, ponieważ muszą oni dostosować te
towary do specyficznych wymagań obowiązujących w poszczególnych krajach.
Wymagania te – w mniejszym lub większym stopniu – różnią się od siebie. W
efekcie następuje podrożenie towaru zagranicznego (wzrost ceny) na rynku
odbiorcy, bo musi on spełniać (odmienne) wymogi obowiązujące
na rynku
producenta i na zagranicznym rynku zbytu danego towaru. Skala tych kosztów
jest różnorodna. Czasami obejmują one niewielkie zmiany w technologii
produktu
dostarczanego
na
rynek
zagraniczny,
niekiedy
zaś
zmiany
dostosowawcze i związane z tym koszty są wysokie. Do tego dochodzi często
koszt testowania produktu i związany z tym koszt otrzymania odpowiedniego
certyfikatu lub atestacji, niezbędny, by produkt został dopuszczony do sprzedaży
na danym rynku. Koszty te niekiedy są tak wysokie (zwłaszcza przy stosunkowo
małej skali eksportu do różnych krajów), że sprawiają, iż dany towar staje się na
danym rynku mniej konkurencyjny (przede wszystkim cenowo) niż na rynku
krajowym.
Certyfikaty ISO są normami dotyczącymi specyfikacji technicznych i
innych kryteriów, które mogą być użyte jako zasady, wytyczne, definicje lub
wymagania w umowach stron. Pozwalają one zorientować się, ze materiały,
wyroby, procesy i usługi są odpowiednie do oczekiwań drugiej strony lub
spełniają określone wymogi bezpieczeństw3a. System ISO 9000 jest systemem
zarządzania
jakością.
Nie
dotyczy
on
bezpośrednio
produktów,
lecz
wytwarzających ich firm. W Polsce normy ISO 9000 ma około 3 tys.
przedsiębiorstw. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw wdrożyła już te normy
lub prowadzi prace przygotowawcze do ich wdrożenia. Częściej są to
przedsiębiorstwa średnie i duże ( zatrudniające powyżej 49 osób), a wśród
analizowanych branż – ekspertyzy maszyn i urządzeń.
23
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Tablica nr 1. Odsetek firm, które wdrożyły normy ISO
Wyszczególnienie
Eksporterzy
Eksporterzy
Firmy
Firmy
ogółem
do UE
małe
Średnie
Firmy duże
Normy serii ISO 9000
40
39
10
36
53
Brak certyfikatów
45
48
73
50
31
Źródło: Wyniki ankiety IKCHZ w 2002 r.
Tablica nr 2. Odsetek firm, które prowadzą prace przygotowawcze do wdrożenia
norm ISO
Wyszczególnienie
Normy serii ISO 9000
Eksporterzy
Eksporterzy
Firmy
Firmy
ogółem
do UE
małe
Średnie
16
15
15
20
Firmy duże
14
Źródło: Wyniki ankiety IKCHZ w 2002 r.
Najbardziej popularne są normy ISO 9000. Ponad połowa badanych
przedsiębiorstw wdrożyła już te normy lub prowadzi prace przygotowawcze do
ich wdrożenia. Częściej są to przedsiębiorstwa średnie i duże (zatrudniające
powyżej 49 osób), a wśród nich – eksporterzy maszyn i urządzeń. Aż 45 %
ankietowanych przedsiębiorstw nie ma żadnego z wyżej wymienionego
certyfikatu. Częściej dotyczy to firm małych (zatrudniających do 49
pracowników) oraz firm bez udziału kapitału zagranicznego, a wśród nich –
eksporterów odzieży i wyrobów futrzarskich.14
Deklaracja Bolońska, podpisana 19 czerwca 1999 r. przez ministrów 29
krajów europejskich odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, zapoczątkowała
proces istotnych zmian w systemach edukacji poszczególnych państw. Proces
ten, nazywany często Procesem Bolońskim, zmierza do utworzenia do roku 2010
– w wyniku uzgodnienia ogólnych zasad organizacji kształcenia –m
14
E. Kawecka-Wyrzykowska , Udział Polski w jednolitym rynku-korzyści i koszty dla poszczególnych grup i
wybranych sektorów, Warszawa 2003, s.10-21
24
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (E uropean
Higher
Education
Area). Obserwowane tendencje w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego w
Europie wynikają z przebiegu tego procesu.
Włączenie polskiego szkolnictwa wyższego w obszar europejski
przysporzy nam korzyści dwojakiego rodzaju.
Pierwsze to bezpośredni pożytek, jaki odniosą podmioty indywidualne włączone
w rozwijający się Proces Boloński. Mam tu na myśli zarówno słuchaczy studiów
wyższych i ich absolwentów, jak i pracowników uczelni. To oni – jako jednostki
grupy – zwiększą swe szanse jako beneficjenci
większych możliwości
edukacyjnych, przyszli lub obecni pracownicy, podmioty demokracji lokalnej,
wreszcie - światlejsi obywatele. Jakość ich życia w wielu podstawowych
wymiarach znacząco szybko się poprawi.
Jednakże nie sposób pominąć drugiej zalety, czyli pożytków ogólnospołecznych,
wynikających z faktu, że szkolnictwo wyższe kształci i wychowuje przyszłe elity
społeczne, a włączone w obszar europejski, będzie to mogło czynić lepiej.
Dotyczyć to będzie wiedzy i umiejętności absolwentów tworzących elity
profesjonalne. Uczestnictwo młodzieży w kształceniu wyższym osiąga już w
Polsce poziom umasowienia (przypomnijmy, tzw. współczynnik scholaryzacji,
czyli procent młodzieży studiującej w grupie wiekowej 19-24 lat w roku
akademickim 2001/2002 osiągnął poziom 43%, prognozy zaś przewidują, iż w
roku 2004/2005 wzrośnie on do 50%, a w roku 2010 do ok. 65%). Zaczynamy
więc mówić o kształtowaniu elit w rozumieniu współtworzenia przez uczelnie
górnej warstwy klasy średniej. Ta grupa społeczna odgrywa niezwykłą istotna
rolę wzorcotwórczą, od niej wymaga się umiejętności myślenia w kategoriach
interesu ogólnospołecznego, narodowego i ponadnarodowego, natomiast w dobie
globalizacji-wręcz poczucia odpowiedzialności za losy ludzkości.
Swobodny przypływ studentów i pracowników oznacza zawsze dla
obywateli krajów kandydujących do Unii możliwość przyglądania się i
25
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
częściowego uczestnictwa w życiu obywatelskim krajów, w których będą
przebywać-z reguły krajów o dawnym i dobrze ugruntowanym modelu
demokracji i społeczeństwie obywatelskim. Przebywanie i studiowanie w innych
krajach oznacza także poznawanie kultury i dorobku cywilizacyjnego, w pewnym
sensie wyjście z „zaściankowości” własnej narodowej kultury i uznawania jej za
jedyny obowiązujący model systemu wartości. Powinno to owocować postawą
poszanowania różnorodności i odrębności kultur narodowych, a zarazem ochroną
i realizacją wartości ponadnarodowych, formowaniu i umacnianiu szacunku dla
wartości uniwersalnych, ogólno ludzkich – np.
praw człowieka z różnych
punktów widzenia.15
Ze względu na swe bezpieczeństwo i budowanie swej mocnej pozycji w
Europie Polska ma interes w istnieniu i działaniu silnej oraz dobrze
funkcjonującej Unii Europejskiej. W takiej Unii Polska ma szanse na odegranie
roli na miarę swego potencjału i swych żywotnych potrzeb we wszystkich
dziedzinach życia politycznego i społecznego. W nowej sytuacji Polska nadal
powinna traktować swe położenie geopolityczne – teraz w szerszym kontekście
europejskim – jako mogące przynieść korzyści strategiczne, w odróżnieniu od
jego dawnych katastrofalnych konsekwencji.
Z różnych przyczyn Polska ma dane po temu, iżby stać się pozytywną, a
nawet pierwszoplanowa siłą na rzecz wyjścia naprzeciw wyzwaniu, jakim jest
rozszerzenie Unii na wschód. To trudne zadanie staje przed Unią jako całością
jako całością, i przed każdym jej członkiem z osobna, zwłaszcza na skutek
niechęci niektórych członków Unii wobec jej rozszerzenia na wschód – niechęci
ujawnionej przeważnie post fuctum, szczególnie przy okazji głosowań i dyskusji
nad Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy.
Wszedłszy do Unii Polska łączy swą politykę zagraniczną z udziałem w
stopniowym tworzeniu i wprowadzaniu w życie Wspólnej Polityki Zagranicznej i
15
E. Chmielewska , A. Kraśniewski , J. Woźnicki /red./, Koszty i korzyści związane z przystąpieniem Polski do
Unii Europejskiej w sferze szkolnictwa wyższego, Warszawa 2003, s. 5,16-17
26
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Bezpieczeństwa UE. Sądzę że jest zgoda co do tego, że w polityce tej interesują
nas szczególnie stosunki transatlantyckie oraz stosunki Unii z Rosją, Ukrainą i
Białorusią. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo transatlantyckie, Polska winna wnieść
swój wkład w przełamanie kryzysu w stosunkach między Unią a Stanami
Zjednoczonymi. Sprawa nie jest łatwa, ponieważ obecny kryzys ma przyczyny
wcześniejsze i głębsze niż wojna w Iraku. Jest to zadanie zarówno wobec
naszych partnerów w Unii, jak i Stanów Zjednoczonych. W sferze
bezpieczeństwa Polska winna się angażować na rzecz partnerstwa Unii ze
Stanami Zjednoczonymi, odrzucając postawę współzawodnictwa i stosunek
przeciwwagi. Otwarcie rynków UE sprzyja ożywieniu gospodarczemu w naszym
kraju. A jeśli zdoła wyjść z kryzysu w dotychczasowej formie, to obowiązujące
w niej zasady i tradycje ułatwią i przyspieszą zmniejszenie dysonansu
ekonomicznego między Polską a „starą” Unią. Nadto, ramy Unii – zwłaszcza
takiej, jaką zarysował Traktat Konstytucyjny – będą, oprócz ram NATO,
bezcenną gwarancją stałego i bezpiecznego miejsca Polski w Europie.16
Rozdział drugi.
Programy pomocowe dla Polski w drodze integracji z Unią Europejską .
2.1. Sapard .
Program Sapard służy wsparciu przemian polskiego rolnictwa jeszcze
przed wstąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Z łącznej sumy 517 mln
euro rocznie dla 10 krajów kandydujących Polska otrzymuje najwięcej, czyli 171
mln euro .
