Należności przeterminowane

advertisement
1
1.1. Zjawisko należności przeterminowanych.
„Należności są to prawa majątkowe nabywane przez jednostki
dokonujące świadczeń na rzecz innych jednostek będących osobami prawnymi
bądź osobami fizycznymi. Prawa te przysługują najczęściej dostawcom, gdy
moment dokonania świadczeń wyprzedza w czasie moment zapłaty.
Należności należy
zatem traktować jako antycypowane przychody środków
pieniężnych z określonych tytułów. W ujęciu statycznym należności są
wartościowo-pieniężnym odpowiednikiem tej części zasobów przedsiębiorstwa,
która przejściowo znajduje się w dyspozycji innych osób prawnych lub
fizycznych. Mając na uwadze różnorodność przeprowadzanych – w gospodarce
rynkowej transakcji handlowych, a w szczególności transakcje barterowe, w
których należność jest regulowana innymi aktywami, należność można określić
jako – uzasadnione przeprowadzoną transakcją – prawa jednostki gospodarczej
/wierzyciela/ do aktywów, tj. pieniędzy, wyrobów, usług, towarów innych
jednostek /dłużników/”.1
Do należności zalicza się wszelkie wierzytelności powstałe na skutek sprzedaży
przez
jednostkę
towarów
handlowych,
produktów,
świadczenia
usług,
dokonanych świadczeń kapitałowych czy też kwotę poniesionych wydatków,
nadpłat itp. Podlegających zwrotowi lub rozliczeniu.2
Za należności uznaje się te należności zarówno od kontrahentów krajowych jak i
zagranicznych, co do których wierzyciel dysponuje jednoznacznie dokumentami
stwierdzającymi, że mimo dochodzenia przez jego praw nie ma możliwości ich
zaspokojenia w sposób opłacalny.
Należności to aktywa bieżące, które są roszczeniami firmy w stosunku do jej
klientów, wynikające z dostarczenia produktów i usług, za które zapłata nastąpi w
późniejszym terminie.
blog o pisaniu prac z prawa
1
D. Krzywda: Rachunkowość finansowa roz. 4 s.169
2
Zob.A.Helin, K.G. Szymański: Składniki bilansu s.339
2
Należności są jedną z pozycji aktywów firmy, stanowią więc majątek i powinny
być tak przez firmę kształtowane, aby przynosiły jej rzeczywiście korzyści. Jeżeli
okaże się, że nie nastąpi spłata tych należności to niestety takich korzyści nie ma
i firma ponosi straty, uszczuplając tym samym swój kapitał.3
W większości przypadków firmy upadają nie dlatego, że osiągają
straty, ale dlatego, że pieniądze mają zamrożone w należnościach. Stąd tak ważne
jest umiejętne zarządzanie należnościami.
„ W zasadzie zarządzanie należnościami nie leży w kompetencjach wydziałów
księgowości,
niemniej
nieprawidłowości
w
jednak
poziomie
pierwsze
należności
symptomy
widać
właśnie
rachunkowych.4
Struktura należności w bilansie
Tablica 1.1
AKTYWA
A.
Aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
1.
od jednostek powiązanych
2.
od pozostałych jednostek
B.
Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
1.
należności od jednostek powiązanych
2.
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie
3.
spłaty:
-
do 12 m-cy
-
pow. 12 m-cy
b/ inne
3.
należności od pozostałych jednostek:
a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie
spłaty:
-
do 12 m-cy
-
pow. 12 m-cy
b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczęń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
c/ inne
d/ dochodzone na drodze sądowej
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresoee
Źródło: Aktualności rachunkowo-podatkowe nr 2/38 z 2002r. S. 19i20
3
4
Infor Prawo Przedsiębiorcy nr 44/01 s.12.
Tamże,...s.12.
pojawienia
w
się
księgach
3
W znowelizowanej ustawie o rachunkowości zdefiniowano
zobowiązania pomijając należności. Należności są traktowane jako składnik
aktywów jednostki /bez definiowania/. Przy braku akceptacji całości lub części
należności przez kontrahenta
następuje przekwalifikowanie ich do roszczeń,
Dochodzeniu roszczenia w sądzie oznacza należności dochodzone na drodze
sądowej.5
Nie zalicza się do aktywów
należności
przedawnionych,
umorzonych i nieściągalnych, choć ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości o
tym wyraźnie nie mówi. Jest to jednak w pełni zrozumiałe, z istoty aktywów
wynika bowiem, że zalicza się do nich tylko te składniki majątkowe, które
przedstawiają wartość gospodarczą. Utrata tej wartości, stwierdzona najpóźniej w
toku corocznej inwentaryzacji poprzedzającej zamknięcie ksiąg rachunkowych, a
spowodowana
upływem
przewidzianego
prawem
czasu
dochodzenia
wierzytelności na drodze powództwa cywilnego /przedawnienie/ niemożnością
wyegzekwowania
należności
w
sposób
ekonomicznie
uzasadniony
/nieściągalność/ lub rezygnacja z jej nieściągania /umorzenie/ automatycznie
wywołuje konieczność odpisania tych należności w ciężar rezerw lub na pozostałe
koszty operacyjne, zależnie od charakteru należności.
„Należności stanowią majątek podmiotu gospodarczego – jedną, z
pozycji aktywów, które w wyniku prowadzonej działalności powinny stać się jej
korzyścią. Jeżeli spłata należności, czyli powstanie korzyści nie będzie miało
miejsca podmiot ponosi stratę co prowadzi do uszczuplenia kapitału.
Należności mogą mieć wpływ na wynik finansowy podmiotu gospodarczego w
sytuacji pojawienia się wątpliwości co do ich ściągnięcia.
W zależności od działań podejmowanych przez podmiot, w sytuacji pojawienia
się wątpliwości, co do uzyskania spłaty należności, różny może być wpływ na
wynik finansowy i dochód podatkowy”.6
W rachunkowości podmiotów gospodarczych należności są kategorią wyłącznie
pieniężna i oznaczają wszelkie przewidywane przychody środków pieniężnych,
zaliczane są do aktywów.
5
Aktualności rachunkowo-podatkowe op.cit., s. 20
6
J. Waloch:Długi w firmie małej i średniej.Jak odzyskiwać? BOP Grupa Partnerska Rozgarty 2002r.,s.102.
darmowe prace mgr
4
Powstanie należności jest efektem
prowadzonej działalności gospodarczej i
poprzedza przypływ środków pieniężnych do podmiotu gospodarczego.
Jeżeli podmiot gospodarczy odzyska część lub całość wierzytelności, która
wydawała się być nieściągalna, odzyskana kwota stanowi przychód.7
Należności można podzielić wg różnych kryteriów, wśród których
do najważniejszych należą:

obszar rozliczeń – należności krajowe i zagraniczne,

termin płatności – należności krótkoterminowe i długoterminowe,

stopień
wymagalności
–
należności
prawidłowe
/terminowe/
i
przeterminowane /przedawnione/,

tytuł powstanie – należności z tytułu dostaw, robót i usług, wypłaconych
zaliczek, kar umownych, karnych odsetek itd,

osoba dłużnika – należności od odbiorców produktów i usług od
pracowników, budżetowe itd.,

