Uploaded by User330

umowa kupna 2v2

advertisement
................................
(miejscowość)
.........................
( data)
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
Sprzedający:.............................................................................................................................................................
zam. w .........................................................................ul...........................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr......................, wydanym.........................................................................
przez...........................................................................................................................................................................
/w przypadku gdy samochód zarejestrowany jest na 2 właścicieli/
Sprzedający 2 :..........................................................................................................................................................
zam. w .........................................................................ul...........................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr......................, wydanym.........................................................................
przez...........................................................................................................................................................................
Kupujący: .................................................................................................................................................................
zam. w .........................................................................ul............................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr........................, wydanym.........................................................................
przez............................................................................................................................................................................
/w przypadku, gdy samochód ma być współwłasnością/
Kupujący 2: ...............................................................................................................................................................
zam. w .........................................................................ul............................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr........................, wydanym.........................................................................
przez............................................................................................................................................................................
1. Przedmiotem umowy jest pojazd marki.................................., model....................................................................
typ ........................................., rok prod. ........................, nr rej. ................................................................................
nr silnika ......................................................... , nr nadwozia ....................................................................................
2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad
prawnych osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi
on przedmiotu zabezpieczenia.
3. Pojazd, który jest przedmiotem umowy, ma przebieg (km) ...................................................................................
kolor .....................i był/nie był * składany, był/nie był* używany do celów zarobkowych. Pojazd jest
wypadkowy/bez wypadku*. W czasie wypadku zostały uszkodzone następujące elementy:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Strony ustaliły wartość pojazdu na kwotę .............................................................................................................
(słownie:....................................................................................................................................................................).
5. Sprzedający przenosi na Kupującego własność pojazdu określonego w pkt. 1 niniejszej umowy za kwotę
określoną w pkt. 4. Sprzedający kwituje otrzymanie wymienionej kwoty, a Kupujący odbiór pojazdu.
6. Kupujący potwierdza odbiór ......... kompletu(ów) kluczyków (oryginalnych/nie oryginalnych*), dowodu
rejestracyjnego i następujących dokumentów związanych z pojazdem:.....................................................................
7. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a kupujący potwierdza znajomość stanu
technicznego pojazdu.
8. Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy,
w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
9. Sprawy nie uregulowane niniejszą umową regulują przepisy kodeksu cywilnego.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.....................................
KUPUJĄCY
* Niepotrzebne skreślić
........................................
SPRZEDAJĄCY
Download