Jako potencjalne źródło wspierania rozwoju infrastruktury wsi mogą być
traktowane programy pomocowe, których celem jest wspieranie rozwoju terenów
słabo ekonomicznie rozwiniętych. Sapard opiera się na dwóch głównych celach.
16
K. Skubiszewski /red./, Rzecz o przyszłości Europy, Warszawa 2005, s.45-47
27
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Są to : poprawa efektywności rynkowej sektora rolno-spożywczego, poprawa
warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenie miejsc pracy.17
W ramach programu Sapard, który obejmuje inwestycje w gospodarstwach
rolnych, realizowane jest wsparcie w latach 2000-2006 zadań związanych z:
Poprawą wyposażenia gospodarstw w celu ich dostosowania do wymogów
Unii Europejskiej w zakresie standardów higienicznych, ochrony
środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt,
Poprawą jakości produkcji rolnej i zmianą profilu produkcji rolnej z
uwzględnieniem dostosowania się do potrzeb rynku,
Wzmocnieniem konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych w celu
umożliwienia im sprostania konkurencji na rynku Unii Europejskiej,
Poprawą warunków pracy w gospodarstwach rolnych,
Ukierunkowaniem produkcji zgodnie z naturalnymi warunkami środowiska
przyrodniczego,
zminimalizowanie
niekorzystnego
oddziaływania
produkcji rolnej na środowisko naturalne oraz zachowanie krajobrazu.
Wsparcie ma polegać na dofinansowaniu:
Budowy, rozbudowy i modernizacji budynków gospodarczych do produkcji
rolniczej wraz z zakupem ich wyposażenia,
Zakup maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, przechowalnictwa i
podstawowego przetwórstwa prowadzonego na poziomie gospodarstwa
oraz urządzeń służących do przygotowania produktów do sprzedaży,
Budowy, zakupu i instalacji urządzeń służących ochronie i poprawie stanu
środowiska naturalnego ( zwłaszcza poprawie gospodarki wodnej i
ściekowej ) oraz poprawie gospodarki energetycznej,
Urządzania i wyposażenia pastwisk,
Zakupu stada podstawowego zwierząt gospodarskich.
17
H. Skórnicki /red./ , Fundusze przedakcesyjne SAPARD, FAPA, Warszawa 2000, s.40
28
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
W zależności od rodzaju inwestycji przewiduje się różny poziom dotacji
wyniósł np. do 50% kwalifikujących się kosztów przedsięwzięcia lecz nie
więcej niż 20 tys. euro na 1 beneficjenta przy restrukturyzacji produkcji
mleka, odpowiednio przy modernizacji gospodarstwa specjalizujących się
w produkcji bydła mięsnego do 50 nie więcej niż 12 tys. euro, przy
zapobieganiu zanieczyszczenia środowiska do 65 kosztów, nie więcej niż
10 tys. euro na gospodarstwo. Całkowity koszt przedsięwzięć w tym
zakresie współfinansowanych ze środków Sapard w latach 2000-2006
wyniósł w cenach 2000 r. 1,6 mld zł ( ponad 0,2 mld rocznie ), z czego
środki publiczne wyniosą prawie 1 mld zł ( 60% kosztów), w tym ponad
0,7 mld zł stanowiły środki unijne.18
Sapard jest pierwszym programem uruchomionym w Polsce, który
funkcjonuje w taki sam sposób jak podobne programy, z których korzystają
rolnicy w Unii Europejskiej. Im szybciej polski rolnik nauczy się korzystać z
Sapard-u, tym łatwiej będzie mu w przyszłości pozyskiwać pieniądze, jakie Unia
Europejska wypłaca na wsparcie swojego rolnictwa.
W Polsce od 17 lipca 2002 roku Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa ( ARiMR ) rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dotacje na
realizację przedsięwzięć z zakresu : przetwórstwa i promocji artykułów rolnych,
inwestycji w gospodarstwach rolnych, rozwoju i poprawy infrastruktury
obszarów wiejskich.
Dla rolników najważniejsze są inwestycje w gospodarstwach rolnych. Z
pomocy finansowej może korzystać rolnik ( właściciel lub dzierżawca
gospodarstwa ) mający mniej niż 50 lat, podlegający ubezpieczeniu KRUS,
mający następujące wykształcenie: rolnicze wyższe lub średnie, rolnicze
zasadnicze i 3-letni staż w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa,
podstawowe lub zawodowe nierolnicze i 10-letni staż w gospodarowaniu.
18
T. Bartosiak (red.), Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską., Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2002, s. 48-49
29
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Wsparcie ze strony Unii Europejskiej ma służyć poprawie technicznego
wyposażenia gospodarstw oraz dostosowaniu jakości produkcji polskiej
żywności do norm obowiązujących na rynku europejskim.19
W Polsce ludność rolnicza stanowi 20% ludności ogółem, w tym ludność
aktywna zawodowo w rolnictwie to
11,4%. Powyższy wskaźnik jest dużo
wyższy w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej; siedmiokrotnie
wyższy niż w Niemczech i ponad dziesięciokrotnie wyższy niż w Belgii (tabela
1). Najbardziej zbliżony wskaźnik do Polski ma Portugalia, blisko 15% i Gracja
prawie 14%.
Kwalifikacje zawodowe rolników polskich pozostawiają wiele do
życzenia. Są one niezbędne nie tylko do racjonalnego prowadzenia swojej
działalności, ale również są istotne dla ubiegających się o wstąpienie do Unii
Europejskiej, gdyż przyznawane dotacje są udzielane pod warunkiem posiadania
kwalifikacji rolniczych. Okazuje się, że tylko 2% polskich rolników posiada
powyższe wykształcenie, a aż 77% nie posiada w ogóle wykształcenia
rolniczego.
Tabela nr 3. Ludność rolnicza i ludność aktywna zawodowo w rolnictwie w
Polsce i w Unii Europejskiej.
Ludność rolnicza
Ludność aktywna zawodowo w
Kraje
rolnictwie
w % ogółem
w tyś.
w % ogółem
w tyś.
Polska
7751
20
4423
11,4
Austria
437
5,3
203
2,5
Belgia
203
1,9
84
0,8
Dania i Luksemburg
208
3,9
115
2,2
Finlandia
326
6,3
150
2,9
Francja
2075
3,5
937
1,6
Grecja
1478
13,19
794
7,5
19
Dokument elektroniczny, http:// www. ukie.gov.pl, dn. 18.04.2006
30
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Hiszpania
3128
7,9
1342
3,4
Irlandia
390
10,5
164
4,4
Holandia
547
3,5
254
1,6
Niemcy
2163
2,6
1066
1,3
Portugalia
1460
14,8
663
1,3
Szwecja
325
3,7
157
1,8
Wielka Brytania
1079
1,8
538
0,9
Włochy
3201
5,6
1412
2,5
Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, 2001, GUS, Warszawa 2001.
2.2. Program ISPA.
Rozporządzenie dotyczące programu przedakcesyjnego ISPA (Instrument
for Structural for Pre-Accesion) zostało uchwalone przez Radę Unii Europejskiej
w dniu 21 czerwca 1999 roku. Przewidywany okres jego działania to 7 lat (20002006). Beneficjentami funduszu są: Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa,
Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
Podział środków w ramach ISPA na kraje ( beneficjentów) odbywa się na
podstawie trzech kryteriów: wielkości populacji ludności danego kraju, dochodu
narodowego na osobę mierzonego parytetem siły nabywczej /tzw. wskaźnik PKB
PPP/ oraz powierzchni kraju.
Według zasad funkcjonowania budżetu ISBA, wielkość dla Polski z tego
funduszu jest określana w przedziale 30-37 % (312-384,8 mln euro rocznie) z
przeznaczeniem na ochronę środowiska i infrastrukturę transportową w równych
proporcjach.
Wielkość pomocy przyznawanej w ramach ISPA może dochodzić do 75%
łącznych wydatków ze środków publicznych lub środków im równoważnych. W
wyjątkowych przypadkach dotyczących realizacji projektów o zasadniczym
znaczeniu dla celów ISPA Komisja Europejska po konsultacjach z Komitetem
31
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Zarządzającym może podjąć decyzję o zwiększeniu pomocy do 85%. Skala
przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu ISPA musi być wystarczająco
duża aby realizacja projektu wywarła znaczący wpływ na poprawę sytuacji w
obszarze ochrony środowiska czy transportu. Przyjęto, ze całościowy koszt
przedsięwzięcia nie może być niższy niż 5 mln euro. Od tego warunku odstąpić
można w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach.20
Ma on na celu ujednolicenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w
zakresie transportu i ochrony środowiska w państwach ubiegających się o
członkostwo w Unii Europejskiej. Ma on pomóc samorządom i administracji w
przygotowaniu się do funkcjonowania w polityce strukturalnej Unii Europejskiej.
Po wstąpieniu do Unii już możemy wykorzystać doświadczenia w zakresie
funkcjonowania ISPA do czerpania środków z funduszy strukturalnych. Do
głównych priorytetów programu ISPA możemy zaliczyć :
1.Ochrona środowiska :
zwalczanie problemów spowodowanych zanieczyszczeniem wód i powierza
pomoc w utylizacji odpadów
wsparcie wprowadzania porządku prawnego w zakresie ochrony środowiska
2.Transport :
rozwój infrastruktury transportowej,
połączenie systemów komunikacyjnych z infrastrukturą krajów członkowskich
Unii Europejskiej,
budowa transeuropejskiej sieci transportowej.
Z programu ISPA można finansować projekty inwestycyjne, określone
fragmenty przedsięwzięcia, grupy projektów lub systemy projektów ściśle ze
sobą powiązane. Wysokość wsparcia ze strony ISPA wynosi maksymalnie 75 %
kosztów projektu. Stosunkowo niewielka ilość może być spożytkowana na studia
wstępne, które zagwarantują wysoki stopień przygotowania wartości danej
20
J. Świecka , Polska w Unii Europejskiej-wybrane polityki sektorowe, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s.155
32
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
inwestycji i zarządzania jej realizacją. Wysokość układu ze strony ISPA może w
tym przypadku sięgnąć nawet 100 % kosztów projektu .
Program
pokryje
również
cześć
kosztów
związanych
z
nadzorem,
przeprowadzeniem inspekcji oraz oceny działań podejmowanych w ramach
projektów. Ustalono, że koszt całego przedsięwzięcia nie może być mniejszy niż
5 mln euro . Warunek ten w wyjątkowych sytuacjach może ulec złagodzeniu.