stopień realności – pewne, wątpliwe, sporne, nieściągalne.8
Należności krótkoterminowe to takie, których okres spłaty nie
przekracza jednego roku od daty sprawozdania finansowego, w którym zostały
ujawnione.
W
przeciwieństwie
do
nich,
należności
długoterminowe
charakteryzują się okresem spłaty dłuższym niż jeden rok od daty sprawozdania
finansowego. Krótkoterminowe zaliczane są do aktywów obrotowych jednostki
gospodarczej, natomiast długoterminowe stanowią element jej majątku trwałego.9
Do należności zalicza się zarówno wierzytelności powstałe na skutek sprzedaży
przez jednostkę produktów, towarów, papierów wartościowych itp..., jak i
spowodowane innymi dokumentami operacyjnymi w tym także odkupem od osób
trzecich należności.
„Należności
są
to
środki
przedsiębiorstwa,
które
służą
finansowaniu rozliczeń z kontrahentami. Faktycznie stanowią formę nie
oprocentowanego, krótkoterminowego kredytu udzielanego odbiorcom.
Tamże,... s. 104.
Tamże.,,, s.104.
9
D. Krzywda, op.cit..,s.170.
7
8
5
Jeśli
czas
regulowania
należności
przekracza
obowiązującą
normę,
przedsiębiorstwo ma prawo obciążania dłużników karnymi odsetkami. Przy
kształtowaniu należności przedsiębiorstwo powinno kierować się zasadą
minimalnego ich poziomu.
Celowe
utrzymywanie
wysokiego
stanu
należności
wynika
z
polityki
marketingowej przedsiębiorstwa, prowadzącej do wzrostu sprzedaży i związanego
z nią wyznaczania dłuższych okresów płatności za dostawy wyrobów i usług /np.
jedno-czy dwumiesięcznych/.”10
Należności mogą być kompensowane ze zobowiązaniami wobec tego samego
kontrahenta tylko wtedy, jeżeli jest to dopuszczalne z prawnego punktu
widzenia.11
Podjęcie przez podmioty prawa cywilnego decyzji o prowadzeniu działalności
gospodarczej wiąże się z koniecznością stałego uczestniczenia w określonych
przepisami prawa stosunkach cywilnoprawnych. Związane jest to nie tylko z
faktem, że do rozpoczęcia tego rodzaju działalności potrzebne jest stworzenie
odpowiedniej struktury organizacyjnej, ale również z tym, że realizacja
określonego celu, dla którego dana działalność została podjęta, wymaga częstych
kontaktów z innymi podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym.
Obrót gospodarczy polega, bowiem na wymianie dóbr i usług odbywającej się z
reguły za pośrednictwem środków pieniężnych. W związku z powyższym
pomiędzy uczestnikami tego obrotu dochodzi do nawiązania stosunków
zobowiązaniowych /obligacyjnych/, których treścią jest istnienie po stronie
dłużnika obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania.12
prace z pedagogiki
J. Lichtarski:Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.WAE 1999,s.141.
Kodeks Cywilny art. 498 i dalsze.
12
Zob. B. Jasinkiewicz,E.M.Jokiel,i inni: Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym. OdiDK Sp. zo.o.
Gdańsk 2001r.,s.21.
10
11
6
1.2. Przyczyny powstawania należności przeterminowanych.
Każdego roku w Polsce powstają dziesiątki tysięcy nowych firm i
tyleż znika z rynku z powodu załamania koniunktury gospodarczej,
nieprofesjonalnego zarządzania, zmiany przepisów prawa gospodarczego, celnego
i podatkowego. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest pogłębianie się zjawiska
nieterminowego regulowania należności.13
Wraz ze wzrostem kredytów dla odbiorców w Polsce, zazwyczaj kredytów
wymuszonych, powstała potrzeba bardziej efektywnego badania /sald
kredytowych/ i przyczyn powstawania kredytów przeterminowanych.14
Wyróżniamy następujące przyczyny powstawania długów:
Przyczyny ekonomiczno-rynkowe

pogłębiające się ubożenie społeczeństwa,

wysokie oprocentowanie kredytów, wysokie koszty osobowe, trudności w
dokapitalizowaniu małych i średnich przedsiębiorstw,

mało atrakcyjne możliwości faktoringu,

nadpodaż usług i wyniszczająca konkurencyjność we wszystkich branżach
powodująca obniżanie zyskowności,

dekoniunktura na rynkach międzynarodowych,

obniżanie ustawowych odsetek od przeterminowanych należności,

trudności w określeniu wiarygodności kontrahentów,
- do 2001 roku brak centralnych rejestrów firm
- do 2001roku brak wiarygodnych baz informacji gospodarczej wiązku
- terminowego składania bilansów oraz uaktualniania danych rejestrowych
- trudności w dostępie do rejestrów sądowych
- brak konsekwencji prawnych wynikających z doprowadzenia do upadłości
firm.
13
14
Zob. J. Waloch:Długi ... op.cit. s. 13-15
M. Sierpińska,D. Wędzki: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie,PWN W-wa 1998r.,s.129.
7
Przyczyny społeczne

niska świadomość prawna przedsiębiorców,

dewaluacja pojęć: solidność, uczciwość, honor i etyka w prowadzeniu
działalności gospodarczej.
Przyczyny prawne

przeciążenie sądów powszechnych; słabość sądów polubownych,

słaba skuteczność egzekucji komorniczych.
Wszystkie wymienione czynniki utrudniają dochodzenie roszczeń finansowych, a
co za tym idzie powodują traktowanie wierzycieli jako tanich i cierpliwych
kredytodawców oraz brak poszanowania dla terminów płatności.
Wierzytelności w niebezpiecznym gospodarczo rozmiarze stają się niemożliwe do
odzyskania, ponieważ:
- zostało zaplanowane przestępstwo – towar został pobrany lub usługa wykonana,
zaś kontrahent od początku nie miał zamiaru regulować należności oraz
skutecznie i lege artis zabezpieczył się przed ewentualną egzekucją,
- firma nie istnieje bądź w odpowiedniej chwili nie będzie istniała, ponieważ
została założona jedynie dla realizacji kontraktu, właściciel przepisał majątek na
inne osoby, wyjechał za granicę, etc.,
- firma wskutek braku rzetelnej i szybkiej informacji gospodarczej sprzedała towarkontrahentowi niewypłacalnemu i sama stała się przez to niewypłacalna – w ten
sposób powstaje łańcuch firm o ograniczonych możliwościach płatniczych i rośnie
ilość niemożliwych do odzyskania wierzytelności.15
Zarządy firm starają się wszelkimi sposobami przyspieszyć terminy
inkasowania należności oraz ograniczać straty przedsiębiorstw związane z opóźnianiem
wpływu wierzytelności. Straty są spowodowane głównie utratą
w czasie wartości
przychodów ze sprzedaży pod wpływem inflacji oraz kosztów zasilania kapitału
obrotowego.
prace mgr z politologii
15
J. Waloch:...op.cit..,s.14,15
8
Pewną osłoną należności przed inflacją jest naliczanie karnych odsetek za
nieterminowe regulowanie płatności.16
Polityka zarządzania należnościami obejmuje: warunki sprzedaży kredytowej,
sposób określania klientów, którym będzie udzielany kredyt kupiecki oraz sposób
nadzorowania i realizacji należności.
Efektywność zmian polityki zarządzania należnościami może być oceniana w
sposób analogiczny do efektywności innych inwestycji angażujących środki
spółki.17
Zarządzanie należnościami utożsamiamy z polityką kredytową wobec odbiorców
wyrobów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa. Ma ona korzenie w polityce
marketingowej
przedsiębiorstwa.
Dostarczanie
towarów
na
warunkach
kredytowych stanowi dla niektórych odbiorców warunek zakupu. Operowanie
szczególnie długim okresem kredytowania przyciąga odbiorców i w ten sposób
można dynamizować własną sprzedaż.18
prace z informatyki
1.3.
Skutki istnienia należności przeterminowanych.
Prowadzenie racjonalnej polityki kredytowej oparte jest na
przemyślanych decyzjach w pięciu następujących kwestiach:

