Uploaded by marcel.marcel000

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - wzór

advertisement
UMOWA KUPNA­SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Umowa zawarta w dniu ………………………………. r. w ……………………………………….
(dzień, miesiąc, rok)
​
(miejscowość)
pomiędzy:
Sprzedającym:
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Adres ….……………………………………………………………………………………………...
Dokument tożsamości nr ……………………………… wydany przez: …………………………..
PESEL/NIP …………………………………………………………………………………………..
a
Kupującym​
:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adres ….………………………………………………………………………………………………
Dokument tożsamości nr …………………… wydany przez: ……………………………………..
PESEL/NIP …………………………………………………………………………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu:
marka …………………………………………………………….. rok produkcji ………………..
nr nadwozia ……………………………………….. nr silnika …………………………………..
nr rejestracyjny ……………………………………….. nr karty pojazdu …………….…………
przebieg …………………………… kolor …………………………… .
§2
Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego
własność, nie toczy się wobec niego żadne postępowanie w związku z ww. samochodem,
samochód jest wolny od wad prawnych i praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na kwotę: …………………………………
słownie:
…………………………………………………………………………………………………..
§4
1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność samochodu określonego w § 1, zaś
Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę ustaloną w § 3
niniejszej umowy.
2. Strony stwierdzają, że samochód określony w § 1 został Kupującemu wydany, a cena
uiszczona w wysokości ………………… na rzecz Sprzedającego.
§5
Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z samochodem określonym w § 1
zostały przekazane mu:
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
§6
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego
samochodu i nie ma do niego żadnych zastrzeżeń.
§7
Strony ustaliły, że wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi
Kupujący.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
……………………………..
Sprzedający
…………………………….
Kupujący
Download