Program ISPA jest jednym z elementów wzmocnionej strategii przed
członkowskiej. Działania jakie były proponowane na rzecz wsparcia, powinny
być zgodne z Partnerstwem dla Członkostwa oraz Narodowym Programem
Przygotowania dla Członkostwa.
Muszą one realizować postanowienia Układu Europejskiego ( dotyczy to w
szczególności polityki w zakresie pomocy państwa oraz polityki poprawy
ochrony środowiska i transportu. Przypadkach.21
Komisja Europejska koordynuje działania w ramach ISP z programami
inicjatywami wspólnotowymi w zakresie współpracy międzyregionalnej i
przygranicznej oraz działaniami podejmowanymi przez Europejski Bank
Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy.
Kolejną zasadą obowiązującą przy realizowaniu programu jest współfinansowanie. Wkład ISPA do przedsięwzięcia nie może przekroczyć 75 %. W
wyjątkowych sytuacjach, kiedy projektowana inwestycja może przynieść duże
korzyści dla realizacji celów ISPA, ów wkład może zostać podniesiony. Z drugiej
strony w niektórych przypadkach wkład ISPA może zostać ograniczony. Nastąpi
to wtedy, gdy beneficjent ma duże możliwości współfinansowania z innych
źródeł lub gdy planowane przedsięwzięcie będzie przynosiło korzyści materialne.
Istotna jest również zasada programowania, w myśl której podejmowane
działanie w zakresie ochrony środowiska lub transportu powinno być zgodne ze
strategią rozwojową danego sektora gospodarki. Strategia taka jest obecnie
21
I. Kienzler /red./, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 45-47
33
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
opracowana w zakresie ochrony środowiska. Ponadto współfinansowane
przedsięwzięcie powinno być zgodne w tej samej mierze ze strategią rozwoju
regionu, w którym jest realizowane.
Zarządzaniem funduszem ochrony środowiska zajmuje się Komisja
Europejska : nadzoruje ona i koordynuje fundusze przedakcesyjne. W celu
wdrożenia zasad nadzoru i monitoringu nad dofinansowanymi przedsięwzięciami
. Komisja Europejska powołała ISPA Managment Committe, w skład której
wchodzą przedstawiciele państw członkowskich.
Urząd
Komitetu
Integracji
Europejskiej
jest
partnerem
Komisji
Europejskiej w Polsce. Urząd ten odpowiada za wszelkie działania integracyjne
w Polsce.
Ministerstwo Środowiska koordynuje prace w sektorze ochrony środowiska.
Minister Środowiska dokonuje wyboru przedsięwzięć , które zostaną przedłożone
Komisji Europejskiej z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu.
Komitet Sterujący ds. funduszu ISPA przy Ministrze Środowiska. W jego
skład wchodzą oprócz pracowników Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele
samorządów, instytucji finansowych i ekologicznych. Ich zadaniem jest
nadzorowanie i monitorowanie przygotowań do funduszu ISPA, oraz doradzanie
Ministrowi Środowiska przed zatwierdzeniem listy przedsięwzięć, która zostanie
przedstawiona Komisji Europejskiej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został on
wyznaczony w styczniu 1999 roku przez Ministra Środowiska ( wtedy jeszcze
MŚZNiL ) na jednostkę odpowiedzialną za przygotowanie i realizację projektów
finansowanych w ramach funduszu ISPA.
Fundusze przedakcesyjne jak również ISPA, stanowią wstępną drogę do
funduszy strukturalnych i innych mechanizmów pomocy Unii Europejskiej dla
regionów biedniejszych.
34
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Polska należy do wielu międzynarodowych organizacji zajmujących się
stanem
środowiska
naturalnego.
Współdziała
też
w
realizacji
zadań
programowych organizacji, do których aspiruje.
Przedstawiciele Polski uczestniczą również w pracach organów międzynarodowych porozumień, których Polska jest stroną, i w negocjacjach nowych
porozumień wielostronnych.22
Jest
to
odpowiednik
unijnego
Funduszu
Spójności
w
krajach
kandydujących. Podobnie jak dzieje się to w Unii Europejskiej, wspierane są
duże projekty. ISBA wspiera tylko te o wartości powyżej 5 mln. Pozwala to
sfinansować duże projekty w zakresie infrastruktury transportu i środowiska.
Każde z państw korzystających z pomocy samo określa, w drodze strategii,
priorytetowe obszary wsparcia w tych dwóch dziedzinach. W Polsce są to
dokumenty : Narodowa Strategia Transportu i Strategia wykorzystania ISBA
jako instrumentu realizacji polityki ekonomicznej państwa.
2.3. Program PHARE ( Poland and Hungary Assistance for Restructuring
their Economies )
W grudniu 1989 roku rozpoczęto na mocy Rozporządzenia Unii
Europejskiej realizację programu PHARE na rzecz restrukturyzacji gospodarki
polskiej i węgierskiej. W miarę postępu w procesie przemian systemowych w
Europie Środkowo-Wschodniej pomoc z PHARE rozrastała się, zwiększając
zasięg swojego działania na kolejne kraje : Bułgarię, Czechosłowację ( później
Czechy i Słowację ), Jugosławię, Albanię, Niemiecką Republikę Demokratyczną,
Rumunię, Estonię, Litwę, Łotwę oraz Słowenię .
22
Artykuły, Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Wydanie III, Warszawa-czerwiec
2000, str. 21-24.
35
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Program PHARE, główne narzędzie finansowej i technicznej współpracy
Unii Europejskiej z państwami Europy Środkowo – Wschodniej, wspierał proces
zmian w dziedzinie legislacji i dostosowania struktur administracyjnych, jak
również
projekty
promujące
demokrację
i
tworzenie
społeczeństwa
obywatelskiego.
Nowa orientacja PHARE (tzw. PHARE 2), wprowadzona decyzją Rady
Europejskiej z 1997 r., zmieniła zasadniczo cele, jak i sposoby implementacji
programów pomocy wspólnotowej w Polsce (por. tekst w ramce), dostosowując
je
do
wymagań
związanych
z
akcesją.
Podstawowym
instrumentem
programowania PHARE był dokument Partnerstwo dla członkostwa, przyjęty po
raz pierwszy przez Radę Unii Europejskiej w marcu 1998 r. i modyfikowany w
latach następnych. Jego uszczegółowioną wersję stanowił Narodowy program
przygotowania dl członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC), przyjęty przez Radę
Ministrów RP - 23 czerwca 1998 roku, a następnie aktualizowany.
To właśnie priorytety tych dokumentów stanowiły podstawę przygotowania
corocznych edycji programu PHARE dla Polski. 23
Ewolucja programu PHARE
Okres I: lata 1991-1993
Pomoc doradcza i szkoleniowa
Pomoc mająca na celu przygotowanie najważniejszych sektorów gospodarki do warunków wolnego
rynku. Eksperci z państw Unii Europejskiej zajmowali się przekazywaniem niezbędnej wiedzy i
organizacją szkoleń dla polskich urzędników i przedsiębiorców.
↓
Okres II: lata 1993-1997
Pomoc przeznaczona na inwestycje
Pomoc służąca finansowaniu inwestycji w określonych sektorach gospodarki (ochrona środowiska,
transport, rolnictwo, rozwój regionalny, infrastruktura), wspierających rozwój gospodarczy kraju. Już
23
E. Kawecka - Wykrzykowska, E. Synowiec /red./, Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Wydawnictwo SGH,
Warszawa 2003, s. 48
36
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
od 1994 r. program PHARE służył równocześnie wspieraniu stowarzyszenia Polski z Unią Europejską
– wynikało to z decyzji Rady Europejskiej w Essen (grudzień 1994)
↓
Okres III: do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej
Pomoc podporządkowana potrzebom przygotowań do członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Decyzja Rady Europejskiej z Luksemburgu w 1997 r. o zaproszeniu do rokowań akcesyjnych
pierwszej grupy państw kandydujących i rozpoczęcie wiosną 1998 r. negocjacji w sprawie
członkostwa tych państw spowodowały kolejną reformę PHARE. W przyjętej na szczycie
wzmocnionej strategii przed członkowskiej przewidziano pomoc dla kandydatów w dostosowaniu się
do wspólnotowego acquis, zwiększając skalę wsparcia.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentów WE.
Rocznie Polska korzysta z funduszy w wysokości około 400 mln euro. Z
tych środków finansowane są następujące projekty :
•przygotowujące instytucje oraz system prawny do członkostwa w Unii
Europejskiej ( np. szkolenia dla administracji, budowa i modernizacja przejść
granicznych )
•związane z osiąganiem spójności gospodarczej i społecznej w Polsce.
•Samorządy w Polsce korzystają ze szkoleń dla administracji ( w zakresie
pozyskiwania funduszy – program PHARE 1999, przygotowania do członkostwa
w Unii Europejskiej PHARE 2000 )
W wybranych województwach samorządy mogły składać projekty inwestycyjne (
np. w zakresie dróg o znaczeniu ponad lokalnym, ochrony środowiska w
ważnych dla regionu obszarach – np. Wielkie Jeziora Mazurskie, rzeka Bug,
Jezioro Gopło ) :
•PHARE 2000 : warmińsko - mazurskie, podlaskie, śląskie, podkarpackie,
lubelskie,
37
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
•PHARE 2001 : warmińsko – mazurskie, podlaskie, śląskie: podkarpackie,
lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie,
•PHARE 2002 : : warmińsko – mazurskie, podlaskie, śląskie: podkarpackie,
lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, kujawsko – pomorskie, zachodnio –
pomorskie, , lubelskie, dolnośląskie, opolskie, małopolskie,
•PHARE 2003 został rozszerzony na wszystkie województwa.
Po zebraniu i wyselekcjonowaniu projektów na poziomie regionu propozycje
wojewódzkie trafiają do Ministerstwa Gospodarki i później do Komisji
Europejskiej. Projekty muszą mieć wartość minimum 2 mln euro i być zgodne ze
strategią rozwoju województwa oraz Wstępnym Narodowym Planem rozwoju na
lata 2002 – 2003.24
Od początku działania programu PHARE, tj. w latach 1990-2003, Polska
otrzymała z Unii Europejskiej środki finansowe w wysokości 3,9 mld euro, przy
czym dla alokacji 1998-2002 wsparcie uzgodnione w ramach memorandów
finansowych wyniosło 1902,678 mln euro. Do 31 grudnia 2003 r. wydano 49%
(tabela 2). Należy podkreślić, iż niskie wskaźniki zakontraktowania i
wydatkowania są charakterystyczne dla wczesnych faz realizacji projektów
PHARE ze względu na kilkuletni okres, jaki upływa od założenia wniosku do
czasu
zakończenia
realizacji
projektu.