okresu kredytowania,
 zabezpieczenia kredytowego,
 mierników zdolności kredytowej klienta,
 inkasowania należności,
 bodźców dla klientów płacących gotówką lub natychmiast.
Długość okresu kredytowania wynika z ryzyka. Z reguły wystarczy się
przystosować do obowiązującej zwyczajowo praktyki. Lecz w szczególnych
Zob. M. Sierpińska... op.cit.s.129
Zob.J.Gajdka,E.Walińska: Zarządzanie finansowe tom II FRR W-wa 1998r.,s.527.
18
Zob. M.Wypych:Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy.PS Absolwent Łódź
1998r.,s.292.
16
17
9
przypadkach okres kredytowania może stać się istotnym elementem szerszej
strategii przedsiębiorstwa.
Decyzja o ewentualnym skróceniu bądź wydłużeniu okresu kredytowania
powinna być oparta o zracjonalizowane przesłanki.19
Okres tego kredytu może być różny. Jest to tylko kilka dni przeznaczone w
zasadzie na przyjęcie dostawy i dokonanie odbioru technicznego wyrobów, a
następnie dokonanie przelewu na konto dostawcy, to taki kredyt, zwany
manipulacyjnym, jest traktowany na równi z zapłatą gotówkową.
Kredyt handlowy dla kontrahenta powstaje natomiast poprzez wyznaczenie mu
określonego terminu uregulowania wierzytelności. Termin ten oznaczony na
15,30 czy 45 dni od momentu wystawienia faktury oznacza świadome
finansowanie odbiorcy w celu wzmocnienia jego sytuacji finansowej bądź
zachowania warunków sprzedaży stosowanych przez konkurentów w branży.20
prace z prawa
Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. O terminach zapłaty w
obrocie gospodarczym, która weszła w życie 1 stycznia br., jeśli strony w umowie
przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek
ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po dostarczeniu towaru i doręczeniu
dłużnikowi faktury lub rachunku.
Z art. 1 ustawy o terminach zapłaty wynika, że dotyczy ona umów zawieranych na
dostawę towarów lub świadczenie usług przez małych przedsiębiorców w
rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej.
Z kwestią terminu kredytowania wiąże się poziom zadłużenia. Zanim bowiem
upłynie termin zapłaty za dostawę towaru odbiorca może nawet wielokrotnie
dokonać zakupów ciągle na warunkach kredytowych. Kwota zadłużenia może
więc ulec zwielokrotnieniu.21
Tamże,... s.292.
Zob. M. Sierpińska...op.cit. s.128
21
Zob. M.Wypych:Finanse....op.cit. s.295.
19
20
10
Warunki płatności jako istotny element warunków kredytowania sprzedaży,
określone są zazwyczaj na fakturze wystawionej przez dostawcę lub też w
kontrakcie zawartym pomiędzy kupującym, a sprzedającym.22
Jednym z najpoważniejszych skutków istnienia należności
przeterminowanych jest zagrożenie utraty płynności finansowej, czyli zdolności
do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.
Na zachowanie bądź utratę płynności finansowej przedsiębiorstwa ma wpływ
wiele czynników. Część z nich to czynniki zewnętrzne, na które przedsiębiorstwa
nie mają wpływu, ale zdecydowana większość jest od nich zależna.
Utrata bądź zagrożenie płynności finansowej prowadzi do zmniejszenia zaufania
ze strony banków, ograniczenia możliwości otrzymania przez firmę kredytu. W
warunkach wzrostu ryzyka kredytowego dostawcy wycofują kredyt kupiecki i
prowadzą z firmą jedynie transakcje gotówkowe. Wszystkie te czynniki prowadzą
w konsekwencji do zmniejszenia się obszaru działalności firmy na rynku, utraty
jej dobrej reputacji, spadku osiąganych przez firmę zysków i zmniejszenia jej
wartości rynkowej.23
prace z hotelarstwa
Możliwe przyczyny utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa:24

polityka finansowa państwa, rozwiązania systemu podatkowego i występująca
nierównowaga na rynku finansowym,

zmiana
koniunktury
gospodarczej,
układu
rynkowego
i
pozycji
przedsiębiorstwa na rynku,

nieprawidłowa
/nieracjonalna/
polityka
zarządzania
gotówką,
np.
nieracjonalne wydatki, nadmierne utrzymywanie rezerw gotówkowych,

nadmierne, nieefektywne zaangażowanie inwestycyjne przedsiębiorstwa
/nieprawidłowa alokacja kapitału/,

niewłaściwe zaangażowanie kapitału w rzeczowe elementy majątku zarówno
trwałego, jak i obrotowego /inwestycje przynoszące straty/,
Zob. J. Gajdka i E. Walińska:Zarządzanie...op.cit.,s.536i537.
Zob. Prawo Pracy nr 10/02 Infor.s.12.
24
Zob. G.Łukasik: Polityka pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju rynku
finansowego. Prace naukowe AE, Katowice 1998r.,s.74.
22
23
11

nieprawidłowości w działalności przedsiębiorstwa, zarówno zawinione / np.
kary/, jak i niezawinione /np. zatory płatnicze/.
Określenie czynników, które najczęściej zagrażają płynności finansowej
przedsiębiorstwa, pozwala skoncentrować się na najpoważniejszych i najczęściej
występujących zagrożeniach oraz podjąć próby przynajmniej częściowego ich
wyeliminowania.25
W
grupie
czynników
makroekonomicznych
/zewnętrznych/
możemy wyodrębnić następujące czynniki oddziaływujące w sposób ujemny na
płynność przedsiębiorstwa:26

restrykcyjna polityka monetarna, utrudnienie dostępu do kredytu, wzrost stóp
procentowych,

polityka fiskalna, a w tym wzrost płatności podatkowych, niestabilność
systemu
podatkowego
ograniczająca
planowanie
wydatków
–
tu
przedsiębiorstwo poprzez wybór odpowiedniej strategii finansowej może
zmniejszyć obciążenia podatkowe,
prace z pedagogiki

koniunktura gospodarcza – siła ujemnego wpływu na płynność finansowa jest
w dużym stopniu zależna od zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstwa do
zmieniających się warunków gospodarczych od elastyczności i umiejętności
dostosowania się do zmian na rynku,

sytuacja na rynku walutowym,

stopień rozwoju rynku finansowego.
Na zachowanie bądź utratę płynności finansowej wpływają także
czynniki branżowe, takie jak:27
- etap rozwoju branży,
- stopień ryzyka danej branży,
- jej nowoczesność oraz perspektywy rozwojowe.
25
Zob. Prawo Pracy nr 10/02, Infor , s.12.
26
Tamże...s.14.
Tamże...s.13
27
.
12
Ujemny wpływ na płynność finansowa zaznacza się tutaj utrudnieniami dostępu
do kapitałów dla branż „zamierających”. Sterowanie tymi czynnikami przez
przedsiębiorstwo uzależnione jest od pozycji, jaką wypracowało sobie w branży
oraz od stopnia elastyczności jego działań i konkurencyjności pod względem
produktów branżowych.
Ujemne oddziaływanie na płynności finansową przedsiębiorstwa mają również
wydatki związane z obsługa długów, wynagrodzeniem akcjonariuszy, ujemnymi
różnicami kursowymi. Powyższe wydatki związane sa ze:28