Wskaźniki
skali
faktycznego
wydatkowania środków w stosunku do sum zarezerwowanych były dotychczas
dla programu PHARE bardzo wysokie i osiągały poziom powyżej 90%.
Tabela nr 4. Wykorzystanie środków PHARE dla alokacji 2002-2003, stan na
01.05.2004 (w mln euro i %)
Lata
Wartość według
Wartość
Memorandum
zakontraktowana
Wartość wydatkowana Liczba
projektów
finansowego
2000
24
484,373
w
trakcie realizacji
454,443 (94%)
397,607 (82%)
37
Dokument elektroniczny: http:// www.ukie. gov.pl, dn. 09.05.2006
38
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
2001
468,437
453,738 (97%)
164,055 (55%)
118
2002
451,700
124,160 (27%)
49,619 (11%)
130
2003
459,523
26,742 (6%)
26,742 (6%)
112
Razem
1864,033
1059,083
638,023
397
Źródło: Raport o stanie realizacji programów przedakcesyjnych, Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, maj 2004, s. 6.
Zgodnie z postanowieniami Perspektywy finansowej WE wielkość
pomocy przedakcesyjnej na lata 2000-2006 została określona na poziomie 3120
mln euro rocznie (w cenach stałych) dla dziesięciu państw kandydujących do
członkostwa i jest ona stała w całym okresie objętym perspektywą finansową
(tabela 3), z czego najwięcej przypada na program PHARE 2 a następnie na
program ISPA.
Tabela nr 5. Środki na zobowiązania finansowe zarezerwowane w Agendzie
2000 na rozszerzenie (mln euro, ceny 1999).
Wyszczególnienie
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pomoc przedakcesyjna
3120
3120
3120
3120
3120
3120
3120
SAPARD
520
520
520
520
520
520
520
ISPA
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
PHARE
1560
1560
1560
1560
1560
1560
1560
Środki na rozszerzenie
6450
9030
11610
14200
16780
Rolnictwo
1600
2030
2450
2930
3400
Działania strukturalne
3750
5830
7920
10000
12080
Polityka wewnętrzna
730
760
790
820
850
Administracja
370
410
450
450
450
Źródło: Raport o stanie realizacji programów przedakcesyjnych, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Warszawa, styczeń 2004
39
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Dla Polski, największego z krajów kandydujących, przeznaczono alokacje
w wysokości łącznie około 1mld euro rocznie ( tabela 4). Należy jednak dodać, iż
środki na pomoc przedakcesyjną ( podobnie jak środki na rozszerzenie) to
zobowiązania finansowe, a nie sumy, które faktycznie trafią do beneficjentów. Te
ostatnie bowiem zależą m. In. od jakości dostarczanych projektów. Łączna suma
wsparcia udzielonego Polsce do dnia 1.05.2004 r. w ramach funduszy
pomocowych, w tym przedakcesyjnych wynosi 7,071 mld euro, w tym dla
PHARE: 1990-2003-3,916 mld euro, ISPA: 2000-2003-2,393 MLD euro,
SAPARD 2000-2003-0,708 mld euro.25
Tabela nr 6. Alokacje pomocy przedakcesyjnej dla Polski na lata 2000-2003
(mln euro)
Wyszczególnienie 2000
2001
2002
2003
Razem
PHARE
456,0
451,7
468,5
468,5
1 860,6
ISPA
371,0
362,8
406,6
307,0
Razem
1 008,6
994,4
1050,2
692,9
3746,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: General Raport on pre-accession
assistance (PHARE – ISPA - SAPARD) w latach 2000-2003.
2.4. Inwestycje z budżetu Unii Europejskiej w mieście Giżycko po wejściu
do Wspólnoty Europejskiej .
Giżycko leży w północno-wschodniej części Polski. Jest to największe
miasto Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i ośrodek wczasowo – turystyczny
25
E. Kawecka – Wyrzykowska , E. Synowiec (red.), Polska w Unii Europejskiej, Tom II, Wydawnictwo SGH,
Warszawa 2003, s. 51-52
40
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich położone na wąskim przesmyku pomiędzy
Jeziorami Kisajno i Niegocin. Walory turystyczne Giżycka dostrzeżono już w
XIX wieku. Z biegiem lat miasto jednało ze sobą coraz to szersze kręgi przyjaciół
i wielbicieli, stało się miejscowością znaną nie tylko w kraju, ale i za jego
granicami. Przez swoją popularność i liczne rzesze wypoczywających tu turystów
zyskało miano „letniej stolicy” Polski.
Na gości czekają liczne kawiarnie i restauracje oraz atrakcyjna, dostępna dla
każdej kieszeni baza noclegowa (hotele, pensjonaty, motel, ośrodki wczasowe,
domy wycieczkowe, campingi).
Do dyspozycji turystów jest też bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe, na które
składają się przystanie, wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego, kryta
pływalnia, korty tenisowe, boiska, stadion, amfiteatr. Miasto Giżycko jest także
centrum kulturalnym i oświatowym Mazur. Przez cały rok, a szczególnie latem w
mieście tętni życie kulturalne. Organizowanych jest wiele festiwali, koncertów,
spotkań oraz różnego rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych.
Unia Europejska to także otwarty rynek pracy dla miasta Giżycka. Ma on
ogromny wpływ na sytuację bezrobotnych w naszym regionie. Jest spora grupa
mieszkańców Warmii i Mazur pochodzących z Giżycka, która wyjeżdża w
poszukiwaniu pracy do krajów Unii. Jednak na sytuacje na naszym rynku pracy
największy wpływ mają inwestycje realizowane ze środków unijnych, jak
również wyraźne ożywienie gospodarcze związane m.in. z akcesją.
Nadal wprawdzie jesteśmy regionem o największym w skali kraju
bezrobociu, jednak jesteśmy też regionem o najwyższej dynamice jego spadku i
to nie tylko w skali kraju. Dla przykładu na 250 europejskich regionów,
osiągnęliśmy najwyższy wzrost zatrudnienia w sektorze usług - ponad 8,5 proc.,
To są pozytywne sygnały, ale na efekty oczekiwane przez władze regionu i
41
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
przede wszystkim osoby poszukujące pracy trzeba będzie jeszcze trochę
poczekać.26
Ciągła rozbudowa i modernizacja istniejących w Giżycku sieci
technicznych w oparciu o ciągły i przemyślany rozwój układu przestrzennego,
daje duże możliwości inwestycji, stwarzania nowych miejsc pracy i dalszego
rozwoju w wieku XX.
W ciągu ostatnich 10 lat w mieście zostały zlikwidowane duże zakłady
min. przedsiębiorstwa budowlane, zakłady wyrobów cukierniczych, zakłady
rybne. Wskaźnik bezrobocia wyniósł ok. 32 %.
W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Giżycko w priorytecie
„Ład przestrzenny” zawarto jako cel
uzyskanie nowoczesnej struktury
przestrzennej miasta i sprawnego układu obsługi komunikacyjnej i technicznej
miasta.
Teren do zagospodarowania , położony we wschodniej części miasta,
umożliwia lokalizację
różnych inwestycji wytwórczych, magazynowych,
usługowych z wyłączeniem tych szczególnie szkodliwych dla środowiska i
uciążliwych.
Jest
to
obszar
przeznaczony
na
lokalizację:
zakładów
produkcyjnych, usług rzemieślniczych, obsługę komunikacji, składy, magazyny,
zaplecze mieszkalne. Teren Dzielnicy Przemysłowo-Składowej sąsiaduje
bezpośrednio z obwodnicą Giżycka, która jest jednocześnie ważną dla rozwoju
regionu, drogą tranzytową w systemie dróg krajowych w kontekście graniczenia
z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej i dostępem do nowych
rynków zbytu w krajach nadbałtyckich, jak też ulicą o dużym znaczeniu dla
samego miasta Giżycka. Pełne uzbrojenie Dzielnicy Przemysłowo-Składowej i
jej usytuowanie sprawiają, że to doskonały obszar do inwestowania.27
Budowa ulicy na terenie dzielnicy Przemysłowej została opracowana na
zlecenie Miasta Giżycko w związku z jego ubieganiem się o dofinansowanie ze
26
27
Dokument elektroniczny: http://www.wm.24.pl, dn. 12.03.07 r.
Dokument elektroniczny: http:// ,www.gizycko.pl dn.21.03.2006 r.
42
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
środków EFORR realizacji projektu: „Budowa ulic na terenie dzielnicy
przemysłowej Giżycku”. Projekt był współ finansowany przez Unię Europejską z
Funduszu Rozwoju Regionalnego . Głównym celem projektu jest zwiększenie
konkurencyjności i atrakcyjności Giżycka jako miejsca rozwoju działalności
gospodarczej
przez
poprawę
dostępności
komunikacyjnej
dzielnicy
przemysłowej.
Najważniejsze produkty projektu to powstanie siedmiu ulic klasy Z, L i D
/ulice zbiorcze, lokalne i dojazdowe/
powierzchni
o łącznej długości 3160 m i ogólnej
67480 m2, z jezdniami o nawierzchniach dostosowanych do
kategorii ruchu KR3 I KR2 , odwodnieniem, chodnikami, zieleńcami i
oświetleniem ulicznym. Projekt składał się z trzech etapów :
Etap I ( 32 % wartości ogółem ) – zrealizowany w latach 2002 - 2003
Etap II ( 58 % wartości ogółem ) – zrealizowany w latach 2004 – 2005 i będący
przedmiotem wniosku Miasta Giżycko o dofinansowanie z EFORR
Etap III ( 10 % wartości ogółem) – przewidziany do realizacji w 2007 roku.
Projekt jest zgodny ze „Strategią zrównoważonego rozwoju miasta Giżycko”;
przyczyniając się bezpośrednio i pośrednio do realizacji następujących
wymienionych w „Strategii” celów ogólnych, celów szczegółowych i zadań :
– Cel główny G. III – rozwój gospodarki
Zadania:
1 – rozwój przemysłu nieuciążliwego dla miasta;
2– rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego,
– Cel szczegółowy G. V – przyciąganie inwestorów zewnętrznych,
3 – partycypacja w kosztach przedsięwzięć inwestycyjnych
– Cel główny – uzyskanie nowoczesnej struktury przestrzennej miasta i
sprawnego układu obsługi komunikacyjnej i technicznej miasta,
– Cel szczegółowy P. I – dobre powiązania komunikacyjne drogowe i
kolejowe z pobliskimi aglomeracjami,
43
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Zadania:
4 – modernizacja dróg dojazdowych,
– Cel szczegółowy P. II – uzyskanie sprawnego i bezpiecznego układu
komunikacyjnego oraz drogowo – kolejowo - wodnego,
– Cel szczegółowy P. III – zwiększenie możliwości inwestowania w
granicach terenów już zurbanizowanych.
Cele projektu są zgodne z celami działania w ramach ZPORR (
modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ), które m. in. ma
przyczyniać się do poprawy miejskich systemów transportowych i do tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu poprzez :
- zwiększenie czasu podróży,
- zwiększenie atrakcyjności nowych istniejących terenów inwestycyjnych,
- poprawę bezpieczeństwa ruchu.28
W wydziale Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w
Giżycku zostały napisane projekty na wymianę młodzieży, które zyskały
aprobatę. Ich realizacja została już pomyślnie ukończona.
Pierwszy z nich „Wymiana Młodzieży – poprzez historię i kulturę
poznajemy siebie”. Koszt projektu 29 963,72 EUR, kwota pozyskana 23 970,98
euro. Z Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza
Bałtyckiego 2002/2003 z Funduszu Średnich Projektów.
Projekt dotyczył wymiany dzieci i młodzieży szkolnej z Giżycka, litewskich
Trok i niemieckiego Dusseldorfu. Odległość dzieląca Giżycko i Troki nie jest
duża, co stanowiło czynnik ułatwiający zacieśnienie współpracy. Oba miasta
pragnęły dotychczasową współpracę między klubami sportowymi oraz między
szkołami gimnazjalnymi poszerzyć o wymianę dzieci
na poziomie szkoły
podstawowej. Wymiana między Giżyckiem a Dusseldorfem dotyczyła szkoły na
poziomie gimnazjum.
28
Dokumentacja Techniczna: Budowa Dzielnicy Przemysłowo-Składowej (Wydział Techniczno-Inwestycyjny,
Urząd Miejski w Giżycku ), 2006r.
44
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Głównym
celem
projektu
było
nawiązanie
trwałych
kontaktów
transgranicznych pomiędzy młodzieżą szkolną. Wymiana młodzieży pozwoliła
jej uczestnikom na poznanie regionu sąsiada, przybliżenie jego kulturę i historię.
Odbiorcą projektu była 250 osobowa grupa młodzieży z Giżycka, Trok i
Dusseldorfu w wieku 7-16 lat a także nauczyciele, animatorzy kultury jak i
samorządy i jednostki podległe zajmujące się młodzieżą. Dzięki kontaktom
nawiązanym w ramach wymiany społeczności lokalne mogły pośrednio poznać
się nawzajem. Wymiana młodzieży podzielona była na zimową i letnią. Podczas
wymiany zimowej młodzież gimnazjalna pojechała do Dusseldorfu, gdzie
uczestniczyła w zajęciach szkolnych wspólnie z młodzieżą z Dusseldorfu
oraz zapoznała się z historią i kulturą tamtego regionu. Natomiast młodzież ze
szkół podstawowych wzięła udział w wymianie zimowej z Trokami.
Dzieci z Giżycka na poziomie szkoły podstawowej uczestniczyły w kursie tańca
w Trokach, a dzieci z Trok w kursie tańca w Giżycku. Podczas wymiany były
prowadzone zajęcia sportowe, kulturalne i artystyczne. Przewidziano również
wycieczki po okolicy, celem zapoznania się z dziedzictwem kulturowym regionu.
Transgraniczny charakter projektu wymagał zaangażowania partnera po
drugiej strony granicy. Najbliższym nam ze względu na bliskość geograficzną
jak również podobne walory turystyczne był właśnie samorząd litewski – Miasto
Troki. Dodatkowo oba te samorządy leżą na terytorium Unii Europejskiej.
Rozwój współpracy wsparty funduszami pomocowymi Unii Europejskiej
zaowocował wieloma pozytywnymi skutkami odczuwalnymi dla społeczności
lokalnych. Miasto Giżycko posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji
wymian młodzieżowych, z których chętnie skorzystał samorząd trocki.
45
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Drugi projekt to „Mój sąsiad moim przyjacielem” – obozy integracyjne
dzieci i młodzieży. Koszt projektu 9766,80 EUR, kwota pozyskana 78 133 EUR
z Programu Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego
2002/2003 z Funduszu Średnich Projektów – Schemat Wsparcia, Wsparcie
Instytucjonalne. W obu projektach wzięło udział łącznie 160 uczniów szkół
giżyckich i 120 z Trok na Litwie
i Dusseldorfu w Niemczech. Śledząc
dotychczasowy przebieg realizacji projektów trzeba stwierdzić, że tego typu
wymiany są niezwykle potrzebne zarówno naszej młodzieży jak i ich
zagranicznym kolegom i należy dążyć do dalszego rozwijania tych kontaktów
biorąc pod uwagę proponowane przy tym zakresie programy.29
Przyszłościowym przedsięwzięciem w mieście Giżycko korzystającym z
funduszy inwestycyjnych jest budowa EKO-MARINY; największego dla
żeglarzy portu na Mazurach. Inwestycja będzie zlokalizowana w Giżycku nad
jeziorem Niegocin, przy ulicy Kolejowej. Projekt jest przewidziany do realizacji
w okresie czwartego kwartału 2006 r. do końca drugiego kwartału 2008 r.
Realizacja przedsięwzięcia wesprze społeczno-ekonomiczny rozwój
Giżycka oraz gmin położonych w pobliżu Miasta. Dzięki EKO-MARINIE
29
Dokumentacja Techniczna: Wymiana Młodzieży ,(Wydział Promocji i Integracji Europejskiej, Urząd Miejski w
Giżycku), 2006 r.
46
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
zbudowana zostanie cała przewaga konkurencyjna w oparciu o naturalne zasoby
regionu – środowisko naturalne i położenie Miasta na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich. Przyczyni się to w przyszłości do wzrostu ekonomicznej aktywności
mieszkańców regionu oraz wzrostu atrakcyjności Giżycka, dla turystów,
inwestorów i mieszkańców.
Analizowany projekt jest na tyle duży i na tyle niestandardowy w
porównaniu z innymi projektami, że nie może zostać niezauważony. Dodatkowo
umiejętnie prowadzona kampania promocyjna przyczyni się do rozpropagowania
obiektu wśród żeglarzy i organizatorów. Zgodnie z wymogami, przy promocji
obiektu będzie się pojawiać informacja o udziale Unii Europejskiej w realizacji
przedsięwzięcia.
Zgodnie
z
założeniami
wydatki
kwalifikowane
będą
finansowane w 75 % ze środków EFRR oraz w 25 % ze środków własnych.
Wydatki niekwalifikowane będą w całości finansowane ze środków własnych
inwestorów. Zatem całość projektu wyniesie około 40 mln, własność
dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 21 mln zl.
Do zasadniczych celów uzasadniających realizację projektu można
zaliczyć:
zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, poprzez wybudowanie
infrastruktury sprzyjającej aktywnemu uprawianiu turystyki wodnej
i sportów wodnych;
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta – realizacja inwestycji
będzie miała wpływ na powstawanie w przyszłości nowych
podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy w branży
turystycznej oraz w branżach związanych z obsługą ruchu
turystycznego;
zmniejszenie zanieczyszczenia wód jezior mazurskich – cel ten
zostanie osiągnięty poprzez zainstalowanie w EKO-MARINIE
instalacji do odbioru ścieków z jachtów ; przy umiarkowanych
47
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
cenach za usługi EKO-MARINY powinno to przyczynić się do
ograniczania ilości ścieków zrzucanych przez żeglarzy do wód
jezior;
minimalizacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery-cel ten zostanie
osiągnięty poprzez zainstalowanie baterii słonecznych i pomp
cieplnych w kotłowni „letniej” ( sezonowej ); wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii do pozyskiwania energii cieplnej w
sezonie, kiedy zapotrzebowanie na energię będzie bardzo wysokie,
przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
ponadto zainstalowane w kotły gazowe
są niskoemisyjnymi
źródłami ciepła, zatem także w ciągu całego roku emisja
zanieczyszczeń będzie utrzymywana na minimalnym poziomie;
promocja Giżycka i Mazur; łatwiejsze będzie promowanie Miasta i
regionu, jako miejsca przyjaznego uprawianiu aktywnych form
turystyki, nowoczesnego, otwartego na potrzeby turystów i
wychodzącego naprzeciw tym potrzebom;
zapobieganie bezrobocia-poprzez tworzenie nowych miejsc pracy przy
obsłudze EKO-MARINY, ponadto można się spodziewać
utworzenia dodatkowych miejsc pracy w branżach turystycznych, związanych z
obsługą ruchu turystycznego ( gastronomia, usługi ).
Rysunek: http://www.gizycko.pl/inwestycje/ekomarina.htm
48
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Ponadto wysiłki pracowników Urzędu Miejskiego w mieście Giżycku i
samej EKO-MARINY będą ukierunkowane na promocję obiektu, jako
niewątpliwej atrakcji turystycznej Miasta i okolicy. Dofinansowanie realizacji
projektu przez Unię Europejską będzie świetną okazją do promowania Unii przy
okazji promocji EKO-MARINY. Wzmocni to postrzeganie Unii, jako instytucji
wspierającej inicjatywy lokalne, sprzyjającej rozwojowi, likwidacji bezrobocia,
przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska naturalnego.30
Miasto Giżycko od 2003 roku pozyskało ponad
1 mln zł dotacji, m. In na
realizację młodzieży czy obozy integracyjne dla młodzieży. Taka polityka
wyróżnia to miasto od sąsiednich gmin, które praktycznie nie angażowały się w
tego rodzaju działania. W Mikołajkach uznano nawet, ze bardziej nadają się do
tego organizacje pozarządowe, które mogą liczyć ze strony gminy na wsparcie
przy pozyskiwaniu takich środków. I chyba słusznie. Bo zadaniem każdego
urzędu powinno być przede wszystkim pozyskiwanie funduszy inwestycyjnych.