zmianami stanu zadłużenia firmy,

emisja papierów wartościowych,

polityką dywidend,

dopłatami do kapitału, wykupem akcji i obligacji, wypłatą dywidend,

obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek,

zmianami kursu waluty w zakresie dotyczącym działalności finansowej.
prace z zzl
Zagrożeniami płynności finansowej spotykanymi najczęściej jest
spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług na skutek pogorszenia się
pozycji rynkowej. Ograniczenia możliwości zbytu, wzrost konkurencyjności
rynkowej decydują również o spadku rotacji zapasów. Drugim obszarem
zagrożenia płynności finansowej jest wydłużenie cyklu rotacji należności,
udzielanie dłuższego kredytu kupieckiego. Jest
to grupa czynników
wpływających ujemnie na płynność finansową, związaną z działalnością
operacyjna przedsiębiorstwa. Obok powyższych zagrożeń występuje jeszcze
zagrożenie wynikające z realizowanych programów inwestycyjnych i wzrostu
aktywów trwałych.
W zarządzaniu ryzykiem płynności finansowej można wykorzystać następujące
wskaźniki:
28
-
wskaźnik wystarczalności gotówki,
-
wskaźnik oceny płynności i wystarczalności,
-
wskaźnik wydatków inwestycyjnych.
Tamże...s.13.
13
Jak również pomocna jest analiza przepływów środków pieniężnych tzw /cash
flow/ w zakresie działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej.
prace z socjologii
2.1. Status prawny i struktura organizacyjna
Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim na podstawie: art 9 i art. 15 ustawy 2
Ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej oraz uchwał:
-Nr XLI/393/97 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29.04.1997r w sprawie
wyboru formy organizacyjno prawnej,
- Nr 152/97 Zarządu Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 22.05.1997r w
sprawie określenia rodzaju spółki.29
Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej, polegającej na
wykonywaniu przez gminę zadań własnych, określonych w art. 7 ustawy 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym. 30
Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych.
Gospodarka komunalna może być prowadzona przez gminę w szczególności w
formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego31
Spółka działa na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z
dnia 27.06.1934r – Kodeks handlowy oraz na podstawie innych przepisów prawa.
Spółka została zarejestrowana w dniu 27 czerwca 1997r. I jest wpisana w rejestrze
handlowym w dziale B pod Nr 5596, swą działalność rozpoczęła w dniu 1 lipca
1997r.. Od 28 sierpnia 2001r Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru
Sądowego pod pozycją 0000033245.
KRS – odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców nr 0000033245 z dn. 15.07.02
D.U. Nr 9 z dnia 5.II.1997r. poz. 43
31
Tamże art. 1i2
2929
30
14
blog o pisaniu prac magisterskich
Spółka może używać skróconej nazwy firmy
MPGK Sp. z o.o. oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą spółki jest Miasto Stargard
Szczeciński. Założycielem Spółki jest Miasto Stargard Szczeciński w imieniu,
którego działa Zarząd Miasta Stargardu Szczecińskiego.
Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej. Działa na
podstawie Kodeksu spółek handlowych z dnia 15.09.2000r. i postanowień Aktu
oraz na podstawie innych przepisów prawa. Obszarem działalności Spółki może
być obszar Polski i zagranicy.
Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa,
zawiązywać spółki, przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.32
Władzami Spółki są:
1.Zgromadzenia Wspólników,
2.Rada Nadzorcza w składzie pięć osób,
3.Zarząd Spółki jest trzyosobowy w składzie
-
Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny,
-
V-ce Prezes – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
-
V-ce Prezes – Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób z tym, że liczba członków
Zarządu nie może być parzysta. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z
wyjątkiem
pierwszego Zarządu, którego kadencja jest dwuletnia. Liczbę
członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza. Zarząd Spółki
ustanawiany jest przez Zgromadzenie Wspólników. Prezes Zarządu, a w wypadku
Zarządu wieloosobowego – także wiceprezesów Zarządu powołuje i odwołuje
Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu ustanowionego przez Zgromadzenie
Wspólników z tym, że Prezesa pierwszego Zarządu ustanawia Zarząd Miasta
Stargardu Szczecińskiego.
Kadencja
Zarządu upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników
zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok
obrotowy urzędowania Zarządu.
32
akt założycielski Sp. z o.o. (tekst jednolity) roz. I § 1-6
15
Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszystkie sprawy
związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone
przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia
Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. Zasady
i tryb działania Zarządu – przy Zarządzie wieloosobowym określa regulamin
Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.
Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Spółki
i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję dyrektorów jednostek lub
pionów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.
W przypadku
Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i
podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu
jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu
wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w
imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes Spółki jednoosobowo lub dwóch
członków Zarządu łącznie, lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, lub dwóch
prokurentów łącznie.
Zarząd Spółki pierwszej kadencji jest trzyosobowy . Stosunek pracy z Członkami
Zarządu Spółki w imieniu Spółki nawiązuje Rada Nadzorcza reprezentowana
przez przewodniczącego w trybie art. 68 § 1 kodeksu pracy. Rada Nadzorcza
składa się z pięciu członków, w tym dwóch członków wybieranych przez
pracowników Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyjątkiem
pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa jeden rok. Z zastrzeżeniem ust.
3 członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników z
wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej aktem przekształcenia. Trzech
członków
Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch
członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce.
W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w grupie jej członków
wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w
terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym
trybie.
16
Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez
pracowników Spółki skutkuje przeprowadzenie wyborów
uzupełniających.
Przeprowadzenie wyborów zarządza przewodniczący Rady Nadzorczej w
terminie jednego miesiąca .33
Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki wybierają
pracownicy zatrudnieni w dniu wyborów, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym
przy zachowaniu zasady powszechności.
Rada Nadzorcza wybiera
ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego oraz sekretarza Rady.
Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków.
Rada nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu
nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze
Spółki spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej,
finansowej merytorycznej.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu,
co do podziału zysków i pokrycia strat,
-
składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań
określonych w poprzednich punktach,
-
zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego
Zarządu,
-
zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
-
zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego
przez Zarząd Spółki,
33
-
zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
-
opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
Akt założycielski Sp. z o.o. (tekst jednolity) roz.IV § 11,12,14 i 15 pkt 1-5.
17
-
wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych
nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do
używania na czas dłuższy niż trzy lata,
-
wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich
wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki,
-
opiniowanie emisji obligacji,
-
wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie
gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% kapitału własnego
Spółki w roku obrotowym,
-
ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.
Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później aniżeli
w pięć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo dwóch członków Rady Nadzorczej, bądź
na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10
część kapitału
zakładowego.
Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obrad.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i
podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu
spółek handlowych i Statutu, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał
zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia
zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad. Zgromadzenie
Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
wspólników i reprezentowanych udziałów. Każdy udział daje na Zgromadzeniu
Wspólników prawo do jednego głosu34
Do kompetencji Zgromadzeń Wspólników należy:
-
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku
wyników (zysków i strat) za rok ubiegły,
-
34
powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
Akt założycielski MPGK Sp. z o.o./tekst jednolity/ roz.IV§ 11,12,14i15 pkt 1-5.
18
-
kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
-
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
-
zmiana umowy Spółki,
-
uchwalenie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego
wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim innego ograniczonego
prawa rzeczowego,
-
podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
-
wyrażenie zgody na emisję obligacji,
-
wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do
trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część kapitału zakładowego,
-
rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru,
-
powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki i poszczególnych jego członków,
-
powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
-
tworzenie i likwidacja funduszy Spółki,
-
tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów,
-
tworzenie spółek i przystępowanie do nich,
-
ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki
-
rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.35
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny
ustalony przez Zarząd Spółki uchwalony w dniu 15.09.1997r.
Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2001r. Wynosił
53.813.500zł i dzieli się na 107.627 udziałów po 500zł każdy.
Kapitał zapasowy wynosi 99.132zł. Wartość ewidencyjna netto majątku trwałego
wynosi 51.909.230zł.
w tym:
- wartości niematerialne i prawne
140.447zł
- grunty własne
243.127zł
- budynki i budowle
- urządzenia techniczne i maszyny
47. 119.121 zł
3. 142.122 zł
19
- środki transportu
892.227 zł
- pozostałe środki trwałe
184.071zł
- inwestycje rozpoczęte
188.115zł
Majątek obrotowy stanowił kwotę
4.570.157 zł
Z tego:
530.331 zł
- zapasy
- należności i roszczenia
3.107.539 zł
Układ stanowisk pracy, komórek i jednostek oraz
pionów
organizacyjnych oraz występujące między nimi powiązania i współzależności
tworzą strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
Graficznym wyrazem struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest jej schemat
w załączeniu.
20
21
Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz jej zmiany zatwierdza
Rada Nadzorcza Spółki.
Przedsiębiorstwo w układzie pionowym dzieli się na trzy piony:
a. pion Prezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Naczelnego Spółki,
b. pion Dyrektora Spółki ds. Techniczno – Eksploatacyjnych
c. pion Dyrektora Spółki ds. Ekonomiczno – Finansowych
W układzie poziomym przedsiębiorstwa występują trzy ogniwa:

„Zarząd przedsiębiorstwa” – który tworzy komórki funkcjonalne i samodzielne
stanowiska pracy pionów,

„ruch przedsiębiorstwa” – który tworzy produkcyjne i usługowe jednostki
organizacyjne działalności podstawowej i pomocniczej,

„ogniwo działalności pozaprodukcyjnej” – prowadzące działalność socjalną na
rzecz pracowników i członków ich rodzin.
Zadania Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki określają
odrębne przepisy,
Dyrektor Naczelny – DN kieruje pracą podległych mu dyrektorów branżowych
oraz
samodzielnych stanowisk pracy d/s:
- obsługi prawnej
DR
- kontroli wewnętrznej
DW
- BHP i p. poż
DC

Dyrektor Spółki ds. Techniczno-Eksploatacyjnych ?DT/ - kieruje pracą:
-
Dział Ochrony Środowiska Inwestycji i remontów TS
-
Stanowisko ds. energetycznych
TE
-
Z-du Wodociągów i Kanalizacji
TW
-
Z-du Oczyszczania Miasta
TO
-
Z-du Obsługi Urządzeń Komunalnych
TK
22

Dyrektor Spółki ds. Ekonomiczno-Finansowych kieruje pracą:
- Działu Księgowości
EK
- Działu Zaopatrzenia
EZ
- Działu Ekonomicznego i Służby Pracowniczej
EE
któremu podlega Zakładowy Ośrodek
Wypoczynkowy w Marianowie
EO
Zatrudnienie w latach 1999-2001 kształtowało się następująco:
Działalność
1999
2000
2001
2
3
4
5
Z-d Wod-Kan.
94
94
98
104,2
104,2
Stanowiska nierobotn. w tym:
16
15
16
106,7
100,0
działalności wodociąg.
31
30
31
103,3
100,0
działalności kanalaliz.
47
49
51
104,1
108,5
Z-d Oczyszcz.Miasta
76
67
65
97,0
85,5
9
9
9
100,0
100,0
w tym:zatrudnieni przy:
67
58
56
96,6
80,0
oczyszczaniu ulic i placów
12
9
8
88,9
66,7
wywóz nieczystości stałych
41
37
37
100,0
90,2
szalety
2
-
-
-
-
warsztat
10
10
9
90,0
90,0
Z-d Obsługi Urz. Komun. z tego:
63
58
56
96,6
88,9
Stanowisko nierobotnicze
8
8
8
100,0
100,0
55
50
48
96,0
87,3
L.p
1.
% 5:4
% 5:3
6
7
zatrudnieni w:
2.
Z tego:
stanowiska nierobotnicze
stanowiska robotnicze
Stanowiska robotnicze
w tym: zatrudnieni przy:
Budowie i konserwacji terenów
18
15
15
100,0
83,3
6
6
7
116,7
116,7
utrzymanie ulic i placów
10
10
9
90,0
90,0
inkasie targowym
5
5
3
60,0
60,0
16
14
14
100,0
87,5
Zarząd z tego:
35
36
35
97,2
100,0
stanowiska nierobotnicze
31
32
31
96,9
100,0
zielonych
Usługach pogrzebowych i
cmentarnych
warsztat i kierowcy, maszyniści
/operatorzy/
4.
23
stanowiska robotnicze
5.
Ogółem z tego:
stanowiska nierobotnicze
Stanowiska robotnicze
4
4
4
100,0
100,0
268
254
254
100,0
94,8
64
64
64
100,0
100,0
204
190
190
100,0
93,1
24
2.2. Zakres świadczonych usług
Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest świadczenie usług w
zakresie:

wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

kanalizacji i oczyszczania ścieków, przeróbki i obrotu osadami ściekowymi,

utrzymywania czystości w mieście w zakresie określonym w umowach lub
zleceniach odnośnie usuwania i unieszkodliwiania nieczystości stałych i
płynnych,

funkcjonowania wysypiska stałych odpadów komunalnych,

pogrzebownictwa i cmentarnictwa,
Usługi oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno-estetycznym
w zakresie określonym w umowach i zleceniach,

lokalnych miejskich dróg, ulic i placów,

zieleni miejskiej,

cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych

szaletów miejskich

słupów ogłoszeniowych

miejsc pamięci narodowej

wykonywanie
dekoracji
okolicznościowych
uroczystości
państwowych
i
ogólnomiejskich.
Przedsiębiorstwo na podstawie odrębnych zleceń:

wykonuje zadania będące przedmiotem jego działania, które w ramach
porozumień komunalnych z innymi gminami przyjęło do wykonania miasto
Stargard Szczeciński,

realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, będące przedmiotowej jego
działania, które miasto Stargard przyjęło do wykonania, na podstawie porozumień
z organami tej administracji. 36
___________________
25
36 Zob. Regulamin organizacyjny roz.I §2 pkt 7i8.
Pod Spółkę podlegają trzy jednostki organizacyjne tj.:
-
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w tym:
Ujęcie Wody i Oczyszczalnia Ścieków
-
Zakład Obsługi Urządzeń Komunalnych w tym:
Zakład zieleni i Zakład pogrzebowy
-
Zakład Oczyszczania Miasta w tym :
Wysypisko śmieci
oraz
cztery działy takie jak.: Księgowości, Zaopatrzenia, Ekonomiczny i Służby
Pracowniczej oraz dział
Ochrony Środowiska Przygotowania Inwestycji i
Remontów.
Podstawowym zadaniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest
produkcja wody na potrzeby gospodarstw domowych
i dla innych celów,
zabezpieczenie ciągłej i nieprzerwanej dostawy wody dla odbiorców oraz
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków jak również świadczenia usług
instalacyjnych z tego zakresu.
A/ w zakresie produkcji wody i dostawy jej dla odbiorców
-
utrzymanie w odpowiednim stanie techn.-sanit. Urządzeń sieci wodociągowej,
-
dokonywanie
wodociągowej,
bieżącej
konserwacji
i
remontów
rozbiorczych podłączeń
przewodów
magistrali
domowych, hydrantów,
zasuw
sieciowych i domowych itd. oraz ich wymiana,
-
płukanie i chlorowanie sieci wodociągowej,
-
przeprowadzanie okresowych przeglądów i napraw zespołów pompowych,
-
dokonywanie konserwacji i remontów zbiorników retencyjnych i ich osprzętu,
-
kontrolowanie pracy urządzeń przelewowych i spustowych,
urządzeń wentylacyjnych oraz osadników i syfonów na przewodach spustowych i
przelewowych,
-
utrzymanie w stałej sprawności technicznej studni publicznych,
-
zabezpieczenie rurociągów i uzbrojenia sieci wodociągowej przed skutkami zimy,
-
likwidacja zakłóceń w dostawach wody.
26
B/ w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków
1.utrzymanie w stałej gotowości technicznej sieci i kanalizacyjnej i jej uzbrojenia
poprzez:
-
oczyszczenie i płukanie kanałów ulicznych i wpustów ściekowych piaskowników,
osadników oraz konserwacja uzbrojenia kanałów,
-
bieżącą regulację oraz zmianę uzbrojenia naziemnego sieci kanalizacyjnej,
-
dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i jej uzbrojenia,
-
przeprowadzenie kontroli jakości ścieków ,
-
wywóz i unieszkodliwianie osadów,
2. zapewnienie nieprzerwanej i właściwej pracy oczyszczalni i przepompowni
ścieków poprzez:
-
prawidłową eksploatację, konserwację i remonty urządzeń oczyszczalni i
przepompowni,
-
ochronę konstrukcji i urządzeń przed korozją,
-
oczyszczenie z osadów pomp, pływaków, zastawek i urządzeń,
-
zabezpieczenie urządzeń oczyszczalni i przepompowni w okresie zimy przed
oblodzeniem,
-
czuwanie
nad
sprawnym
działaniem
urządzeń
oczyszczających
oraz
mechanizmów i przyrządów pomiarowych,
C/ w zakresie sprzedaży wody i wykonywania usług wodociągowokanalizacyjnych:
-
opracowywanie planów odczytów wodomierzy i systematyczna ich realizacja,
-
zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, prowadzenia
ewidencji z tego zakresu oraz korespondencji i dokumentacji,
-
wystawianie rachunków za sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków,
-
prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją wodomierzy,
-
kontrola domowych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz prawidłowości
działania wodomierzy u odbiorców,
-
zawieranie
umów
na
wykonanie
instalacyjnych
usług
wodociągowo-
kanalizacyjnych z zakresu przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do miejskiej
sieci wod.-kan.,
27
-
prowadzenie dokumentacji i korespondencji dotyczącej świadczenia przez zakład
usług.
Do podstawowych zadań zakładu Obsługi Urządzeń Komunalnych
należy:
A/ w zakresie utrzymania dróg, placów i chodników
Obsługa
eksploatacyjna i remontowa dróg
lokalnych miejskich oraz
krajowych i
wojewódzkich na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego na podstawie umów
zawartych z Zarządem Miasta Stargardu Szczecińskiego, obejmująca między
innymi:
-
przeprowadzanie ciągłych przeglądów ulic,
-
wykonywanie prac porządkowych mających na celu utrzymanie w należytym
stanie technicznym i eksploatacyjnym pasa drogowego,
-
konserwację wymianę i ustawianie nowych znaków drogowych, oznakowanie
poziomu ulic,
-
wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych,
-
odtwarzanie nawierzchni pasa drogowego po rozkopach,
-
zimowe utrzymanie ulic i placów oraz przejść dla pieszych,
B/ w zakresie zieleni miejskiej:
-
zakładanie trawników, koszenie trawy i jej dosiewanie w razie potrzeb,
-
zakładanie, zasilanie, odchwaszczanie, podlewanie i zabezpieczanie na okres zimy
różanek,
-
obsadzanie rabat i gazonów materiałem roślinnym oraz ich bieżąca pielęgnacja,
-
pielęgnację drzew i krzewów w miarę potrzeb dokonywanie nowych nasadzeń,
-
wykonywanie i sprzedaż wieńców i wiązanek pogrzebowych
C/ w zakresie usług pogrzebowych:
-
organizowanie pogrzebów z pełnym zakresem usług.
28
Zakład Oczyszczania Miasta prowadzi działalność w zakresie:
-
utrzymania porządku i czystości na terenie miasta
-
zimowego utrzymania ulic- „akcja zimowa”,
-
utrzymanie i eksploatacja wysypiska nieczystości stałych
-
obsługi szaletów miejskich,
-
świadczenie odpłatnych usług wywozu nieczystości stałych i płynnych na
podstawie umów i zleceń,
-
oczyszczanie ulic i placów na zlecenie Zarządu Miasta Stargardu
-
oczyszczanie ulic i placów na podstawie umów i zleceń innych instytucji,
-
wystawianie faktur i rachunków za realizowane roboty.
Dział Księgowości ma za zadanie obsługę finansową-księgową
działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę,.
Do podstawowych zadań Działu Księgowości należy:
-
prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z operacjami bankowymi,
kredytami, regulacja zobowiązań,
-
prowadzenie ewidencji rozliczeń finansowych,
-
współpraca z bankiem prowadzącym obsługę kasową Spółki,
-
rozliczanie w czasie kosztów i sprzedaży,
-
terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych,
-
czuwanie nad windykacją należności Spółki,
-
współpraca z wszystkimi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki w
przedmiocie prowadzonej działalności.
29
2.3.
Wyniki ekonomiczne.
Celem analizy finansowej jest przygotowanie i przetwarzanie
informacji o działalności , wynikach i sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki.
Informacje te umożliwiają poznanie i ocenę faktów, zjawisk gospodarczych oraz
określenie skutków ekonomiczno-finansowych podjętych decyzji.
O wynikach analizy finansowej zazwyczaj decydują materiały źródłowe, służące
do badania zjawisk gospodarczych / materiały wewnętrzne i materiały
zewnętrzne/.
Bilans i rachunek wyników stanowią podstawę do statycznej i dynamicznej oceny
stanu i wyników finansowych przedsiębiorstwa.
Układ bilansu w Polsce został uregulowany odpowiednimi przepisami.
Bilans jest dokumentem zawierającym zestawienie na określony moment - w
ujęciu wartościowym - stanu środków gospodarczych / majątku/ przedsiębiorstwa
oraz źródeł ich sfinansowanie, z uwzględnieniem wyniku finansowego / zysku lub
straty/.
Poszczególne bilanse z lat 1999-2001 prezentują poniższe tabele:
w tys.zł
AKTYWA
kwota na
PASYWA
koniec 1999r
kwota na
koniec 1999r
A.
B.
C.
Majątek trwały
50.346
I. Wartości niematerialne i prawne
I.Kapitał /fundusz/ podstawowy
1. Koszty organiz.poniesione
54
przy założeniu lub późniejszym
51.802
52.153
II. Należne,lecz nie wniesione wkłady
na poczet kapitału podstawowego
rozszeżeniu s.a.
-
2. Koszty prac rozwojowych
-
3. Wartość firmy
-
4. Inne wartości niematerialne i
/wielkość ujemna/
III.Kapitał (fundusz) zapasowy
54
wartości nominalnej
-
2.Tworzony ustawowo
-883
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub
5. Zaliczki na poczet wartości nie-
-883
1.Ze sprzedaży akcji powyżej ich
prawne
-
materialnych i prawnych
II. Rzeczowy majątek trwałe
A.Kapitał /fundusz/ własny
50.292
-
umową
4. Z dopłat wspólników
-
5. Inne
-
1.Grunty własne
12
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z
2.Budynki i budowle
45.213
aktualizacji wyceny
-
30
3.Urządzenia techn. I maszyny
2.857
V. pozostałe kapitały (fundusze) rezer.
4.Środki transportu
1.428
VI. Nie podzielony wynik finansowy z
-
lat ubiegłych
5. Pozostałe środki trwałe
6. Inwestycje rozpoczęte
-
80
1.Zysk (wielkość dodatnia)
-
702
2. Strata (wielkość ujemna)
-
7. Zaliczki na poczet inwestycji
-
III. Finansowy majątek trwały
VII. Wynik finansowy netto roku
-
Obrotowego
532
1. Udziały i akcje
-
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)
532
4.Papiery wartościowe
-
6.Strata netto (wielkość ujemna)
-
5. Udzielone pożyczki długotermin.
-
7.Odpisy z wyniku finansowego
6.Inne składniki finansowego
bieżącego roku obrotowego
majątku trwałego
-
IV. Należności długoterminowe
D.
I.
Majątek obrotowy
B Rezerwy
-
-
1.Rezerwy na podatek dochod.
od osób prawnych lub osób
3.088
Zapasy
534
1.Materiały
531
2.
Pozostałe rezerwy
-
2.Półprodukty i produkty w toku
-
C. Zobowiązania długotermin.
-
3.Produkty gotowe
-
4.Towary
3
5.Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności i roszczenia
1. Należnośći z tytułu dostaw i
fizycznych
obligacje i inne papiery
wartościowe