To w gminie jest sztab fachowych urzędników zdolnych przygotować wniosek o
dofinansowanie inwestycji, to gmina ma zdolność dołożenia do projektów. Tak
było w przypadku dotacji pozyskanej przez Giżycko ze ZPORR na inwestycję
dzielnicy przemysłowo-składowej. Była to jednak jedyna dotacja unijna o
charakterze inwestycyjnym, która trafiła do Giżycka. Dziesięć innych wniosków
odrzucono. Paweł Czachorowski, wiceburmistrz Giżycka jest zdania, że
przyczyna odrzucenia ma charakter uznaniowy, tzn. że zgłaszane w nich projekty
były dobre merytorycznie, lecz z różnych przyczyn nie znalazły uznania w
oczach osób decydujących o przyznaniu dotacji. W pozostałych przypadkach
zdecydowały błędy we wniosku: formalne lub merytoryczne – tak jak w
przypadku budowy pasażu centrum miasta, nad torami kolejowymi, która to
inicjatywa promowana jako przedsięwzięcie o charakterze transgranicznym, nie
znalazła uznania wśród ekspertów programu INTERREG. Każda gmina
30
Dokumentacja Techniczna: Budowa Eko-Mariny, (Wydział Techniczno-Inwestycyjny,Urząd Miejski w
Giżycku ), 2006r.
49
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
potrzebuje dobrego menadżera, który nie tylko będzie urzędował jako wójt czy
burmistrz. Już jesienią 2006 roku odbędą się wybory samorządowe w mieście
Giżycko dzięki którym mieszkańcy miasta będą mieli możliwość wybrania nowej
władzy która nie będzie musiała się uczyć. Wybór kandydatów, którzy w swoim
dorobku
mogą wykazać się skutecznością w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych ma bardzo ważne znaczenie dla przyszłości miasta.31
Realizacja projektu pt. „Mazurski Trakt Rowerowy – wokół Jeziora
Niegocin” Nr 2005/105 w ramach Priorytetu 1 – Zwiększenie konkurencyjności i
produkcyjności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i
bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowa/technologiczna w
Działaniu 1.4 – Rozwój turystyki i infrastruktury turystycznej przyczyniający się
do rozwoju obszaru przygranicznego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.
W związku z opracowywaniem „Dokumentacji projektowo-kosztowej
wykonania ścieżek rowerowych pod nazwą Mazurski Trakt Rowerowy – wokół
Jeziora Niegocin” przez Euro-Alians Pracownia Projektowa Sp. z. o. o. z siedzibą
w Gdańsku, uprzejmie informujemy, że w dniu 29 stycznia 2007 roku o godz.
12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14
odbędzie się spotkanie, na którym zostanie przedstawiona koncepcja ścieżek
rowerowych Mazurskiego Traktu Rowerowego – wokół Jeziora Niegocin.
Projekt jest zlokalizowany na terenie 3 gmin powiatu giżyckiego (Gmina
Miejska Giżycko, Gmina Giżycko oraz Gmina Miłki) i polega na budowie
ścieżki rowerowej o łącznej długości 35,65km wokół jeziora Niegocin, które
znajduje sie w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Ścieżka
przebiegać będzie przez następujące miejscowości: Miasto Giżycko, Bystry,
Grajwo, Upałty, Ruda, Kleszczewo, Rydzewo, Bogaczewo, Strzelce, Wilkasy. W
31
Artykuły, „Gazeta Giżycka”, 27.04.2006-3.05.2006 r. s. 12-13
50
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
ramach projektu powstanie dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej,
oznakowanie pionowe ścieżki, miejsca postojowe, mapy nowopowstałej ścieżki
rowerowej oraz tablice informacyjne dotyczące projektu
Obecnie w regionie istnieje wiele terenów atrakcyjnych turystycznie, które
nie mogą funkcjonować bez dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej.
Realizacja projektu umożliwi dojazd do obszarów o znaczących walorach
turystycznych takich jak Jezioro Niegocin, Jezioro Wojnowo, Jezioro Bocze oraz
Jezioro Jagodne.
Projekt jest realizowany w systemie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ“. W
ramach projektu przewiduje się ogłoszenie przetargów na wykonanie
dokumentacji technicznej i mapy do celów projektowych, na roboty związane z
budową ścieżki rowerowej oraz na inżyniera projektu (informacje na stronie
www.bip.gizycko.pl zakładka Przetargi). Działania podejmowane w ramach
realizacji projektu mają doprowadzić do utworzenia infrastruktury pod turystykę
rowerową.
Cele projektu są zgodne z celami Działania 1.4 Programu Sąsiedztwa
Litwa,
Polska,
ukierunkowane
Obwód
na
Kaliningradzki
promowanie
Federacji
transgranicznej
Rosyjskiej,
turystyki
które
są
rekreacyjnej,
ekologicznej, poznawczej, kulturowej i biznesowej. Projekt ma przyczyniać się
do stworzenia warunków wstępnych trwałego rozwoju gospodarki w regionie
transgranicznym objętym Programem poprzez:
a) rozwój infrastruktury rowerowej
b) stworzenie w przyszłości nowych projektów wzmacniających integrację
transgraniczną istniejących sieci infrastruktury
c) poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Głównym działaniem projektu jest uzyskanie nowoczesnej infrastruktury
pod turystykę rowerową wokół Jeziora Niegocin w celu ustanowienia
powszechnych usług rekreacyjnych, turystycznych i publicznych, a także
51
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
stworzenie warunków infrastruktury, która wspierałaby rozwój gospodarczy
pomiędzy partnerami zagranicznymi zza wschodniej granicy Polski. W wyniku
realizacji
projektu
powstaną
trwałe
sieci
komunikacyjne
w
regionie
przygranicznym.
Region Krainy Wielkich Jezior Mazurskich stanowi istotny element
europejskiego systemu powiązań przyrodniczych, ze względu na wyjątkowość
walorów przyrodniczych, jaka występuje tak w regionie, jak i w powiecie
giżyckim. Jego przyszłość należy łączyć z rozwojem turystyki oraz z całą gamą
usług jej towarzyszących.
Realizacja projektu ma doprowadzić do utworzenia infrastruktury pod
turystykę rowerową. Na terenie gmin brak jest spójnego systemu ścieżek
rowerowych wokół Jeziora Niegocin. Potrzeba ściągnięcia turystów wymusza
podjęcie
działań
nad
poprawą
układu
komunikacyjnego.
Stworzenie
odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarczego wymaga tras, które
umozliwiłyby
uzyskanie
maksymalnej
płynności
ruchu
i
pełnego
bezpieczeństwa. Rozpoczęcie projektu: 3 kwietnia 2006 roku. Planowane
zakończenie projektu: 31 grudnia 2007 roku.
52
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Odbiorcami projektu są przede wszystkim turyści polscy i zagraniczni,
których przybywa na teren powiatu giżyckiego średniorocznie kilkaset tysięcy.
W ramach projektu skorzysta też społeczność lokalna. Przygotowanie
odpowiedniej infrastruktury rowerowej umożliwi prywatnym przedsiębiorcom
rozwinięcie działalności gastronomicznej w okolicach Mazurskiego Traktu
Rowerowego oraz poprawi wizerunek miasta Giżycka, gminy Giżycko i gminy
Miłki.
Mazurski Trakt Rowerowy łączy się z europejską siecią szlaków
"Eurovelo". Szlaki, które liczą ponad 65 tys. km, mają sprzyjać rozwojowi
turystyki rowerowej na całym kontynencie. Powstają one w oparciu o już
istniejącą sieć lokalnych ścieżek i dróg, łącząc je w jeden system. Miłośnicy
dwóch kółek mogą podróżować od Aten, przez Giżycko, aż do Przylądka
Północnego w Norwegii (Eurovelo 11 liczy blisko 6 tys. km).32
32
Dokument elektroniczny: http://www.gizycko.um.gov.p,dn. 24.03.2007
53
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Rozdział trzeci
3.1. Ankieta - opinie uczniów szkół średnich miasta Giżycko na
sprawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
1.
Wstęp
Cel - Integracja Polski z Unią Europejską to ogromne wyzwanie dla
wszystkich Polaków, szczególnie ludzi młodych. Moja akcja miała
na celu dotarcie do uczniów klas szkół średnich, sprawdzenie
wiedzy z zakresu UE oraz zbadanie gdzie najczęściej młodzi ludzie
spotykają się z informację o UE oraz skąd pozyskują wiedzę na
temat UE. W tym celu ankieta została podzielona na trzy części. W
pierwszej, sprawdzana była wiedza z zakresu instytucji, historii oraz
geografii Unii Europejskiej a w drugiej zaś próbowałem dowiedzieć
się skąd młodzi ludzie czerpią informację na temat integracji
europejskiej i przystąpienia Polski do Wspólnoty. Pytania będą
miały charakter otwarty, jedna albo kilka odpowiedzi będzie
poprawna. Trzecia cześć pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, co
myślą młodzi ludzie (uczniowie) na temat Unii Europejskiej i jaki
mają stosunek do spraw nie tylko Unii Europejskiej lecz także
naszego kraju.
Miejsce – ankieta przeprowadzona będzie w jednej ze szkół średnich,
w kilku klasach na terenie miasta Giżycka.
3.2.Wyniki ankiety-podsumowanie
Część I.
54
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Które państwa europejskie nie są członkami UE?:
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Belgia, Portugalia, Holandia
Rosja, Norwegia, Islandia
Dania, Irlandia, Grecja
6%
82%
12%
Źródło: opracowanie własne
Jak wynika z powyższego wykresu 82% ankietowanych prawidłowo
odpowiedziało na powyższe pytanie. Potwierdza to, iż młodzi ludzie orientują się
jakie państwa należą do Wspólnoty Europejskiej i mają ogólną wiedzę na ten
temat. Szczegółowe wyniki zaprezentowane są na powyższym wykresie.
Które kraje członkowskie UE nie przystąpiły do strefy Euro (tzn.
utrzymały swoje waluty krajowe?:
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
nie wiem
Wielka Brytania, Dania, Szwecja
Włochy, Finlandia, Francja
Hiszpania, Austria, Luksemburg
4%
7%
82%
7%
Źródło: opracowanie własne
82% spośród ankietowanych znało kraje członkowskie UE nie przystąpiły do
strefy Euro, 7% nie posiadało wiedzy na ten temat i ten sam procent
ankietowanych udzieliło nieprawidłowej odpowiedzi. Widoczne jest to na
wykresie.
Które zdanie jest prawdziwe?:
55
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Flaga europejska ma 15
gwiazdek
Za stolicę UE uważa się Paryż
95%
1%
4%
Hymnem Unii Europejskiej jest
„Oda do Radości” Friedricha
Schilera
Źródło: opracowanie własne
Zdecydowana większość, 95% ankietowanych odpowiedziało prawidłowo na
zadanie im pytanie. Poprawna odpowiedź to: Hymnem Unii Europejskiej jest
„Oda do Radości” F. Schillera.
Największym miastem Unii Europejskiej jest:
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
nie wiem
Londyn
Rzym
Polska
0%
15%
85%
0%
Źródło: opracowanie własne
Wśród osób młodych w klasach szkoły średniej odnotowano 85% prawidłowych
odpowiedzi. Stosunkowo wysoka liczba dobrych odpowiedzi pokazuje, że
młodzież
posiada podstawową wiedzę na badane zagadnienie. Tylko 15%
respondentów udzieliło złej odpowiedzi. Szczegółowe wyniki zaprezentowane są
na powyższym wykresie.
Jaki język jest używany przez największą liczbę obywateli UE?:
56
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Francuski
Angielski
Niemiecki
4%
95%
1%
Źródło: opracowanie własne
Wiedzę na temat języka używanego w krajach członkowskich wykazało aż 95%
badanych. 4% spośród grupy uważało, że najczęściej używanym językiem UE
jest niemiecki a następna z kolei to francuski.
Do instytucji Unii Europejskiej zaliczamy:
100
Parlament Europejski
80
Europejski Trybunał
Sprawiedliwości
60
40
Radę Europy
20
0
12%
23%
65%
Źródło: opracowanie własne
Najwięcej ankietowanych (65%) odpowiedziało, że do instytucji UE zaliczamy
Parlament Europejski, na drugim miejscu znalazł się Europejski Trybunał
Sprawiedliwości (23%), na trzecim Rade Europy (12%).
To pytanie było tak sformułowane, że wszystkie trzy odpowiedzi były
prawidłowe. Nieliczne osoby spośród badanych odpowiedziało dobrze. Tylko
trzy osoby badane miały pojęcie w tej dziedzinie.
Obywatele Unii Europejskiej mogą:
57
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Korzystać z pomocy
dyplomatycznej i konsularnej
innych państw członkowskich
poza granicami UE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Zgłaszać skargi na działalność
instytucji UE do Rzecznika
Interesu Publicznego UE
Podróżować bez paszportów na
terenie całej Europy
76%
12%
11%
Źródło: opracowanie własne
Największy procent podczas badania oddano na pytanie dotyczące możliwości
podróżowania bez paszportów na terenie całej Europy. Tylko dwie z odpowiedzi
były poprawne. W pytaniu tym chodziło o to, że obywatel nie ma prawa
podróżować bez paszportu na terenie paszportu na terenie całej Europy,
może podróżować tylko za granicami krajów członkowskich.
76% ankietowanych zaznaczyło tę błędną odpowiedź. 11% ankietowanych
odpowiedziało, że obywatele Unii mogą korzystać z pomocy dyplomatycznej i
konsularnej poza granicami kraju, 12% odpowiedziało, że mogą zgłaszać skargi
na działalność UE do Rzecznika Interesu Publicznego UE.
Część II.
Uzupełnij poniższe zdania
Informacje o Unii Europejskiej czerpię:
Z gazet
58
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
TAK-73 %
NIE-27%
Źródło: opracowanie własne
73% ankietowanych osób czerpie informację o Unii Europejskiej z gazet, 27%
odpowiedziało, ze nie znajduje w gazetach informacji na temat UE.
Z telewizji:
TAK-95 %
NIE-5%
Źródło: opracowanie własne
Większość respondentów (95%) odpowiedziało, że informacje na temat Unii
Europejskiej uzyskuje głównie z mediów a tylko 5% że nie. Widzimy w tym
przypadku, iż dla młodego społeczeństwa bardzo dobrym środkiem na
przekazywanie najważniejszych informacji o Unii Europejskiej ma przekaz
medialny (telewizyjny).
Z radia :
59
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
TAK-76 %
NIE-24%
Źródło: opracowanie własne
76% ankietowanych czerpie informacje z radia.
Ze szkoły
TAK-86 %
NIE-14%
Źródło: opracowanie własne
86% ankietowanych czerpie informacje z radia.
Ze stron internetowych
TAK-73 %
NIE-27%
Źródło: opracowanie własne
73% ankietowanych czerpie informacje z radia a 27% .
60
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Część III
Wybierz odpowiedź, która Ci najbardziej odpowiada:
1. Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie korzystne
zmiany dla Polski ?
z pewnością tak-10%
raczej tak-63%
wszystko pozostanie bez zmian2%
będzie gorzej-9%
to wielka niewiadoma-16%
Źródło: opracowanie własne
63% ankietowanych odpowiedziało ”raczej tak”- przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej przyniesie korzystne zmiany dla Polski, podczas gdy 10 % ogółu
respondentów zagłosowała „ z pewnością tak”. Ten procent ankietowanych jest
przekonany o samych pozytywnych korzyściach jakie przynosi nam
uczestnictwo w Unii Europejskiej i jest co do tego przekonana; natomiast
najniższy odsetek zwolenników Unii Europejskiej odpowiedziało: „będzie
gorzej”(9%), Natomiast 16% ankietowanych nie posiadają wiedzy na ten temat.
Ta grupa ankietowanych osób nie wierzy w pozytywne skutki przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Wynika to raczej z braku zainteresowania UE i
sprawami naszego kraju.
2.Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie niekorzystne
zmiany dla Polski?
61
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
z pewnością tak-10%
raczej tak-54%
z pewnością tak-7%
z pewnością nie-8%
raczej nie-31%
Źródło: opracowanie własne
Tylko 31% ankietowanych odpowiedziało „raczej nie” jeżeli chodzi o negatywne
skutki przystąpienia Polski do UE, zaś 63% ankietowanych zadeklarowało, że
przystąpienie Polski do UE przyniesie same niekorzystne zmiany dla naszego
kraju. Szczegółowe wyniki zaprezentowane są na powyższym wykresie
3. Czy wejście do Unii to szansa dla polskiego rolnictwa?
TAK-74 %
NIE-4%
Nie mam zdania-22%
Źródło: opracowanie własne
Zdecydowana większość
ankietowanych (74%) powiedziało że wejście
Polski do Unii Europejskiej przyniesie nam wzrost gospodarczy, natomiast
22% respondentów odpowiedziało że nie ma zdania na ten temat.
4.Co sądzisz o wejściu Polski do Unii Europejskiej?
62
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Doskonały krok ku lepszej
przyszłości-17 %
Nie mam zdania… pożyjemy,
zobaczymy-82%
Uważam, że pogorszy i tak
tragiczną sytuację-1%
Źródło: opracowanie własne
Duża liczba ankietowanych (82%) nie ma zdania na temat wejścia Polski do Unii
Europejskiej, 1% uważa, że pogorszy ona i tak tragiczną sytuację a tylko nie
wielka ilość osób uznała, że to doskonały krok ku lepszej przyszłości dla naszego
kraju.
Należy odnotować, iż dla respondentów z tej grupy wiekowej były to
pytania sprawdzające ich wiedzę na temat Unii Europejskiej (część I ankiety).
Moje badania miały na celu uzyskanie informacji skąd ci młodzi ludzie czerpią
informacje na temat UE i jaki jest ich stosunek do spraw naszego kraju oraz
członkostwa we Wspólnocie Europejskiej.
3.3.Wyniki ankiety – podsumowanie
Wyniki części I ankiety przeprowadzonej na grupie młodzieży ze szkoły
średniej w Zespół Szkół rolniczych Giżycku pokazuje tylko ogólną wiedzę na
temat sytuacji w Unii Europejskiej. Widoczne jest iż badana grupa posiada
orientacje na temat państw należących do Wspólnoty Europejskiej lecz zakres ich
wiedzy jest ogranicza się do samych podstaw jeżeli chodzi o pojęcie Unii
Europejskiej. Ankietowani dobrze znają walutę w poszczególnych krajach, oraz
języki najczęściej tam używane. Młodzież zna hymn Unii Europejskiej i jest
dobrze zorientowana jaki kraj jest największy pod względem powierzchni we
Wspólnocie. Gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku pytań szczegółowych
na przykład dotyczących instytucji UE.
63
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
W drugiej części ankiety dowiadujemy się z jakich środków masowego przekazu
respondenci najczęściej dowiadują się na temat UE. I tak z badań wynika, że
większość (95%) informacji uzyskuje z telewizji. Na drugim miejscu jest radio, a
następnie prasa. Duża liczba badanych swą wiedzę czerpie ze szkoły, jak również
z Internetu.
W dalszej części ankiety próbowałem poznać postawę i jakie są zdania
uczniów na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym względzie
większość ankietowanych (63%) wykazuje pozytywne nastawienie do UE. Tylko
9% spośród badanych uważa, że w przyszłości może pogorszyć się sytuacja
kraju po przystąpieniu Polski do członkostwa. Zwłaszcza ta grupa ankietowanych
nie wierzy w pozytywne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Wynika to bardziej z braku zainteresowania uczniów sprawami naszego kraju.
3.4.Zakończenie
Integracja Polski z Unią Europejską było zarówno dla Polski i dla struktur
unijnych ogromnym przedsięwzięciem. U jej podstaw spoczywała likwidacja
irracjonalnego systemu społeczno-politycznego wyposażonego w nakazoworozdzielczy model gospodarczy. Jeśli powrót do zasad demokracji i praw
człowieka okazał się w przypadku Polski zadaniem stosunkowo łatwym do
przeprowadzenia,
to
przezwyciężenie
skutków
wieloletnich
badań
gospodarczych, zajmie nam jeszcze kilka dekad. Można żywic przekonanie, iż
wyposażona w efektywne mechanizmy gospodarcze Unia będzie w stanie
skutecznie sterować rozwojem Polski.