2.Długoterminowe kredyty
1.852
bankowe
długoterminowe
dotacji i uezpieczeń
3.Należnośći wewnątrzzakładowe
0,2
fundusze specjalne
1.710
-
I. Zobowiązania krótkoterminowe
1.224
420
5. Należnośći dochodzone na
13
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
-
2. Inne papiery wartościowe
IV. Środki pieniężne
268
2. środki pieniężne w banku
231
3. Zaliczki otrzymane na poczet
-
34
102
ceł, ubezpieczeń społecznych
-
-
429
7. Zobowiązania z tytułu wynagro8. Zobowiązania wewnątrzzakładow
54
-
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
102
328
6. Zobowiązania z tytułu podatków,
dzeń
1. Czynne rozlicz. międzyokres.
2. Inne rozliczenia międzyokres.
-
usług
3. Inne środki pieniężne (weksle,
kosztów
-
5. Zobowiązania wekslowe
-
3
Rozliczenia międzyokresowe
wartościowe
2. Kredyty bankowe
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i
-
1. Środki pieniężne w kasie
czeki obce itp.)
1. Pożyczki,obligacje i papiery
dostaw
1. Udziały lub akcje własne
do zbycia
-
D. Zobowiązania krótkoterminowe i
społecznych
drodze sądowej
-
3.Pozostałe zobowiązania
2.Należnośći z tytułu podatków,
4. Pozostałe należności
-
1.Długoterminowe pożyczki,
2.286
usług
E.
-
II. Fundusze specjalne
352
487
E. Rozliczenia międzyokresowe i przy
chody okresów
24
1. Bierne rozliczenia międzyokres.
Kosztów
2. Przychody przyszłych okresów
______________________________ ___________________
Suma aktywów
53.536
_______________________________
24
___________________
53.536
31
Badanie bilansu w ujęciu statycznym obejmuje swoim zakresem
analizę struktury majątkowej, kapitałowej. Odpowiednio, udziały poszczególnych
składników zarówno majątku jak i źródeł finansowania mogą być liczone w
stosunku do całości aktywów bądź pasywów.
W syntetycznym ujęciu aktywa i pasywa na podstawie załączonych bilansów
MPGK Sp. zo.o. za lata 1999-2001 przedstawiają się następująco /nie korygowane
dane o wskaźniki inflacji/
W tys.zł
AKTYWA
1999
1
2
2000
2001
3
4
50.346
52.172
3.088
wskaź niki
5
6
51.909
103,63
99,49
3.578
4.570
115,87
127,72
534.123
480.466
531.331
89,95
110,59
2.286.425
2.724.215
3.107.539
119,15
114,07
267.563
372.918
931.287
139,38
249,73
3. Rozl. międzyokresowe
102.233
103.910
124.021
101,64
119,35
Razem aktywa
53.536
55.854
56.603
1.Aktywa trwałe
netto
7.Majątek obrotowy
W tym:
-Zapasy
-należności i roszcz.
-śr. pieniężne
W tys. zł
PASYWA
wskaź niki
1999
2000
2001
2
3
4
5
6
51.802
52.723
54.018
101,78
102,46
52.153
52.624
53.814
100,90
102,26
-
340
230
0
67,65
1.710
2.760
2.316
161,40
83,91
487
524
623
107,60
118,89
4. Rozliczenia międzyokr
24
31
39
129,16
125,81
Razem pasywa
53.536
1
1.Kapitał własny
W tym:
-kapitał podst.
2.zobowiąz.długoterminowe:po
życzki
3.zobowiąz.krótk.if.socjalne
w tym f.socjal.
55.854
56.603
32
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe za lata 1999-2001 przedstawiają
się następująco: Efektywność działalności gospodarczej za okres objęty analizą
charakteryzuje
się
spadkiem
gospodarczej. Tabela nr
rentowności
na
całokształcie
działalności
zawiera dane o podstawowych wielkościach
charakteryzujących działalność gospodarczo-finansową Spółki. Ich przegląd
wskazuje, że:
- wartość majątku trwałego w porównaniu do okresu poprzedniego zmalała o
około 0,51%
- nastąpił wzrost wartości majątku obrotowego w porównaniu do wartości
rzeczywistej o 27,72%.
Na wzrost majątku obrotowego miał głównie wpływ przyrost zapasów 50.868zł
w porównaniu do okresu poprzedniego tj. 10,59%.
Wzrost należności i roszczeń o kwotę 383.324zł tj.14,07% w porównaniu do
2000r oraz wzrost środków pieniężnych o kwotę 228.369zł w porównaniu rok
2001 do roku 2000 tj. o 49,73%.
W 2001r nastąpił przyrost pasywów o kwotę ogółem 749 tys. Zł tj. o 1,34% o
przyroście tym zadecydowały głównie kapitał własny o kwotę 1.295 tys. Zł, a
także przyrost zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 99 tys. Zł.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe wykazują spadek do okresu
poprzedniego.
Porównawcza analiza uzyskanych wskaźników efektywności wykazuje, że
zyskowność osiągnięta w 2001r. Uległa obniżeniu w stosunku do roku
poprzedniego wynosi 0,39% co oznacza jego spadek o 0,96 punkta procentowego
w stosunku do 2000roku.
Efektywność wykorzystania aktywów generalnie pogorszyła się , udział majątku
trwałego w aktywach ogółem zmalał – 93,41% do 91,71% w 2001r.
W grupie wskaźników rotacji nastąpiło pogorszenie wskaźnika
zalegania
należności z 37,7 dni do 43,8 , wskaźnik rotacji należności uległ pogorszeniu o
6,10 dni. Nastąpiło także pogorszenie wskaźnika cyklu zobowiązań z 13,8 dni do
30,6 dni tj. o 16,8 dni.
Mimo pogorszenia się wskaźników realizacji i zobowiązań nastąpiła poprawa
wskaźników płynności co jest zjawiskiem pozytywnym.
33
Dokonując przeglądu analitycznego wszystkich elektów ekonomicznych przez
Spółkę ustalono, że sprzedaż w stosunku do roku poprzedniego wzrosła i wynosi
104,31% w relacji wartości bezwzględnych. Dynamika kosztów działalności
operacyjnej wynosi 105,23% i była wyższa o 0,92 punkta od dynamiki sprzedaży.
Zysk brutto za 2001r został wypracowany w kwocie 212.261 zł i był niższy od
wykonanego w 2000roku o kwotę 498.386 zł tj. 29,87 wykonania roku ubiegłego
Powyższe wybrane wskaźniki stanowią syntetyczną ocenę efektywności
działalności gospodarczej Spółki.
Rachunek zysków i strat Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. dla lat 1999-2001.
w tys. zł
Koszty i straty
Na koniec 1999r
Przychody i zyski
Na koniec 1999r
2
3
4
Przychody ze sprzed. I zrów. z
17.530
1
A. Koszty działalności operacyjnej
17.002
A.
I. Wartość sprzedanych towarów i
nimi
Materiałów
I. Przychód ze spzedaży produktów
103
II. Zużycie mater. I energii
4.015
II. Zmiana stanu produktów(zwiększe
III. Usługi obce
1.464
Nie – wartość dodatnia, zmniejsze-
IV. Podatki i opłaty
Nie - wartość ujemna)
773
V. Wynagrodzenia
6.519
VI. Świadczenia na rzecz pracowników
1.604
VII. Amortyzacja
2.383
VIII Pozostałe
materiałów
własne potrzeby jednostki
Zysk ze sprzedaży
528
B.
Strata ze sprzedaży
C.
Pozostałe koszty operacyjne
135
C.
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
E.
Koszty finansowe
135
II. Dotacje
707
III. Pozostałe przychody operacyjne
2
go majątku trwałego oraz krótkoterm.
papierów wartościowych
III. Pozostałe
F.
Zysk brutto na działalności gospo-
313
35
278
D.
Strata na działalności operacyjnej
-
E.
Przychody finansowe
48
I.Dywidendy z tytułu udziałów
-
-
W tym od jednostek zależnych i
-
stowarzyszonych
-
II. Odsetki uzyskane
43
w tym dla jednostek zależnych i
stowarzyszonych
majątku trwałego
-
I. Odpisy aktualiz. wartość finansowe-
II. Odsetki do zapłacenia
273
I. Przychody ze sprzedaży składników
majątku trwałego
II. Pozostałe koszty operacyjne
169
IV. Koszty wytworzenia świadczeń na
B.
D.
8
III.Przychód ze sprzedaży towarów i
141
I. Wartość sprzedanych składników
17.081
III. Pozostałe
2
4
F. Strata brutto na działalności gospo-
753
darczej
-
darczej
G.
Straty nadzwyczajne
H.
Zysk brutto
3
F.
Zyski nadzwyczajne
9
759
G.
Strata brutto
-
34
I.
Obowiązkowe obciążenia wyniku
226
H.
Finansowego
I.
Strata brutto
-
Strata netto
-
I.Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych
226
II. Pozostałe obowiazkowe obciażenia
-
J. Zysk netto
532
M.P. nr B-194/2000
Wstępna analiza rachunku zysków i strat sprowadza się do ustalenia i
oceny zmian w wielkościach strumieni pieniężnych reprezentujących przychody
ze sprzedaży, koszty, wynik finansowy i inne wielkości ekonomiczne w kolejnych
latach badanego okresu. Analiza ta obejmuje również swoim zakresem badanie
relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi w
rachunku zysków i strat, co określane jest mianem analizy struktury danych
rachunku wyników.
Ocena struktury rachunku wyników polega na ustaleniu udziału poszczególnych
jego składników w ogólnej wielkości przychodów ze sprzedaży. Odpowiednie
wskaźniki struktury będą wyrażać wówczas poziom kosztów uzyskania
przychodów, poziom zysku z działalności gospodarczej, zysku brutto czy też
netto itp...
Z rachunku wyników w badanym okresie wynika, że we wszystkich
analizowanych latach mamy do czynienia z zyskiem Spółki.
Rachunek zysków i strat w analogicznych okresach 1999-2001r.
Wyszczególnienie
1
1999
2000
Wska Źniki w %
2001
2
3
4
5
6
17.530.455
19.550.909
20.393.341
111,53
104,31
9.Pozost. przychody operacyjne
313.423
516.149
267.840
164,68
51,89
10.Przychody finansowe
47.666
105.610
84.676
11.Zyski nadzwyczajne
8.664
10.023
3.173
115,69
31,66
12.Ogółem przychody
17.900.208
20.182.691
20.749.030
112,75
102,81
17.002.248
19.200.994
20.205.332
112,93
105,23
134.533
268.769
315.374
199,78
117,34
1.718
2.281
12.525
132,77
549,10
I.
PRZYCHODY
- .ze sprzedaży produktów
-
ze sprzedaży i zrównane z nimi
8.Zmiana stanu produktów
II. KOSZTY I STRATY
1.Koszty dz. Operacyjnej
2.Pozostałe k. Operac.
3.Koszty finansowe
35
4.Straty nadzwyczajne
2.814
-
3.538
-
-
17.141.313
19.472.044
20.536.769
113,60
105,47
1.Zysk brutto
758.895
710.647
212.261
93,64
29,87
2.Obow. odpisy
226.451
260.953
106.931
115,24
40,98
3.Zysk netto
532.444
449.694
105.330
84.,46
23,42
5.Ogółem koszty
III. WYNIK FINANSOWY
Według planów rozwojowych do końca 2005r. Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. planuje zrealizować
następujące cele strategiczne i zmierzenia organizacyjne:

dokończenie rozbudowy składowiska i maksymalne wykorzystanie kwater

budowa zbiornika na odcieki z instalacją rozsączającą

budowa linii segregacji odpadów na składowisku oraz zagospodarowanie
odpadów biodegradowalnych

przygotowanie i prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów i recykling butelek
PET

systematyczne ograniczanie zatrudnieni

pełniejsze wykorzystanie systemu komputerowego

podniesienie poziomu merytorycznego zatrudnionych pracowników oraz
właściwa selekcja kadry kierowniczej, plany systemu szkoleń i zdobywania
uprawnień.
Ogólny cel strategiczny brzmi „Najwyższa jakość usług za najniższą cenę”.
Cele pośrednie:

poprawa organizacji i jakości zarządzania,

zmniejszenia kosztów świadczonych usług,

poprawa obsługi klienta,

pozyskiwanie nowych klientów

poprawa wizerunku Spółki na rynku usług komunalnych,

zoptymalizowanie bazy materialnej i dostosowanie jej do zakresu świadczonych
usług.

Przygotowanie Spółki do funkcjonowania w warunkach konkurencji na rynku
usług komunalnych,
36

Przygotowanie Spółki do działalności w nowej rzeczywistości prawnej
wynikającej z dostosowania przepisów do wymagań Unii Europejskiej,
37

Poprawa dbałości o posiadany majątek,

Poprawa warunków pracy załogi.37
Strategia rozwoju MPGK w Stargardzie na lata 2002-2005
Download