Generalnie trudno jest precyzyjnie określić stan już osiągniętego
zaawansowania realnej integracji Polski z Unią Europejską (z wyjątkiem
wymiany handlowej i przepływu kapitałów). Nie ma do tego odpowiednich
danych statystycznych. Ponadto, integracja dokonuje się równolegle w bardzo
wielu płaszczyznach i odrębnej analizy wymagałoby pokazanie tych wszystkich
64
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
współzależności. Z całą pewnością można powiedzieć, że stowarzyszenie
realizowane w oparciu o Układ Europejski stało się ważnym instrumentem
wspomagającym proces transformacji i wyznaczającym podstawowe kierunki
polityki ekonomicznej, a także przyspieszającym porządkowanie prawa,
zwłaszcza gospodarczego i dostosowanie go do reguł działania gospodarki
rynkowej. W tej mierze Układ pełnił rolę swego rodzaju drogowskazu,
wskazującego kierunki pożądanych zmian systemowych, a jednocześnie
„strażnika zmian”, zakreślającego obszar dopuszczalnych zmian w bieżącej
polityce ekonomicznej. Stał się też czynnikiem zwiększającym wiarygodność
Polski na arenie międzynarodowej. W efekcie realizacji Układu nastąpiło
wydatne zacieśnienie wielorakich więzi łączących Polskę z Unią Europejską
(gospodarczych, politycznych, kapitałowych, itp.).
Otwarcie rynków pracy przez część państw członkowskich nie przyczyniło
się do masowej migracji zarobkowej. Barierę stanowią przede wszystkim
kwalifikacje oraz nieznajomość języka i aspektów kulturowych. Nadal
najchętniej wyjeżdżamy do Niemiec, gdzie wyjechało w 2004 r. ok. 324 tys.
pracowników sezonowych. Znacząca liczba obywateli znalazła również pracę w
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Holandii, Norwegii i Hiszpanii. Zwróćmy
również uwagę na to, że wraz z naszym członkostwem włączyliśmy się w
pełnym zakresie w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Pomimo
niekorzystnych
zewnętrznych
warunków
gospodarczych
przystąpienia Polski do UE – takich jak mała dynamika rozwoju państw UE czy
też znaczący wzrost światowych cen surowców i wynikający z niego wzrost
kosztów produkcji i cen – polska. Doświadczenia pierwszego roku członkostwa
gospodarka wyjątkowo łatwo poradziła sobie z włączeniem się w struktury UE i
płynnym przejęciem do funkcjonowania w ramach Rynku Wewnętrznego.
Jakkolwiek trudno jest udzielić jednoznacznej i precyzyjnej odpowiedzi na
pytanie, jaką część zmian odnotowanych w polskiej gospodarce w 2004 r. można
65
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
przypisać bezpośrednio i wyłącznie procesowi integracji Polski z UE, a jaką
czynnikom od członkostwa niezależnym, można zakładać, iż „efekt unijny” był
w minionych miesiącach elementem wpływającym pozytywnie na kształtowanie
się sytuacji gospodarczej w Polsce i tak jest do tej pory.
Przystąpienie do Unii Europejskiej miało bez wątpienia wyraźny wpływ na
sytuację obywateli jako konsumentów. Jest to potencjalnie najliczniejsza grupa,
której sytuacja się zmieniła w związku z przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Zmiany te mają charakter dwojaki. Z jednej strony, poszerzył się i
wzmocnił zakres ochrony praw konsumenckich, nastąpiły widoczne zmiany w
dostępie konsumentów do określonych towarów i usług, z drugiej zaś akcesja
spowodowała wzrost cen niektórych towarów. Warto także odnotować nowe
szanse i możliwości w sektorze edukacji i nauki, jakie w efekcie akcesji pojawiły
się
przed
określonymi
grupami
społecznymi –
przede
wszystkim
studentami i naukowcami.
W latach 2007-2013 Polska otrzyma z Unii Europejskiej więcej środków
niż obecnie. Z funduszu EFS-u przekazanych zostanie 9,7 mld Euro i będą one
wdrażane za pomocą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dane te napawają
optymizmem i pozwalają z ufnością patrzeć na przyszłość regionalnych rynków
pracy. Wzrost zatrudnienia oraz adaptacyjność stanowią główny cel polityki
społeczno-gospodarczej regionu, której realizacja jest wspierana w głównej
mierze przez fundusze strukturalne. Koniec pierwszego okresu wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego na woj. warmińsko-mazurskie w tym także
Giżycka jest okazją do podejmowania efektów ponad dwuletniej intensywnej
pracy. W latach 2004-2006 województwo wykorzystało ponad 190 mln zł,
umożliwiając
mieszkańcom regionu
zdobycie
nowych
i
podwyższenie
posiadanych kwalifikacji zawodowych, czego konsekwencją jest polepszenie
jakości życia wielu osób. Już dziś – patrząc na statystyki – możemy zauważyć
poprawę sytuacji na rynku pracy, w skali jakiej nigdy wcześniej nie
66
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
obserwowano. Wpływa na to adaptacja gospodarki regionalnej do regionów
panujących na wspólnym rynku europejskim oraz możliwość korzystania z
funduszy
strukturalnych,
w
tym
środków
Europejskiego
Funduszu
Strukturalnego.
Chciałbym bardzo podziękować za pomoc w mojej pracy licencjackiej
Naczelnikowi Wydziału Promocji i integracji Europejskiej: Lilianie Forkiewicz,
Małgorzacie Kuncer, Rafałowi Ciechowiczowi; Naczelnikowi Wydziału
Techniczno-Inwestycyjnego: Róży Cudzanowskiej za udostępnienie mi wielu
niezbędnych informacji i dokumentów, dzięki którym mogłem szczegółowo
opisać realizowane programy unijne w mieście Giżycko.
67
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Bibliografia
1. Bartosiak T.(red.), Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią
Europejską., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 48-49
2. Blair Alasdair, Nowy przewodnik po Unii Europejskiej , przełożyli Sandra
Wdowik i Ludwik Wdowik, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s.242-244
3. Michałowska-Gorywoda K. /red./, Praca zbiorowa - Unia Europejska, s.12
4. Balasiński Cezary, Bińczycka-Majewska Teresa, Korzyści i koszty
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport z badań, Warszawa 2004,
s. 30-32
5. Balasiński Cezary, Bińczycka-Majewska Teresa /red./, Korzyści i koszty
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport z badań, Warszawa 2004,
s. 235-249
6. Świecka Janina, Polska w Unii Europejskiej-wybrane polityki sektorowe,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s.153
7. Chmielewska E., Kraśniewski A., Woźnicki J. /red./, Koszty i korzyści
związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w sferze
szkolnictwa wyższego, Warszawa 2003, s. 5-17
8. Dick Leonard, Przewodnik po Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s.35
9. Doliwa Z., Klepacki M., Integracja europejska, Białystok 2000, s.96
10. Kienzler I. /red./, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003, s. 45-47
11. Kosela K, Szawiel T.,Grabowska M, Sikorska M., Tożsamość Polaków a
Unia Europejska, IBnPd, Warszawa 2002, s. 233-239
12. Kawecka-Wyżykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa 1999, s. 9
13. Kukułka J., Historia Współczesna Stosunków Międzynarodowych,
Warszawa 1945–1996, s. 44
14. Kawecka-Wyrzykowska E., Udział Polski w jednolitym rynku-korzyści i
koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów, Warszawa 2003,
s.10-21
15. Kawecka - Wykrzykowska E., Synowiec E. /red./, Polska w Unii
Europejskiej, Tom II, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003, s. 48-52
16. Michałowska-Gorywoda K. /red/ Praca zbiorowa - Unia Europejska,
s. 14
17. Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta, /red./, Społeczny bilans korzyści i kosztów
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s.53
18. Skubiszewski K., Rzecz o przyszłości Europy, Warszawa 2005, s.45-47
68
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
19. Skórnicki H./red./ , Fundusze przedakcesyjne SAPARD, FAPA, Warszawa
2000. s.40
20. Świecka J., Polska w Unii Europejskiej-wybrane polityki sektorowe,
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004, s.155
21.Peszko G., Rączka J., Kisiła O./red./, Ekonomiczne korzyści dla Polski
wynikające z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej,
Urząd Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, s.13-72
22.Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji
Europejskiej, Gliwice 2002, s.122-125
23.Dokument elektroniczny: http://www.exporter.pl/zarzadzanie/ue/5pol/_
korzysci.htmlh , dn. 31-01-07 r.
24. Dokument elektroniczny: http://www.wm.24.pl, dn. 12.03.07 r.
25. Dokument elektroniczny: http:// www.gizycko.pl, dn.21.03.2006 r.
26. Dokument elektroniczny: http:// www.ukie.gov.pl, dn. 18.04.2006 r.
27. Dokument elektroniczny: http:// www.ukie.gov.pl, dn. 09.05.2006 r.
28. Dokument elektroniczny: http://www.gizycko.um.gov.p,dn. 24.03.2007 r.
29. Artykuły, Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji
Europejskiej, Wydanie III, Warszawa, czerwiec 2000, s. 21-24
30. Artykuły, „Gazeta Giżycka”, 27.04.2006-3.05.2006 r. s. 12-13
31. Dokumentacja Techniczna: Budowa Dzielnicy Przemysłowo-Składowej
(Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Urząd Miejski Giżycko ), 2006r.
32. Dokumentacja Techniczna: Wymiana Młodzieży ,(Wydział Promocji i
Integracji Europejskiej, Urząd Miejski Giżycko), 2006 r.
33. Dokumentacja Techniczna: Budowa Eko-Mariny, (Wydział TechnicznoInwestycyjny, Urząd Miejski Giżycko ), 2006r.
Spis tabel
Tablica nr 1 - Odsetek firm, które wdrożyły normy ISO
Tablica nr 2 – Odsetek firm, które prowadzą prace przygotowawcze do
wdrożenia norm ISO
Tabela nr 3 - Ludność rolnicza i ludność aktywna zawodowo w rolnictwie w
Polsce i w Unii Europejskiej
Tabela nr 4 - Wykorzystanie środków PHARE dla alokacji 2002-2003, stan na
01.05.2004 (w mln euro i %)
Tabela nr 5 - Środki na zobowiązania finansowe zarezerwowane w Agendzie
2000 na rozszerzenie (mln euro, ceny 1999)
Tabela nr 6 - Alokacje pomocy przedakcesyjnej dla Polski na lata 2000-2003
69
Polecamy serwis z darmowymi referatami - darmowe prace - strona z darmowym
referatami, esejami, konspektami prac...
Spis wykresów
Wykres I - Ipsos-Demoskop, wrzesień 2002/UKIE
Wykres II - Ipsos-Demoskop/UKIE
Wykres III - Ipsos-Demoskop/UKIE
Wykres IV - TNS OBOP, maj 2003
Wykres V - CBOS, marzec 2003
70
Download